Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest"

Transkript

1 Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og 2) at prospektet os bekendt indeholder enhver væsentlig oplysning, som kan have betydning for foreningens potentielle medlemmer som defineret ved prospektbekendtgørelsens 4, nr. 7. København, den 13. juni 2014 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest Carsten Wiggers (Bestyrelsesformand) Morten Amtrup Preben Keil Britta Fladeland Iversen Prospekt af 13. juni 2014 Korte Obligationer AKL 1

2 Indholdsfortegnelse Ansvar for prospektet 1 Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Foreningen 3 Depotselskab 7 Investeringsprofil og - strategi 9 Risikofaktorer og - rammer 13 Omkostninger og samarbejdsaftaler 17 Udbud og tegning af andele 20 Andelenes rettigheder 24 Beskatning 25 Øvrige oplysninger 26 Tegningsblanket 28 Tegningsblanket 29 Bilag Vedtægter for Investeringsforeningen Wealth Invest 30 Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 2

3 Basisoplysninger om Foreningen Navn og adresse Investeringsforeningen Wealth Invest (herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V Telefon: Registreringsnumre I Finanstilsynet: FT I Erhvervsstyrelsen: CVR Nr Stiftelse Foreningen er stiftet den 7. februar 2012 på initiativ af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S og har for tiden følgende afdelinger/andelsklasser: Navn på afdelinger og eventuelle andelsklasser SE nr. Stiftelsesdato SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL februar 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR februar 2012 AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK maj 2012 SEB Emerging Market FX Basket AKL august 2012 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) august 2012 Sirius Balance oktober 2012 SK Invest Far East Equities december 2012 Kopenhagen Fur marts 2013 Globalt Aktieindeks AKL september 2013 AKL Globalt Aktieindeks USD september 2013 Korte obligationer AKL februar 2014 AKL Korte Obligationer (SEB WM) februar 2014 AKL Korte Obligationer (SEB WMB) juni 2014 Obligationer AKL februar 2014 AKL Obligationer (SEB WM) februar 2014 AKL Obligationer (SEB WMB) juni 2014 Fondskode AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR: ISIN DK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK: ISIN DK AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div): ISIN DK Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 3

4 Sirius Balance: ISIN DK SK Invest Far East Equities: ISIN DK Kopenhagen Fur: ISIN DK AKL Globalt Aktieindeks USD: ISIN DK AKL Korte Obligationer (SEB WM): ISIN DK AKL Korte Obligationer (SEB WMB): ISIN DK AKL Obligationer (SEB WM): ISIN DK AKL Obligationer (SEB WMB): ISIN DK Foreningens formål Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra en videre kreds eller offentligheden at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med reglerne i kapitel 14 og 15 i lov om investeringsforeninger m.v. og på forlangende af et medlem, at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne efter vedtægternes bestemmelser herom. Prospektets offentliggørelse Nærværende prospekt er offentliggjort den 17. juni 2014 sammen med central investorinformation. Såvel prospekt som central investorinformation kan downloades på Prospektet indeholder tillige Foreningens vedtægter. Prospektet er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning og indsendes til Finanstilsynet i Danmark i henhold til 102 i Lov om investeringsforeninger m.v. Andelene i Investeringsforeningen Wealth Invest, Korte obligationer AKL (herefter Afdelingen ) må ikke udbydes eller sælges i USA og Canada, og prospektet må ikke udleveres til investorer hjemmehørende i disse lande. Prospektets oplysninger kan ikke betragtes som rådgivning vedrørende investeringsmæssige eller skattemæssige forhold. Investorer opfordres til at søge bistand herom hos egen investerings- og skatterådgiver. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske prospekt og eventuelt oversatte versioner heraf gælder den danske udgave. Medmindre andet er anført, henvises der altid til dansk lovgivning i prospektet. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 4

5 Tegningsbetingelser Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest har besluttet, at andelene i Afdelingens andelsklasser AKL Korte Obligationer (SEB WM) og AKL Korte Obligationer (SEB WMB) udbydes til tegning i perioden fra den 19. juni 2014 til den 23. juni 2014 (begge dage inklusiv). Tegningskursen for de udbudte andele er fastsat til DKK 100,00 franko og betaling for de erhvervede andele erlægges den 26. juni 2014, jævnfør vedhæftede tegningsblanketter og afsnittet Udbud og tegning af andele. Bestyrelse Navn Carsten Wiggers, formand Adm. direktør LR Realkredit A/S Preben Keil Direktør i Maestro of Information Technologies Morten Amtrup Direktør, cand.oecon. Britta Fladeland Iversen Direktør, tidl. Statsautoriseret Revisor Bopæl LR Realkredit A/S Nyropsgade København V Bukkeballevej Rungsted Kyst Vilvordevej Charlottenlund Arrenakkevej 20B 3300 Frederiksværk Bestyrelsens ret til ændringer Enhver oplysning i nærværende prospekt, herunder om investeringsstrategi og risikoprofil, kan inden for lovgivningens og vedtægternes rammer ændres efter bestyrelsens beslutning. Investeringsforvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (herefter Administrator ) Bernstorffsgade København V Telefon CVR nr Direktion: Jens Lohfert Jørgensen (adm.) Niels Jørgen Larsen Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 5

6 Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup CVR nr Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige (herefter Depotselskabet ) Bernstorffsgade København V CVR nr Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Tilsyn Foreningen er underlagt tilsyn af: Finanstilsynet Århusgade København Ø Telefon: Telefax: Web: Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 6

7 Depotselskab Foreningen har indgået en depotaftale med Depotselskabet, en filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), om forvaltning og opbevaring af Foreningens finansielle instrumenter og likvide midler. Depotaftalen kan, for begge parter, opsiges med 6 måneders varsel til udgangen af en kalendermåned. Depotselskabets forpligtelser Depotselskabet påtager sig i henhold til den indgåede aftale at modtage Foreningens finansielle instrumenter i depot i Depotselskabet. Depotselskabet kan dog lade udenlandske finansielle instrumenter bero i depot i en udenlandsk bank eller forvaltningsselskab. Som et led i depotfunktionen skal Depotselskabet føre konti for Foreningen, herunder tillige konti i udenlandsk valuta i forbindelse med køb og salg af aktiver i fremmed mønt og dertil knyttede posteringer af renter, udbytter og aftaleomkostninger. Depotselskabet skal i forbindelse med afståelse af Foreningens finansielle instrumenter og øvrige aktiver påse, at salgssummen indbetales til Depotselskabet, og at betaling af finansielle instrumenter og øvrige aktiver, der erhverves for Foreningens midler, kun finder sted mod levering af disse til Depotselskabet. Depotselskabet skal endvidere påse, at finansielle instrumenter, der handles på en fondsbørs eller handles på et andet reguleret marked, såfremt de handles uden for fondsbørsen eller markedet, handles til samme eller en mere fordelagtig pris end den, der omsætningens størrelse taget i betragtning, kunne opnås på fondsbørsen eller det regulerede marked. Depotselskabet skal tillige sikre sig, at køb og salg af andre finansielle instrumenter sker til priser, der ikke er mindre fordelagtige end priserne i handel og vandel. Aktieudbytter, renter af obligationer og indløsning af udtrukne obligationer indkræves af Depotselskabet, ligesom Depotselskabet også indkræver udbytte- og renteskat fra lande, hvor Danmark har indgået dobbeltbeskatningsaftaler, og beløbet kan tilbagesøges, samt forestår udbetalingen af udbytte m.v. I øvrigt henvises til Depotselskabets forpligtelser i henhold til 106, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 7

8 Vederlag For Afdelingen er der for 2014 aftalt et gebyr på 0,01 procent pr. år for serviceydelser for depotopbevaring m.v. Gebyret genforhandles årligt i december og beregnes primo måneden af kursværdien og opkræves halvårligt. For danske finansielle instrumenter i porteføljen registreret i VP Securities A/S (herefter VP ) betales VP gebyr på grundlag af antal benyttede fondskoder og transaktioner m.v. i henhold til Depotselskabets gældende satser. Vedrørende registreringen af afdelingens beviser i VP bliver konto- og fondskodegebyr samt gebyr for meddelelse om udbytte samt gebyr for emissioner og indløsninger faktureret direkte til Afdelingen. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 8

9 Investeringsprofil og -strategi Afdelingen retter henvendelse til offentligheden gennem andelsklasserne AKL Korte Obligationer (SEB WM) og AKL Korte Obligationer (SEB WMB) herefter Andelsklasserne. Andelsklasserne er differentieret på typer af investorer, kombineret med omkostninger til distribution samt minimumsinvestering. Afdelingen giver mulighed for at eksponere medlemmerne bredt i danske obligationer. Eksempel på typiske medlemmer for Andelsklassen (SEB WM) er private kunder og virksomhedskunder, der i forhold til MiFlD klassificeres som Detailkunder. For Andelsklassen (SEB WMB) er det personer, virksomheder og institutioner som ofte er professionelle og som investerer større beløb, initialt minimum DKK Begge andelsklasser henvender sig primært til Private Banking kunder og andre relevante kundegrupper med aftaler hos SEB Wealth Management. På en risikoindikator, hvor kategori 1 defineres som lav risiko/typisk lavt afkast og kategori 7 defineres som høj risiko/typisk højt afkast placeres Andelsklasserne som en kategori 2. Placeringen på risikoindikatoren er baseret på Andelsklassernes standardafvigelse målt på Andelsklassernes reference indeks EFFAS 1 3. Afdelingen er ikke egnet for investorer, som planlægger at trække deres penge ud inden for 1 år. Risikoindikatoren er nærmere beskrevet i Central Investorinformation for Andelsklasserne som kan downloades på For yderligere oplysninger om Andelsklasserne og Afdelingens risikoprofil, henvises til afsnittet Risikofaktorer. Andelsklasserne er udbyttebetalende. Afdelingen er bevisudstedende i Andelsklasserne. Investeringsprofil Afdelingen investerer i danske stats- og realkreditobligationer, herunder junior covered bonds, samt pengemarkedsinstrumenter med henblik på at performe bedre eller lig med referenceindekset målt over en længere periode. Afdelingens referenceindeks er EFFAS 1 3. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 9

10 Afdelingen foretager sine investeringer i obligationer og pengemarkedsinstrumenter, som er optaget til notering eller handles på markeder, som er i) beliggende i et EU- eller EØSland, ii) er medlemmer af World Federation of Exchanges, iii) er Full Members eller Associate Members of Federation of European Securities Exchanges, iv) godkendt af Finanstilsynet, eller v) som efter forudgående vurdering er fastsat i vedtægterne, jf. tilæg A. Ændring af tillæg A kan besluttes af bestyrelsen. Afdelingen kan ikke investere i andre af foreningens afdelinger eller i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Afdelingen kan i begrænset omfang anvende afledte finansielle instrumenter i form af repo og terminsforretninger til brug for styring af likviditet og varighed. Afdelingens sammensættes ud fra de risici, som er på det danske obligationsmarked. Porteføljens afkastudsving vil blive målt ved standardafvigelsen og sat i forhold til udsvingene på afdelingens referenceindeks. Afdelingens risikoprofil forventes at være lav. Investeringsstrategi Afdelingens samlede renterisiko, målt som optionsjusteret varighed må ikke overstige tre år. Indenfor denne grænse udvælges de danske obligationer, som forventes at give det bedste bidrag ud fra rentekurve samt forventning til renteudviklingen. Der sikres en hensigtsmæssig risikospredning ved at investeringerne fordeles på obligationer fra den danske stat samt flere af de danske realkreditinstitutter. Desuden fordeles investeringer på forskellige løbetider og forskellige rentekuponer, ligesom der investeres i både stående obligationer samt i obligationer med en afdragsprofil. Investeringerne forventes at være fordelt på relativ få obligationsserier, et sted mellem obligationer med en overvægt på likvide obligationsserier, men absolut også med fokus på mindre likvide obligationsserier, der ofte giver mulighed for rente pick up i forhold til rentekurven. Afdelingens benchmark Afdelingen benytter ikke et benchmark, men følger i stedet referenceindekset EFFAS 1 3 (European Federation of Financial Analysts Societies) ( Indekset ). Indekset består af danske statsobligationer med kort løbetid på et til tre år. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 10

11 Yderligere oplysninger om Indeksets kan findes på Lån Foreningen har opnået Finanstilsynets tilladelse til at optage kortfristede lån for op til 10 procent af formuen til brug for indløsning af medlemsandele, udnyttelse af tegningsrettigheder og til midlertidig finansiering af indgåede handler i afdelingen. Afdelingen vil gøre brug af muligheden i begrænset omfang. Socialt ansvarlig Investeringspolitik Foreningens bestyrelse har drøftet, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til blandt andet menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Foreningens bestyrelse har besluttet at følge SEB-koncernens politikker mht. FNs generelle principper for ansvarlige investeringer PRI=Principles of Responsiblity Investments og indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB-koncernen har indgået aftale med Ethix SRI Advisor om rådgivning på området. Foreningen vil fra SEB-koncernen/Ethix modtage lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Enterprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af denne liste fra SEB-koncernen/Ethix er det besluttet ikke at investere eller modtage sikkerheder i en række selskaber, som producerer klyngebomber, landminer og atomvåben. Ved henvendelse til Foreningen kan listen udleveres vederlagsfrit. De øvrige selskaber, som ifølge SEB-koncernen/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB-koncernen/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomher med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. I december 2013 udgav Rådet for Samfundsansvar sin vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer. Vejledningen blev udarbejdet efter, at der i flere år havde været stigende offentlig Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 11

12 fokus på investering i obligationer udstedt af stater, hvor det demokratiske system ikke lever op til gængse etiske standarder. Det kan være svært for den enkelte investor at bedømme, hvilke stater der overtræder sådanne standarder. Foreningen følger derfor altid de sanktioner, som udstikkes af FN, EU og dermed også den danske stat. Foreningen søger ligeledes at følge vejledningen fra Rådet for Samfundsansvar, hvor de generelle konklusioner lyder; a) alle investorer bør tage samfundsmæssige hensyn, b) nogle institutionelle investorer er forpligtede til at forvalte betroede midler med henblik på at sikre det bedst mulige resultat på lang sigt. Foreningen arbejder således seriøst med at investere med samfundsansvar. Specielt for andelsklasserne Afdelingen har to andelsklasser Andelsklasserne. Hver andelsklasse har ret til sin fulde andel af afkastet af porteføljen. Da Andelsklasserne begge udlodder må der ikke være afkast af de klassespecifikke aktiver. Andelsklasserne restriktioner m.m. Hver andelsklasse har sin egen kronekonto, som anvendes i forbindelse med emission og indløsninger i den enkelte andelsklasse og til afregning af klassespecifikke omkostninger (kronekontoen). Kronekontoen må ikke forrentes. De indkomne midler i Andelsklasserne investeres i henhold til Afdelingens placerings- og spredningsregler. Andelen af klassespecifikke aktiver må maksimalt udgøre 2,00 procent af den enkelte andelsklasses formue. I forbindelse med udbetaling af udbytte kan andelen kortvarigt forøges med et beløb svarende til udlodningen. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 12

13 Risikofaktorer og -rammer Afdelingens risikoprofil er sammensat af markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko og operationel risiko Nedenfor gennemgås de typer af risici, som er relevant for Afdelingen. Markedsrisiko Ved investering i obligationer vil der være kursudsving som følge af makroøkonomiske forhold eller politiske forhold, der enten påvirker markedet generelt eller mere direkte de enkelte obligationer. Porteføljens afkastudsving bliver målt ved standardafvigelsen. Vurderet på standardafvigelsen for Afdelingens referenceindeks vil Afdelingen på en skala fra 1 til 7 være placeret som en risikoinvestering med en kategori 2. Risikokategorierne i forhold til afkastudsving målt ved standardafvigelsen fremgår af skemaet. Risikokategori Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) 7 Større end ,5-2 1 Mindre end 0,5 Markedsrisikoen for Afdelingen kan opdeles på rente- og valutarisiko. Markedsrisiko forbundet med obligationer og pengemarkedsinstrumenter (renterisiko) Rentemarkederne, inklusiv obligationsmarkederne, påvirkes af de generelle økonomiske vilkår i samfundet, herunder især forventningerne til inflationsudviklingen. Hertil kommer mere specifikke forhold hos udstederne, herunder evnen til at indfri forpligtelserne. Kursudsvingene på obligationsmarkederne er typisk mindre end på aktiemarkedet og er ikke nødvendigvis samtidige. Afdelingen sammensættes ud fra de risici, som der er på det danske obligationsmarked, og porteføljens afkastudsving vil blive målt ved standardafvigelsen og sat i forhold til udsving i Afdelingens referenceindeks. Den samlede optionsjusterede varighed for Afdelingen må ikke overstige tre år. Markedsrisiko forbundet med valuta Afdelingen investerer alene i finansielle instrumenter denomineret i danske kroner. Der er derfor ingen valutarisiko. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 13

14 Kredit- eller udstederrisiko Kreditrisiko er risikoen for, at udsteder(debitor) ikke kan leve op til betalingsforpligtelserne. Hvis der er tale om et standardiseret dokument betegnes kreditrisiko ofte som en udstederrisiko. Ved individuelle aftaler opstår en modpartsrisiko. I tilknytning til gennemførsel af handlerne kan der desuden være en afviklingsrisiko. Modpartsrisiko Modpartsrisikoen i Afdelingen opstår primært som følge af kontant- eller aftaleindskud i et pengeinstitut. Afdelingens rammer for kredit- og modpartsrisiko skal opfylde placerings- og spredningsreglerne i kapitlerne 14 og 15 i Lov om investeringsforeninger m.v. Afviklingsrisiko En afviklingsrisiko er risikoen for, at afviklingen af et finansielt instrument i et afviklingssystem for finansielle instrumenter ikke finder sted som forventet. Afdelingen afvikler handler fra regulerede markeder via en clearingscentral som delivery versus payment, hvor der ikke er en afviklingsrisiko. Betaling mod levering er også det bærende princip ved eventuelle andre handler. Afdelingens afviklingsrisiko er derfor lille. Likviditetsrisiko Afdelingens likviditetsrisiko opstår, hvis de anvendte finansielle instrumenter ikke kan realiseres til den oplyste kurs inden for et nærmere fastsat tidsrum. Afdelingen investerer primært i likvide finansielle intrumenter, som handles på et reguleret marked. Gearingsrisiko Ved gearingsrisiko forstår bestyrelsen den risiko, der knytter sig til investering for lånte midler og/eller udækkede investeringer i afledte finansielle instrumenter Foreningen har i henhold til vedtægterne og på vegne af Afdelingerne fået Finanstilsynets tilladelse til at optage kortvarige lån i forbindelse med afvikling af handler eller i forbindelse med større indløsninger. Samlet set må lånene ikke overstige 10 procent af Afdelingens formue. Der vil således ikke blive benyttet fremmedfinansiering til andre former for investering, og bestyrelsen har derfor ikke fastsat yderligere rammer for fremmedfinansiering. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 14

15 Afdelingen kan i begrænset omfang anvende repo- og terminsforretninger til brug for styring af likviditet og varighed. Brugen heraf må dog ikke medføre yderligere gearing af formuen. Geografisk risiko Afdelingen investerer primært i danske statsobligationer og danske realkreditobligationer og har derfor en særlig koncentrationsrisiko mod det danske obligationsmarked. Operationel risiko Den operationelle risiko for Afdelingen håndteres af Administrator i henhold til administrationsaftalen. Administrator er pligtig til mindst en gang årligt at aflægge rapport om system og IT-risikoen, procedurerisici, selskabets kompetencer, herunder de juridiske kompetencer, samt hvorledes de forskellige risici håndteres. Endelig er Administrator forpligtet til at indgå en bestyrelses- og professionel ansvarsforsikring, som kan dække eventuelle tab som følge af operationelle fejl. Foranstaltninger til fastholdelse af Afdelingens risikoprofil Administrator gør brug af den eksisterende risikostyringsfunktion i organisationen med tilhørende forretningsgange med henblik på fastholdelse af Afdelingens risikoprofil. Specifikke risici for andelsklassen Andelsklasserne har ikke klassespecifikke aktiver bortset fra mindre kontantbeløb til betaling af klassespecifikke omkostninger samt kontantbeløb i forbindelse med udbyttebetaling. Udøvelse af stemmeret Som udgangspunkt anvendes en passiv strategi for udøvelse af eventuelle stemmerettigheder. Bestyrelsen har udarbejdet en politik herfor, som i kort form er gengivet nedenfor: Foreningen skal indgå aftale med investeringsrådgiver om overvågning af og vejledning om relevante selskabsbegivenheder, som er til afstemning. Udøvelse af stemmeret skal benyttes i tilfælde, hvor afstemningen kan få positive konsekvenser for afkastet. I tilfælde af udsigt til tab, skal investeringerne afhændes frem for udøvelse af stemmeret. Udlevering af supplerende oplysninger Et medlem kan ved henvendelse til Administrator få udleveret supplerende oplysninger for Afdelingen om de kvantitative grænser, der gælder for foreningens risikostyring og om de metoder Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 15

16 Administrator har valgt for at sikre, at disse grænser til enhver tid følges, samt om oplysninger om den seneste udvikling i de vigtigste risici og afkast for de enkelte instrumenter eller for en kategori af instrumenter. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 16

17 Omkostninger og samarbejdsaftaler Investeringsrådgiver Administrator har som led i forvaltningen af Afdelingen valgt at indgå en investeringsrådgivningsaftale med: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ.), Sverige (herefter kaldet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr SEB DK er bl.a. beskæftiget med kapitalforvaltning for institutionelle og private investorer. I sin egenskab af investeringsrådgiver skal SEB DK vejlede og rådgive Administrator med hensyn til placeringen af Afdelingens midler ud fra Afdelingens specifikke investeringspolitik. Administrator bærer det fulde ansvar over for Foreningen for enhver disposition, Administrator foretager i henhold til Administrationsaftalen, jf. bestemmelserne i lov om investeringsforeninger m.v. Administrator skal selv påse, at Foreningens midler anbringes i overensstemmelse med Foreningens vedtægter, risikoprofil og de af bestyrelsen fastsatte risikorammer. SEB DK har alene en rådgivningsfunktion over for Administrator og kan således ikke disponere på vegne af Administrator, Foreningen eller Foreningens Afdelinger. SEB DK forpligter sig som rådgiver til 1) at gøre sig bekendt med den for rådgivningen relevante lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, lov om investeringsforeninger m.v., pensionsafkastbeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven, 2) at gøre sig bekendt med indholdet af Foreningens vedtægter, Afdelingens prospekt samt øvrige af bestyrelsens fastsatte retningslinjer, 3) at følge udviklingen i de finansielle instrumenter, Afdelingen har investeret i/kan investere i og løbende holde Administrator underrettet herom, 4) at sikre, at SEB DK efterlever kravene i 45 i lov om investeringsforeninger m.v., 5) at acceptere at Foreningen på et hvilket som helst tidspunkt kan give yderligere instrukser til SEB DK og Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 17

18 6) at acceptere at Foreningen i overensstemmelse med reglerne i lov om investeringsforeninger m.v. kan overvåge de aktiviteter SEB DK udfører i henhold til aftalen. SEB DK kan med Foreningens tilladelse indgå aftaler med underrådgivere vedrørende porteføljerådgivningen. SEB DK har ikke benyttet sig af muligheden for at kunne indgå en underrådgivningsaftale. Rådgivningsaftalen er ikke tidsbegrænset og løber, indtil den opsiges af en af parterne. Aftalen kan opsiges uden varsel. Vederlag SEB DK oppebærer et vederlag for ovennævnte rådgivningsydelser på 0,10 procent p.a. af Afdelingens gennemsnitlige formue. Samarbejds- og formidlingsaftale Foreningens bestyrelse har besluttet, at Administrator på vegne af Afdelingen kan indgå en Samarbejds- og formidlingsaftale med Skandinaviska Enskilda Banken, filial af Skandinaviska Enskilda Banken (publ), Sverige omkring varetagelse af salgs- og markedsføringsaktiviteter m.v. Aftalen, der kan opsiges af begge parter med en måneds varsel til udgangen af en kalendermåned, omfatter en række ydelser specificeret på andelsklasseniveau: For Andelsklassen Korte Obligationer (SEB WM): 1. Annoncekampagner i medlemsblade, aviser m.v. 2. Direct mail kampagner 3. Servicering af eventuelle underdistributører (pengeinstitutter, link-selskaber m.fl.) 4. Afholdelse af medlemsmøder 5. Rådgivning af det enkelte medlem 6. Udarbejdelse af brochurer og andet relevant salgsmateriale Vederlag For ovennævnte ydelser betaler Andelsklassen Korte Obligationer (SEB WM) 0,50 procent p.a. af andelsklassens gennemsnitlige formue. For Andelsklassen Korte Obligationer (SEB WMB): 1. Direct mail kampagner Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 18

19 2. Afholdelse af møder med den enkelte kunde 3. Udarbejdelse af relevant salgsmateriale 4. Kunderapportering Vederlag For ovennævnte ydelser betaler Andelsklassen Korte Obligationer (SEB WMB) ikke vederlag. Investeringsforvaltningsselskab Foreningen har indgået en administrationsaftale med Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S ( Administrator ) Bernstorffsgade København V Investeringsforvaltningsselskabet, som er 100 procent ejet af de af selskabet administrerede foreninger, er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister under CVR-nr og i Finanstilsynet under FT-nr Direktionen består af adm. direktør Jens Lohfert Jørgensen og direktør Niels Jørgen Larsen. I henhold til den indgåede aftale skal Administrator varetage den daglige ledelse af Foreningen i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning, Foreningens vedtægter, bestyrelsens retningslinjer, herunder fondsinstrukser, samt aftaler indgået med investeringsrådgivere. Vederlag Det budgetterede honorar for 2014 for ovennævnte ydelser fremgår af tabellen i afsnittet Øvrige oplysninger. Administrationsomkostninger De samlede administrationsomkostninger for Korte obligationer AKL herunder omkostninger til bestyrelse, administration, it, revision, tilsyn, markedsføring, formidling, depotselskab må ikke overstige 1,00 procent af den gennemsnitlige formueværdi i Afdelingen eller i hver andelsklasse inden for regnskabsåret. Nuværende aftale er ikke tidsbegrænset og løber indtil den opsiges af en af Parterne. Opsigelsesvarslet er for begge parters vedkommende 6 måneder. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 19

20 Udbud og tegning af andele Andelene i Andelsklasserne er frit omsættelige og negotiable. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for indehaverens kontoførende institut, Foreningen eller Depotselskabet, noteres på navn i Foreningens bøger. Aktiebogen føres af Computershare A/S. Emission af andele Bestyrelsen for Investeringsforeningen Wealth Invest har besluttet, at andelene i Afdelingens andelsklasser AKL Korte Obligationer (SEB WM) og AKL Korte Obligationer (SEB WMB) udbydes til tegning i perioden fra den 19. juni 2014 til den 23. juni 2014 (begge dage inklusiv). Tegningskursen for de udbudte andele er fastsat til DKK 100,00 franko for henholdsvis AKL Korte Obligationer (SEB WM) for AKL Korte Obligationer (SEB WMB), og betaling for de erhvervede andele erlægges den 26. juni 2014, jævnfør vedhæftede tegningsblanketter. Minimumsemission initialt i Andelsklasse (SEB WMB) er DKK Der gælder ikke noget maksimum for emissionerne. De udbudte andele udstedes gennem VP i multipla à DKK 100,00 for Andelsklasserne. Andelene i Andelsklasserne bliver herefter udbudt løbende til markedskurs hos Depotselskabet. Emissionspris og betaling Emissionsprisen fastsættes i medfør af 5 (enkeltprismetoden) i bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i lov om investeringsforeninger m.v. som den indre værdi på opgørelsestidspunktet opgjort efter samme principper, som anvendes i årsrapporten. Den indre værdi for en andelsklasseandel beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af Afdelingens formue, der svarer til den del af fælles porteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 20

21 Der vil ikke i forbindelse med emissioner blive opkrævet tillæg til dækning af omkostninger jf. tabel. Tabel: Emissionsomkostninger (procent.) Vederlag til formidlere 0,00 Administration 0,00 Depotselskabsfunktioner 0,00 Markedsføring 0,00 Omkostninger ved køb af Værdipapirer m.m. 0,00 I alt 0,00 Betaling for andelene erlægges på tredjedagen efter emission hos Depotselskabet og sker mod registrering af andelene på medlemmets konto i VP. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 21

22 Flytning Ved flytning fra én afdeling i Foreningen til en anden afdeling i Foreningen opkræves normalt gældende indløsningsfradrag og emissionstillæg. Hertil kommer eventuelle handelsomkostninger i medlemmets eget pengeinstitut. Ved flytning af et medlems midler fra én andelsklasse i Afdelingen til en anden andelsklasse i Afdelingen opkræves kun eventuelle klassespecifikke tillæg. Indløsning af andele På et medlems forlangende skal Foreningen indløse medlemmets andele i Afdelingens andelsklasser. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af enkeltprismetoden, jf. Finanstilsynets bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger m.v. ved at dividere Andelsklassens formueværdi på indløsningstidspunktet med den nominelle værdi af udstedte andele i Andelsklassen. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver, jf. vedtægternes bestemmelser herom. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse. Betaling for indløsning af andelene i Andelsklassen erlægges på tredje bankdag efter indløsning hos Depotselskabet og sker mod udtagning af andelene på medlemmets konto i VP. Offentliggørelse af priser Emissions- og indløsningspriser beregnes dagligt og oplyses på Foreningens hjemmeside eller ved henvendelse til Foreningen, Administrator eller Depotselskabet. Bevisudstedende institut Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Sverige Bernstorffsgade København V CVR nr Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 22

23 Aktiebogfører Computershare A/S Kongevej Holte Børsnotering Andelene i Andelsklasserne vil ikke blive søgt optaget til handel på Nasdaq OMX København A/S handelsplatform for investeringsforeningsbeviser. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 23

24 Andelenes rettigheder Udlodning Andelsklasserne er udbyttebetalende. Ordinær generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Stemmeret Ethvert medlem er berettiget til at deltage i generalforsamlingen mod forevisning af adgangskort. Adgangskort rekvireres hos Foreningen senest 5 bankdage forud for generalforsamlingens afholdelse mod forevisning af fornøden dokumentation for sine andele. Hvert medlem har én stemme for hver EUR 1.000,00 pålydende andele. For andele i anden valuta end EUR omregnes andelenes pålydende værdi til EUR inden tildeling af stemmer jf. vedtægternes regler herom. De beføjelser, der udøves af Foreningens generalforsamling, tilkommer på generalforsamlingen en Afdelings medlemmer for så vidt angår: 1) godkendelse af Afdelingens årsrapport, 2) ændring af vedtægternes regler for anbringelse af Afdelingens formue, 3) Afdelingens afvikling eller fusion og 4) andre spørgsmål, som udelukkende vedrører Afdelingen. Stemmeretten kan udøves for de andele, der mindst 1 uge forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i Foreningens bøger. Ingen andele har særlige rettigheder. Afvikling eller fusion af Afdelingen Efter indstilling fra en afdelings medlemmer eller på bestyrelsens foranledning, kan beslutning om en afdelings afvikling eller fusion træffes på en generalforsamling. Omstændighederne for en afdelings afvikling kan f.eks. være manglende opfyldelse af formuekravet. Til vedtagelse af beslutning om Afdelingens afvikling eller fusion kræves, at beslutningen vedtages med mindst 2/3 såvel af de stemmer, som er afgivet, som af den del af formuen, som er repræsenteret på generalforsamlingen. Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 24

25 Beskatning Nedenstående beskrivelse er af generel karakter, hvorfor en række særregler og detaljer ikke omtales. Beskrivelsen omfatter udelukkende reglerne for fuldt skattepligtige danske medlemmer på tidspunktet for underskrivelsen af dette prospekt. Medlemmer anbefales at rådføre sig med egen skatterådgiver (f.eks. revisor eller advokat) med hensyn til de individuelle skattemæssige konsekvenser ved køb, salg og ejerskab af andele. Afdelingen Afdelingen og Afdelingens andelsklasser er fritaget for dansk skat. Andelsklasserne er udbyttebetalende. Personer Udbytte udbetales uden fradrag af á conto skat og beskattes som kapitalindkomst. Kapitalindkomst består blandt andet af renteindtægter, renteudgifter samt avance/tab på obligationer. Den samlede nettokapitalindkomst kan således både være positiv eller negativ. Avance ved salg af beviser beskattes ligeledes som kapitalindkomst, og tab ved salg af beviser kan fratrækkes i kapitalindkomsten. Avance og tab medregnes i det år, hvor beviset sælges. Yderligere guide til skat kan findes på Virksomhedsordningen Afdelingens andelsklasser er udbyttebetalende og kan derfor ikke erhverves for midler under virksomhedsordningen. Pensionsmidler Avance opgøres efter lagerprincippet og beskattes med 15,3 procent PAL-skat efter reglerne i pensionsafkastbeskatningsloven. Evt. tab overføres til fradrag i efterfølgende år. Selskaber Avance er skattepligtig og tab er fradragsberettiget. Avance og tab opgøres efter lagerprincippet. Prospekt af 13. juni 2014 Korte Obligationer AKL 25

26 Øvrige oplysninger Års- og halvårsrapport Foreningens årsrapport aflægges i henhold til reglerne i lov om investeringsforeninger m.v., jf. 63, og den gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger m.v. Afdelingens beholdningsoversigt vil fremgå af Foreningens års- og halvårsrapporter, der offentliggøres på i henhold til Foreningens finanskalender. Foreningens/Afdelingens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder Foreningen en årsrapport bestående af en samlet beretning for Foreningen og et årsregnskab bestående af resultatopgørelse og balance med noter for hver afdeling. Seneste årsrapport og Foreningens vedtægter udleveres på forlangende ved henvendelse til Administrator Årsrapporten revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Foreningen udarbejder tillige hvert år en ikke-revideret halvårsrapport pr. 30. juni. Central Investorinformation For Andelsklasserne er der udarbejdet central investorinformation, som er på to sider, og som indeholder de væsentligste oplysninger om den enkelte andelsklasse. De oplysninger, som er medtaget i dokumentet er bestemt af EU. Central investorinformation kan i lighed med nærværende prospekt hentes på foreningens hjemmeside Nøgletal Afdelingens afkast i procent. Udviklingen i referenceindeks i procent 1. -0,34 0,61 3,00 3,27 3,89 Udlodning i kr. pr. andel Omkostningsprocent Medlemmernes formue ult. mio. kr. Cirkulerende kapital, ult. mio. kr. nom. Nettoresultat i mio. kr. Historisk afkast for EFFAS 1-3 Prospekt af 13. juni 2014 Korte Obligationer AKL 26

27 Vederlag Tabellen viser afdelingens forventede vederlag til bestyrelsen, administration og Finanstilsynet i Opgørelsen er foretaget på helårsbasis under forudsætning af en gennemsnitlig formue på 100 mio. DKK. Tabel: Omkostninger i Afdelingen Vederlag (t.kr.) Budget 2014 Bestyrelse 20 Administrator 150 Finanstilsynet 10 (Opgørelsen inkl. ikke handelsomkostninger, vederlag til VP og Depotselskab, revision og diverse kontorholdsomkostninger m.v.) Tilsyn Foreningen er underlagt offentligt tilsyn i Finanstilsynet. Vedtægter Foreningens vedtægter udgør en integreret del af nærværende prospekt. Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 27

28 Tegningsblanket (AKL Korte Obligationer (SEB WM)) Tegningsordre: Jeg ønsker herved at tegne: stk. beviser à DKK 100,00 franko, eller for DKK andele i; Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WM) Fondskode DK Kursen er DKK 100,00 i Tegningsperioden, der er fastsat til perioden fra den 19. juni 2014 til den 23. juni 2014 begge dage inklusiv. Efter tegningsperiodens udløb handles andelsklassens andele til markedskurs. I forbindelse med tegningen er udarbejdet et Tegningsprospekt. Tegningsprospektet udleveres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade 50, 1577 København V og kan downloades på hjemmesiden Den udfyldte og underskrevne tegningsblanket skal via mit pengeinstitut indsendes til: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Bernstorffsgade 50, 1577 København, pr. fax nr eller til følgende Betaling Betaling for de nytegnede andele i AKL Korte Obligationer (SEB WM) erlægges den 26. juni 2014 mod registrering af andelene på tegnerens konto i VP Securities A/S. Angiv venligst ved afkrydsning, om der handles for: frie midler/selskabsmidler eller for pensionsmidler. Beløbet hæves på konto (skal udfyldes): Pengeinstituttets navn: Reg. nr.: Konto nr.: og beviserne lægges i depot (skal udfyldes) Pengeinstituttets navn: CD-ident: Depot nr.: Oplysning om tegneren (skal udfyldes) Navn / firmanavn: CPR nr. / CVR nr.: Adresse: Postnr. og by: Navnenotering Jeg ønsker ikke beviserne navnenoteret i VP. Med min underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået tegningsprospektet. Sted Dato Underskrift Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 28

29 Tegningsblanket (AKL Korte Obligationer (SEB WMB)) Tegningsordre: Jeg ønsker herved at tegne: stk. beviser (minimum ) à DKK 100,00 franko, eller for DKK (minimum DKK ) andele i; Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Korte Obligationer AKL AKL Korte Obligationer (SEB WMB) Fondskode DK Kursen er DKK 100,00 i Tegningsperioden, der er fastsat til perioden fra den 19. juni 2014 til den 23. juni 2014 begge dage inklusiv. Efter tegningsperiodens udløb handles andelsklassens andele til markedskurs. I forbindelse med tegningen er udarbejdet et Tegningsprospekt. Tegningsprospektet udleveres vederlagsfrit ved henvendelse til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Bernstorffsgade 50, 1577 København V og kan downloades på hjemmesiden Den udfyldte og underskrevne tegningsblanket skal via mit pengeinstitut indsendes til: Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, Bernstorffsgade 50, 1577 København, pr. fax nr eller til følgende Betaling Betaling for de nytegnede andele i AKL Korte Obligationer (SEB WM) erlægges den 26. juni 2014 mod registrering af andelene på tegnerens konto i VP Securities A/S. Angiv venligst ved afkrydsning, om der handles for: frie midler/selskabsmidler eller for pensionsmidler. Beløbet hæves på konto (skal udfyldes): Pengeinstituttets navn: Reg. nr.: Konto nr.: og beviserne lægges i depot (skal udfyldes) Pengeinstituttets navn: CD-ident: Depot nr.: Oplysning om tegneren (skal udfyldes) Navn / firmanavn: CPR nr. / CVR nr.: Adresse: Postnr. og by: Navnenotering Beviserne skal navnenoteres i VP. Med min underskrift bekræfter jeg at have læst og forstået tegningsprospektet. Sted Dato Underskrift Prospekt af 13. juni 2014 Korte obligationer AKL 29

30 Vedtægter Bilag Foreningens vedtægter er vedhæftet som bilag Investeringsforeningen Wealth Invest Korte obligationer AKL 30

31 V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt af 13. juni 2014 Korte Obligationer AKL 31

32 32

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Obligationer AKL AKL Obligationer (SEB WM) AKL Obligationer (SEBWMB) Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Tegningsprospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Secure Globale Aktier Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD

Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest. Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling SEB Kreditobligationer AKL AKL SEB Kreditobligationer USD Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er

Læs mere

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og

1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser har forvansket det billede, prospektet skal give, og Prospekt Investeringsforeningen Wealth Invest Afdeling Saxo European High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 2 - OMNI Renteafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier

Investorinformation. for. Kapitalforeningen Wealth Invest. TDC Danske Aktier Investorinformation for Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier Kapitalforeningen Wealth Invest TDC Danske Aktier 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Basisoplysninger om Kapitalforeningen

Læs mere

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest

Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Prospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1) at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast

Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Tegningsprospekt Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling 3 - OMNI Aktieafkast Ansvar for prospektet Vi erklærer herved 1. at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige og ikke som følge

Læs mere

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE

VALUE AKTIER AKKUMULERENDE INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING VALUE AKTIER AKKUMULERENDE 25. JUNI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Value Aktier Akkumulerende...

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014

INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INVESTERINGSFORENINGEN MAJ INVEST PROSPEKT FOR AFDELING PENSION 9. DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse 1 Ansvar for prospekt for Afdeling Pension 3 Tegningsbetingelser for Afdeling Pension

Læs mere

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

Prospekt. for. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest Prospekt for Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest August 2015 Indholdsfortegnelse: Ansvar for prospektet... 2 1. Foreningens navn, adresse m.v.... 3 2. Foreningens formål... 3 3. Foreningens

Læs mere

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45

Prospekt. Hedgeforeningen Mermaid Nordic. af 20. august 2013 CVR NR. 30 80 75 45 Prospekt af 20. august 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 Fuldstændigt prospekt for Hedgeforeningen Mermaid Nordic 1 Indledning Dette prospekt, der er udarbejdet på dansk, henvender

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C

Investeringsforeningen. PFA Invest. Balance C Investeringsforeningen PFA Invest Tegningsprospekt for afdeling Balance C Offentliggjort d. 21. april 2015 Indholdsfortegnelse... 1 Ansvar for tegningsprospektet... 1 Tegningsbetingelser for Investeringsforeningen

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Danmark Akkumulerende TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Danmark Akkumulerende 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som følge af udeladelser

Læs mere

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt

StockRate Invest. Afdeling Globale Aktier Udloddende. Prospekt StockRate Invest Afdeling Globale Aktier Udloddende Prospekt Ansvar for prospektet... 3 1. Investeringsforeningen StockRate Invest... 4 1.1. Navn og adresse... 4 1.2. Stiftelse... 4 1.3. Registreringsnumre...

Læs mere

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST

PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN FUNDAMENTAL INVEST AUGUST 2015 Prospekt for Investeringsforeningen Fundamental Invest ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Aktier FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Aktier Februar 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest. Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest Afdeling Virksomhedsobligationer High Yield Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke som

Læs mere

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer

Hedgeforeningen HP. Danske obligationer Hedgeforeningen HP Danske obligationer Prospekt Offentliggjort den 3. september 2012 Tegningssted: HP Fondsmæglerselskab A/S Telefon: 33 15 00 34 Kronprinsessegade 18, 1. Sal Telefax: 33 37 90 79 Dk-1306

Læs mere

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier

TEGNINGSPROSPEKT. Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier TEGNINGSPROSPEKT Investeringsforeningen BankInvest, Europa Small Cap Aktier og USA Small Cap Aktier 1 Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og ikke

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST. Afdeling. Obligationer FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR INVESTERINGSFORENINGEN STRATEGI INVEST Afdeling Obligationer Juni 2015 INDHOLD 1. Oplysninger om foreningens forhold... 5 1.1. Foreningens og afdelingens navn... 5 1.2. Foreningens

Læs mere

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II

FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST. Afdeling. Aktie & ObligationsMix II FULDSTÆNDIGT PROSPEKT FOR HEDGEFORENINGEN SYDINVEST Afdeling Aktie & ObligationsMix II Februar 2008 INDHOLD Ansvar for Prospektet... 3 1. Oplysninger om foreningens forhold... 4 1.1. Foreningens og afdelingens

Læs mere

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak

Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospekt for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Prospektet er offentliggjort den 29. maj 2015. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide/ Globale Aktier Etik-ak Ansvar Ansvar

Læs mere

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL

PROSPEKT. Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL PROSPEKT Investeringsforeningen Danske Invest, Afdeling USA Akkumulerende KL Afdelingen er opdelt i følgende andelsklasser: USA Valutasikret Akkumulerende, klasse DK Nordamerika 4. december 2012 Ansvar

Læs mere

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Fuldstændigt fællesprospekt pr. 19. december 2009 for obligationsafdelingerne Alm. Brand Invest, Obligationer Alm. Brand Invest, Obligationer Pension Alm. Brand

Læs mere

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL

PROSPEKT. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL PROSPEKT Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Afdeling Formuepleje Fokus KL Fuldstændigt prospekt Offentliggjort d.08. januar 2014 Side 2 af

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Afdeling Global High Yield Bonds Prospekt Offentliggjort den 12. december 2011 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige,

Læs mere

Placeringsforeningen Investin

Placeringsforeningen Investin Placeringsforeningen Investin Saxo Invest Stabilt forbrug Prospekt Offentliggjort den 9. oktober 2012 Udsteders erklæring Vi erklærer herved, at oplysningerne i prospektet os bekendt er rigtige, og at

Læs mere