Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19"

Transkript

1 FL 2003 Tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt i øvrigt at foretage rokering af bevillinger mellem administrative hovedkonti xx.xx.01. Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter, der foranlediges af tyveri, brand eller anden skade m.v. på bygninger, anlæg og løsøre, som ejes af Hjemmestyret eller som Hjemmestyret bærer ansvaret for. Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til, at afholde omkostninger for trediemand til ekstern juridisk bistand i retssager, hvor overordnede og principielle spørgsmål af betydning for Grønlands Hjemmestyres lovgivning er til vurdering. Nr. 4. Landsstyret bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægsprojekter, hvor der er mindre udsving i forhold til Projektbevillingen; disse ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af anlægs- og renoveringsfonden. Nr. 5. Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter som indeholder nettoafviklingsomkostninger. Dette vedrører følgende hovedkontoområder: og godstransport med Landsstyreformanden Aktivitetsområde10-19 Til hovedkonto Information og formidling omkring internationale programsamarbejder. Landsstyret bemyndiges til at indgå 1- eller flerårige servicekontrakter med et eller flere rådgivnings- og administrationsselskaber eller institutioner, eksempelvis SULISA A/S om den praktiske håndtering af og løft af informations- og formidlingsopgaver vedrørende eksterne finansieringsordninger rettet mod en række sektorer, eksempelvis formidlet via

2 Northern Pheriphery Programme (NPP), andre EU-programmer eller NORA, som Grønland har adgang til. Landsstyremedlemmet for Finanser - Aktivitetsområde Til aktivitetsområde 20 Økonomidirektoratet Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til de af Royal Artic Line A/S tilhørende isklassede skibe, Arina Arctica, Irena Artica, Nuka Arctica, Naja Arctica og Kiista Arctica, i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstandsning, åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs til skibenes bogførte nedskrevne værdier, dog mindst til restgælden på de eksisterende skibslån. Restgælden udgør pr. 1. januar kr. Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmestyre over for skibskreditorerne i de eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ubetinget udløser købspligten. Landsstyret bemyndiges til at indgå i en ubetinget købsret og købspligt til det af Royal Arctic Bygdeservice A/S tilhørende skib M/S Pajuttaat til skibets bogførte nedskrevne værdi, dog mindst til restgælden på det eksisterende skibslån. Restgælden udgør maksimalt kr. Købsret og købspligt indtræder i tilfælde af, at selskabet misligholder sin koncession, træder i betalingsstandsning, åbner frivillig eller tvangsakkord, eller erklæres konkurs. Til købsretten er knyttet en automatisk indtrædelsesret og -pligt for Grønlands Hjemmestyre over for skibskreditorerne i det eksisterende skibslån, hvis misligholdelse, desuden ubetinget udløser købspligten. Til hovedkonto Bloktilskud til kommunerne I henhold til "Landstingsforordning nr. 5 af 28. oktober 1982 om tilskud til elever, der er optaget i folkeskolens ældste klasser" fastsættes følgende tilskud til hjemmeboende folkeskoleelever i skoleåret 2002/2003 og grænser for forsørgers skattepligtige indkomst (2001). Tilskuddet udbetales i max. 10 mdr. pr. år.

3 Beløbsgrænser 2001 Tilskud skoleåret 2002/03 Skattepligtig indkomst tilskud pr. år tilskud pr. måned under , , , , , ,70 over Tilskuddet for skoleåret 2003/2004 og grænserne for forsørgeres skattepligtige indkomst for 2002 fastsættes som følger: Beløbsgrænser 2002 Tilskud skoleåret 2003/04 Skattepligtig indkomst tilskud pr. år tilskud pr. måned under , , , , , ,71 over Landsstyret bemyndiges til at optage forhandlinger med Sisimiut kommune om omfanget af Hjemmestyrets økonomiske medvirken ved kommende anlægs -finansieringer og miljøoprydning i Kangerlussuaq. Til formålskonto Særlige formål Landsstyret bemyndiges til at afgøre sager om afhændelse af aktiver tilhørende Grønlands Hjemmestyre til en værdi under 5 mio. kr. For så vidt angår afhændelse af aktiver til en pris mellem 1 og 5 mio. kr. skal Landstingets Finansudvalg orienteres. Landsstyret bemyndiges til, med løbende orienteringer til Landstingets Finansudvalg, at optage lån til imødegåelse af likviditetssvingninger m.v. i Grønlands Hjemmestyre. I forbindelse med lånoptagelse kan Landsstyret pantsætte aktiver under hensyntagen til de vilkår, der er aftalt i Hjemmestyrets udlandslån. Landsstyret fastsætter nærmere regler om adgang til lånoptagelse, herunder om central registrering af optagne lån.

4 Landsstyret bemyndiges til at omlægge Hjemmestyrets likviditets- og gældsporteføljer samt i tilknytning til Hjemmestyrets gæld og likviditet at indgå aftaler om finansielle produkter herunder rente- og valutaprodukter med det formål at minimere Hjemmestyrets finansielle nettoudgifter. Til hovedkonto Bankforsyning Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter om bank- og pengeforsyningen i og udover bevillingsåret, inden for en samlet bevillingsramme på 8,5 mio. kr. i hvert af årene 2003 og Til formålskonto Virksomheder Landsstyret bemyndiges til at opretholde en kautionserklæring for POST Greenland, der i forbindelse med varetagelse af pengeforsyningen i Grønland kan foretage overtræk i Grønlandsbanken på indtil 7 mio. kr. Til hovedkonto Renteindtægter, driftskreditter Landsstyret bemyndiges til at give følgende trækningsrettigheder i Landskassen: Mittarfeqarfiit 60 mio. kr. Nukissiorfiit 70 mio. kr. Grønlands værfter 3 mio. kr. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a. For Nukissiorfiit dog med 6% og Grønlands værfter med 7,5 %. Indestående forrentes med 3 % p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med et år på 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis. Til formålskonto Direkte skatter Udskrivningsprocenten for landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 ' 27, stk. 2, fastsættes for 2003 til 11. Udskrivningsprocenten for særlig landsskat, jfr. landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979, ' 29, stk. 2 fastsættes for 2003 til 24. Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til med regeringen at aftale kompensationsbeløbet og afregningsbeløbet i henhold til den mellem regeringen og Landsstyret den 21. august 1990 og som ændret ved tillægsaftale af 31. august 1997 indgåede aftale til undgåelse af dobbeltbeskatning på pensionsbeskatningsområdet. Landsstyret bemyndiges til at fastsætte det kommunale kompensationsbeløb og afregningstidspunkt, efter forhandling med De grønlandske kommuners Landsforening.

5 Nr. 4. For tjenestemænd, der i forbindelse med KNI-omdannelsen udlånes til et selskab, bemyndiges Landsstyret til at indrømme nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat for de, der inden udlånet til selskabet har været underlagt dansk indkomstbeskatning, og som kan påvise forringelse i deres løn efter fradrag af skat som følge af overgang til grønlandsk indkomstbeskatning. En sådan nedsættelse af den samlede grønlandske indkomstskat finansieres af det pågældende selskab. Til hovedkonto Ensfragtafgift I henhold til 6 i landstingsforordning om søtransport af gods til, fra og i Grønland opkræves ensfragtafgift af søtransporter til Grønland. I henhold til denne bestemmelse forslås at afgiftssatsen fastsættes til 9,82% for perioden 1. januar til 30. april 2003 og til 0% for perioden 1. maj til 31. december Til hovedkonto , Afgifter betalingsjagt og fiskeri. Landsstyret bemyndiges til at opkræve en afgift i forbindelse med udstedelse af fisketegn og licenser til betalingsjagt. Afgiften pr. licens fastsættes til: Moskusokser Rensdyr Sæler Tilladelse til at gå på småvildtjagt Fisketegn pr. døgn Fisketegn pr. uge Fisketegn pr. måned kr. pr. dyr kr. pr. dyr. 500 kr. pr. dyr kr. pr. påbegyndt 7 døgn 75 kr. 200 kr. 500 kr. Landsstyremedlemmet for Familie og Sundhed - Aktivitetsområde Til formålskonto Børn og unge Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger og takstbetalinger mellem hovedkontiene i intervallet til bortset fra hovedkonto Videnscenter om børn og unge. Til hovedkonto Børnetilskud I henhold til Landstingsforordning nr. 11 af 31. oktober 1996 om børnetilskud, 3 fastsættes størrelsen af børnetilskud for hvert børnetilskudsår i finansloven og udbetales ud fra den skattepligtige indkomst, jf. stk. 2-6 i det senest kendte indkomstår, efter indkomstgrænser fastsat i finansloven.

6 Der fastsættes følgende børnetilskud efter følgende indkomstgrænser: Skattepligtig indkomst mellem 0 kr. og kr., årligt børnetilskud på kr. Skattepligtig indkomst mellem kr. og kr., årligt børnetilskud på kr. Skattepligtig indkomst mellem kr. og kr., årligt børnetilskud på kr. Børnetilskuddet bortfalder ved skattepligtig indkomst på over kr. Til hovedkonto Alderspension og hovedkonto Førtidspension I henhold til Landstingsforordning nr. 10 af 30. oktober 1998 om offentlig pension, 28 udbetales offentlig pension med beløb, der årligt fastsættes i finansloven. Følgende årlige grundbeløb og indkomstgrænser er gældende til og med den 30. juni 2003: For enlige udgør højeste grundbeløb kr Pensionen reguleres ved en biindkomst på kr og derover, og pensionen bortfalder helt når en biindkomst overstiger kr For par udgør højeste grundbeløb kr Pensionen reguleres ved en biindkomst på kr og derover, og pensionen bortfalder helt, når en biindkomst overstiger kr Forordningen medfører, at førtidspensionister er berettiget til at få udbetalt 20% af pensionsbeløbet uanset størrelsen af skattepligtig biindskomst. Pensionsalderen er på 63 år. Til formålskonto Handicappede Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger, takstbetalinger mellem hovedkonto , intervallet på hovedkonti til samt intervallet på hovedkonti til Til formålskonto Specialiseret behandling og undervisning, Sundhedsdistrikter, lægebetjening og Sundhedsdistrikter, tandlægebetjening samt hovedkonto PAARISA, forebyggelse og sundhedsfremme. Landsstyret bemyndiges til at foretage rokeringer af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Landsstyremedlemmet for Uddannelse B Aktivitetsområde Til formålskonto Erhvervsskoler Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Til hovedkonto Efter- og videreuddannelse i henhold til AEB-ordningen Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter for AEB-ordningen (hovedkonto ) og udgifterne afholdt over hovedkonto og nærværende hovedkonto til enten genopretning eller til anvendelse i det næste finansår.

7 Til formålskonto Højere undervisning Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Til hovedkonto Uddannelsesstøtte I henhold til ' 25 a i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes rykkergebyret til 200 kr. pr. rykker. Til hovedkonto Udlån og indfrielser af banklån I henhold til ' 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes de maksimale studielånssatser fra 1. august 2002 således: - I hvert støtteår kan der ydes studielån på kr. pr. låntager. Støtteåret går fra 1. august til 31. juli. - En uddannelsessøgende kan én gang optage et engangslån på maksimalt kr. Der ydes kun yderligere engangslån efter dispensationsansøgning. Til hovedkonto Stipendier og børnetillæg I henhold til ' 3 stk. 2 i Landstingsforordning nr. 3 af 2. maj 1996 om uddannelsesstøtte ændret ved Landstingsforordning nr. 5 af 23. maj 2000 fastsættes det månedlige stipendium således: kr. til hjemmeboende uddannelsessøgende på studieforberedende uddannelse kr. til uddannelsessøgende på uddannelse uden for Grønland og Danmark kr. til andre uddannelsessøgende. Til hovedkonto AEB-bidrag I henhold til ' 4, stk. 1 i Landstingslov nr. 16 af 23. november 1989 om arbejdsgiveres erhvervsuddannelsesbidrag (AEB) ændret ved Landstingslov nr. 15 af 28. oktober 1993 fastsættes udskrivningsprocenten til 0,9% for bidragsåret Til hovedkonto Særydelse, rejseudgifter m.m., USF Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i: - Krav fra udenlandske myndigheder. - Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution. - Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen. - Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium.

8 Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark. Til hovedkonto Særydelse, rejseudgifter m.m., KIIIPs institutioner Landsstyret kan forhøje det månedlige stipendium for uddannelsessøgende, der gennem Grønlands Hjemmestyre er optaget på uddannelse uden for Grønland og Danmark, når forhøjelsen er begrundet i: - Krav fra udenlandske myndigheder. - Krav fra vedkommende uddannelsesinstitution. - Særligt høje leveomkostninger i uddannelsesbyen. - Særlige omkostninger i forbindelse med overførsel af stipendium. Landsstyret kan derudover fastsætte, at uddannelsesstøtte ydes på andre vilkår i forbindelse med særligt tilrettelagte uddannelser og deraf opståede særlige behov for uddannelsesstøtte, herunder uddannelser uden for Grønland og Danmark. Til hovedkonto Aftalebundne tilskud til kulturområdet Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til driften af Nordens Institut i Grønland, NAPA, i henhold til aftale indgået mellem Grønlands Hjemmestyre og Nordisk Ministerråd d. 11. december 1985 samt tillægsaftale af 8. februar Landsstyret bemyndige til for en treårig periode, begyndende november 1999, at afholde udgifter i henhold til den Vestnordiske samarbejdsaftale af 29. november Til hovedkonto Grønlands Radio - KNR Landsstyret bemyndiges til at give Grønlands Radio en trækningsret i Landskassen på 2,3 mio. kr., til dækning af Grønlands Radios behov for kapital til løbende investering i nyt teknisk udstyr. Anvendelse af trækningsretten forudsætter, at bestyrelsen for Grønlands Radio retter henvendelse til Landsstyret herom, og at det vurderes, at det ikke er muligt at løse likviditetsbehovet på anden måde. Anvendelse af trækningsretten forrentes med 9 % p.a. Indestående forrentes med 3 % p.a. Renten beregnes på basis af det faktiske antal forløbne dage divideret med 360 dage. Rente af henholdsvis træk eller indestående beregnes dag til dag og tilskrives kvartalsvis. Til hovedkonto Tilskud fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste

9 Landsstyret bemyndiges til ved finansårets afslutning at henlægge forskellen mellem indtægter fra Grønlands andel af overskuddet i Dansk Tipstjeneste (hovedkonto ) og udgifterne afholdt over nærværende hovedkonto til enten genopretning eller til anvendelse i det næste finansår. Til aktivitetsområde 45 Kirken Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger mellem de enkelte hovedkonti. Landsstyremedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug B Aktivitetsområde Til hovedkonto Indhandlingstilskud, sælskind Landsstyret bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med Great Greenland A/S om varetagelse af indhandling af sælskind og administration af tilskud hertil. Servicekontrakten kan indgås for en periode på 1 år, med mulighed for forlængelse i en periode på indtil 2 år. Til aktivitetsområde 51 Erhvervsstøtte Landsstyret kan indfri misligholdte garanterede lån og kreditter i overensstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt i medfør af landstingsforordning nr. 10 af 12. november 2001 om støtte til fiskeri, fangst og landbrug eller tidligere gældende erhvervsstøtteregler. Landsstyret kan konvertere indfriede garanterede lån til erhvervsstøttelån på de herfor gældende vilkår, dog således at den efter erhvervsstøtteforordningen gældende markedsrente kan fastsættes til maksimalt 5 procentpoint over Danmarks Nationalbanks diskonto. Landsstyremedlemmet for Erhverv - Aktivitetsområde Til hovedkonto Indfrielse af garantier for lån. Landsstyret bemyndiges til at indfri misligholdte garanterede lån i overensstemmelse med vilkårene for de garantier, der er udstedt eller udstedes i medfør af den til enhver tid gældende landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv, den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til landbaserede erhverv samt den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet. Til hovedkonto Udviklingsstøtte til landbaserede erhverv. Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrationsselskaber, eksempelvis SULISA A/S om rådgivning, informationsvirksomhed og bistand til regional og lokal erhvervsudvikling samt at indgå aftale om konkrete handlingsplaner for aktiviteterne i Servicekontrakter kan være et- eller flerårige, handlingsplaner et-årige. Til hovedkonto Finansieringsstøtte til erhvervsfremme.

10 Landsstyret bemyndiges til i 2003 maksimalt at udstede garantier for lån til iværksættere og i forbindelse med nødlidende generationsskifter for et totalt garantibeløb på kr. inden for landbaserede erhverv og for totalt kr. inden for turismeerhvervet. Bevillingen til iværksætterstøtten inden for turismeerhvervet er en nettobevilling og anvendes som tilskud eller garantistillelse. Landsstyret bemyndiges til at disponere renter og afdrag på tidligere ydede lån givet i medfør af den tidligere landstingslov om finansieringsstøtte til turisterhvervet på ny inden for nettobevillingen. Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrationsselskaber, eksempelvis SULISA A/S eller Greenland Tourism A/S om sagsforberedelse og administrativ opfølgning af opgaver i medfør af Landstingslov om erhvervsfremme inden for turismeerhvervet og landbaserede erhverv. Servicekontrakter kan være et- eller flerårig. Til hovedkonto Udviklingsstøtte til turisme Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakt med et eller flere administrationsselskaber, eksempelvis Greenland Tourism A/S, Grønlands Turistråd om rådgivning, informationsvirksomhed og bistand til regional og lokal erhvervsudvikling samt at indgå aftale om konkrete handlingsplaner for aktiviteterne i Servicekontrakter kan være eteller flerårige, handlingsplaner et-årige. Til hovedkonto Vareforsyning. For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås fuld dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår selskabet for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses. Landsstyret bemyndiges til at indgå en ny Rammeaftale om serviceydelser mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab om de overordnede rammer for indgåelse af servicekontrakter vedrørende vareforsyning og energiforsyning. Nr. 3. I forbindelse med indgåelse af Rammeaftale om serviceydelser mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå 2-årig service-

11 kontrakt om energiforsyning samt eventuelt indgå tillægskontrakt til korrektion af den løbende 3-årige servicekontrakt om vareforsyning, begge dele med KNI Pilersuisoq A/S eller et dermed koncernforbundet selskab. Til hovedkonto Driftsaftaler, produktionsanlæg Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårig servicekontrakter med NUKA A/S om driften af bygdeanlæg og byanlæg i forbindelse med, at selskabet i 1999 har overtaget de pågældende anlæg fra Royal Greenland A/S. I forbindelse med at NUKA A/S har overtaget bygdeanlæg og byanlæg fra Royal Greenland A/S bemyndiges Landsstyret til at udstede erklæringer om Hjemmestyrets ejerskab og driftsforholdene i NUKA A/S, som eksterne långivere måtte fordre i forbindelse med finansieringen af drifts- og anlægskreditter på op til 125 mio. kr. Til hovedkonto Nuuk Værft, Servicekontrakt Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at sælge aktierne i aktieselskabet stiftet med det formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk. Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå en aftale om driften, der har til formål at drive værftsvirksomhed i Nuuk, i og ud over bevillingsåret. Til hovedkonto Nukissiorfiit - Grønlands energiforsyning Nr. 1 I forbindelse med en eventuel overdragelse af varmecentraler fra A/S Boligselskabet INI tillades det Nukissiorfiit at afvige fra virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser i en overgangsperiode og anvende de (lavere) priser for varme fra centralen, der var gældende før overtagelsen. Nr. 2 Det tillades Nukissiorfiit at anvende oparbejdet overskud i virksomheden til investeringer med henblik på sikring af forsyningssikkerhed og/eller forbedring af driftsøkonomi eller til ekstraordinære afdrag på eksisterende anlægslån. Nr.3 Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingen henlægges i Nukissiorfiit. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål.

12 Til hovedkonto Great Greenland A/S Landsstyret bemyndiges til at indgå en servicekontrakt med Great Greenland A/S om opretholdelse af aktiviteter i selskabets pelsafdeling, herunder markedsførings- og uddannelsesaktiviteter. Servicekontrakten kan indgås for en periode på 1 år, med mulighed for forlængelse i en periode på indtil 2 år. Til hovedkonto Råstofdirektoratet, Indtægtsdækket virksomhed Landsstyret bemyndiges til som led i Råstofdirektoratets indtægtsdækkede virksomhed at disponere udgifter, der afviger fra indtægterne i det enkelte år, dog således at det akkumulerede underskud højst må udgøre kr. og således at der er balance mellem indtægter og udgifter over en 5-årig periode. Landsstyremedlemmet for Infrastruktur, Miljø og Boliger B Aktivitetsområde Til aktivitetsområde Direktoratet for Infrastruktur og Boliger For tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i Tele Greenland A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, tegner selskabet en privat pensionsforsikring som kompensation for tjenestemandspensionens bortfald. I det omfang, der ikke kan opnås dækning svarende til tjenestemandspensionen, indestår Tele Greenland A/S for den del af pensionskravet, som ikke kan opnås ved den private pensionsordning. Hjemmestyret indestår, i forhold til den ansatte, for opfyldelsen af denne forpligtelse, og Hjemmestyret har fuld regres overfor selskabet, hvis den yderligere pensionsdækningsforpligtelse udløses. Regnskabsmæssige afvigelser i forhold til driftsbevillingerne henlægges i de nettostyrede virksomheder. Akkumulerede henlæggelser kan, efter forelæggelse for Landsstyret og Landstingets Finansudvalg, anvendes til bl.a. investeringsformål. Til hovedkonto Forsikringer Landsstyret bemyndiges til at afholde udgifter til forsikringspræmier ved tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber i stedet for selvforsikring. Landsstyret bemyndiges endvidere til at fastsætte niveau for selvrisiko samt indgå flerårige aftaler om forsikringsdækning og -rådgivning. Til hovedkonto Hjemmestyrets centrale administrationsbygninger i Nuuk Landsstyret bemyndiges til at indgå flerårige driftsaftaler, herunder lejemål, for administrationsbygninger i Nuuk

13 Til aktivitetsområde 73 Trafik Landsstyret bemyndiges til at yde indeståelse for de tjenestemænd, der er overgået til Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab, hvorfor Hjemmestyret hæfter for opfyldelsen af de sejlende tjenestemænds rettigheder i henhold til deres ansættelseskontrakt på tjenestemandslignende vilkår i selskabet. I forbindelse med indgåelse af ARammeaftale om mellem Grønlands Hjemmestyre og KNI Pilersuisoq A/S bemyndiges Landsstyret til at indgå servicekontrakter med Arctic Umiaq Line A/S og Royal Arctic Line A/S eller et dermed koncernforbundet selskab. I forbindelse med indgåelse af ARammeaftaler om er Grønlands Hjemmestyre forpligtet til at afholde eventuelle afviklingsomkostninger i og udover bevillingsåret, såfremt Grønlands Hjemmestyre i forbindelse med ikke fornyelse af én af de rekvirerede ydelser skal afholde eventuelle nettoafviklingsomkostninger. Til hovedkonto Skibspassagertrafik Landsstyret bemyndiges til med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftale med Arctic Umiaq Line A/S om servicekontrakt vedrørende skibspassagersejlads i og ud over bevillingsåret Til hovedkonto Intern godstransport med skib Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftale om udførelse af godsmæssig betjening til de grønlandske bygder og yderdistrikter samt Kangaatsiaq og Qeqertarsuaq i og ud over bevillingsåret. Til hovedkonto Intern beflyvning, servicekontrakter Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler med operatører om udførelse af offentlig flytrafik i og ud over bevillingsåret. Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at foretage eventuelle kontraktlige merbetalinger, der måtte følge af, at de realiserede mængder eller faktorpriser afviger fra de, der danner grundlag for fastsættelse af á conto betalingerne i de servicekontrakter, der indgås for intern beflyvning under nærværende hovedkonto. Til hovedkonto Flyrute Island Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftale med de islandske bevillingsmyndigheder og operatør om udførelse af flytrafik

14 mellem Island og Sydgrønland i finansåret og budgetoverslagsårene 2004 og 2005 inden for en samlet finansiel ramme for hele perioden på kr. Til hovedkonto Eftersøgnings- og redningsberedskab Landsstyret bemyndiges til at indgå servicekontrakter med flyselskaber om SARberedskabet i Midtgrønland og Diskoområdet af 1 til 4 års varighed. Til hovedkonto Grønlands Lufthavnsvæsen, Mittarfeqarfiit, drift Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler i form af eksempelvis resultatkontrakter med Mittarfeqarfiit i og ud over bevillingsåret. Til hovedkonto ASIAQ (Misissueqqaarnerit/Grønlands Forundersøgelser) Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler i form af resultatkontrakter med ASIAQ i og ud over bevillingsåret. Til formålskonto Miljø, anlæg Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af begrænset projektregulerende karakter. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan, når der er tale om rokeringer uden principielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende rokeringer. Landsstyret bemyndiges til at igangsætte anlægsprojekter uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation, overstiger den i finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan godkende igangsætning, når de samlede merudgifter højst udgør 15 %, og er mindre end 3 mio. kr. Det forudsættes i øvrigt at merudgifterne afholdes i budgetoverslagsårene, og at Landsstyret medtager disse merudgifter i finanslovsforslaget for det følgende år. Til aktivitetsområde Anlægs- og renoveringsområdet Landsstyret bemyndiges til i finansåret at træffe bevillingsmæssige foranstaltninger af begrænset projektregulerende karakter indenfor konti vedrørende anlægs- og renoveringsbevillinger. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan, når der er tale om rokeringer uden principielt indhold og beløbsmæssigt under 2 mio. kr., godkende rokeringer. Landsstyret bemyndiges til at igangsætte anlægs- eller renoveringsprojekter uden forelæggelse for Finansudvalget, hvis de samlede udgifter til et projekt, efter afholdt licitation,

15 overstiger den i finansloven anslåede samlede projektudgift i begrænset omfang. Landsstyremedlemmet for Økonomi kan godkende igangsætning, når de samlede merudgifter højst udgør 15%, og er mindre end 3 mio. kr. Det forudsættes i øvrigt at merudgifterne afholdes i budgetoverslagsårene, og at Landsstyret medtager disse merudgifter i finanslovsforslaget for det følgende år. Nr. 3. Landsstyret bemyndiges til at undlade at søge bevillingsmæssige ændringer til anlægsprojekter, hvor der enten forventes eller er konstateret mindre udsving i forhold til Projektbevillingen. Disse ændringer optages på Landskasseregnskabet, når de pågældende projekter afsluttes og udtages af anlægs- og renoveringsfonden. Landsstyret bemyndiges til ikke at søge bevillingsændring, når afvigelsen er mindre end: kr. - 10% af projektbevillinger under 1 mio. kr. - 5% af projektbevillinger mellem 1 og 5 mio. kr. begge beløb inklusive, dog minimum kr. - 2% af projektbevillinger over 5 mio. kr., dog min og højst 1 mio. kr. Til hovedkonto Salg af udlejningsboliger Landsstyret bemyndiges til, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler med lejerne i Hjemmestyrets udlejningsboliger om, at de overtager deres lejerboliger enten på andelsboligvilkår eller som ejerboliger. Bemyndigelsen er i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 1 af 31. oktober 1991 om andelsboliger samt Landstingsforordning nr. 5 af 21. maj 2002 om omdannelse af Hjemmestyrets og kommunernes udlejningsboliger til ejerboliger. Bemyndigelsen gælder uanset værdien af en enkelt bygning, der kan indeholde en række lejligheder og kan overstige grænsen for bemyndigelse til at afhænde aktiver som anført under tekstanmærkning til formålskonto Særlige formål. Til hovedkonto Dispositionsbeløb til påbegyndelse af projekteringer Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte andre projekter end de der er anført i budgetbidraget til hovedkontoen. Til hovedkonto /40 byggeri Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at indgå aftaler med kommunerne om ændring af den procentvis grænse for ydelse af tilskud til byggeri af kommunale udlejningsboliger, således Landskassens tilskud andrager mindre end 60% af de samlede byggeudgifter. Eventuel fordyrelse af projektet er herefter på de enkelte kommuners risiko og ansvar. Bemyndigelsen er i overensstemmelse med Landstingsforordning nr. 1 af 9. april 1992 om støtte til boligbyggeri, kapitel 3, 7, stk. 2.

16 Til hovedkonto Støttede andelsboliger På baggrund af en konkret ansøgning fra andelsboligforening eller en privat bygherre, vedlagt et programoplæg kan der udstedes en tilsagnsskrivelse. En ansøgning skal indeholde udførlige oplysninger om byggeriet. Tilsagnet danner grundlag for overførelse af bevillingen til Anlægs- og Renoveringsfonden. Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber boliger, der opføres af en privat bygherre. Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele ihændehavertilsagn om lån til køb af boliger, der opføres af en privat bygherre. Et ihændehavertilsagn skal overdrages til en stiftet andelsboligforening og anvendes til køb af de boliger, tilsagnet er givet til, efter boligernes færdiggørelse. Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om lån til andelsboligforeninger, der køber der overtager udlejningsboliger på andelsboligvilkår. Landsstyret bemyndiges til for hovedkontoen som helhed med orientering af Finansudvalget at meddele tilsagn på op til kr. Til hovedkonto /40/50 byggeri Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om lån på op til 28,7 mio. kr. til opførelse af boliger, der opføres af personer, selskaber eller andre private bygherrer, samt meddele ihændehavertilsagn om lån til boliger, der opføres af en privat bygherre og sælges i umiddelbar tilknytning til boligernes færdiggørelse. Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om lån til istandsættelser eller forbedringer af allerede opførte enfamiliehuse. Til hovedkonto Støttet kommunalt udlejningsbyggeri Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om anlægstilskud til kommunerne til opførelse af udlejningsboliger. Tilskuddet ydes som et fast tilskud pr. m² boligareal. En boligs boligareal skal minimum udgøre 45 m². Der ydes maksimalt tilskud til 130 m² af en boligs boligareal, uanset at boligen er større. Indtil 60 m² boligareal udgør tilskuddet kr. pr. m², i intervallet 60 til 85 m² boligareal udgør tilskuddet kr. pr. m², i intervallet 85 til 110 m² boligareal udgør tilskuddet kr. pr. m², og i intervallet 110 til 130 m² boligareal udgør tilskuddet kr. pr. m². Det er yderligere en betingelse for tilskud, at byggeriet overholder landstingsforordning om støtte til boligbyggeri samt bekendtgørelser udstedt i medfør heraf. Landsstyret bemyndiges til at yde tilsagn inden for en samlet finansiel ramme på 33,2 mio. kr.

17 Til hovedkonto Boligprogram for bygder og yderdistrikter Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, med orientering af Landstingets Finansudvalg, at meddele tilsagn om selvbyggerhuse, kommunale byggesæt og bygdeboliger. Landsstyret bemyndiges til i og udover finansåret, at indgå flerårige kontrakter om levering af selvbyggerhuse og kommunale byggesæt. Landsstyret bemyndiges til at yde tilsagn inden for en samlet finansiel ramme på 47,3 mio. kr. Til hovedkonto Nukissiorfiit - Grønlands Energiforsyning, anlægsudlån Byggeriet af vandkraftværket i Qorlortorsuaq finansieres med 50% af investeringen ved at anvende midlerne af de akkumulerede henlæggelser vedrørende Nukissiorfiit. Til hovedkonto Dispositionsbeløb til påbegyndelse af renoveringsprojekteringer Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte andre projekter end de der er anført i budgetbidraget til hovedkontoen. Til aktivitetsområde 91 Sektorprogram for miljø og energi (MIFRESTA) Hvis renoveringsprojekter under sektorprogrammet for 2003 opgives bemyndiges Landsstyret til at beslutte anvendelse af frigjorte projektbevillinger på op til 5 mio. kr. til andre projekter. Til aktivitetsområderne 93, 94 og 96 Landsstyret bemyndiges til, med godkendelse af Landstingets Finansudvalg, at igangsætte nye renoveringsprojekter inden for samme aktivitetsområde, hvis det ved tilstandsregistrering eller B-overslag synliggøres at en projektbevilling er for høj.

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19. Bilag 2 Side 1

FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19. Bilag 2 Side 1 Side 1 FL 2002 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti,

Læs mere

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19

Bilag 2 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 Side 1 TB 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyreformanden - Aktivitetsområde 10-19 aktivitetsområde 50: Til hovedkonto 10.13.41 Erhvervsfremme og hovedkonto 10.13.43 Indfrielse af garantier for lån Landsstyret

Læs mere

FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyreformanden - Aktivitetsområde Bilag 2 Side 1

FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER. Landsstyret - Aktivitetsområde Landsstyreformanden - Aktivitetsområde Bilag 2 Side 1 Side 1 FL 2001 TEKSTANMÆRKNINGER Landsstyret - Aktivitetsområde 10-99 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti,

Læs mere

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet.

Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det største parti i landstinget udenfor landsstyresamarbejdet. Bilag 2 Side l TEKSTANMÆRKNINGER Landstingets formand - Aktivitetsområde 01-09. Til hovedkonto 01.01.10 (10.01). Det afsatte repræsentationsbeløb til oppositionens formand tilstilles formanden for det

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde 20-27 FL 2008 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Læs mere

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006

Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006 Forslag til LANDSTINGS- FINANSLOV for 2006 Grønlands Hjemmestyre Forslag til LandstingsFinanslov 2006 Udarbejdet af Grønlands Hjemmestyre side Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 3-73 Bilag 1: Bevillingsoversigt

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2004 a. Bilag 1 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2004 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR

Bilag 1. Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR Bilag 1 Konto Kontotekst Finanslov Ordinære BO BO BO nummer 1999 ændringsforslag 2000 2001 2002 LANDSTINGETS FORMAND: AKTIVITETSOMR 01 LANDSTINGETS BUREAU 01.10 Folkevalgte 01.10.10 Landstinget 22.343.000

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner

Kapitel 1 Formål og definitioner Landstingslov nr. 23 af 18. december 2003 om kommunernes mulighed for at bidrage til erhvervsudvikling gennem investering i erhvervsmæssig virksomhed m.v. Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Formålet med

Læs mere

Budgetopfølgning April 2013

Budgetopfølgning April 2013 Budgetopfølgning April 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. juli 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter ved udgangen af april

Læs mere

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098

Svar til 36, stk. 1, spørgsmål nr. 2008-098 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut siulittaasuat Landsstyreformanden Hr. landstingsmedlem Esmar Bergstrøm c/o Landstingets Bureau Her Svar til 36, stk. 1, spørgsmål

Læs mere

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7)

ressort bo 00 bo 01 bo 02 DAU-saldo ( ) (1,7) (1,7) (1,7) ressort bo 00 bo 01 bo 02 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 13.01.01 OK 10.01.01 Landsstyrets Sekretariat, administration 22.558.000 (1.450.000) (1,7) (1,7) (1,7)50.01.01 OK

Læs mere

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde

Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender - Aktivitetsområde FL 2006 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89 Landsstyret bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti,

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2014 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Landsstyreformanden Aktivitetsområde 10-14

Landsstyreformanden Aktivitetsområde 10-14 FL 2007 Bilag 2, tekstanmærkninger Landsstyret - Aktivitetsområde 10-89 Landsstyret bemyndiges til at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti, samt i øvrigt at foretage

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2012 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget.

Upernavik kommune, aktivitetshus - Landsstyret indstiller, Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq. Landstinget. Finansudvalget. Inatsisartut Aningaasaqarn ermut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: 25. juni 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/04-00037 Orientering til

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

Oplæg til Landsstyret

Oplæg til Landsstyret NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Ad dagsordenens punkt Oplæg

Læs mere

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

23. oktober 2007 EM 2007/44. Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 23. oktober 2007 EM 2007/44 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af dd.mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. til Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr.

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Landsstyrerok. Landstings- Godkendt af Bevilling Dato for 2007 Bilag 2 beslutning Finansudvalget herefter godk. Sagsnr. 01 Landstingets Formandsskab 01 01 01 D Landstingets Bureau 21.358.000 1.018.000 22.376.000 09-11-2007 Landstinget 01 10 10 D Landstinget 34.121.000-1.018.000 33.103.000 09-11-2007 Landstinget 10 Landsstyrets

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2013 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt.

Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning onsdag 29. juni 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00119 (Landstyremøde den 24.06.2005, pkt. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: J.nr.: 29. juni 2005 01.31.06/05-0119 Orientering til Landsstyret

Læs mere

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig!

Læs mere

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09

LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 LANDSTINGETS FORMANDSKAB AKTIVITETSOMRÅDE 01-09 01.01.01 Landstingets Bureau 20.446.000 2.500.000 01.01.01 Landstingets Bureau 500.000 23.446.000 01.10.10 Landstinget 12.768.000 (500.000) 12.268.000 LANDSSTYREFORMANDEN

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 FM 2012/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2011 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2011 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Nyt kraftvarmemodul til kraftvarmeværket i Sisimiut

Nyt kraftvarmemodul til kraftvarmeværket i Sisimiut Insisartut Aningaasaqarn e r m u t asiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Do: 29. august 2004 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender J.nr.: 01.31.06/00047 Fax 32 46 14 Orientering

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2015 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti.

Nr. 1. Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. FL 2011 Naalakkersuisut - Aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til som følge af ressortændringer at foretage rokering af bevillinger og tekstanmærkninger mellem hovedkonti. Naalakkersuisut

Læs mere

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt.

Kære ATASSUT s Landstingsgruppe Tak for jeres spørgsmål. Jeg skal forsøge at svare så fyldestgørende som overhovedet muligt. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Naalakkersuisut Allattoqarfiat Ingerlatseqatigiiffinnut Allattoqarfik Landsstyrets Sekretariat Bestyrelsessekretariatet ATASSUT s Landstingsgruppe

Læs mere

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006

FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 FM 2007/20 FORSLAG TIL LANDSTINGSTILLÆGS- BEVILLINGSLOV 2006 Grønlands Hjemmestyre - marts 2007 INDHOLD SIDE 1. Forslag til Landstingstillægsbevillingslov 2006 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Hjemmestyres

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2007 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2007 på 783.901.000

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 Afgivet til lovforslagets 3. behandling Landstingets Finansudvalg har under behandlingen bestået

Læs mere

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit

Økonomisk Råd. Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser. Teknisk baggrundsnotat 2015-2. Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Den offentlige økonomi DAU og offentlige finanser Teknisk baggrundsnotat 2015-2 1. Indledning Udviklingen i de offentlige finanser både på finansloven,

Læs mere

Landstingsfinanslov Resultatoversigt

Landstingsfinanslov Resultatoversigt Landstingsfinanslov 2003 1. Resultatoversigt 2. Landstingsfinanslov 2003 a. Bilag 1: Grønlands Hjemmestyres indtægter og udgifter for 2003 b. Bilag 2: Tekstanmærkninger for 2003 c. Bemærkninger til tekstanmærkningerne

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006

Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 Grønlands Hjemmestyre Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 1. Landstingets behandling af Forslag til Finanslov 2006 3 a. Bilag 1 4

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008

LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 GRØNLANDS HJEMMESTYRE ØKONOMI OG PERSONALESTYRELSEN LANDSKASSENS REGNSKAB 2008 Indholdsfortegnelse Læsevejledning til landskassens regnskab 4 Godkendelse af landskassens regnskab 4 Beretning for 2008 5

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

Ulloq/Dato: 4. november 2003

Ulloq/Dato: 4. november 2003 Inatsisartut Aningaasaqarner mut ataatsiniititaliaq Landstinget Finansudvalget Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Ulloq/Dato: 4. november 2003 03/01.36.02.06-32 J.nr.: Orientering

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007

TILLÆGSBETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Finansudvalg. vedrørende. Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 12. november 2006 TILLÆGSBETÆNKNING afgivet af Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til Landstingsfinanslov for 2007 (Afgivet til lovforslagets 3. behandling) Landstingets Finansudvalg har under

Læs mere

Budgetopfølgning August 2013

Budgetopfølgning August 2013 Budgetopfølgning August 2013 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 4. november 2013 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg

18. oktober 2007 EM 2007/44 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Infrastruktur- og Boligudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2006 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2006 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2006 på 775.431.000

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap

Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Departementet for Sociale Anliggenders administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om hjælp til personer med vidtgående handicap Sammenskrivningen er ikke retlig bindende. Sammenskrivningen

Læs mere

Forord. Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi.

Forord. Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi. Forord Den grønlandske bygge- og anlægssektor er kraftig medvirkende til den generelle fremgang i Grønlands økonomi. For at opretholde væksten i bygge- og anlægssektoren investeres der store beløb i fremtiden,

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 20. december 2005 VM 2006/13 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Det nuværende regelgrundlag for udøvelse af havnemyndighed er 1 i Hjemmestyrets bekendtgørelse

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler

Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Inatsisartutlov nr. 24 af 18. november 2010 om folkehøjskoler Formål 1. Folkehøjskolerne tilbyder elever almendannende undervisning med sigte på folkelig oplysning af bred, almen og demokratisk karakter

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 FM 2015/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2014 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2014 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 3 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat

Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat Landstingslov nr. 3 af 5. juni 1986 om ændring af landstingslov om indkomstskat I landstingslov nr. 5 af 19. maj 1979 om indkomstskat, som ændret senest ved landstingslov nr. 9 af 28. oktober 1985, foretages

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. september 2009 EM 2009/92 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Baggrunden for forordningsforslaget I forbindelse med Strukturudvalgets betænkning blev pædagogisk-psykologisk

Læs mere

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v.

Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. Landstingslov nr. 10 af 15. april 2003 om frie grundskoler og undervisning i hjemmet m.v. Kapitel 1. Undervisning m.v. 1. Frie grundskoler giver undervisning inden for 1. 10. klassetrin, som står mål med,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk

Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk Landstingsforordning nr. 10 af 20. november 2006 om erhvervsfremme af fiskeri og fangst Historisk I medfør af 1 i lov nr. 134 af 28. marts 1984 om støtte til erhverv i Grønland fastsættes: Kapitel 1 Formål

Læs mere

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse,

3. august 2007 EM 2007/44. Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, 3. august 2007 EM 2007/44 Forslag til Landstingsforordning nr. xx af dd. mm 2007 om støtte til boligbyggeri, fælleshuse, byggesæt m.v. I medfør af l i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning,

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. Kapitel 1 Landstingets medlemmer: Vederlag, omkostningstillæg, boligforhold, rejseudgifter og

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Status og visioner på boligområdet

Status og visioner på boligområdet Ineqarnermut, Attaveqarnermut Aatsitassanullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlemmet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Minister of Housing, Infrastructure and Mineral Resources Status og visioner på

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen

Medlem af Inatsisartut Niels Thomsen Demokraterne -/Her. Svar til 37, spørgsmål nr. 2010-274. Kære Niels Thomsen Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24

Medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser Aktivitetsområde 20-24 TB 2010 Naalakkersuisut aktivitetsområde 10-89 Naalakkersuisut bemyndiges til på Inatsisartuts vegne, at godkende anordning om ikrafttræden for Grønland af ændringer i lov om finansiel stabilitet, lov

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 22. september 2009 EM 2009/91 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Forslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Det daværende landsråd vedtog i 1978 landsrådsvedtægt af 4. april 1978 om uddannelsesstøtte

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2013 2014 2015 2016 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 Inatsisartuts Formandskab 81.870.000 81,6 81,6 81,6 01 01 Fællesudgifter 26.949.000 26,9 26,9 26,9 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE

LANDSKASSENS REGNSKAB BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE LANDSKASSENS REGNSKAB 2007 BILAG GRØNLANDS HJEMMESTYRE INDHOLDSFORTEGNELSE Læsevejledning...3 Oversigt over bevilling og regnskab for 2007...4 Sammenstilling af regnskabsår 2005, 2006 og 2007... 12 01

Læs mere

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010

FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 FM 2011/8 Forslag til TILLÆGSBEVILLINGSLOV for 2010 Grønlands Selvstyre INDHOLD SIDE 1. Forslag til tillægsbevillingslov 2010 x 2. Bilag 1 Ændringer af Grønlands Selvstyres udgiftsog indtægtsbevillinger

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

Vores bolig! Andelsboliger

Vores bolig! Andelsboliger Vores bolig! Andelsboliger 2005 NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur 2 Vores bolig! Andelsboliger

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG)

Samarbejdsaftale. mellem. Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) Samarbejdsaftale mellem Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug, Veterinær og Fødevare Myndigheden i Grønland (VFMG) og De Grønlandske Kommuners Landsforening 1. Formål Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008. Budgetregulativ. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender

Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008. Budgetregulativ. Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Grønlands Hjemmestyre 17. juni 2008 Budgetregulativ 2008 Landsstyremedlemmet for Finanser og Udenrigsanliggender Indholdsfortegnelse Forord... 4 1. Indledning... 5 1.1 Bevillingslovene...5 1.2 Departementet

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån

Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Bekendtgørelse nr. 2 af 6. januar 1984 om rentetilskud til statsgaranterede studielån Kapitel 1 Ansøgning og ansøgningsfrist Kapitel 2 Betingelser for rentetilskud Kapitel 3 Beregning af rentetilskud Kapitel

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde

Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering. Kapitel 1 Anvendelsesområde Landstingsforordning nr. 1 af 7. maj 2007 om boligfinansiering I medfør af 1 i lov for Grønland nr. 944 af 23. december 1986 om boligforsyning, boligstøtte, leje af boliger mv. fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01.

FORTROLIG. Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning den 16. januar 2005 - Sag nr. 01.31.06/05-00095 (Landsstyremøde den 13.01. Inatsisartut Aningaasaqarnermut Ataatsimiititaliaq Landstinget Finansudvalget Ulloq/Dato: J.nr.: 16. januar 2005 01.31.06/05-00095 Landsstyret FORTROLIG Orientering til Landsstyret om Finansudvalgets beslutning

Læs mere

Derudover indeholder oversigten et overblik over den særlovgivning som tillægger de selvstyreejede selskaber særlige pligter og rettigheder.

Derudover indeholder oversigten et overblik over den særlovgivning som tillægger de selvstyreejede selskaber særlige pligter og rettigheder. Bilag 1 Notat om etableringslove og særlovgivning Dette notat er en oversigt over historiske og nuværende etableringslove eller andre hjemmelsgrundlag for stiftelsen, omdannelsen eller helt/delvist køb

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 1. august 2007 EM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund: Almindelige bemærkninger Dette lovforslag indebærer en ajourføring af 9 i landstingslov om stempelafgift. Ajourføringen

Læs mere

Afvigelser på de enkelte konti

Afvigelser på de enkelte konti Landsstyreområdet for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer Redegørelse om Anlægs- og Renoveringsfonden for 2005 Bilag 7 April 2006 Afvigelser på de enkelte konti I dette bilag gives forklaring på afvigelserne

Læs mere

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne

Vedtægter for nyt vindmøllelaug. 1 Navn og hjemsted. 2 - Formål. 3 - Interessenterne VEJLEDENDE EKSEMPEL Vedtægter for nyt vindmøllelaug 1 Navn og hjemsted Interessentskabets navn er I/S. Interessentskabets hjemsted er Slagelse kommune. 2 - Formål Interessentskabets formål er at eje og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Landskassens Regnskab 2009

Landskassens Regnskab 2009 Landskassens Regnskab 2009 KALAALLIT NUNANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT - GRØNLANDS SELVSTYRE Aningaasaqarnermut Sulisoqarnermullu Aqutsisoqarfik Økonomi- og Personalestyrelsen Grønlands Selvstyre 2010

Læs mere

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. --------

Bilag 1, bevillingsoversigt FL Budgetoverslagsår 2014 2015 2016 2017 Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- Inatsisartuts Formandskab Mio.kr. -------- 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 Inatsisartuts Formandskab 83.748.000 83,4 83,4 83,4 01 01 Fællesudgifter 27.527.000 27,5 27,5 27,5 01 01 01 D Inatsisartuts Bureau

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen

Bekendtgørelse om tilskud fra dyrevelfærdspuljen BEK nr 1158 af 05/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 15-8630-000007 Senere

Læs mere

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14

6. Årsager til registrering af anlægsmidler i Anlægs- og Renoveringsfonden...14 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Redegørelsens opbygning...2 3. Formålet med fonden...3 4. Forudsætninger...4 4.1. Aflyste projekter...7 4.2. Afsluttede projekter...7 5. Projekter i Anlægs- og

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2007 FM 2007/32 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Med nærværende forslag tages der højde for de ændringer af lovtitler med videre, som er sket

Læs mere

Kapitel 1 Definition og formål

Kapitel 1 Definition og formål Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx om efterskoler Kapitel 1 Definition og formål 1. En efterskole er en selvejende institution, der tilbyder undervisning og samvær, hvis hovedsigte er folkelig oplysning

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere