Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc"

Transkript

1 Er oprindelsen til landdyrene at finde blandt fiskene? Af Paul Garner, BSc de fleste diskussioner vedr. tetrapodernes oprindelse omkring Øvre Devon, dvs. slægterne For darwinister er den påståede overgang fra fisk til de såkaldte tetrapoder (firbenede landdyr) et meget stort og vigtigt skridt i livets historie. Det repræsenterer ændringen fra vandtil landmiljø, fra gælle- til lungefunktion og fra bevægelse ved svømning til bevægelse ved gang. Radikale ændringer er påkrævet for at forandre en fisk til et firbenet landdyr. Det indbefatter ændringer i skeletstruktur og -funktion, fødeindtagelsesproces, ilt- og CO -udveksling, vand- 2 balance, sanseorganer og formeringsmekanismer. I begyndelsen af 1980 erne fokuserede man Ichtyostega (et fossilt landdyr) og Eustenopteron (en fossil fisk). Tørre perioder i Silur-Devon klimaet mentes at have ført til de landlevende hvirveldyr. De fleste darwinister anså Eustenopteron for at være tæt på tetrapodernes oprindelsesformer. Ichtyostega blev anset for at være et nogenlunde typisk landhvirveldyr, dog med nogle primitive træk og sandsynligvis udviklet fra fiskelignende forstadier i løbet af Devon. En vældig revurdering af disse forhold har imidlertid fundet sted inden for de sidste par årtier. Næsten ethvert aspekt af de gamle opfattelser vedr. tetrapodernes oprindelse er blevet forkastet. I denne artikel skal vi se kritisk på de fossile opdagelser, der har forårsaget denne Eustenopteron - en fossil fisk fra Øvre Devon Ichtyostega - et fossilt krybdyr 22 ORIGO NR. 75 NOVEMBER 2001

2 revurdering, og vi skal diskutere fundenes betydning for henholdsvis evolutions- og skabelsesmodellerne. Søgen efter forfædre til tetrapoderne Kontroverser vedrørende landdyrenes oprindelse kan spores helt tilbage til det 19. århundrede. Det traditionelle darwinistiske synspunkt på dette tidspunkt var, at lungefiskene var stamfædre eller nærmeste slægtninge til tetrapoderne. Nogle autoriteter var imidlertid ikke enige. Günther, der beskrev den australske lungefisk i 1872, anså lungefiskenes uforandrethed fra Palæozoicum og frem til nutiden som værende et Tidlige tetrapoder De bedst kendte tidlige tetrapoder er fundet i sedimenter fra Øvre Devon i Østgrønland. Ichtyostega er omkring 1 meter lang med et bredt, fladt hoved, en kort smal krop, korte ben, veludviklet bækkenparti og en brystkasse med brede, overlappende ribben. Ichtyostega er klart et firbenet landdyr med lemmer snarere end finner. Den deler imidlertid nogle træk med fisk fra Øvre Pleistocæn, bl.a. en labyrintodont tandstruktur, strukturen af kraniets enkeltknogler, tilstedeværelse af en sidelinie og halefinne og et øre, der er godt tilpasset hørelse under vand. Disse træk var væsentlige for darwinisternes oprindelige overbevisning om kvalifikationen som tetrapodernes ophav. Ikke desto mindre blev Ichtyostega afbildet hovedsagelig som landboende hvirveldyr og forskellig fra de fisk, som den blev antaget at nedstamme fra. Nye opdagelser har imidlertid udvidet vort kendskab til tetrapoderne i Devon-tiden og har ført til en revurdering af disse dyr. Ni slægter, som er slående forskellige i ydre form, er blevet beskrevet. Fossilmateriale kendes nu fra Skotland, Grønland, USA, Australien, Letland og Rusland. I modsætning til det ældre syn på Ichtyostega som et hovedsagelig landlevende hvirveldyr, så viser det sig, at landdyrene fra Devon var mærkelige dyr. For eksempel viste eksemplarer af Ichtyostega og Acantostega, som blev indsamlet i Østgrønland i 1987, at disse slægter var polydactyle, dvs. var mangefingrede. Ichtyostega havde syv fingre på baglemmerne, og Acantostega havde otte på forlemmerne. Sidstnævnte havde muligvis også indre gæller og en halefinne med stråler. Yderligere et landdyr fra Devon (Tulerpeton) havde mere end det normale antal fingre, idet både for- og baglemmer havde 6 fingre. Polydactyli hos de tidlige landdyr var en overraskende opdagelse. vidnesbyrd imod darwinismen. Ved forrige århundredskifte ændrede indstillingen sig, og det blev almindeligt accepteret, at lungefiskene var for specialiserede til at kunne have været oprindelsen til landdyrene. I stedet argumenterede nogle forskere for, at lungefisk sammen med de tidlige tetrapoder var efterkommere af en gruppe fisk kaldet Crossoptyrigia, hvorunder bl.a. hørte Coelacanth, Rhipidistia og Polypterus. I dag indbefattes Coelacanth, Lungefisk og Rhipidistia i én gruppe kaldet Sarcopteryii. Denne gruppe er dominerende blandt fiskene i Øvre Palæozoicum, mens de i dag kun repræsenteres af fire slægter. I forhold til tetrapodernes opståen var opmærksomheden tidligere især rettet mod Rhipidistia, hvoraf der er to hovedgrupper: de porolepiforme og de osteolepiforme. De sidste, især slægten Eustenopteron fra Øvre Devon, blev bredt accepteret som model for den gruppe fisk, der menes at have været ophav til landdyrene. Rekonstruktioner af Eustenopteron, der slider sig vej op på flodbredderne i Devon-tiden, var almindelige i populærvidenskabelige bøger om fossilhistorien. I dag er forskernes søgen efter nære slægtninge til tetrapoderne imidlertid skiftet over fra den osteolepiforme gruppe til Panderichtys, en tidligere mærkelig gruppe af fisk med afrundede finner. Denne gruppe ligner de osteolepiforme og var engang en del af denne gruppe. Nye fund i Letland og Canada synes dog at vise, at Panderichtys ligner landdyr mere, end man tidligere mente. Selv om ikke alle forskere er enige, anses de i stigende omfang for at være de tætteste slægtninge til tetrapoderne. De har krokodillelignende hovedskal med dorsalt placerede øjne, lige haler og en let fladtrykt krop med ryg- eller analfinner. Ligesom landdyr men ulig andre fisk har de knogleplader øverst på kraniet. Morfologien hos denne gruppe anses for at være tilpasset et liv som rovdyr på lavt vand. Der er også i dag nulevende lavvandsdyr med tilsvarende dorsalt placerede øjne (f.eks. Anableps, den firøjede fisk; Periophthalmis samt krokodiller). Det er også blevet foreslået, at Panderichtys var i stand til bevægelse på landjorden ORIGO NR. 75 NOVEMBER

3 Da man endnu kun havde fundet Coelacanth som fossil, mente evolutionister, at den var uddød for 90 mill. år siden. Men i 1952 blev den fanget lyslevende i en fiskers garn. på samme måde som den nulevende Clarias. Trods Panderichtys landdyr-lignende fremtræden anerkender darwinister, at denne gruppe ikke kan have været ophav til tetrapoderne. De havde nemlig nogle specielle karakteristika (f.eks. hvirveldyrlignende konstruktion), der udelukker dem som forstadier. I bedste fald menes Panderichtys i dag at have været en sidegren, der viser os, hvordan den virkelige stamfader kan have set ud. stadig bedre tilpasset som et organ til respiration, og gællerne bortfaldt. Udviklingen af et nyt system til vejrtrækning gav disse fisk mulighed for at overleve tørke ved at flytte fra vandhul til vandhul. Dette er blevet kendt som den såkaldte udtørrede vandhul -hypotese. Støtte for denne hypotese kom primært fra Europas jernholdige Silur- og Devonformationer (rød sandsten), såvel som de tilsvarende nordamerikanske lag (Catskill- og Escuminacformationerne). Opståen og forkastelse af hypotesen om det udtørrede vandhul Et nøglepunkt i den evolutionistiske tænkning om tetrapoders opståen var at forklare de miljømæssige omstændigheder og selektionstrykket bag overgangen. De fleste scenarier har indbefattet, at tetrapodernes opståen er synonym med hvirveldyrenes invasion af land. Barrell argumenterede for, at et stadig mere tørt klima op gennem Silur-Devon havde en vigtig indflydelse på evolutionen af de hvirveldyr, der ånder ved lunger. Ifølge denne hypotese opstod krybdyrene, drevet af tørke på visse årstider. Som klimaet blev mere tørt, blev luftblæren hos visse fisk Røde sandsten som disse tolkes ofte som produkter af varme halvørkenlignende forhold med nedbør en mindre del af året. Denne tolkning er dog kontroversiel, og udtrykket anvendes for mange forskellige sedimenttyper, dannet under forskellige forhold, og hvor det eneste fælles for dem er den røde farve. Yderligere har nye opdagelser af tetrapoder fra Devon ledt til den antagelse, at disse dyr primært var vandlevende ligesom krokodillerne i dag. Fortalere for hypotesen om erobringen af land antog, at tetrapodernes karakteristika udvikledes for at gøre livet på land lettere. I dag udfordrer evolutionister denne tanke, idet de 24 ORIGO NR. 75 NOVEMBER 2001

4 Evolutionistiske tolkninger argumenterer for, at de vigtigste tetrapod-egenskaber udvikledes til et liv i lavt vand og først senere blev videreudviklet til brug på land. Datidige illustrationer af tidlige tetrapoder viser dem som værende primært vandlevende. Deres skeletter bliver endda somme tider rekonstrueret svømmende snarere end gående. Kladistik som en fylogenetisk ramme Traditionelt set har evolutionister forsøgt at konstruere stamtræer ved at identificere stamfædre og deres efterkommere i fossilhistorien. Et stort problem ved denne fremgangsmåde er det mangelfulde fossilmateriale. Det er umuligt Diskussion De nævnte fossiler rejser vigtige spørgsmål og udfordringer for såvel skabelses- som evolutionsmodellerne. Mosaik Panderichtys-gruppen består af fisk, der havde nogle tetrapod-lignende egenskaber, mens modsat tetrapoderne fra Øvre Devon havde nogle fiskelignende egenskaber. Det gør begge grupper til en del af en mosaik. De er en mærkelig blanding af fiskelignende og landdyr-lignende træk samtidig med, at de har nogle træk, der er særegne for dem (f.eks. lemmer med mange fingre ). at fastslå og identificere én fossil art som værende oprindelsen til en anden. Mange evolutionister præsenterer nu kladistik som løsningen. Fortalere for kladistik fremholder, at skønt oprindelse ikke kan fastslås, så kan slægtskab fastslås. I kladistikken anvendes egenskaber, der findes hos flere organismer, til at identificere naturlige grupper (clades). Den kladistiske tilgang til fisk-landdyr overgangen fokuserer på at bestemme rækkefølgen af de vigtigste landdyregenskaber. Vi må imidlertid lægge mærke til, at kladistisk metodologi i sig selv er evolutionistisk, idet den tilgrundliggende antagelse er de levende organismers slægtskab. Kladistik er derfor ikke brugbar i forhold til skabelsesmodeller, der lægger vægt på den diskontinuitet, der Fragmentarisk fossilmateriale karakteriserer de levende organismer. En del af tetrapod-fossilmaterialet er næsten Afvisning af ideen om erobring af land Den kladistiske tilgang må nødvendigvis føre til afvisningen af tidligere evolutionistiske scenarier. Det fremherskende synspunkt har været, at fisk-tetrapod overgangen var synonym med hvirveldyrenes invasion på land. Det fik forskerne til at konstruere evolutionære scenarier til forklaring af det selektionstryk, som måtte ligge bag bevægelsen mod land. I dag bliver disse scenarier i stigende grad forkastet som værende ikke-verificerbare historier, der ligger uden for videnskabens område. Samtidens evolutionister mener ikke længere, at tetrapod-egenska- komplet (f.eks. Ichtyostega, Acanthostega). Andre slægter er imidlertid baseret på fragmentariske rester, og det er ikke altid oplagt, at skeletmaterialet tilhører det samme dyr (f.eks. Elginerpeton). Det er klart, at risikoen for fejlagtig tolkning af fossilmaterialet er størst, når data er mest mangelfulde. Mosaik-distributionen af egenskaber strider også imod forsøg på at fastslå naturen af det fragmentariske materiale. Noget materiale, der nu henregnes til landdyrene (f.eks. Ventastega), blev oprindelig regnet for at være fiskelignende og omvendt (f.eks. Elpistostega fra Panderichtys-gruppen, der oprindelig mentes at være et landdyr). Rekonstruktion af et fossilt krybdyr og dets formodede forstadie ORIGO NR. 75 NOVEMBER

5 ber udvikledes for at gøre livet på land lettere. De ser nu de vigtigste tetrapod-egenskaber (f.eks. lemmer med fingre ) som for-tilpasninger til det landlevende miljø. Archaeopteryx, der har fuglelignende egenskaber (f.eks. fjer) såvel som krybdyregenskaber (tænder, kløer på vingerne). Stephen Jay Gould kalder sådanne organismer for mosaikformer Funktionelle vanskeligheder ved evolutionistiske overgange Evolutionistiske overgange indebærer alvorlige funktionelle udfordringer. Hos fiskene er hovedet forbundet med skulderpartiet, men hos krybdyr er hovedet fritbevægeligt, så det kan bruges effektivt på landjorden til fødeindtagelse og bevægelse. Evolutionister er nødt til at antage, at hovedet blev adskilt fra skulderpartiet i løbet af evolutionen. Men dette er ikke nogen enkel udvikling. Hos alle fisk udgør hoved, skulderparti og cirkulationssystem en enkelt mekanisk enhed. Problemet er derfor at forklare, hvordan fiskenes bygning kan være blevet ændret til krybdyrenes på gradvis evolutionistisk vis, hvor mellemformerne hver især var funktionelle. eller kimærer. Kurt Wise benævner dem kimæromorfe. Evolutionister tolker disse mosaik-organismer som værende mellemformer mellem større grupper. Som regel er de aktuelle egenskaber imidlertid ikke i sig selv intermediære. Det er kombinationen i en aktuel organisme eller gruppe af organismer, der er intermediær. Archaeopteryx-fjer er fuldt udviklet og aerodynamisk udformet snarere end halvtudviklede, hverken fjer eller skæl. Ydermere udfordrer mosaik-mønstret evolutionsmodellen ved at gøre det vanskeligt at identificere naturlige grupper, der besidder den rette kombination af egenskaber til at kunne betragtes som oprindelsesform. En alternativ forståelse af dette mønster er en design-betragtning. Tetrapoderne fra Devon viser en mosaik af terrestriske og akvatiske Mangel på mellemformer i fossilhistorien Nøglepunktet i overgangen fra fisk til tetrapoder, nemlig fra finner til lemmer, er ikke dokumenteret i fossilhistorien. I nogle af de antagede tidlige fossiler af tetrapod-slægter findes lemmerne ikke bevaret. Men når lemmer forekommer, er de allerede fuldt udviklet med ekstremiteter. Yderligere gælder det, at i de såkaldte rundfinnede fisk, der menes at være oprindelsen til tetrapoderne, er de forreste finner større end de bageste, hvorimod de såkaldt tidligste tetrapoder havde det modsat. Ingen nyere fund har kastet lys over denne mærkværdighed. Det synes som om overgangen fra finner til lemmer egenskaber. Skabelsestilhængere ser dette som et unikt design for livet i en speciel økologisk niche. Disse skabninger levede overvejende i lavvandsområder med kraftig plantevækst, hvorfor de havde bygningstræk som visse nulevende fisk, der lever i de samme omgivelser (f.eks. padleformede lemmer). På den anden side var de amfibier og dermed i stand til undertiden at kravle op på land ligesom vore dages krybdyr. Derfor var deres lemmer i hvert fald i nogle tilfælde bygget til at kravle med såvel som til bevægelse i vand. En design-betragtning får mosaikmønstret til at virke fornuftigt og forståeligt. stadig er et mysterium i forhold til fossilhistorien. Konklusion Trods nylige opdagelser af fossiler er der fortsat Tolkning i forhold til skabelsesmodellen debat om den påståede fisk-landdyr overgang. Landdyr fra Øvre Devon som kimæromorfe Tetrapoderne fra Øvre Devon udgør en mosaik, der deler egenskaber med to eller flere grupper. Et tilsvarende mosaik-mønster ses i nogle andre grupper, fossile såvel som nulevende. For eksempel har næbdyret egenskaber, der svarer til såvel pattedyr (hår, mælkeproduktion) som krybdyr (æglæggende). Tilsvarende kan nævnes Der mangler vidnesbyrd for at kunne konkludere, at tetrapoderne udvikledes fra fiskelignende forfædre. Skabelsestilhængere hævder, at disse fisk og tetrapoder udgør en mosaik af morfologiske lighedstræk, der passer til et liv i et lavvandsmiljø. Oversat af cand.scient. Holger Daugaard fra Creation Science Movement, Pamphlet no. 336, september ORIGO NR. 75 NOVEMBER 2001

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION Danmarksmesterskaberne i MORF Kære lærer Du sidder med lærervejledningen til skolekonkurrencen DM i MORF. Konkurrencen henvender sig til 5.- 6. klasse og er målrettet faget Natur/Teknik. DM i MORF er en

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen DN og stamtræer Kan vi se skoven for bar træer? 11 Ole Seberg, professor*, oles@snm.ku.dk Gitte Petersen, professor*, gittep@snm.ku.dk * otanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum Københavns

Læs mere

Tilpasning og sanser Lærerstyret undervisning - Lærervejledning

Tilpasning og sanser Lærerstyret undervisning - Lærervejledning Tilpasning og sanser Lærerstyret undervisning - Lærervejledning Pædagogisk ide Denne aktivitet er en lærerstyret undervisning i klassen. For at gøre forberedelsen til undervisningen og til besøget på Bornholms

Læs mere

Fuglenes oprindelse (Oversigtstabel på side 5)

Fuglenes oprindelse (Oversigtstabel på side 5) Fuglenes oprindelse (Oversigtstabel på side 5) Siden den hættemågestore (måske lidt større, da det er sandsynligvis ungfugle man har fundet), Archaeopteryx litographica blev fundet i 1861, i Bayern, i

Læs mere

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog

PIRLS 2011. Kodevejledning. for hæfte L til Læsebog PIRLS 2011 Kodevejledning for hæfte L til Læsebog Fjendetærte bedømmelsesvejledning Teksttype: Skønlitterær tekst Formål: Læse for at opleve Klassifikation af Multiple Choice spørgsmål Spm. Proces Rigtigt

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Skolemateriale. 4.-6. klasse

Skolemateriale. 4.-6. klasse Skolemateriale 4.-6. klasse Indhold Lærervejledning....... s. 2-3 Dyrelivets udvikling..... s. 4-5 Nutidens dyreliv...... s. 6 11 Fortidens dyreliv..... s. 12 15 Brev fra palæontologerne... s. 16 Redaktion:

Læs mere

Abemennesker. og jagten på. menneskets oprindelse. En oversigtsartikel. besvare sådanne spørgsmål. De racemæssige skel anses alle for at være

Abemennesker. og jagten på. menneskets oprindelse. En oversigtsartikel. besvare sådanne spørgsmål. De racemæssige skel anses alle for at være Abemennesker og jagten på menneskets oprindelse En oversigtsartikel besvare sådanne spørgsmål. De racemæssige skel anses alle for at være overfladiske variationer inden for arten Homo sapiens. Men hvad

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Forskning skal debatteres ikke formidles

Forskning skal debatteres ikke formidles Forskning skal debatteres ikke formidles Af Maja Horst Indlæg ved videnskabsjournalisternes forårskonference om forskningsformidling, Københavns Universitet, d. 18. maj 2004. Der er ingen tvivl om at forskningsformidling

Læs mere

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme

Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Sådan forhindrer du at din sangstemme bliver slidt når du synger! - 5 enkle trin til en sundere stemme Her får du 5 trin til en sundere stemme. De er grundlaget for mit arbejde med sang, både når jeg selv

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4

Folkeskolens afgangsprøve December 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B4 Folkeskolens afgangsprøve December 2012 B4 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B4 afgangsprøver december 2012 Sæt 4 Evolution og udvikling Det er cirka

Læs mere

Introduktion til Evolutionsteori

Introduktion til Evolutionsteori Introduktion til Evolutionsteori Anders Gorm Pedersen Molekylær Evolutions Gruppen Center for Biologisk Sekvensanalyse DTU Systembiologi gorm@cbs.dtu.dk 1 /33 Symbolsk repræsentation af DNA-struktur DNA-molekylet

Læs mere

læn dig tilbage og nyd forskellen

læn dig tilbage og nyd forskellen Savo s3 læn dig tilbage og nyd forskellen Sæt dig i en Savo S3. Juster siddehøjden og læn dig tilbage. Du mærker forskellen med det samme. Mærker hvordan stolens leddelte ryg følger din egen rygrad og

Læs mere

Et billede kan være belæg for mange påstande

Et billede kan være belæg for mange påstande Et billede kan være belæg for mange påstande De fleste visuelle produkter indeholder både billeder og tekster. De to udtryksformer er ofte sat sammen på mere eller mindre forståelig vis. Men der er ræson

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Apr. Havmonstre genopstår Undersøgelsesboringer Ferskvandsbidrag fra Grønland. GeologiskNyt 2/10

Apr. Havmonstre genopstår Undersøgelsesboringer Ferskvandsbidrag fra Grønland. GeologiskNyt 2/10 2 Apr. 10 Havmonstre genopstår Undersøgelsesboringer Ferskvandsbidrag fra Grønland GeologiskNyt 2/10 1 Fortidens havmonstre genopstår - ny udstilling på Geocenter Møn Af Esben Horn, 10Tons ApS og Jesper

Læs mere

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag

Billednøgle til FISK I SØEN. Foto: Marcus Krag Billednøgle til FISK I SØEN Foto: Marcus Krag s tat e n s n at u r h i s to r i s k e m u s e u m kø b e n h av n s u n i v e r s i t e t FISK I SØEN er en lettilgængelig billednøgle til de fiskearter,

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

spontane opståen er i sig selv ekstremt usandsynlig.

spontane opståen er i sig selv ekstremt usandsynlig. Der er væsentlig flere edderkopper omkring os, end de fleste bryder sig om at tænke på. Men op med humøret. For uden edderkopperne ville vi kvæles i irriterende insekter. Zoologisk Museum i København byder

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd

Hypotermi. Hypotermiens faser. Kilde: Fiskeriets Arbejdsmiljøråd Hypotermi Under minutter så hurtigt synker mange skibe. Med så kort varsel skal du på forhånd vide, hvad du skal gøre i en nødsituation. Her følger nogle gode råd om, hvordan du holder varmen, hvis du

Læs mere

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum

Jordens historie er inddelt i fire æoner: Hadal, Arkæikum, Protozoikum, Phanerozoikum Livets udvikling Teori: Solsystemet dannedes for 4,6 mia. år siden Ældste sten på jorden: 4 mia. år gamle Livets alder Mikrofossiler - ældste spor af liv - 3,4 mia. år siden Livet kan være opstået for

Læs mere

LEKTION 4 MODSPILSREGLER

LEKTION 4 MODSPILSREGLER LEKTION 4 MODSPILSREGLER Udover at have visse fastsatte regler med hensyn til udspil, må man også se på andre forhold, når man skal præstere et fornuftigt modspil. Netop modspillet bliver af de fleste

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

Den. tid. Vær kreativ FARVELÆG SANDT ELLER FALSK? TYRANNOSAURUS REX LEVEDE TÆTTERE PÅ MENNESKENE I HISTORISK TID END PÅ DE FØRSTE DINOSAURER.

Den. tid. Vær kreativ FARVELÆG SANDT ELLER FALSK? TYRANNOSAURUS REX LEVEDE TÆTTERE PÅ MENNESKENE I HISTORISK TID END PÅ DE FØRSTE DINOSAURER. Den mesozoiske tid Dinosaurerne er en af de mest succesrige dyrearter nogensinde. De herskede på Jorden i næsten 186 millioner år i den mesozoiske tid, også kaldet mesozoikum. FARVELÆG dinosaurerne og

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Træning øger cellulært genbrug Træning øger genbrug i museceller. Er det derfor, at motion er

Læs mere

Mave- og rygtræningsøvelser

Mave- og rygtræningsøvelser Mave- og rygtræningsøvelser Rygsøjle twist Det træner du: den dynamiske stabilitet omkring lænd og bækken i samarbejder med hoftens muskler. Du bruger specielt de skrå mavemuskler til at dreje kroppen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Misty kommer til Danmark

Misty kommer til Danmark Misty kommer til Danmark Bent E. K. Lindow Formidlingsafdelingen Statens Naturhistoriske Museum lindow@snm.ku.dk Oversigt Dinosaurernes tid Hvad er en dinosaur og hvad er ikke? Misty Fra dinosaur til fugl

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du læser det højt. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Biologi 8. klasse Hvad ved du om lungerne? 1. Fælles gennemgang: Vurder om eleverne i klassen kan læse afsnittet om lungerne, eller om det vil være en fordel, at du

Læs mere

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT

NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT NARRATIV SAMTALE MED BØRN I KONFLIKT Tekst og illustration: Lisbeth Villumsen Den narrative tænkning er på mange måder et barn af den systemiske tankegang, hvor vi kigger efter forskelle og ligheder samt

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4

Lærervejledning. Introduktion side 1. Undervisningsmaterialet side 2. Faktakortene side 2. Vedligeholdelse side 3. Kontaktadresser side 4 Lærervejledning - samt svar på spørgsmålene i hæftet De dyrebare dyr Introduktion side 1 Undervisningsmaterialet side 2 Faktakortene side 2 Vedligeholdelse side 3 Kontaktadresser side 4 Svar på spørgsmål

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller

Mange USB-stiks er udstyret med en lille datadiode, som lyser når der hentes eller USB-stiks bliver stadig brugt rigtig meget, og da man nu engang imellem kan få et 64gb USB stik til 249 kr i f.eks. Aldi, så er USB-stikket stadig det oplagte transportable medie, da det er lille og modsat

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel

Stamtræets. udvik. Af Tom Fenchel 12 Stamtræets udvik Forestillinger om livets udvikling over geologisk tid har ændret sig gennem de sidste ca. 130 år i takt med øget kendskab til nulevende såvel som uddøde organismer. Molekylærgenetiske

Læs mere

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15)

Loven for bevægelse. (Symbol nr. 15) Loven for bevægelse (Symbol nr. 15) 1. Guddommens jeg og skabeevne bor i ethvert væsens organisme og skabeevne Vi er igennem de tidligere symbolforklaringers kosmiske analyser blevet gjort bekendt med

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Rigtig god fornøjelse!

Rigtig god fornøjelse! Vildtkameraer er blevet et af de bedste og vigtigste værktøjer i dit jagt arsenal. Uanset om det er før eller i løbet af jagtsæsonen, kan vildtkameraer sættes op og indsamle værdifulde data om dine byttedyrs

Læs mere

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme

Videnskabsteori. Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter. To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Videnskabsteori Hvad er Naturvidenskab (Science)? - Fire synspunkter To synspunkter på verdens mangfoldighed: Darwinisme Kreationisme Hvorfor videnskabsteori? Bedre forståelse af egen praksis (aktivitet)

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010

Senest opdateret: 30. maj 2010 kl. 12:40. Version i den trykte udgave: 29. maj 2010 Mennesket er ved at udvikle en ny hjerne Den forreste del af hjernen, kaldet frontallapperne, er som hjernens uland i gang med at få en mere fremtrædende rolle hos mennesket. Den udvikling vil fundamentalt

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn

SELV TEST. 7 Intelligenser. Learn2Learn SELV TEST 7 Intelligenser Learn2Learn Denne test tilhører: 1 De 7 intelligenser 7 intelligenser Intra-personel Sproglig Inter-personel Musisk Visuel-rumlig Logiskmatematisk Kropsligkinæstetisk De fremtrædende

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber

TROPICAL ZOO. Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Dyret i dig - A-B-E for en dag Lærerark - baggrundsviden: De tre aber Colobusabe Lige som vi mennesker bruger colobusaber i høj grad deres ansigt til at kommunikere med. Man kan altså se på deres ansigtsudtryk,

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Dyrenes Karneval. Musikken du skal høre, hedder Dyrenes Karneval. Og ham, der har skrevet musikken, hedder Camille Saint-Saëns.

Dyrenes Karneval. Musikken du skal høre, hedder Dyrenes Karneval. Og ham, der har skrevet musikken, hedder Camille Saint-Saëns. Dyrenes Karneval Kære elev Lige om lidt skal du til koncert i DR Koncerthuset i København. Orkestret du skal høre, hedder DR Underholdningsorkestret. Og de glæder sig til at spille for dig. Musikken du

Læs mere

Mindfulness og Empati Kropsøvelser

Mindfulness og Empati Kropsøvelser Mindfulness og Empati Kropsøvelser Generelt Stå med en hoftebredde mellem fødderne. Fordel vægten mellem hæl, punktet under lilletåen og punktet under storetåen. Mærk forbindelsen mellem fod og gulv. Husk

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Et kæmpedovendyr vækkes til live

Et kæmpedovendyr vækkes til live Et kæmpedovendyr vækkes til live Efter titusinde af år i 'jorden' og over hundrede år på museum rekonstrueres et fem meter langt kæmpedovendyr ud fra det fossile skelet på Zoologisk Museum. Men kan man

Læs mere

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet

Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Ideer til matematik-aktiviteter i yngstetrinet Følgende ideer er ment som praktiske og konkrete ting, man kan bruge i matematik-undervisningen i de yngste klasser. Nogle af aktiviteterne kan bruges til

Læs mere

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne

Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Fagårsplan 10/11 Fag: Biologi Klasse: 8.a Lærer: Susanne Stenholm Fagområde/ emne Sommerfugle Livscyklus Artsbestemmelse Mikroorganismer Agaprøver Tidsberegning Virus og bakterier Immunforsvaret Vindmøller

Læs mere

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1

D e 5 T i b e t a n e r e w w w. b a l a n c e n. n e t rite 1 rite 1 Stå som billedet viser med armene strakt ud væk fra kroppen, horisontalt mod gulvet. Drej rundt med uret og hold dig mental koncentreret, så du tæller hver gang du når en omgang. Kan du, så fortsæt

Læs mere

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden.

højere end den østlige ende. De mindre sten på den østlige side står også i mindre afstande fra hinanden. Stenene ved Carnac, Sjælens promenade - en helt klart ikke-astronomisk tolkning. Artiklen er snarere et eksempel på en tradition, som migranter fra det nære Østen bragte med sig til Europa og til det nordafrikanske

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Juni. Island i udbrud Jordprøvebeskrivelser CT-skanning af fossilt kranium. GeologiskNyt 3/10

Juni. Island i udbrud Jordprøvebeskrivelser CT-skanning af fossilt kranium. GeologiskNyt 3/10 3 Juni 10 Island i udbrud Jordprøvebeskrivelser CT-skanning af fossilt kranium GeologiskNyt 3/10 1 Hjernekig i fortidskrokodille - CT-skanning af et Thoracosaurus-kranium Det hidtil bedste fund af Thoracosaurus

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol.

PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide. Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. PRO PLAN s 5 trins Sundhedsguide Din guide til at udføre PRO PLAN s enkle sundhedskontrol. Vores 5 trins Sundhedsguide er nøje udviklet af vores dyrlæger og fungerer parallelt med PRO PLAN s 5 løfter.

Læs mere

XTREM EKSPEDITION. lærervejledning. du bliver sjovt nok klogere. - kun den smarteste overlever. Særudstillingen er lavet i samarbejde med: og

XTREM EKSPEDITION. lærervejledning. du bliver sjovt nok klogere. - kun den smarteste overlever. Særudstillingen er lavet i samarbejde med: og 6. oktober 27 til 7. september 28 XTREM EKSPEDITION lærervejledning - kun den smarteste overlever Særudstillingen er lavet i samarbejde med: og - du bliver sjovt nok klogere indhold 2 Om udstillingen 3

Læs mere

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet?

Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab En baglæns besked gemt i HD-genet? Lyn dine gener op! En baglæns besked, gemt i 'backup-dna'et'

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture.

Den konditionstræning du skal udføre de næste fire uger, kommer til at bestå af en blanding af intervaller og længere træningsture. TRÆNINGSPROGRAMMET CARDIO skal udføres 2 gange/ugen STYRKE skal udføres 3 gange/ugen Konditionstræning er godt for dit blodomløb, det kan udskille endorfiner, så du bliver gladere, give frisk luft og D-vitamin

Læs mere

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com

DEN VIETNAMESISKE BUDDHISTISKE VOVI ENERGI MEDITATION. www.voviland.com SALME Velkommen til Vo Vi land Velkommen til alle venner Velkommen til hele verden Det kan vi godt, at kende det Og vi er alle venner Med venlig hilsen Thanh Loi Le www.voviland.com Åbent hver søndag Kl.

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Godt at vide: Godt at vide:

Godt at vide: Godt at vide: giraf elefant giraf 1. Giraffen er verdens højeste landlevende dyr. 2. En voksen hangiraf måler cirka 5 meter og vejer cirka 1.100 kg. 3. Giraffer er drøvtyggere og lever på den afrikanske savanne. 4.

Læs mere

Fastlæggelse af gruppens mål.

Fastlæggelse af gruppens mål. INDKVARTERING - FORPLEJNING - GRUPPEOPGAVE 1 - Blad 1. Fastlæggelse af gruppens mål. side 1 af 12 sider På de følgende sider finder du 22 udsagn, der skal besvares. Først af dig selv. Herefter drøfter

Læs mere

10. Lemminger frygter sommer

10. Lemminger frygter sommer 10. Lemminger frygter sommer Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Den grønlandske halsbåndlemming, Dicrostonyx groenlandicus, er den eneste gnaver i Grønland. Den er udbredt i Nordøstgrønland og

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere