Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden 2008-2014"

Transkript

1 Til punkt 3 Orientering om strategiarbejdet i FN-forbundet i perioden til videre bearbejdning i landsmødeperioden Indhold 1) Indledning ) Indledende analyse: overblik over organisationen ) og over organisatoriske og politiske områder på baggrund af strategi og handlingsplan ) FN-forbundets styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) ) Hvad er, hvem er, hvad gør og hvad vil FN-forbundet? ) Udgangspunkt for videre diskussion om målgrupper ) FN-forbundets mission ) FN-forbundets vision ) Bilag: Modeller som udgangspunkt for struktureringen af strategiarbejdet Illustration: UNECA 1

2 1) Indledning Strategiarbejdet i landsmødeperioden Med det formål at styrke FN-forbundets gennemslagskraft blev bestyrelsen i april 2009 enig om at nedsætte en politisk arbejdsgruppe, der skulle analysere FN-forbundets aktuelle situation og udviklingsmuligheder og komme med forslag til strategi for udviklingen af Forbundet. Gruppen nåede ikke frem til en samlet konklusion, men fremlagde i oktober 2009 et notat med titlen Elementer i en strategi- og handlingsplan til styrkelse af FN-forbundet. Denne indeholdt bl.a. afsnit om FN-forbundet som projektbærende organisation, fundraising, talentmobilisering i og udenfor bestyrelsen samt styrkelse af sekretariatsfunktionen. Strategiarbejdet i landsmødeperioden Den nyansatte generalsekretær gennemførte en serie mindre analysearbejder, bl.a. Ledelse af FNforbundets interne interessenter, FN-forbundet en kulturanalyse og En strategisk analyse af FNforbundet. I den forbindelse blev slogan for FN-forbundet bl.a. udviklet: Fordi vi tror på globalt ansvar. Der gennemføres for første gang en medlems- og målgruppeanalyse, der afsluttes sommeren 2011: Multilateral Folkeoplysning og FN-forbundets rolle: hvad ønsker medlemmerne og målgruppen?. I denne fortæller medlemmerne bl.a.: Lidt uklart for medlemmerne hvad forbundet står for Der ønskes oplysning i forhold til FN Kritisk tilgang til FN Bedre synlighed Mulighed for at være aktiv blive del af forbundet, også udenfor København Strømlining af aktiviteter bedre samarbejde mellem forskellige dele af forbundet Strategiarbejdet i landsmødeperioden Som indledning på perioden gennemføres en opfølgning på medlems- og målgruppeundersøgelsen, der færdiggøres foråret 2013, og som bl.a. viser: Ønske om flere aktiviteter. Særligt at aktiviteterne ikke kun forgår i København. Flere muligheder for at være aktiv i Forbundet som ikke er via f.eks. et udvalg eller bestyrelse. Flere lettere arrangementer som ikke kræver så meget f.eks. filmaftner. Dertil studieture. At FN-forbundet opnår en mere synlig og udadvendt rolle + får mere gennemslagskraft/sætter dagsordenen. Herunder mere sammenhæng ift. hvad forbundet ønsker at opnå, hvad vi kommunikerer osv. Herudover er der flere kommentarer relateret til Forbundets inddragelse af og kommunikation med sine medlemmer (mere interaktion og flere muligheder for at være med/aktiv). Endelig relaterer mange kommentarer sig til Forbundets organisering, politiske stillingtagen/profil særligt efterlyses der mere sammenhæng, vidensdeling og samarbejde udvalgene imellem og samarbejde med andre organisationer. Fra og med bestyrelsesmødet den 2. februar 2013 indføres fast punkt på dagsordenen, hvor bestyrelsen på hvert møde fokuserer på udvalgte dele af strategiarbejdet. Dette papir samler de foreløbige konklusioner på dette arbejde, og som overgår til den kommende bestyrelses videre bearbejdning. 2

3 2) Indledende analyse: overblik over organisationen 3) og over organisatoriske og politiske områder på baggrund af strategi og handlingsplan 3

4 4) FN-forbundets styrker, svagheder, muligheder og trusler (SWOT-analyse) Bestyrelsesmødet den 2. december 2013 Styrker Den gode sag: FN-forbundet har et stærkt grundlag af værdier og globalt engagement. Ligesom FN er vi bygget på et stærkt idémæssigt grundlag, som tiltrækker en trofast frivilligskare. Vi er den eneste ngo i Danmark, der udelukkende beskæftiger sig med FN, hvilket kan give os muligheder for at profilere os stærkere. Oplysning: Vores skoletjeneste, Globalis og det tætte samarbejde med DanMun tilbyder oplysningsaktiviteter, som ingen andre organisationer matcher. Menneskelige ressourcer: FN-forbundet har en stor kapital af menneskelige ressourcer i form af sekretariatet, bestyrelse, frivillige, FN-forbundets venner, FN-forbundets folketingsgruppe, nationale og internationale netværk, skoletjenesten m.fl. Det giver os mulighed for en indsats på flere fronter: oplysning, konstruktiv analyse, debat mv. Svagheder Organisering: FN-forbundet mangler en ʻrød tråd, et klart fælles fokus vi har en alt for stor dagsorden og manglende prioritering. Det bevirker, at vi ikke kan udnytte vores ressourcer på bedste vis, og vi mister synlighed og gennemslagskraft. Derudover burde kompetencefordelingen i organisationen gøres klarere. Ressourcer: FN-forbundet hviler på et meget spinkelt økonomisk grundlag. Organisationen har de seneste år haft underskud, og forsøg på at skaffe ekstern finansiering via projektmidler har endnu ikke båret frugt i nævneværdig grad. De manglende økonomiske ressourcer bevirker, at vi ikke kan tilføre de nødvendige menneskelige ressourcer, som sekretariatet har brug for. Medlemsbasen: På trods af et svagt stigende medlemstal har vi stadig et meget lavt antal medlemmer, både individuelle og kollektive, og medlemmer og aktiviteter er overvejende baseret i København og omegn. En større og landsdækkende medlemsbase er nødvendig for at sikre gennemslagskraft og synlighed. Medlemspleje: Uklare prioriteter for arbejdet, manglende medlemsaktiviteter uden for København, begrænsede ressourcer (økonomisk og på sekretariatet) og mangelfulde medlemssystemer er blandt årsagerne til, at vi ikke kan levere en tilfredsstillende medlemspleje. 4

5 Muligheder Globalt ansvar og FN-interesse: Vi mener, der findes et udækket behov for FN-viden i samfundet, særligt i uddannelsessystemet, hvor de presserende globale problemer og den multilaterale tankegang fylder meget lidt. FN-forbundet kan være med til at tydeliggøre nødvendigheden af globalt ansvar i offentligheden og blandt politikere. I de mange studerende og andre med interesse i FN og multilateralisme ligger et frivillighedspotentiale, som bør udnyttes, så vi kan få flere dygtige frivillige. Utappede finansieringskilder: Der findes eksterne finansieringskilder, som vi grundet manglende tid og ressourcer ikke har undersøgt til bunds og udnyttet. Sociale medier: Igennem mere fokuseret brug af sociale medier, hjemmeside mm. vil vi kunne øge synligheden af FN-forbundet, interessen for FN og formentlig også vores medlemstal. Globale netværk: FN-forbundet er med i diverse globale netværk, direkte og via danske og internationale NGO er, som med en bevidst prioritering giver os muligheder for at få indflydelse i et større omfang og etablere samarbejder på tværs af grænser og temaer. Trusler Manglende støtte til FN: Siden ʻ9/11 og den voldsomme fokus på terrortruslen har der været mindre støtte til FN-tanken, til tider grænsende til politisk modvilje. FN opfattes for ofte som komplicerende og unødvendig blandt politikere, befolkningens interesse for og viden om FN er dalende, og medierne fravælger bevidst den nuancerede dækning af multilateralisme. Denne tendens synes ændret på det seneste, men ændringen kan vise sig at være midlertidig. Usynlighed: Lavt medlemstal, fraværet af en rød tråd, mangelfuld FN-interesse blandt befolkning og politikere og for stor konkurrence med beslægtede organisationer bidrager til, at FN-forbundet har svært ved at trænge igennem og opnå større synlighed i mediebilledet. Økonomi: FN-forbundets overlevelse afhænger i øjeblikket helt og holdent af vores finanslovstilskud. Hvis det bortfalder eller sænkes, er vi nødt til at foretage drastiske nedskæringer eller finde alternativ finansiering. 5

6 Forslag til handlinger/indsatsområder på baggrund af SWOT-analysen: STYRKER Den gode sag Oplysningsaktiviteter Menneskelige ressourcer SVAGHEDER Organisering Ressourcer Medlemsbase MULIGHEDER Globalt ansvar og FN-interesse Utappede finansieringskilder Sociale medier Globale netværk Public service FN-gymnasier Større, relevante projekter Klar strategi for projektarbejde Klar strategi for medlemspleje Strategisk prioritering ud fra presserende globale problemer TRUSLER Manglende støtte til FN Usynlighed Økonomi Styrke oplysningsindsats og skoletjeneste Styrke arbejdet ovf. politikere og Folketingsgruppen Forbedre forhold for frivillige Oplysning, analyser / forslag vedr. presserende globale problemer ( tænketank ) Principprogram rød tråd Prioritering af FN-forbundets arbejde Utraditionelle aktiviteter / aktioner Det vil sige: Gennemføre en klar prioritering af FN-forbundets arbejde Udarbejde et principprogram og klargøre/sikre en rød tråd for arbejdet Foretage strategisk prioritering ud fra presserende globale problemer/vægtige FN-processer Analysere, udarbejde forslag og oplyse tænketanksagtigt om presserende globale problemer /vægtige FN-processer Styrke arbejdet overfor politikere og Folketingsgruppen Udvikle og stå for public service vedr. multilaterale, globale FN-spørgsmål Styrke oplysningsindsatsen og FN-forbundets skoletjeneste Udvikle ramme for FN-gymnasier Udarbejde og følge en klar strategi for projektarbejde Identificere og udvikle større, relevante projekter Udarbejde og følge en klar strategi for medlemspleje Forbedre forhold for frivillige og lokale medlemmer af FN-forbundet Udvikle og gennemføre utraditionelle aktiviteter / aktioner 6

7 Bestyrelsesmødet den 21. januar ) Hvad er, hvem er, hvad gør og hvad vil FN-forbundet? Hvad er FN-forbundet? FN-forbundet er en medlemsforening, uafhængig af FN, som arbejder for at realisere FN s idégrundlag og princippet om globalt ansvar - for fred, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling. Hvem er FN-forbundet? FN-forbundet består af individuelle medlemmer og kollektive medlemsorganisationer. FN-forbundets arbejde og politik besluttes af medlemmerne, og tilrettelægges og udføres af den valgte ledelse, de ansatte og de frivillige. Hvad gør FN-forbundet? FN-forbundet arbejder for at fremme FN s grundlæggende ideer og principper gennem oplysning debat fortalervirksomhed analyse og handlingsforslag offentlige markeringer nationalt og internationalt samarbejde Hvad vil FN-forbundet? FN-forbundet vil fremme forståelsen for, at globale problemer (ulighed, fattigdom, forurening, klimaændringer, væbnede konflikter, menneskerettighedskrænkelser, flygtninge m.m.) er sammenhængende og grænseoverskridende. De skaber fælles udfordringer for Verdens befolkninger, som kun kan løftes i fællesskab, ved globalt ansvar og multilateralt samarbejde. Derfor vil FN-forbundet styrke det folkelige engagement i og den nationale såvel som internationale indsats for multilaterale løsninger. 7

8 Bestyrelsesmødet den 17. september ) Udgangspunkt for videre diskussion om målgrupper Hovedgruppering i fht. oplysning og informationsforpligtelser, advocacy samt vidensformidling Oplysning og informationsforpligtelser Hovedmålgruppe: Skoler, børn og unge (direkte og via lærere) Der er mange børn, unge og lærere på skoler og ungdomsuddannelsessteder, der nyder godt af FNforbundet (i 2013 ca elever via ca. 24 besøg). Dette primært i kraft af de unge frivillige i Skoletjenesten, der tager ud med foredrag, rollespil (I Samme Båd og MiniMUN s), brætspil (Verden på Spil, der også er modtaget af over 150 skoler) og via vores hjemmeside Vores landsdækkende arbejde består primært af skoletjenestens aktiviteter, og trods en forholdsvis begrænset indsats fra Forbundets side, så er det muligt at understøtte de frivillige i København, Aarhus og Aalborg, og opretholde en hjemmeside med en stadig stigning i brugere (globalis.dk har godt unikke besøgende). Særligt https://www.facebook.com/globalis.dk bruges i dialogen med brugerne. Herved skabes en del af fundamentet for forståelse og fortsat opbakning til det multilaterale arbejde, der, hvis prioriteret, kunne blive endnu større. Dette er vores største målgruppe. Advocacy Hovedmålgruppe: Politikere, beslutningstagere og deres rådgivere En stor del af FN-forbundets arbejde er implicit og eksplicit rettet mod regeringen, folketingsmedlemmer, embedsmænd og rådgivere. Det handler om, at Danmark dels skal agere progressivt i multilaterale fora og støtte op om FN og FN s arbejde, dels skal leve op til sit ansvar i fht. internationale forpligtelser og traktater. Overfor politikerne bruges redskaber som udtalelser, pressemeddelelser, konferencer og personlig lobbyisme. Brugt rigtigt vil FN-forbundets Folketingsgruppe være et mere effektivt forum for dialog og indflydelse, og trods en langt bedre interaktion med dette forum i de seneste år, er arbejdet underdrejet p.gr. af mangel på ressourcer. Politikerne og folketingets partiers velvilje er afgørende for driften af FNforbundet i sin nuværende form. De er en særdeles vigtig målgruppe. Dertil er der også de unge politikere, som vi pt. inddrager i forbindelse med Folkemødet på Bornholm. Siden foråret 2014 er vi også begyndt at bruge twitter i vores kommunikation (https://twitter.com/fnforbundetdk), og som særligt bruges af beslutningstagere og -påvirkere. 8

9 Vidensformidling Hovedmålgruppe: Globalt engagerede mennesker, særligt unge og studerende, Vi gennemfører aktiviteter rettet mod andre brede grupper med hjælp af og på vegne af vores medlemmer. Som medlems- og målgruppeundersøgelsen viser, så er flertallet af vores medlemmer mest interesseret i passivt at støtte vores aktiviteter, mens et mindretal aktivt ønsker at indgå i vores arbejde og hvor der efterlyses aktiviteter udenfor København. Vi har endnu ikke besluttet hvem vi primært søger at engagere som medlemmer, og forsøger derfor at kommunikere til en divers og udefineret gruppe: ældre, unge, pensionister, studerende, ledige, politikere, diplomater, mennesker der ønsker bæredygtig udvikling, mennesker der ønsker at sikre menneskerettighederne, mennesker der ønsker en fredelig verden mv. Kommunikationen til medlemmerne foregår primært via direct mail (månedlige aktivitetsoversigter), medlemsbladet GLOBAL, hjemmesiden (www.fnforbundet.dk har godt unikke besøgende), og via Facebook. Dertil medlemsmøder om alle mulige temaer, primært i København. En del unge universitetsstuderende i København tiltrækkes af (bestyrelses-)udvalgenes arbejde. Oplysninger om FNforbundets arbejde, om hvordan det er at arbejde i FN og om karrieremuligheder i multilaterale organisationer søges formidlet via årlige studiestartsaktiviteter på et begrænset antal universiteter. Vores skoletjenester i København, Aarhus og Aalborg er baseret på frivillige universitetsstuderendes indsats. Arbejdet med universitetsstuderende som målgruppe foregår relativt set temmelig velovervejet, men er stærkt begrænset af Sekretariatets ressourcer. En væsentlig del af kommunikationen med denne gruppe foregår via https://www.facebook.com/fnforbundet.dk (hvor vi har over likes ). Relation til SWOT-analysen Ovenstående betragtninger stemmer også godt overens med forslag til handlinger/indsatsområder på baggrund af SWOT-analysen, særligt punkterne: Styrke arbejdet overfor politikere og Folketingsgruppen Udvikle og stå for public service vedr. multilaterale, globale FN-spørgsmål Styrke oplysningsindsatsen og FN-forbundets skoletjeneste Udvikle ramme for FN-gymnasier 9

10 Repræsentantskabsmødet den 26. april ) FN-forbundets mission Det er FN-forbundets opgave at fremme forståelsen for, at globale problemer kræver globale løsninger, som kun kan løftes gennem multilateralt samarbejde og globalt medansvar. FN-forbundet bidrager til dette med folkelig mobilisering, undervisning, information og påvirkning af beslutningstagerne til støtte for realiseringen af FN s idégrundlag og vedtagne principper. 8) FN-forbundets vision FN-forbundets vision er en verden, hvor konflikter løses i globalt fællesskab uden anvendelse af vold; hvor ekstrem fattigdom er afskaffet og lige muligheder og bæredygtighed styrer verdensøkonomien; hvor universelle menneskerettigheder respekteres og overholdes, og hvor vores fælles miljø og naturressourcer forvaltes bæredygtigt en vision som Danmark sammen med andre lande yder sit vægtige bidrag til at realisere gennem FN. 10

11 9) Bilag: Modeller som udgangspunkt for struktureringen af strategiarbejdet 11

12 - fordi vi tror på globalt ansvar! 12

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012

FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 FN-forbundets strategi- og handlingsplan 2011-2012 1) Indledning FN-forbundet har til formål på oplysende og tværpolitisk grundlag at arbejde for: Styrkelse af interessen for De Forenede Nationer; Forståelse

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012

Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012 Til punkt 3 Organisatorisk beretning til FN-forbundets Landsmøde 2012 Oktober 2010 oktober 2012 1. Indledning Starten af den forgangne landsmødeperiode var præget af en dansk udenrigspolitik, der ikke

Læs mere

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013

Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Oxford Research, oktober 2013 Oxford Research, november 2013 Interessentanalyse for Kulturstyrelsen 2013 Rapport indgivet til Kulturstyrelsen Forfatter: TBU Sidst gemt: 07-11-2013 08:52:00 Sidst udskrevet:

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING

INDHOLD: INTRODUKTION TIL DEBATTEN OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...3 SPØRGSMÅL OM FREMTIDENS FOLKEOPLYSNING...5 FREMTIDSFACTS MED BETYDNING 1 Debatmaterialet er udgivet af Dansk Folkeoplysnings Samråd Gl. Kongevej 39 E, 2. tv 1610 København V tlf. 33 15 14 66 www.dfs.dk Materialet udgives som led i en proces om Fremtidens Folkeoplysning. Projektet

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE

STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE STRATEGI FOR KOMMUNIKATION OM DANMARKS UDVIKLINGSSAMARBEJDE INDHOLD BAGGRUND OG FORMÅL KOMMUNIKATIONSUDFORDRINGEN I DANMARK MÅL FOR KOMMUNIKATIONEN MÅLGRUPPER OG SEGMENTER GRUNDFORTÆLLING OG BUDSKABER

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC)

Dansk Arkitektur Center. Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Dansk Arkitektur Center Evaluering af Dansk Arkitektur Center (DAC) Oktober 2009 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Evalueringens formål... 4 1.2 Læsevejledning... 5 1.3 Kort om DAC... 6 2 Konklusioner og anbefalinger...

Læs mere

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING

TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING TRENDUNDERSØGELSE 2014 FREMTIDENS FORENING - FRA INDSIGT TIL HANDLING 1 RESUMÉ I denne rapport præsenteres resultaterne af trendundersøgelsen 2014, som over 115 foreninger har bidraget til. Undersøgelsen

Læs mere

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA

Guide til formulering af civilsamfunds-projekter. 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA Guide til formulering af civilsamfunds-projekter 3. udgave 2013 med brug af Logical Framework Approach, LFA 1. Indledning 3 Logical Framework Approach, LFA, som metode 3 Dynamisk anvendelse af LFA 4 Tre

Læs mere

Strategi for Danske Advokater

Strategi for Danske Advokater Strategi for Danske Advokater 1. Indledning Dette notat præsenterer Danske Advokaters strategi for de kommende år. Mens strategien lægger linjen for en længere periode og derfor er forholdsvis generel

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015

Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Caritas Danmarks udviklingsstrategi 2011-2015 Indholdsfortegnelse: Introduktion side 2 1. Udviklingsmål side 4 1.1 Mission side 4 1.2 Vision side 4 1.3 Overordnet målsætning side 4 1.4 Specifikke målsætninger

Læs mere

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor

Fælles velfærd. Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Fælles velfærd Pejlemærker for fremtidens offentlige sektor April 2015 Se økonomi- og indenrigsministeren og finansministerens præsentation

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle

Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Retten til Udvikling - Vejen til bedre vilkår for alle Politikpapir fra FN-forbundet, 2012 En umistelig menneskerettighed, som giver ethvert menneske og alle folkeslag ret til at deltage i, bidrage til

Læs mere

Vi skal gøre en forskel

Vi skal gøre en forskel Vi skal gøre en forskel STRATEGI 2013-2016 Vi har stadig meget at kæmpe for. Channe Bjerringgaard Bestyrelsesformand Det er, når vi står sammen, at vi gør en forskel. Susanne Philipson Direktør 2 STRATEGI

Læs mere

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk

Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgningsskema 2013 - Større netværksinitiativer Flerårige og længerevarende initiativer / faglige netværk Ansøgning som word dokument på MAX 7½ SIDE (eksl. forside og bilag) sendes elektronisk til NGO

Læs mere

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004

01.07.2003-30.08.2004. Årsberetning 2003-2004 01.07.2003-30.08.2004 Årsberetning 2003-2004 Et stærkere FTF Mere fokus på en række kerneområder, mere inddragelse af organisationerne, mere dokumentation og analyse og større synlighed. Det har været

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Agenda En sammenhængende organisation

Agenda En sammenhængende organisation F O A F A G O G A R B E J D E Agenda En sammenhængende organisation FOAs målprogram kongressen 7.-9. oktober 2008 Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen og Mona Striib Redaktion: Tom Bjerregaard, Maria

Læs mere

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet

Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Fremtidig organisering af den fagtekniske aktivitet Juni 2007 Indholdsfortegnelse Forord og læsevejledning 1 1. Executive summary 2 1.1 Udfordringerne for de fagtekniske netværk 2 1.2 Konklusioner 3 1.3

Læs mere

Journalistikkens fremtid i BUPL

Journalistikkens fremtid i BUPL Journalistikkens fremtid i BUPL Eksamensopgave Fang medieteorien og gør den brugbar. Valgfrit model under diplomuddannelserne i journalistik,. Undervisere: Steen K. Rasmussen og Christian Breinholt 8.

Læs mere

IT-stationen Bælum-Solbjerg

IT-stationen Bælum-Solbjerg IT-stationen Bælum-Solbjerg Imageanalyse af IT-stationen med henblik på tiltrækning af frivillig arbejdskraft Bachelorprojekt udarbejdet af: Louise Olesen & Christina Madsen 29. maj 2006 Sprog og International

Læs mere