Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Er oprindelsen til. landdyrene at finde. blandt fiskene? omkring Øvre Devon, dvs. slægterne. Af Paul Garner, BSc"

Transkript

1 Er oprindelsen til landdyrene at finde blandt fiskene? Af Paul Garner, BSc de fleste diskussioner vedr. tetrapodernes oprindelse omkring Øvre Devon, dvs. slægterne For darwinister er den påståede overgang fra fisk til de såkaldte tetrapoder (firbenede landdyr) et meget stort og vigtigt skridt i livets historie. Det repræsenterer ændringen fra vandtil landmiljø, fra gælle- til lungefunktion og fra bevægelse ved svømning til bevægelse ved gang. Radikale ændringer er påkrævet for at forandre en fisk til et firbenet landdyr. Det indbefatter ændringer i skeletstruktur og -funktion, fødeindtagelsesproces, ilt- og CO -udveksling, vand- 2 balance, sanseorganer og formeringsmekanismer. I begyndelsen af 1980 erne fokuserede man Ichtyostega (et fossilt landdyr) og Eustenopteron (en fossil fisk). Tørre perioder i Silur-Devon klimaet mentes at have ført til de landlevende hvirveldyr. De fleste darwinister anså Eustenopteron for at være tæt på tetrapodernes oprindelsesformer. Ichtyostega blev anset for at være et nogenlunde typisk landhvirveldyr, dog med nogle primitive træk og sandsynligvis udviklet fra fiskelignende forstadier i løbet af Devon. En vældig revurdering af disse forhold har imidlertid fundet sted inden for de sidste par årtier. Næsten ethvert aspekt af de gamle opfattelser vedr. tetrapodernes oprindelse er blevet forkastet. I denne artikel skal vi se kritisk på de fossile opdagelser, der har forårsaget denne Eustenopteron - en fossil fisk fra Øvre Devon Ichtyostega - et fossilt krybdyr 22 ORIGO NR. 75 NOVEMBER 2001

2 revurdering, og vi skal diskutere fundenes betydning for henholdsvis evolutions- og skabelsesmodellerne. Søgen efter forfædre til tetrapoderne Kontroverser vedrørende landdyrenes oprindelse kan spores helt tilbage til det 19. århundrede. Det traditionelle darwinistiske synspunkt på dette tidspunkt var, at lungefiskene var stamfædre eller nærmeste slægtninge til tetrapoderne. Nogle autoriteter var imidlertid ikke enige. Günther, der beskrev den australske lungefisk i 1872, anså lungefiskenes uforandrethed fra Palæozoicum og frem til nutiden som værende et Tidlige tetrapoder De bedst kendte tidlige tetrapoder er fundet i sedimenter fra Øvre Devon i Østgrønland. Ichtyostega er omkring 1 meter lang med et bredt, fladt hoved, en kort smal krop, korte ben, veludviklet bækkenparti og en brystkasse med brede, overlappende ribben. Ichtyostega er klart et firbenet landdyr med lemmer snarere end finner. Den deler imidlertid nogle træk med fisk fra Øvre Pleistocæn, bl.a. en labyrintodont tandstruktur, strukturen af kraniets enkeltknogler, tilstedeværelse af en sidelinie og halefinne og et øre, der er godt tilpasset hørelse under vand. Disse træk var væsentlige for darwinisternes oprindelige overbevisning om kvalifikationen som tetrapodernes ophav. Ikke desto mindre blev Ichtyostega afbildet hovedsagelig som landboende hvirveldyr og forskellig fra de fisk, som den blev antaget at nedstamme fra. Nye opdagelser har imidlertid udvidet vort kendskab til tetrapoderne i Devon-tiden og har ført til en revurdering af disse dyr. Ni slægter, som er slående forskellige i ydre form, er blevet beskrevet. Fossilmateriale kendes nu fra Skotland, Grønland, USA, Australien, Letland og Rusland. I modsætning til det ældre syn på Ichtyostega som et hovedsagelig landlevende hvirveldyr, så viser det sig, at landdyrene fra Devon var mærkelige dyr. For eksempel viste eksemplarer af Ichtyostega og Acantostega, som blev indsamlet i Østgrønland i 1987, at disse slægter var polydactyle, dvs. var mangefingrede. Ichtyostega havde syv fingre på baglemmerne, og Acantostega havde otte på forlemmerne. Sidstnævnte havde muligvis også indre gæller og en halefinne med stråler. Yderligere et landdyr fra Devon (Tulerpeton) havde mere end det normale antal fingre, idet både for- og baglemmer havde 6 fingre. Polydactyli hos de tidlige landdyr var en overraskende opdagelse. vidnesbyrd imod darwinismen. Ved forrige århundredskifte ændrede indstillingen sig, og det blev almindeligt accepteret, at lungefiskene var for specialiserede til at kunne have været oprindelsen til landdyrene. I stedet argumenterede nogle forskere for, at lungefisk sammen med de tidlige tetrapoder var efterkommere af en gruppe fisk kaldet Crossoptyrigia, hvorunder bl.a. hørte Coelacanth, Rhipidistia og Polypterus. I dag indbefattes Coelacanth, Lungefisk og Rhipidistia i én gruppe kaldet Sarcopteryii. Denne gruppe er dominerende blandt fiskene i Øvre Palæozoicum, mens de i dag kun repræsenteres af fire slægter. I forhold til tetrapodernes opståen var opmærksomheden tidligere især rettet mod Rhipidistia, hvoraf der er to hovedgrupper: de porolepiforme og de osteolepiforme. De sidste, især slægten Eustenopteron fra Øvre Devon, blev bredt accepteret som model for den gruppe fisk, der menes at have været ophav til landdyrene. Rekonstruktioner af Eustenopteron, der slider sig vej op på flodbredderne i Devon-tiden, var almindelige i populærvidenskabelige bøger om fossilhistorien. I dag er forskernes søgen efter nære slægtninge til tetrapoderne imidlertid skiftet over fra den osteolepiforme gruppe til Panderichtys, en tidligere mærkelig gruppe af fisk med afrundede finner. Denne gruppe ligner de osteolepiforme og var engang en del af denne gruppe. Nye fund i Letland og Canada synes dog at vise, at Panderichtys ligner landdyr mere, end man tidligere mente. Selv om ikke alle forskere er enige, anses de i stigende omfang for at være de tætteste slægtninge til tetrapoderne. De har krokodillelignende hovedskal med dorsalt placerede øjne, lige haler og en let fladtrykt krop med ryg- eller analfinner. Ligesom landdyr men ulig andre fisk har de knogleplader øverst på kraniet. Morfologien hos denne gruppe anses for at være tilpasset et liv som rovdyr på lavt vand. Der er også i dag nulevende lavvandsdyr med tilsvarende dorsalt placerede øjne (f.eks. Anableps, den firøjede fisk; Periophthalmis samt krokodiller). Det er også blevet foreslået, at Panderichtys var i stand til bevægelse på landjorden ORIGO NR. 75 NOVEMBER

3 Da man endnu kun havde fundet Coelacanth som fossil, mente evolutionister, at den var uddød for 90 mill. år siden. Men i 1952 blev den fanget lyslevende i en fiskers garn. på samme måde som den nulevende Clarias. Trods Panderichtys landdyr-lignende fremtræden anerkender darwinister, at denne gruppe ikke kan have været ophav til tetrapoderne. De havde nemlig nogle specielle karakteristika (f.eks. hvirveldyrlignende konstruktion), der udelukker dem som forstadier. I bedste fald menes Panderichtys i dag at have været en sidegren, der viser os, hvordan den virkelige stamfader kan have set ud. stadig bedre tilpasset som et organ til respiration, og gællerne bortfaldt. Udviklingen af et nyt system til vejrtrækning gav disse fisk mulighed for at overleve tørke ved at flytte fra vandhul til vandhul. Dette er blevet kendt som den såkaldte udtørrede vandhul -hypotese. Støtte for denne hypotese kom primært fra Europas jernholdige Silur- og Devonformationer (rød sandsten), såvel som de tilsvarende nordamerikanske lag (Catskill- og Escuminacformationerne). Opståen og forkastelse af hypotesen om det udtørrede vandhul Et nøglepunkt i den evolutionistiske tænkning om tetrapoders opståen var at forklare de miljømæssige omstændigheder og selektionstrykket bag overgangen. De fleste scenarier har indbefattet, at tetrapodernes opståen er synonym med hvirveldyrenes invasion af land. Barrell argumenterede for, at et stadig mere tørt klima op gennem Silur-Devon havde en vigtig indflydelse på evolutionen af de hvirveldyr, der ånder ved lunger. Ifølge denne hypotese opstod krybdyrene, drevet af tørke på visse årstider. Som klimaet blev mere tørt, blev luftblæren hos visse fisk Røde sandsten som disse tolkes ofte som produkter af varme halvørkenlignende forhold med nedbør en mindre del af året. Denne tolkning er dog kontroversiel, og udtrykket anvendes for mange forskellige sedimenttyper, dannet under forskellige forhold, og hvor det eneste fælles for dem er den røde farve. Yderligere har nye opdagelser af tetrapoder fra Devon ledt til den antagelse, at disse dyr primært var vandlevende ligesom krokodillerne i dag. Fortalere for hypotesen om erobringen af land antog, at tetrapodernes karakteristika udvikledes for at gøre livet på land lettere. I dag udfordrer evolutionister denne tanke, idet de 24 ORIGO NR. 75 NOVEMBER 2001

4 Evolutionistiske tolkninger argumenterer for, at de vigtigste tetrapod-egenskaber udvikledes til et liv i lavt vand og først senere blev videreudviklet til brug på land. Datidige illustrationer af tidlige tetrapoder viser dem som værende primært vandlevende. Deres skeletter bliver endda somme tider rekonstrueret svømmende snarere end gående. Kladistik som en fylogenetisk ramme Traditionelt set har evolutionister forsøgt at konstruere stamtræer ved at identificere stamfædre og deres efterkommere i fossilhistorien. Et stort problem ved denne fremgangsmåde er det mangelfulde fossilmateriale. Det er umuligt Diskussion De nævnte fossiler rejser vigtige spørgsmål og udfordringer for såvel skabelses- som evolutionsmodellerne. Mosaik Panderichtys-gruppen består af fisk, der havde nogle tetrapod-lignende egenskaber, mens modsat tetrapoderne fra Øvre Devon havde nogle fiskelignende egenskaber. Det gør begge grupper til en del af en mosaik. De er en mærkelig blanding af fiskelignende og landdyr-lignende træk samtidig med, at de har nogle træk, der er særegne for dem (f.eks. lemmer med mange fingre ). at fastslå og identificere én fossil art som værende oprindelsen til en anden. Mange evolutionister præsenterer nu kladistik som løsningen. Fortalere for kladistik fremholder, at skønt oprindelse ikke kan fastslås, så kan slægtskab fastslås. I kladistikken anvendes egenskaber, der findes hos flere organismer, til at identificere naturlige grupper (clades). Den kladistiske tilgang til fisk-landdyr overgangen fokuserer på at bestemme rækkefølgen af de vigtigste landdyregenskaber. Vi må imidlertid lægge mærke til, at kladistisk metodologi i sig selv er evolutionistisk, idet den tilgrundliggende antagelse er de levende organismers slægtskab. Kladistik er derfor ikke brugbar i forhold til skabelsesmodeller, der lægger vægt på den diskontinuitet, der Fragmentarisk fossilmateriale karakteriserer de levende organismer. En del af tetrapod-fossilmaterialet er næsten Afvisning af ideen om erobring af land Den kladistiske tilgang må nødvendigvis føre til afvisningen af tidligere evolutionistiske scenarier. Det fremherskende synspunkt har været, at fisk-tetrapod overgangen var synonym med hvirveldyrenes invasion på land. Det fik forskerne til at konstruere evolutionære scenarier til forklaring af det selektionstryk, som måtte ligge bag bevægelsen mod land. I dag bliver disse scenarier i stigende grad forkastet som værende ikke-verificerbare historier, der ligger uden for videnskabens område. Samtidens evolutionister mener ikke længere, at tetrapod-egenska- komplet (f.eks. Ichtyostega, Acanthostega). Andre slægter er imidlertid baseret på fragmentariske rester, og det er ikke altid oplagt, at skeletmaterialet tilhører det samme dyr (f.eks. Elginerpeton). Det er klart, at risikoen for fejlagtig tolkning af fossilmaterialet er størst, når data er mest mangelfulde. Mosaik-distributionen af egenskaber strider også imod forsøg på at fastslå naturen af det fragmentariske materiale. Noget materiale, der nu henregnes til landdyrene (f.eks. Ventastega), blev oprindelig regnet for at være fiskelignende og omvendt (f.eks. Elpistostega fra Panderichtys-gruppen, der oprindelig mentes at være et landdyr). Rekonstruktion af et fossilt krybdyr og dets formodede forstadie ORIGO NR. 75 NOVEMBER

5 ber udvikledes for at gøre livet på land lettere. De ser nu de vigtigste tetrapod-egenskaber (f.eks. lemmer med fingre ) som for-tilpasninger til det landlevende miljø. Archaeopteryx, der har fuglelignende egenskaber (f.eks. fjer) såvel som krybdyregenskaber (tænder, kløer på vingerne). Stephen Jay Gould kalder sådanne organismer for mosaikformer Funktionelle vanskeligheder ved evolutionistiske overgange Evolutionistiske overgange indebærer alvorlige funktionelle udfordringer. Hos fiskene er hovedet forbundet med skulderpartiet, men hos krybdyr er hovedet fritbevægeligt, så det kan bruges effektivt på landjorden til fødeindtagelse og bevægelse. Evolutionister er nødt til at antage, at hovedet blev adskilt fra skulderpartiet i løbet af evolutionen. Men dette er ikke nogen enkel udvikling. Hos alle fisk udgør hoved, skulderparti og cirkulationssystem en enkelt mekanisk enhed. Problemet er derfor at forklare, hvordan fiskenes bygning kan være blevet ændret til krybdyrenes på gradvis evolutionistisk vis, hvor mellemformerne hver især var funktionelle. eller kimærer. Kurt Wise benævner dem kimæromorfe. Evolutionister tolker disse mosaik-organismer som værende mellemformer mellem større grupper. Som regel er de aktuelle egenskaber imidlertid ikke i sig selv intermediære. Det er kombinationen i en aktuel organisme eller gruppe af organismer, der er intermediær. Archaeopteryx-fjer er fuldt udviklet og aerodynamisk udformet snarere end halvtudviklede, hverken fjer eller skæl. Ydermere udfordrer mosaik-mønstret evolutionsmodellen ved at gøre det vanskeligt at identificere naturlige grupper, der besidder den rette kombination af egenskaber til at kunne betragtes som oprindelsesform. En alternativ forståelse af dette mønster er en design-betragtning. Tetrapoderne fra Devon viser en mosaik af terrestriske og akvatiske Mangel på mellemformer i fossilhistorien Nøglepunktet i overgangen fra fisk til tetrapoder, nemlig fra finner til lemmer, er ikke dokumenteret i fossilhistorien. I nogle af de antagede tidlige fossiler af tetrapod-slægter findes lemmerne ikke bevaret. Men når lemmer forekommer, er de allerede fuldt udviklet med ekstremiteter. Yderligere gælder det, at i de såkaldte rundfinnede fisk, der menes at være oprindelsen til tetrapoderne, er de forreste finner større end de bageste, hvorimod de såkaldt tidligste tetrapoder havde det modsat. Ingen nyere fund har kastet lys over denne mærkværdighed. Det synes som om overgangen fra finner til lemmer egenskaber. Skabelsestilhængere ser dette som et unikt design for livet i en speciel økologisk niche. Disse skabninger levede overvejende i lavvandsområder med kraftig plantevækst, hvorfor de havde bygningstræk som visse nulevende fisk, der lever i de samme omgivelser (f.eks. padleformede lemmer). På den anden side var de amfibier og dermed i stand til undertiden at kravle op på land ligesom vore dages krybdyr. Derfor var deres lemmer i hvert fald i nogle tilfælde bygget til at kravle med såvel som til bevægelse i vand. En design-betragtning får mosaikmønstret til at virke fornuftigt og forståeligt. stadig er et mysterium i forhold til fossilhistorien. Konklusion Trods nylige opdagelser af fossiler er der fortsat Tolkning i forhold til skabelsesmodellen debat om den påståede fisk-landdyr overgang. Landdyr fra Øvre Devon som kimæromorfe Tetrapoderne fra Øvre Devon udgør en mosaik, der deler egenskaber med to eller flere grupper. Et tilsvarende mosaik-mønster ses i nogle andre grupper, fossile såvel som nulevende. For eksempel har næbdyret egenskaber, der svarer til såvel pattedyr (hår, mælkeproduktion) som krybdyr (æglæggende). Tilsvarende kan nævnes Der mangler vidnesbyrd for at kunne konkludere, at tetrapoderne udvikledes fra fiskelignende forfædre. Skabelsestilhængere hævder, at disse fisk og tetrapoder udgør en mosaik af morfologiske lighedstræk, der passer til et liv i et lavvandsmiljø. Oversat af cand.scient. Holger Daugaard fra Creation Science Movement, Pamphlet no. 336, september ORIGO NR. 75 NOVEMBER 2001

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum

Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum Historisk geologi 2. Kvarter Palæozoikum DEN KAMBRISKE EKSPLOSION Den kambriske eksplosion Hovedgruppernes opståen ud fra geologiske vidnesbyrd Doushantuo Formation, Kina Fund senest dateret til 570 mio.

Læs mere

Skruedyrenes evolution

Skruedyrenes evolution Skruedyrenes evolution Materialer: 8 forskellige søm og skruer per hold. Formål: At tegne et slægtskabstræ udfra morfologiske karaktertræk Når arterne er blevet indsamlet og identificeret, skal de systematiseres.

Læs mere

En lille fjer til fem dinoer

En lille fjer til fem dinoer En lille fjer til fem dinoer [En artikel der ikke blev plads til i ORIGOs diskussionstemanumre 131/132] Af Knud Aa. Back, pens. biologilærer, efter en idé i det svenske Genesis Tegning fra The mammals

Læs mere

O V E R L E V E L S E N S A B C

O V E R L E V E L S E N S A B C Lærervejledning Charles Darwins evolutionsteori om artsdannelse bygger på begreberne variation og selektion og er et fundamentalt emne, da den er teorigrundlaget for hele videnskabsfaget biologi. Det er

Læs mere

Hvordan er det gået til?

Hvordan er det gået til? Hvordan er det gået til? Der er både isbjørne og mennesker i Grønland. Hvordan passer de til deres omgivelser? Pingviner kan godt klare sig i zoologisk have i Danmark. Hvorfor lever der ikke pingviner

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

700.000 ÅR GAMMELT DNA

700.000 ÅR GAMMELT DNA Spørgsmål & svar 700.000 ÅR GAMMELT DNA Foredragsarrangement på Statens Naturhistoriske Museum d. 9.10.2013 Morten Allentoft: Fossilt DNA - et vindue til fortiden Når man sammenligner arters slægtskab

Læs mere

Review af ATLAS OF CREATION. Danny Eibye-Jacobsen Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet

Review af ATLAS OF CREATION. Danny Eibye-Jacobsen Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet Review af ATLAS OF CREATION Danny Eibye-Jacobsen Statens Naturhistorisk Museum, Københavns Universitet Fænomenet Atlas of Creation Bogen Atlas of Creation er dukket op i Danmark. Den er blevet sendt uopfordret

Læs mere

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag

Darwin som geolog og palæontolog. Resuméer af foredrag Darwin som geolog og palæontolog Resuméer af foredrag Møde i Dansk Geologisk Forening 17. december 2009 Program 17.00 Velkomst ved Bent Lindow 17.05 Hanne Strager (SNM): Darwins videnskabelige karriere

Læs mere

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal.

Tal. Vi mener, vi kender og kan bruge følgende talmængder: N : de positive hele tal, Z : de hele tal, Q: de rationale tal. 1 Tal Tal kan forekomme os nærmest at være selvfølgelige, umiddelbare og naturgivne. Men det er kun, fordi vi har vænnet os til dem. Som det vil fremgå af vores timer, har de mange overraskende egenskaber

Læs mere

Ny viden om tamkattens oprindelse

Ny viden om tamkattens oprindelse Ny viden om tamkattens oprindelse Af Tommy Asferg Hvor stammer tamkatten fra? Det ligefremme svar er, at den stammer fra vildkatten. Men det er langtfra et udtømmende svar, for vildkatten findes i et antal

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2

www.cfufilmogtv.dk Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Titel: Menneskets opståen del 1+2 Opgaver Elev Darwins Farlige Tanker del 1+2 Tema: Evolution Fag: biologi Målgruppe: 7.-9. kl. Menneskets opståen 1+2 Darwins farlige tanker del 1+2" Alle billeder i denne pædagogiske vejledning er fra tv-udsendelserne. Elevopgaver til del 1 Tv-udsendelserne

Læs mere

Arbejde hjemmefra opgave. Fredag d. 16. januar 2015

Arbejde hjemmefra opgave. Fredag d. 16. januar 2015 Arbejde hjemmefra opgave Fredag d. 16. januar 2015 Evolution og klassifikation 1. Naturlig variation Naturlig variation er at nogle er bedre tilpasset til miljøet vi lever i, end andre. Hvis miljøet blev

Læs mere

SKELETTET. Kroppens knogler kaldes for

SKELETTET. Kroppens knogler kaldes for Kroppens knogler kaldes for SKELETTET Læs om skeletter I Statens Naturhistoriske Museums samlinger er der millioner af knogler. I flere hundrede år har man indsamlet knogler fra alverdens dyr. Her er kæmpeknogler

Læs mere

Opgaveark. Dinosaurernes tid. Navn: Klasse:

Opgaveark. Dinosaurernes tid. Navn: Klasse: Opgaveark Dinosaurernes tid Navn: Klasse: Mål for emnet: Hvor meget ved jeg før jeg går i gang Skriv et tal fra 0-5 Så meget ved jeg, når jeg er færdig Skriv et tal fra 0-5 Jeg ved, hvad en dinosaur er

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten

Skoletjenesten. Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse. Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten Tilbud til skoler 2012-3. til 6. klasse Generelt om skoletjenesten Skoletjenesten på Fjord&Bælt benytter en moderne og anderledes undervisningsform, hvor underviserne, med udgangspunkt i

Læs mere

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver

Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Reservatet ledelse og erkendelse Kapitel 2: Erkendelse og perspektiver Erik Staunstrup Christian Klinge Budgetforhandlingerne Du er på vej til din afdeling for at orientere om resultatet. Du gennemgår

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Rige: Extranea (fremmed) Række: Imaginarius (fantasi) Klasse: Adumbratia (tegnet)

Rige: Extranea (fremmed) Række: Imaginarius (fantasi) Klasse: Adumbratia (tegnet) I en fjern galakse 64.000 lysår fra Jorden, finder astronauter endelig en ny planet med liv; Duoterra. Livet på planeten er væsentlig forskelligt fra Jorden, men der er også væsner som ligner noget man

Læs mere

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder.

I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Barcelona Charteret I 1964 blev VENEDIG CHARTERET skabt som en erklæring, der indeholdt principperne for bevarelse og restaurering af historiske mindesmærker og områder. Erklæringen begynder således:»som

Læs mere

CRO MAGNON- MENNESKET

CRO MAGNON- MENNESKET 1 CRO MAGNON- MENNESKET Hvor kom det fra? Rolf Kenneth Myhre www.visdomsnettet.dk 2 CRO MAGNON-MENNESKET Hvor kom det fra? Af Rolf Kenneth Myhre (Oversættelse Ebba Larsen) Kom Cro Magnon mennesket fra

Læs mere

tema Tændernes historie Om tænder kaskelot

tema Tændernes historie Om tænder kaskelot Tændernes historie tema Af jørn madsen Tænder er redskaber, tænder er våben. Tænder kan fortælle om dyrets liv og evolution. Her fortæller forfatteren og biologen Jørn Madsen tændernes historie. Tænderne

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Fuglenes oprindelse (Oversigtstabel på side 5)

Fuglenes oprindelse (Oversigtstabel på side 5) Fuglenes oprindelse (Oversigtstabel på side 5) Siden den hættemågestore (måske lidt større, da det er sandsynligvis ungfugle man har fundet), Archaeopteryx litographica blev fundet i 1861, i Bayern, i

Læs mere

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4

Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Motorisk træning Materiale fra U-8 Inspirationskurset i Hobro d. 6.-7. september 2013 Udviklingskonsulent Anna Heide, JHF Kreds 4 Hermed inspiration til motorisk træning og forskellige rammer, man kan

Læs mere

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang.

Tro, Viden & Vished. Erik Ansvang. 1 Tro, Viden & Vished Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Tro, Viden & Vished Af Erik Ansvang Ethvert menneske, der ønsker at finde sin egen livskilde sin indre sol må søge lyset i sit indre. Åndeligt

Læs mere

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer.

Økosystemer. Niveau: 9. klasse. Varighed: 5 lektioner. Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Økosystemer Niveau: 9. klasse Varighed: 5 lektioner Præsentation: Forløbet Økosystemer handler generelt om, hvordan økosystemer fungerer. Der tages udgangspunkt i to meget forskellige økosystemer, regnskov

Læs mere

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014

Naturhistorier. Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014 Naturhistorier.... Statens Naturhistoriske Museum Nr. 2 2014 Dendrogramma en ny gren på Livets træ? 2 Kridthavets havmonstre 7 Det dyrebare den største udstilling i museets historie 12 Sommer-Trøffel i

Læs mere

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min

Fuld fart frem. besøg på egen hånd klassetrin 3.-6. klasse varighed: 1 t 30 min Fuld fart frem besøg på egen hånd Her har du undervisning du selv udfører med dine elever i vores udstilling på Den Blå Planet, hvor fokus er på bestemte morfologiske træk. Du får eleverne til at observere

Læs mere

Dinosaurer og andre fortidsdyr

Dinosaurer og andre fortidsdyr A FØR JEG LÆSER BOGEN Fakta om bogen Titel Forfatter Hvornår er bogen udgivet? På hvilken side findes Indholdsfortegnelse? Stikordsregister? Bøger og www? Hvor mange kapitler er der i bogen? Hvad forestiller

Læs mere

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk

Faglig vision. På skole- og dagtilbudsområdet. Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision På skole- og dagtilbudsområdet Skole- og dagtilbudsafdelingen September 2013 Billeder:Colourbox.dk Faglig vision I Norddjurs Kommune ønsker vi, at alle børn i skoler og dagtilbud skal være

Læs mere

Piltdown-fuglen. mennesker er pattedyr, og at fjerklædte dinosaurer gik forud for den første fugl. indeholdt endvidere et billede af

Piltdown-fuglen. mennesker er pattedyr, og at fjerklædte dinosaurer gik forud for den første fugl. indeholdt endvidere et billede af Piltdown-fuglen Nedenstående artikel er uddrag af bogen Icons of Evolution af Jonathan Wells. Denne bog er udvalgt af Origos redaktion som vor næste bogudgivelse, der forventes klar i løbet af 2005. Af

Læs mere

Hvad er formel logik?

Hvad er formel logik? Kapitel 1 Hvad er formel logik? Hvad er logik? I daglig tale betyder logisk tænkning den rationelt overbevisende tænkning. Og logik kan tilsvarende defineres som den rationelle tænknings videnskab. Betragt

Læs mere

Herunder er vist en afstandsmatrice for fem pattedyr: Ulv (U), moskusokse (M), kænguru (K), isbjørn (I) og vildsvin (V).

Herunder er vist en afstandsmatrice for fem pattedyr: Ulv (U), moskusokse (M), kænguru (K), isbjørn (I) og vildsvin (V). Fylogenetiske træer Dette dokument indeholder først et eksempel på hvordan man kan bruge UPGMA-metoden til at danne fylogenetiske træer ud fra en afstandsmatrice, og derefter en række øvelser der illustrerer

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Naturvidenskabelig metode

Naturvidenskabelig metode Naturvidenskabelig metode Introduktion til naturvidenskab Naturvidenskab er en betegnelse for de videnskaber der studerer naturen gennem observationer. Blandt sådanne videnskaber kan nævnes astronomi,

Læs mere

- af Verdens første store pattedyr

- af Verdens første store pattedyr På sporet... - af Verdens første store pattedyr Af Ph.d. Jesper Milàn Geomuseum Faxe, Øst sjællands Museum, Charlotta Lüthje University Centre on Svalbard og Jørn H. Hurum Naturhistorisk Museum i Oslo

Læs mere

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi

Undervisningsplan med slut- og delmål for. biologi Undervisningsplan med slut- og delmål for biologi Formål Formålet med undervisningen i biologi er, at eleverne tilegner sig viden om de levende organismer, mennesket og den omgivende natur, om miljø og

Læs mere

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser?

9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? 9. Er jorden i Arktis en tikkende bombe af drivhusgasser? Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo I det højarktiske Nordøstgrønland ligger forsøgsstationen Zackenberg. Her undersøger danske forskere,

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden

Teknologihistorie. Historien bag FIA-metoden Historien bag FIA-metoden Tilrettelæggelse og afvikling af undervisningen Teknologihistorie Historien bag FIA-metoden sætter fokus på udviklingen inden for det, man kalder technoscience. Udviklingen inden

Læs mere

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider

Narrativ terapi. Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI. den kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider Geir Lundby (2005) NARRATIV TERAPI den 15-07-2017 kl. 9:21 Søren Moldrup side 1 af 5 sider 1. Det narrative perspektiv Begrebet narrativ implicerer en relation. Der er en, som fortæller en historie til

Læs mere

Hesten. Alt om. Susan McBane. Atelier. Alt om pasning og ridning af din hest

Hesten. Alt om. Susan McBane. Atelier. Alt om pasning og ridning af din hest Alt om Hesten Alt om Hesten Susan McBane Alt om pasning og ridning af din hest Atelier Først udgivet i 2005 af Hamlyn, a division of Octopus Publishing Group Ltd Copyright Octopus Publishing Group Ltd

Læs mere

1. Er jorden blevet varmere?

1. Er jorden blevet varmere? 1. Er jorden blevet varmere? 1. Kloden bliver varmere (figur 1.1) a. Hvornår siden 1850 ser vi de største stigninger i den globale middeltemperatur? b. Hvad angiver den gennemgående streg ved 0,0 C, og

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Danske padder H312 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 67,69 og 71 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Inge-Marie

Læs mere

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde

Villa Venire Biblioteket. Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi. Vidensamarbejde Af Marie Martinussen, Forsker ved Aalborg Universitet for Læring og Filosofi Vidensamarbejde - Når universitet og konsulenthus laver ting sammen 1 Mødet Det var ved et tilfælde da jeg vinteren 2014 åbnede

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

Hvilke dyr kender du?

Hvilke dyr kender du? Hvilke dyr kender du? Hvad skal du kunne: Vise hvilke dyr du kender. Hvorfor: Du skal bruge det du allerede ved, når du skal lære nyt. Nævn 10 danske dyr du kender. Dyr 1 Dyr 2 Dyr 3 Dyr 4 Dyr 5 Dyr 6

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

læn dig tilbage og nyd forskellen

læn dig tilbage og nyd forskellen Savo s3 læn dig tilbage og nyd forskellen Sæt dig i en Savo S3. Juster siddehøjden og læn dig tilbage. Du mærker forskellen med det samme. Mærker hvordan stolens leddelte ryg følger din egen rygrad og

Læs mere

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden.

Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. UNDERSØGELSE AF EN BIOTOP - BØLLEMOSEN Formål: Vi vil foretage en forureningsundersøgelse af Bøllemosen ved hjælp af makro-index metoden. Makro index bruges i praksis til at vurdere et vandsystem, en å

Læs mere

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen

Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheds forløb hos kat Af: Anne N. Jensen Drægtigheden hos kat kan varer mellem 54-71 dage, mens normalen ligger mellem 61-66 dage. Ægløsningen foregår først ca. 24 timer efter parringen, katten har

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Mutanter og håbefulde monstre udvikler sig i spring

Mutanter og håbefulde monstre udvikler sig i spring Mutanter og håbefulde monstre udvikler sig i spring Af Jørn Madsen Mutanterne, monstrene, afvigere... deres rolle i evolutionshistorien er stadig uklar. Men på et tidspunkt var de tæt på at tage livet

Læs mere

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION

Danmarksmesterskaberne. i MORF. Kære lærer LÆS OGSÅ LÆRERVEJLEDNING, EXTREM EKSPEDITION Danmarksmesterskaberne i MORF Kære lærer Du sidder med lærervejledningen til skolekonkurrencen DM i MORF. Konkurrencen henvender sig til 5.- 6. klasse og er målrettet faget Natur/Teknik. DM i MORF er en

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje?

Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? a f o r i s m e r Hvordan kan rygning være et personligt anliggende, når røgen er fælleseje? Introduktion Rygestop? Du kan tro, du kan! er en opdatering af den oprindelige samling aforismer, som udkom

Læs mere

Tilpasning og sanser Lærerstyret undervisning - Lærervejledning

Tilpasning og sanser Lærerstyret undervisning - Lærervejledning Tilpasning og sanser Lærerstyret undervisning - Lærervejledning Pædagogisk ide Denne aktivitet er en lærerstyret undervisning i klassen. For at gøre forberedelsen til undervisningen og til besøget på Bornholms

Læs mere

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51

Tekster: 2 Mos 32, , Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Tekster: 2 Mos 32,7-10.30-32, Åb 2,1-7, Joh 8,42-51 Salmer: Lem kl 10.30 330 Du som ud af intet skabte (mel. Peter Møller) 166.1-3 Så skal dog Satans rige (mel. Guds godhed vil) 166.4-7 52 Du Herre Krist

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen?

1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? 1. Hvad er kræft, og hvorfor opstår sygdommen? Dette kapitel fortæller om, cellen, kroppens byggesten hvad der sker i cellen, når kræft opstår? årsager til kræft Alle levende organismer består af celler.

Læs mere

Den sproglige vending i filosofien

Den sproglige vending i filosofien ge til forståelsen af de begreber, med hvilke man udtrykte og talte om denne viden. Det blev kimen til en afgørende ændring af forståelsen af forholdet mellem empirisk videnskab og filosofisk refleksion,

Læs mere

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 336 Offentligt Til Klima-, Energi- og Bygningsudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 3. august

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? Hvorfor er kvantecomputeren fremtidens supercomputer?

Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? Hvorfor er kvantecomputeren fremtidens supercomputer? Hvad sker der når computeren flytter væk fra skrivebordet? På mange måder er den informations-teknologiske "Jens Vejmand" ("hvem sidder der bag skærmen...") en saga blot. Teknologien flytter væk fra skrivebordet

Læs mere

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud:

Naturvidenskab. Hvis man skulle prøve at tegne, hvordan den naturvidenskabelige metode fungerer, vil den se sådan her ud: Naturvidenskab Videnskab handler om at samle ny viden, så natur-videnskab er det ord, vi bruger om at samle ny viden om naturen. Når vi hører ordene videnskab eller naturvidenskab, er det første, der dukker

Læs mere

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag

Dansk, historie, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, samfundsfag 1 Heteronormen Nøgleord: LGBT, normer Indhold Materialet indeholder tre aktiviteter, hvor eleverne skal reflektere over, hvad normer er, og hvordan de påvirker vores opfattelse af os selv og andre. Den

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet

SOCIAL PRAKSIS. i byggeriet social praksis _ Perspektiver på byggeriets problematikker _ MAGASIN BENSPÆND _ s. 27 SOCIAL PRAKSIS i byggeriet INTERVIEW med forsker Erik Axel, Center for ledelse i byggeriet / RUC Selvfølgelig skal

Læs mere

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014

Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget. Rudersdal Kommune september 2014 Oplæg om recovery og 5 veje til et godt liv Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget Rudersdal Kommune september 2014 Recovery og Psykosocial rehabilitering Recovery er den proces eller rejse, som det

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU

Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Ph.d., lektor Maja Lundemark Andersen AAU Maja Lundemark Andersen Socialrådgiver, Supervisor, Cand.scient.soc, Ph.d. i socialt arbejde. Ansat som lektor på Kandidatuddannelsen i socialt arbejde AAU. Har

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens Årsplan Skoleåret 2014/2015 Biologi Nedenfor følger i rækkefølge undervisningsplaner for skoleåret 14/15. Skolens del og slutmål følger folkeskolens fællesmål slut 2009. 1 Årsplan FAG: Biologi KLASSE:

Læs mere

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen

DNA og stamtræer. Fra DNA-sekvens til stamtræ. 50 Brug Botanisk Have i undervisningen DN og stamtræer Kan vi se skoven for bar træer? 11 Ole Seberg, professor*, oles@snm.ku.dk Gitte Petersen, professor*, gittep@snm.ku.dk * otanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum Københavns

Læs mere

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten

Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten I. Indledning Gudstjeneste og sabbat hører sammen. Sabbatten er dagen for gudstjeneste. Når der derfor i en bibelsk sammenhæng tales om sabbatten, må gudstjenesten tænkes med. Sabbatten spiller en stor

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Analyse af PISA data fra 2006.

Analyse af PISA data fra 2006. Analyse af PISA data fra 2006. Svend Kreiner Indledning PISA undersøgelsernes gennemføres for OECD og de har det primære formål er at undersøge, herunder rangordne, en voksende række af lande med hensyn

Læs mere

Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven

Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven Den grønlandske slædehunds genetiske oprindelse og båndet til ulven En fanger der stolt går udover isen med sin flok af slædehunde repræsenterer et billede hele verden forbinder med Grønland, hvor brugen

Læs mere

Abemennesker. og jagten på. menneskets oprindelse. En oversigtsartikel. besvare sådanne spørgsmål. De racemæssige skel anses alle for at være

Abemennesker. og jagten på. menneskets oprindelse. En oversigtsartikel. besvare sådanne spørgsmål. De racemæssige skel anses alle for at være Abemennesker og jagten på menneskets oprindelse En oversigtsartikel besvare sådanne spørgsmål. De racemæssige skel anses alle for at være overfladiske variationer inden for arten Homo sapiens. Men hvad

Læs mere

Tal i det danske sprog, analyse og kritik

Tal i det danske sprog, analyse og kritik Tal i det danske sprog, analyse og kritik 0 Indledning Denne artikel handler om det danske sprog og dets talsystem. I første afsnit diskuterer jeg den metodologi jeg vil anvende. I andet afsnit vil jeg

Læs mere

SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Tema: Universitet, humaniora og videnskab Emne: Universitetet, viden og videnskab

SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Tema: Universitet, humaniora og videnskab Emne: Universitetet, viden og videnskab SG 2015 Læsevejledning 1. mødegang side 1 Læsevejledning til læsevejledningerne Du kan ikke være sikker på at få læsevejledninger som denne til alle kurser, og det er ikke noget, du har krav på. Nogle

Læs mere

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1

Åndedrætsøvelse 7. Venepumpeøvelse for bækken 1 Åndedrætsøvelse 7 Rygliggende med bøjede ben. Placér hænderne på maven. Mærk efter hvor bevægelsen sker under vejrtrækningen. Koncentrér om at trække vejret ned i maven, brystkassen skal helst ikke bevæge

Læs mere

Forord...7. Udvikling uden Gud...11

Forord...7. Udvikling uden Gud...11 Indhold Forord...7 Udvikling uden Gud...11 Fire problemer for evolutionsteorien...17 1 Ingen makroevolution...18 2 Ingen fossile mellemformer...22 3 Ingen sammenhæng mellem tilfældige mutationer og evolution...28

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

Et hold danske fra Københavns. har som de nogensinde arvematerialet fra en. , der et folkeslag. Materialet stammer fra en, der blev i

Et hold danske fra Københavns. har som de nogensinde arvematerialet fra en. , der et folkeslag. Materialet stammer fra en, der blev i Navn: Flokkur: Eyðkennisstrongur: SKRIVLIG PRÓVTØKA, 9. FLOKKUR DONSK RÆTTSKRIVING OG MÁLUPPGÁVA NOVEMBER 2013 INUK Første del Et hold danske fra Københavns har som de nogensinde arvematerialet fra en,

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Pythagoras Sætning. Frank Nasser. 20. april 2011

Pythagoras Sætning. Frank Nasser. 20. april 2011 Pythagoras Sætning Frank Nasser 20. april 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er

Læs mere

Plakaten - introduktion

Plakaten - introduktion Plakaten - introduktion På plakaten kan du se den store havøgle Mosasaurus. Den var et krybdyr, der kunne blive helt op til 15 meter langt. Nogle kalder den for havets Tyrannosaurus. Det var fordi den

Læs mere

Hvordan laver man et perfekt indkast?

Hvordan laver man et perfekt indkast? Hvordan laver man et perfekt indkast? www.flickr.com1024 683 Indhold Hvorfor har jeg valgt at forske i det perfekte indkast... 3 Reglerne for et indkast... 4 Hjørnespark VS indkast... 5 Hvor langt kan

Læs mere

Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Huntingtin mutant huntingtin

Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Huntingtin mutant huntingtin Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Forårsager et 'rustent hængsel' Huntingtons sygdom? Canadiske forskere har fundet ud af, at det

Læs mere

WELSH SPRINGER SPANIEL

WELSH SPRINGER SPANIEL FCI Standard Nr 126 28.10.2009 (GB) (ORG 28.07.2009) WELSH SPRINGER SPANIEL Oprindelsesland: Storbritannien Anvendelse: Klassifikation: Helhedsindtryk: Temperament: Stødende jagthund FCI Gruppe 8 (Retrievere,

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget (2. samling) EU-note - E 62 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 25. september 2008 EU s ombudsmand og EU s datatilsynsmyndigheden kritiserer

Læs mere

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering)

Omfang af beføjelser til at træffe beslutninger (for eksempel anbefaling eller implementering) Skema til brug ved oprettelse af et team Formålet med teamet Forventede aktiviteter Tilsigtede resultater Tilgængelige ressourcer Begrænsninger Nødvendige færdigheder og kvaliteter Forventede teammedlemmer

Læs mere

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater

Genopliv hørelsen. Vellykket brug af høreapparater Genopliv hørelsen Vellykket brug af høreapparater Velkommen tilbage til en verden af lyde Nu da du har taget det første skridt mod at genoplive din hørelse, vil du opdage, at det er nødvendigt med nogle

Læs mere