Morten Beck Andersen Hovedopgave 11/ Hovedopgave. Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912. Studienummer: Vejleder Peter Laigaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Morten Beck Andersen Hovedopgave 11/8-2014. Hovedopgave. Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912. Studienummer: 1021232. Vejleder Peter Laigaard"

Transkript

1 Sport Direct Aarhus Strategiske position og udfordringer Hovedopgave Udarbejdet af: Morten Beck Andersen sfpe0912 Studienummer: Vejleder Peter Laigaard Antal anslag: Afleveret d. 11/ Side 1 af 44

2 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 DEFINITION AF INDUSTRIEN... 4 PROBLEMFORMULERING:... 5 HOVEDPROBLEMFORMULERING... 5 METODE:... 5 OPGAVENS FORMÅL OG RESSOURCER:... 5 MÅLGRUPPE:... 6 UNDERSØGELSESDESIGN:... 6 AFGRÆNSNING:... 7 DATAGRUNDLAG OG KILDEANALYSE... 8 KILDEKRITIK:... 9 KORT INTRO OM VIRKSOMHEDEN SPORT DIRECT ÅRHUS:... 9 STRATEGISK ANALYSE: PESTEL ANALYSE: POLITISKE FORHOLD ØKONOMISKE FORHOLD SOCIO- KULTURELLE FORHOLD TEKNOLOGISKE FORHOLD MILJØMÆSSIGE FORHOLD LOVGIVNINGSMÆSSIGE FORHOLD PORTERS FIVE FORCES KUNDER LEVERANDØRER SUBSTITUERENDE PRODUKTER POTENTIELLE INDTRÆNGERE BOSTON- MODELLEN (MATRICEN) Figur GENERAL ELECTRIC MODELLEN (GE) Figur PORTERS GENERISKE STRATEGIER DELKONKLUSION PÅ EKSTERN ANALYSE ANSOFF S VÆKSTMATRICE RESSOURCER OG KOMPETENCER Figur DELKONKLUSION PÅ INTERN ANALYSE VISION: MISSION: STRATEGISKE MÅL: Side 2 af 44

3 SWOT- ANALYSE STRATEGISKE POSITION: IDENTIFIKATION AF DE VÆSENTLIGSTE UDFORDRINGER UDFORDRINGER FOR SPORT DIRECT AARHUS KORT SIGT MELLEMLANG SIGT MCKINSEYS 7S MODEL Figur STRATEGI: STRUKTUR: SYSTEMER: FÆLLES VÆRDIER: STIL (LEDELSESSTIL OG LEDELSE) MEDARBEJDERE: FÆRDIGHEDER: OPSAMLING: REGNSKABSANALYSE RENTABILITET AFKASTNINGSGRADEN OVERSKUDSGRADEN: AKTIVERNES OMSÆTNINGSHASTIGHED: SAMMENLIGNING: GÆLDSRENTEN: EGENKAPITALENS FORRENTNING: LIKVIDITET LIKVIDITETSGRAD: SOLIDITET SOLIDITETSGRAD: OPSAMLING KONKLUSION PERSPEKTIVERING LITTERATURLISTE BØGER: WEB- SITES: KOMPENDIER: PERSONER: BILAG: BILAG 1: BILAG 2: BILAG Side 3 af 44

4 Indledning Definition af industrien Industrien er i denne opgave defineret som sportsindustrien, hvorfor virksomheden Sport Direct ses i forhold til hvilken strategisk position virksomheden har på markedet. Min praktikperiode med tilhørende praktikprojekt har givet mig en stor interesse for netop Sport Direct Aarhus og driften heraf. Denne opgave skrives i forlængelse af mit tidligere praktikprojekt i virksomheden, som generelt omhandlede virksomhedens gennerelle indtjeningsevne og mulighederne for optimering heraf. Her analyserede jeg blandt andet konkurrenceforholdene og kom frem til løsningsforslag hvor virksomheden kunne optimere driften af forretningen. For at kunne optimere sin forretning er det afgørende for Sport Direct at overveje sine strategier. Strategiens rolle er at binde organisationens omgivelser sammen med organisationens ageren, på et overordnet virksomhedsniveau, ved at sætte mål og tage beslutning om aktion/reaktion i omgivelserne. 1 Med vigtigheden af strategiske overvejelse vil jeg analysere Sport Directs interne og eksterne situation for at undersøge mulighederne for strategiudvikling i virksomheden. Det vil endvidere være relevant for undersøgelsen af strategiudviklingen at undersøge virksomhedens økonomiske udvikling igennem de sidste 2 år for at give et realistisk billede af deres økonomiske situation. En regnskabsanalyse vil belyse denne udvikling, og på samme måde bruges i vurderingen af virksomhedens nuværende og fremtidige strategiske position. Det vil afhjælpe Sport Direct med oplysninger angående virksomhedens markedssituation, og på baggrund heraf udvikle løsningsforslag til hvilke tilpasninger der med fordel kan tilpasses eller eventuelt ændres. 1 Håndbog i strategianalyse, side 2. Side 4 af 44

5 Problemformulering: Jeg ønsker at danne mig et overblik over Sport Direct Aarhus strategiske situation og muligheder for udviklingen heraf. Jeg vil undersøge hvilke behov der skal opfyldes for at bibeholde eller ændre en god strategi og samtidig konkretisere virksomhedens økonomiske situation via en regnskabsanalyse. Det vil danne baggrunden for min hovedproblemformulering som beskrevet nedenfor. Hovedproblemformulering På baggrund af strategiske analyser, hvordan vurderes den strategiske position hos Sport Direct Aarhus? Hvilke strategiske udfordringer står Sport Direct Aarhus over for på kort og mellemlang sigt? Metode: I metodeafsnittet vil jeg fastlægge hvilken teori og empiri, som ligger til grund for udarbejdelsen af opgaven, som har til formål at besvare problemformuleringen. Min opgave er baseret på desk research med udgangspunkt i analyse med teori og modeller i strategianalyse. For at kunne besvare min problemformulering analyserer jeg den eksterne og interne situation i Sport Direct Aarhus og definerer deres vision, mission og strategiske mål. Her vil jeg bruge følgende teorier: PESTEL, Porters Five Forces, Boston Matricen, GE Modellen, Porters generiske strategier til den eksterne analyse. Til den interne analyse vil jeg benytte mig af følgende teorier: Ressourcer, Kompetencer, Porters værdikæde og Ansoff s vækstmatrice. Det afslutter jeg med en SWOT og TOWS analyse og afrunder med at gøre brug af McKinseys 7- S model og komme med konkrete løsningsforslag. Opgavens formål og ressourcer: Opgavens overordnede formål er, som det også fremgår af problemformuleringen, at klargøre Sport Directs Aarhus strategiske position på markedet, samt at klargøre hvilke tiltag der kan foretages, for at opnå en stærkere position. Side 5 af 44

6 Dette gøres bl.a. igennem de opstillede analyser for at finde den strategiske position. Disse analyser samles i en vurdering af hvor Sport Direct skal sætte ind med tilpasninger, for at opnå en stærkere position på markedet, og stå stærkere til fremtidens udfordringer. I forhold til de tilgængelige ressourcer til udarbejdelse af opgaven, er der anvendt min egen tid og faglige kunnen, samt input fra vejleder, og ledelsen i Sport Direct Aarhus. Opgaven er udarbejdet i perioden primo juli til medio august og med udgangspunkt i lærebøger. Målgruppe: Opgavens målgruppe er ledelsen i Sport Direct Aarhus, samt lærer på uddannelsen. Undersøgelsesdesign: Nedenstående figur viser hvordan jeg har bygget min opgave op. Farverne illustrerer hvilket niveau man er på og hvornår disse skifter. Min opgave vil starte med at redegøre og beskrive mit problemområde og hvordan jeg vil strukturere min opgave blandt andet med indledning, problemformulering og metode. Indledning Problemformulering Metode Strategisk analyse Ekstern analyse Intern analyse Regnskabsanalyse Konklusion Side 6 af 44

7 Næste niveau er det analyserende niveau, hvor jeg vil lave en strategisk analyse, både interne og eksterne forhold, der afsluttes med en opsamling i en SWOT model og TOWS analyse. Jeg vil fortsætte med at lave en regnskabsanalyse som sammen med den strategiske analyse vil være grundlaget for mit vurderende niveau i konklusionen. Denne struktur give optimale forudsætninger for at kunne besvare min hovedproblemformulering. Afgrænsning: For at opretholde fokus på opgavens problemformulering, er opgaven afgrænset fra ikke at omhandle områder som ikke er vurderet relevante i forhold hertil. Opgaven tager udgangspunkt i sportsindustrien, så opgaven kun omhandler relevante områder indenfor virksomheden og derved ikke konkurrenterne. Opgaven afgrænses yderligere til kun at omhandle Sport Direct Aarhus, hvorfor de andre afdelinger ikke vil blive behandlet heri. Opgaven er afgrænset i den eksterne analyse, eftersom at analysen omkring kundesegmentering er fravalgt, da dette ikke findes relevant for opgaven. Opgaven er i den interne analyse, afgrænset fra en analyse omkring Porters serviceværdikæden, da denne ikke er nødvendig i forhold til besvarelse af opgavens problemformulering og derfor anses denne analyse for at være irrelevant. Opgaven er yderligere afgrænset i den strategiske analyses sidste del, forretningsudvikling, hvor jeg vil benytte McKinseys 7 S er model som afsluttende vurdering på Sport Direct Aarhus udvikling af virksomheden. Jeg afgrænser mig derfor for at gøre brug af følgende: business case, Abells positioneringskort, scenarier, Delphi, backcasting, fremtidsværksted, kritiske succesfaktorer og en interessentanalyse. Der afgrænses i opgaven fra enkelte områder af regnskabsanalysen, som ikke anses for værende relevante tal i forhold til udarbejdelse af konklusionen på opgaven. Side 7 af 44

8 Datagrundlag og kildeanalyse Efter at opgavens formål er beskrevet, samt det er klargjort hvorledes opgaven er opbygget for at give en overskuelig gennemgang af analyserne frem til en konklusion på problemformuleringen. Følgende afsnit klargøre hvilke valg der er truffet, i forbindelse med udvælgelse af datagrundlag samt kilder. Opgaven tager udgangspunkt i sekundært datamateriale, herunder kompendier, regnskab mv. Der er anvendt primær data i form af korrespondance med administrerende direktør Per Andersen samt salgskonsulent Lars Ellebæk. Opgaven har fået yderligere information, og bidrag fra kædedirektør Ole Køhler Jensen. Eftersom at opgaven næsten udelukkende indeholder sekundært data er det vigtigt, at være opmærksom på at dette er data der er udarbejdet af andre og at der derfor kan være subjektive holdninger og meninger. De anvendte kilder i opgaven, er derfor anvendt ud fra en kritisk synsvinkel. Primær data Sekundære data Kvalitative data Korrespondance med Sport Direct Aarhus og kædedirektør Kompendier: Strategihåndbogen og Det strategiske arbejde. Teoribøger Kvantitative date Anvendes ikke Udkast af årsrapport 2012/2013 Sport Direct Aarhus De kvantitative data der er anvendt i opgaven består af uddrag fra årsregnskabet for Sport Direct Aarhus for 2012/2013 og 2013/2014. Baggrunden for valget heraf, er at det anses som værende vigtig data i forhold til at kunne klarlægge virksomhedens økonomiske stand i forhold til den strategiske position, samt de nye tiltag som anses for vigtige i forhold til en stærkere markedsposition. Side 8 af 44

9 De kvalitative data der er anvendt i opgaven, er lærebøger og kompendier og korrespondance pr. mail med indehaver Per Andersen, salgskonsulent Lars Ellebæk og kædedirektør Ole Køhler Jensen. Kildekritik: Der er i opgaven anvendt kilder i form af korrespondance med indehaver og administrerende direktør Per Andersen, hvilke ligesom udarbejdet artikler kan have en subjektiv holdning eftersom at Per Andersen er indehaver, og derved har en interesse i virksomheden. Per Andersen og relevante personer omkring Sport Direct Aarhus er oplyst omkring projektet, og hvilket formål der er med opgaven. Jeg vurderer mine sekundær data som troværdige, idet kompendierne har en høj rehabilitet og validet, da de er lektorer og undervisere fra Aarhus Universitet. Der vil dog i skrevne kompendier, altid være en grad af en subjektiv holdning, hvorfor man må være påpasselig med anvendelse heraf. Der er udover kompendier også anvendt teoribøger, og det samme gælder her for en subjektiv holdning. Udkastet af årsregnskabet er udarbejdet af en revisor, hvilket vil sige at denne er udarbejdet ud fra konkret lovgivning omkring væsentligheden og det at give et retvisende billede, hvorfor denne vurderes høj i rehabilitet. Kort intro om virksomheden Sport Direct Århus: Siden den adm. Dir. Per Andersen overtog Sport Direct Aarhus i 2007/2008 har han haft stor fokus på omkostningerne og samt fået dem reduceret så meget som muligt. Der er skruet på alle de parametre, som har været mulige at skrue på. På samme måde afskaffede Per et unødvendigt stort varelager, så fokus kunne være på at skabe mere værdi til sine eksisterende og potentielle nye kunder. Side 9 af 44

10 Sport Direct Aarhus er en del af en større kæde, som er ejet og administreret af INTERSPORT Danmark A/S. Sport Direct opererer kun på B2B markedet. Koncernen er Danmarks største landsdækkende kæde af B2B- forhandlere af profil- og sportsprodukter til virksomheder institutioner og klubber. Med mere end 900 medarbejdere fordelt i over 130 danske butikker og forhandlere, er INTERSPORT Danmark A/S og Sport Direct ApS en gennemgående figur på både B2C- og B2B- markedet i den overordnede danske sportsbranche 2. Dette er også grundet en omsætning på henholdsvis over 1 mia. kr. i INTERSPORT Danmark, og 130 mio. kr. i Sport Direct kæden 3. INTERSPORT Danmark A/S er noget større på verdensplan, med mere end 5000 butikker som fungerer som et af verdens største detailhandelssystemer indenfor sport. Nationalt er Sport Direct i øjeblikket tilknyttet med 27 forhandlere. Den basale forretningsmæssige tankegang for hver af de enkelte forhandlere i kæden, ligger især vægt på at kunderne er forretningens omdrejningspunkt. Lokalt er Sport Direct Aarhus en mindre virksomhed med 5 ansatte med henholdsvis en administrerende direktør, salgschef, indkøbschef, teamsport/profilsalgs sælger og en bogholder. Det er teamet der står for den daglige drift i Sport Direct Aarhus. Her kombineres en stærk profil med faglige konsulenter der rådgiver, med fokus på at skabe den ønskede opmærksomhed omkring kundens virksomhed og dets image. Det interne samarbejde på arbejdspladsen udmunder sig i oplæg til kunderne, hvorfor der skal indhentes tilbud fra leverandører. 4 Sport Direct Aarhus vision og mission giver en god forståelse for virksomhedens stræben, samt hvordan de vil udrette det i forhold til hvilken virksomhed Sport Direct Aarhus ønsker at være. Strategisk analyse: Der vil i de kommende afsnit blive gennemgået en strategisk analyse for Sport Direct Århus, hvor den interne og eksterne del af analysen samles i en SWOT- analyse, for at klargøre virksomhedens strategiske position. SWOT- analysen samles afslutningsvis med de relevante løsningsforslag i en TOWS- analyse for virksomheden. 2 direct.dk/om_sport_direct.aspx?id=5 3 Oplysninger fra Ole Køhler Jensen kædedirektør i Sport Direct koncernen. 4 Fra tidligere praktikprojekt, Optimering af indtjeningen i Sport Direct Aarhus ApS, 04/ Side 10 af 44

11 Ekstern analyse Den eksterne analyse vil gennemgå de faktorer som kan påvirke Sport Direct udefra og disse analyser vil fremgå samlet set i SWOT- analysen under muligheder og trusler for virksomheden. Den eksterne analyse udgør halvdelen af forarbejdet til SWOT- analysen. Jeg vil benytte PESTEL, Porters Five Forces, Boston Matricen, Generel Electric modellen og Porters generiske strategier, som afsluttes med en delkonklusion. PESTEL analyse: PESTEL analysen bruges til at analysere en virksomheds eksterne omgivelser og hvilken betydning de kan medfører for virksomheden. Som første led i den eksterne analyse vil denne analyse give et overblik over omgivelserne i virksomheden og faktorerne i omverdenen der kan påvirke virksomheden. Politiske forhold Grundlæggende er der ikke nogle omgivelser af politisk grad der er afgørende for Sport Directs ageren på markedet. Dog har Sport Direct i enkelte tilfælde ved større leveringer, bestilt tekstil tryk hjem fra Polen, da det er billigere. Her skal man være opmærksom på at trykkene bliver produceret under ordentlige forhold, hvilket betyder at de medarbejdere der udfører arbejdet skal være ansat under de korrekte ansættelsesforhold og arbejdsvilkår. Et andet område som kan have konsekvenser for Sport Direct Aarhus, er hvis der ved deres produktion af bomuld er anvendt børnearbejde. Virksomheden skal støtte op om korrekte forhold for udførelse af arbejdet. Økonomiske forhold Der kan være økonomiske forhold der kan påvirke driften i virksomheden. En konsekvens af finanskrisen i Danmark har været og er fortsat, at debitorer ikke overholder den aftalte betalingsfrist. Betalingsfristen er afgørende for at Sport Direct sikrer sin indtægt og at virksomheden derved kan opretholde et godt forhold til banken og andre långivere. Sport Directs økonomiske ageren kan også påvirkes af renteniveauet. Dette gælder selvfølgelig både et fald i Side 11 af 44

12 renteniveauet som vil give mulighed for flere investeringer og negativt som vil gøre at de mindre attraktive produkter vil blive valgt fra i forhold til salgsfokus. Socio- kulturelle forhold Kunderne, som i denne sammenhæng er virksomhederne, gør at markedet er ekstremt krævende, idet de kræver nem og hurtig betjening med gode rabatter. Opnår kunden ikke dette købes varen et andet sted. I sportsbranchen er det helt almindeligt at kunderne indsamler tilbud før en eventuelle beslutning foretages. Hvis tilbuddet ikke er tilfredsstillende anskaffes de efterspurgte produkter andetsteds i stedet for, for eksempel i udlandet. Det er derfor også afgørende at have et godt forhold til sine kunder og dermed sit netværk. Det giver en merværdi for kunderne med et godt forhold, som kan vise sig særdeles brugbar i kampen mod konkurrenterne. Ved at vedligeholde sit netværk kan man samtidig tilegne sig vigtig viden omkring eventuelle ændringer i livsstil og værdier, så produkterne og servicen kan opdateres dertil. Teknologiske forhold På grund af Sport Directs tilstedeværelse i sportsindustrien er det vigtigt at deres software og tilsvarende IT systemer er opdateret til at kunne følge med, da teknologien hele tiden forbedres. På samme måde vil det være en fordel at sørge for at produktionsværkstederne også kan følge med til Sport Directs behov og dermed opnå effektiv produktion ved eksempelvis større leveringer. Sport Direct har sin hjemmeside som på nuværende tidspunkt fungerer både som en informations og oplysnings hjemmeside men også som en fungerende webshop til erhverv. Det kræver ikke de store opdateringer, men det kunne overvejes at oprette en mere brugervenlig hjemmeside der skaber et større overblik over hvilke produkter og muligheder Sport Direct Aarhus tilbyder. Dette gør det nemmere for de repræsentanter rundt ved kunderne, der for eksempel står for det årlige julegave indkøb til medarbejderne. En hjemmesideopdatering vil kunne give det forbrugerne altid efterspørger, at det skal være nemt at handle på nettet, hvilket betyder, at alle oplysninger skal være tilgængelige online. Hos Sport Direct Aarhus er det i dag pga. teknologiens udvikling Side 12 af 44

13 nødvendigt at udarbejde, samt opdatere nyhedsbreve som er skræddersyet til de forskellige kunder, da dette vil give et mere målrettet salg og fokus. Miljømæssige forhold Det er for Sport Direct Aarhus afgørende, at være særdeles opmærksom på grøn tankegang. Det er ikke altid nødvendigvis det billigste, men det alt afhængig af hvilken kunde og hvilke forespørgsler er det vigtigt at Sport Direct Aarhus overvejer hvilke materialer der bruges i produkterne. Sport Direct Aarhus image vil blive beskadiget hvis deres brand eller en af deres leverandører bliver kædet sammen med en produktion af forurenet produkter eller skadelige kemikalier. Derfor er en bevidsthed omkring brugen af eksempelvis den rigtige bomuld og ingen benyttelse af forkerte stoffer der kan give allergiske reaktioner vigtige at have med i Sport Direct Aarhus tankegang. Lovgivningsmæssige forhold Sport Direct skal konstant opretholde alle lovgivningsmæssige forhold der måtte forekomme i forhold til sikkerhed for kunderne og dermed virksomhederne. Forbrugerbeskyttelsens aftaler opretholdes for begge parters sikkerhed skyld. Porters Five Forces Porters Five Forces vil i nedenstående afsnit blive udarbejdet, for at konkretisere hvilken konkurrence der findes i sportsindustrien og herunder hvilken konkurrencemæssig position Sport Direct Aarhus har. Analysen giver et indblik i attraktiviteten i industrien. Virksomhedens konkurrencemæssige situation undersøges ud fra 5 nedenstående punkter. Kunder Sport Direct Aarhus handler udelukkende på B2B markedet, hvilket vil sige at kunderne er, virksomheder, sportsklubber eller foreninger. Der er på dette marked et stort udbud af samme produkt, hvilket er med til at øge kundernes forhandlingsstyrke overfor Sport Direct. Kundernes høje forhandlingsstyrke ses ved deres evne til at presse prisen i bund, da udbuddet på markedet er Side 13 af 44

14 stort og de derfor har flere steder de kan henvende sig for at købe varen. Kunderne står især stærkt overfor en virksomhedsstørrelse som Sport Direct Aarhus ved de store ordre, da dette har en stor betydning for indtægten i en omsætningsmæssig lille virksomhed. Det gælder ved en ordre, at jo større parti af varerne jo billigere en indkøbspris. Leverandører Sport Direct har mange muligheder af leverandører, hvilket giver dem en høj forhandlingsstyrke, da de blot kan finde varen til et andet tilbud blandt en af de andre leverandører. Sport Direct har dog grundet deres varemærke, at alt skal kunne skaffes til kunden, en mindre forhandlingsstyrke overfor deres forskellige leverandører. Dette skyldes, at de alt efter kundens ønsker, kan komme i en situation, hvor produkterne skal købes hjem fra flere forskellige leverandører. Det vil altid økonomisk set være en større fordel for Sport Direct at kunne bestille produkterne ved samme leverandør og derved opnå en forhandlingsstyrke med en mængdebesparelse. I forhold til at Sport Direct Aarhus er en del af sportsindustrien, har de den fordel at de i forbindelse med deres firmagaver kan bestille unikke produkter hjem, såsom Kähler. Det vil sige at kunden kan handle 2 gerninger på et sted og dette gør en virksomhed som Sport Direct Aarhus mere attraktiv for leverandørerne, da dette giver et bredere sortiment. Substituerende produkter Mark On er en direkte konkurrent til Sport Direct Aarhus og de besidder en større andel af markedet. De udbyder samme produkter og tjenester som Sport Direct Aarhus, men de besidder en større kundebase. Eftersom at Mark On kan levere det samme produkt/tjeneste til en måske lavere pris, er Mark On en stærk konkurrent til substituerende produkter. Potentielle indtrængere Der vil i sportsindustrien altid være en risiko for nye indtrængere, men branchen kræver mere end blot at starte et onlinesalg. Side 14 af 44

15 De potentielle indtrængere vil kunne påbegynde onlinesalg uden de store problemer, da vi i dag er langt fremme i forhold til teknologi og muligheder herinde for. Har man som ny indtrænger på markedet gode kontakter, er der store muligheder for at få en erhvervshandel i hus. Det som det dog kræver er, ligesom Sport Direct, at have gode sponsoraftaler, så handlerne kan gå derigennem. Dette område kan være med til at gøre, at det kan være svært at komme ind på dette marked, da kunderne kan være svære at få, hvis de ingen kendskab har til den nye virksomhed. Et andet område, som gør det svært at komme ind på markedet som ny, er at der skal være en form for kapital man kan stille til rådighed hvilket kan slå en del indtrængere ud. De nye indtrængere står svagt i forhold til at trænge ind på markedet, i forhold til manglende adgang og kendskab til de nødvendige distributionskanaler som anvendes for opnåelse af rabat på produkterne. Derudover har Sport Direct Aarhus med deres gode samarbejde med leverandørerne den fordel at det for de nye indtrængere kan være svært at opnå en lignende tillid 5. Boston- modellen (matricen) Den nedenstående boston model er udarbejdet for at kunne give en vurdering af virksomhedens forretningsområder, herunder forretningsportefølje. Modellen viser hvorledes det enkelte produkt/forretningsområde er placeret på markedet i forhold til markedsandel og markedsvækst. Analysen er foretaget for at kunne give en vurdering i forhold til om produktområderne skal forsætte og virksomheden derved forsat skal investere heri eller om det er på tide at høste en af produktområderne. Sport Direct har på nuværende tidspunkt følgende forretnings/produkt - områder: løbetøj firmagaver sport/klubsalg skole/institution motionsredskaber 5 Kilde: Marketing management, side Side 15 af 44

16 De forskellige forretningsområder/produkter indsættes i nedenstående model (Figur 1) med følgende farver. Størrelsen angiver hvor stor en del det enkelte produkt/områder fylder i Sport Direct Aarhus sortiment: GRØN: Firmagaver og Sport/Klubsalg er Sport Direct Aaehus stjerner, da de heraf har en relativ høj markedsandel med mulighed for vækst på markedet. Firmagaver lever op til kundernes strenge krav om at det skal være nemt og hurtigt at handle på nettet. Sport Direct skal forsøge at beholde og udvikle delen indenfor firmagaver, da kapitalen fra firmagaver vil kunne anvendes til at investere i andet. Dog er Sport/klubsalg en større stjerne end firmagaver. BLÅ: Skole/institution og løbetøj ligger solidt i feltet der hedder Malkeko, hvor det er på tide for Sport Direct, at gøre sig klar om de vil forsvare markedsandelen og forsøge at holde prisen for ikke at ødelægge priskonkurrencen eller om de vil udfase produktområderne, for at fokusere på andre. Begge produktgrupper er på et stadie med faste kunder, hvor enkelte er store kunder. De har nogenlunde samme størrelse, dog er løbetøj en anelse større da mange virksomhed har en stor interesse i at have løbetøj til sine ansatte med virksomhedens logo på. Disse to områder vil være for tidligt at udfase, da markedet stadig kan malkes. RØD: Motionsredskaber ligger i udfasen som hunden, da der ikke sker noget bestemt på denne del og Sport Direct burde derfor overveje at udfase dette produkt. For at produkterne skal undgå at ligge i området for hunden og derved rykke over i malkekoen, skal produkterne skille sig ud i forhold til kvalitet og pris. Side 16 af 44

17 Figur 1 Kilde: Marketing Management, side Som man kan se ud fra Boston- modellen står Sport Direct Aarhus stærkt i forhold til firmagaver og skole/institution, hvor produktdelen indenfor firmagaver med fokus herpå, kan anvendes til at investerer i de andre produkter. De kunne eksempelvis investere i produktområdet løbetøj eller skole/institution og derved få gjort disse mere attraktive på markedet. Sport Direct Aarhus bør overveje udfasen af motionsudstyr eftersom at denne ligger i udfasen og derfor kun fungerer som omkostningskrævende produkt for virksomheden. Motionsudstyr kan fremskaffes alle steder efterhånden, da dette er en fast del i en sundere hverdag, hvorfor dette skal være noget specielt. General Electric modellen (GE) GE- modellen kan anvendes i sammenhæng med Boston for at se hvordan Sport Direct Aarhus produkt portefølje ligger på markedet. Der anvendes de samme farver fra tidligere analyse til placering af de forskellige produktområder. Side 17 af 44

18 Figur 2 Kilde: Marketing management, side Det fremgår tydeligt af ovenstående Boston analyse, at det er vigtigt for Sport Direct Aarhus at fokuserer på produktområderne sport/klubsalg og firmagaver, da de to områder står stærkt i den konkurrencemæssige position og de kan ved fokus herpå, være med til at fremskaffe kapital som kan anvendes til at hjælpe områderne der befinder sig i malkekoen med at vokse og tilkomme flere markedsandele og derfor stå stærkere i den konkurrenceposition. De forskellige områder indsættes i modellen med de 9 firkanter, for at se hvorledes de klarer sig i forhold til markedets attraktivitet og virksomhedens konkurrence position. Sport og klubsalg: Dette produktområde er placeret imellem udbyg/invester (høj/mellem) og balancer geninvestering og indtjening (middel/mellem). Den største grønne cirkel, der lige går ind og balancer i geninvesteringer og indtjening. Markedsandelen bibeholdes minimum hvis ikke denne oplever at blive større for at undgå en nedgang. Da det er deres stjerne skal den være med til at kunne investere i de andre på længere sigt og dermed opretholde en god dækningsgrad. Side 18 af 44

19 Firmagaver: Ligger solidt i balancer geninvestering og indtjening (medium/medium), men med en mindre cirkel end sport og klubsalg. Denne stjerne skal også kunne opdateres for at opretholde en stærk og solid konkurrencestruktur og dermed holder eventuelle trusler væk. For at bibeholde deres nuværende markedsandel skal de også kunne følge med i den teknologiske udvikling som tidligere analyseret i PESTEL analysen. Det der eventuelt kommer af ekstra indtægter kan investeres i opbyggelse af en større og bedre webshop med flere muligheder, så man også imødekommer den stigende udvikling i online salg. Skole/institution: Er placeret mellem balancer geninvestering og indtjening (medium/medium) og høst/afhænd (medium/lav). Grundet sin position som malkeko i Boston matricen, er det ikke et område som skal bruges mange ressourcer på. Det er hverken af den rigtige størrelse eller stor nok markedsandel til at kunne udbygge. På samme måde er fungerende for produktområde løbetøj, der har en lidt større blå cirkel end skole/institution. Motionsredskaber: Er placeret i høst/afhænd (svag/svag- medium). På samme måde som produktområdet skole/institution er området ikke sort nok til at kunne mærkes på dækningsgraden. Derfor har dette produktområde en placering som hund, da det ikke er et område der vil give vækst for Sport Direct Aarhus. Markedet er dog tilstede for motionsredskaber, men det er et område Sport Direct bør nedprioritere og dermed udfases. Det fremgår tydeligt af analysen, at det er vigtigt for Sport Direct Aarhus at fokusere på både sport/klubsalg og firmagaver, da de står stærkt i den konkurrencemæssige position og derefter anvende kapital herfra til at afhjælpe skole/institutions området med at vækste og tilkomme flere markedsandele og dernæst stå stærkere i den konkurrenceposition. Side 19 af 44

20 Porters generiske strategier Kilde: og Marketing management, side =7f20f54d8b Sport Direct Aarhus henvender sig til en mindre andel af totalmarkedet, hvor de hele tiden forsøger at holde omkostningerne i bund. Sport Direct Aarhus anvender derfor den generiske strategi omkostningsfokuseret. Hele Sport Direct Aarhus forretningsgang bygger på at få omkostningerne i bund, da dette sikrer dem deres overlevelse på lang sigt. Virksomheder som Sport Direct Aarhus der anvender denne konkurrencestrategi, forsøger hvorend de kan, hele tiden at mindske deres omkostninger ved indkøb, distribution og produktion. Det er simpelthen en nødvendighed for at overleve. Sport Direct Aarhus satser på et udvalgt segment bestående af sportsklubber, foreninger samt virksomheder. Segmentet er for Sport Direct Aarhus også deres lokalmarked. Sport Direct målretter hele tiden sin markedsføring til sit rette segment, som hovedsageligt finder sted i Aarhus og omegn. Sport Direct optræder blandt andet som sponsor, ved både store og små sportsklubber, her kan blandt andet nævnes fodbold- og håndboldklubber som AGF, SK Århus, Idrætshøjskolen, Brabrand IF samt flere. Fordelen for Sport Direct Aarhus ved at benytte en omkostningsfokus- strategi vil blandt andet være, at de som virksomhed har mulighed for at tilpasse deres produkter 100% til kunderne fra Side 20 af 44

21 deres snævre målgruppe. Dette kan for Sport Direct Aarhus blandt andet lade sig gøre til sportsklubber, hvis der er tale om standardprodukter som indkøbes i større partier, så der opnås stordriftsfordele. Herved opstår en win win- situation, da kunden får en skræddersyet løsning som passer perfekt for dem. Til gengæld opnår Sport Direct Aarhus kundeloyalitet samt tættere relationer, som forhåbentlig kan føre til flere fremtidige salg. Delkonklusion på ekstern analyse Som det fremgår af den eksterne analyse har Sport Direct Aarhus ikke de store udfordringer omkring deres eksterne omverden, lovgivning samt politiske forhold da de kun rammer Sport Direct Aarhus i almindelig henseende. Sport Direct Aarhus har meget know how, samt mange gode leverandøraftaler. Dette er en rigtig god fordel, da det gør det muligt for dem at sammensætte skræddersyet handler, som kunden præcis forespørger. Dette giver tilfredse kunder samt kundeloyalitet, som er meget vigtig for en mindre virksomhed som Sport Direct Aarhus. Dog skal Sport Direct Aarhus yde en større indsats omkring anskaffelse af nye kunder, da de har lidt problemer med dette. Kunderne har i dag stor fokus på miljøvenlige produkter, samt at produktionen sker i et godt arbejdsmiljø. Sport Direct Aarhus prøver hele tiden at efterkomme dette, og har deres fokus rettet i denne retning, da de også mener at de via denne vej kan differentiere sig lidt fra deres konkurrenter. Sport Direct Aarhus optræder med en bred produktlinje, dette kan både være en fordel og en ulempe. Men efter en analyse af disse, bør de holde ved de produktområder som kunderne efterspørger, hvilket er specielt to af deres produktgrupper, sport/klubsalg og firmagaver. Eftersom at Sport Direct Aarhus er af mindre størrelse, er det vigtigt at hele tiden kunne tilpasse sine indtægter og omkostninger. Virksomhedens strategi er omkostningsfokuseret, så deres stræben ligger hele tiden i at få omkostningerne ned i minimum. Dette er en meget vigtig kunnen for dem, da dette kan være med til at sikre dem deres overlevelse på markedet. Side 21 af 44

22 Sport Direct Aarhus står ikke stærkt i forhold til de økonomiske trusler fra omverden eftersom at de har en meget lille kapital og en negativ egenkapital. I forhold til de økonomiske udfordringer, kan Sport Direct Aarhus, som det fremgår af Boston modellen, med fordel udfase produktet motionsudstyr. Omkostningerne fra dette produkt kan derved spares og anvendes til fokus og derved højere indtjening ved de andre produkter. Sport Direct Aarhus skal sørge for hele tiden at være opdateret på de teknologiske forhold, så deres hjemmeside og herunder onlinesalg fungerer efter kundernes hensigter. Det er vigtigt for kunderne, at det hele går nemt og hurtigt og deres oplevelse følger herefter. Intern analyse Den interne analyse vil gennemgå de faktorer som kan påvirke Sport Direct Aarhus internt og disse analyser vil fremgå samlet set i SWOT- analysen under styrker og svagheder for virksomheden. Den interne analyse vil bestå af anden halvdel af forarbejdet til SWOT- analysen, som videreføres til udviklingen af virksomhedens strategi. Der ønskes i opgaven at identificere virksomhedens ressourcer og kompetencer, samt hvordan Sport Direct Aarhus klarer sig på markedet i forhold til Ansoff s vækstmatrice. Ansoff s vækstmatrice Sport Direct ønsker som alle andre virksomheder at øge væksten, og dette er derfor en del af deres strategiske overvejelser. Sport Direct kan anvende 4 forskellige vækststrategier, som er sammensat ud fra 2 variable; produkt og marked. Disse to variabler deles op i endnu to områder som er nuværende og nyt. Det er her meget vigtigt for Sport Direct at vælge den rette vækststrategi, da denne skal bidrage med økonomisk vækst til virksomheden. Det kræver derfor en del engagement fra ledelsen at sætte sig ind i hvilke fordele og ulemper der er ved de pågældende vækststrategier og hvilken strategi de skal vælge for at opnå den største succes, så det ikke ender ud i en fiasko. Side 22 af 44

23 Sport Direct Aarhus følger i forhold til deres forretnings idé vækststrategien markedsudvikling. Dette kommer også til udtryk på sportssiden, hvor Sport Direct Aarhus er og vil være Danmarks klubleverandør nr. 1. Sport Direct Aarhus har et bredt sortiment af produkter, hvilket betyder at vækststrategien indenfor produktudvikling vil give mindre fokus på de andre produkter. Dette vil derfor give for mange produktområder og ikke det samme nødvendige fokus. Derfor er det vigtigt at de holder fast i de produkter, som kunderne vil efterspørge og ikke bare udvikler produkter for at udvikle. Kilde: Marketing management, side Sport Direct Aarhus skal derfor fortsat anvende markedsudvikling som vækststrategi, da dette betyder, at de benytter deres nuværende produkter, til at bevæge sig ud på nye markeder med. Der er forbundet en forholdsvis høj risiko med denne vækststrategi, da virksomheden ikke kender de andre nye mulige markeder 100%. Selvom de foretager en masse markedsundersøgelser, samt målinger, så kan de aldrig med sikkerhed vide hvordan de nye markeder vil reagere. For Sport Direct Aarhus vil det kun være relevant at markedsudvikle de nuværende produkter til nye markeder og ikke geografisk, eftersom der er placeret Sport Direct virksomheder i andre byer. Derudover vil det heller ikke være relevant for Sport Direct Aarhus at anvende nye distributionsformer, da deres kunder ikke videresælger produkterne. Sport Direct Aarhus er en del af en kæde, med lignende virksomheder etableret i andre byer, er det vigtigt at de stadig holder fast i deres lokalmarked, og ikke bevæger sig indover de lokalmarkeder for de andre Sport Directs afdelinger i landet. Sport Direct Aarhus kan derimod udvide sig til i stedet for kun at udbyde salg til B- 2- B markedet også at opstarte salg til B- 2- C markedet. Dette kræver noget tilpasning både ved produkterne, men også på hjemmesiden som Side 23 af 44

24 er fælles for hele Sport Direct. Dette er dog ikke realistisk på nuværende tidspunkt, og vil kræve flere afgørende ændringer på kædeplan. Ressourcer og kompetencer Jeg vil kigge på ressourcer og kompetencer, for at vurdere Sport Direct Aarhus konkurrencemæssige fordele, værdiskabende aktiviteter og mulighederne for vækst. De er samlet i et skema, hvor de i er opdelt i følgende 3 områder 6 : Utilstrækkelige ressourcer: Hvor Sport Direct står dårligere end konkurrenterne. Tærskel ressourcer: Nødvendige ressourcer for Sport Direct, som man også finder hos konkurrenterne. Unikke ressourcer: Ressourcer hvor Sport Direct står stærkere end de andre og ressourcer som dermed støtter deres konkurrencemæssige fordel. Forskellen på ressourcer og kompetencer er at ressourcerne er det udstyr vi har til rådighed og kompetencerne er de færdigheder og måden ressourcerne kan anvendes på. 6 Kilde: Marketing management, side Side 24 af 44

25 Figur 3 Ressourcer Kompetencer Dårligere end konkurrenterne Utilstrækkelige Menneskelige: familie på lederniveau/ansat Fysiske: placering af kontor i forhold til tydelighed Finansielle: lille kapital Organisatoriske: markedsføring i forhold til klargørelse af sponsorater. Det samme som Tærskel Personale med forskellig konkurrenterne Fysiske: Placering i Århus. uddannelsesbaggrund. Kontoret er lejet, hvilket betyder at der ikke er bundet penge heri. Bedre end Unikke/kerne Intellektuel: bred know how, God kundetilfredshed og konkurrenterne gode sponsorater og stærke tillid. leverandøraftaler Delkonklusion på intern analyse Det konkluderes, at Sport Direct Aarhus har ressourcer som er utilstrækkelige, her kan blandt andet nævnes de menneskelige, finansielle og organisatoriske, som alle her sætter et markant Side 25 af 44

26 præg på virksomheden. Her ville det være nemmest for dem, at ændre på de menneskelige og organisatoriske. Dog skal til de menneskelige ressourcer nævnes, at der er individer med følelser bag dette. Men overordnet ville de menneskelige og organisatoriske ressourcer være nemmest at ændre på, frem for de finansielle ressourcer, som er svære at gøre øjeblikkeligt. Sport Direct Aarhus har dertil tærskel ressourcer, som minder om konkurrenternes ressourcer. Sport Direct Aarhus indeholder dertil også unikke ressourcer, som bred know how, gode sponsorater samt stærke leverandør aftaler. Disse ressourcer er af meget vigtig betydning. Dette er Sport Direct Aarhus forcer, og det er her de kan tage afstand fra deres konkurrenter. Sport Direct Aarhus skal skabe vækst og dette kan ud fra Ansoff s vækstmatrice med fordel være igennem vækststrategien, markedsudvikling. Sport Direct har en bred produktlinje, og bør derfor ikke udvide så den ikke giver sammenhæng for kunden. Virksomheden opererer på lokal- og nærmarkedet i Aarhus, og skal helst også blive inden for disse grænser, set i forhold til andre Sport Direct afdelinger. Sport Direct Aarhus, bør derfor undersøge nye kundegrupper i nuværende markeder, samt nye markeder de ikke allerede er på indenfor deres lokalmarked. Vision: Sport Direct Aarhus stræber efter at bevare deres nuværende position som klubleverandør nr. 1 som minimum, og samtidig skaffe en større kundeskare med hensyn til deres firmagaver og dermed forbedre mulighederne for kunderne. Mission: Sport Direct bør skabe en bredere opmærksomhed om deres nye muligheder angående firmagaver, hvilket opdateret nyhedsbreve kan tilføre virksomheden. Det kunne også overvejes at modernisere sin markedsføring og synliggør mulighederne Sport Direct Aarhus tilbyder og på den måde tilpasse sig. En anden vej kunne være at overveje medarbejdernes kvalifikationer og om man også her kunne tilpasse sig eller tilegne sig andre kvaliteter. Strategiske mål: Et overordnet strategisk mål er at bibeholde deres nuværende position som nr. 1 klubleverandør og at kunne holde på sine omkostninger på et minimum, uden at gå på kompromis med kvaliteten og prisen. Side 26 af 44

27 SWOT- analyse For at vurdere Sport Direct Aarhus strategiske position vil der i nedenstående blive opstillet en SWOT- analyse for selskabet med de væsentligste punkter fra den interne og eksterne analyse. Analysen anvendes til at analysere og identificere stærke og svage sider, muligheder og trusler. Denne metode binder den strategisk analyse sammen via resultaterne herfra 7. Styrker (S) Bred know- how Gode sponsorater Høj kundetilfredshed og tillid Lave omkostninger til husleje mv. Bredt og højt uddannelsesniveau/kompetencer hos personalet Gode kunde og netværksforhold Muligheder (O) Teknologiens udvikling Positiv fremgang i renteniveau Høj forhandlerstyrke overfor leverandører Høj adgangsbarrierer for nye indtrængere Miljøbevidste Svagheder (W) Placering af kontor i forhold til tydelighed Lille finansiel kapital Markedsføring til klargørelse af sponsorater Familiestruktur i ledelse Trusler (T) Teknologiens udvikling Debitorbetaling - finanskrisen Børnearbejde ved udlandsproduktion Negativ fremgang i renteniveau Høj forhandlerstyrke hos kunderne Konkurrent Mark On Lav konjunktur 7 Marketing management, side Side 27 af 44

28 Strategiske position: Sport Direct Aarhus står i en position på det lokalmarked, samt de står med et velkendt navn i lokalområdet. Sport Direct Aarhus har mange velkendte og populære produkter, dog burde virksomheden få de produkter som er tæt på udfasning skåret væk fra deres produktlinje. De er som virksomhed meget opmærksom på omkostningerne, og tilpasser omkostningerne der hvor de kan. Sport Direct kæmper mod økonomien, da virksomheden på nuværende tidspunkt ikke er særlig likvid. De har en bred know how inden for deres produktområder, dette er en meget stærk ballast for dem, og dette bliver tilbagebetalt med kundeloyalitet. Identifikation af de væsentligste udfordringer For at identificere de væsentligste strategiske udfordringer som Sport Direct Aarhus står overfor er der i nedenstående udarbejdet en TOWS- analyse, der anvender informationerne fra SWOT- analysen til at udarbejde TOWS- analysen, som viser de strategiske tiltag hvor virksomheden kan stramme an 8. Interne situation TOWS- analysen Stærke sider Svage sider Eksterne Muligheder (S) og (O) (W) og (O) situation Udviklingsmuligheder Potentielle udviklingsbehov Trusler (S) og (T) (W) og (T) Potentielle Akutte udviklingsbehov udviklingsbehov Udviklingsmuligheder (S og O) 8 Det strategiske arbejde, side 95. Side 28 af 44

29 1. Sport Direct Aarhus kan med fordel overveje at udarbejde en Facebook side med diverse reklamer, indsætte kampagner og derigennem udnytte de sociale medier og deres eksisterende netværk som er vokset eksplosivt. Denne markedsføring er en fordel økonomisk set. 2. I højere grad bør Sport Direct Aarhus udnytte deres mulighed for at presse priserne i bund, da de ellers kan vælge en anden leverandører. Eventuelt sætte fokus herpå, så leverandørerne bliver gjort opmærksomme herpå. Der kunne herunder udarbejdes højere miljøfokus i samarbejde. 3. Sport Direct Aarhus skal udnytte de nye teknologiske systemer og herunder holde sig opdateret i forhold til at gøre det nemmest og overskueligt for kunden med bestilling, betaling med videre. Teknologien gælder også en opdatering af trykmaskiner for de produkter som ikke sendes ud af Danmark. Potentielle udviklingsbehov (W og O eller S og T) 1. Videreuddannelse eller kurser til medarbejdere, så de er så effektive som muligt. Lave fælles mål for virksomheden, som de i fællesskab arbejder med. 2. Grundet de høje indtrængningsbarrierer samt den lille finansielle kapital, kan opkøb eller fusion være en mulighed. Akutte udviklingsbehov (W og T) 1. Lave aftaler om monarenter ved forsinkelse af debitorgæld, eller andre aftaler, have det i fokus da det har stor betydning for Sport Direct Aarhus likviditet at få betaling til tiden. 2. Tydeliggørelse af kontor og placering (for eksempel igennem Facebook) 3. Overveje omstrukturering af familiemæssige sammensætning i ledelsen. Der skal her være udarbejdet dokumentation på rettigheder, for de forskellige for at undgå modstrid i fremtiden. 4. Udfase de unødvendige produkter fra deres produktlinje, da Sport Direct Aarhus kun skal fokusere på det de kan få omsat. Side 29 af 44

30 Udfordringer for Sport Direct Aarhus Sport Direct Aarhus, står som alle virksomheder løbende overfor nye udfordringer. Sport Direct Aarhus vil grundet deres nuværende position have flere udfordringer. Dette vil blive gennemgået i nedenstående afsnit, på kort og på lang sigt. Kort sigt Sport Direct står på kort sigt overfor en række udfordringer, hvor deres ressourcer er med til at svække dem. Det er blandt andet de menneskelige og operationelle ressourcer der skaber udfordringerne. Dog er det ikke en klods om benet på virksomhedens drift, men især de operationelle ressourcer skal være stærkere. Virksomhedens synlighed og budskab skal opgraderes via mere viral markedsføring, som i dag er en af de mest kendte måder at markedsføre sig selv og sin virksomhed på. Kunderne er især opmærksomme på hvad der sker online og sætter en ære i at være opdateret i hvad der rører sig og hvilke muligheder der tilbydes. Sport Direct Aarhus skal være klar over nødvendigheden ved dette område. Dertil har Sport Direct Aarhus væsentlige udfordringer ved at tilpasse deres produkter så godt som muligt skræddersyet til kunderne. Virksomheden har et produkt de godt kan udfase, men omvendt er det afgørende at være klar over hvad kunderne vil have. Moden og trends ændres hele tiden og det skal Sport Direct Aarhus kunne følge med og være opdateret omkring og især derigennem at kunne tilpasse sig kundernes behov. Sport Direct Aarhus har de seneste år været gode til at reducere deres omkostninger til et minimum, men på grund af kundernes høje forhandlings styrke og efterspørgslen på nye produkter på markedet står virksomheden overfor udfordringer om at fortsætte med at holde priserne nede på et konkurrencedygtigt niveau, så deres høje kundeloyalitet opretholdes. Dertil skal man fortsætte med at være skarp på priserne på grund af kundernes prisbevidsthed. Finanskrisen er en stor del heraf og det kan stadig mærkes. Flere virksomheder ofrer ikke penge på samme måde til eksempelvis firmagaver som de har gjort førhen. Økonomien står samtidig foran en stor udfordring, hvor virksomheden kæmper for at opnå en større gevinst og dermed et større dækningsbidrag der kan give virksomheden likviditet, til at give Sport Direct Aarhus et større økonomisk råderum. Side 30 af 44

31 Mellemlang sigt På mellemlang sigt vil økonomien igen være en udfordring. Denne post vil helt klart fylde mest, da det vil kræve tid at få opbygget en sund og stærk økonomi. Når der er mangel på likviditet, som i øjeblikket er tilfældet, har virksomheden ikke så meget at gøre med. Dette kan udløse at virksomheden har svært ved at betale regningerne, og det kan sætte virksomheden i dårligere lys over for leverandørerne og kunderne. Det kan resultere i forringet muligheder hos leverandørerne da de ikke vil se Sport Direct Aarhus som tillidsvækkende og loyale. I denne industri er der høje adgangsbarrierer hvilket betyder det kan være svært for nye udbydere at trænge ind på markedet. Det er dog muligt at der på længere sigt er mulighed for at etablere sig for disse nye udbydere. Det vil på lang sigt være en udfordring for Sport Direct Aarhus på grund af den øgede konkurrence og trussel på markedet. Konjunkturen må anses for at være relativ lav dog kan der forekomme udfordringer i forhold til svingningerne i konjunkturen som alt andet lige kan være på vej mod en opgang. Sport Direct Aarhus må skulle tilpasse sig, hvis konjunktur svingningerne skulle forekomme. Markedsudvikling i forhold til anskaffelse af nye kunder er en udfordring i sig selv. Udfordringen består i at udtømme markederne i lokalområderne, så de holder sig til deres geografisk afgrænset område i forhold til landets andre Sport Direct virksomheder. McKinseys 7S model Denne model er opbygget af syv elementer, der skal tilpasse hinanden for at en given virksomhed kan opnå resultater via en effektiv virksomhed. På denne måde udvikler man en fælles overensstemmelse af organisationen. Jeg ønsker at finde frem til Sport Directs nuværende situation ud fra modellens syv punkter og herefter vurdere eventuelle områder der kræver tilpasninger. Illustrationen af modellen nedenfor giver et godt billede af, hvordan et element kan have indflydelse på de øvrige. Modellen McKinsey er valgt som grundlag for den forandring som Sport Direct står overfor i forhold ændring af deres fremtidige strategi. Modellen anvendes til hvorledes virksomheden skal gribe de strategiske udfordringer an og det skal dermed ses som en ide til hvorledes den nye Side 31 af 44

32 strategi skal implementeres i virksomheden. Modellen kan også anvendes som analyseværktøj til den interne analyse af virksomheden, men modellen anvendes i denne opgave som et implementeringsværktøj 9. Dette betyder at den er god at sammenholde til den interne analyse, for derved at se hvor der er eventuelle udfordringer og/eller udviklingsområder. Derfor har jeg valgt at benytte mig af Aaskovs og Langbergs kompendie Det Strategiske Arbejde 10. Her foreligger en opdateret udgave af McKinsey s 7 S er, som benyttes i sammenhæng med Strategihåndbogen. Figur 4 Kilde: 7s- model- a- strategic- assessment- and- alignment- model/ og Det strategiske arbejde, side Strategi: Sport Direct Aarhus strategi er at opnå kundernes ønsker i bedst mulig kvalitet, til så lave omkostninger som muligt. Struktur: Sport Direct Aarhus er under en fælles struktur fra Sport Direct kæden, men dog med råderum til selv at iværksætte tilpasninger eller projekter afdelingsvist. Beslutningsprocesserne kan gå igennem en medarbejder eller hele virksomheden så der er en fleksibilitet i teamet hos Sport Direct Aarhus med ansvarlighed for forretningsmæssige beslutninger. Det kan dog betyde at der 9 Det strategiske arbejde, side Det strategiske arbejde, side 53. Side 32 af 44

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S

Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Afsluttende projekt HD 1.del 2013 Regnskabsanalyse og markedsanalyse af JYSK A/S Af Terese Berg Rasmussen - 410900 Vejleder: Lars Hedager Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 PROBLEMSTILLING... 5 2.1

Læs mere

Håndbog i strategianalyse. 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus

Håndbog i strategianalyse. 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus Håndbog i strategianalyse 1. Udgave 2008 Aarhus School of Business / University of Aarhus Strategi Strategiens rolle er at binde organisationens omgivelser sammen med organisationens ageren, på et overordnet

Læs mere

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg

Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Fodboldfabrikkens vej til Aalborg Hovedopgave udarbejdet af Mikkel Mathiasen SØK4A Vejleder:Kennetk Cortzen Antal anslag: 115.500 Måned: Maj År: 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering...

Læs mere

Kreditvurdering af Bang & Olufsen

Kreditvurdering af Bang & Olufsen _ University Collage Nordjylland Finansøkonom 2014 4. semester 2014 Hovedopgave Kreditvurdering af Bang & Olufsen Rapporten er udarbejdet af: Steffen Vammen Christensen Underskrift Vejleder: Anette Chemnitz

Læs mere

Afgangsprojekt Vestas Wind System

Afgangsprojekt Vestas Wind System Vejen ud af krisen Afgangsprojekt Vestas Wind System HD-studiets 1. del AAU, maj 2015 Mads Bjørn, Anders Agerbo og Mikkel Lund 27-05-2015 Indholdsfortegnelse Problemstilling:... 2 Problemformulering...

Læs mere

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1.

B&O. Afgangsprojekt, HD 1. del. Alexander Lieutenant Laursen & Kasper Ingerslev Thomsen. HD-studiets 1. del. Hold nr. B1. B&O Afgangsprojekt, HD 1. del & HD-studiets 1. del Hold nr. B1 AAU, maj 2014 Side 1 af 37 1. Indholdsfortegnelse 2. Metodediagram... 3 3. Problemformulering... 4 4. Metodeafsnit... 4 4.1 Afgrænsning...

Læs mere

[I erhvervsøkonomisk perspektiv]

[I erhvervsøkonomisk perspektiv] [I erhvervsøkonomisk perspektiv] [En strategisk og regnskabsmæssig analyse af virksomheden Bang & Olufsen. En vurdering af Bang & Olufsens fortid, nutid og fremtid i et erhvervsøkonomisk perspektiv] Afsluttende

Læs mere

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet

B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet B&O Afsluttende projekt på HD 1. del Aalborg Universitet May 28, 2014 Skrevet af: Stefan Bang Pilgaard, Anders Haunstrup Jensen og Mikkel Golding Faaborg Indhold Indledning (Mikkel, Stefan & Anders)...

Læs mere

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS

WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS WEBSHOPKONCEPT TIL ULTRAFILTER SKANDINAVIEN APS MMD EAL 4. SEMESTER AFGANGS EKSAMEN Af merwais Sarwari, Muharrem Karakaplan, Diar Baker Ahmad & Yrsa Jensen Vejleder: Thomas Jessen Bivejleder: Jens Berg

Læs mere

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING

Jette R. Bækgaard UCN 30-5-2013 Signe N. Andersen Hovedopgave 4SØKA AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING AALBORG FIRMAIDRÆT EN FORENING I FORANDRING Hovedopgave udarbejdet af Jette Rosenkjær Bækgaard og Signe Nygaard Andersen 4SØKA University College Nordjylland Vejleder: Peter Laigaard Antal anslag: 158.301

Læs mere

FAKTABLAD / Report detail form

FAKTABLAD / Report detail form FAKTABLAD / Report detail form MIK / MIC Eksamensprojekt / Exam project Semester: (x)2 ( )3 ( )4 (x)dansk linje ( )International line Dato for aflevering / Handed in: 20-12-2011 Projektets title / Project

Læs mere

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix

Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Multimediedesigner 2 semester dec. 2001 Anders Jessen, Jess Hansen, Rasmus Pedersen og Torsten Fix Indholdsfortegnelse 1 FORMÅL 4 2 PROBLEMFORMULERING 4 3 RISIKOANALYSE 5 3.1 Samarbejdsaftale 5 4 ANALYSE

Læs mere

Ny fokus nye planer ny strategi?

Ny fokus nye planer ny strategi? Hovedopgave Lene Gyde Jensen 070579 MØK Reklame 24. maj 2013 Vejleder: Henrik Kristensen Forord Denne opgave er skrevet som afslutning på min uddannelse til markedsføringsøkonom, med speciale i reklame,

Læs mere

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider

www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider www.rescueplan.com Eksamensprojekt - Afsluttende afgangsprojekt for HD 1.del Samlet antal tegn med mellemrum: 105.842 Svarende til 44,10 sider HD-studiets 1. del Aalborg Universitet, 28. maj 2014 Vejleder:

Læs mere

Afsluttende hovedopgave

Afsluttende hovedopgave Afsluttende hovedopgave Bastex ApS Indtrængning af det hollandske dametøjsmarked Simon Lionel Nielsen MFOA0913 Markedsføringsøkonomuddannelsen 1 Markedsføringsøkonomuddannelsen University College Nordjylland

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5

Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 Indholdsfortegnelse 1. EXECUTIVE SUMMARY 3 2. INDLEDNING 4 3. PROBLEMSTILLING 5 3.1 PROBLEMFORMULERING 6 3.2 AFGRÆNSNING 6 3.3 METODEVALG 7 3.4 KILDEKRITIK 8 3.5 STRUKTUR 9 3.5.1 STRUKTUR AF STRATEGISK

Læs mere

Hvor er nøglen til elbil salget?

Hvor er nøglen til elbil salget? Afgangsprojekt udarbejdet af Udarbejdet på: HD-studiets 1. del AAU, maj 2013 Vejleder: Lektor Poul Bjerregaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning - Tina... 4 2 Problemstilling - fælles... 5 2.1 Problemformulering...

Læs mere

Afgangsprojekt. HD 1. del B&O ---------------~-~::_------------ Vejleder: Brian Nielsen. Maj 2014 - Gruppe BOl

Afgangsprojekt. HD 1. del B&O ---------------~-~::_------------ Vejleder: Brian Nielsen. Maj 2014 - Gruppe BOl Afgangsprojekt HD 1. del 2014 - BEi:O Gruppe B01 - Anette Ørum Ei:Mette Maria Pedersen AALBORG ~ UNIVERSITET Afgangsprojekt HD 1. del B&O Vejleder: Brian Nielsen Maj 2014 - Gruppe BOl ~~ ---------------~-~::_------------

Læs mere

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann.

Mikael Aamann Markedsføringsøkonom. 4.semester 2015. Hovedopgave. Aalborg Sportshøjskole. Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann. 2015 Mikael Aamann Markedsføringsøkonom 4.semester 2015 Hovedopgave Aalborg Sportshøjskole Denne opgave er udarbejdet af: Mikael Aamann Underskrift:, Supervisor: Jacob Kronbo Andersen og Charlotte Bruun

Læs mere

Positionering på et globalt B2B marked

Positionering på et globalt B2B marked Forårssemesteret 2014 Virksomhedsstudier a Positionering på et globalt B2B marked Et casestudie af virksomheden Jema Autolife A/S Anton Tarabykin, Cecilie Berggreen, Christiane Rubow, Eloha Habibi, John

Læs mere

Royal Unibrew A/S. Strategisk analyse og værdiansættelse. Efteråret 2009 Hovedopgave ved HD(R) af Jesper Bo Pedersen. Vejleder: Ole Sørensen

Royal Unibrew A/S. Strategisk analyse og værdiansættelse. Efteråret 2009 Hovedopgave ved HD(R) af Jesper Bo Pedersen. Vejleder: Ole Sørensen Royal Unibrew A/S Strategisk analyse og værdiansættelse Efteråret 2009 Hovedopgave ved HD(R) af Jesper Bo Pedersen Vejleder: Ole Sørensen 174.836 satsenheder = 77,7 sider 1 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Financial Controller

Financial Controller Financial Controller University College Nordjylland 4. semester 2014 Hovedopgave Virksomhed: Danish Crown Titel: Danish Crowns manglende råvare tilførsel Rapporten er udarbejdet af Simon Kjelgaard Erlandsen

Læs mere

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør

Intern analyse KEA PLAN OF ACTION. andre vigtige arbejdsområder. hvad og det resulterer i, at de slækker på. denne bliver det diffust hvem, der gør Trykarkformat: 900 640 mm Ark: 1 Front Sheetwise 02-05-2013 10:21:36 Markedsforingsplan Hovedopgave november 2012 Motivation 04 Problemstilling 06 Problemformulering 06 Tolkning 0 Afgrænsning 08 Metode/teori

Læs mere

Værdiansættelse af ISS World Service A/S

Værdiansættelse af ISS World Service A/S HD-HOVEDOPGAVE Værdiansættelse af ISS World Service A/S Opgave nr. 34 Opgaveløser: Mads Jensen Vejleder: Jens Borges 14-05-2012 Indhold 1. Indledende afsnit... 5 Indledning 1.1... 5 Problemformulering

Læs mere

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen.

Afsluttende projekt. Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter, samt den direkte forbindelse til ledelsesberetningen. Afsluttende projekt HD 1. del Forfattere: Daniel Zacher (DS86175) Rasmus Laursen (RL86188) Vejleder: Christoffer Kristensen Afsluttende projekt Nøgletal, og deres forbindelse til virksomhedens interessenter,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. INDLEDNING... 3 3. PROBLEMSTILLING... 4 3.1. Problemformulering... 5 4.AFGRÆNSNING... 6 5. OPGAVEOPBYGNING... 7 5.1. Begrebsdefinitioner... 8 6. METODE... 9 6.1. DATAINDSAMLING...

Læs mere

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27

Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 ANALYSEN...10 INTERN ANALYSE...10 EKSTERN ANALYSE...27 1 Indholdsfortegnelse EXECUTIVE SUMMARY... 1 INDLEDNING... 2 FORORD TIL OPGAVESTRUKTUR...2 PROBLEMIDENTIFIKATION...3 BETRAGTNINGSNIVEAU OG SYNSVINKEL...4 METODE-, MODELVALG OG TEORIVALG...5 Afsnit 1...5

Læs mere

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S

Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Strategisk regnskabsanalyse og værdiansættelse Nets Holding A/S Copenhagen Business School, maj 2014 Forfatter: CPR-nr.: 240384-XXXX Vejleder: Daniel Probst Indholdsfortegnelse 1. Indledning og præsentation

Læs mere

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S

XXXX. Bachelorprojekt 2012. En strategisk analyse af Alm. Brand A/S XXXX Uddannelse: xxxx Vejleder: xxxxx Bachelorprojekt 2012 En strategisk analyse af Alm. Brand A/S 1. INDLEDNING... 1 1.1 PROBLEMSTILLING... 1 1.2 PROBLEMFORMULERING... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.3.1 Begrebsafklaring...

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Projektgruppens medlemmer. Uddannelse CST-BL 3. semester på Aalborg Universitet

Titelblad. Synopsis. Projektgruppens medlemmer. Uddannelse CST-BL 3. semester på Aalborg Universitet Titelblad Uddannelse CST-BL 3. semester på Aalborg Universitet Hovedtitel Nye strategiske vinde i Frede D. Nielsen A/S Virksomhed Frede D. Nielsen A/S Afleveringsdato 2013.05.28 Vejleder Erik Bejder Gruppenummer

Læs mere