Bestyrelsen pr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsen pr. 25-03-2010"

Transkript

1 NR December Årg.

2 Bestyrelsen pr Formand: Jørn Palm Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr Lindehaven 25 Best. medlem: Jens Kolind Lindehaven 14 Best. medlem: Jens Johansen Æblehaven 8 Best. medlem: Frits Thomsen Kongshaven 51 Best. medlem: Steen Gülstorff Lindehaven 9 1.suppleant: 2.suppleant: Revisorer: Revisorsuppl.: Peder Christensen Søndervangs Allé 48 Hans Weihrauch KO58. Jørgen Pedersen Rønhaven 6 Stig Nielsen Lindehaven 27 Allan Bauer. Søndervangs Allé 25 Søndervangsbladet December 2010: hjemmeside: Redaktion: Bestyrelsen Bladudvalget: Steen Gülstorff / Jens Kolind / Jens Johanssen Annoncer: Jens Johanssen Oplag: 600 eks. Trykkested: Atlas-Quick Grafisk A/S 2 15

3 Hovedstadens Haveservice Træfældning/Topkaning Beskæring af træer og buske Opgravning af rødder, bambus m.m. med minigraver Græsslåning og hækkeklipning, ukrudts og mosbekæmpelse Lægning af fliser og sten, f.eks indkørsler og terasser Såning af græsplæner, jordfræsning og plantning Udføres af firma med stor erfaring og hvor sikkerheden er i orden Ring til og jeg vil komme og se på opgaven Ivan Hansen Kongshaven Valby Kære medlemmer Når I nu sidder med dette SØNDER- VANGS-blad i hånden og læser dette, ja, så er det rigtig nok - det er snart jul! Vi i bestyrelsen plejer, at få et blad op at stå og udgivet omkring sommerferien, hvor der også plejer at være en annonce til deltagelse i foreningens sommerfest. Jeg efterlyste på vores generalforsamling i marts måned, stof til vores blad - stort som småt og opfordrede også, til at der ville melde sig nogle ud over bestyrelsen til at arrangere og deltage i arbejdet med at stable en sommerfest på benene, da bestyrelsen ikke alene kunne påtage sig denne opgave desværre var der ikke nogen der har meldte sig, så der er desværre ikke blevet afholdt vejfest i år. Jeg håber ikke, at dette skal tages som et tegn på at en grundforening som vores - bare er noget som man betragter som noget man bare skal være pligtig medlem af og dermed færdig! Der er i disse tider jo nok at stå sammen om, i flæng kan nævnes forsøg på at pålægge os grundejere flere og flere byrder, såsom egenbetaling af gadebelysning og vedligeholdelse, flere og flere påbud til den enkelte grundejer om vejvedligeholdelse, stigninger i vand og vandafgifter, der bare siger spar to osv., osv.. Vi i bestyrelsen arbejder hele tiden på, at vores fælles interesser bliver tilgodeset: Formålet med foreningen er at varetage medlemmernes fælles interesser, herunder vedligeholdelse af veje, stier, anlæg m. v., samt virke for forbedring af offentlige foranstaltninger, der kan komme medlemmerne til gode. Vi er i vores grundejerforening i alt 426 medlemmer, det er jo rigtig mange og jeg vil gerne her opfordre Jer alle sammen til at overveje, hvordan I hver især kan bidrage til at opfylde foreningens formål. Alle opfordres til, at man som minimum sørger for at renholde både fortov, rendesten og kørebane og nu når vinteren kommer, at sikre at fortov og kørebane er farbare. Husk, at få kørt bilen ind på egen grund, så vores hjælp til snerydning kan komme til med fejetraktoren og husk, at det er den enkelte grundejer der har ansvaret for egen matrikel. På vores næste generalforsamling i marts 2011 ved jeg, at to af vores mangeårige bestyrelsesmedlemmer desværre ønsker at udtræde af bestyrelsen, så hermed en yderligere opfordring til at melde sig som bestyrelsesmedlem og yde en indsats til fælles bedste. I ønskes alle en god jul og et godt nytår. Formanden Et gammelt Birketræ har lagt sig ned. 14 3

4 Soundtrack Design Digital optagelse og redigering af video og lyd Koncertoptagelser DVD og Bluray præsentationer til din virksomhed Lydside med stereo og surround sound Virksomhedspræsentationer Produktpræsentationer Undervisning og instruktion Personaleintroduktion Jens Kolind, telefon Skal huset renoveres? Går du med et ønske om ombygning, ny tilbygning eller blot give huset et mindre løft - så ring og få et uforpligtende tilbud - ingen opgave er for lille Vi rådgiver og vejleder i forbindelse med alle opgaver Dennis Kronby Kongshaven 44, 2500 Valby Hjemmeside: 4 Se også vores Webshop på :www.byggemarked.nu 13

5 Snerydning. Her gælder ingen kære mor. På med vanten! Grundejerforeningen har i år valgt at få snerydningen udført af et andet og mindre firma, hvorfor vi håber at få en bedre og hurtigere snerydning denne vinter (endnu bedre hvis parkerede biler ikke behøver at holde i vejen). Denne snerydning skal ses som en hjælp til grundejerne. Men pligten til at sørge for snerydning påhviler stadig grundejeren. Bliver sne- eller islaget hullet eller meget ujævnt, skal det hugges op og fjernes. Grundejeren har pligt til at sørge for, at afløbsbrøndenes riste er fri for is og sne. I glat føre skal grundejeren hurtigst muligt strø fortove og udvendige trapper med grus, salt eller lignende. Leif Pedersen Postkasse ved indgang til parcel Ens vilkår for postmodtagere Alle postmodtagere skal fremover have samme vilkår for postmodtagelsen uanset boligform (etageejendom, parcelhus, rækkehus, landejendom) og uanset boligens opførelsestidspunkt, idet posten som udgangspunkt leveres i en brevkasse opstillet ved indgangen til parcellen. Udover en forenkling af reglerne vil dette også give en bedre økonomi i befordringspligten og et bedre arbejdsmiljø for postbudene. Der har siden 1971 været krav om, at villaer og rækkehuse opført fra og med 1973 og etageejendomme fra og med 1974 skal have brevkasse i skel henholdsvis brevkasseanlæg. Siden primo 2010 har også ældre etageejendomme fra før 1974 skullet have brevkasseanlæg. Øvrige ejendomme omfattes nu også af tilsvarende vilkår, som følger: Ældre villaer og rækkehuse opført før 1973 skal inden 1. januar 2012 have placeret en brevkasse ved indgangen til parcellen. Leif Pedersen Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen SØNDERVANG Torsdag den 25. marts, Afholdt på kirsebærhavensskole. Til stede: 15 stemmeberettigede. 1. Valg af dirigent: Formanden Jørn Palm bød velkommen og kunne meddele, at desværre har vores faste dirigent, Hanne Thomsen, forfald, så bestyrelsen forslår i stedet Jens Kolind (fra bestyrelsen) andre forslag? Jens valgt med akklamation og overtog ledelsen af generalforsamlingen og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 2. Beretning: Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning: Endnu engang velkommen til alle og især til de nye i vores grundejerforening, 7 hushandler er det blevet til i det forgangne år, men der har været 24 salgsforespørgsler til foreningen om salg. Et lille hjertesuk, selvom sneen nu omsider er væk igen så husk, når den kommer igen til vinter, at stille bilerne ind på egen grund, så vores snerydning med traktor kan komme til at rydde vejbanerne og husk også lige på, at det kun er en hjælp - det er den enkelte grundejer der har ansvaret for snerydning på sin grund, fortov og vejbane. Fra Kongshaven 53 har foreningen den 19. marts modtaget et forslag til en regel i grundejerforeningen SØNDERVANG, desværre er forslaget kommet for sent i henhold til lovenes frist den 1.februar. Jeg har valgt at tage det med under beretningen, da vi ikke på generalforsamlingen har et punkt eventuelt, så her er det i sin fulde ordlyd: Det skal ikke være tilladt at stille/lægge storskrald og grønt affald ud på fortovet/ vejen før tidligst 3 dage før affaldet afhentes ifølge affaldskalenderen. Der skal naturligvis være plads til undtagelser i særlige tilfælde. F.eks. hvis man bygger om eller laver større gartnerarbejde. Forslagsstilleren mener, at forslaget vil gøre SØNDERVANG mere attraktivt at færdes og bo i, og hvorfor skal vi alle se på den enkeltes affald, i enkelte tilfælde i flere måneder. I det forgangne år har der ikke været holdt mange møder, men der har heller ikke været de store ting i det daglige arbejde i bestyrelsen. Vi er inde i en god periode hvor tingene bare kører, ikke mindst takket været et godt samarbejde i bestyrelsen. Tak til bladudvalget og øvrige udvalg. Tak til arrangørerne af afholdelsen af endnu et fastelavnsarrangement, hvor der i år desværre kun deltog ca. 30 børn. Efterlyser endnu en gang indlæg fra alle, stort som småt til vores blad som udkommer én gang om året, blandt andet med referat fra generalforsamlingen. I øvrigt berørte formanden i beretningen emner som udlicitering af R98,evt sommerfest 2010, arbejdet med vedligeholdelse af veje og anlæg, udsigterne for bebyggelse af Grønttorvet efter flytning, status for nedgravning af den nye jernbane gennem vores område Det var så bestyrelsens beretning over årets forløb, hvor bestyrelsens opgave 12 5

6 som altid har været at varetage medlemmernes fælles interesser, som der står i foreningens love, paragraf 3:-- herunder vedligeholdelse af veje, stier, anlæg m. v. samt at virke for forbedring af offentlige foranstaltninger, der kan komme medlemmerne til gode. Dirigenten stillede herefter beretningen til debat. Li 11: Ville vide om der var planer om vejbump på foreningens øvrige veje? Formanden fortalte om historien bag etableringen af vejbumpene, blandt andet skulle vejbumpene hindre unødig kørsel og nedsætte farten på foreningens veje. I øvrigt er det sådant, at det er den enkelte vejs medlemmer, der stiller et forslag på generalforsamlingen om etablering af vejbump. Dirigenten kunne yderligere tilføje, at stillevejene nu dækker hele foreningens område og er stærkt trafikdæmpende. Herefter stillede dirigenten bestyrelsens beretning til afstemning enstemmigt godkendt. 3. Regnskab: Kassereren forelagde det reviderede regnskab for 2009 og gennemgik hovedtallene. Dirigenten stillede regnskabet til debat ingen ønskede ordet og regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 4. Foreliggende forslag: Der var ingen indkomne forslag til dette års generalforsamling. 6. Valg af bestyrelse og revisorer: Formand Jørn Palm modtager genvalg, valgt med AKKL. Medlem Jens Kolind modtager genvalg, valgt med AKKL. Medlem Jens Johansen modtager genvalg, valgt med AKKL. Bestyrelsens 1.suppleant: Peder Christensen SØ 48, bestyrelsen foreslår genvalg, valgt med AKKL. Bestyrelsens 2. Suppleant: Hans Weihrauch KO 58, bestyrelsen foreslår genvalg, vagt med AKKL. Revisor Jørgen Pedersen RØ 6, bestyrelsen foreslår genvalg, valgt med AKKL. Revisorsuppleant Allan Bauer SØ25, bestyrelsen foreslår genvalg, valgt med AKKL. Hermed var dagsordenen udtømt og dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden. Formanden takkede forsamlingen for sit genvalg som formand og takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og afsluttede hermed generalforsamlingen. Slut Københavns Energi (Vand, Gas, Fjernvarme) Ørestads Boulevard 35 DK 2300 København S Tlf. : Vagt stationen Hulgårdsvej 133 DK-2400 København NV Tlf.: (hele døgnet ) Københavns Kommune www3.kk.dk/ Kulbanevej Genbrugsstation Kulbanevej 4, 2500 Valby, Åbningstider: og Lør-, søn- og helligdage Nyttige adresser Center for Byggeri Byggesagsafdelingen Postboks 432 Ottiliavej 1, 4. sal 2500 Valby Tlf Fax Kundecenter Åbningstider: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Tlf Tlf Borgerservice Er et nyt servicekontor for kommunens borgere Gammel Køge Landevej 1-3 Åbningstider hverdage Telefontid 8-18 på tlf Valby Links 5. Budget: Kassereren forelagde budgettet for Ingen bemærkninger og budgettet blev enstemmigt godkendt. Hvilket betyder, at kontingentet fortsætter uændret på kroner årligt. Valby Kulturhus ( tidligere Medborgerhuset ) Toftegårdsplads Har åbent fra 8.00 til på hverdage og fra 8.00 til lørdag og søndag

7 10 7

8 Jeg tænker... Hvem har noget legetøj jeg kan lege med? Lån en trailer Traileren må laste 750 kg totalt, har høje sider og presenning. Ved lån vil det koste: 5 timer 50 kr (formiddag ell. Eftermiddag) En hel dag 100 kr. Lån i forbindelse med leje af borde og stole 25 kr. LEGETØJSHJØRNET Vi er forhandler af mange forskellige kvalitets produkter, fra over 40 forskellige leverandøre Har traileren været brugt til snavsede ting skal den være rengjort ved aflevering. Henvendelse om lån: Næstformand Leif Pedersen tlf Tilbud til medlemmerne Du kan låne en kloakrenser og en split. en tromle. en 9.5 m lang skydestige. Et pælebor Skal du have fest eller lignende, har du mulighed for at låne op til : 90 stole og 20 borde. Til 30 personer koster det kun 150 kr. til dækning af udgifterne for leje af garage til opbevaring. Du kan også leje en stor grill for kr. 100 Transporten må du selv klare, men tal eventuelt med Leif om dette Henvendelse: Leif Pedersen, Søndervangs Allé 1B, tlf

NR.89 Juni 2009 30.Årg.

NR.89 Juni 2009 30.Årg. 20 NR.89 Juni 2009 30.Årg. Bestyrelsen pr. 25-03-2009 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten Suhr 36 30

Læs mere

Bestyrelsen pr. 23-03-2011

Bestyrelsen pr. 23-03-2011 NR. 91 24 November 2011 32 Årg. Bestyrelsen pr. 23-03-2011 Formand: Jørn Palm 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B jrnpalm@gmail.com Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer: Kirsten

Læs mere

NR.88 Juni 2008 29.Årg. GF Søndervang 90 År

NR.88 Juni 2008 29.Årg. GF Søndervang 90 År NR.88 Juni 2008 29.Årg. GF Søndervang 90 År 1 Bestyrelsen pr. 25-03-2008 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1 B Kasserer:

Læs mere

NR.83 Maj 2003 24.Årg.

NR.83 Maj 2003 24.Årg. NR.83 Maj 2003 24.Årg. Der bygges på Vigerslev station 1 Bestyrelsen pr. 12-03-2003 Formand: Jørn Palm Hansen 36 46 13 40 Søndervangs Allé 16 B Næstformand: Leif Pedersen 36 46 44 28 Søndervangs Allé 1

Læs mere

Kom og prøv vores vietnamesiske retter, f.eks.: Bún Bò Hu? Oksekødsuppe med stærk citrongræs. Bún M?c Risnudelsuppe

Kom og prøv vores vietnamesiske retter, f.eks.: Bún Bò Hu? Oksekødsuppe med stærk citrongræs. Bún M?c Risnudelsuppe Retortvej 56-58 Åbningstider: 2500 Valby Mandag Søndag 12.00-22.00 Tlf.: 36 17 45 77 Kom og prøv vores vietnamesiske retter, f.eks.: NR.84 Maj 2004 25.Årg. Bún Bò Hu? Oksekødsuppe med stærk citrongræs

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen Eberts Villaby

Grundejerforeningen Eberts Villaby Grundejerforeningen Eberts Villaby Referat fra generalforsamlingen torsdag, den 20/2 2014 Til stede var 35 stemmeberettigede deltagere. Herudover var 10 medlemmer af grundejerforeningen repræsenteret ved

Læs mere

Referat af generalforsamlingen 2011

Referat af generalforsamlingen 2011 Referat af generalforsamlingen 2011 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ÅBJERGVEJENS RÆKKEHUSE TIRSDAG D. 17. MAJ 2011 Ref.: Malene Østergaard Jørgensen Formanden, Petter Dalgaard

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal

Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30, Pilehaveskolens Dramasal Nr. 3 Marts 2012 40. årgang Hjemmeside: http:/www.bricksite.com/husejerforeningenhorsbred mail: hh.horsbred@gmail.com Generalforsamling i Husejerforeningen Horsbred tirsdag den 28. februar 2012, kl. 19:30,

Læs mere

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Referent: Janne Schommer 25. Marts 2014. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år. Referat Grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Møde: Ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Thorsvænge Rødvig Dato for møde: 2014-03-25 Deltagere: 29 parceller var repræsenteret Referent: Janne

Læs mere

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30.

Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Referat fra Golfvængets Grundejerforenings generalforsamling. Onsdag den 27. april 2005 kl. 19.30. Der var i alt repræsenteret 25 husstande på generalforsamlingen ud af grundejerforeningens 44. 1. Som

Læs mere

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område.

Forår 2008 - det pibler frem af jorden! sine aktiviteter med at vedligeholde og forskønne vort område. Nummer 1 Årgang 41 Marts 2008 Godt forår 2008 Forår 2008 - det pibler frem af jorden! Så blev det endelig forår i Hundiegård, og med foråret genoptager foreningens sine aktiviteter med at vedligeholde

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang

VÆNGERNE. 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang VÆNGERNE 3 november 2 0 14 nyt fra din grundejerforening 41. årgang Juletræsfest 14. december 2014 se side 5 2 V æ n g e r n e 3 2 0 1 4 Bestyrelsen Formand: varetager bl.a. foreningens interesser udadtil

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN

Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN M E D L E M S B L A D NR. 165 MARTS 2015 1. Valg af dirigent Ordinær Generalforsamling Mandag den 23. marts 2014 kl. 19.00 Skelgårdskirken ( Sideskibet ) DAGSORDEN 2. Protokol ( optrykt i medlemsblad nr.

Læs mere

HOLTE GRUNDEJERFORENING

HOLTE GRUNDEJERFORENING Holte Grundejerforening www.holtegrundejerforening.dk Formand : Ulla Ramvold, Dronninggårds Allé 121, 2840 Holte Referat af Grundejerforeningens ordinære generalforsamling Torsdag 1. november 2012 kl.

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 22. april 2009 Regnskab 2008/2009 Budget 2009/2010 Bestyrelsen 2009/2010 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling,

Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, Referat af Fortunvængets Grundejerforenings generalforsamling, afholdt onsdag den 20. marts 2013 kl 18.00 på Hotel Fortunen. Formanden Annette Hartung bød velkommen. Nye medlemmer blev budt velkommen:

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken

Grundejerforeningen Fuglebakken Grundejerforeningen Fuglebakken Medlemsblad nr. 2 - April 2011 Kære Medlem Vi kan med glæde henvise til vor hjemmeside: www.fuglebakkenaarhus.dk, da den nu næsten er fuldt opdateret. Igen i år blev Fastelavnsfesten

Læs mere

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling.

Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Grundejerforeningen Fuglebakken indkalder til ordinær generalforsamling. Mandag d. 24. februar 2014 kl. 19:00-22:00 i festsalen på Møllevangsskolen (Møllevangs Allé 20, 8210 Aarhus V.). Program: 18:45

Læs mere