Regler og lovgivning Direct Mail

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regler og lovgivning Direct Mail"

Transkript

1 Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument har til formål at beskrive regler og lovgivning indenfor feltet direct mail, og hvordan disse forvaltes på Aarhus Universitet. Indholdsfortegnelse Hvad er samtykke?... 2 Hvornår kræves der samtykke?... 2 Forskel på modtagere... 2 Medarbejdere ved AU... 2 Studerende ved AU... 2 Modtagere udenfor AU... 2 Krav til dokumentation og opbevaring... 3 Opbevaring af dokumentation... 3 Dokumentation i AU Campaign Monitor... 3 Når man har mangelfuld eller ingen dokumentation... 3 Bilag

2 Hvad er samtykke? En modtager skal være klar over, hvad denne giver samtykke til at modtage. Eksempelvis ved at udfylde felter med navn og e- mail adresse samt at afkrydse felter, der beskriver, hvilket materiale, der gives samtykke til at modtage. Således skal samtykket gives på et informeret og konkretiseret grundlag 1. Med informeret forstås at modtageren skal være klar over, at denne har givet samtykke om markedsføring. At samtykket er konkretiseret vil sige, at det klart og utvetydigt skal fremgå, hvad der meddeles samtykke til. Således vil Universitetet altid anvende den såkaldte comfirmed eller double opt- in model 2 for tilmeldingsformularer til nyhedsbreve. For den fuldt udfoldede lovmæssige definition af regler på området se uddrag af Markedsføringsloven i Bilag 1. Hvornår kræves der samtykke? Samtykke er nødvendigt for eksterne modtagere af nyhedsbreve/direct Marketing. Dvs. modtagere, der ikke er ansatte på Aarhus Universitet, eller modtagere, der anvender en privat e- mail adresse. Dvs. at man på interne modtagerlister skal sørge for, at der ikke indgår private e- mail adresser på ansatte. Dette ansvar påhviler den ansvarlige for det enkelte nyhedsbrev. For studerende gælder, at de i alle sammenhænge også at betragte som eksterne modtagere læs mere om målgruppen Studerende i afsnittet Forskel på modtagere Studerende ved AU. Forskel på modtagere Når vi arbejder med Direct Mail på AU gælder der forskellige regler afhængigt af, hvilke(n) modtagergruppe(r), der sendes Direct Mail til, og hvilket indhold, disse mails har. Herunder er de nærmere detaljer for hver enkelt gruppe beskrevet. Medarbejdere ved AU For medarbejdere ved AU gælder, at de i kraft af deres ansættelsesforhold automatisk har samtykket til at modtage information fra arbejdsgiver. Dermed forstås, at Universitet som arbejdsgiver har lov til at sende, hvad man måtte finde relevant, til ansattes e- mail adresser givet af arbejdsgiveren. Studerende ved AU For studerende ved AU gælder, at de til hver en tid er at betragte som eksterne modtagere, da Universitetet ikke har specielle rettigheder ift. at sende e- mails eller lignende hverken til e- mail adresser givet den studerende af Universitetet eller den studerendes private e- mail adresse. Det betyder, at AU til enhver tid skal kunne dokumentere samtykke i den pågældende sammenhæng, hvor der sendes nyhedsbreve/direct Marketing til studerende. Modtagere udenfor AU For alle øvrige modtagere af Direct Mail gælder, at AU til enhver tid skal kunne dokumentere samtykke i den pågældende sammenhæng. Altså, at det er givet på et informeret og konkretiseret grundlag. Dette er et ufravigeligt vilkår for anvendelsen af AU Campaign Monitor. 1 Jf. Bilag 1 2 Confirmed opt- in også kendt som Double opt- in - modellen kræver, at brugeren efter at have udfyldt tilmeldingsformularen endnu en gang tilkendegiver, at denne faktisk ønsker at modtage det pågældende nyhedsbrev. Denne bekræftelse sker i form af en e- mail, der automatisk sendes til den af brugeren opgivne e- mail adresse med et link, som brugeren skal klikke på for endeligt at blive tilmeldt nyhedsbrevet. Det er således umuligt at en e- mail uforvarende bliver tilmeldt et nyhedsbrev. 2

3 Krav til dokumentation og opbevaring Nyhedsbreve fra enheder på Universitetet som sendes til lister med eksterne modtagere, skal følges af tilstrækkelig dokumentation for, at der er samtykke fra modtagerne. Med tilstrækkeligt dokumentation forstås det, at Aarhus Universitet kan dokumentere at samtykke er givet på et informeret og konkretiseret grundlag 3. Dermed skal vi kunne dokumentere, hvorledes tilmeldingsproceduren har set/ser ud, herunder hvilke formuleringer der er indgået/indgår, samt via logfiler eller andet tilsvarende kunne dokumentere, at pågældende e- mail/navn er tilmeldt det pågældende nyhedsbrev/liste via fx datostempling. Opbevaring af dokumentation Opbevaring af dokumentation for tilmeldingsprocedure bestående af skærmbilleder/dokumenter indeholdende tekst/illustration fra tilmeldingsproceduren foretages af Systemejer AU Kommunikation, Digitale Medier og opbevares af samme. Dokumentation i AU Campaign Monitor AU Campaign Monitor registrerer på sine modtagerlister datostempling for tilmelding, og efterlever derfor i tilstrækkelig grad princippet om dokumentation af samtykke, hvad angår datostempling. Det betyder, at for nyhedsbreve rettet mod eksterne modtagere, der er oprettet efter AU overgik til at anvende AU Campaign Monitor, er kravene til dokumentation af samtykke ved datostempling for tilmelding opfyldt. For nyhedsbreve med modtagerlister bestående helt eller delvist af eksterne modtagere, der er oprettet før AU overgik til AU Campaign Monitor og derfor er importeret til AU Campaign Monitor fra tidligere anvendte systemer, er disse krav ikke nødvendigvis opfyldt, og dette må afklares for hver enkelt modtagerliste. Når man har mangelfuld eller ingen dokumentation Foreligger der ikke tilstrækkeligt grundlag for en sådan dokumentation af samtykke ved et tidligere anvendt system (vurderes af Systemejer, AU Kommunikation, Digitale Medier), skal dette etableres ved en verificeringsproces af samtykke. En sådan skal udarbejdes og bestå af en mail, der sendes til modtagerne på listen hvori disse bedes verificere, at de stadig ønsker at modtage det/den pågældende nyhedsbrev/information. Denne proces kan dermed gøre det ud for dokumenteret tilsagn fra modtagerne. En sådan verificeringsproces af samtykke udarbejdes og udføres i samarbejde med systemejer, AU Kommunikation, Digitale Medier. 3 Jf. Bilag 1 og afsnittet Hvad er samtykke? 3

4 Bilag 1 Uddrag fra Forbrugerombudsmandens retningslinjer og vejledning ifbm. Markedsføringsloven 4 : Dokumentation for indhentelse af samtykke Hvis modtageren af reklamen påstår, at han ikke har givet samtykke, vil det være den erhvervsdrivende, der skal bevise, at det er sket. Det er derfor i virksomhedens egen interesse at opbevare dokumentation for samtykket, så længe det anvendes, og i princippet indtil strafansvaret forældes 2 år efter, at det har været anvendt sidste gang. Det vil i sidste ende være op til domstolene at afgøre, om den erhvervsdrivende har sandsynliggjort, at der er givet et samtykke til markedsføring, og at samtykket lever op til markedsføringslovens krav, som er omtalt nedenfor. For at undgå chikanetilmelding og andre misforståelser er det en god idé for den erhvervsdrivende at bruge en dobbelt opt- in- model. Fx kan den, der afgiver samtykket til at modtage elektronisk reklame, efterfølgende få tilsendt en e- mail fra den erhvervsdrivende, hvori han skal bekræfte tilmeldingen. Først når et link i e- mailen er aktiveret af modtageren, er samtykke afgivet. Samtykket skal være informeret og konkretiseret Det fremgår af forarbejderne til 6, at samtykket skal være informeret og konkretiseret. At samtykket er informeret vil sige, at kunden skal være klar over, at han giver et samtykke til markedsføring. Det er eksempelvis ikke tilstrækkeligt, at samtykket alene fremgår af den erhvervsdrivendes standardvilkår. Samtykket skal i så fald tillige være tydeligt fremhævet over for den pågældende. Forhåndsafkrydsede felter i bestillinger, kontrakter og lignende, hvoraf det fremgår, at kunden giver sit samtykke til at modtage reklame, vil normalt ikke opfylde de krav, der efter markedsføringsloven stilles til et informeret samtykke. Vil den erhvervsdrivende sikre sig, at kunden er klar over, at han giver et samtykke til markedsføring, kan det ske ved, at kunden aktivt tilkendegiver dette fx ved at afkrydse et felt, hvoraf det fremgår, at kunden giver samtykke til markedsføring. 4 og- regulering/retningslinjer- og- vejledninger/markedsfoeringsloven/spamvejledning#6 4

5 At samtykket er konkretiseret vil sige, at det klart og utvetydigt skal fremgå, hvad der meddeles samtykke til. Samtykket kan formuleres forholdsvist bredt. Dvs. at der på bankområdet kan gives samtykke til at få oplysninger om»nye eller forbedrede indlånsmuligheder, nye eller forbedrede pensionsmuligheder«osv. Det vil på samme måde være muligt at indhente samtykke til reklamer for børnetøj, stuemøbler, havemøbler, bilforsikringer osv. Konkretiseringen kan ske ved et link til en side eller en liste, hvor det er anført, hvad der meddeles samtykke til. Linket skal findes i samme medie, som anvendes til indhentelse af samtykket. Indhentes samtykket således via et fysisk dokument, er det ikke tilstrækkeligt at henvise en hjemmeside, hvor samtykket konkretiseres (j.nr. 10/01549). Retspraksis viser, at domstolene foretager en konkret vurdering af, om der er givet et samtykke til direkte markedsføring, og om det er konkret nok formuleret. Som eksempel kan nævnes Sø- og Handelsrettens dom gengivet i U /S. Her havde et teleselskab på en tilmeldingsblanket lige under abonnentens underskrift anført: Ved nedenstående underskrift giver jeg min tilladelse til, at [teleselskabet] kan analysere, hvordan jeg bruger min mobiltelefon, så jeg kan modtage målrettet information og markedsføring om teleservice fra [teleselskabet]. Herunder var der en rubrik, der kunne krydses af, med teksten Nej jeg giver ikke denne tilladelse. Sø- og Handelsretten fandt efter en samlet vurdering af samtykkeerklæringens placering, dens grafiske udtryk, sammenholdt med resten af tilmeldingsblanketten, at dette samtykke ikke opfyldte klarheds- og fremhævelseskravene i markedsføringslovens 6, idet afsnittet ikke var fremhævet, og idet det var uklart, hvad der blev givet samtykke til. Det skal fremgå, hvilken kommunikationsform der meddeles samtykke til Da der er forskel på, hvor generende de forskellige kommunikationsformer opleves, hvilket også har fundet udtryk i den retlige regulering af de forskellige kommunikationsformer, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det skal fremgå, hvilken kommunikationsform der meddeles samtykke til. Det vil sige, at den erhvervsdrivende ved indhentelse af samtykket skal oplyse, om forbrugeren giver samtykke til at modtage reklamen som telefax, e- mail, sms eller traditionelt brev. Hvis den erhvervsdrivende ønsker at indhente et samtykke til, at forbrugeren kan ringes op, skal det fremgå udtrykkeligt og utvetydigt, at forbrugeren anmoder om at blive ringet op.(25) Fra Forbrugerombudsmandens praksis kan nævnes en sag, hvor et tøjfirma måtte betale en bøde på kr., da firmaet havde ringet forbrugere op og afspillet en voice- message, selvom der alene var indhentet samtykke til, at tøjfirmaet måtte sende kunderne yderligere information om Madonnas tøjkollektion (j.nr. 08/01376). 5

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1. juli 2010 Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes mulighed

Læs mere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere

Udkast. Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere Udkast Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens 6 1 uanmodet henvendelse til bestemte aftagere 1: Markedsføringslovens 6 i korte træk: Markedsføringslovens 6 begrænser erhvervsdrivendes

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet

Nyhedsbrev. IP & Technology. Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Nyhedsbrev IP & Technology Nyt standpunkt om markedsføring og handel på nettet Internettet som markedsplads er gennem de sidste 10 år gået fra at være en vision for fremtiden til at være en del af de fleste

Læs mere

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline

Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Opt-in eller opt-out eller begge dele? - Regler for markedsføring og persondatabeskyttelse; online som offline Artiklen præsenterer de relevante lovbestemmelser, der findes i forbindelse med markedsføring

Læs mere

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02

KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 KONKURRENCER PÅ INTERNETTET KONKURRENCE- OG FORBRUGERANALYSE 02 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING OG SAMMENFATNING 3 2.0 BAGGRUND 5 3.0 REGULERING AF OMRÅDET 7 4.0 PRÆSENTATION AF UNDERSØGELSENS

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006

FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER. 27. februar 2006 FORBRUGEROMBUDSMANDEN FORBRUGEROMBUDSMANDENS UNDERSØGELSE AF DANSKE INTERNETAUKTIONER 27. februar 2006 1. Baggrund og metode Internetauktioner er blevet en stadig mere populær handelsform, hvilket naturligt

Læs mere

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection

Case Law (DK) 11. Art. 10, para 2 of the Distance Selling Directive, Marketing Practices Act 6a, subsection Sø- og Handelsretten [The Maritime and Commercial Court of Copenhagen], Judgment of 15 March 2002 in case N 1/2001;The Consumer Ombudsman vs. Interessebank Danmark Relevant Provisions (European and National

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1.

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til handel og markedsføring på internettet - Maj 2010 1 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt Markedsføring 2. Markedsføringsformer og -metoder 2.1. Reklameidentifikation

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven.

De regler, der gælder ved nethandel, findes navnlig i: Forbrugeraftaleloven. E-handelsloven. Markedsføringsloven. Aftaleloven. Net-tjek - indhold Introduktion til Net-tjek... 1 Før salget... 2 Hvilke oplysninger skal du have på din hjemmeside?... 2 Hvornår er der ikke oplysningspligt og fortrydelsesret efter forbrugeraftaleloven...

Læs mere

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008

Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet, april 2008 Ajourført juni 2013 Efter forhandling mellem: Forbrugerombudsmanden,Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Erhverv,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup

Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Forsikring & Pension Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup 14. maj 2012 Orientering om nye regler om private dataansvarliges anmeldelsespligt Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne?

Persondataloven. Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Persondataloven Hvilke oplysninger må registreres? Hvad må oplysningerne bruges til? Hvordan kontrollerer du oplysningerne? Udgiver: Datatilsynet Design: Kontrast design Konsulent: Statens Information

Læs mere

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015

Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Afsnit X XXXXXXXX Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser, 1. maj 2015 Retningslinjer 2015 RETNINGSLINJER OM OFFENTLIGGØRELSE AF BRUGERANMELDELSER, 1. MAJ 2015 Maj 2015 Retningslinjer udarbejdet

Læs mere

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det:

Klagen har været tillagt opsættende virkning. Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 28. februar 2006 hedder det: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0005792). I strid med reglerne om videregivelse af fortrolige oplysninger i lov om finansiel virksomhed, når en bank uden kundens skriftlige samtykke meddeler en

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Virksomhedspraktik og løntilskud

Virksomhedspraktik og løntilskud Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Virksomhedspraktik og løntilskud Marts 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resumé og anbefalinger 2 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 2 1.2 Ankestyrelsens anbefalinger

Læs mere

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr

- Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Nye regler om lagring af cookies og lignende teknologier - Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr Udgave

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V.

VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. Sagsnr. 26014-0 VEJLEDNING VEDRØRENDE ANVENDELSE AF DIGITALT SIGNEREDE DOKUMENTER I RETSPLEJEN M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Grundlæggende om den relevante jura... 3 2.1. Viljeserklæringer...

Læs mere

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk

Retningslinjer og betingelser for at blive godkendt på HandelSikkert.dk Regelsæt for at være registreret på HandelSikkert.dk pr. 16. oktober 2011 Formålet med HandelSikkert.dk er at vise, at den tilmeldte hjemmeside udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet.

Læs mere