TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 9. maj 2016 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants Nielsen, Heidi Ladegaard, Jan R. Jakobsen, Louis Hjelmsø, Paw Karslund, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden Meddelelser Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival Digitalisering og registrering af Kommunens kunstsamling, samt ny procedure for udlån af kunst Perspektivplan for perioden for ekstraordinære driftsopgaver på Trekanten og Skaftet Tårnby Kommunebiblioteker - Beretning og statistik Serviceområdet Fritidsaktiviteter - forslag til servicemål Budgetforslag Kultur og Fritidsudvalget Eventuelt...17 Bilagsoversigt

3 1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 16/11965 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ Godkendelse af dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At dagsorden til udvalgets møde den godkendes. /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 16/11965 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ a. Arrangementsoversigt, maj Tårnby Kommunebiblioteker b. Program Kulturhuset Kastrup Bio c. Glemmer Du, nr d. Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud e. Pressemeddelelse, Teaterbygningen Fanefjord lukker INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At meddelelserne a e tages til efterretning /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Arrangementsoversigt maj, Tårnby Kommunebiblioteker /16 2 Åben Program maj juni 2016, Kulturhuset Kastrup Bio /16 3 Åben Glemmer Du nr.3, /16 4 Åben Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud /16 5 Åben Pressemeddelelse, Teaterbygningen Fanefjord lukker /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det formanden supplerende orienterede om rapport fra Gladsaxe Kommune om benyttelse af idrætsfaciliteterne og beskrivelse af deres tilstand. 3

5 3. Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival 2016 Åben sag Sagsnr.: 16/10460 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ Vedlagt fremsendes ansøgning fra Amager Musikfestival om tilskud for 2016 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Amager Musikfestival har eksisteret i 43 år, og arrangeres af 11 kirker på Amager. Festivalen finder sted hvert år i september/oktober, hvor der afholdes koncerter i hver af de deltagende kirker. Foruden koncerterne er der tradition for uddeling af en talentpris til en ung orgelstuderende, samt tradition for en orgelstafet hvor alle festivalens organister sætter hinanden stævne og spiller et mindre stykke hver. ØKONOMI Regnskabet 2015 fra Amager Musikfestival viser et overskud på kr. Regnskabet er endnu ikke godkendt og påtegnet. Af vedhæftede budget for arrangementet fremgå at det søges om i støtte i Tidligere er der givet tilskud på kr. Da der i 2016 er 11 kirker som deltager i Amager Musikfestival, og tidligere har været 13 deltagende kirker, ønskes tilskuddet forhøjet i 2016 Et evt. tilskud på kr. kan afholdes over kontoen Musikarrangementer. Med udgangspunkt i udvalgets normale bevillingspraksis resterer der p.t kr. på denne konto. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At Amager Musikfestival bevilges et driftstilskud for 2016 på kr. 2. At tilskuddet afholdes over kontoen Musikarrangementer. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om støtte til Amager Musikfestival /16 2 Åben Budget, Amager Musikfestival /16 3 Åben Beskrivelse, Amager Musikfestival /16 4 Åben Kirkeliste, Amager Musikfestival /16 5 Åben Amager Musikfestival 2016, Kunstner CV /16 4

6 6 Åben Program Amager Musikfestival /16 7 Åben Amager Musikfestival Regnskab /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 5

7 4. Digitalisering og registrering af Kommunens kunstsamling, samt ny procedure for udlån af kunst Åben sag Sagsnr.: 15/21830 Sagsansvarlig: pdm.hb.bk Fraværende: RESUMÉ Tårnby Kommunes kunstsamling omfatter ca værker. Langt de fleste værker er udlånt til rådhuset eller institutioner. En mindre del står opmagasineret i kælderen på rådhuset. Kunstsamlingen er et tilbud til kommunens afdelinger og institutioner, hvor de ansatte kan låne i samlingen til udsmykning af kontorer med videre. Denne cirkulation i værkerne, når en eller flere medarbejdere ønsker at udskifte deres nuværende udsmykning med en anden, er ressourcekrævende at administrere, blandt andet fordi der kun er en manuel registrering i ringbind. Det forholder sig sådan at gamle værker har skiftet plads uden at det er blevet registreret. Der er også nye værker som ikke er registreret. Det skal også bemærkes, at opbevaringen i rådhusets kælder er meget mangelfuld. Indtil der findes en ordentlig metode er udlån og udskiftning sat i bero. For at få en mere aktiv brug at kunstværkerne, og tage ordentligt vare på kommunens samling, ønskes en opdateret digital registrering af kunstsamlingen samt en ordentlig fysisk opbevaring af værker i rådhusets kælder. Procedure for udlån og ombytning af kunst foreslås strammet op med det samme. Se bilag 1. Dog vil man først kunne se billederne digitalt når registreringen er fuldført. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det vurderes, kommunens IT-afdeling er konsulteret, at en database til håndtering af opgaven vil koste under kr. at udvikle. Databasen vil basere sig på de kendte registreringsark med få tilføjelser. Når registreringen er tilendebragt vil et udtræk med de billleder/kunstværker der er ledige blive formidlede via kommunens intranet. Indsamlingsopgaven og registrering af kunsten i et it-system vurderes at kunne varetages af en it-kyndig seniormedarbejder der er ansat på Tårnby Hovedbibliotek frem til 1. marts Det er vurderingen at arbejdet vil kunne være færdigt samtidig med at den pågældende seniormedarbejder holder. Arbejdet vil under alle omstændigheder foregå i samarbejde med Kastrupgårdssamlingen, der kan yde kunstfaglig rådgivning. Derudover vil det være nødvendigt med hjælp til indsamlingen af oplysninger om udlånt kunst fra afdelings- og institutionslederne. For øjeblikket befinder størstedelen af værkerne i depot sig i et gammelt baderum. Andre dele er opmagasinet i mindre lokaler. I forbindelse med nyregistreringen af kunstsamlingen vil depotet blive flyttet til kælderen under Pædagogisk Udviklingscenter. 6

8 Indkøb og opsætning af egnede reoler skønnes at ville koste kr. Opgaven med istandsættelse af det nye kældermagasin vil foregå i et samarbejde mellem Teknisk Forvaltning og Kultur- og Fritidsafdelingen. Ved gennemgang af kunstsamlingen, vil de værker, som vurderes som værdiløse blive udskilt af samlingen. Værker som er blevet skadet vil blive istandsat. Der er løbende efterspørgsel på muligheden for at bytte værker. I den periode hvor arbejdet med opdateringen af samlingen pågår, vil der blive en ordning med udskiftning og udlån af kunst den første mandag i måneden kl Dette sker ved personligt fremmøde og formidles via Intranettet. ØKONOMI De samlede omkostninger til en opdateret digital registrering af kunstsamlingen er i alt ca kr. fordelt på nedenstående poster. Udvikling af database kr. Indkøb af reoler samt istandsættelse af kælderrum istandsættelse kr. Udgifter til istandsættelse af beskadigede værker afholdes i lighed med tidligere af Kultur og Fritid INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At projektet godkendes med henblik på iværksættelse snarest 2. At Kunstmagasinet flyttes til kælderen under Pædagogisk Udviklingscenter 3. At udgiften til nyt IT-system, kr. og opgradering af magasin kr., i alt kr finansieres af kontoen inventar/vedligehold xg , At der vil være mulighed for udskiftning af kunst den første mandag i hver måned også i registreringsperioden 5. At regler for udlån og aflevering er som beskrevet i bilag 6. At den fremadrettede drift og udvikling varetages af Kultur og Fritid /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til drift og procedure for udlån og ombytning af kunst efter opdatering af samlingen.docx 44818/16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 7

9 5. Perspektivplan for perioden for ekstraordinære driftsopgaver på Trekanten og Skaftet Åben sag Sagsnr.: 15/24986 Sagsansvarlig: cra.tf Fraværende: RESUMÉ Af Vision- og Handlingsplan 2015 for Skaftet og Trekanten l fremgår der en række nødvendige driftstiltag, brugervenlige tiltag, som skal foretages med års mellemrum samt nogle forslag til ekstraordinære engangsbevillinger. Det årlige budget til drift og vedligehold af det grønne park- og naturområde Trekanten og Skaftet kan ikke dække større drifts- og genopretningsopgaver. Teknisk Forvaltning fremsætter nærværende forslag til væsentligste ekstraordinære driftsopgaver, som det vil være hensigtsmæssigt at få udført i nær fremtid. Det indstilles, at driftsopgaverne indarbejdes i årsbudgetterne for UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning anbefaler, at den ekstraordinære driftsindsats fokuseres på hhv. at gøre bakkerne mere publikumsvenlige, renovere grusstierne samt skabe plads til lovlig parkering ved adgangen til området fra Ugandavej, gennem etablering af en parkeringsplads. Mængden af besøgende til Trekanten, Skaftet og Kalvebod Fælled er stigende, og der er ikke tilstrækkeligt med parkeringsmuligheder ved Ugandavej. Derfor foreslås det, at der etableres en parkeringsplads for enden af Ugandavej. Der henvises til bilag , Handlingsplan for Skaftet og Trekanten Da bakkerne på Trekanten blev etableret af forholdsvis forurenet overskudsjord, murbrokker, asfalt mv. i perioden ca , var det et krav fra miljømyndighederne, at denne forholdsvis forurenende overskudsjord med murbrokker og asfaltstykker blev dækket af cm ren muldjord. Trampestier på bakkerne har over tid blottet den forurenede jord og byggeaffald. Især byggeaffald stikker derfor ud af bakkerne og gør færdsel farlig. Det er særlig problematisk på de to nordligste bakker. Derfor bør der arbejdes på at følge miljømyndighedens retningslinjer og pålægge jord på disse trampestier igen. Udføres ovenstående anlægsarbejder samtidig, vil der kunne opnås økonomisk fordel og synergieffekt. Jorden, der fjernes ved etablering af parkeringspladsen kan sandsynligvis genbruges på bakkerne til at dække den underliggende jord og byggeaffald. Jorden fra det grønne område, hvor parkeringspladsen skal anlægges, kan pga. græstørven være meget velegnet til at lægge på skråningen, da græstørven kan holde bedre på jorden, end hel løs jord. 8

10 Teknisk Forvaltning vurderer, at det måske også er muligt, at overskydende jord fra etablering af p-plads på Kamillevej i foråret 2016, kan anvendes til at lægge ud på bakkerne, hvis anlægsarbejderne påbegyndes i tide, og arbejdet vil måske kunne påbegyndes i år. LOVGRUNDLAG Flytning og genanvendelse af jord. Såfremt jorden hvor parkeringspladsen foreslås etableret, er forholdsvis ren, kan denne genanvendes og udlægges på trampestierne på bakken. Der skal foretages en jordanalyse, og ud fra resultatet af denne skal der, jf. Jordforureningsloven, Miljøbeskyttelsesloven og Genanvendelsesbekendtgørelsen, søges tilladelse/dispensation af Teknisk Forvaltnings Miljøafdeling til at genanvende overskudsjorden fra etablering af parkeringsplads til at genopbygge jorden på bakkernes trampestier. ØKONOMI Af hensyn til opretholdelse af Trekanten og Skaftets funktion og forbedring af områdets rekreative anvendelighed for kommunens borgere indstiller Teknisk Forvaltning følgende ekstraordinære indsatser udført i perioden år : År: Tiltag: Formål: Udgift: 2017 Høslæt på udvalgte lokaliteter med særlig værdifuld og interessant flora. Særligt på bakketoppe, der også opretholder den fine udsigt over Kalvebod Fælled. Denne skal helst foretages årligt. Ekstraordinær løbende drifts-opgave til opretholdelse af funktion, natur- og herlighedsværdi kr Rydning af opvækst, der forhindrer udsigt fra udsigtspunkter over Kalvebod Fælled. Skal helst foretages ca. hvert 5 år Der stikker farligt byggeaffald frem fra bakkerne pga. slidtage på trampestier. Der skal sikres imod dette ved udlægning af jord mm. til genetablering af skråninger Etablering af grusbelagt parkeringsplads (med minimal indsats) således at borgerne ikke parkerer på vendepladsen. Ekstraordinær løbende drifts-opgave til opretholdelse af funktion og herlighedsværdi. Forbedringer af områdets rekreative anvendelighed for brugerne. Forbedringer af områdets rekreative anvendelighed for brugerne Renovering af grusstier. Ekstraordinær løbende drifts-opgave til opretholdelse af funktion Høslæt på udvalgte lokaliteter med særlig værdifuld og interessant flora. Særligt på bakketoppe, der også opretholder den fine udsigt over Kalvebod Fælled. Denne skal helst foretages årligt. Ekstraordinær løbende drifts-opgave til opretholdelse af funktion, natur- og herlighedsværdi kr kr kr kr kr. fra 2019 og frem. Hvis de 4 foreslåede opgaver udføres i samme år, 2017, forventer Teknisk Forvaltning, at de anslåede udgifter bliver lavere pga. synergieffekten ved opgavekoordineringen. 9

11 Teknisk Forvaltning indstiller, at anlægs- og renoveringsarbejderne udføres som anlægsbevilling i Såfremt det ikke kan lade sig gøre, tilstræbes det, at projekterne indarbejdes i driftsbudget Konsekvensen af sidstnævnte er, at der skal reduceres med kr. på andre driftskonti i I Vision og Handlingsplan Skaftet og Trekanten indstilles det, at området kan opgraderes med mere inventar, som borde, bænke, informationstavler, lege- og motionsredskaber. Ovenstående tiltag omfatter ikke disse, da der fokuseres på de vigtigste ting pleje- og driftsmæssigt til opretholdelse af områdets status. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget anbefaler, 1. at de ansøgte, anbefalede ekstrabevillinger, beskrevet i nærværende indstilling på baggrund af Vision og Handlingsplan for Skaftet og Trekanten 2015 påføres ekstrabevillinger i driftsbudgetterne for Trekanten og Skaftet i år 2017, 2018 og 2019 ud over det årlige driftsbudget til drift- og vedligehold. 2. der i år 2017 påføres ekstrabevillinger kr. til etablering af parkeringsplads, reparation af de to nordligste bakker og rydning af beplantning på bakketoppene. 3. der i år 2018 påføres ekstrabevilling på kr. til renovering af grusstier. 4. der i år 2019 og fremadrettet påføres kr. til høslet på bakketoppene årligt på driftskontoen. /BGR BILAG Bilag , Handlingsplan for Skaftet og Trekanten Bilag , Overslagsberegninger. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handlingsplan for Skaftet og Trekanten /16 2 Åben Overslagsberegninger /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt i det Paw Karslund, O, bemærkede, at det kunne være en idé at bruge overskudsjord fra igangværende anlægsprojekter til anlæggelse af nogle bakker til en BMX-bane på Trekanten/Skaftet. Eller andet egnet sted i kommunen. 10

12 6. Tårnby Kommunebiblioteker - Beretning og statistik 2015 Åben sag Sagsnr.: 16/12651 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ Vedhæftet fremsendes Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. At Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik tages til efterretning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. Med hensyn til sammenlignende biblioteksstatistik henvises til: 11

13 7. Serviceområdet Fritidsaktiviteter - forslag til servicemål 2017 Åben sag Sagsnr.: 16/2054 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ Kultur- og Fritidsudvalgets budget omfatter følgende 6 serviceområder: 1. Rekreative områder 2. Fritidsfaciliteter 3. Havne 4. Folkebiblioteker 5. Kultur 6. Fritidsaktiviteter Hvert år fastlægges der politiske servicemål på hvert enkelt serviceområde. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som led i Kultur- og Fritidsudvalgets samlede behandling af Budget 2017 fremlægger Forvaltningen de tilrettede servicemål for serviceområdet fritidsaktiviteter som udgangspunkt for en første drøftelse af eventuelle justeringer af målene i Serviceområdet fritidsaktiviteter omfatter følgende: 1. Tilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til den godkendte tilskudsordning om medlems-, træner-, kursus- og lejrtilskud 2. Lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler 3. Lønsumstilskud m.m. til den folkeoplysende voksenundervisning (AOF/FOF) 4. Initiativpuljen og Udviklingspuljen 5. Drift og vedligeholdelse af mødelokalerne på Kastrupvej Mødelokalerne i Foreningscentret Postkassen (-ejendommen) 7. Drift af kulturinstitutionen Kulturzonen (fritidsdelen) (- ejendommen) 8. Driftstilskud til Tårnby Forenings Råd og Kastrup-Tårnby Idrætssammenslutning, som er paraplyorganisationer for alle kommunens foreninger (- ejendommen) 9. Tilskud til de 2 årlige foreningsoverrækkelser (idrætten og andre foreninger) 10. Tilskud til drift af en idrætsklinik på Amager Hospital for Tårnbys og Dragørs idrætsudøvere INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, 1. At forslag til politiske servicemål 2017 på serviceområdet fritidsaktiviteter drøftes med henblik på udvalgets endelige fastlæggelse på budgetmødet 9. maj

14 /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Servicemål Fritidsaktiviteter (jvf. årsbudget 2016) 15709/16 2 Åben Forslag til servicemål 2017, Serviceområdet Fritidsaktiviteter 98673/16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Udsættes til næste møde. BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt. 13

15 8. Budgetforslag Kultur og Fritidsudvalget Åben sag Sagsnr.: 16/12162 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: RESUMÉ Vedlagt fremsendes Børne- og Kulturforvaltningens forslag til driftsbudget 2017 og overslagsårene , investeringsoversigten samt takstbilag over takster / afgifter vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område. Det drejer sig om følgende 6 serviceområder: 1. Rekreative områder 2. Fritidsfaciliteter 3. Havne 4. Folkebiblioteker 5. Kultur 6. Fritidsaktiviteter UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Budgetforslaget 2017 er udarbejdet i samarbejde mellem udvalgsformanden, de kulturelle ledere, Børne- og Kulturforvaltningen samt Teknisk Forvaltning. Budgetforslaget har været forelagt Kastrupgårdsamlingens bestyrelse den , Tårnby Musikskoles bestyrelse den 27. april Naturskolebestyrelsen den og fremsendes til videre foranstaltning for Kultur- og Fritidsudvalget. ØKONOMI Den af Økonomiudvalget udmeldte regulerede ramme på budgettet 2017 er kr. (inklusive rammebesparelse på kr.) Budgetforslaget er fremskrevet på pris og løn. Investeringsoversigen indeholder følgende projekter: 1. Ny skøjtehal (30 mill kr. i 2018 og 30 mill i 2019) 2. Ny svømmehal (25 mill kr. i 2016, 50 mill kr. i 2017 og 25 mill kr. i 2018) 3. Udvidelse af AK Vikings faciliteter (1,5 mill kr. i 2017) 4. Renovering af skaterbane (1,3 mill kr. i 2019) 5. Mini Naturskole (2 mill kr. i 2019) I takstbilaget er der indarbejdet følgende stigninger: 14

16 1. Leje af bådplads med 5 % 2. Folkebiblioteker, stigning i bøder ved for sen aflevering af alle former for udlånsmateriale: voksne o.14 år stiger med 10 kr. fra 20 kr. til 30 kr. børn uændret 10 kr. Hjemkaldelse voksne o.14 år stiger med 25 kr. fra 50 kr. til 75 kr. Hjemkaldelse børn stiger med 10 kr. fra 15 kr. til 25 kr. Udsendt regning voksne o.14 år stiger med 50 kr. fra 125 kr. til 175 kr. Udsendt regning børn stiger med 15 kr. fra 35 kr. til 50 kr. 3. Stigning på 5 kr. pr. rate i Tårnby Musikskole Forslag til besparelser fra henholdsvis Kultur- og Fritidsafdelingen og fra Teknisk Forvaltning fremsendes pr. inden mødet. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget: 1. At udvalget gennemgår, drøfter og tilretter budgetforslaget 2017 således, at den af Økonomiudvalget udmeldte regulerede ramme på kr. (inklusive rammebesparelse på kr. overholdes). 2. At investeringsoversigten tages til efterretning. 3. At de foreslåede ændringer i takstbilag vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område godkendes. 4. At de samlede forslag til Budget 2017 fremsendes til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning. /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetrammeforklaring 2017 til budgetforslag 96592/16 2 Åben Takster og afgifter Kultur- og Fritidsudvalget /16 3 Åben Driftbudget 2017 excel 24 sider /16 4 Åben Kultur- og Fritidsudvalget - bemærkninger til 1. behandling /16 Budget 2017.docm 5 Åben Investeringsoversigt /16 BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Tiltrådt idet budgetforslaget blev gennemgået og tilrettet således at reduktionen på 2,2 mio. kr. blev fundet. Investeringsoversigten blev taget til efterretning. De foreslåede ændringer i takstbilag vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets område blev godkendt. 15

17 I 2017 udarbejdes en lille rapport der beskriver de forskellige partnerskaber og samarbejdsrelationer som Tårnby Kommunebiblioteker er en del af. I rapporten vurderes effekten af disse samarbejdsrelationer ligesom mulige nye relationer skitseres. I 2017 udarbejdes - i samarbejde med Teknisk Forvaltning - en rapport der beskriver alle fritidsfaciliteters fysiske tilstand og vedligeholdelsesbehov sammenholdt med den aktuelle brug af fritidsfaciliteterne. Der kan henvises til en tilsvarende rapport i Gladsaxe. Der vil være en udgift forbundet med udarbejdelse af rapporten. Det samlede forslag til Budget 2017 fremsendes til Økonomi- og Planlægningsafdelingen og Økonomiudvalget til videre foranstaltning. 16

18 9. Eventuelt Åben sag Sagsnr.: 16/11965 Sagsansvarlig: cpl.hb.uk Fraværende: INDSTILLING /SHJ BESLUTNING I KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET DEN Formanden orienterede om forskellige muligheder i forbindelse med juni mødet, der er et halvdagsmøde der begynder kl

19 Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Arrangementsoversigt maj, Tårnby Kommunebiblioteker (117654/16) 2. Program maj juni 2016, Kulturhuset Kastrup Bio (121517/16) 3. Glemmer Du nr.3, 2016 (121329/16) 4. Kortlægning og inspirationsmateriale om kunst og kultur i dagtilbud (114733/16) 5. Pressemeddelelse, Teaterbygningen Fanefjord lukker (121100/16) 3. Ansøgning om tilskud til Amager Musikfestival Ansøgning om støtte til Amager Musikfestival 2016 (100099/16) 2. Budget, Amager Musikfestival 2016 (99983/16) 3. Beskrivelse, Amager Musikfestival (100076/16) 4. Kirkeliste, Amager Musikfestival 2016 (100070/16) 5. Amager Musikfestival 2016, Kunstner CV (100064/16) 6. Program Amager Musikfestival 2016 (100148/16) 7. Amager Musikfestival Regnskab 2015 (117804/16) 4. Digitalisering og registrering af Kommunens kunstsamling, samt ny procedure for udlån af kunst 1. Forslag til drift og procedure for udlån og ombytning af kunst efter opdatering af samlingen.docx (44818/16) 5. Perspektivplan for perioden for ekstraordinære driftsopgaver på Trekanten og Skaftet 1. Handlingsplan for Skaftet og Trekanten 2015 (1748/16) 2. Overslagsberegninger. (110158/16) 6. Tårnby Kommunebiblioteker - Beretning og statistik Tårnby Kommunebiblioteker, Beretning og statistik 2015 (121807/16) 7. Serviceområdet Fritidsaktiviteter - forslag til servicemål Servicemål Fritidsaktiviteter (jvf. årsbudget 2016) (15709/16) 2. Forslag til servicemål 2017, Serviceområdet Fritidsaktiviteter (98673/16) 8. Budgetforslag Kultur og Fritidsudvalget 1. Budgetrammeforklaring 2017 til budgetforslag (96592/16) 2. Takster og afgifter Kultur- og Fritidsudvalget. (91831/16) 3. Driftbudget 2017 excel 24 sider (114193/16) 4. Kultur- og Fritidsudvalget - bemærkninger til 1. behandling - Budget 2017.docm (94573/16) 5. Investeringsoversigt 2017 (91836/16) 18

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. april 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. marts 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 23. april til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 23. april 2013 til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 23. november 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 14. april 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 8. september 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, Mødelokale 4 Medlemmer: Afbud: Brian Franklin, Einer

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 11. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 16. juni 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 26. oktober 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: 209 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen, Frants

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 19. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kastrupgårdsamlingen Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 31. oktober 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Hovedbiblioteket, møderum 6 Medlemmer: Afbud: Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 25. januar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 13. april 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 7. april 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 18. august 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

Referat. til Kultur- og Fritidsudvalget Referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: 209, Mødelokale Medlemmer: Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Jannie Meiltoft,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 10. juni 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. juni 2013 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 22. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 209, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 23. april 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe, Jan R.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat 19. marts 2013. fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 19. marts 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Vibeke Rasmussen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 29. november 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben tillægsdagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åben tillægsdagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. marts 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 10. februar 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Brian Franklin, Einer Lyduch, Elise Andersen,

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 2. oktober 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 15. marts Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz, Brian

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. maj 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget. Mødet holdes på Hovedbiblioteket TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 9. marts 2017 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Mødet holdes på Hovedbiblioteket Allan S.

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. fra Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat fra Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Tirsdag den 17. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Hovedbiblioteket, mødelokale 4 (i stuen) Vibeke Rasmussen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 1. oktober 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 15. januar 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 14. januar 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. februar 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. december 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.

MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR. REFERAT MØDE I: Tårnby Musikskoles bestyrelse DATO: 22.02.2017 MØDESTED: Kulturzonen KLOKKEN: 16.30 18.00 EMNE: Bestyrelsesmøde SAGSNR.: 16/4542 DELTAGERE: AFBUD: MØDENR.: 1/2017 Vibeke Rasmussen (formand),

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 16. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 22. februar 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 19. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: 16:30-18:00. Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Referat Møde nr.: Mødedato: tirsdag den 18-03-2008 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej, 4100 Ringsted. Afbud skal meddeles til Flemming Christensen, 5762 6243 eller fbc@ringsted.dk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. maj 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. november 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 21. oktober 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 19. november 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 11. februar 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla Schwalbe,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11. januar 2017 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. juni 2009 Referat fra møde i onsdag den 17. juni 2009 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2 på Rådhuset i Allerslev. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 3 2. FOU - Orientering... 4 3. FOU

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012

Åben. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Tirsdag den 21. februar 2012 Mødetidspunkt Kl. 16.00 Medlemmer Fra forvaltningen Jens Bruhn (A), Thomas Lesly Rasmussen (V), Anne

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 25. juni 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. august 2016 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget Mødedato: Tirsdag den 4. marts Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 211, Mødelokale Bjarne Thyregod, Anders Krantz,

Læs mere

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1

Møde nr.: 5 Mødedato: 23. maj 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 REFERAT Kulturudvalg Møde nr.: 5 Mødedato: Mødevarighed: 14.30-17.00 Fraværende: Mødested: Rådhuset, mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 KU Ferie og Musik på Endelave, ansøgning om tilskud

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Onsdag den 4. maj 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere