Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014"

Transkript

1 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden til videre bearbejdning i landsmødeperioden Indhold 1) Indledning ) Indledende analyse: overblik over organisationen ) og over organisatoriske og politiske områder på baggrund af strategi og handlingsplan ) FN-forbundets styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) ) Hvad er, hvem er, hvad gør og hvad vil FN-forbundet? ) Udgangspunkt for videre diskussion om målgrupper ) FN-forbundets mission ) FN-forbundets vision ) Bilag: Modeller som udgangspunkt for struktureringen af strategiarbejdet Illustration: UNECA 1

2 1) Indledning Strategiarbejdet i landsmødeperioden Med det formål at styrke FN-forbundets gennemslagskraft blev bestyrelsen i april 2009 enig om at nedsætte en politisk arbejdsgruppe, der skulle analysere FN-forbundets aktuelle situation og udviklingsmuligheder og komme med forslag til strategi for udviklingen af Forbundet. Gruppen nåede ikke frem til en samlet konklusion, men fremlagde i oktober 2009 et notat med titlen Elementer i en strategi- og handlingsplan til styrkelse af FN-forbundet. Denne indeholdt bl.a. afsnit om FN-forbundet som projektbærende organisation, fundraising, talentmobilisering i og udenfor bestyrelsen samt styrkelse af sekretariatsfunktionen. Strategiarbejdet i landsmødeperioden Den nyansatte generalsekretær gennemførte en serie mindre analysearbejder, bl.a. Ledelse af FNforbundets interne interessenter, FN-forbundet en kulturanalyse og En strategisk analyse af FNforbundet. I den forbindelse blev slogan for FN-forbundet bl.a. udviklet: Fordi vi tror på globalt ansvar. Der gennemføres for første gang en medlems- og målgruppeanalyse, der afsluttes sommeren 2011: Multilateral Folkeoplysning og FN-forbundets rolle: hvad ønsker medlemmerne og målgruppen?. I denne fortæller medlemmerne bl.a.: Lidt uklart for medlemmerne hvad forbundet står for Der ønskes oplysning i forhold til FN Kritisk tilgang til FN Bedre synlighed Mulighed for at være aktiv blive del af forbundet, også udenfor København Strømlining af aktiviteter bedre samarbejde mellem forskellige dele af forbundet Strategiarbejdet i landsmødeperioden Som indledning på perioden gennemføres en opfølgning på medlems- og målgruppeundersøgelsen, der færdiggøres foråret 2013, og som bl.a. viser: Ønske om flere aktiviteter. Særligt at aktiviteterne ikke kun forgår i København. Flere muligheder for at være aktiv i Forbundet som ikke er via f.eks. et udvalg eller bestyrelse. Flere lettere arrangementer som ikke kræver så meget f.eks. filmaftner. Dertil studieture. At FN-forbundet opnår en mere synlig og udadvendt rolle + får mere gennemslagskraft/sætter dagsordenen. Herunder mere sammenhæng ift. hvad forbundet ønsker at opnå, hvad vi kommunikerer osv. Herudover er der flere kommentarer relateret til Forbundets inddragelse af og kommunikation med sine medlemmer (mere interaktion og flere muligheder for at være med/aktiv). Endelig relaterer mange kommentarer sig til Forbundets organisering, politiske stillingtagen/profil særligt efterlyses der mere sammenhæng, vidensdeling og samarbejde udvalgene imellem og samarbejde med andre organisationer. Fra og med bestyrelsesmødet den 2. februar 2013 indføres fast punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen på hvert møde fokuserer på udvalgte dele af strategiarbejdet. Dette papir samler de foreløbige konklusioner på dette arbejde, og som overgår til den kommende bestyrelses videre bearbejdning. 2

3 2) Indledende analyse: overblik over organisationen 3) og over organisatoriske og politiske områder på baggrund af strategi og handlingsplan 3

4 4) FN-forbundets styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) Bestyrelsesmødet den 2. december 2013 Styrker Den gode sag: FN-forbundet har et stærkt grundlag af værdier og globalt engagement. Ligesom FN er vi bygget på et stærkt idémæssigt grundlag, som tiltrækker en trofast frivilligskare. Vi er den eneste ngo i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med FN, hvilket kan give os muligheder for at profilere os stærkere. Oplysning: Vores skoletjeneste, Globalis og det tætte samarbejde med DanMun tilbyder oplysningsaktiviteter, som ingen andre organisationer matcher. Menneskelige ressourcer: FN-forbundet har en stor kapital af menneskelige ressourcer i form af sekretariatet, bestyrelse, frivillige, FN-forbundets venner, FN-forbundets folketingsgruppe, nationale og internationale netværk, skoletjenesten m.fl. Det giver os mulighed for en indsats på flere fronter: oplysning, konstruktiv analyse, debat mv. Svagheder Organisering: FN-forbundet mangler en ʻrød tråd, et klart fælles fokus vi har en alt for stor dagsorden og manglende prioritering. Det bevirker, at vi ikke kan udnytte vores ressourcer på bedste vis, og vi mister synlighed og gennemslagskraft. Derudover burde kompetencefordelingen i organisationen gøres klarere. Ressourcer: FN-forbundet hviler på et meget spinkelt økonomisk grundlag. Organisationen har de seneste år haft underskud, og forsøg på at skaffe ekstern finansiering via projektmidler har endnu ikke båret frugt i nævneværdig grad. De manglende økonomiske ressourcer bevirker, at vi ikke kan tilføre de nødvendige menneskelige ressourcer, som sekretariatet har brug for. Medlemsbasen: På trods af et svagt stigende medlemstal har vi stadig et meget lavt antal medlemmer, både individuelle og kollektive, og medlemmer og aktiviteter er overvejende baseret i København og omegn. En større og landsdækkende medlemsbase er nødvendig for at sikre gennemslagskraft og synlighed. Medlemspleje: Uklare prioriteter for arbejdet, manglende medlemsaktiviteter uden for København, begrænsede ressourcer (økonomisk og på sekretariatet) og mangelfulde medlemssystemer er blandt årsagerne til, at vi ikke kan levere en tilfredsstillende medlemspleje. 4

5 Muligheder Globalt ansvar og FN-interesse: Vi mener, der findes et udækket behov for FN-viden i samfundet, særligt i uddannelsessystemet, hvor de presserende globale problemer og den multilaterale tankegang fylder meget lidt. FN-forbundet kan være med til at tydeliggøre nødvendigheden af globalt ansvar i offentligheden og blandt politikere. I de mange studerende og andre med interesse i FN og multilateralisme ligger et frivillighedspotentiale, som bør udnyttes, så vi kan få flere dygtige frivillige. Utappede finansieringskilder: Der findes eksterne finansieringskilder, som vi grundet manglende tid og ressourcer ikke har undersøgt til bunds og udnyttet. Sociale medier: Igennem mere fokuseret brug af sociale medier, hjemmeside mm. vil vi kunne øge synligheden af FN-forbundet, interessen for FN og formentlig også vores medlemstal. Globale netværk: FN-forbundet er med i diverse globale netværk, direkte og via danske og internationale NGO er, som med en bevidst prioritering giver os muligheder for at få indflydelse i et større omfang og etablere samarbejder på tværs af grænser og temaer. Trusler Manglende støtte til FN: Siden ʻ9/11 og den voldsomme fokus på terrortruslen har der været mindre støtte til FN-tanken, til tider grænsende til politisk modvilje. FN opfattes for ofte som komplicerende og unødvendig blandt politikere, befolkningens interesse for og viden om FN er dalende, og medierne fravælger bevidst den nuancerede dækning af multilateralisme. Denne tendens synes ændret på det seneste, men ændringen kan vise sig at være midlertidig. Usynlighed: Lavt medlemstal, fraværet af en rød tråd, mangelfuld FN-interesse blandt befolkning og politikere og for stor konkurrence med beslægtede organisationer bidrager til, at FN-forbundet har svært ved at trænge igennem og opnå større synlighed i mediebilledet. Økonomi: FN-forbundets overlevelse afhænger i øjeblikket helt og holdent af vores finanslovstilskud. Hvis det bortfalder eller sænkes, er vi nødt til at foretage drastiske nedskæringer eller finde alternativ finansiering. 5

6 Forslag til handlinger/indsatsområder på baggrund af SWOT-analysen: STYRKER Den gode sag Oplysningsaktiviteter Menneskelige ressourcer SVAGHEDER Organisering Ressourcer Medlemsbase MULIGHEDER Globalt ansvar og FN-interesse Utappede finansieringskilder Sociale medier Globale netværk Public service FN-gymnasier Større, relevante projekter Klar strategi for projektarbejde Klar strategi for medlemspleje Strategisk prioritering ud fra presserende globale problemer TRUSLER Manglende støtte til FN Usynlighed Økonomi Styrke oplysningsindsats og skoletjeneste Styrke arbejdet ovf. politikere og Folketingsgruppen Forbedre forhold for frivillige Oplysning, analyser / forslag vedr. presserende globale problemer ( tænketank ) Principprogram rød tråd Prioritering af FN-forbundets arbejde Utraditionelle aktiviteter / aktioner Det vil sige: Gennemføre en klar prioritering af FN-forbundets arbejde Udarbejde et principprogram og klargøre/sikre en rød tråd for arbejdet Foretage strategisk prioritering ud fra presserende globale problemer/vægtige FN-processer Analysere, udarbejde forslag og oplyse tænketanksagtigt om presserende globale problemer /vægtige FN-processer Styrke arbejdet overfor politikere og Folketingsgruppen Udvikle og stå for public service vedr. multilaterale, globale FN-spørgsmål Styrke oplysningsindsatsen og FN-forbundets skoletjeneste Udvikle ramme for FN-gymnasier Udarbejde og følge en klar strategi for projektarbejde Identificere og udvikle større, relevante projekter Udarbejde og følge en klar strategi for medlemspleje Forbedre forhold for frivillige og lokale medlemmer af FN-forbundet Udvikle og gennemføre utraditionelle aktiviteter / aktioner 6

7 Bestyrelsesmødet den 21. januar ) Hvad er, hvem er, hvad gør og hvad vil FN-forbundet? Hvad er FN-forbundet? FN-forbundet er en medlemsforening, uafhængig af FN, som arbejder for at realisere FN s idégrundlag og princippet om globalt ansvar - for fred, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Hvem er FN-forbundet? FN-forbundet består af individuelle medlemmer og kollektive medlemsorganisationer. FN-forbundets arbejde og politik besluttes af medlemmerne, og tilrettelægges og udføres af den valgte ledelse, de ansatte og de frivillige. Hvad gør FN-forbundet? FN-forbundet arbejder for at fremme FN s grundlæggende ideer og principper gennem oplysning debat fortalervirksomhed analyse og handlingsforslag offentlige markeringer nationalt og internationalt samarbejde Hvad vil FN-forbundet? FN-forbundet vil fremme forståelsen for, at globale problemer (ulighed, fattigdom, forurening, klimaændringer, væbnede konflikter, menneskerettighedskrænkelser, flygtninge m.m.) er sammenhængende og grænseoverskridende. De skaber fælles udfordringer for Verdens befolkninger, som kun kan løftes i fællesskab, ved globalt ansvar og multilateralt samarbejde. Derfor vil FN-forbundet styrke det folkelige engagement i og den nationale såvel som internationale indsats for multilaterale løsninger. 7

8 Bestyrelsesmødet den 17. september ) Udgangspunkt for videre diskussion om målgrupper Hovedgruppering i fht. oplysning og informationsforpligtelser, advocacy samt vidensformidling Oplysning og informationsforpligtelser Hovedmålgruppe: Skoler, børn og unge (direkte og via lærere) Der er mange børn, unge og lærere på skoler og ungdomsuddannelsessteder, der nyder godt af FNforbundet (i 2013 ca elever via ca. 24 besøg). Dette primært i kraft af de unge frivillige i Skoletjenesten, der tager ud med foredrag, rollespil (I Samme Båd og MiniMUN s), brætspil (Verden på Spil, der også er modtaget af over 150 skoler) og via vores hjemmeside Vores landsdækkende arbejde består primært af skoletjenestens aktiviteter, og trods en forholdsvis begrænset indsats fra Forbundets side, så er det muligt at understøtte de frivillige i København, Aarhus og Aalborg, og opretholde en hjemmeside med en stadig stigning i brugere (globalis.dk har godt unikke besøgende). Særligt https://www.facebook.com/globalis.dk bruges i dialogen med brugerne. Herved skabes en del af fundamentet for forståelse og fortsat opbakning til det multilaterale arbejde, der, hvis prioriteret, kunne blive endnu større. Dette er vores største målgruppe. Advocacy Hovedmålgruppe: Politikere, beslutningstagere og deres rådgivere En stor del af FN-forbundets arbejde er implicit og eksplicit rettet mod regeringen, folketingsmedlemmer, embedsmænd og rådgivere. Det handler om, at Danmark dels skal agere progressivt i multilaterale fora og støtte op om FN og FN s arbejde, dels skal leve op til sit ansvar i fht. internationale forpligtelser og traktater. Overfor politikerne bruges redskaber som udtalelser, pressemeddelelser, konferencer og personlig lobbyisme. Brugt rigtigt vil FN-forbundets Folketingsgruppe være et mere effektivt forum for dialog og indflydelse, og trods en langt bedre interaktion med dette forum i de seneste år, er arbejdet underdrejet p.gr. af mangel på ressourcer. Politikerne og folketingets partiers velvilje er afgørende for driften af FNforbundet i sin nuværende form. De er en særdeles vigtig målgruppe. Dertil er der også de unge politikere, som vi pt. inddrager i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Siden foråret 2014 er vi også begyndt at bruge twitter i vores kommunikation (https://twitter.com/fnforbundetdk), og som særligt bruges af beslutningstagere og -påvirkere. 8

9 Vidensformidling Hovedmålgruppe: Globalt engagerede mennesker, særligt unge og studerende, Vi gennemfører aktiviteter rettet mod andre brede grupper med hjælp af og på vegne af vores medlemmer. Som medlems- og målgruppeundersøgelsen viser, så er flertallet af vores medlemmer mest interesseret i passivt at støtte vores aktiviteter, mens et mindretal aktivt ønsker at indgå i vores arbejde og hvor der efterlyses aktiviteter udenfor København. Vi har endnu ikke besluttet hvem vi primært søger at engagere som medlemmer, og forsøger derfor at kommunikere til en divers og udefineret gruppe: ældre, unge, pensionister, studerende, ledige, politikere, diplomater, mennesker der ønsker bæredygtig udvikling, mennesker der ønsker at sikre menneskerettighederne, mennesker der ønsker en fredelig verden mv. Kommunikationen til medlemmerne foregår primært via direct mail (månedlige aktivitetsoversigter), medlemsbladet GLOBAL, hjemmesiden (www.fnforbundet.dk har godt unikke besøgende), og via Facebook. Dertil medlemsmøder om alle mulige temaer, primært i København. En del unge universitetsstuderende i København tiltrækkes af (bestyrelses-)udvalgenes arbejde. Oplysninger om FNforbundets arbejde, om hvordan det er at arbejde i FN og om karrieremuligheder i multilaterale organisationer søges formidlet via årlige studiestartsaktiviteter på et begrænset antal universiteter. Vores skoletjenester i København, Aarhus og Aalborg er baseret på frivillige universitetsstuderendes indsats. Arbejdet med universitetsstuderende som målgruppe foregår relativt set temmelig velovervejet, men er stærkt begrænset af Sekretariatets ressourcer. En væsentlig del af kommunikationen med denne gruppe foregår via https://www.facebook.com/fnforbundet.dk (hvor vi har over likes ). Relation til SWOT-analysen Ovenstående betragtninger stemmer også godt overens med forslag til handlinger/indsatsområder på baggrund af SWOT-analysen, særligt punkterne: Styrke arbejdet overfor politikere og Folketingsgruppen Udvikle og stå for public service vedr. multilaterale, globale FN-spørgsmål Styrke oplysningsindsatsen og FN-forbundets skoletjeneste Udvikle ramme for FN-gymnasier 9

10 Repræsentantskabsmødet den 26. april ) FN-forbundets mission Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar. FN-forbundet bidrager til dette med folkelig mobilisering, undervisning, information og påvirkning af beslutningstagerne til støtte for realiseringen af FN s idégrundlag og vedtagne principper. 8) FN-forbundets vision FN-forbundets vision er en verden, hvor konflikter løses i globalt fællesskab uden anvendelse af vold; hvor ekstrem fattigdom er afskaffet og lige muligheder og bæredygtighed styrer verdensøkonomien; hvor universelle menneskerettigheder respekteres og overholdes, og hvor vores fælles miljø og naturressourcer forvaltes bæredygtigt en vision som Danmark sammen med andre lande yder sit vægtige bidrag til at realisere gennem FN. 10

11 9) Bilag: Modeller som udgangspunkt for struktureringen af strategiarbejdet 11

12 - fordi vi tror på globalt ansvar! 12

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning.

Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder. Bæredygtig udvikling. Menneskerettigheder. Fred og konfliktløsning. FN-FORBUNDETS STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2016 2018 Ramme for FN-forbundets arbejde Indledning Politiske fokusområder Bæredygtig udvikling SIDE 3 SIDE 3 SIDE 4 Menneskerettigheder Fred og konfliktløsning

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Strategisk handlingsplan 2015-2017

Strategisk handlingsplan 2015-2017 Strategisk handlingsplan 2015-2017 Foto: Lisbeth Holten Indholdsfortegnelse Succeskriterier for handlingsplanen 4 Det kriminalpræventive landskab 2014-2017 5 Hvem er DKR 6 Sådan arbejder DKR 6 Vejen DKR

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen.

Frivillighed og aktivisme Vi bygger al vores arbejde på frivillighed, hvor det er aktivisterne der bærer og udvikler bevægelsen. Afrika Kontakt Strategi 2016-2020 De sidste to år har Afrika Kontakt gennemgået store forandringer. Aktivister og sekretariat har arbejdet hårdt for at opnå målene sat i strategien for 2013-2015. Vi har

Læs mere

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1

FN s Verdenserklæringen om Menneskerettighederne, artikel 1 STRATEGI 2017-2020 Alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. De er udstyret med fornuft og samvittighed, og de bør handle mod hverandre i en broderskabets ånd. FN s Verdenserklæringen

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde

Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Dansk Flygtningehjælps fortalerarbejde Indledning Dansk Flygtningehjælps arbejde er baseret på humanitære principper og grundlæggende menneskerettigheder. Det er organisationens formål at bidrage til at

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015

Hvem er Aspekta? Michael Trinskjær er bestyrelsesmedlem i brancheforeningen. + 25 sogne, stifter og provstier. Januar 2015 Den kommunikerende NGO 2014 Hvem er Aspekta? PR- og kommunikationsbureau siden 2004 Hovedkontor i Malmø, kontor i København og Stockholm Kåret til Sveriges bedste PR-bureau i 2011 og 2012 Medlem af Public

Læs mere

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse

INNOVATION SILKEBORG. innovationschef. Juni uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationschef. Juni 2016 - uddybende jobbeskrivelse Innovationschef innovationsilkeborg Indledning og baggrund Initiativet med at etablere innovationsilkeborg udspringer både af den velfærdsudfordring

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag

1.0 Kommunikationsstrategiens formål og grundlag UDKAST Indhold 1. Formål og grundlag 2. Platform 3. Mål 4. Målgrupper 5. Kommunikationsprincipper 6. Budskaber 7. Kanaler 8. Governance 9. Prioriterede indsatser 2 1.0 Kommunikationsstrategiens formål

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står

FN og verdenssamfundet står overfor store globale udfordringer. Gennem. de senere år er antallet af flygtninge og fordrevne vokset, så vi i dag står Udenrigsudvalget 2016-17 URU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 103 Offentligt BUDSKABER Samrådsspørgsmål J: Reformer i FN Åbent Samråd i Udenrigsudvalget den 7. februar 2017 Taletid: 10-12 minutter Samrådsspørgsmål:

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds

Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Organisatoriske Forhold - for Lærerstuderendes Landskreds Indholdsfortegnelse Indledning... 2 LL-klubben... 2 Årsmødet... 3 Bestyrelsen... 4 Forretningsudvalget... 4 Sekretariatspersonale... 5 Principprogrammet...

Læs mere

Strategi Greve Gymnasium

Strategi Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium Strategi 2016-2021 Greve Gymnasium uddanner mennesker, der er rustet til videre studier, karriere og livet i mere bred forstand. Vi sætter læring i centrum og tror på,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer?

FNs Verdensmål. Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? FNs Verdensmål Hvad går de ud på? Hvorfor er de vigtige? Hvilken relevans har de for udviklingsorganisationer? Hurtigt overblik I september 2015 vedtog alle lande i FN 17 nye bæredygtighedsmål, som skal

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter

Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter Strategi for Rådet for Etniske Minoriteter 2010-2014 Mission, vision og værdier vedtaget på ekstraordinært rådsmøde den 14. november 2010. Handlingsplan for Rådet for Etniske Minoriteter 2012 vedtaget

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

Mobilitetsråd i Syddanmark

Mobilitetsråd i Syddanmark Område: Regionssekretariatet Udarbejdet af: Ebbe Jensen/Ulrich Jensen Afdeling: Regionssekretariatet E-mail: Journal nr.: 08/7009 Telefon: Dato: 7. maj 2008 Notat Mobilitetsråd i Syddanmark 1. Baggrund

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Brugerundersøgelse SWOT. Konklusioner. Civilsamfund på hovedet. Styrker og svagheder Muligheder og trusler

Brugerundersøgelse SWOT. Konklusioner. Civilsamfund på hovedet. Styrker og svagheder Muligheder og trusler Brugerundersøgelse SWOT Konklusioner Civilsamfund på hovedet Styrker og svagheder Muligheder og trusler Baggrund På baggrund af kvalita?ve interview med 3 CISU rådgivere samt 5 forskellige udviklingsorganisa?oner

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

DANSK SYGEPLEJESELSKAB

DANSK SYGEPLEJESELSKAB DANSK SYGEPLEJESELSKAB STRATEGI 2020 www.dasys.dk dasys@dasys.dk 1 FORORD DASYS strategi består af seks strategiske visioner med tilhørende indsatsområder. De seks visioner er: En faglig vision, en organisatorisk

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Branding- og markedsføringsstrategi

Branding- og markedsføringsstrategi Branding- og markedsføringsstrategi for Assens Kommune 1. Indledning: Assens Kommunes vision Vilje til vækst realiserer vi gennem tre indsatsområder: Flere vil bo her, Vækst og udvikling og Alle får en

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

De fire kompetencer i oldtidskundskab

De fire kompetencer i oldtidskundskab De fire kompetencer i oldtidskundskab Digitale, innovative og globale kompetencer samt karrierekompetencer studieretningsprojektet Side 1 De fire kompetencer - Fra lov til læreplan - Fra læreplan til vejledning

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik for Undervisningsministeriets koncern Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Sammen arbejder vi for et dygtigere Danmark Indhold Hvorfor en kommunikationspolitik? 2 Mål 3 Målgrupper

Læs mere

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer:

Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Foreningens navn: Målgruppe(r): Aktiviteter: Samlet budget: (Sæt kryds) Vedtægter Bestyrelse, antal medlemmer: Strategi (flerårig) Handlingsplan (årlig) Generalforsamling, dato for sidst afholdte: Fundraisingplan

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan 2015 2016 Indhold 1. Indledning 3 2. Politiske fokusområder 4 2.1 Reform af FN 4 2.2. Menneskerettigheder 4 2.3 Fred og konfliktløsning 5 2.4 Bæredygtig global udvikling 6 3.

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG

PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG PARTNERTILGANG AFRIKA KONTAKTS PARTNER & PROJEKTTILGANG NOVEMBER 2013 AFRIKA KONTKAT BLÅGÅRDSGADE 7B DK2200 KØBENHVAN N TELEFON: +45 35 35 92 32

Læs mere

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling

92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling 92-gruppens kommentarer til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling Hermed fremsendes 92-gruppens kommentarer til regeringens forslag til Danmarks strategi for bæredygtig udvikling "Udvikling med omtanke

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009

Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Kommunikationsstrategi FOA Nordsjælland juni 2009 Del 1- Værdier og mål Den konkrete udmøntning af værdier og mål findes i Del 2 udmøntning intern og ekstern kommunikation. Indhold: 1. Værdier for kommunikation

Læs mere

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle

Side 1 - Kommunikationsstrategi Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 1 - Kommunikationsstrategi 2016-18 Foreningen af Kliniske Diætister For alle ernæringsprofessionelle Side 2 - Indhold INDHOLD Indledning Målgrupper Mål Principper Budskaber Kanaler Partnerskaber Side

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter

2.1 DSA har til formål at varetage danske studerendes interesser før, under og efter Vedtægter for Danish Students Abroad 1 NAVN OG HJEMSTED 2 FORMÅL 3 VISIONER OG MÅL 4 FORENINGS STRUKTUR 5 MEDLEMMER 6 GENERALFORSAMLINGEN 7 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 8 BESTYRELSE 9 TEGNING AF FORENING

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Multilateral Folkeoplysning og FNforbundets. medlemmerne og målgruppen? FN-forbundet

Multilateral Folkeoplysning og FNforbundets. medlemmerne og målgruppen? FN-forbundet Multilateral Folkeoplysning og FNforbundets rolle: hvad ønsker medlemmerne og målgruppen? FN-forbundet August 2011 1 Indhold 1) Indledning... 3 2) Individuelle medlemmer... 5 Hvem melder sig ind i FN-forbundet?...

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan?

NETVÆRK og Den internationale dimension. Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? NETVÆRK og Den internationale dimension Klædt på til aktiv deltagelse i en globaliseret verden men hvordan? PROGRAM Præsentation Baggrund - den internationale dimension Internationalisering, IT og Fælles

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

1. Resumé af evalueringen

1. Resumé af evalueringen Opfølgningsnotits og Udenrigsministeriets kommentarer til Evaluering af kampagnen Verdens Bedste Nyheder Denne note indeholder evalueringsrapportens konklusioner og anbefalinger vedr. Kampagnen Verdens

Læs mere

Strategi for kommunikation om EPJ

Strategi for kommunikation om EPJ Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kommunikation@regionmidtjylland.dk www.regionmidtjylland.dk Strategi for kommunikation om EPJ I løbet af 2010

Læs mere

FIP Innovation, forår 2017

FIP Innovation, forår 2017 30. marts, Aarhus 5. april, Nærum FIP Innovation, forår 2017 Side 1 Program i Aarhus Side 2 Overordnede principper Regelforenkling Fra 5 uddannelsesbekendtgørelser (samt valgfag, merit, kvalitet) til 1

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør

Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde 1.-2. april 2011 på Den Internationale Højskole (IPC) i Helsingør Til stede: Jørgen Estrup, Trine Marqvard Nymann Jensen, Flemming Thøgersen, Lave Broch, Torben Jacobsen, Christian

Læs mere

Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING

Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING Arbejdsplan DSF 2013 INDLEDNING Danske Studerendes Fællesråd (DSF) er en organisation, der i stigende grad bliver dagsordensættende for det uddannelsespolitiske område og ungdommen i Danmark. Gennem en

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune

Udkast til. Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune Udkast til Politik og strategi for de sociale medier i Struer Kommune POLITIK FOR DE SOCIALE MEDIER Der sker i disse år en skelsættende udvikling i mediebillet, hvor sociale medier spiller en stadig større

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet

Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Projektbeskrivelse Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge Baggrund for projektet Forebyggelse af vold og anden utryghedsskabende adfærd blandt unge kræver langsigtede strategier

Læs mere

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune

Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune » Idrætsstrategi for Bornholms Regionskommune Baggrund Kommunalbestyrelsen i Bornholms Regionskommune godkendte den 19. december 2013 en revideret idrætspolitik. Idrætspolitikken præciserer hvilke fokusområder

Læs mere

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling)

(Artikel 1 i erklæringen om Retten til Udvikling) En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til og nyde godt af økonomisk, social, kulturel og politisk udvikling, hvori alle menneskerettigheder

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER.

STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. STRATEGI FOR MEDARBEJDERVALGTE BESTYRELSESMED- LEMMER. OKTOBER 2011 INDLEDNING Bestyrelsernes rolle og ansvar bliver mere og mere tydelig i den finansielle sektor. Det seneste årti har medført en betydelig

Læs mere

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg.

Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. Vedtægter for Business Region North Denmark (BRN) 1 Navn Business Region North Denmark er en forening bestående af nordjyske kommuner samt Region Nordjylland. Foreningens hjemsted er Aalborg. 2 Formål

Læs mere

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital

Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Politik for grunduddannelse på Aarhus Universitetshospital Aarhus Universitetshospital Uddannelsesrådet Indholdsfortegnelse Politik for grunduddannelsesområdet Aarhus Universitetshospital... 1 Formål med

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Dansk Varmblod

Dansk Varmblod V E R S I O N J A N U A R 2016 STRATEGI FOR Dansk Varmblod 2015-2020 Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1. Vision... 3 2. Mission....3 3. Værdier i Dansk Varmblod... 4 4. Målsætning... 4 5. Strategi 2015

Læs mere

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium:

At lære mere betyder for elever og ansatte på Struer Statsgymnasium: Lær mere Learn More! Strategiplan 2016-18 Strategiplanen er besluttet af skolens bestyrelse den 31.03.2016. Formål Formålet med strategien for Struer Statsgymnasium er at fastlægge rammer og overordnet

Læs mere

Formålet med den nye strategi

Formålet med den nye strategi Formålet med den nye strategi 2 Strategien hviler på et analytisk fundament Analyserne er tilgængelige på medlemssiderne på atv.dk. MEDLEMSWORKSHOPS To workshops i hhv. Århus og København MEDLEMSUNDERSØGELSE

Læs mere

Strategier i Børn og Unge

Strategier i Børn og Unge Strategier i Børn og Unge Børn og Unge arbejder med strategier for at give ramme og retning, fordi vi tror på, at de bedste løsninger på hverdagens udfordringer bliver fundet, ved at ledere og medarbejdere

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016

FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 FORRETNINGSORDEN FOR LANDSSTYRELSEN I UNGDOMMENS RØDE KORS 2015/2016 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere