CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CARE. KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning. RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning. Made in China HN2350 Manufactured for:"

Transkript

1 CARE Made in China HN2350 Manufactured for: Harald Nyborg Gl. Højmevej 30 DK Odense SV Tel: DK SE KØRESTOL MUNICH Brugsanvisning RULLSTOL MUNICH Bruksanvisning

2 DK Specifikationer Egenvægt: 19 kg Bæreevne: maks 110 kg Sædehøjde: 48 cm Sædestørrelse: 44,5 39,5 cm (l b) Ryglænsstørrelse: cm (l h) Udfoldet: cm (l b h) Sammenfoldet: 75 26,5 75,5 cm (l b h) Drevhjul: 61 cm Forhjul: 20 cm Bemærkninger -Kørestolen er beregnet til handicappede, patienter og ældre mennesker som alternativ til at gå, og den er velegnet til brug på plane flader indendørs og udendørs. Hvis kørestolen skal bruges til længere ture, skal der være en hjælper med. Hvis kørestolen skal køre over forhindringer, skal hjælperen holde ved styret med begge hænder, træde på vippehjælpen, så forhjulene løftes, og på den måde køre over forhindringen. -Kørestolen kan bære 110 kg på en plan flade. Hvis brugerens vægt overstiger 110 kg, skal du bruge en anden kørestol. -Hvis brugeren selv kører i kørestolen, bør hastigheden være jævn og ikke overstige 3-5 km i timen. -Bremserne er beregnet til at holde kørestolen stille ved ind- og udstigning eller ved parkering. De er ikke beregnet til at standse kørestolen, når den er i bevægelse. Dette er især vigtigt at være opmærksom på ved kørsel på skråninger, da kørestolen ellers risikerer at vælte. -Brugeren må ikke stå på fodpladerne, da kørestolen i så fald kan vælte. -Vip ikke kørestolen, og foretag ikke pludselige sving ved kørsel på skråninger. Brems ikke kørestolen ved kørsel ned ad skråninger, da den i så fald kan vælte forover. -Brug ikke kørestolen i tilfælde af punktering, eller hvis dæktrykket er for lavt, da dækket ellers kan tage skade. Pump ikke bagdækkene for hårdt op, da de i så fald kan eksplodere. Dæktrykket må ikke overstige 3,5 kg / cm2 i bagdækkene Demontera benstödet (inte vid fast benstöd) Vid montering av benstödet ska du haka fast den på ramen och vrida den utifrån och in mot fjädern tills den går i lås. Vid demontering av benstödet ska du vrida benstödet utåt tills det kan lyftas av ramen. (Figur 10) (9) (10) Underhåll -Kontrollera regelbundet att alla delar, bultar och muttrar sitter korrekt och inte har lossats. Justera eller dra åt vid behov för att undvika risk för farliga situationer. -Smörj alla rörliga delar på rullstolen så att den förblir lätt att använda. -Ta bort vatten och smuts från rullstolen med en torr, mjuk trasa efter användning för att undvika rost. -Sitsen och ryggstödet ska hållas rena för att skydda användarens hud. Tekniska data Bärkraft: max. 110 kg Vänddiameter: 0,85 m Maximal säker lutning: (i längdriktning) 10, (i sidled) 15 Bakhjulets diameter: 610 mm Bromsförmåga:

3 Köra i rullstolen utan hjälp Användaren ska sitta stabilt i rullstolen och ta i handringarna med båda händerna. Vrid båda handringarna framåt på samma gång för att få rullstolen att köra framåt, och ta bort händerna från handringarna. När rullstolen tappar fart och ska drivas framåt igen efter att ha kört en kort bit ska denna procedur upprepas. (Figur 6) Oversigt Med utrolig stabil fælg fremstillet af slidstærkt syntetisk materiale Lette og vedligeholdelsesfri 61 cm hjul Solide gummidæk med optimalt greb Använda bromsarna När rullstolen står stilla kan användaren ta i båda bromsgreppen och skjuta dem framåt för att låsa drivhjulen. Rullstolen är nu bromsad. (Figur 7) (7) (8) Köra över hinder Om rullstolen ska köras över hinder ska medhjälparen hålla i styrhandtagen med båda händerna, trampa på vipphjälpen så att framhjulen lyfts och köra över hindret på detta sätt. (Figur 8) Fälla upp armstöden (inte vid fasta armstöd) Tryck på utlösaren för armstödet för att frigöra det från det främre beslaget på sitsröret, och fäll armstödet bakåt. När armstödet ska fällas ner igen ska du sätta det i det främre beslaget på sitsröret och låta det gå i lås. (Figur 9) 1 Styr 2 Ryglæn 3 Armlæn 4 Sæde 5 Fodstøtte 6 Benstøtte 7 Fodplade 8 Forhjul 9 Drejebeslag 10 Bremse 11 Håndring 12 Hjul 9 2

4 Brug Udfoldning Hold ved styret med begge hænder, og træk stellets sider let fra hinanden. Tryk på begge sider af sædet med hænderne, til sædet er fladt, og kørestolen er foldet ud. (Figur 3) Användning Fälla upp rullstolen Håll i styrhandtagen med båda händerna och dra ramens sidor lätt från varandra. Tryck på sitsens båda sidor med händerna tills sitsen är platt och rullstolen är utfälld. (Figur 3) (3) (4) (3) (4) Bemærk: Træk ikke stellets sider hårdt fra hinanden, da det så kan tage skade. Hold ikke ved sæderørene med fingrene, da du risikerer at få dem i klemme, når du trykker sædet ned. Sammenfoldning Vip først begge fodplader op. Løft i begge sider af sædet med hænderne, og tryk steldelene ind imod hinanden. (Figur 4) Indstilling af fodpladen Løsn først låsemøtrikken med nøglen. Træk teleskoprøret ned, og indstil fodpladen i den ønskede position. Stram låsemøtrikken igen ved at dreje den med uret. (Figur 5) OBS! Dra inte ramens sidor hårt från varandra, då den kan ta skada. Håll inte i sitsrören med fingrarna, eftersom du riskerar att de hamnar i kläm när du trycker ner sitsen. Fälla ihop rullstolen Vippa först upp båda fotplattorna. Lyft i sätets båda sidor med händerna och tryck in ramdelarna mot varandra. (Figur 4) Inställning av fotplattan Lossa först låsmuttern med nyckeln. Dra ned teleskopröret och ställ in fotplattan i önskat läge. Dra åt låsmuttern igen genom att vrida den medurs. (Figur 5) (5) (6) (5) (6) 3 8

5 Översikt Med extra stabil fälg i tåligt syntetmaterial Lätta, underhållsfria hjul på 61 cm Solida gummidäck för optimalt grepp Køre i kørestolen uden hjælp Brugeren skal sidde stabilt i kørestolen og tage ved håndringene med begge hænder. Drej begge håndringe fremad på samme tid for at få kørestolen til at køre forlæns, og fjern hænderne fra håndringene. Når kørestolen mister fart og skal drives fremad igen efter at have kørt et stykke, skal denne procedure gentages. (Figur 6) Bruge bremserne Når kørestolen står stille, kan brugeren tage ved begge bremsegreb og skubbe dem fremad for at låse drevhjulene. Kørestolen er nu bremset. (Figur 7) (7) (8) Køre over forhindringer Hvis kørestolen skal køre over forhindringer, skal hjælperen holde ved styret med begge hænder, træde på vippehjælpen, så forhjulene løftes, og på den måde køre over forhindringen. (Figur 8) 1 Styrhandtag 2 Ryggstöd 3 Armstöd 4 Sits 5 Fotstöd 6 Benstöd 7 Fotplatta 8 Framhjul 9 Vridbeslag 10 Broms 11 Handring 12 Hjul Vippe armlænene op (ikke ved fast armlæn) Tryk på udløseren til armlænet for at frigøre det fra forreste beslag på sæderøret, og vip armlænet tilbage. Når armlænet skal slås ud igen, skal du sætte det i det forreste beslag på sæderøret og lade det gå i indgreb. (Figur 9) 7 4

6 SE Afmontere benstøtten (ikke ved fast benstøtte) Ved montering af benstøtten skal du hægte den på stellet og dreje den udefra og ind mod fjederen, til den går i indgreb. Ved afmontering af benstøtten skal du dreje benstøtten udad, til den kan løftes af stellet. (Figur 10) (9) (10) Vedligehold -Kontroller regelmæssigt, at alle dele, bolte og møtrikker sidder korrekt og ikke har løsnet sig. Juster eller spænd efter behov for at undgå risiko for farlige situationer. -Smør alle bevægelige dele på kørestolen, så den forbliver let at bruge. -Fjern vand og snavs fra kørestolen med en tør, blød klud efter brug for at undgå rust. -Sæde og ryglæn skal holdes rent for at beskytte brugerens hud. Tekniske data Bæreevne: maks. 110 kg Vendediameter: 0,85 m Maksimal sikker hældning: (i længderetning) 10, (sideværts) 15 Baghjulets diameter: 610 mm Bremseevne: 8 Tekniska data Egenvikt: 19 kg Bärkraft: max. 110 kg Sitshöjd: 48 cm Sitsstorlek: 44,5 39,5 cm (l b) Ryggstödsstorlek: cm (l h) Utfälld: cm (l b h) Ihopfälld: 75 26,5 75,5 cm (l b h) Drivhjul: 61 cm Framhjul: 20 cm Anmärkningar -Rullstolen är avsedd för handikappade, patienter och äldre människor som alternativ till att gå, och den är lämplig för användning på plana underlag inomhus och utomhus. Om rullstolen ska användas på längre sträckor ska en medhjälpare vara med. Om rullstolen ska köras över hinder ska medhjälparen hålla i styrhandtagen med båda händerna, trampa på vipphjälpen så att framhjulen lyfts och köra över hindret på detta sätt. -Rullstolen kan bära 110 kg på ett plant underlag. Om användarens vikt överstiger 110 kg ska en annan rullstol användas. -Om användaren själv kör i rullstolen bör hastigheten vara jämn och inte överstiga 3-5 km i timmen. -Bromsarna är konstruerade för att hålla rullstolen stilla vid av- och påstigning eller vid parkering. De är inte konstruerade för att stanna rullstolen när den är i rörelse. Detta är särskilt viktigt att vara uppmärksam på vid körning i sluttningar, eftersom rullstolen annars riskerar att välta. -Användaren får inte stå på fotplattorna, eftersom rullstolen då kan välta. -Tippa inte rullstolen och gör inga plötsliga svängar vid körning i sluttningar. Bromsa inte rullstolen vid körning i sluttningar, eftersom den då kan välta framåt. -Använd inte rullstolen i händelse av punktering eller om däcktrycket är för lågt, eftersom däcket annars kan ta skada. Pumpa inte upp bakdäcken för hårt, eftersom de då kan explodera. Däcktrycket får inte överstiga 3,5 kg / cm2 i bakdäcken. 5 6

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769)

Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Sammenfoldelig Kørestol SL9241-12 Hopfällbar Körstol SL9241-12 (HN 4769) Fremstillet for / Tillverkad för: aspiria nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Dette produkt opfylder EU-direktivet

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard MANUELL 56-310 Bure S MANUELL 56-300 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du

Læs mere

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18

Brugermanual. dansk. Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit 74233F 13-09-18 Brugermanual dansk 74233F 13-09-18 Etac Cross Etac Cross XL Etac Cross VB Etac Cross XL VB Etac Twin Etac Transit Indhold Side Forklaring af symboler Transport i bil... 2 Håndtering... 3 Løft IKKE stolen

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUGSANVISNING. Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. DK BRUGSANVISNING DOLOMITE JAZZ Brug ikke rollatoren som kørestol eller til persontransport. BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug. Rollatoren er tilpasset både indendørs og udendørsbrug. DK BRUGSANVISNING

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender klapvognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

Sådan fungerer din nye rollator

Sådan fungerer din nye rollator DK Sådan fungerer din nye rollator Volaris S7 SMART Brugervejledning til Volaris S7 SMART Art. nr. 1422170 1 1001 81 107 04 Tillykke med din nye rollator Volaris S7 SMART kommer på mange måder til at gøre

Læs mere

"Dolphin" Kørestol Montage- og brugervejledning

Dolphin Kørestol Montage- og brugervejledning "Dolphin" Kørestol Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Nørskovvej 1 DK-8660 Skanderborg Danmark www.mobilex-care.com Rev. 02/11 Side 1 von 10 UM-271340-51-DK.doc 1. Generelle informationer Læs denne

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort, dansk 74875B 13-03-01 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

Montering af ryg: Fortsættes på side 2

Montering af ryg: Fortsættes på side 2 Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Standard. (1/3) Montering af hjul: For at montere hjulene, skal alle fire clips fjernes fra stellet. Hjulene føres op i rørene og clipsene monteres på igen. Sørg for

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera

BRUGSANVISNING Danmark U2-light. panthera BRUGSANVISNING Danmark U2-light panthera Brugsanvisning U2-light Indholdsfortegnelse: Indledning Side 2 Indstilling af stolen Side 5 Vedligeholdelse af stolen Side 8 Sikkerhed Side 10 Indledning U2-Light

Læs mere

Transport kørestol "Marlin" Montage- og brugervejledning

Transport kørestol Marlin Montage- og brugervejledning Transport kørestol "Marlin" Montage- og brugervejledning Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 10.13 Side 1 af 7 UM-271240-251-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Independence Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Independence Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

keeps you going Brugermanual Rollz Motion

keeps you going Brugermanual Rollz Motion keeps you going Brugermanual Rollz Motion Rollz International BV Rollz Motion Copyright 2012 Welldana A/S. Informationen i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Welldana A/S er ikke ansvarlig

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 -

Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 Hydevad 6230 Rødekro Tlf. 74 66 92 42 Fax 74 66 92 94 www.ji.dk iversen@ji.dk - 1 - - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Mobilex "Kudu" Rollator og Montage- og brugervejledning

Mobilex Kudu Rollator og Montage- og brugervejledning Mobilex "Kudu" Rollator 312070 og 312075 Montage- og brugervejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 09/16 side 1 af 5 UM-312070-77-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard GAS 56-311 Bure S GAS 56-301 (Gaskolven höjer bordet) Släpp handtaget vid önskad hö (Gaskolv blockeras). Kære Bruger Tillykke För! Du sänkning: har anskaffet

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Uppackning af stolen 1 Udskiftning af sæde 2 Udskiftning af hjul 3 Montering af fodudløser til sædehøjde 4 Montering af fodring 5 Udskiftning af gaspatron 6 Montering af armlænssæt

Læs mere

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5)

Brugsanvisning for Bade/Toiletstol M2 Mini Std med drivhjul. Beregnet til brug ved badning/brusning og ved toiletbesøg. (1/5) (1/5) Montering af ryg: Ryggen sættes fast på understellet, ved at føre rørene ned over de to metal tapper på understellet. Montering/Afmontering af armlæn Samling af ryglæn på stol: De medfølgende skruer

Læs mere

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering.

Flo-tech PT hoftebælter Monteringsvejledning. BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES- BEMÆRK: Læs venligst omhyggeligt den følgende instruktion før montering. Dette produkt skal monteres af en erfaren terapeut eller tekniker. Dette dokument indeholder vigtige

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK

Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline DIAMANT BLACK DK: Samlevejledning og sikkerhedsbestemmelser NO: Monteringsinstruksjoner og sikkerhetsbestemmelser SE: Monteringsinstruktioner och säkerhetsföreskrifter FI: Asennusohjeet ja turvamääräykset Cykelanhænger/Sykkelstativ/Cykelhållare/Polkupyöräteline

Læs mere

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. stationær toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. stationær toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 0 1 Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Jeres første tur Side 4 3-trins omskifter Side 4 Tilpasning af cyklen Side 5 Justering af sæde Side 6 Justering af styrhøjde Side 6

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

panthera Bambino BRUGSANVISNING Danmark panthera Kørestols modeller under crash tests.

panthera Bambino BRUGSANVISNING Danmark panthera Kørestols modeller under crash tests. Kørestols modeller under crash tests. Stole anvendt under crash testene har set ud som nedenfor beskrevet: Panthera Bambino: Chassi Bambino komplet, 30 cm. Ryg komplet, Bambino. Fodplade, Bambino, 30 cm.

Læs mere

Mobilex rollator "Buffalo" Varenr

Mobilex rollator Buffalo Varenr Mobilex rollator "Buffalo" Varenr. 312305 Montage- og brugervejledning BUFFALO MOBILEX A/S Danmark Rev. 06.17 side 1 af 5 UM-312305-DK 1. Indledning Vi glæder os over, at De har købt et førsteklasses Mobilex

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN BIP-LYD

Læs mere

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S

Invacare Sonnet Basic. User's Manual DK, S Invacare Sonnet Invacare Sonnet User's Manual DK, S Invacare EC-Høng A/S Ident. no.: 1427681 Version 02 05.2003 Invacare Sonnet BRUGSANVISNING (DK)...3-4 BRUKSANVISNING (S)...5-6 Brugsanvisning for Invacare

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * *

* * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før du anvender duovognen første gang og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger

Læs mere

DANSK. Human Care HC Sweden AB / HMN A/S forbeholder sig retten til en produktkontrol af. produktionsdato Produktbetegnelse Produktbredde.

DANSK. Human Care HC Sweden AB / HMN A/S forbeholder sig retten til en produktkontrol af. produktionsdato Produktbetegnelse Produktbredde. Om vores produkter Leveringskontrol Kontrollerf ølgende inden du anvender dit nye produkt 1. Kontroller at der ikke er nogen transportskader. Hvis, skal du kontakte transportøren. 2. Kontroller at antal

Læs mere

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft

Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Brugsanvisning for TA. Mobil bade/toiletløfter m/el-løft Advarsel: For at sikre korrekt brug af TA. bade/toiletløfter skal denne brugsanvisning læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt

Læs mere

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs

ReTurn7100. Kontrol af funktion. Læs altid manualen. Manual - Danske. SystemRoMedic TM. Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 SystemRoMedic TM Manual - Danske Max: 150 kg/330 lbs ReTurn7100 anvendes indendørs ved kortere forflytning af en bruger mellem seng og kørestol, kørestol og toilet /mobil toiletstol /kørestol

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet

Next Bred. Det har aldrig været nemmere. Sædebredde fra 52,5-57,5 cm. God kørekomfort. Suveræn nem at indstille. Optimal funktionalitet Next Bred Det har aldrig været nemmere Sædebredde fra 52,5-57,5 cm God kørekomfort Suveræn nem at indstille Optimal funktionalitet Indstilles med kun to stykker værktøj Kan løftes i de låsbare benstøtter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering

Indholdsfortegnelse. Fodstøtte. Værktøj. Montering af ryg. Justerbar fodstøtte. Sæde justering. Delt fodstøtte, justerbar. Hofte-vinkel justering Indholdsfortegnelse Udgave 1 2009 06 01 DK1301-1 Værktøj 2:1 Fodstøtte 8:1 Montering af ryg 2:2 Justerbar fodstøtte 8:2 Sæde justering 3:1 Delt fodstøtte, justerbar 8:3 Hofte-vinkel justering 4:1 Lægstøtte

Læs mere

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol

Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Brugsanvisning for TA elektrisk Kontor/arbejdsstol Karakteristika: Kontor/arbejdsstol med ekstra højt / lavt løft og elektrisk betjent centralbremse. Anvendelse: 1. Hjælp til at rejse sig op 2. Sideforflytning

Læs mere

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol

Brugsvejledning. Aqua Basic Bade- & Toiletstol Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol 90F05 & 90F06, DK Rev. 24/06-2011 Brugsvejledning Aqua Basic Bade- & Toiletstol Indhold: Side: 1. Mærkning 2 2. Generelle informationer 2 3. Mål & Vægt 3 3.

Læs mere

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer:

Amigo Travelmate. Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. Tekniske specifikationer: Amigo Travelmate Den ideelle kompakte el-scooter til den aktive rejsende. I hjemmet eller på arbejdspladsen Medtages på udflugter og rejser Godkendt til flytransport Også udendørs på jævnt og fast terræn

Læs mere

BRUGSANVISNING Carla

BRUGSANVISNING Carla BRUGSANVISNING Carla Article no.: 71115, HMN nr. 1222300 71125, HMN nr. 1222301 71135, HMN nr. 1222302 71215, HMN nr. 1222303 71225, HMN nr. 1222304 71235, HMN nr. 1222305 Indholdsbeskrivelse Om vore produkter

Læs mere

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning

DOLOMITE Futura / Symphony Rollator. Brugsanvisning DOLOMITE Futura / Symphony Rollator Brugsanvisning DK Brugsanvisning 1 GENERELT 3 Generel Information...3 Symboler...3 Produktets Levetid...3 Produktmærkning...3 Specifikation af max brugervægt...3 2 SIKKERHED

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Nielsen Line. Bade/toiletstole. HMN a/s. Bade/toiletstole

Nielsen Line. Bade/toiletstole. HMN a/s. Bade/toiletstole Nielsen Line Bade/toiletstole Bade/toiletstole Nielsen Line bade/toiletstole Nielsen Line Bade/toiletstol med plastryg Vare nr.: 313031, HMI nr. 84437 Nielsen Line 24 drivhjul med plastryg Vare nr.: 313031+313040

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen.

Angulus Altitudo Altus. Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Angulus Altitudo Altus Sid bedre. Etac sætter ny standard for kørestole. Igen. Etac har siden 1981 udviklet innovative og intelligente løsninger til kørestole. Det startede med den første sammenklappelige

Læs mere

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk

Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk Edma i Danmark: Henning Sørensen ApS Ringager 12 DK-2605 Brøndby Tel. (+45) 43 45 80 00 - Fax (+45) 43 45 42 65 info@hesor.dk REF. 1678 REF. 675 MONTERING OG BETJENINGSVEJLEDNING LIFT & FIX er kun fremstillet

Læs mere

DK..... Light Assist

DK..... Light Assist DK... Light Assist Light Assist er en flytbar motor til hjælp for assisterende personer, der skubber en manuel kørestol. Dens rolle er at gøre dagligdagens kørsel på fortove, gader og stier lettere. Den

Læs mere

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk

Brugsanvisning. Swing Dusj- og toilettstol. Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Brugsanvisning Swing Dusj- og toilettstol Tel 70 10 17 55 - www.medema.dk Kære kunde! Tak for den tillid, som du har vist os ved at købe vores produkt. Inden du tager produktet i brug for første gang,

Læs mere

Balder Senior. Elektriske kørestole

Balder Senior. Elektriske kørestole Balder Senior Elektriske kørestole Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk

Læs mere

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822)

BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) BUZZ 1, 2 og 5 (HMI-nr. 25178, 27054 og 49822) Ved sidelæns forflytning: 1. Slå stolens armlæn () for at lette forflytningen. 2. Slå armlænet ned igen, når brugeren sidder bekvemt på stolen. 3. Til urolige

Læs mere

Blue Wave toilet- og brusestol

Blue Wave toilet- og brusestol Blue Wave toilet- og brusestol Behagelig, kompakt og alsidig Blue Wave toiletsystem er en stor hjælp for både hjælper og bruger Blue Wave Toiletsystem fungerer på tre måder: Som toiletsæde Som toiletstol

Læs mere

Instruktion. til. foldecykel med generator

Instruktion. til. foldecykel med generator Instruktion til foldecykel med generator Udfoldning af cykel og placering i cykeltræner med generator Den anvendte foldecykel er en Brompton foldecykel fra www.pedalkraft.dk og cykelstativet med generator

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750

DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 2005/1 DK Betjeningsvejledning SE Bruksanvisning Roller R750 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter...3

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s

M2 Tip. Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk. HMN a/s www.hmn.dk M2 Tip Bade/toiletstole med tip funktion hydraulisk eller elektrisk M2 Tip bade/toiletstole Giv ældre og handicappede en bedre og mere værdig pleje med M2 Tip bade/toiletstole. M2 Gas-Tip Standard

Læs mere

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B

Samling af Kunz Rough Cut Brakpudser MR 55B Trin 1: Brakpudseren må kun transporteres opretstående. Trin 2: Læg Brakpudseren forsigtigt ned på 2 paller. Bemærk at brakpudseren er meget tung. Du skal være 2 eller 3 mand til dette atv@roedkilde.com

Læs mere

Liberty Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt

Liberty Jogger. Brugervejledning. Dette produkt er CE godkendt - Få balance i kroppen Brugervejledning A Division of The Baby Jogger Company Liberty Jogger Dette produkt er CE godkendt Læs denne vejledning grundigt før joggeren benyttes og opbevar brugervejledningen

Læs mere

OBS: Buffalo er her vist med krydsgjord. Buffalo. Vipbar ståstøtte

OBS: Buffalo er her vist med krydsgjord. Buffalo. Vipbar ståstøtte OBS: Buffalo er her vist med krydsgjord Buffalo Vipbar ståstøtte Buffalo Buffalo er en vipbar ståstøtte, som giver barnet mulighed for at komme op i en stående stilling, hvilket er meget vigtigt fysisk

Læs mere

Flexistol. Brugsanvisning

Flexistol. Brugsanvisning Flexistol Brugsanvisning Indledning Brugen af Flexistolen er nem, men kræver dog lidt instruktion. Ved hjælp af dette hjælpemiddel er det muligt for hjælperen at forflytte brugeren på en sikker og hensigtsmæssig

Læs mere

"Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning

Antilope Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning "Antilope" Letvægts-Rollator Montage- og betjeningsvejledning MOBILEX A/S Danmark Rev. 08/07 Side 1 af 5 UM-312040-DK Vigtigt! Læs denne brugervejledning grundigt før rollatoren tages i brug. Vær opmærksom

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

SUNRISE MEDICAL. mobility GEBRUIKSHANDLEIDING BRUKSANVISNING

SUNRISE MEDICAL. mobility GEBRUIKSHANDLEIDING BRUKSANVISNING SUNRISE MEDICAL mobility GEBRUIKSHANDLEIDING BRUKSANVISNING Forord (.3) Kære kunde, Tak, fordi De har købt et førsteklasses SOPUR produkt. Denne brugervejledning indeholder mange gode råd og idéer, som

Læs mere

Krafthylsor/Krafttopper

Krafthylsor/Krafttopper Kraft Tecos krafthylsor tillverkas i krom-vanadium-mobydenstål. Kvalitetsstandarden motsvarar normerna för GGG- W660A och DIN 3121/3129 när det gäller hårdhet, funktion och vridmoment. Tecos krafttoppeer

Læs mere

Kimba Neo. Til et aktivt liv

Kimba Neo. Til et aktivt liv Kimba Neo Til et aktivt liv Til et aktivt liv: Den nye Kimba Neo Kun det bedste er godt nok til ens børn. Handicapklapvognen skal tilpasses barnets særlige behov og familiens situation, yde optimal støtte

Læs mere

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn og små voksne. HMN a/s

M2 Mini. Bade/toiletstole beregnet til børn og små voksne. HMN a/s www.hmn.dk M2 Mini Bade/toiletstole beregnet til børn og små voksne M2 Mini bade/toiletstole M2 Mini-modellerne er fleksible bade/toiletstole, der nemt kan indstilles i takt med at barnet vokser. M2 Mini

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Manual til 4Wheler Turvogn

Manual til 4Wheler Turvogn Manual til 4Wheler Turvogn Afsnit Indhold Side 1. Generel information 1 1.1 Indledning 1 1.2 Anvendelse 2 1.3 Overensstemmelseserklæring 2 1.4 Garantibestemmelser 2 1.5 Service og reparation 2 2 Sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Brugermanual MB4110-DK

Brugermanual MB4110-DK Gemino Brugermanual Indledning Tillykke med dit valg af ny rollator Kvalitet og funktion er nøglebegreber for alle Handicare-produkter. Vi er meget interesserede i en tilbagemelding fra dig om dine erfaringer

Læs mere

Brugervejledning Velo Plus

Brugervejledning Velo Plus Brugervejledning Velo Plus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdfortegnelse Værd at vide... 3 Inden første cykeltur... 4 Din første

Læs mere

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER.

VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. VIGTIGT! VED OPLADNING; TÆND IKKE FOR STRØMMEN PÅ STIKKONTAKTEN FØR LADEREN ER SAT TIL STOLEN. VED FØRSTE OPLADNING SKAL BATTERIET OPLADES I 24 TIMER. NÅR BATTERIET ER VED AT VÆRE AFLADET KOMMER DER EN

Læs mere

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner

Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner Thule Urban Glide 1 & 2 Instruktioner B 51100987 INDHOLD 1 INTRODUKTION 1.1 Tilsigtet anvendelse af vejledning 04 1.2 Tilsigtet anvendelse af vogn 04 1.3 Specifikationer 04 2 SIKKERHED 2.1 Symboler og

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U

D K. b r u G e r m a n u a l. w w w. v e l a. E U D K b r u G e r m a n u a l 510 w w w. v e l a. E U INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. indledning......................................................... 3 1.1. sikkerhed..........................................................

Læs mere

El-kørestole, senior

El-kørestole, senior El-kørestole, senior Indhold Side Balder Finesse 4 Balder Liberty 6 Balder Finesse Forhjulsdreven el-kørestol Crashtestet Mulighed for stå-funktion Elektrisk rygvinkling Aftageligt betræk Elektrisk sædetilt

Læs mere

Barnevogn model ECP16

Barnevogn model ECP16 Barnevogn model ECP16 * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt før barnevognen tages i brug og gem den for fremtidig reference. Tillykke med købet af dette EICHHORN

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

03 etac - Balder Junior. Indhold. Side. Balder Junior 4

03 etac - Balder Junior. Indhold. Side. Balder Junior 4 Balder Junior 03 etac - Balder Junior Indhold Side Balder Junior 4 04 etac - Balder Junior Balder Junior Forhjulsdreven el-kørestol til børn Crashtestet Aftageligt betræk Leveres også med stå-funktion

Læs mere

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE

ComfortControl 01 VIPPELÅS 02 VIPPEMODSTAND 05 SIDDEHØJDE 03 SÆDEDYBDE 06 RYGLÆNSVINKEL 04 RYGLÆNSHØJDE 07 ARMLÆNSHØJDE 08 ARMLÆNSBREDDE Trin 1: Lås stolen op. 01 VIPPELÅS Trin 2: Justér stolen efter din krop. 02 VIPPEMODSTAND 03 SÆDEDYBDE 04 RYGLÆNSHØJDE Trin 3: Justér stolen til din arbejdsmåde. 05 SIDDEHØJDE 06 RYGLÆNSVINKEL 07 ARMLÆNSHØJDE

Læs mere