Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af BA (Hons) in Business Administration. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner"

Transkript

1 Vurdering af BA (Hons) in Business Administration Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

2

3 Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2008

4 Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter komma efter Dansk Sprognævns anbefalinger, dvs. at der som hovedregel ikke sættes komma foran ledsætninger. Publikationen er kun udgivet i elektronisk form på: ISBN (www)

5 Indhold 1 Indledning Baggrund for vurderingen Denne rapport Rapportens opbygning Vurderingssnit 8 2 Samlet vurdering 11 3 Kriterievurdering Formål med uddannelsen/kurset Uddannelsessigte og kompetencer Uddannelsens/kursets indhold Uddannelsens/kursets struktur Undervisnings-, prøve- og eksamensformer Adgang Undervisere Organisation, ledelse og fysiske faciliteter Brugerbetaling Kvalitetssikring 21 Appendiks Appendiks A: Bilagsliste 23

6 6 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

7 1 Indledning 1.1 Baggrund for vurderingen Integrationsministeriet og Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) om at vurdere ikke-godkendte uddannelser og kurser der henvender sig til udlændinge og udbydes på statslige uddannelsesinstitutioner. Vurderingerne danner grundlag for en vejledende udtalelse som Udlændingeservice bruger til at træffe afgørelse om opholdstilladelse til udlændinge. 1.2 Denne rapport Denne rapport indeholder en vurdering af BA (Hons) in Business Administration der udbydes i et samarbejde mellem Niels Brock og det britiske De Montfort University. Vurderingen er foretaget af EVA på baggrund af en række kvalitetskriterier. Kriterierne er gengivet i denne rapport og danner grundlag for en vurdering af uddannelsens kvalitet i form af kvalitetssikring og overensstemmelse mellem markedsføring, formål og indhold ud fra et forbrugerbeskyttelsesperspektiv. Vurderingen indeholder ikke en niveaumæssig vurdering. En positiv vurdering af uddannelsen betyder derfor ikke at den vurderes at være på niveau med en dansk BA-grad Rapportens opbygning Denne indledning gør rede for organiseringen af og grundlaget for vurderingen, bl.a. hvilke kriterier der er udvalgt som centrale. I kapitel 2 følger en samlet vurdering af uddannelsen. Kapitel 3 gennemgår uddannelsens opfyldelse af de enkelte kriterier. I behandlingen af de enkelte kriterier vil det fremgå om kriteriet er opfyldt, delvist opfyldt eller ikke opfyldt, og hvilken dokumentation og begrundelse der danner baggrund for vurderingen af kriteriet. Hvis kriteriet er delvist opfyldt, indgår der også et afsnit om forbedringspunkter. Organisering af vurderingen I forbindelse med vurderingen af uddannelsen har EVA nedsat en ekspertgruppe der har ansvaret for det faglige indhold af vurderingen. Ekspertgruppen er sammensat så den samlet set dækker både det faglige indhold af uddannelsen og generel, pædagogisk ekspertviden inden for uddannelse. Da vurderingen som nævnt har fokuseret på forbrugerbeskyttelse og kvalitetssikring, har eksperterne ikke vurderet om uddannelsen er på BA-niveau. Ekspertgruppens medlemmer er: Dorte Salskov-Iversen, institutleder/vice president, Institut for Interkulturel Kommunikation og Ledelse, Copenhagen Business School Erik Strøjer Madsen, lektor, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. EVA har nedsat en projektgruppe der har det metodiske og praktiske ansvar for vurderingerne. Projektgruppens medlemmer er: Evalueringskonsulent Hanne Maria Elsnab (projektleder) Evalueringskonsulent Andreas Christoffersen Evalueringskonsulent Mette Eng. Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 7

8 Vurderingsgrundlag Vurderingen bygger på metodiske elementer som er internationalt anerkendte, og som bruges af de europæiske evalueringsinstitutter der er medlem af ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). De metodiske elementer skal tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale som ekspertgruppen kan vurdere på baggrund af. Elementerne er: Redegørelse og bilag Institutionsbesøg. Ekspertgruppens vurdering af kurset har taget udgangspunkt i Niels Brocks skriftlige redegørelse, besøg på Niels Brock og interview med tidligere og nuværende studerende, undervisere og ledelsen. Redegørelse og bilag Niels Brock har udarbejdet en redegørelse på baggrund af en vejledning fra EVA. I redegørelsen og de tilhørende bilag har Niels Brock skullet dokumentere at uddannelsen opfylder en række kvalitetskriterier. Undervejs i processen har der været mulighed for at få vejledning fra EVA s projektgruppe om bl.a. krav til dokumentation. Institutionsbesøg Efter at have modtaget og behandlet redegørelse og bilag besøgte ekspertgruppen og EVA s projektgruppe Niels Brock. Formålet med besøget var at validere redegørelsen og bilagene. Under besøget blev tidligere og nuværende studerende, undervisere og ledelsen interviewet om uddannelsen Vurderingssnit Rapporten indeholder ekspertgruppens vurdering af om uddannelsen opfylder 30 kriterier for vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner. Kriterierne kan enten være: Opfyldt Delvist opfyldt Ikke opfyldt. Ikke alle kriterier skal nødvendigvis opfyldes fuldt ud for at opnå en positiv vurdering. Dog er der en række centrale kriterier (se nedenfor) som skal være opfyldt for at uddannelsen kan få betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau. Derudover sker vurderingen af uddannelsen på baggrund af en helhedsvurdering af hvordan uddannelsen opfylder de enkelte kriterier. Der er tre vurderingskategorier: 1 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at uddannelsen eller kurset opfylder kriterierne på tilfredsstillende vis, og at der er dokumentation for forsvarlig drift af uddannelsen eller kurset. Denne vurdering fører til en vejledende udtalelse som uddannelsesinstitutionen kan bruge som dokumentation over for Udlændingeservice. 2 En vurdering med betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold betyder at visse forhold ved uddannelsen eller kurset bør ændres. Dette forekommer i de situationer hvor EVA vurderer at uddannelsen eller kurset med relativt begrænsede forbedringer kan godkendes, og vurderingen vil derfor være ledsaget af en række forbedringspunkter som kan være retningsgivende for en positiv vurdering. Uddannelsesinstitutionen skal inden for en måned levere dokumentation for opfyldelse af forbedringspunkterne. Der foretages herefter en revurdering med henblik på at opnå en vejledende udtalelse. 3 En vurdering med betegnelsen ikke acceptabelt indholdsmæssigt niveau betyder at uddannelsen eller kurset ikke leverer tilstrækkelig dokumentation for at kriterierne opfyldes på tilfredsstillende vis, og at der dermed ikke udvises forsvarlig drift af uddannelsen eller kurset. I de tilfælde hvor denne vurdering gives, vil vurderingen være begrundet. 8 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

9 Centrale kriterier I denne vurdering er der udvalgt en række særlige kriterier som vurderes at være centrale i forhold til denne type uddannelse. Valget af de centrale kriterier ved en vurdering er afhængigt af kursets eller uddannelsens karakter. For et studieforberedende kursus på en højskole ville de centrale kriterier derfor ikke nødvendigvis være de samme som dem der er udvalgt til denne vurdering. Dog vælges de centrale kriterier for vurdering af kurser eller uddannelser primært ud fra et ønske om gennemsigtighed og adgang til information for potentielle og nuværende studerende eller kursister. For at få tildelt betegnelsen acceptabelt indholdsmæssigt niveau skal kurset opfylde alle centrale kriterier. Er centrale kriterier delvist opfyldt, skal uddannelsesinstitutionen inden for en måned levere dokumentation for opfyldelse af forbedringspunkterne. Der foretages herefter en revurdering med henblik på at opnå en vejledende udtalelse. Følgende 11 kriterier er centrale for denne vurdering: Kriterium 2: Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på engelsk. Kriterium 3: Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses-/kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på engelsk. Kriterium 8: Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Kriterium 10: Studieplan eller et lignende dokument og pensum er tilgængelige for de studerende og beskrevet på hjemmesiden på engelsk. Kriterium 15: Undervisningsformerne understøtter uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Kriterium 17: Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Kriterium 19: Underviserne har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Kriterium 24: De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, herunder kompetencefordelingen, er nedskrevne og dokumenterede. Kriterium 27: Uddannelsesinstitutionens markedsføring af uddannelsen/kurset skal være præcis, objektiv og informativ og stemme overens med uddannelsens/kursets faglige indhold og sprogkrav. Kriterium 28: Det fremgår tydeligt af uddannelsesinstitutionens hjemmeside på engelsk hvilke udgifter gebyret dækker, og hvilke ekstra udgifter der derudover må påregnes. Kriterium 30: Uddannelsen/kurset sikrer systematisk opfølgning på alle evalueringer, herunder opfølgning på de løbende evalueringer af den samlede uddannelse/det samlede kursus. Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 9

10 10 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

11 2 Samlet vurdering Ekspertgruppen vurderer at BA (Hons) in Business Administration har et acceptabelt indholdsmæssigt niveau med forbehold. Dvs. at uddannelsen med enkelte forbedringer kan godkendes. Niels Brock skal inden for en måned dokumentere at have opfyldt det forbedringspunkt der er nævnt under det delvist opfyldte kriterium. Herefter foretager EVA en revurdering med det formål at give en vejledende udtalelse. Den vejledende udtalelse sendes til Niels Brock som et særskilt dokument. Vurderingen er baseret på en samlet vurdering i forhold til kriterierne hvor Niels Brock: Opfylder 10 ud af 11 centrale kriterier Delvist opfylder 1 ud af 11 centrale kriterier Opfylder 19 af de 19 øvrige kriterier. Nedenfor fremgår det centrale kriterium der er delvist opfyldt, og som Niels Brock skal dokumentere at have opfyldt inden for en måned for at kunne opnå vurderingen acceptabelt indholdsmæssigt niveau og en vejledende udtalelse. I gennemgangen af kriterierne i kapitel 3 fremgår det hvordan Niels Brock kan opfylde kriteriet. Kriteriet der er delvist opfyldt: Kriterium 27: Uddannelsesinstitutionens markedsføring af uddannelsen/kurset skal være præcis, objektiv og informativ og stemme overens med uddannelsens/kursets faglige indhold og sprogkrav. Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 11

12 12 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

13 3 Kriterievurdering 3.1 Formål med uddannelsen/kurset 1. Uddannelsens/kursets navn, indhold og niveau stemmer overens med formålet. Bilag 1.1. Redegørelse Bilag 1.2. Student handbook, p. 4 Dokumentationen viser at uddannelsens navn, BA (Hons) in Business Administration, og dens indhold, to fælles kernefag og tre linjer, som kun udbydes på engelsk, og som bygger videre på fx Niels Brocks kortere videregående uddannelser og andre tilsvarende uddannelser, stemmer udmærket overens med formålet for uddannelsen som det er beskrevet i student handbook: to prepare managers who can evaluate theory and put it into practice in order to improve effectiveness. 2. Uddannelsens/kursets formål er formuleret præcist og informativt og er offentligt tilgængeligt på bl.a. institutionens hjemmeside på engelsk. Bilag 1.1. Redegørelse Bilag 1.2. Student handbook, p. 4 Bilag 1.8. Niels Brock s homepage Dokumentationen viser at uddannelsens formål er præcist og informativt og præsenteres sammen med en række konkrete mål i student handbook som er tilgængelig på Niels Brocks hjemmeside. 3. Der er en studieplan eller et lignende dokument hvor de studerende kan finde samlet information om uddannelsens/kursets formål, sigte og kompetencemål, indhold, uddannelses- /kursusstruktur, undervisningsform, adgang, brugerbetaling og kvalitetssikring. Studieplanen eller et lignende dokument skal være tilgængelig på uddannelsesinstitutionens hjemmeside på engelsk. Bilag 1.1. Redegørelse Bilag 1.2. Student handbook Bilag 1.8. Niels Brock s homepage Bilag Tre sider fra opdateret student handbook Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 13

14 Dokumentationen viser at den information som kriteriet omfatter, kan findes på engelsk i student handbook som er tilgængelig på Niels Brocks hjemmeside. 3.2 Uddannelsessigte og kompetencer 4. Uddannelsesinstitutionen har angivet hvilket niveau uddannelsen/kurset svarer til i det ordinære uddannelsessystem eller i efter- og videreuddannelsessystemet. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 6 Det fremgår af redegørelsen at uddannelsen svarer til det sidste år på BA-uddannelser på handelshøjskoler og universiteter i Danmark. 5. Hvis formålet med uddannelsen/kurset er at være forudsætningsgivende, skal uddannelsesinstitutionen angive hvilke uddannelser kurset eller uddannelsen er forudsætningsgivende til, og begrunde dette. Hvis der foreligger en fast meritpraksis, skal den beskrives. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelser af spm. 7 og 8 Bilag 2.4. Supplerende redegørelse Af den udfyldte vejledning til redegørelsen fremgår det at uddannelsen generelt giver adgang til masteruddannelser i Danmark og i udlandet. Der er ikke nogen fast meritpraksis. Alle studerende skal tage samtlige fag for at opnå titlen BA (Honours). 6. Uddannelsesinstitutionen har formuleret kompetencemål for uddannelsen/kurset. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 9 Bilag 1.2. Student handbook, p. 4-5 Bilag 1.3. Module description Dokumentationen viser at Niels Brock har formuleret kompetencemål for den samlede uddannelse og også for de fleste af de enkelte fag som udgør uddannelsen. 7. Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilke kompetencer uddannelsen/kurset giver de studerende. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 9 Bilag 1.2. Student handbook, p Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

15 I student handbook, der er tilgængelig fra Niels Brocks hjemmeside, præsenteres uddannelsens kompetencemål. 8. Kompetencemålene er realistiske i forhold til uddannelsens/kursets varighed. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 9 Eksperterne vurderer at kompetencemålene er realistiske, og lægger i den forbindelse vægt på at der på uddannelsen praktiseres stramme adgangskrav til de optagne studerendes faglige niveau (kriterium 17), dvs. at de studerende har kompetencer der svarer til de første to år af en BAuddannelse. Eksperterne peger samtidig på at en styrkelse af et fælles metodisk og teoretisk element i uddannelsen kan øge de studerendes mulighed for at tilegne sig de kompetencer som uddannelsen sigter mod. 3.3 Uddannelsens/kursets indhold 9. Der er konsistens mellem uddannelsens/kursets formål, kompetencemål, struktur og faglige indhold. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelser af spm. 10 og 12 Bilag 1.2. Student handbook, p. 5 Bilag 1.3. Module description Eksperterne vurderer på baggrund af dokumentationen at der er konsistens mellem uddannelsens formål og de formulerede kompetencemål, og det vurderes desuden at der er sammenhæng mellem målene for uddannelsen på den ene side og uddannelsens struktur og faglige indhold på den anden side. 10. Studieplan eller et lignende dokument og pensum er tilgængelige for de studerende og beskrevet på hjemmesiden på engelsk. Bilag 1.2. Student handbook, p. 5 Bilag 1.3. Module description Bilag 1.8. Niels Brock s homepage Student handbook som indeholder en oversigt over uddannelsens fag, og pensumlister for de enkelte fag er tilgængelige på Niels Brocks hjemmeside på engelsk. Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 15

16 3.4 Uddannelsens/kursets struktur 11. Uddannelsen/kurset skal have et klart beskrevet forløb som er i overensstemmelse med uddannelsens/kursets formål. Forløbet skal være beskrevet i studieplanen eller et lignende dokument. Bilag 1.2. Student handbook, p. 5 Student handbook indeholder en klar beskrivelse af uddannelsens forløb over to semestre. Forløbet vurderes at være i overensstemmelse med uddannelsens formål. 12. Det fremgår klart af studieplanen eller et lignende dokument hvad der udgør de centrale og fundamentale dele af uddannelsens/kursets identitet (kernefaglighed), og hvad der udgør supplerende fagområder der i højere grad kan betragtes som støttefag, tilvalg eller specialiseringer. Bilag 1.2. Student handbook, p. 5 Beskrivelsen af uddannelsen i student handbook viser at der er to kernefag i uddannelsen og mulighed for at vælge en af tre linjer med hver sin kombination af to, tre eller fire fag. 13. Det fremgår af studieplanen eller et lignende dokument hvilken progression der er mellem uddannelsens/kursets dele, herunder om en del forudsætter andre. Bilag 1.2. Student handbook, p. 5 Bilag The programme structure Det fremgår af beskrivelsen af uddannelsen i student handbook at uddannelsens fag tages sideløbende og afsluttes samtidigt efter 2. semester. I den tilgængelige information på uddannelsens hjemmeside oplyses det desuden at uddannelsen kan gennemføres over to år, fx hvis den studerende kombinerer studiet med fuldtidsarbejde. 14. Uddannelsesinstitutionen skal i studieplanen eller et lignende dokument angive omfanget af uddannelsen/kurset i måneder eller ECTS hvis uddannelsen/kurset er på videregående niveau. Bilag 1.2. Student handbook, p Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

17 Student handbook angiver at uddannelsen varer to semestre og samlet vurderes til 60 ECTSpoint. 3.5 Undervisnings-, prøve- og eksamensformer 15. Undervisningsformerne understøtter uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 18 Bilag 1.2. Student handbook, p. 4-7 Bilag 1.3. Module description Af fagbeskrivelsen (module description) fremgår det at der på uddannelsen benyttes en række forskellige undervisningsformer, bl.a. directed reading, forelæsninger, klasseundervisning, casestudies og projektarbejde. Det vurderes at disse undervisningsformer understøtter de formål som fremgår af student handbook. 16. Hvis uddannelsen/kurset er kompetencegivende, understøtter prøve- og eksamensformer uddannelsens/kursets faglige formål og kompetencemål. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 19 Bilag 1.2. Student handbook, p Bilag 1.3. Module description Dokumentationen viser at prøve- og eksamensformerne omfatter både individuel closed book - eksamen og course work der kan være udarbejdet i grupper. Eksperterne vurderer på den baggrund at prøve- og eksamensformerne understøtter de mål der er beskrevet i student handbook. 3.6 Adgang 17. Uddannelsen/kurset har relevante, tilstrækkelige og gennemsigtige optagelseskriterier og en optagelsesprocedure der understøtter opfyldelse af uddannelsens/kursets formål og målsætninger. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelser af spm. 22 og 23 Bilag Admission form Bilag Student application form Eksperterne vurderer at uddannelsens optagelseskrav er relevante og tilstrækkelige. Optagelseskriterier og -procedurer er tilgængelige på hjemmesiden. I vurderingen af kriteriets opfyldelse lægger eksperterne bl.a. vægt på at det fremgår af redegørelsen at adgang forudsætter et karaktergennemsnit svarende til mindst 7 (12-skala). Eksperterne peger samtidig på at det er vigtigt at Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 17

18 sikre at de optagne studerende har metodiske færdigheder og teoretisk viden som kan øge deres mulighed for at tilegne sig de kompetencer som uddannelsen sigter mod. 18. Uddannelsesinstitutionen skal sikre at de studerende har de nødvendige sproglige kvalifikationer til at følge uddannelsen/kurset gennem både mundtlige og skriftlige sprogtest. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelser af spm. 22 og 24 Bilag 2.5. Sprogtest Dokumentationen viser at Niels Brock kræver at nye studerende dokumenterer at de behersker engelsk på et bestemt niveau (A-niveau, IELTS 6,5 eller TOEFL 600). Ansøgningen skal desuden følges af et personligt motivationsbrev på engelsk. Endelig interviewes samtlige ansøgere mundtligt på engelsk. 3.7 Undervisere 19. Underviserne har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. Bilag 1.4. CV-samling Eksperterne vurderer på baggrund af undervisernes CV er at de enkelte undervisere har de nødvendige faglige og pædagogiske kompetencer til at varetage undervisningen. 20. Underviserne har de nødvendige sprogkundskaber til at kunne undervise på det sprog som uddannelsen/kurset udbydes på. Bilag 1.4. CV-samling Bilag 2. Udleveret dokumentation fra besøg 8/4 2008, pkt. 7 Institutionsbesøg Det fremgår af dokumentationen at Niels Brock sikrer sig at underviserne har de nødvendige sprogkundskaber i engelsk. De studerende udtrykte under besøget generel tilfredshed med undervisernes sprogkundskaber. 21. I den udstrækning løstansatte undervisere varetager undervisningen, er det pædagogisk og fagligt velbegrundet. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

19 Af redegørelsen fremgår det at der anvendes løstansatte undervisere når der er behov for særlige kompetencer som ikke kan dækkes af fastansatte, eller når fastansatte har opbrugt deres årstimenorm. Eksperterne vurderer derfor at brugen af løstansatte undervisere er pædagogisk og fagligt velbegrundet. 3.8 Organisation, ledelse og fysiske faciliteter 22. Der er en leder som er ansvarlig for uddannelsen/kurset. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 28 Bilag 1.5. Niels Brocks organisationsdiagram Kriteriet er opfyldt idet uddannelsesdirektør Jens Mejer Pedersen har det overordnede ansvar for uddannelsen. 23. Der er en administrativ funktion som kan varetage opgaver som indskrivning af nye studerende, kursus-/skemaplanlægning, udstedelse af eksamensbeviser mv. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 30 Det beskrives i dokumentationen at en del af den administrative funktion ligger hos De Montfort University. Bl.a. udsteder De Montfort University eksamensbeviser. Derudover er der ansat en administrativ medarbejder på Niels Brock. 24. De organisatoriske og ledelsesmæssige forhold, herunder kompetencefordelingen, er nedskrevne og dokumenterede. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 29 Bilag De Montfort University course management grid Institutionsbesøg Det fremgår af redegørelsen at det daglige ansvar ligger hos programme manager John Knudsen, bistået af programme coordinator Charlotte Forsberg, og programme secretary Yuliya Kuzmenko. På besøget udtrykte de studerende ikke tvivl om hvem de skulle henvende sig til hvis de havde brug for information eller anden hjælp i forbindelse med uddannelsen. 25. Uddannelsesinstitutionen har tilstrækkelige og egnede undervisningslokaler, undervisningsudstyr og arbejdspladser til de studerende. Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 19

20 Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 31 Bilag 2.6. Lokaleliste Institutionsbesøg Institutionsbesøget viste at der er it-udstyr og bibliotek til rådighed for de studerende, og de har også mulighed for at booke grupperum. Undervisningslokalerne vurderes at være velegnede til formålet. Under besøget blev der ikke fundet forhold der taler imod opfyldelse af kriteriet. 3.9 Brugerbetaling 26. Gebyret for uddannelsen/kurset modsvarer uddannelsens/kursets omfang, varighed, niveau, eksamensform og undervisningsfaciliteter/-udstyr. Bilag Admission form Bilag Opdateret student handbook Prisen for uddannelsen adskiller sig ikke bemærkelsesværdigt fra lignende uddannelser og modsvarer udmærket uddannelsens omfang, varighed, niveau og eksamensform samt undervisningsfaciliteter og -udstyr. 27. Uddannelsesinstitutionens markedsføring af uddannelsen/kurset skal være præcis, objektiv og informativ og stemme overens med uddannelsens/kursets faglige indhold og sprogkrav. Kriteriet er delvist opfyldt. Bilag 1.2. Student handbook, p. 3 Bilag BA (Hons) in Business Administration Bilag 2.9. Direct mail Eksperterne vurderer at der ikke er væsentlige forhold der taler imod at markedsføringen af uddannelsen på det overordnede plan er præcis, objektiv og informativ og stemmer overens med uddannelsens faglige indhold og sprogkrav. Dog har eksperterne bemærket enkelte upræcise elementer i markedsføringsmaterialet: Statistikkerne i student handbook, p. 3, bl.a. om gennemførelsesgraden for de studerende og dimittendernes forbedrede karrieremuligheder, er utilstrækkeligt opdaterede. I student handbook henvises desuden til en analyse i The Guardian, men det fremgår ikke klart at denne analyse kun forholder sig til De Montfort University. Den samme information bruges desuden i en direct mail til virksomheder, men uden kildeangivelse. Generelt skal udsagn om uddannelsens kvaliteter være dokumenterede. Dokumentationen skal være opdateret, og det skal være klart hvilke udsagn der dækkes af hvilken dokumentation. På den baggrund vurderes kriteriet at være delvist opfyldt. Forbedringspunkt Niels Brock skal inden for en måned dokumentere at markedsføringsmaterialet vil blive præciseret. Forbedringspunktet forholder sig specifikt til brug af kildehenvisninger og statistik i student handbook, p. 3 (fodnoten), og i udsendte direct mails. Hvis dette materiale fortsat benyttes til markedsføring, skal det fremgå tydeligt hvad tallene dækker, og hvornår de er fra. Alternativt skal statistikken opdateres med de nyeste tilgængelige tal. Der skal ligeledes sondres klart mellem hhv. dokumentation der forholder sig til De Montfort University, og dokumentation der specifikt forholder sig til Niels Brocks aktiviteter. 20 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

21 28. Det fremgår tydeligt af uddannelsesinstitutionens hjemmeside på engelsk hvilke udgifter gebyret dækker, og hvilke ekstra udgifter der derudover må påregnes. Bilag Admission form Det fremgår af hjemmesiden hvilke udgifter gebyret dækker Kvalitetssikring 29. Der er formelle procedurer for løbende og systematisk evaluering af uddannelsen/kurset. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 35 Bilag De Montfort University course management grid Bilag Minutes First Monday Meeting 10 th March 2008 Bilag Student module feedback questionnaire Institutionsbesøg Dokumentationen beskriver den løbende evaluering i form af dialog med både studerende og De Montfort University. For de studerende drejer det sig især om de såkaldte First Monday Meetings og anonyme evalueringer af hvert fag. Dialogen med De Montfort University sikres via et planlægningssystem (management grid) og gensidige besøg. Dokumentationen beskriver desuden de systematiske procedurer for evaluering og kvalitetssikring, herunder Subject Assessment Boards opmærksomhed omkring Niels Brocks karakterniveau, de fire årlige lærermøder på Niels Brock, to årlige møder mellem De Montfort University og Niels Brock og den endelige annual report som udarbejdes af Niels Brocks ledelse i dialog med De Montfort University. 30. Uddannelsen/kurset sikrer systematisk opfølgning på alle evalueringer, herunder opfølgning på de løbende evalueringer af den samlede uddannelse/det samlede kursus. Bilag 1.1. Redegørelse, besvarelse af spm. 35, særligt pkt Institutionsbesøg Dokumentation indeholder flere eksempler på at der er blevet fulgt op på evalueringer. Fx nævnte de studerende under besøget flere eksempler på at deres evalueringer havde ført til praksisændringer. Eksperterne bifalder desuden de aktuelle tiltag som ledelsen fortalte om under besøget, i forhold til at indsamle og systematisere relevant viden om dimittendernes videre færden. Disse tiltag vil styrke ledelsens mulighed for at kvalitetssikre uddannelsens indhold så uddannelsen kan kvalificere dimittenderne til at gennemføre en master- eller kandidatuddannelse sidenhen, hvilket er en del af uddannelsens sigte. Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 21

22 22 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

23 Appendiks A Bilagsliste Her følger en oversigt over det bilagsmateriale som Niels Brock har stillet til rådighed som dokumentation i forbindelse med vurderingen. 1. Dokumentationsmappe 1.1. Redegørelse 1.2. Student handbook 1.3. Module description Module description: CORP Module description: CORP Module description: ACFI Module description: ACFI Module description: MARK Module description: MARK Module description: MARK Module description: CORP Module description: CORP Module description: CORP Module description: CORP CV-samling Lars Askholm Pernille Berg Charlotte Forsberg Maria Frøsig Anne Marie Mathiasen Charles-David Mpengula Sharon Bush Pedersen Peter Schmalz Jesper Vej 1.5. Niels Brocks organisationsdiagram 1.6. Module and support teams 1.7. De Montfort University graduate publication 1.8. Niels Brocks hjemmeside BA (Hons) in Business Administration The programme structure Admission form Scholarship to BA (Hons) Business Administration programme Teaching learning methods Download the BA student handbook Assessment Statements from BA students and graduates Student profiles Bachelorprofiler fra Niels Brock Smiling at life! Student profiles A student profile Reference lists Reference list 1: Reference list 2: Reference list 3: BA and beyond Vurdering af BA (Hons) in Business Administration på Niels Brock 23

24 Newsletter BA in Business Administration Newsletter, March Literature for BA in Business Administration Frequently asked questions Academic staff 1.9. Bachelor from Niels Brock marketing folder Student application form De Montfort University course management grid Minutes First Monday Meeting 10 March General feedback form written coursework De Montfort University Student module feedback questionnaire Course journal 2. Udleveret dokumentation fra besøg 8/ CV Jesper Vej 2.2. Analyse februar-marts Analyse november Supplerende redegørelse Opdateret student handbook List of students, nationality, degree etc. ( ) 2.5. Sprogtest English admission test 1 A English admission test 1 B English test april, Invitation written test Invitation interview 2.6. Lokaleliste 2.7. Profil af De Montfort University Niels Brock BA-studerende/dimittender 2.8. Classification summary alpha order including award title 2.9. Direct mail 24 Vurdering af Niels Brock s BA (Hons) in Business Administration

Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af BA (Hons) in International Business på IBC Kolding

Læs mere

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse

Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser. Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser på statslige institutioner Vejledende udtalelser til brug for Udlændingeservices afgørelser om opholdstilladelse Vurdering af ikke godkendte uddannelser/kurser

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2011 Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels

Læs mere

Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock

Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Genvurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af MSc International Business and Management

Læs mere

Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding

Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding Genvurdering af MBA in General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner 2013 Genvurdering af MBA in General Management

Læs mere

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende kursus Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Andebølle Ungdomshøjskoles studieforberedende

Læs mere

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock

Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Genvurdering af BA (Hons) Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Genvurdering af BA (Hons) Business Administration

Læs mere

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner

Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole. Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af Livestock Management på Dalum Landbrugsskole

Læs mere

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser

SU-vurdering. Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering Rammer og kriterier for SU-vurdering af private uddannelser SU-vurdering 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Eftertryk

Læs mere

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Vurdering af The Interaction Design Programme på Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige uddannelsesinstitutioner Vurdering af The

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning på Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Eksport ved Aalborg Universitet

Læs mere

Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock

Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Genvurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Genvurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af Graduate Certificate in International

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Esbjerg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved CVU Syd, Næstved 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Interaktivt Design ved Syddansk Universitet i Sønderborg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Syddansk Universitet 2005

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemi og Bioteknologi) ved Aalborg Universitet Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Dalum UddannelsesCenter Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-520/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding

Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af MBA General Management på International Business Academy i Kolding Vurdering af ikke-godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MBA General Management på International

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole

Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Udbud af diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik ved University College Lillebælt og Den frie Lærerskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-504/MA DANMARKS

Læs mere

Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af American BSc in Business Administration på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Genvurdering af American BSc in Business Administration

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sygepleje- og Radiografskolen Københavns Amt 2005

Læs mere

Vurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock. Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner

Vurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock. Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MSc International Business and Management på Niels Brock Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MSc International Business and Management

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Aalborg Universitet 2005

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i Odense, CVSU-Fyn 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af fysioterapeutuddannelsen

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske universitetsuddannelser til internationale studerende 22. november 2010 J.nr. 2008-7602-02 RA Præambel De otte danske universiteter ønsker at forbedre og styrke internationalt

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen i København DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens produktionsretning ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i Århus ved JCVU 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen af ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg ved Danmarks Tekniske Universitet Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen By og Byg

Læs mere

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest

Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Udbud af bygningskonstruktøruddannelsen med afstigning til byggetekniker ved EUC Vest Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-547/HME DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Bygningskonstruktøruddannelsen ved Byggeteknisk Højskole Haslev 2004 Indstilling

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner

Lovtidende A. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner Lovtidende A Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner I medfør af 1, stk. 1 og 4, i lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser,

Læs mere

Vurdering af MSc in International Business på International Business Academy

Vurdering af MSc in International Business på International Business Academy Vurdering af MSc in International Business på International Business Academy Vurdering af ikkegodkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af MSc in International Business på International

Læs mere

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige. Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata Suppleringsuddannelsen til den sundhedsfaglige kandidatuddannelse Bilag 2: Tabelrapport for spørgeskemadata

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Integreret Design ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende

Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende Retningslinjer for udbud af danske videregående uddannelser til internationale studerende 1. Definitioner 2. Generelt 3. Information i forbindelse med studievalg 4. Partnere og agenter 5. Adgangskrav 6.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole, CVU København og Nordsjælland DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Skodsborg Fysioterapiskole,

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens IKT-retning ved Ingeniørhøjskolen i Århus 2005

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) J.nr.: 11-111205 Dok.nr.: 2101728 Udkast til Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1 i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock

Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Vurdering af Graduate Certificate in International Business på Niels Brock Vurdering af ikke godkendte uddannelser og kurser på statslige institutioner Vurdering af Graduate Certificate in International

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i Århus, JCVU DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen i

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0084/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner

Professionshøjskolernes Rektorkollegium og Danske Erhvervsskoler. Code of Conduct. for. danske videregående uddannelsinstitutioner Code of Conduct for danske videregående uddannelsinstitutioner i Undervisningsministeriets regi Dansk udgave 31.05.10 Code of Conduct Page 1 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Baggrund... 3 3.

Læs mere

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse.

skal fremgå af uddannelsens studieordning. Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen fastsætter adgangskrav til den enkelte kandidatuddannelse. BEK nr 1497 af 12/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. januar 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi

Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Faglig rammebeskrivelse for kandidatuddannelsen i kemi Nærværende rammebeskrivelse er et fagbilag, knyttet til Studieordning for kandidatuddannelsen i kemi. Denne kan ses på Det Naturvidenskabelige Fakultets

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Stærkstrøm

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Ingeniørhøjskolen i Århus Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Professionshøjskolen University College Nordjylland Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0087/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Version / dato: 9. oktober 2013 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1, i lov nr. 319 af 16. maj 1990 om adgangsregulering

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen i kemi (Kemiteknik) ved Ingeniørhøjskolen Odense Teknikum Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Aalborg Universitet,

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Aalborg Universitet, Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik ved Aalborg Universitet, Esbjerg Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Elektronik

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København

Akkreditering af professionsbacheloruddannelser. Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen i København Akkreditering af professionsbacheloruddannelser Diplomingeniøruddannelsen Maskin ved Ingeniørhøjskolen

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 29. december 2011. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb. 15. december 2011. Nr. 1389. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 15. december 2011. Nr. 1389. Bekendtgørelse om universiteternes internationale uddannelsesforløb I medfør af 3, stk. 1, 3 a, stk. 7, og 34 i lov om universiteter

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen, CVU Vita i Holstebro DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Fysioterapeutuddannelsen ved Ergoterapeutog Fysioterapeutskolen,

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Ergoterapeutuddannelsen i København ved CVU Øresund 2004 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018)

Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) Adgangskrav for Digital Innovation & Management (optagelse august 2018) For at søge om optagelse på IT-Universitetets kandidatuddannelse i Digital Innovation & Management skal du have en universitets-bacheloruddannelse

Læs mere

Bilag 2 BScE studieordning 2004

Bilag 2 BScE studieordning 2004 2004/2005 DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Bilag 2 BScE studieordning 2004 Studieordningen for BScE studiet er DTU's overordnede beskrivelse af, hvordan bachelordelen af civilingeniøruddannelsen er sammensat.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense

Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Profilforløb i sundhedspraksis ved Erhvervsakademiet Lillebælt i Odense Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0145 DANMARKS

Læs mere

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002

Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B. November 2002 AARHUS UNIVERSITET Det Humanistiske Fakultet Studieordning for FAGLIG SUPPLERING I M U S I K V I D E N S K A B November 2002 Senest revideret november 2002 Faglig supplering i Musikvidenskab Kapitel 1:

Læs mere

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008

Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Code of conduct Roskilde Handelsskole 2007/2008 Generelt Roskilde Handelsskole ønsker generelt at udvikle og konsolidere skolens internationale dimensioner i overensstemmelse med regeringens og undervisningsministeriets

Læs mere

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) 5. februar 2015 Styrelsen for Videregående Uddannelser, j. 14/023209 Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4, i

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Udbud af diplomuddannelse i vurdering ved Erhvervsakademiet Lillebælt Akkreditering af udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0086/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse i vurdering

Læs mere

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen)

Lovtidende A Udgivet den 31. januar Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) Lovtidende A 2017 Udgivet den 31. januar 2017 30. januar 2017. Nr. 111. Bekendtgørelse om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne (kandidatadgangsbekendtgørelsen) I medfør af 1, stk. 1 og 4,

Læs mere

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Radiografuddannelsen ved Sundheds CVU Aalborg 2005 Indstilling i forbindelse med akkrediteringen

Læs mere

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Akkreditering. Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Akkreditering Diplomingeniøruddannelsens Bygningsretning ved Aalborg Universitet 2004 Indstilling

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere