Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvartalsrappoft pr. 31. marts 2O14. Metroselskabet I/S"

Transkript

1 Kvartalsrappft pr. 31. marts 2O14 Metrselskabet I/S

2 Resultatpgørelse (alle tal 1 kr.) Nte 2 2 Indtægter Metrens takst ndtægter Metrens dr ft s ndtægter Værdi af eget arbejde ') Andre dr fts ndtægter') Indtægt r, i alt tnr I L.L24.62t t2 ît 1a tr1.9! 43.O A a R gnskabstal ll ô1 l r.153 ñ 1l î1 lá ,77l) 2î1 ^ , LL44,743 Nyt est mat,îa^ t.l Omkstninger Metrens d riftsmkstn nger Persnalemkstninqg ') Andre eksterne mkstninger') Omkstninger, alt s7-9a A a67-231, , Resultat før ned- g afskr vninger (EBITDA) 216,L92 3r.4L' r Afskrivn nger Nedskrlvn nger A R sulatat før finans elle pster (EBrl) -26r,541 Ll.12' Finansielle pster Flnans elle ndtægter Finansìelle mkstn nger F nansielle pster, i alt Resultat før markedsvæ d reguler ng , A LI.'6L O O O Markedsværdi regulering Ârets resultat 2.r34.37t , O6-186.O r99,297 -) Summen ãf værd af eget arbejde, andre drifts ndtæ9ter, persnalemkstninger g andre eksterne mkstn nger udgør den relative andel af admin strat nsmkstn nger fr Metr Dr ft jf. nte 2 ekskl. Rådgivn ng 2efl

3 Balance (alle tal i 1 kr.) Akt ver Nte tq nt lt tl nî lá Nyt est mat ANUEGSAKTIVER Materielle anlægsakt ver 3 4 Anlæg af Metr Metr drift Bygnìnger Dr ft smidler g nventar Mat r 6lle anlægsakt ver, alt 4.9L Os ,477 5.O ,4lJ6, A72.a l),326, A6A u ,L æ O O l)6' Finansielle anlægsakt ver 7 Andre kapitalandele T lgdehavender Finansielle nstrumenter, aktiver F nans elle anlaegsakt ver, i alt O L t L,527.8r ,492.72L Anlægsaktiver, i alt tt,g2a3l s ,L47,975 L4,766, OMSÆTNINGSAKTIVER Ejendmme Tilgdehavender Andre værdipapirer Likvide behldninger Omsætn ngsakt ver, i alt , ,4l)3,15' O s O17 AKTIVER, I ALT 12-6ta-rsl; LO,776, r , aO5 3af1

4 Balance (alle tal i 1. kr ) Pass ver Nte rrl+ ññ tnl? Rêgnskabstal ñ' t? 'T 1l nî t ñr?t nî l Nyt est mat )ft1l KAPITALINDESTÂENDE Prim Ärets t lgang Kap talindestående, alt Hensatte frpligtelser H nsatte frpl gtelser, i alt ,744,2L7! ,27f s7.26s 3.7M , ,8 LANGFRISTEDE GÆLDSFORPL GTELSER Langfr stede gældsfrpl gtelser, alt,,345, ,586 L2.234,884 KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Banklån Leverandørgæld Anden gæld Krtfristede g eldsfrpligtelser, alt 75.L97 1M L.543.2r' t r a s.OOO s. Gældsfrpl gtelser, i alt s ,L66, s PASSIVE& I ALT L2.632.rs5 LO O sliditetsgrad: (Kapitalindestående/Samlede aktiver) 3% 27% 24% 2A% 22% 1A% 4af1

5 Pengestrømspgørelse (alle tal i 1. kr ) ult m 2O13 24.O O3,14 pr. 31.O3.14 ult m 214 Nyt est mat 214 Pengestrømme fra dr ftsakt v tet Metrens takstindtæqter Metrens dr fts ndtægter Andre drifts ndtægter Metrmkstn nger Persnalemkstn nger Andre eksterne mkstninqer Pengestlømme fra drlftsaktlv tet, alt LO ,L.4L6 LL1,gOL L.4L t a.r J ê ,21 Pengestrømme fra investeì ngsakt v tet Investeringer i Metr Investeringer i bygn nger, driftsm dler g inventar Investeringer i værdipap rer (ekskl. markedsværdireguler ng) Pengestrømme fra lnvesterlngsaktlvltet, alt e O _2c Pengestrømme fra t nansier ngsakt v tet Lånptagelse, nett (ekskl, markedsværd regulering) Indskud fra ejerne T lgdehavender Leverandør g anden gæld Nettfinans er ngsmkstn nqer (ekskl. ma.kedsværdireguler nq) Pengestrømme fra flnansler ngsakt v tet, alt Ændr nger l kvide m dler L kv der prim Markedsværdireguler ng, nett (l kv der) Likv der ultlm t.569 7A O72.3O S r rO t OOO n 2t.ag , c ,942 5ef1

6 Nter (alle tal 1, kr.) Nte 1 SemêntDlvsn nqer Idriftsatte Metr ultim O O3.14 pr. 31,3.14 ultim 214 Nyt estimat 214 Indtægter Omkstninger t L Resultat før n d- g afskr vn nger (EBITDA) 2L6.2s s,s26 s a6,99 Ned- q afskrivn nger Resultat før finans ellê pster (EEIT) -164.O7L Anlægsaktiver Anlæg af 4etr Metr i Dr ft Bygn nger Driftsmidler q nventar F nansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver, alt t A ,2l)2,456 42A OO O O Omsætn ngsakt vel Ejendmme T lgdehavender Omsætn ngsakt ver, alt ,4.776 t L.42s , cældsfrpl gtelser Kred itrer Anden qæld Gældsf pl gtelser. alt L,5t t , s.OO ,OOO 1, OO Anlæ af Metr ult m 213 R gnskabstal 24.O O3.14 pr ultim 214 Nyt st mat 214 Indtægter Omkstninger t Resultat før ned- g afskrivninger Ned- q afskr vn nger Resultat før finans elle pster !L9,662 Anlægsakt ver Anlæg af Metr Metr Drift Bygn nger Dr ftsm dler g nventar Finans elle anlægsaktiver Anlægsaktiver. alt ,r52,'-36 2.t ,1 9,9e L 5,22A, I t.323 Omsætn ngsakt ver Ejendmme Tilgdehavender , Omsætningsakt ver, i alt ,A lJ,245 2lJ, Gældsfrpl gtelser Kreditrer Anden gæld 1, L ,3.23 1, 1 1 Gældsf pl gtêlser, alt , r. 6af1

7 Nte 1 Segmentplysn nger, frtsat Rådg vn ng ul} Eô?Ot? )a î) 12 1r d? r4 ñr?t nî 14 rrlì ñô tn14 Nyt est mat 214 Indtægter Omkstninger Resultat før ned- g afskr vn ngel Ned- g afskr vninger R.esultat før finansielle pster Anlægsakt ver Anlæg af Metr Metr idrift Bygninger Dr ftsm dler g nventar Finans elle anlægsakt ver Anlægsakt ver, i alt Omsætn ngsakt ver Ejendmme T lgdehavender Omsætningsaktiver, i alt Gældsfrpl gtelser Kred trer Anden gæld Gældsfrpl gtelser. alt Nte 2 Dr ftsresultat Dr ftsresultat Metr Metrens takst ndtægter Metrens dr fts ndtægter Udlejn ng af Metr øvrige ndtægter Metrens drifts ndtægter, i alt tnr? ta ßt l? tt7,gljt O24?l ñ? l ,853 Ankêrbudget ñ. ll ni l 177,4lJ Ank rbudget tñl t Nyt estimat 214 7l)5, ,346 7l 5, Indtægtêr, alt 967,L l.77? 246.AOO ? 979,941 Metrens dr ftsmkstn nger Betal ng fr drift Kntraktswrinq mv øvrige mkstn nqer Metrên driftsmkstn nger, alt rt7 9t -4 t t22, O r59, r,692 Adm n strat nsmkstn nger ,26L -2s,26r Omkstn nger, alt -75,484 -L24,486 -rgs, ,o17-792,953 Resultat før afskrivninger Afskrivninger 216, Overskudsgrad (EBITDA) Overskudsgrad (EBIT) 22/ 5/ 23/ 6/ 25/ LO/ 2L/ 5/ 2O/ 4/ 19/ ll Driftsresultat Rådivn n Andre dr fts ndtægter t{ådg vninq Andre dr fts ndtægter, i alt Reg n s l(a Þsta I tñr t RegnskaÞstal ta ñt l ?S' ôr-?1-o? Nyt est mat 214 Driftsmkstn nger Persnalem kstn nger Andre eksterne mkstn nger Dr ftsmkstn nger. a t , t.379 Resultat før f nansielle pster -6 9ra 7 a'f 7

8 Nte 3 Anlæs af Metr Idriftsatte Metr ult m O ,14 pr. 31,O3.14 ultim 214 Nyt estimat 214 ANSKAFFELSESSUM Prim Ärets nett t lgang Ult m t glj,723 L , O ! t t7a NED- OG OPSKRIVNINGER Prim Ärets pskr vn nger Ärets nedskr vninqer Ultim Bgført pr m 73,62lJ 73,62l L64, L Bgført ultim L64,7156 9l.723 L67, A98 424,29l) Anlæ af ultim O O3.14 Ankerbudg t pr.31,3.14 Ankêrbudget ult m 214 Nyt estimat 214 ANSKAFFELSESSUM Pr m Ärets nett t lqang Ult m 6, O ,O6t.62l O75 LO,429,4l 1 r llj,a t L.2L7 Lt,1r4,59' NED. OG OPSKRIVNINGER Prim Ärets pskr vninger Ärets nedskr vning (frbrug af hensættelse) Ärets nedskr vning (regulerìng af hensættelse) Ärets nedskr vninger Ult m t ,2lJr, L -4,882, , L , ,882.47L -5.2r lJL.874 Bgført pr m 1.9s s2.61 4,75L.5r3 5, ,75t.5L2 Bgført ult m 4,75L.5Lt 2,179,149 5, s,944,97lj ,723 Beregningen af gen ndvind ngsværd en måles samlet tr den idr ftsatte Metr g Cityrìngen, da de v l udgøre en samlet pengestrømsfrembr nqende enhed, når Cityr nsen qår drift. Den idr ftssatte lvetr måles jf regnskabpraks s til kstpr s med fradrag af fretagne af- g nedskrivn nger g er kke t dl gere nedskrevet 4etrselskabets regnskab Den afcityringenerlavereenddenbgførteværd,hvrfrderfretagesnedskr vningertiidenlaveregen ndv ndingsværdi resultatpgørelsen frbindelse med regnskabsaflæggelsen. Âretsnedskrivingvilblive ndregneti Værdien af an æg af Metr er baseret på en pgjrt genindvindingsværdi fr den samlede 14etr. Geníndv ndingsværd en er beregnet på bas s af ndarbejde frventn nger til Fremtiden i selskabets langtidsbudget. Herunder er anvendt en gennemsnitlig realrente på 2,4 pc'.. i de føßte 2 år stigende til 4 pct. på længere sigt. Den beregn ngen anvendte rente er højere end det aktuelle renten veau markedet, da der er indregnet et risiktillæg. Anvendelsen af en lavere aktuel markedsrente v lle øge den pgjrte gen ndvindingsværd g dermed frbedre årets resultat. Til llustratin ville anvendelse af en 1 pct. lavere rente de føßte 2 år medføre, at gen ndvind ngsværdien g dermed årets resultat v lle have været 3,9 m a kr højere Omvendt v lle anvendelsen af en 1 pct højere rente denne per den have medført et 3,2 m a kr lavere resultat. Ntê4Metr drift ult m 2l3 28,O ,3.14 pr ult m 214 Nyt est mat 214 ANSKAFFELSESSUM Pr m Ärets nett tilgang Ult m ,25s s ,256.L a,4tO ' ,399 NED- OG AFSKR,IVNINGER Pr m Ärets afskr vn nger Ärets nedskrivninger Ult m , L,226,r' r s.O , ,772 Bgført pr m 5.93,763 s O28 4,92L L O24 Bgført ult m O24 5,O72.O68 4, AAt347 4,77L.264 4, af1

9 Nte 5 F nans ell pster Rêgnskabstal O ,3.14 pr. 31.O Nyt est mat 214 F nans elle ndtægter Renteindtægter fra f nansielle anlægsakt ver Renteindtægter fra tilgdehavender Rente ndtægter fra behldn ng g værdipap rer Valutakußregulering F nans êlle ndtægter, i alt r , , ,7lJ L, OOO 2. 2.OOO F nans elle mkstninger Renteudgifter Valutakursrequler ng F nans elle mkstn nge, alt L4.23 -L.L OOO OOO OO F nans elle pster, alt L.237 -t4,235-36, ooo -223.OO N^}a ß V-r -rñi-è- ^ã lìbviàà hâhâll- -aã' ult m O pr, Ânkerbudget ult m 214 Nyt estimat 214 Andre værd papirer Værd pap rer ver 3 måneder Andre værdipap rer, alt , L kvide m dler Aftaleindskud Værdipap rer under 3 måneder Likvide behldn nger, i alt sa.97A 2L O t 24lJ.3aL Rêgnskabstal ult m 213 R gnskabstal 28,O Ank budgêt pr ultim 214 Nyt est mat 214 Lån amrt sert kstpris Lån markedsværd Finans elle nstrumenter (neqat v værdi) Finans elle ínstrumenter (psit v værd ) Valutaterminer A 2A3-2.r3.a t.8t O74.Or ,569 LO.O74.O7t r L.gLt Finansielle nstrumenter/langfristedê gældsfrpl gtelser, alt -6.4O6.91s -6.a s86-11, I 214 har selskabet ptaget lån fr nm nelt 85 m. kr. Værd en af selskabets finans elle nstrumenter er ndregnet den samlede værdi af gældsfrpligtelsen pr. 31. marts 214. Markedsværdien af flnansielle instrumenter er indregnet i resultatpgørelsen 9af1

10 Nte I Valuta-, rente- q kred tris k F nans elle nettass ver r. 31. marts 214: (alle tal 1. kr ) Nm nel værd 214 Markedsværdi 274 Ì'l a rkedsværd 213 Værd pap rer g aft aleindskud l-ån F nansielle instrumenter Per diserede renter, lån, værdipap rer g aftale ndskud Per d serede renter. finansielle nstrumenter O73.O L Nettpass ver. alt -4,944.5OO Valutakursrisik Valutafrdel n (mi. kr. ). markedsværdi værd p pirer g rån Finansielle Netts t n àfrðleindskud DKK<1år DKK > 1 är L EUR<1år EUR > 1 år I alt O9L Renter s k Rêntêb nai n ôr 31 mârtç 2lJ74 (mi kr-ì- ñãrkêalcværati DKK EUR Ttal Peride -1är 25O år är -l år > 2 år Ttal l(red tr sik Ved l kvid tetsplacer nger g ndgåelse af finansielle nstrumenter pstår en kred tr s k på mdparten. Denne rislk styres g veruåges løbende i et særl 9t l ne- g Kred r s k frdelt på rat ng kategri pr. 31. marg 214 Ttal mdpartsekspner ng (markedsværd, mi.kr ) Værdipap rer g aftale ndskud Lån Finansielle nstrumenter Nefrps t n AAA AA A Tta L r,gt 1 af 1

Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4

Kvartalsrapport pr. 30. september 2OL4 Bilag 882-9-3 BestyrelsesmØde nr.82 21. nvember 2Ot4 Kvartalsrapprt pr. 3. september 2OL4 Metrselskabet I/S Resultatpgørelse (alle tal Ì 1. kr.) Nt 2 Indtægter Metrens takstindtægter Metrens dr fts ndtægter

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

DS ^",åå,"'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S

DS ^,åå,'å. / /_ Årsrapport L-T. Egegade l4-t6 Årsrapport for o1.o1.2011-31. I2.20tt. Andelsbol igforen i n g en. Vest Administrationen A/S / /_ Årsrapprt L-T Andelsbl igfren i n g en gegade l4-t6 Årsrapprt fr 1.1.211-31. I2.2tt Vest Administratinen A/S Vesterbrgad e t2, 2.. 162 København V Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm DS ^",åå,"'å (nltft(,ri

Læs mere

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport

DS CfRTIFICtRET. A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) 01.04.2013-31.03.2014. Arsrapport for. Årsrapport Årsrapprt --....,... A/ B Frederiksundsvej 127 f Højenhald 1-3 (kaldet PAX) Arsrapprt fr 01.04.2013-31.03.2014 Vest Administratinen A/S Gammel Vartv Vej 20 2900 Hellerup Tlf: 3324 6126 Web: www.vestadm.cm

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården

Andelsboligforeningen Filipsgården Statusbg Andelsbligfreningen Filipsgården Højdevej 38-52 m. fl., 2300 Sundbyøster Årsrapprt l. januar- 31. december 2014 BUUS JENSEr-J l/s Lersø Parklie 112 2100 Kbenhvn Ø 1611 9040 +45 3929 0800 +45 3929

Læs mere

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

rapport for. Generationsskifte & V re Dirigent CVR-nr. 20 81 3938 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Generatinsskifte & V re CVR-nr. 20 81 3938 Uddrag af års rapprt fr. Årsrapprten er fremlagt g gdkendt på selskabets rdinære generalfrsamling den / 2008 Dirigent Indhldsfrtegnelse Påtegninger Side Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013

Andelsboligforeningen Slotsbakken Årsrapport 2013 Dansk Revisin Dansk Revisin Esbjerg registreret revisinsaktieselskab Smedevej 33, Pstbks 3059 DK-6710 Esbjerg V esbjerg@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +45 75 15 17 33 Telefax: +45 75 15 57

Læs mere

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir

RVV. Ronne Vand A/S. CVR w.32 943357. Arsrapp oft 2A1A-11. 2. regnskabsir RVV Rannevand ArS SandemandweJ 1A 37 Rann Tlf 569144 Fax 569114 E-mall: rw@rw.dk wvlnt: www.rw.dk cvr s29/-3357 Daneke Bank: 4724-47m452524 Rnne Vand A/S CVR w.32 943357 Arsrapp ft 2A1A-11 2. regnskabsir

Læs mere

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir

ATRVV. Ronne Varme AJS. CVR nr.32 94 58 80. Arsrapp ort 2A10-{ 1. 2. regnskabsir ATRVV RnneVarmeArS SandemandweJ 1A 37 Rnne Tlt 569144 Fax ti691 14 E-mall: rwrw.dk lt,lvw: Www.ilv.dk CVR: 3294588 Danske Bank: 472-472.4525n Rnne Varme AJS CVR nr.32 94 58 8 Arsrapp rt 2A1-{ 1 2. regnskabsir

Læs mere

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER.

\ DEAS. E/F Niels Ebbesens Gade 12 & 12A Niels Ebbesensgade 12 & t2 A. Årsregnskab for 2OL4. Administrator. Ejd. 1o8-6s4lJER. \ DEAS EJEDOMS- ADMSTRATO E/F iels Ebbesens Gade 12 & 12A iels Ebbesensgade 12 & t2 A 9OOO Aalbrg CVR nr. 29475952 Årsregnskab fr 2OL4 Administratr DEAS A/S Skibbrgade 3 9OOO Aalbrg Ejd. 18-6s4lJER Ledelsespåtegning

Læs mere

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31.

/! ~ ÅRSRAPPORT. AIB Gildhøjparken. Godkendt yå andelsboligforeningens generi)]fo~ ing den 2 3 l 7' 2013. Dirigent. l. januar 2012-31. Rlli-REv:!S!ON Registreret Revisinsaktieselskab s Hulkærvej 22 DK-2640 Hedehusene ~ Telefn: Telefax E-mar!: 4656 0461 4659 0415 rih@nh.dk ~t I-net: www.rih.dk CVR-nr 73 13 17 15 AIB Gildhøjparken ÅRSRAPPORT

Læs mere

wt{ Ârsrapport 2OL4 MCH A/S cvr 43 55 59 28 yi lør def - I'i r #r dcf 70. Regnskabsår

wt{ Ârsrapport 2OL4 MCH A/S cvr 43 55 59 28 yi lør def - I'i r #r dcf 70. Regnskabsår Ârsrapport OL4 MCH A/S cvr 43 55 59 8 7. Regnskabsår Ârsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Herning, den. april 15 irigent yi lør def - I'i r #r dcf wt{ IilDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ansk <Í>GG INDEPENDENT MEMBER Revision Årsrapport zol4l2ols Ørsted Fjernvarmeværk AMBA CVR-numme 26364817

ansk <Í>GG INDEPENDENT MEMBER Revision Årsrapport zol4l2ols Ørsted Fjernvarmeværk AMBA CVR-numme 26364817 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnereelskab lronholmen 5 DK-896 Randeß Sø randers@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 89 12 5 Telefaxr +45 89 12 51 CVR DK 31 77

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002

DFDS Koncernen 1. kvartal 2002. Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Fondsbørsmeddelelse FBM nr.07/2002 Den 23. maj 2002 Offentliggørelse af DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002 Hermed følger DFDS Koncernens regnskab for 1. kvartal 2002, 1. januar 31. marts. Resultatudviklingen

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817

ansk <Í>GG INDEPENOENT MEMBER Revision Årsrapport 2O1-3 2OL4 Ørsted Fjernvarmeværk AM BA CVR-numme 26364817 ansk Revision Dansk Revision Randers Godkendt Revlslonspartnerselskab Tronholmen DK-89 Randers SØ mnders@danskrevlslon,dk www.danskrevlsion.dk Telefon: +4 89 12 Telefax: +4 89 12 1 cvr: DK 31 77 8 3 Bank:

Læs mere

Årsrapport 2008. Metroselskabet

Årsrapport 2008. Metroselskabet Årsrapport 2008 Metroselskabet i n t e r e s s e n t s k a b Selskabsoplysninger Selskabet Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon: 3311 1700 Telefax: 3311 2301 E-mail: m@m.dk Hjemmeside:

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005

Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005. Kvartalsrapport. 1. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 18/2005 Kvartalsrapport 1. kvartal 2005 PROFIL: Columbus IT Partner opererer som IT-konsulent på markedet for integrerede virksomhedsløsninger baseret på Microsoft Business Solutions

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

mq t/,-/ A memberof. ( SICNUM --=l'wu*ws fev s on rådgivn ng regnsk b FTF CVR-nr. 62 55 74 19 Arsregnskab

mq t/,-/ A memberof. ( SICNUM --=l'wu*ws fev s on rådgivn ng regnsk b FTF CVR-nr. 62 55 74 19 Arsregnskab A memberof. mq t/,-/ --=l'wu*ws ( SICNUM fev s on rådgivn ng regnsk b FTF CVR-nr. 62 55 74 19 Arsregnskab 1. januar - 31. december 2009 lndholdsfortegnelse Side Ledetsens påtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere