FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj Sag C-23/14. Post Danmark A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj 2015 1. Sag C-23/14. Post Danmark A/S"

Transkript

1 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT J. KOKOTT af 21. maj Sag C-23/14 Post Danmark A/S (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sø- og Handelsretten)»Konkurrence misbrug af dominerende stilling (artikel 82 EF) posttjenester det danske marked for distribution af massebreve direct mail-forsendelser en tidligere statslig postvirksomheds monopol på en betydelig del af markedet rabatsystem ekskluderende virkning ingen mærkbarhedstærskel eller bagatelgrænse kriteriet vedrørende lige så effektive konkurrenter (»as efficient competitor«-testen)«1 Originalsprog: tysk. DA

2 POST DANMARK I Indledning 1. Den foreliggende anmodning om præjudiciel afgørelse giver på ny Domstolen lejlighed til for så vidt angår artikel 82 EF, nu artikel 102 TEUF, at præcisere sin retspraksis vedrørende dominerende virksomheders misbrug af rabatsystemer en praksis, der går mere end 40 år tilbage i tiden Denne sag omhandler spørgsmålet, om den danske virksomhed Post Danmark A/S i 2007 og 2008 misbrugte sin dominerende stilling på markedet for distribution af massebreve til modtagere i Danmark. Det skal nærmere bestemt undersøges, om Post Danmark udøvede et ekskluderende misbrug, idet virksomheden gav rabatter på op til 16% på distribution af direct mailforsendelser, såfremt dens kunder inden for en referenceperiode på et år nåede visse standardiserede mængde- eller omsætningstærskler. Rabatterne blev givet med tilbagevirkende kraft, dvs. de omfattede alle direct mail-forsendelser, som de omhandlede kunder fik omdelt i hele referenceperioden. 3. Domstolen skal i denne sag navnlig fastslå, om det ved bedømmelsen af, om et rabatsystem er konkurrencebegrænsende i henhold til artikel 82 EF, er retligt påkrævet, at der foretages en undersøgelse af priser og omkostninger, hvor den dominerende virksomheds handelspraksis sammenlignes med en lige så effektiv konkurrents handelspraksis (den såkaldte»as efficient competitor«-test, herefter»aec-testen«). Det skal derudover undersøges, om den ekskluderende virkning, som en dominerende virksomheds rabatsystem skaber, skal overstige en form for mærkbarhedstærskel (bagatelgrænse) for at kunne kvalificeres som konkurrencebegrænsende. 4. I en tid, hvor kravet om en mere økonomisk orienteret tilgang i den europæiske konkurrenceret (»more economic approach«) bliver stadigt tydeligere, har disse spørgsmål en særlig betydning. Ved spørgsmålenes besvarelse, som vil have signalværdi langt ud over det foreliggende tilfælde 3, bør Domstolen efter min opfattelse ikke lade sig påvirke af tidsånden eller forgængelige modefænomener, men derimod snarere falde tilbage på de retsgrundlag, som det EU-retlige forbud om misbrug af dominerende stilling hviler på. 2 Jf. navnlig domme Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen (40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 og 114/73, EU:C:1975:174), Hoffmann-La Roche mod Kommissionen (85/76, EU:C:1979:36), Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313), British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166), Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250). 3 Også i den verserende appelsag Intel mod Kommissionen (C-413/14 P) spiller spørgsmålet om den retlige nødvendighed af en AEC-test i forbindelse med et rabatsystem en rolle, der ikke bør undervurderes. I - 1

3 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 II Retsforskrifter 5. Den EU-retlige ramme for denne sag udgøres af artikel 82 EF (nu artikel 102 TEUF). Dansk ret indeholder i konkurrencelovens 4 11 en national bestemmelse, der for så vidt som det er relevant for denne sag svarer til artikel 82 EF, og som i henhold til forarbejderne skal fortolkes i overensstemmelse hermed. III Faktiske omstændigheder og retsforhandlingerne i hovedsagen 6. Hovedsagen omhandler en tvist mellem Post Danmark og den danske konkurrencemyndighed, Konkurrencerådet 5. Konkurrencerådet fastslog ved afgørelse af 24. juni 2009, at Post Danmark i 2007 og 2008 gennem et rabatsystem for direct mail-forsendelser havde misbrugt sin dominerende stilling på det danske marked for distribution af massebreve og dermed havde tilsidesat artikel 82 EF og konkurrencelovens 11. Konkurrencerådet forbød derfor virksomheden fortsat at anvende rabatsystemet. 7. I den i tvisten omhandlede periode havde både den danske stat og private investorer kapitalandele i Post Danmark. Virksomheden var ved lov pålagt en landsdækkende befordringspligt med hensyn til bestemte forsendelser, herunder direct mail-forsendelser, og var forpligtet til at anvende et enhedstakstsystem på hele det danske område. Som kompensation herfor havde Post Danmark en lovbestemt eneret på alle brevforsendelser op til 50 gram. Således var ca. 70% af markedet for massebreve omfattet af Post Danmarks eneret. 8. Den forelæggende ret anser markedet for massebreve i Danmark for at være det relevante produktmarked og geografiske marked. På dette marked havde Post Danmark i den omhandlede periode en markedsandel på ca. 95%. Direct mail-forsendelser, dvs. adresserede reklameforsendelser, der på samme tid sendes til et stort antal modtagere, udgør en del af dette marked for massebreve og udgjorde ca. 12% af hele markedet i 2007 og 7% i Den andel af direct mailforsendelser, som ikke var omfattet af Post Danmarks monopol, var i 2007 på ca. 15% af markedet for massebreve og i 2008 på ca. 9%. 9. Bring Citymail Danmark A/S, der er et datterselskab af den norske statsejede virksomhed Posten Norge AS, tilbød fra 2007 i konkurrence med Post Danmark omdeling af erhvervspost, herunder direct mail-forsendelser, i København og omegn og var i den relevante periode Post Danmarks eneste konkurrent af betydning på det danske marked for massebreve. Bring Citymail trådte pga. store tab ud af det danske marked igen i begyndelsen af Parterne er uenige om, hvorvidt denne tilbagetrækning skyldtes det rabatsystem, som Post Danmark dengang anvendte for direct mail-forsendelser. 4 [O.a.: oversættelse til tysk. Ikke relevant for den danske sprogversion.] 5 [O.a.: oversættelse til tysk. Ikke relevant for den danske sprogversion.] I - 2

4 POST DANMARK 10. Post Danmarks rabatsystem blev introduceret i Rabatten, som beløb sig til mellem 6 og 16% af den normale porto 6, var standardiseret og blev tilbudt alle kunder på de samme offentligt tilgængelige vilkår. Rabatterne løb over en periode på et år. Inden for referenceperioden på et år blev alle forsendelser, som blev indleveret til Post Danmark til omdeling i mindst stk., taget i betragtning med henblik på rabatten. Rabatsystemet sondrede ikke mellem, om forsendelserne var omfattet af Post Danmarks monopol, eller om der fandtes en konkurrent i det pågældende område. 11. Det var en betingelse for at nå den første rabattærskel, som gav et prisnedslag på 6%, at kunden inden for et referenceår indleverede mindst breve til omdeling, eller at kundens forsendelser beløb sig til en portoværdi på mindst DKK årligt. Post Danmarks rabatskala havde otte andre satser 7. For hvert af de syv første rabattrin steg prisnedslaget med et procentpoint, og for hvert af de to sidste rabattrin steg nedslaget med to procentpoint op til den højeste rabatsats på 16%. Gradueringen af den tildelte rabat havde navnlig betydning for de mellemstore kunder, hvorimod de store kunders mængder som regel allerede nåede det øverste rabattrin. 12. Den praktiske anvendelse af rabatsystemet foregik således, at prisen for den enkelte kunde blev fastlagt forud i begyndelsen af referenceåret på baggrund af de mængder, som det blev estimeret, at kunden ville indlevere det år. Ved udgangen af referenceåret blev der retroaktivt foretaget en efterregulering af alle priser på baggrund af det antal forsendelser, som kunden faktisk indleverede i løbet af året. Dette kunne medføre, at kunden skulle betale penge tilbage til Post Danmark, når den faktiske mængde var mindre end den estimerede, og der dermed var blevet beregnet og tildelt en for høj rabat ved årets begyndelse. 13. Konkurrencerådet opfattede anvendelsen af det beskrevne rabatsystem som misbrug af dominerende stilling. Som følge af måden, hvorpå rabatten blev tildelt, var kunderne bundet til Post Danmark, og markedet for distribution af massebreve blev således afskærmet til skade for aktuelle og potentielle konkurrenter, uden at der herved kunne dokumenteres effektivitetsgevinster, der kom forbrugerne til gode, og som kunne opveje de konkurrencebegrænsende virkninger. 14. I forbindelse med sin vurdering fandt Konkurrencerådet, at der ikke skulle foretages en undersøgelse af priser og omkostninger i form af en AEC-test. En sådan test var ikke egnet som bedømmelseskriterium, da der på grund af det danske postmarkeds særlige karakteristika slet ikke ville kunne findes en lige så effektiv konkurrent. For at begrunde sin opfattelse af, at der var tale om misbrug, 6 Ifølge Post Danmarks oplysninger beløb den tildelte rabat sig gennemsnitligt til 10,6%. 7 De andre rabattærskler var på henholdsvis , , , , , , og forsendelser eller en mindstebruttoværdi på henholdsvis , , , , , , og DKK. I - 3

5 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 lagde Konkurrencerådet derimod vægt på Post Danmarks særlige stilling på det relevante marked, som gjorde virksomheden til en uomgængelig forretningspartner. Konkurrencerådet henviste endvidere bl.a. til, at der forelå barrierer for adgangen til markedet, til den konkrete opbygning af rabatsystemet, herunder rabatsystemets retroaktive karakter inden for en referenceperiode på et år, til omfanget af prisnedslaget på op til 16% og til en undersøgelse af kundernes faktiske stilling i forbindelse med rabatgradueringen. 15. Konkurrenceankenævnet 8 stadfæstede ved kendelse af 10. maj 2010 Konkurrencerådets afgørelse. Kendelsen blev af Post Danmark indbragt for Sø- og Handelsretten 9, den forelæggende ret, den 1. juli Bring Citymail Danmark er indtrådt i hovedsagen som biintervenient til støtte for Konkurrencerådet. IV Den præjudicielle anmodning og retsforhandlingerne ved Domstolen 16. Ved kendelse af 8. januar 2014, indgået til Domstolen den 16. januar 2014, har Sø- og Handelsretten forelagt Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål:»1) Efter hvilke retningslinjer skal det afgøres, om en dominerende virksomheds anvendelse af et rabatsystem med en standardiseret mængdetærskel med de i punkt i forelæggelsesbeslutningen nævnte karakteristika udgør et misbrug af en dominerende stilling i strid med EFtraktatens artikel 82? Som et led i besvarelsen bedes det belyst, hvilken betydning det har for vurderingen, om rabatsystemets tærskler er fastsat på en sådan måde, at rabatsystemet finder anvendelse på den væsentligste del af kunderne på markedet. Som et led i besvarelsen bedes det endvidere belyst, hvilken betydning, om nogen, den dominerende virksomheds priser og omkostninger har for bedømmelsen efter EF-traktatens artikel 82 af et sådant rabatsystem (betydningen af en as efficient competitor-test). Det bedes samtidig belyst, hvilken betydning markedets karakteristika i den forbindelse har, herunder om markedets karakteristika kan berettige, at der kan påvises markedsafskærmende virkning ved andre undersøgelser og analyser end en as efficient competitor-test, jf. herved punkt 24 i Kommissionens artikel 82-meddelelse. 2) Hvor sandsynlig og alvorlig skal den konkurrenceskadelige virkning af et rabatsystem, med de i punkt i forelæggelsesbeslutningen nævnte karakteristika, være, for at EF-traktatens artikel 82 finder anvendelse? 8 [O.a.: oversættelse til tysk. Ikke relevant for den danske sprogversion.] 9 [O.a.: oversættelse til tysk. Ikke relevant for den danske sprogversion.] I - 4

6 POST DANMARK 3) Under hensyn til besvarelsen af spørgsmål 1-2, hvilke nærmere omstændigheder skal den nationale domstol tage i betragtning ved vurderingen af, om et rabatsystem, under omstændigheder svarende til dem der er beskrevet i forelæggelsesbeslutningen (markedets og rabatsystemets karakteristika), konkret har eller er egnet til at have en sådan markedsafskærmende virkning, at det udgør et misbrug omfattet af EFtraktatens artikel 82? Er det i den forbindelse et krav, at den markedsafskærmende virkning er mærkbar?«17. Under retsforhandlingerne ved Domstolen er der ud over af Post Danmark og Bring Citymail indgivet skriftlige indlæg af Kongeriget Danmark, Forbundsrepublikken Tyskland, Europa-Kommissionen og EFTA- Tilsynsmyndigheden. Bortset fra Tyskland deltog de samme procesdeltagere også i retsmødet den 26. marts V Bedømmelse 18. Med de omfangsrige spørgsmål ønsker Sø- og Handelsretten nærmere bestemt oplyst, hvilke kriterier eller»retningslinjer«der i forbindelse med artikel 82 EF finder anvendelse ved bedømmelsen af et rabatsystem hos en virksomhed i en dominerende stilling. Den forelæggende ret ønsker navnlig oplyst, om det er retligt påkrævet at foretage en AEC-test med henblik på at fastslå misbrug af dominerende stilling, og om der ved vurderingen af et rabatsystems eventuelle ekskluderende virkning gælder en mærkbarhedstærskel (bagatelgrænse). 19. Disse spørgsmål er forelagt på baggrund af Post Danmarks rabatsystem, som bl.a. havde følgende karakteristika: Rabatsystemet var baseret på standardiserede og generelt anvendelige betingelser, indeholdt ni rabattrin med prisnedslag fra 6-16%, vedrørte en referenceperiode på et år og fungerede retroaktivt. Rabatsystemet blev anvendt på et marked, hvor Post Danmark havde en markedsandel på 95%, og hvor mere end 70% af virksomhedens forsendelser til omdeling var omfattet af dens lovbestemte eneret. Der bestod høje barrierer for adgangen til markedet, Post Danmark havde strukturelle fordele og stod med Bring Citymail over for en betydeligt mindre konkurrent, og dette kun på en del af det geografiske marked i en vis periode. 20. Ved besvarelsen af denne anmodning om præjudiciel afgørelse skal forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i den affattelse, som det havde inden Lissabontraktatens ikrafttræden, lægges til grund, idet genstanden i hovedsagen er anvendelsen af et rabatsystem i 2007 og 2008, og den anfægtede afgørelse fra Konkurrencerådet derudover også blev truffet i juni I - 5

7 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 Nedenstående betragtninger vedrørende artikel 82 EF kan naturligvis uden problemer overføres til artikel 102 TEUF, der har samme indhold. 21. Da de enkelte præjudicielle spørgsmål nogle steder i høj grad overlapper hinanden, bør de besvares i en anden rækkefølge, hvorved de forskellige retlige problemer, der nævnes i forelæggelsesafgørelsen, behandles ét for ét. A Kriterierne til vurdering af rabatsystemer, der anvendes af virksomheder i en dominerende stilling 1. Generelle betragtninger (den første del af det første spørgsmål) 22. Den første del af det første spørgsmål vedrører de generelle retsregler, som i henhold til artikel 82 EF finder anvendelse med henblik på vurderingen af dominerende virksomheders rabatsystemer. 23. Ved første øjekast kan det forekomme overraskende, at en dominerende virksomheds rabatter, som dog i det mindste udgør en fordel for virksomhedens kunder, kan kvalificeres som misbrug i henhold til artikel 82 EF. 24. Det skal imidlertid tages i betragtning, at konkurrencen på det relevante marked er svækket netop på grund af den dominerende virksomheds tilstedeværelse 10. Denne virksomhed er derfor uafhængigt af årsagerne til dens dominerende stilling særligt forpligtet til ikke ved sin adfærd at skade en effektiv og ufordrejet konkurrence på det indre marked Inden for anvendelsesområdet for artikel 82 EF er en dominerende virksomhed således undergivet visse begrænsninger, som ikke gælder på samme måde for andre virksomheder. En praksis, som under normale konkurrencevilkår ikke kan anfægtes, kan udgøre misbrug, når den udvises af en virksomhed, som har en dominerende stilling 12. Navnlig kan ikke enhver form for priskonkurrence fra den dominerende virksomheds side anses for lovlig Domme Hoffmann-La Roche mod Kommissionen (85/76, EU:C:1979:36, præmis 91), Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 70) og Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 17). 11 Dom Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 57) og i samme retning domme France Télécom mod Kommissionen (C-202/07 P, EU:C:2009:214, præmis 105), Deutsche Telekom mod Kommissionen (C-280/08 P, EU:C:2010:603, præmis 176) og TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, præmis 24). 12 Dom Compagnie maritime belge transports m.fl. mod Kommissionen (C-395/96 P og C- I /96 P, EU:C:2000:132, præmis 131). 13 Domme AKZO mod Kommissionen (C-62/86, EU:C:1991:286, præmis 70), France Télécom mod Kommissionen (C-202/07 P, EU:C:2009:214, præmis 106), Deutsche Telekom mod Kommissionen (C-280/08 P, EU:C:2010:603, præmis 177) og Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, præmis 25).

8 POST DANMARK 26. Som Kommissionen med rette har anført, kan der bag de rabatter, der ydes af dominerende virksomheder, undertiden gemme sig en konkurrencefordrejende praksis, som kun ved første øjekast virker som et særligt gunstigt tilbud, men som ved en nærmere betragtning ikke har noget at gøre med virkeligt lave priser, og som alvorligt kan skade konkurrencen. 27. Dominerende virksomheders rabatsystemer er ganske vist ikke behæftet med en generel formodning om misbrug, som disse virksomheder skal tilbagevise. I forbindelse med sådanne rabatter opstår imidlertid ofte det vanskelige spørgsmål om afgrænsningen mellem på den ene side legitim konkurrence på ydelser og på den anden side konkurrencebegrænsende handelspraksis, som bør underkastes en omhyggelig efterprøvelse. 28. Det er anerkendt i retspraksis 14, at mængderabatter, der udelukkende er knyttet til den mængde, der indkøbes, under normale omstændigheder ikke har konkurrencebegrænsende virkninger og derfor ikke udgør misbrug, selv om de gives af en virksomhed i en dominerende stilling. Såfremt en stigning i den leverede mængde medfører lavere omkostninger for leverandøren, er denne således berettiget til at give kunderne fordel heraf ved en mere fordelagtig prissætning. Loyalitetsrabatter og målrabatter, hvorved den dominerende virksomhed søger at binde sine kunder til virksomheden og at tiltrække kunder fra virksomhedens konkurrenter, udgør derimod misbrug som omhandlet i artikel 82 EF. 29. Endelig er det ved vurderingen af en dominerende virksomheds rabatsystem efter artikel 82 EF imidlertid ikke afgørende, om rabatsystemet kan henføres under en af de almindelige kategorier, navnlig mængderabatter og loyalitetsrabatter. Det er snarere afgørende, om rabatten ved at udgøre en fordel, som ikke er begrundet i en økonomisk modydelse, har fjernet eller begrænset køberens mulighed for frit at vælge sine forsyningskilder, har hindret konkurrenternes adgang til markedet eller har styrket virksomhedens dominerende stilling gennem en fordrejning af konkurrencen 15. Kort sagt kommer det således an på, om den dominerende virksomhed giver rabatter, der er egnet til at skabe en ekskluderende virkning på det relevante marked, og som ikke har en økonomisk begrundelse, dvs. at der ikke er tale om at give kunderne fordel af en 14 Domme Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen (40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 og 114/73, EU:C:1975:174, præmis 518), Hoffmann-La Roche mod Kommissionen (85/76, EU:C:1979:36, præmis 89 og 90), Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 71), Portugal mod Kommissionen (C-163/99, EU:C:2001:189, præmis 50), Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 70) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 56-59). 15 Domme Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 73), British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 67), Tomra Systems m.fl. Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 71) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 60). I - 7

9 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 omkostningsbesparelse 16. Derudover er det særligt i medfør af artikel 82, stk. 2, litra c), EF forbudt for den dominerende virksomhed at give diskriminerende rabatter, hvorved der over for handelspartnere anvendes ulige vilkår for ydelser af samme værdi Henset til de standardiserede og generelt anvendelige betingelser består der i det foreliggende tilfælde ingen holdepunkter for at antage, at det af Post Danmark praktiserede rabatsystem var af diskriminerende art. De danske myndigheder, der har beskæftiget sig med hovedsagen, har derfor med rette indledningsvis undersøgt, om Post Danmarks rabatsystem kunne have en ekskluderende virkning, der ikke var økonomisk begrundet. 31. Om en dominerende virksomheds rabatter kan skabe en sådan ekskluderende virkning, skal vurderes på baggrund af en helhedsvurdering af samtlige relevante omstændigheder i hvert enkelt tilfælde 18 (jf. herved mine betragtninger nedenfor i afsnit 2 og 3). 32. Det er herved indlysende, at hverken den dominerende virksomheds ønske om en øget omsætning eller dens bestræbelser på at opnå en bedre produktionsplanlægning kan anses for at være en økonomisk begrundelse for at give rabatter, såfremt disse rabatter er egnet til at have ekskluderende virkning De omstændigheder, der skal tages i betragtning ved vurderingen af et rabatsystem (den første del af det tredje spørgsmål og den sidste del af det første spørgsmål) 33. Den første del af det tredje præjudicielle spørgsmål og den sidste del af det første spørgsmål vedrører, hvilke omstændigheder der konkret skal tages i betragtning ved vurderingen af, om et rabatsystem, der anvendes af en dominerende virksomhed som omhandlet i artikel 82 EF, har ekskluderende virkning. 34. Det er naturligvis ikke muligt at foretage en almengyldig, udtømmende opregning af alle de omstændigheder, der skal tages i betragtning inden for 16 Dom British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 68 og 69). 17 Domme Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 73), British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 67), Portugal mod Kommissionen (C-163/99, EU:C:2001:189, præmis 50) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 60). 18 Domme Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 73), British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 67), Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 18 og 71) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 60). 19 Dom Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, I - 8 præmis 85).

10 POST DANMARK rammerne af artikel 82 EF, eftersom det enkelte marked eller det enkelte rabatsystem kan have særlige kendetegn. På baggrund af de faktiske omstændigheder i hovedsagen, der er beskrevet i forelæggelsesafgørelsen, kan der imidlertid gives den forelæggende ret nyttige oplysninger, som bør gøre det lettere for denne at træffe sin afgørelse. 35. Ifølge fast retspraksis skal der ved vurderingen af et rabatsystem i forbindelse med artikel 82 EF navnlig tages hensyn til de kriterier og regler, hvorefter rabatten blev ydet 20 [jf. herved afsnit a) nedenfor]. Som det imidlertid fremgår af Domstolens anvendelse af udtrykket»navnlig«, kan andre faktorer også have betydning, dvs. de fremherskende konkurrencevilkår på det relevante marked og den hermed nært forbundne stilling, som den dominerende virksomhed har på dette marked [jf. afsnit b) nedenfor]. a) De kriterier og regler, hvorefter rabatten blev ydet 36. Hvad indledningsvis angår de kriterier og regler, hvorefter rabatten blev ydet, taler det for, at et rabatsystem udgør misbrug, når det ligesom Post Danmarks omtvistede rabatsystem ikke har en rent progressiv virkning, således at den omstændighed, at en ny rabattærskel nås, ikke kun medfører et prisnedslag for alle yderligere afgivne ordrer, men derimod har tilbagevirkende kraft og dermed også medfører en efterfølgende prisreduktion af samtlige ordrer, der allerede er afgivet inden for en referenceperiode På denne måde medfører forholdsvis beskedne forandringer såvel stigninger som fald i omsætningen af den dominerende virksomheds varer således uforholdsmæssige virkninger på medkontrahenterne 22. Et sådant rabatsystem har følgelig ofte en loyalitetsskabende virkning, der også kan betegnes som en afsmittende virkning. Det gør det lettere for den dominerende virksomhed såvel at binde sine egne kunder til virksomheden som at tiltrække kunder fra dens konkurrenter og dermed i sidste ende opsluge den andel af efterspørgslen, der er udsat for konkurrence på det relevante marked Denne afsmittende virkning er naturligvis desto større alt efter størrelsen af de ydede rabatter og længden af den referenceperiode, inden for hvilken rabatten 20 Domme Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 73), British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 67), Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 71) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 60). 21 Jf. i denne retning domme Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 81), British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 73) og Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, navnlig præmis 75). 22 Dom British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 73). 23 Dom Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 79). I - 9

11 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 anvendes, hver gang der nås et nyt rabattrin. Såfremt der som i det foreliggende tilfælde gives forholdsvis høje rabatter på mellem 6 og 16%, og dette sker med tilbagevirkende kraft over en relativt lang periode på et år 24, tyder dette på en stærk afsmittende virkning. I det foreliggende tilfælde er denne afsmittende virkning yderligere forstærket, eftersom rabatten gjaldt uden forskel på såvel den andel af efterspørgslen, der var udsat for konkurrence, som for den andel, der ikke var, dvs. navnlig breve op til 50 gram, som var omfattet af Post Danmarks monopol. 39. Hvis det derudover kan påvises, at den dominerende virksomhed havde en ekskluderende hensigt, er dette et yderligere væsentligt indicium for, at det rabatsystem, som virksomheden anvender, udgør misbrug 25. En sådan ekskluderende hensigt eller strategi er imidlertid ikke en nødvendig betingelse for, at der kan fastslås en tilsidesættelse af artikel 82 EF, idet begrebet misbrug af dominerende stilling er et objektivt begreb 26. Den omstændighed, at Post Danmark i det foreliggende tilfælde har anført, at virksomheden ikke havde en ekskluderende hensigt, beskytter således ikke i sig selv på nogen måde virksomheden fra, at der fastslås et misbrug som omhandlet i artikel 82 EF. 40. Hvis der foreligger diskrimination af handelspartnere som omhandlet i artikel 82, stk. 2, litra c), EF, er det ganske vist særligt åbenbart, at den dominerende virksomheds rabatter udgør misbrug. Et rabatsystem kan imidlertid også udgøre misbrug som omhandlet i artikel 82 EF, hvis det uden at indeholde diskriminerende elementer medfører konkurrencebegrænsende ekskluderende virkninger på markedet 27. I denne forbindelse har EFTA-Tilsynsmyndigheden med rette anført, at det er mindre afgørende at sondre mellem individualiserede og standardiserede rabatter, idet der snarere skal foretages en vurdering af, om det enkelte rabatsystem konkret er egnet til at skabe ekskluderende virkninger på markedet. 41. Endelig udgør opkrævningen af»negative priser«, dvs. priser under kostprisen, hos kunderne ikke en forudgående betingelse for at fastslå, at en dominerende virksomheds ordning med rabatter med tilbagevirkende kraft har karakter af misbrug 28. Den dominerende virksomhed kan nemlig som følge af sin 24 Vedrørende længden af referenceperioder jf. f.eks. dom Nederlandsche Banden-Industrie- Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 81). 25 Jf. i denne retning dom Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, I - 10 præmis 20 og 21). 26 Domme Hoffmann-La Roche mod Kommissionen (85/76, EU:C:1979:36, præmis 91), AKZO mod Kommissionen (C-62/86, EU:C:1991:286, præmis 69), TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, præmis 27) og Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 17 og 23). 27 Dom Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 65). 28 Dom Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 73).

12 POST DANMARK mærkbart højere omsætning som regel få dækket sine omkostninger, selv om den yder betragtelige rabatter. Virksomheden kan således skabe en ekskluderende virkning med sine rabatter uden nødvendigvis selv at lide tab herved. b) De fremherskende konkurrencevilkår på det relevante marked og den stilling, som den dominerende virksomhed har på dette marked 42. Hvad dernæst angår de fremherskende konkurrencevilkår og den stilling, som den dominerende virksomhed har på det relevante marked, er et rabatsystems eventuelle konkurrencebegrænsende ekskluderende virkning desto mere sandsynlig og væsentlig, desto stærkere den dominerende virksomhed står på markedet, og desto svagere virksomhedens aktuelle eller potentielle konkurrenter fremstår. Der skal herved ikke kun tages hensyn til den dominerende virksomheds og konkurrenternes markedsandele, men også til oprindelsen af den dominerende stilling og til, om virksomheden eventuelt har et bestående lovbestemt monopol på hele markedet eller en del heraf I henhold til oplysningerne i forelæggelsesafgørelsen havde Post Danmark i sin egenskab af historisk statslig postvirksomhed en overvældende markedsandel på 95% af det danske marked for massebreve, hvorimod Bring Citymails markedsandel kun var på omkring 5%. 44. En så stor afstand mellem den dominerende virksomheds markedsandel og konkurrentens markedsandel gør det mere sandsynligt, at der opstår ekskluderende virkninger, da det under disse omstændigheder er særligt vanskeligt for den dominerende virksomheds konkurrenter at fremsætte bedre tilbud end denne virksomheds rabatter, som er støttet på den samlede salgsmængde Endvidere var 70% af dette marked omfattet af Post Danmarks lovbestemte monopol dvs. monopolet på breve op til 50 gram og var således på forhånd lukket for konkurrence. Bring Citymail, der var Post Danmarks eneste konkurrent af betydning, var derudover kun aktiv på et geografisk delområde af markedet, nemlig i Storkøbenhavn, hvorimod Post Danmark rådede over et effektivt landsdækkende distributionsnet. 46. Alle disse omstændigheder tyder på, at Post Danmark, henset til virksomhedens fremtrædende stilling på markedet, var en uomgængelig forretningspartner, og at de af virksomheden anvendte rabatter havde et betydeligt 29 Jf. i denne retning allerede dom Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, præmis 23 in fine). 30 Domme Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin mod Kommissionen (322/81, EU:C:1983:313, præmis 82) og British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 75) samt mit forslag til afgørelse i sidstnævnte sag (EU:C:2006:133, punkt 52). I - 11

13 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 ekskluderende potentiale 31. Dette indtryk forstærkes yderligere, når visse strukturelle elementer, der kendetegner det relevante marked, tages i betragtning. 47. Som allerede nævnt er et marked som det danske marked for massebreve præget af tjenesteydelser, der forudsætter et netværk. For effektivt at drive virksomhed og for at kunne levere de tjenesteydelser, som kunderne forventer, har en udbyder på et sådant marked behov for et distributionsnet, der er mest muligt effektivt. Som det også er anført i forelæggelsesafgørelsen, er bagsiden af medaljen, at et sådant marked økonomisk set er kendetegnet ved betydelige stordriftsfordele og høje adgangsbarrierer, som gør det vanskeligt for den dominerende virksomheds konkurrenter at etablere sig på markedet og konkurrere med denne virksomhed om den andel af efterspørgslen, der er udsat for konkurrence. 48. Det kan endvidere spille en rolle ved vurderingen af, om en dominerende virksomheds rabatsystem har ekskluderende virkning, i hvilken grad kunderne på det relevante marked er villige til at skifte udbyder, og hvor stor en andel af deres behov de overhovedet kan få dækket hos den dominerende virksomheds konkurrenter uden at miste rabatfordele. 49. I denne henseende er det i hovedsagen blevet fastslået, at de omhandlede kunder for så vidt angår 2/3 af de forsendelser, der var udsat for konkurrence, kun kunne skifte fra Post Danmark til en anden udbyder af posttjenester, hvis de accepterede et tab af rabatter. Dette tyder på, at Post Danmarks rabatsystem havde et betydeligt potentiale for at skabe ekskluderende virkninger. 50. Henset til konkurrencevilkårene på det relevante marked og til den dominerende virksomheds stilling på dette marked foreligger der derfor alt i alt i det foreliggende tilfælde væsentlige indicier for, at et rabatsystem som det, Post Danmark anvendte, kunne skabe betydelige ekskluderende virkninger. 3. Om rabatsystemets omfang (den anden del af det første spørgsmål) 51. Den anden del af det første præjudicielle spørgsmål omhandler omfanget af et rabatsystem som det, Post Danmark anvendte. Den forelæggende ret ønsker oplyst, hvilken betydning det har for den retlige vurdering efter artikel 82 EF, at rabatsystemets standardisering af de enkelte rabattrin (i forelæggelsesafgørelsen kaldet»mængdetærskler«) ikke er tilrettelagt under hensyntagen til den enkelte kunde, men finder anvendelse på den væsentligste del af kunderne på markedet. 52. Som Domstolen allerede tidligt har fastslået, er antallet af kontrakter, som en dominerende virksomheds rabatter finder anvendelse på og dermed i sidste 31 Jf. særligt vedrørende det hensyn, der skal tages til en dominerende virksomheds stilling som uomgængelig forretningspartner, domme Hoffmann-La Roche mod Kommissionen (85/76, EU:C:1979:36, præmis 41) og Compagnie maritime belge transports m.fl. mod Kommissionen (C-395/96 P og C-396/96 P, EU:C:2000:132, præmis 132). I - 12

14 POST DANMARK ende antallet af omhandlede kunder irrelevant for den retlige vurdering af disse rabatter efter artikel 82 EF Den blotte omstændighed, at mange kunder eller endda de fleste kunder på markedet er omfattet af et rabatsystem, og at dette system således har et stort omfang, siger følgelig ikke noget om, hvorvidt rabatsystemet udgør misbrug som omhandlet i artikel 82 EF. 54. Såfremt et sådant rabatsystem imidlertid er egnet til at skabe en afsmittende virkning til fordel for den dominerende virksomhed, kan den omstændighed, at et betragteligt antal kunder og en stor del af den efterspørgsel, der er udsat for konkurrence på markedet, er omfattet heraf, medføre, at de faktiske eller potentielle ekskluderende virkninger er mere alvorlige end ved et rabatsystem, der er mindre omfattende. Dette har flere procesdeltagere med rette henvist til. 4. Foreløbig konklusion 55. Sammenfattende skal det konkluderes: Et rabatsystem, som anvendes af en dominerende virksomhed, udgør misbrug som omhandlet i artikel 82 EF, såfremt det på baggrund af en samlet vurdering af alle omstændighederne i det enkelte tilfælde viser sig, at rabatterne er egnede til at skabe ekskluderende virkninger, der ikke er økonomisk begrundet, idet der herved navnlig skal tages hensyn til de kriterier og regler, hvorefter rabatten blev ydet, de fremherskende konkurrencevilkår på det relevante marked og den dominerende virksomheds stilling på dette marked. B Betydningen af kriteriet vedrørende lige så effektive konkurrenter (»as efficient competitor«-testen eller AEC-testen) (den tredje del af det første spørgsmål) 56. Den tredje og sidste del af det første præjudicielle spørgsmål omhandler særligt AEC-testen. Med en sådan test forsøges det på baggrund af en sammenligning af priser og omkostninger 33 at udlede, om en konkurrent, der er lige så effektiv som den dominerende virksomhed, kan konkurrere med denne, eller om den dominerende virksomheds rabatpolitik derimod medfører konkurrencebegrænsende ekskluderende virkninger på det relevante marked. 57. Den forelæggende ret ønsker oplyst, om det med henblik på at fastslå, at et rabatsystem udgør misbrug af en dominerende stilling, er en retlig nødvendighed, 32 Dom Suiker Unie m.fl. mod Kommissionen (40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 og 114/73, EU:C:1975:174, præmis 511). 33 Der tages hensyn til den dominerende virksomheds gennemsnitlige undgåelige omkostninger, dens langsigtede gennemsnitlige marginalomkostninger og til den pris, som den dominerende virksomheds konkurrenter skal tilbyde den dominerende virksomheds kunder for at holde dem skadesløse for tabet af den rabat, som den dominerende virksomhed tildelte dem. I - 13

15 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 at der foretages en AEC-test, og, såfremt dette ikke er tilfældet, ud fra hvilke andre omstændigheder det da i givet fald kan konkluderes, at rabatsystemet udgør misbrug. 58. Disse delspørgsmål skal betragtes i lyset af Kommissionens meddelelse af , hvori Kommissionen i sin egenskab af konkurrencemyndighed oplyser om sin prioritering i forbindelse med anvendelsen af artikel 82 EF. Den forelæggende ret har herved udtrykkeligt henvist til denne prioriteringsmeddelelse. 59. I prioriteringsmeddelelsen har Kommissionen anført, at den normalt kun vil gribe ind over for prisbaseret ekskluderende adfærd, hvis den dominerende virksomheds adfærd har kunnet eller vil kunne skade konkurrencen fra virksomheder, der anses for at være lige så effektive (på engelsk:»as efficient competitors«) som den dominerende virksomhed 35. Med henblik på at fastslå dette har Kommissionen i forbindelse med prisbaseret ekskluderende adfærd påtaget sig en forpligtelse til generelt at foretage en AEC-test. 60. Imidlertid er en sådan forvaltningspraksis fra Kommissionens side naturligvis ikke bindende for de nationale konkurrencemyndigheder og retter. Dette følger for det første af selve prioriteringsmeddelelsens ordlyd, som»ikke [fastlægger] gældende ret«36, og for det andet af fast retspraksis vedrørende Kommissionens tilkendegivelser af denne type 37. Selv om der ikke er noget til hinder for, at de nationale instanser følger Kommissionens eksempel og foretager en AEC-test, er de imidlertid retligt set kun bundet af de krav, der følger af artikel 82 EF. Det tilkommer Domstolen at fastlægge disse krav. 34 Kommissionens meddelelse»vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82 på virksomheders misbrug af dominerende stilling gennem ekskluderende adfærd«, fremlagt den (EUT C 45, s. 7), herefter»prioriteringsmeddelelsen«. 35 Jf. prioriteringsmeddelelsens punkt 23. Jeg tillader mig i denne forbindelse at henvise til, at den tyske ordlyd af dette afsnit i prioriteringsmeddelelsen med formuleringen»daran hindert bzw. bereits gehindert hat, am Wettbewerb teilzunehmen«[(»har kunnet eller vil kunne skade konkurrencen«)] kun på meget ufuldstændig vis afspejler de retlige krav, hvorefter det ikke er nødvendigt at påvise eksistensen af faktiske konkurrencebegrænsende virkninger (domme British Airways mod Kommissionen, C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 68, og Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen, C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 68 og 79). Prioriteringsmeddelelsens engelske (»has already been or is capable of hampering competition«) og franske sprogversion (»ont déjà entravé ou sont de nature à entraver la concurrence«) synes i højere grad at være forenelige med den retlige ramme, der er fastlagt i medfør af artikel 82 EF (nu artikel 102 TEUF). 36 Jf. prioriteringsmeddelelsens punkt Domme Pfleiderer (C-360/09, EU:C:2011:389, præmis 21) og Expedia (C-226/11, I - 14 EU:C:2012:795, præmis 29 og 31).

16 POST DANMARK 61. Efter min opfattelse kan der ikke af artikel 82 EF udledes en retlig forpligtelse til altid at støtte sig på en undersøgelse af priser og omkostninger såsom AEC-testen ved konstateringen af, om en dominerende virksomheds rabatsystem udgør misbrug. 62. Det er ganske vist korrekt, at Domstolen med hensyn til andre former for prispraksis end rabatter lejlighedsvis har krævet, at der foretages en AEC-test, idet Domstolen herved har understreget, at artikel 82 EF bl.a. forbyder en dominerende virksomhed at iværksætte former for praksis, der har ekskluderende virkninger for de af virksomhedens konkurrenter, der betragtes som værende lige så effektive som den Et absolut krav om altid at foretage en AEC-test i forbindelse med den konkurrenceretlige vurdering af misbrug i form af prisbaseret ekskluderende adfærd kan imidlertid ikke udledes af denne retspraksis. For det første omhandler den særligt dominerende virksomheders prispraksis som f.eks. en politik med lave priser (f.eks. salg under kostprisen) eller avancepres ved hjælp af prisklemmer, der som følge af deres art er nært forbundet med den omhandlede virksomheds omkostningsstruktur. For det andet fremgår det klart af den af Domstolen anvendte ordlyd»bl.a.«(på fransk:»notamment«) 39, at det ikke altid kan antages, at der kun foreligger misbrug fra en dominerende virksomhed, når der opstår ekskluderende virkninger for virksomheder, der er lige så effektive som denne. 64. Hvad særligt angår dominerende virksomheders rabatsystemer har Domstolen indtil videre aldrig ladet sine konklusioner om, at der foreligger misbrug som omhandlet i artikel 82 EF, være afhængige af, om der er foretaget en undersøgelse af priser og omkostninger. For så vidt angår sådanne rabatsystemer har Domstolen derimod altid udtalt, at det ikke udgør en retlig fejl, såfremt der ikke er foretaget en sammenligning af priser og omkostninger 40. Denne linje bør Domstolen også holde fast ved i det foreliggende tilfælde. 65. Det ville naturligvis i teorien ikke være utænkeligt generelt at opstille gennemførelsen af en AEC-test som et krav for, at det kan fastslås, at der foreligger misbrug i form af prisbaseret ekskluderende adfærd, og dermed også foreskrive anvendelsen af denne test i forbindelse med dominerende 38 Dom Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, præmis 25). Jf. også domme Deutsche Telekom mod Kommissionen (C-280/08 P, EU:C:2010:603, navnlig præmis 177, 183, 196, 203 og 254) og TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, navnlig præmis 67, 73 og 94). Også i dom AKZO mod Kommissionen (C-62/86, EU:C:1991:286, navnlig præmis 71 og 72) lægges der bl.a. en undersøgelse af priser og omkostninger til grund. 39 Domme Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, præmis 25) og Deutsche Telekom mod Kommissionen (C-280/08 P, EU:C:2010:603, præmis 177, idet den tyske sprogversion heraf imidlertid anvender udtrykket»u.a.«[(»bl.a.«)] for det franske udtryk»notamment«). 40 Dom Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 80; jf. også præmis 73). I - 15

17 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/14 virksomheders rabatsystemer. En sådan videreudvikling af retspraksis vedrørende artikel 82 EF bør imidlertid mødes med skepsis af flere årsager. 66. For det første er merværdien af omfattende økonomiske undersøgelser ikke altid åbenlys og kan medføre en uforholdsmæssig ressourceanvendelse hos konkurrencemyndigheder og retsinstanser, som dermed ikke vil være tilgængelige for den effektive håndhævelse af konkurrencereglerne. Den anvendte metode kan således som det tydeligt fremgår af de indlæg, som Post Danmark, Bring Citymail og den danske regering har indgivet for Domstolen give anledning til væsentligt divergerende opfattelser 41. Bortset herfra er de data, der er til rådighed som grundlag for undersøgelsen, ikke altid pålidelige 42, og det forudsætter, at den dominerende virksomhed er beredt på at indgå i et oprigtigt samarbejde med konkurrencemyndighederne og retterne, hvilket som den danske regering har fremhævet ikke altid kan garanteres. 67. For det andet er der grund til at tage sig i agt for den fejlopfattelse, at det er muligt på en enkel og retssikkerhedsmæssigt forsvarlig måde at løse problematikken vedrørende misbrug i form af prisbaseret ekskluderende adfærd ved en art matematisk formel alene på grundlag af den omhandlede virksomheds pris- og omkostningsforhold. Som allerede nævnt: Ikke sjældent er virksomhedsdata åbne for adskillige fortolkninger. 68. Når det skal fastslås, om der foreligger misbrug inden for rammerne af artikel 82 EF, skal der navnlig ligesom det er tilfældet i andre sammenhænge altid foretages en vurdering under hensyntagen til samtlige relevante omstændigheder i det enkelte tilfælde, idet det herved ikke er tilstrækkeligt alene at foretage en vurdering af pris- og omkostningsforhold. Talrige andre faktorer, såsom et rabatsystems konkrete udformning og bestemte særlige forhold på det marked, hvor den dominerende virksomhed er aktiv, kan også være relevante for at fastslå, om der foreligger misbrug, og de kan endog være af langt større betydning end en undersøgelse af priser og omkostninger. 69. En vurdering af alle relevante omstændigheder i det enkelte tilfælde samt muligheden for, at den dominerende virksomheds handelspraksis kan begrundes objektivt, udgør tilstrækkelig sikkerhed for, at de retlige krav, som skal opfyldes, for at det kan fastslås, at der foreligger misbrug som omhandlet i artikel 82 EF, ikke tilsidesætter de økonomiske realiteter At resultatet af en AEC-test ikke altid er entydigt, lægger også Kommissionen til grund i I - 16 prioriteringsmeddelelsens punkt Kommissionen fremhæver ligeledes i prioriteringsmeddelelsens punkt 25, at der med henblik på en AEC-test skal foreligge pålidelige data. 43 Jf. i denne forbindelse mit forslag til afgørelse Solvay mod Kommissionen (C-109/10 P, EU:C:2011:256, punkt 80).

18 POST DANMARK 70. Hvis det allerede på grundlag af en samlet vurdering af de særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde viser sig, at en dominerende virksomheds rabatsystem har karakter af misbrug, således som jeg nærmere har redegjort for ovenfor 44, er det således retligt set ikke nødvendigt at foretage en undersøgelse af priser og omkostninger såsom en AEC-test. 71. Der kan endnu mindre bestå en retlig forpligtelse til i medfør af artikel 82 EF at foretage en AEC-test, når det, henset til markedsstrukturen, er udelukket, at en anden virksomhed kan være lige så effektiv som den dominerende. Dette kan skyldes de særlige konkurrencevilkår på det relevante marked (f.eks. fordi dette marked som i det foreliggende tilfælde er kendetegnet ved høje adgangsbarrierer, betydelige stordriftsfordele og/eller tjenesteydelser, der forudsætter et netværk) eller den omstændighed, at den dominerende virksomheds omkostningsniveau netop afhænger af den situation med en konkurrencefordel, som den dominerende virksomhed befinder sig i I sådanne tilfælde ville det umiddelbart være meningsløst ved hjælp af en hvilken som helst undersøgelse af priser og omkostninger at efterprøve, om den dominerende virksomheds rabatsystem har ekskluderende virkninger for en lige så effektiv konkurrent, der er rent hypotetisk. For når der på ingen måde kan findes en konkurrent, der er lige så effektiv som den dominerende virksomhed, giver en AEC-test heller ingen mulighed for at drage nogen pålidelige konklusioner med hensyn til, om der kan opstå ekskluderende virkninger på markedet eller ej. 73. På et marked, hvor konkurrencen som følge af tilstedeværelsen af en dominerende virksomhed er svækket i en sådan grad, at lige så effektive konkurrenter ikke engang kan etablere sig, må selve det konkurrencepres, som en mindre effektiv virksomhed udøver, derimod ikke undervurderes 46. At opretholde dette pres er et af de grundlæggende formål, der forfølges med artikel 82 EF. Det bør nemlig forhindres, at markedsstrukturen og kundernes valgmuligheder yderligere forværres på grund af den dominerende virksomheds handelspraksis Det er følgelig forbudt i henhold til artikel 82 EF at foretage en AEC-test på et marked, hvor det, henset til markedsstrukturen, er udelukket, at der kan findes en virksomhed, der er lige så effektiv som den dominerende virksomhed. 44 Jf. i denne forbindelse det ovenfor nævnte forslag til afgørelse, punkt Jf. i denne retning dom TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, præmis 45 in fine). 46 Jf. i denne retning også prioriteringsmeddelelsens punkt 24. Jf. endvidere dom Hoffmann-La Roche mod Kommissionen (85/76, EU:C:1979:36, præmis 123 in fine). 47 Domme France Télécom mod Kommissionen (C-202/07 P, EU:C:2009:214, præmis 105), Deutsche Telekom mod Kommissionen (C-280/08 P, EU:C:2010:603, præmis 83 og 176), TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, præmis 24) og Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, præmis 20 og 23); jf. også i samme retning dom British Airways mod Kommissionen (C- 95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 66). I - 17

19 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT KOKOTT SAG C-23/ Sammenfattende skal det konkluderes: Det kræves ikke i medfør af artikel 82 EF, at et misbrug, der følger af et rabatsystem, som anvendes af en dominerende virksomhed, påvises ved en undersøgelse af priser og omkostninger såsom kriteriet vedrørende lige så effektive konkurrenter (»as efficient competitor«-testen), såfremt den karakter af misbrug, som dette rabatsystem udviser, allerede fremgår af en samlet vurdering af de særlige omstændigheder i det enkelte tilfælde. Det står imidlertid de myndigheder og retter, der beskæftiger sig med konkurrencesager, frit for inden for rammerne af deres samlede vurdering af alle omstændighederne i det enkelte tilfælde at foretage en sådan undersøgelse af priser og omkostninger, medmindre det, henset til markedsstrukturen, er udelukket, at en anden virksomhed ville kunne være lige så effektiv som den dominerende virksomhed. C Spørgsmålet om, hvorvidt et rabatsystems eventuelle konkurrenceskadelige virkninger skal være mærkbare (det andet spørgsmål og den anden del af det tredje spørgsmål) 76. Endelig ønsker den forelæggende ret med det andet spørgsmål oplyst, hvor»sandsynlig og alvorlig«den konkurrenceskadelige virkning af et rabatsystem, der anvendes af en dominerende virksomhed som Post Danmark, skal være, for at artikel 82 EF»finder anvendelse«. Den anden del af det tredje spørgsmål går i samme retning, idet den forelæggende ret herved ønsker oplyst, om et sådant rabatsystems»markedsafskærmende virkning«skal være»mærkbar«. 77. Efter min opfattelse vil det ikke være tilstrækkeligt som svar på denne problematik alene at henvise den forelæggende ret til medlemsstaternes procesautonomi for så vidt angår bevisspørgsmål 48. Det drejer sig i det foreliggende tilfælde nemlig om de indholdsmæssige krav, der stilles, for at det kan fastslås, at der foreligger misbrug som omhandlet i artikel 82 EF. Disse krav er EU-retlige og skal anvendes ensartet i hele Unionen, således at der for så vidt angår konkurrencereglerne gælder ensartede rammebetingelser for alle virksomheder, der opererer på det indre marked (»level playing field«) De af den forelæggende ret nævnte aspekter, dvs. dels sandsynligheden for, at der opstår en konkurrenceskadelig virkning, dels alvorligheden af denne virkning, bør behandles særskilt. 48 Jf. i denne forbindelse femte betragtning til Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af om gennemførelse af konkurrencereglerne i traktatens artikel 81 og 82 (EFT 2003 L 1, s. 1). 49 Vedrørende konceptet»level playing field«jf. f.eks. mine forslag til afgørelse Akzo Nobel Chemicals og Akcros Chemicals mod Kommissionen (C-550/07 P, EU:C:2010:229, punkt 169), Toshiba Corporation m.fl. (C-17/10, EU:C:2011:552, punkt 118) og KONE m.fl. (C-557/12, EU:C:2014:45, punkt 29). I - 18

20 POST DANMARK 1. Om sandsynligheden for, at der opstår en konkurrenceskadelig virkning 79. Indledningsvis ønsker den forelæggende ret oplyst, hvor sandsynlig den konkurrenceskadelige virkning af en dominerende virksomheds rabatsystem skal være for at udgøre misbrug som omhandlet i artikel 82 EF. 80. Hertil bemærkes, at den ekskluderende virkning, som et sådant rabatsystem skaber, ikke må være af rent hypotetisk karakter 50. De omhandlede rabatter skal med andre ord ikke kun abstrakt, men også konkret kunne gøre det vanskeligt eller endog umuligt for den dominerende virksomheds konkurrenter at få adgang til markedet og for dens forretningspartnere at vælge mellem flere forsyningskilder eller handelspartnere Med henblik herpå er det imidlertid ikke nødvendigt at foretage en omfattende undersøgelse af de konkrete virkninger af rabatterne på konkurrencen, dvs. det skal ikke efterprøves, om der faktisk er indtrådt en ekskluderende virkning 52. Forbuddet i henhold til artikel 82 EF omfatter nemlig også en dominerende virksomheds adfærd, som potentielt har konkurrencebegrænsende virkning 53. Selv hvis det er korrekt, således som Post Danmark har påstået, at det omtvistede rabatsystem ikke i sidste ende var årsagen til, at Bring Citymail trak sig ud af det danske marked, udelukker dette således ikke, at det kan fastslås, at der foreligger adfærd, der udgør misbrug som omhandlet i artikel 82 EF. 82. Ifølge fast retspraksis er det nødvendigt, men også tilstrækkeligt, at de omhandlede rabatter kan skabe en ekskluderende virkning 54. Dette er tilfældet, såfremt det på grundlag af en samlet vurdering af alle relevante omstændigheder i det enkelte tilfælde forekommer mere sandsynligt, at denne ekskluderende virkning vil opstå, end at den ikke vil Jf. i denne retning domme Deutsche Telekom mod Kommissionen (C-280/08 P, EU:C:2010:603, præmis 254) og TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, præmis 66 og 67). 51 Jf. i denne forbindelse mit forslag til afgørelse British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2006:133, punkt 73). 52 Dom Tomra Systems m.fl. mod Kommissionen (C-549/10 P, EU:C:2012:221, præmis 68 og 79) og i samme retning domme Tetra Pak mod Kommissionen (C-333/94 P, EU:C:1996:436, præmis 44) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 239). 53 Dom TeliaSonera (C-52/09, EU:C:2011:83, præmis 64). Jf. i samme retning dom Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:172, præmis 44), der omhandler spørgsmålet, om [en konkurrent]»faktisk eller sandsynligvis elimineres«. 54 Domme British Airways mod Kommissionen (C-95/04 P, EU:C:2007:166, præmis 68) og Michelin mod Kommissionen (T-203/01, EU:T:2003:250, præmis 239). 55 Jf. i denne retning dom Post Danmark (C-209/10, EU:C:2012:72), hvori nævnes»sandsynlige negative virkninger for konkurrencen«(præmis 42), og at [en konkurrent]»faktisk eller sandsynligvis elimineres«. I - 19

Konkurrenceretsforeningen

Konkurrenceretsforeningen Konkurrenceretsforeningen EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen 1 Sagens baggrund Sagen drejer sig om, hvorvidt Post Danmark A/S har misbrugt en dominerende stilling på markedet for distribution af

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2015 *»Præjudiciel forelæggelse artikel 82 EF misbrug af dominerende stilling markedet for distribution af massebreve direct mail-forsendelser system med rabatter

Læs mere

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem

Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet, vedrørende Post Danmarks direct mail- rabatsystem Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Dato: 10. april 2014 Sag: 12/07711-287 Notat til Folketingets Europaudvalg Om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-23/14, Post Danmark mod Konkurrencerådet,

Læs mere

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe.

Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. - KBN Den 20. januar 2014 kl. blev retten sat af retspræsident Henrik Rothe. Der foretoges: U-2-10 Post Danmark A/S mod 1) Konkurrencerådet biint. 1) Bring Citymail Denmark A/S Ingen var tilsagt eller

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 * DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 27. marts 2012 *»Artikel 82 EF postvirksomhed, der har en dominerende stilling og befordringspligt for så vidt angår distribution af visse adresserede forsendelser anvendelse

Læs mere

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016

AEC-testen og relevante omkostningsbegreber. Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 AEC-testen og relevante omkostningsbegreber Young Competition Law Professionals d. 3. februar 2016 2 Agenda Introduktion Relevante omkostningsbegreber Anvendelse af AEC-test i praksis Introduktion 4 Introduktion

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 10. januar 2013 Sag 74/2012 Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ](2013) XXX draft MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN EUROPA-KOMMISSIONEN Udkast til meddelelse om aftaler af ringe betydning, der ikke indebærer en mærkbar begrænsning

Læs mere

EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015

EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015 EU-Domstolens dom i Post Danmark II-sagen (sag C-23/14) Konkurrenceretsforeningen Søren Zinck, 22. oktober 2015 Generelt om rabatter (1) Konkurrencerettens enfant terrible! Vi står ved en korsvej: Form

Læs mere

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG

UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALG S RETSBOG Retsmøde den 27. april 2010 i Sag 212008 Post Danmark AIS (advokat Nicolai Westergaard) mod Konkurrencerådet (advokat Per Magid) Biintervenient

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 9.2.2009 K(2009) 864 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN Vejledning om Kommissionens prioritering af håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen

Læs mere

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 *

DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * BOURGARD DOMSTOLENS KENDELSE (Tredje Afdeling) 30. april 2004 * I sag C-172/02, angående en anmodning, som Cour de cassation (Belgien) i medfør af artikel 234 EF har indgivet til Domstolen for i den for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 6. oktober 2009 (*)»Varemærker forordning (EF) nr. 40/94 artikel 9, stk. 1, litra c) et i Fællesskabet velkendt varemærke renomméets geografiske udstrækning«i sag C-301/07,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT ANTONIO LA PERGOLA fremsat den 26. juni 1997 1. I den foreliggende sag har Kommissionen nedlagt påstand om, at det fastslås, at de græske bestemmelser om beskatning

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen.

I Danmark administreres lovgivningen af Konkurrencerådet. Konkurrencerådets sekretariatsfunktion varetages af Konkurrencestyrelsen. KONKURRENCERET I. KONKURRENCERETTEN 1. Indledning De konkurrenceretlige regler er nogle en af de retsregler, der regulerer erhvervslivets bestræbelser på at afsætte varer og tjenesteydelser. Vi har nationale

Læs mere

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-241/01. Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-241/01 Scandinavian Airlines System AB mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Konkurrence aftale luftfart forordning (EØF) nr. 3975/87 anmeldte aftaler aftale, der overskrider rammerne for

Læs mere

Forenede sager T-49/02 T-51/02

Forenede sager T-49/02 T-51/02 Forenede sager T-49/02 T-51/02 Brasserie nationale SA (tidligere Brasseries Funck-Bricher og Bofferding) m.fl. mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»Aftaler det luxembourgske marked for øl bøder«rettens

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen

Bekendtgørelse om gruppefritagelse for kategorier af vertikale aftaler og samordnet praksis inden for motorkøretøjsbranchen BEK nr 760 af 23/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0104-0200-0009 Senere

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * NUNES TADEU FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F. G. JACOBS fremsat den 13. december 1994 * 1. Portugals Supremo Tribunal Administrativo har indgivet anmodning om præjudiciel afgørelse vedrørende

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 13 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget 18. december 2007 EF-Domstolen: Svensk kollektiv blokade er i strid

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * EGLE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 19. november 1991 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 1. Egle er tysk statsborger og bosat i Belgien. Som indehaver af et eksamensbevis

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S. Maj 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Post Danmark A/S Maj 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Post Danmark A/S (beretning nr. 16/04) 9. maj 2014 RN 1406/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager

Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Advokaters beslutning om anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager Barrierer for advokaters anvendelse af økonomiske argumenter i konkurrencesager undersøges, og det konkluderes, at disse

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 12. december 1990 * Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, fra aftalen inden for en fortrydelsesfrist på syv dage, og det er forbudt sælgeren

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG JF UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 20. november 2008 blev af retten i sagen U 5 07 Viasat Broadcasting UK Ltd. (Advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokat Michael Honoré) mod Konkurrencerådet

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*) DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 15. januar 2009 (*)»Varemærker direktiv 89/104/EØF artikel 10 og 12 fortabelse begrebet»reel brug«af et varemærke anbringelse af et varemærke på reklamegenstande gratis

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /.. DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.4.2010 SEK(2010) 414 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. /..

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * BADISCHER WINZERKELLER DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 15. juni 2006 * I sag C-264/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Amtsgericht Breisach (Tyskland)

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 8.10.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0192/2010 af Klaus P. Schacht, tysk statsborger, og 50 spiludbydere, om fritagelse for merværdiafgift

Læs mere

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces

tages i betragtning i forhold til den senere frysning, da alene denne konserveringsproces FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT H. MAYRAS FREMSAT DEN 5. APRIL 1979 1 Høje Ret. Den 12. juli 1973 udførte firmaet Galster, Hamburg, ikke-udbenet skinke og svinekam (karbonade)

Læs mere

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol

EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol på salg af alkohol Europaudvalget EU-note - E 64 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 8. juni 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen bryder Systembolagets monopol

Læs mere

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 *

DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * DOM AF 17. 10. 1989 SAG 109/88 DOMSTOLENS DOM 17. oktober 1989 * I sag 109/88, angående en anmodning, som den faglige voldgiftsret i medfør af EØF-Traktatens artikel 177 har indgivet til Domstolen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*) DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling) 19. april 2016 (*)»Præjudiciel forelæggelse socialpolitik Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder direktiv 2000/78/EF princip om forbud mod forskelsbehandling

Læs mere

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E.

sammensat af afdelingsformanden, J.-C. Bonichot, og dommerne A. Prechal, L. Bay Larsen (refererende dommer), C. Toader og E. DOMSTOLENS DOM (Fjerde Afdeling) 7. juni 2012 (*)»Direktiv 2004/18/EF offentlige kontrakter på forsvarsområdet artikel 10 artikel 296, stk. 1, litra b), EF beskyttelse af en medlemsstats væsentlige sikkerhedsinteresser

Læs mere

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET

DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET DANSK FORENING FOR KONKURRENCERET HØJESTERETS DOM AF 15. FEBRUAR 2013 I SAG 2/2008 POST DANMARK A/S MOD KONKURRENCERÅDET 28. maj 2013, advokat Søren Zinck Forhistorien (1) Faktum: Der er to betydelige

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Sag T-166/01. Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber Sag T-166/01 Lucchini SpA mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber»EKSF statsstøtte støtte til miljøbeskyttelse Italiens støtte til jern- og stålvirksomheden Lucchini afslag på tilladelse til den

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 *

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * DOM AF 5. 5. 1994 SAG C-38/93 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 5. maj 1994 * I sag C-38/93, angående en anmodning, som Finanzgericht Hamburg (Forbundsrepublikken Tyskland) i medfør af EØF-traktatens artikel

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende

C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende C 284/6 Den Europæiske Unions Tidende 25.11.2009 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 16. november 2009 om forslag til Rådets forordning om autentificering af euromønter og håndtering af euromønter,

Læs mere

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt

EF-Domstolen underkender landbrugslovens bopælspligt Europaudvalget EU-note - E 32 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. januar 2007 EU-konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolen underkender landbrugslovens

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2013/0185(COD) 3.10.2013 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse bestemmelser om søgsmål i henhold

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 42/2016 CO-industri som mandatar for A (advokat Nicolai Westergaard) mod Beskæftigelsesministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) CO-industri

Læs mere

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13

Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 NOTAT Vejledende udtalelse fra Beskæftigelsesministeriet om den bagudrettede virkning af EU-domstolens dom C-318/13 Baggrund Ved dom af 3. september 2014 i sag C-118/13, X, EU: C: 2014: 2133 (herefter

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94

Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 N O T A T September 2008 Vurdering 1 af Rüffert-dommen i relation til Danmarks håndhævelse af ILO konvention 94 J.nr. JAIC Baggrund Den 3. april 2008 afsagde EF-domstolen dom i sagen C-346/06, Dirk Rüffert

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 30.5.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0587/2013 af Winnie Sophie Füchtbauer, tysk statsborger, om muligheden for at ændre og vælge

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.1.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0006/2009 af Jean Marie Taga Fosso, fransk statsborger, om den forskelsbehandling på grundlag af

Læs mere

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt

Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) EU-note - E 11 Offentligt Europaudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 12. december 2007 EF-Domstolen

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT JEAN MISCHO fremsat den 6. juli 1988 * Høje Domstol. på det vinbrug, hvor de til denne vin anvendte druer er høstet, og hvor vinfremstillingen har fundet sted,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager

(Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 6 Offentligt (Oversættelse) Protokol til ændring af Konventionen om gensidig administrativ bistand i skattesager Præambel Medlemsstaterne af Europarådet og medlemslandene

Læs mere

Date de réception : 09/09/2015

Date de réception : 09/09/2015 Date de réception : 09/09/2015 Oversættelse C-434/15-1 Sag C-434/15 Anmodning om præjudiciel afgørelse Dato for indlevering: 7. august 2015 Forelæggende ret: Juzgado Mercantil nº 3 de Barcelona (Spanien)

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. december 2011 *»Artikel 288, stk. 2, TEUF forordning (EF) nr. 1/2005 beskyttelse af dyr under transport vejtransport af tamsvin minimal rumhøjde inspektion under rejsen

Læs mere

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende

L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende L 66/38 Den Europæiske Unions Tidende 8.3.2006 AFTALE mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget Danmark om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * NESTLÉ DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 7. juli 2005 * I sag C-353/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)

Læs mere

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11

NOTAT 4 juli 2011. Notat til Folketingets Europaudvalg /MFR. Sags. nr: 296/11 Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 512 Offentligt Patent- og Varemærkestyrelsen NOTAT 4 juli 2011 /MFR Sags. nr: 296/11 Notat til Folketingets Europaudvalg Afgivelse af skriftligt indlæg vedrørende

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 25.11.2008 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0653/2005 af Marion Locker, tysk statsborger, for den østrigske dyrevelfærdsorganisation, om ændringer

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0921/2012 af Sorin Stelian Torop, rumænsk statsborger, for fagforeningen for tjenestemænd ved

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 4. juli 2014 Sag 198/2013 Hovedstadens Lokalbaner A/S (advokat Tom Kári Kristjánsson) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Hovedstadens

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 STICHTING KINDEROPVANG ENSCHEDE FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT F.G. JACOBS fremsat den 15. september 2005 1 1. Denne anmodning om præjudiciel afgørelse vedrører en institution, der selv forestår

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GEORGIOS COSMAS fremsat den 10. maj 1995 * 1. Denne sag vedrører præjudicielle spørgsmål, som Sø- og Handelsretten i København i henhold til EF-traktatens artikel

Læs mere

Konkurrenceretlig opdatering. v/peter Stig Jakobsen og Jesper Kaltoft Uddannelsesdagen 2015

Konkurrenceretlig opdatering. v/peter Stig Jakobsen og Jesper Kaltoft Uddannelsesdagen 2015 Konkurrenceretlig opdatering v/peter Stig Jakobsen og Jesper Kaltoft Uddannelsesdagen 2015 2 Agenda Kartelsager o Det store byggekartel o Facilitering af kartelvirksomhed Erstatningsansvar for kartelvirksomhed

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * DOM AF 3.2.2000 SAG C-12/98 DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 3. februar 2000 * I sag C-12/98, angående en anmodning, som Audiencia Provincial de Palma de Mallorca (Spanien) i medfør af EF-traktatens artikel

Læs mere

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk

Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup. Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Forsikring & Pension Att.: Claus Tønnesen Philip Heymans Alle 1 2900 Hellerup Sendt pr. e-mail til: ct@forsikringogpension.dk Dato: 19. december 2014 Sag: TIFS-14/02901-5 Sagsbehandler: /tfl/jkk Vejledende

Læs mere

Meeting competition defence som forsvar for ulovlige rabatter

Meeting competition defence som forsvar for ulovlige rabatter Meeting competition defence som forsvar for ulovlige rabatter Forfattere: Katrine Bergh-Hansen Lene Blendstrup Jakobsen Vejledere: Juridisk vejleder: Michael Steinicke Økonomisk vejleder: Valdemar Smith

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.1.2017 COM(2017) 13 final 2017/0005 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, der skal indtages på Den Europæiske Unions vegne i Det Blandede EØS-Udvalg

Læs mere

Brancheorganisationer for motorkøretøjer

Brancheorganisationer for motorkøretøjer Dato: 24. september 2013 Brancheorganisationer for motorkøretøjer Sag: BITE-12/06340-41 Sagsbehandler: / CHJ Indskærpelse om garantier og årlige kontroleftersyn - vedrørende krav om bilejeres fremmøde

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 *

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT DARMON SAG C-208/88 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT MARCO DARMON fremsat den 3. juli 1990 * Hr. afdelingsformand, de herrer dommere, * Originalsprog: fransk.

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. maj 2010 i sag nr. 2009-0019768

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. maj 2010 i sag nr. 2009-0019768 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. maj 2010 i sag nr. 2009-0019768 Post Danmark A/S (advokat Morten Kofmann og advokat Søren Zinck) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Annette Wedel

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.3.2014 COM(2014) 181 final 2014/0101 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af beslutning 2004/162/EF om særtoldordningen i de franske oversøiske departementer

Læs mere

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet

2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet 2001-05-14: Skov Larsen A/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. maj 2001 i sag 00-167.891 Skov Larsen A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

***I UDKAST TIL BETÆNKNING

***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 23.10.2013 2013/0192(COD) ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/23 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/959 af 17. maj 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for markedssonderinger for så vidt angår de systemer og indberetningsmodeller,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug).

3) Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme og for skovbrug). EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 02.VI.2006 K(2006)2288 Vedrørende: Statsstøtte nr. N 214/2006 - Danmark Beskatning til kommunerne af faste ejendomme (den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003»

DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» DOM AF 16.1.2003 SAG C-388/01 DOMSTOLENS DOM (Sjette Afdeling) 16. januar 2003» I sag C-388/01, Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber ved M. Patakia og R. Amorosi, som befuldmægtigede, og med valgt

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 26. februar 2009 (OR. en) 6553/09 ANTIDUMPING 7 COMER 23 CHINE 7 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: RÅDETS FORORDNING om afslutning af den delvise interimsundersøgelse

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 *

DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * KLEIN DOMSTOLENS DOM (Første Afdeling) 13. oktober 2005 * I sag C-73/04, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til protokollen af 3. juni 1971 om Domstolens fortolkning af konventionen

Læs mere

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt

Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt Grønlandsudvalget 2014-15 GRU Alm.del Bilag 18 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring

Læs mere