Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne"

Transkript

1 Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette efterfølges af en detailbeskrivelse af projektet. Baggrund De fire sydfynske kommuner driver sammen med interesseorganisationer som landbruget, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, skovbruget og turisterhvervet det tværkommunale interessentskab Naturturisme I/S. Interessentskabet skal forbedre friluftslivet ved Det Sydfynske Øhav med afsæt i de særlige natur og kulturhistoriske værdier som findes på Sydfyn og Øerne. Udviklingen af friluftslivet skal resultere i en positiv erhvervsudvikling indenfor bosætning og turisme. De fire sydfynske kommuner bidrager årligt med 1,6 mio. kr. til driften af interessentskabet, hertil kommer kr. fra områdets turistforeninger. Pengene går til konkrete projekter herunder i høj grad det forberedende og vigtige arbejde omkring netværksdannelse og samarbejde mellem relevante aktører, projektplanlægning og modning mv. Desuden finansierer interessentskabet en række faste opgaver. Det er eksempelvis tværkommunale naturformidlingsopgaver som den årlige udgivelse af Øhavskortet og hjemmesiden Med investeringen i Naturturisme I/S er der sendt et politisk signal om at friluftslivet spiller en vigtig rolle i den fremtidige sydfynske udvikling. En udvikling der skal styrkes igennem konkrete projekter der kan forbedre friluftslivet, og som er beskrevet i vedlagte strategi og handlingsplan for Naturturisme I/S. Der er med nationale briller i høj grad tale om et projekt der er anvisende for andre landsdele i, hvordan man gennem konkrete samarbejder og handlinger kan igangsætte en lang udvikling hen imod at bruge friluftslivet til en tværkommunal udvikling i et større område. En udvikling der i høj grad skal understøttes igennem konkrete initiativer som forbedrer friluftslivets betingelser. Naturturisme I/S illustrerer fokuseringen på produktudviklingen i handlingsplanen med nedenstående figur som samtidig viser de valgte indsatsområder.

2 De syv indsatsområder er i handlingsplanen konkretiseret i cirka 56 opgaver. Denne ansøgning til Miljøministeriet er således et konkret skridt i realiseringen af indsatsområdet: tilgængelighed. Erfaring for samarbejde mod konkrete resultater Naturturisme I/S er fra 2007 blevet omstruktureret. Flere parter, herunder Friluftsrådet, er kommet med. Naturturisme I/S har dog arbejdet aktivt med friluftslivsprojekter igennem de seneste 4 år. Vi har realiseret en lang række projekter. Alle projekter er startet af Naturturisme I/S, og vi har sikret et godt og tæt samarbejde med de involverede parter i selve realiseringen. Fælles for dem alle er, at samarbejdspartnerne har overtaget og sikret den efterfølgende drift af de konkrete anlæg, faciliteter el., hvilket dokumenterer Naturturisme I/S evne og styrke, til at sikre et godt og konstruktivt samarbejde omkring projekterne. Vi har i de seneste 4 år realiseret projekter med en samlet investering på 16 mio. kr. Organisationens evne til at etablere samarbejder og gøre ideer til konkret virkelighed illustreres med nedenstående mindre udpluk af vores hidtidige resultater: Øhavsstien en 220 km. lang vandresti omkring Øhavet. 270 lodsejere har afgivet jord. Udvikling af havkajaktemaet anløbsbroer, overnatningspladser, to kajakhavne, formidlingsmateriale, sikring af naturhensyn. 2

3 To naturlegepladser Danmarks største plads i Svanninge Bakker og en mindre plads på Ærø De vilde heste på Sydlangeland udviklet ideen og bevilliget startfinansieringen på kr. Eventyrstien ved Broholm rekreativ sti samt restaurering af park. Kleven Gamle havn kulturhistorisk perle finansieret restaurering, teltplads, formidling. Naturpark Ærø støttet lokalt initiativ - økonomisk såvel i hele udviklingen af ideen. Nye naturområder ved Øhavsstien lavet naturgenopretning langs Øhavsstien med off. adgang. Kulturhistoriske områder eks. restaureret stor stendysse og sikret off. adgang hertil. Teltpladser ny teltplads og bedre faciliteter på eksisterende. Kajakvogne til øernes pladser. Nedenfor følger detailbeskrivelse om det ansøgte projekt. Ridestier på Sydfyn og Øerne På Sydfyn og Øerne er der meget dårlige muligheder for at ride i landskabet. Der findes private skove, hvor der mod betaling er ridemuligheder. Disse skove ligger typisk som små selvstændige rideskove i landskabet uden mulighed for at ride en længere tur fra den ene skov til den næste. Ydermere er offentlige veje normalt eneste adgangsmulighed til skoven for områdets beboere. Når rideskoler og private beboere skal benytte disse skove, må de således ofte ride på trafikerede veje for at nå hen til skoven. Ridning er stort set en ukendt aktivitet for turister på Sydfyn. Med enkelte mindre undtagelser foregår der ingen hesteudlejning til turister ligesom turister ikke tager til Sydfyn med egen hest. Sidstnævnte baseres alene på erfaringer og tilbagemeldinger fra turisterhvervet, da der ikke findes konkrete data på området. Idéen: Partnerskabet Naturturisme I/S vil igangsætte et analyse- og planlægningsarbejde der skal afdække muligheder og behov for ridestier i de 4 sydfynske kommuner. Analysen skal dæmme op for den generelle tvivl der hersker om, hvor der reelt må rides. Analysen skal desuden belyse behovet for flere ridestier. Hvor er det mest hensigtsmæssigt at placere dem, hvor er det lokale behov størst, hvor bor der flest medlemmer af relevante rideklubber, hvor opnås størst samspil med turisterhvervet, er blot nogle af de spørgsmål, analysen skal afklare. På baggrund af analysen laves en samlet planlægning af temaet. Denne planlægning vil også bygge på en kontakt til udvalgte lodsejere. Eksempelvis nogle af områdets store godser som ejer så meget jord, at de alene på deres jord kan etablere en længere offentlig ridesti. Dette partnerskabsprojekt skal således bane vejen for næste fase som er den fysiske anlæggelse af ridestierne, og som ligger ud over dette partnerskabsprojekt. Naturturisme I/S har besluttet, at ville etablere mindst 50 kilometer ridesti på Sydfyn og øerne, hvorfor 3

4 Naturturisme I/S også vil igangsætte fase 2 - den fysiske etablering. Før fase 2 kan projekteres er der behov for den viden som dette partnerskabsprojekt tilvejebringer. Ridetemaet er nyt for de fynske kommuner, hvorfor der er brug for viden på et meget praktisk orienteret niveau. Hvordan ser en ridesti egentlig ud, hvilke krav stiller rytterne til faciliteter, vedligeholdelse af ridestien mv. Med dette partnerskabsprojekt ønsker vi derfor også, at opnå større viden om disse praktiske forhold. Vi vil sammensætte en gruppe bestående af kommunale embedsmænd, ryttere og foreningsfolk. Igennem møder og 1-2 studieture til eksempelvis Djursland eller Nordsjælland vil vi belyse og beskrive praktiske forhold omkring ridestier og faciliteter i en mindre manual. Manualen vil med fordel kunne benyttes andre steder i landet, hvorfor den stilles gratis til rådighed for alle interesserede via Internettet egne sider såvel som den tilbydes Friluftsrådet, Skov- og naturstyrelsen mv. Herudover vil vi bringe den videre til landets andre kommuner. Dette vil ske via direct-mail til landets tekniske chefer / plan chefer og via vores kommunale netværk. Et netværk som i forvejen trækker på vores viden og arbejdsmetoder. Vi stiller således allerede i dag op til møder, seminarer mv. Et af de centrale spørgsmål i analysen, kontakten til lodsejerne og manualen er hvordan man får lavet et ridetema, som kan give ryttere nye muligheder for ridning uden at det kræver udløsning af et betalt ridekort. I samarbejde med udvalgte aktører såsom rideklubber og større lodsejere (skovejere) vil vi belyse eventuelle samspilsmuligheder mellem et gratis ridenet og et brugerbetalt udvidet ridenet, hvor eksempelvis turisten køber tillægsydelser. Kan der findes en kombinationsmulighed til økonomisk gavn for både skovejere og offentligheden, vil det utvivlsomt kunne katalysere nye almene oplevelser for ridefolket. Naturturisme I/S erfaringer fra den succesfulde gennemførelse af Øhavsstien viser vigtigheden af, at der laves et godt forarbejde inden projektet realiseres. Et arbejde hvor mange parter skal inddrages, herunder naturorganisationer, land- og skovbruget. Vores samlede erfaringer danner baggrund for ovenstående ide til, hvordan vi starter en langsigtet udvikling. Sådan realiserer vi ideen i partnerskabet: Vi nedsætter en styregruppe for projektet bestående af medlemmer fra Naturturisme I/S, herunder kommunerne og Friluftsrådet repræsenteret ved Skeifa. Der vedlægges en støtteerklæring fra Skeifa til projektet, da de ikke er direkte repræsenteret i Naturturisme I/S. Muligheden for at inddrage andre rideklubber undersøges. Styregruppen fastlægger den præcise model for gennemførelsen af arbejdet. Parterne vil i høj grad bidrage med viden og erfaringer. Konkret vil vi eksempelvis bruge medlemmernes lokale viden om ridemuligheder, hvor deres medlemmer bor, og deres store viden om hvilke krav der stilles til ridestier og faciliteter. Styregruppen vil deltage aktivt i studieturen/e og hele udarbejdelsen af manualen. 4

5 Succeskriterier: At der laves et solidt og velfunderet fagligt arbejde som har defineret, belyst og beskrevet nuværende og fremtidige muligheder for ridende på Sydfyn og Øerne. Arbejdet har dannet grundlag for konkrete politiske beslutninger i kommuner og Naturturisme I/S. Arbejdet forventes således at føre til at ridning bliver et nyt sydfynsk tema for lokale og turister. Det vil i høj grad understøtte bosætningen og blive et nyt forretningsområde for turisterhvervet. Ordet ridetema dækker her over mere end ridestier, men en helhedsbetragtning hvor ridestier spiller sammen med overnatningssteder, betalingsskove, støttefaciliteter mv. Helt konkret skulle det gerne føre til at der i løbet af de næste 3 år etableres minimum 50 kilometer ridesti jf. vedlagte Strategi og handlingsplan for Naturturisme I/S. Den fremtidige sikring af projektet: Kommunerne og Naturturisme I/S ønsker at udvikle ridetemaet på Sydfyn og øerne. Interessen er til stede, hvorfor et vellykket arbejde må forventes at føre til konkrete resultater. Erfaringerne fra dette projekt vil kunne danne grundlag og indgå i lignende indsatser i andre dele af landet. Fremtidig udvikling af projektet Partnerskabsprojekt er startskuddet til en længere udvikling som i høj grad også er anvisende for andre dele af landet. Mange kommuner ønsker at anlægge ridestier. Ridning er forbundet med mange fordomme omkring gener, forstyrelseseffekter, anlægskrav mv. hvorfor dette projekt skal dæmme op for nogle af disse fordomme og illustrere, hvordan man kan foretage en planlægning der kan bane vejen hen imod den fysiske etablering. 5

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Naturturisme i Det Sydfynske Øhav Oplæg til et fremtidigt tværkommunalt samarbejde om udvikling af naturturisme i Det Sydfynske Øhav 2007-2012 Indledning Den 31. december 2006 afsluttes det fireårige mål

Læs mere

Oplev Ærø fra Søbygaard

Oplev Ærø fra Søbygaard Oplev Ærø fra Søbygaard - oplevelser, viden og aktiviteter 2 INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND... 4 ARBEJDSGRUPPENS OPGAVE... 5 NUVÆRENDE AKTIVITETER... 5 GENERELLE UDFORDRINGER FOR SØBYGAARD... 5 KONKRETE

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi

Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Faaborg-Midtfyn Kommunes friluftsstrategi Forord... 2 Afgrænsning og fokus... 4 Vision og hovedudfordringer... 6 Sådan gør vi det virkemidler... 9 Indsatsområde 1. Adgang til landskabet, skov, kyst og

Læs mere

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav

FORSLAG Plan for. Nationalpark Det Sydfynske Øhav FORSLAG Plan for Nationalpark Det Sydfynske hav P L A N F O R N AT I O N A L PA R K D E T S Y D F Y N S K E H AV Nye muligheder omkring Det Sydfynske hav Det sydfynske område har brug for udvikling både

Læs mere

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S

Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Referat - Bestyrelsesmøde nr. 13 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 24.november 2010 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 (efterfølgende let frokost) Sted: Abildvej 5A, Svendborg Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer:

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav

Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Den maritime lejrskole i Det Sydfynske Øhav Idéen: Den overordnede idé er at bruge Det Sydfynske Øhav som destination for lejrskoler, primært for danske folkeskoler, men sekundært også for andre klassetrin,

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S

Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Mødereferat Bestyrelsesmøde nr. 3 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 6. juni 2007 Tidspunkt: kl. 10.30 12.30 Sted: Forskerparken, Kullinggade 31E, 5700 Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Otto Jørgensen

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008

Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Udkast til lokalsamfundspolitik for Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2008 Indhold Forord 3 Del 1. Formål med og rammer for en lokalsamfundspolitik. 4 Lokalsamfundspolitik som politikområde 4 Vision 4 Mål og

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Formidlingscenter Egebjerg Mølle

Formidlingscenter Egebjerg Mølle Formidlingscenter Egebjerg Mølle 1 Formidlingscenter Egebjerg Mølle (arbejdstitel) Formål Gennem viden og inspiration vil vi motivere lokale borgere og turister på Sydfyn til at bruge og opleve den sydfynske

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER Til Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Dokument type Notat Date Januar, 2013 VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER VINDMØLLER SOM LØFTESTANG FOR LOKAL UDVIKLING I UDKANTSOMRÅDER

Læs mere

Naturturisme I/S Nyhedsbrev

Naturturisme I/S Nyhedsbrev Naturturisme I/S Nyhedsbrev Nr. 1/2004 Nyhedsbrev nr. 1 fra Velkommen til det første nyhedsbrev i 2004 fra Naturturisme I/S, Naturturisme I/S som vil holde dig løbende orienteret om aktiviteterne i Mål

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse

Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Pkt. 315 Hedebostien finansiering og jorderhvervelse Sagsnr. 68849 Byrådet Lukket punkt Resume Arbejdsmarkedets Feriefond og Nordea-fonden har givet tilsagn om støtte på i alt 11,3 mio. kroner til realisering

Læs mere

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016

NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Juni 2011 NATURPARK MARIBOSØERNE STRATEGI OG HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG TURISME 2012-2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Opbygning

Læs mere

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen

VORUPØR 2020. Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund 25-06- 2010. Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen VORUPØR 2020 25-06- 2010 Sådan ser vi fremtiden for vort lokalsamfund Helhedsplan for byens udvikling samt strategi for udvikling af turismen Vorupør 2020 S Å D A N S E R V I F R E M T I D E N F O R V

Læs mere

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020

8enest revideret d. 8/6-10. Fælles fynsk fokus. - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 8enest revideret d. 8/6-10 Fælles fynsk fokus - et oplæg til en stærkere fynsk erhvervsudvikling mod 2020 Fynsk indhold 1. Formål...2 2. Fælles fynsk fokus...3 3. Fynsk organisering på erhvervsområdet

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme Region Midtjylland Resume December 2014 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN Slutevaluering af Oplevelsesbaseret Kystturisme

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Ansøgninger om støtte til konkrete projekter Notat 110210/ JP Styregruppen for nationalpark-undersøgelsen i Det Sydfynske Øhav indkaldte i december og januar ansøgninger om støtte til konkrete projekter

Læs mere

Den gode projektbeskrivelse

Den gode projektbeskrivelse Den gode projektbeskrivelse Værktøjskasse Den gode projektbeskrivelse Udviklet af Dansk Bygningsarv, 2012. Figurerne i målhieraki, interessentanalyse og milepælsplan er udviklet med inspiration fra bogen

Læs mere