Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1"

Transkript

1 Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1 Maj 2015

2

3 Dokument information Udgiver: Titel: Dokument nr.: Dato: Odense Letbane P/S Besigtigelsesbog OT-3-2-CW-CEX-REP Revision Dato Detaljer Endelig udgave Detaljer vedr. udarbejder, kontrollant, godkender Udarbejdet af: TRTH/JSON Dato: Underskrift: Kontrolleret af: MSJE/MNLU Dato: Underskrift: Godkendt af: MSJE Dato: Underskrift: Distribution Odense Tramway Dokumentejer Odense Letbane P/S Denmark Tel: www.

4 Indholdsfortegnelse 1. Odense Letbane Vision Politisk baggrund for letbanen Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Naboinformation og orienteringsmøder Finansiering Igangsætning af anlægsarbejder Tegningsoversigt Projektbeskrivelse Princip for stationeringen Linjebeskrivelse Stationer Krydsende veje, baner og stier Elforsyning og kørestrømsmaster Strømforsyningsanlæg Dimensioneringshastighed Odense Banegård Center Syddansk Universitet Nyt Odense Universitetshospital Letbanens spor Afvanding Natur og kulturhistoriske forhold Støj- og vibrationsforhold Trafikafvikling i anlægsperioden Kommunale tilkøb Ejendomsretlige forhold Arealerhvervelser Ekspropriationer Supplerende aftaler DK- 4 / 126 Direct

5 4.4 Letbanens matrikulære og ejendomsretlige status Tekniske aftaler Afskårne arealer Arbejdsarealer og arbejdsveje Adgangsforhold Ledningsarbejder Forundersøgelser hos lodsejere Servitutter Tekniske bestemmelser Særlige bestemmelser Matrikelnumre Vejarealer Oversigt over lodsejere og brugere Lodsejere Brugere DK- 5 / 126 Direct

6 1. Odense Letbane 1.1 Vision Odense Letbane er vedtaget enstemmigt, i Odense Byråd og i Folketinget. Også Region Syddanmark støtter letbanen, både økonomisk og på mange andre måder. Ønsket om en letbane er et helt centralt element i Odense Byråds strategi for Odense bys fremtidige udvikling. En letbane i Odense vil medvirke til at øge byens fortætning og vil understøtte Odenses særlige ansvar som vækstgenerator for Fyn og Region Syddanmark. Den økonomiske udvikling i Danmark drives i stadig større udstrækning af de store byer. Odense er Danmarks tredjestørste by, Fyns og Region Syddanmarks hovedby, både hvad angår størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, uddannelse, sundhedsområdet og handel. Byen har derved det naturlige potentiale for fremtidig vækst og for at påtage sig rollen som vækstdynamo for udviklingen i hele regionen. Målsætningen for Odense er at udvikle byen fra at være en stor by til at blive en dansk storby. De tre primære strategiske indsatsområder i de kommende år vil være: Vækst og innovation Livskvalitet Odense som bæredygtig storby. En letbane vil fungere som bindeled mellem byens eksisterende tyngdepunkter og byens udviklingsområder. I sig selv vil letbanen forbedre mobiliteten i Odense og forbinde byens boligområder med erhvervsområder, uddannelses- og forskningscentre kulturinstitutioner, mv.. Desuden vil letbanen forbinde de rejsende med andre transportmidler på en hurtig, direkte og bæredygtig måde. DK- 6 / 126 Direct

7 Odense Kommune har som målsætning, at brugen af den kollektive trafik stiger med 200 procent frem til I dag pendler mennesker hver dag ind og ud af Odense, og dette antal ventes at stige markant. En letbane vil bidrage til at håndtere denne vækst i brugen af den kollektive trafik, til gavn for miljø, livskvalitet og erhvervsliv. Letbanen er foreslået placeret, sådan at den går gennem områder med mange indbyggere, områder med virksomheder med mange ansatte samt området ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitets Hospital samt andre udviklingsområder. Samlet vil letbanen blive rygraden i den kollektive transport i Odense Kommune og direkte og indirekte betjene alle typer af borgere og dermed blive central for forøgelsen af trafikken i almindelighed og for øget brug af bæredygtig, kollektiv trafik. 1.2 Politisk baggrund for letbanen I 2009 besluttede et enigt Byråd i Odense at undersøge muligheden for at etablere en letbane i Odense. Som et resultat heraf besluttede Odense Byråd 2011 i samarbejde med Transportministeriet at igangsætte undersøgelser og udredningsarbejder med henblik på at etablere en letbane i Odense. Dette arbejde blev afsluttet i juni 2013 med Udredningsrapporten for Odense Letbane. Arbejdet havde til formål at skabe klarhed om projektets omfang og forberede det til en politisk aftale mellem Odense Kommune og staten, ved Transportministeriet. I arbejdet blev det forudsat, at projektet realiseres ud fra de samme principper som Aarhus Letbane og letbanen på Ring 3, og at letbanen står klar til ibrugtagning i Fokus for arbejdet var bl.a. at udarbejde en linjeføring, der rammer den rette balance mellem: At nå flest muligt af byens nøglepunkter, at kun- DK- 7 / 126 Direct

8 ne betjene det størst mulige antal borgere, at tage hensyn til byrummenes opbygning, til miljøet og at sikre en bæredygtig økonomi. Udredningen identificerede en letbaneudbygning i Odense, i flere etaper, hvor af denne besigtigelse vedrører etape 1. Grundtanken i etape 1, er at forbinde de områder i Odense, hvor der nu og i fremtiden vil bo mange mennesker, virksomheder og institutioner med mange ansatte, som områderne ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitetshospital. Parallelt med Udredningsrapporten igangsatte Odense Kommune en VVM-undersøgelse af letbanens etape 1 og iværksatte senere en kommuneplanlægning i overensstemmelse med de øvrige arbejder. Det overordnede tracé for letbanen i Odense kan ses på nedenstående kort. Figur 1 Oversigtskort for letbanen DK- 8 / 126 Direct

9 Baggrundsmateriale Den politiske baggrund afspejles i nedenstående dokumenter, som også er baggrundsmateriale for projektet og denne besigtigelsesbog. Odense Letbane Udredningsrapport Folketingets Transportudvalg , TRU Alm. del Bilag juni 2013 Letbane i Odense VVM og Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse. Odense Kommune November 2013 Odense Letbane VVM og Miljøvurdering VVM for Odense Letbane Baggrundsrapport om Landskab og Byæstetik Odense Kommune November 2013 Kommuneplantillæg nr. 18 for Odense Letbane 1. etape Odense Kommune Vedtaget 18. februar 2015 Lokalplanforslag nr Odense Letbane 1. etape Odense Kommune Vedtaget 18. februar 2015 Lov om Odense Letbane Transportministeriets j.nr Vedtaget 5. februar Lovgrundlag Letbanen anlægges med hjemmel i lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Loven er en kombineret anlægs- og selskabslov. Loven indeholder bemyndigelse til, at Odense Kommune opretter et letbaneselskab, Odense Letbane P/S, som skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane. DK- 9 / 126 Direct

10 Odense Letbane skal anlægges i overensstemmelse med den definition af anlægget, som fremgår af lovforslaget. Loven giver endvidere, jf. 6, bemyndigelse til, at Transportministeriet på vegne af Odense Letbane P/S kan foretage de ekspropriationer, pålægge servitutter mv., der er nødvendige for at kunne etablere letbanen. 1.4 Planlægningsgrundlag Odense Kommune gennemførte i oktober-december 2011 en første høring vedr. VVM-processen og kommuneplantillæg for letbanen. I december 2013 fremlagde Odense Kommune "Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Odense Kommune" med tilhørende VVMredegørelse og miljørapport. Tillægget blev vedtaget endeligt af byrådet den 23. april I september 2014 fremlagde Odense Kommune forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr for Odense Letbane 1. etape. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev vedtaget den 18. februar Kommuneplantillægget indarbejder bl.a. en ændring af kontrol- og vedligeholdelsescentret, samt Park & Ride anlægget. Ændringen indebærer, at Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret og Park & Ride anlægget placeres mere mod nord, end det var gjort i kommuneplantillæg nr Naboinformation og orienteringsmøder I løbet af 2013 blev alle ejere, der på det pågældende tidspunkt forventedes at blive berørt af letbanen, kontaktet. Formålet var at sikre, at ejerne fik information om letbaneprojektet og den igangværende planlægning. I den forbindelse blev det understreget, at projektet var foreløbigt, og at der derfor ville kunne forekomme ændringer i det endelige projekt. DK- 10 / 126 Direct

11 Der blev desuden afholdt et offentligt informationsmøde den 5. september Endelig blev der etableret en hotline, hvor berørte ejere, brugere og andre borgere kunne kontakte Letbanesekretariatet. I første halvdel af 2014 gennemførte Odense Letbane en detaljeret teknisk gennemgang og videreprojektering af projektet, hvilket førte til ændrede indgreb på en række ejendomme. Generelt blev antallet og omfanget af indgreb reduceret. I august 2014 gennemførte Odense Letbane derfor en ny informationsrunde med kontakt pr. telefon og brev til de berørte lodsejere. Desuden blev der i september 2014 afholdt fire borgermøder for at informere om projektet og indsamle kommentarer. Mere end 700 borgere deltog i møderne. 1.6 Finansiering De samlede anlægsomkostninger ved letbanens etablering er anslået til at udgøre ca. 2,3 mia. kr. Odense Kommune indskyder mio. kr. i Odense Letbane P/S til anlæg af letbanen. Region Syddanmark yder et engangstilskud på 100 mio. kr., mens Transportministeriet yder mio. kr. til anlægget. Odense Kommune finansierer desuden driftsrelaterede anlægsudgifter (kontrolcenter, togsæt mv.) med 656 mio. kr. samt efterfølgende driftsudgifter. DK- 11 / 126 Direct

12 1.7 Igangsætning af anlægsarbejder Anlægsarbejderne til Odense Letbane kan inddeles i følgende hovedgrupper: Omlægning af forsyningsledninger. Påbegyndt i Forberedende arbejder (nedrivninger, kon-struktionsarbejder mv.). Ventes påbegyndt i Hovedentreprisen (etablering af bane, stationer mv.). Ventes gennemført, Odense Letbane ventes sat i drift i Nedenstående figur viser den gældende tidsplan for letbanens etablering. Tidsplan (primo 2015) for etablering af letbanen DK- 12 / 126 Direct

13 2. Tegningsoversigt Tegningsmaterialet til besigtigelse findes pr. 24. marts 2015 i nedenstående versioner. Tegn.nr. Ver. Mål Besigtigelsesplan Stationering OT-3-2-CW-CEX-DWG :25000 Oversigtsplan St St OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Rismarksvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Højstrupvej, Stadionvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Middelfartvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Vesterbro, Vestre Stationsvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Østre Stationsvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Thomas B. Thriges Gade, Albanigade, Benediktsgade OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Nyborgvej vest OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Nyborgvej øst OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Ørbækvej nord OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Ørbækvej syd OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Niels Bohrs Allé OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Campusvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Odense Universitets Hospital OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Hestehaven øst, Park & Ride, CMC OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Hestehaven vest, Hjallesegade OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan - Rismarksvej arbejdsplads OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan Middelfartvej/Roesskovsvej arbejdsplads OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan - Nyborgvej arbejdsplads St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St DK- 13 / 126 Direct

14 OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan - Ørbækvej arbejdsplads OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan Østre Stationsvej arbejdsplads St St St St DK- 14 / 126 Direct

15 3. Projektbeskrivelse Den oveordnede placering af letbanens etape 1 er valgt ud fra, hvor en letbane vil kunne betjene flest mennesker, bydele, erhvervsvirksomheder og institutioner mv. 3.1 Princip for stationeringen Følgende principper er anvendt ved stationeringen i projektet: Hele strækningen anlægges med to spor. Stationeringerne for de to spor er sammenfaldende, da de er sideløbende på hele strækningen. Alle angivne stationeringer (angivet som St etc. ) er for højre spor. Stationeringn for en ejendom omfatter både det permanente og evt. midlertidige indgreb. For stationering af stationer, overkørsler mv. er den omtrentlige midte af stationen eller overkørslen anvendt. Dette stationeringsprincip er også anvendt for overkørsler, der foreslås nedlagt. 3.2 Linjebeskrivelse Odense Letbane ønskes etableret med start i den nordlige del af byen fra Tarup Station st gennem Odense midtby mv. og med endestation ved Hjallese Station, st i syd. Denne strækning betegnes som letbanens etape 1. Letbanens etape 1 har en udstrækning på 14,4 km med 26 stationer. Stationerne er placeret strategisk i forhold til byens infrastrukturelle knudepunkter, placering af erhverv, boligområder, offentlige institutioner mv. Med tiden ønskes systemet udvidet med letbanens etape 2 bestående af yderligere to delstækninger - en strækning fra Vesterbro til Odense Zoo og en strækning fra Nyborgvej til Vollsmose. DK- 15 / 126 Direct

16 Tarup, Højstrup og Bolbro Letbanens linjeføring har startpunkt på Rismarksvej ved Tarup Centeret og følger Rismarksvej i vejens vestlige side, indtil T-krydset ved Højstrupvej. Krydset Rismarksvej/Højstrupvej st ombygges til et signalreguleret 4-vejs kryds. Letbanen krydser Rismarksvej og fortsætter på Højstrupvejs nordlige side. Overkørslerne til Højstrupvej fra Frodesvej st , Vermundsvej st og den private fællesvej Højstrupvej st lukkes, mens krydset ved Rismarksvej/Uffesvej st signalreguleres. Letbanen fortsætter forbi Odense Idrætspark, til Højstrupvej møder Stadionvej. Møllemarksvej st , der i dag møder Højstrupvej i en rundkørsel planlægges omlagt til et signalreguleret 4-vejs kryds. Ved Odense Idrætspark Station etableres der et ekstra spor, st , og der nedlægges fem overkørsler til parkeringsområdet, st , st , st , st og st Efter Højstrupvej, ved Richard Møller Nielsens Plads, drejer letbanen mod syd langs Stadionvej, i vejens østlige side, indtil krydset Stadionvej/Middelfartvej st Krydset ved Richard Møller Nielsens Plads vil blive signalreguleret, og ligeledes forbliver krydset Stadionvej/Middelfartvej signalreguleret. Fra krydset Stadionvej/ Middelfartvej drejer letbanen mod øst ad Middelfartvej, i vejens midte indtil krydset Middelfartvej/Grønløkkevej. Broen over jernbanen på Middelfartvej, st forstærkes. Odense Midtby Krydset Middelfartvej/Grønløkkevej st ombygges. Anlæg af letbanen gennem krydset medfører, at der fremtidigt bliver ét i stedet for to særskilte ligeud-spor på Middelfartvej/Vesterbro. Efter krydset etableres Vesterbro Station, st i vejens højre side. En eventuel etape 2 tænkes ført videre herfra ad Vesterbro. Fra Vesterbro Station drejer letbanen mod nord ad Vestre Stationsvej og senere Østre Stationsvej. Letbanen vil på denne strækning ligge i vejens sydlige side. Letbanen krydser en række signalregulerede kryds på denne strækning, som vil forblive signalregulerede og kun forventes DK- 16 / 126 Direct

17 ombygget i mindre grad. Ved Hans Tausens Gade st etableres et signalreguleret kryds. På strækningen nedlægges et par overkørsler til private ejendomme beliggende på vejens sydlige side. Derudover nedlægges en sidevejstilslutning fra hhv. Kingosgade st og Thorsgade st Ved st anlægges Kongensgade Station. Det medfører, at Kongensgade 74 må ombygges i stueetagen, således at fortovet føres gennem bygningens stueetage. For enden af Østre Stationsvej passerer letbanen Odense Banegård Center. Her etableres Banegården Station, st , i vejens sydlige side, overfor og tæt på hovedindgangen til Banegårdscenteret. Den trafikale løsning omkring Odense Banegårdscenter ændres, så al almindelig kørende trafik samt østgående busser ledes bag Odense Banegård Center, mens letbanen samt vestgående busser og regionalbusser føres foran. Fra Østre Stationsvej, efter Odense Banegård Center drejer letbanen sydpå ad Thomas B. Thriges Gade, der vil være under ombygning i de kommende år. Thomas B. Thriges Gade vil fremover være bilfri på strækningen fra st ved krydset med Østre Stationsvej til st ved Odense Rådhus. Thomas B. Thriges Gade planlægges grundlæggende omdannet, fra gade til en bydel, indeholdende boliger, butikker, erhverv, letbane, p-anlæg og byrum. Letbanen vil på dette sted blive anlagt efter princippet "Shared Space", hvor forgængere kan krydse letbanen på hele strækningen uden markerede krydsningsområder. På denne strækning vil letbanen køre med lav fart og sporet markeres med et spring i belægningen. Dette princip er velkendt og benyttes på letbane- og sporvognslinjer i centrale bydele i andre lande. Samlet er strækningen fra Vesterbro Station til og med Thomas B. Thriges Gade ved Rådhuset Station, st , både i dag og i fremtiden det mest centrale og befærdede område i Odense. Området udbygges kraftigt sideløbende med letbanens etablering bl.a. i form af den nævnte omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. DK- 17 / 126 Direct

18 Albanigade, Benediktsgade og Nyborgvej Fra Rådhuset Station fortsætter letbanen mod syd ad Albanigade til Benedikts Plads, st På denne strækning anlægges letbanen i vejens midte gennem en række kryds. T-krydset ved Karen Brahes Gade bliver signalreguleret. Adgangen til hhv. Kronprinsensgade st , Tinghusgade st og Alexandragade st bliver begrænset til højre ind og højre ud. Generelt ombygges krydsene kun i mindre grad. Ved st krydser letbanen den eksisterende bro over Odense Å på Albanigade. Denne forstærkes. Der etableres som udgangspunkt ingen station på denne strækning, men der vil på et senere tidspunkt kunne etableres en station i Albanigade. På Benedikts Plads etableres Benediktsgade Station, st Benedikts Plads ombygges, og trafikken omlægges. Benediktsgade vil fremtidigt møde Albanigade og Hjallesevej i et enkelt T-kryds, st Fra Benedikts Plads følger letbanen Benediktsgade i vejens midte og derfra videre mod øst ad Nyborgvej, i vejens midte. På Nyborgvej etableres tre stationer, Palnatokesvej Station, st , Svendsgade Station, st , og Ejby Station, st De firbenede kryds på denne strækning opretholdes som for nuværende, mens T-kryds begrænses til højre ind og højre ud. I krydset Nyborgvej/Ejbygade, st vil en eventuel fremtidig etape af letbanen dreje nordpå ad Ejbygade mod Vollsmose. Ørbækvej og Niels Bohrs Allé Langs Ørbækvej indtil Munkerisvej, st til st , placeres letbanen i vejens vestlige side. På denne delstrækning af Ørbækvej etab-leres L.A. Rings vej Station, st Efter Munkerisvej st etableres letbanen i eget tracé adskilt fra vejen, vest for Ørbækvej. Langs Ørbækvej løber letbanen forbi Rosengårdscentret, IKEA, Fynbyen, Bilka og fortsætter mod vest langs Niels Bohrs Allé. Strækningen løber fra st til st På strækningen Herpå etableres der tre stationer:, Rosengårdscenteret Station, st , IKEA Station. st og Bilka Station, st DK- 18 / 126 Direct

19 Cortex Park, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital Fra Niels Bohrs Allé drejer letbanen mod syd ad Campusvej, hvor Forskerparken Station ved st etableres i midten af den kommende Cortex Park. Sporene placeres i midten af Campusvej bl.a. på den nuværende midterrabat, og de eksisterende to vejbaner hver retning flyttes ud til siden på hele strækningen fra st til st Letbanen føres gennem Syddansk Universitet, hvor der etableres to stationer hhv. Syddansk Universitet Nord (SDU Nord), st , og Syddansk Universitet Syd (SDU Syd), st Gennem universitetsområdet placeres letbanen under og over bygninger. Fra st til st skal der ske ombygning og forstærkning af tre såkaldte ingeniørgange under terræn. Anlæg af letbanen gennem Syddansk Universitet vil fremtidigt erstatte al anden trafik, undtagen bløde trafikanter samt brand- og redningskøretøjer på strækningen. Al anden færdsel til og fra Syddansk Universitet skal ske ad sidevejene. Fra st til st etableres letbanen på et areal, der i dag er parkeringsplads og åben mark, men som i de kommende år vil blive udbygget med det nye SUND Fakultet ved Syddansk Universitet. Ved det fremtidige SUND Fakultet krydser letbanen ved st Killeruprenden, som er et mindre, beskyttet vandløb, der afvander til Lindved Å. Der etableres en bro til letbanen over Killeruprenden. Letbanen fortsætter gennem det kommende Odense Universitetshospital, der ligesom letbanen skal etableres i de kommende år. Området er i dag åben mark og anlægsarbejderne skal koordineres mellem de to projekter. Der anlægges to stationer hhv. Nyt Odense Universitetshospital Nord (Nyt OUH Nord), st , og Nyt Odense Universitetshospital Syd (Nyt OUH Syd), st Syd for hospitalsområdet omkring st krydser letbanen hospitalets kommende interne ringvej og placeres parallelt med den kommende tilkørselsvej fra syd til hospitalsområdet. DK- 19 / 126 Direct

20 Park & Ride og Kontrol- og vedligeholdelsescenter center (CMC) Ved Park & Ride Station, syd for Campusområdet, etableres der et parkér og rejs-anlæg med ca parkeringspladser, hvilket f.eks. giver gode muligheder for bilister, som kommer rejsende til Odense via motorvejen E20, og her kan skifte til letbanen. Parkeringsanlægget placeres fra st til st på nordsiden af den nuværende Hestehaven. Kontrol- og vedligeholdelsescenteret etableres på sydsiden af den nuværende Hestehaven. De nævnte anlæg etableres mellem den kommende Munkebjergvej og den projekterede Hospitalsvej Syd. Det betyder at Hestehaven lukkes for gennemkørsel og i stedet ledes biltrafikken videre ad Munkebjergvej. Munkebjergvej forlænges til Fynske Motorvej E20, hvor der etableres et nyt tilslutningsanlæg. De nye vejanlæg er igangsat og under anlæg af Odense Kommune. Hestehaven og Hjallese Efter parkeringsanlægget krydser letbanen den kommende Munkebjergvej ved st Fra Munkebjerg og frem til st placeres letbanen parallelt med Hestehaven. Fra st placeres letbanen på nordsiden af Hestehaven frem til Hestehaven Station, st Ved denne station lukkes Hestehaven for gennemkørsel. Beslutningen om at lukke for gennemkørsel er truffet, som en del af den generelle trafikplanlægning i Odense Kommune og skal ses i sammenhæng med anlæg af Munkebjergvejens forlængelse. På sydsiden af Hestehaven ligger en række erhvervsvirksomheder, der får ombygget deres indkørsler i forbindelse med etableringen af letbanen. På nordsiden af Hestehaven nedlægges tilslutningen fra de to sideveje Kærlandsvej og Hedelandsvej st og Al trafik til og fra disse veje skal fremtidigt ske via Godhedsmindevej. Der etableres et signalreguleret kryds ved Bjørnemosevej st og en signalreguleret overkørsel til Hjalleseparken i st DK- 20 / 126 Direct

21 Letbanen krydser Svendborgvej i st og anlægges langs nordsiden af Hjallesegade. Overkørslerne til de fire ejendomme nord for Hjallesegade st , nedlægges, herunder til hjørneejendommen, hvor der ligger en benzintank. Vejadgangen til benzintanken skal ændres, og der foreslås etableret adgang til Svendborgvej via naboejendommen. Fra Hjallesegade st placeres letbanen langs den private vej Egelundsvej. Letbanen placeres på denne strækning parallelt med Svendborgbanen, st Letbanen har endestation ved Hjallese Station, st , hvor der vil være mulighed for at skifte mellem tog og letbane. 3.3 Stationer På letbanestrækningen fra Tarup til Hjallese anlægges i alt 26 stationer. Stationerne er placeret efter grundige overvejelser, så de kan betjene flest mennesker i de omkringliggende bydele, erhvervsområder og institutionsområder mv. Desuden er stationerne placeret, så der opnås optimal forbindelse til den øvrige kollektive trafik (bus, regional bus og tog). Den omtrentlige placering af de enkelte stationer er angivet i oversigten nedenfor. Station Tarup Højstrup Odense Idrætspark Bolbro Vesterbro Vestre Stationsvej Kongensgade Odense Banegård Center Musikhuset Rådhuset Benediktsgade Palnatokesvej Svendsgade Ejby L.A. Rings vej Rosengårdscenteret IKEA Omtrentlig stationering DK- 21 / 126 Direct

22 Bilka Forskerparken Syddansk Universitet Nord Syddansk Universitet Syd Odense Universitetshospital Nord Odense Universitetshospital Syd Park & Ride Hestehaven Hjallese (Fællesstation med DSB) Krydsende veje, baner og stier Anlæg af letbanen indebærer, at et betydeligt antal offentlige veje og stier vil blive berørt. I alt 46 veje og 50 stier. Letbanen krydser nedennævnte offentlige veje (O) og private fællesveje (P) og fællesstier, som det fremgår af nedenstående oversigter. Oversigt krydsninger af veje og baner Stationering Vejnavn Skæring Sikringstype Vejstatus Rugårdsvej Niveau Signalanlæg O Saxovej Niveau Signalanlæg O Rismarksvej Niveau Signalanlæg O Uffesvej Niveau Signalanlæg O Møllemarksvej Niveau Signalanlæg O Stadionvej Niveau Signalanlæg O Middelfartvej Niveau Signalanlæg O Middelfartvej (Hauges Plads) Niveau Signalanlæg O Christmas Møllers Vej/Roesskovsvej Niveau Signalanlæg O Bolbrobroen (jernbanebro) Niveaufri Bro O Grønløkkevej Niveau Signalanlæg O Vesterbro Niveau Signalanlæg O Vesterbro Niveau Signalanlæg O Store Glasvej Niveau Signalanlæg O Krudthusgade Niveau Signalanlæg O Odinsgade Niveau Signalanlæg O DK- 22 / 126 Direct

23 Klostervej Niveau Signalanlæg O Hans Tausens Gade Niveau Signalanlæg O Jernbanegade Niveau Signalanlæg O Nørregade Niveau Signalanlæg O Karen Brahes Vej Niveau Signalanlæg O Tværgade/Albanigade Niveau Signalanlæg O Albanigade Niveau - O Benedikts Plads Niveau - O Bjergegade Niveau - O Frederiksgade Niveau Signalanlæg O Palnatokesvej Niveau Signalanlæg O Eriksgade/Nansensgade Niveau Signalanlæg O Ejby Møllevej/ Østerbæksvej Niveau Signalanlæg O Nyborgvej (Busshunt) Niveau Signalanlæg O Nyborgvej Niveau Signalanlæg O Købkesvej Niveau - O L.A. Rings Vej Niveau Signalanlæg O Munkerisvej Niveau Signalanlæg O Ørbækvej (Rosengårdscenteret) Niveau - P Stærmosegårdsvej Niveau Signalanlæg O IKEAs svingbane (Ørbækvej) Niveau Signalanlæg P Bilka og Fynbys indgang (Ørbækvej) Niveau Signalanlæg P Niels Bohrs Allé Niveau Signalanlæg O Moseskovvej Niveau Signalanlæg P Bøgeskovvej Niveau Signalanlæg P Adgangen til CMC fra Hospitalsvej Syd Privat fællesvej øst for stationen P&R Niveau - P Niveau Signalanlæg P Kommende Munkebjergvej Niveau Signalanlæg O Bjørnemosevej Niveau Signalanlæg O Svendborgvej Niveau Signalanlæg O Oversigt krydsninger med offentlige og private stier Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status , Adgang til perron Tarup St. Niveau - O Cykelsti v. broen på Rismarksvej Niveau - O Langsøstien Niveaufri Tunnel O DK- 23 / 126 Direct

24 Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status , Adgang til perron Højstrup St. Niveau - O Adgang til perron Odense Idrætspark St. Niveau - O Cykelsti v. Stadionvej Niveau - O , Adgang til perron Bolbro St. Niveau - O Adgang til perron Vesterbro St. Niveau - O Adgang til perron Vestre Stationsvej St. Niveau - O Adgang til perron Kongensgade St. Niveau - O Fodgængerovergang Østre Stationsvej Niveau - O Adgang til perron Banegården St. Niveau - O Sti langs Odense Å Niveaufri Bro O Adgang til perron Benediktsgade St. Niveau - O Cykelsti ved Benediktsgade Niveau - O Adgang til perron Palnatokesvej St. Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej v. Gartnerhaven Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej v. Niveau - O Østerled Fodgængerovergang Nyborgvej v. Niveau - O Svendsgade , Adgang til perron Svendsgade St. Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej v. Ejersløkkevej Niveau - O Adgang til perron Ejby St. Niveau - O Cykelsti v. L.A. Rings Vej Niveaufri Tunnel O , Adgang til perron L.A. Rings Vej Niveau - O , Adgang til perron Rosengårdscentret Niveau - O Cykelsti Ørbækvej v. Stærmosegårdsvej Niveaufri Tunnel O , Adgang til perron IKEA St. Niveau - O , Adgang til perron Bilka St. Niveau - O Cykelsti v. Bilka Niveaufri Tunnel O Cykelsti v. Niels Bohrs Allé Niveau - O Adgang til perron Forskerparken St. Niveau - O Sti ved Campusvej Niveau - P , Adgang til perron SDU nord St. Niveau - O Fodgængersti v. SDU nord Niveau - P Bygning over bane Niveaufri Gangbro P Bygning over bane Niveaufri Gangbro P Bygning over bane Niveaufri Gangbro P Adgang til perron SDU Syd St. Niveau - O Ingeniørgang 1 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk bygning DK- 24 / 126 Direct P

25 Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status Ingeniørgang 2 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk P bygning Ingeniørgang 3 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk P bygning Killeruprenden Niveaufri Bro O Tunnel under bane Niveaufri Tunnel P Tunnel under bane Niveaufri Tunnel P Æblestien* Niveau - O Park & Ride Niveau - O Fodgængerovergang Hestehaven v. Niveau - O Bjørnemosevej , Adgang til perron Hestehaven vest St. Niveau - O Fodgængerovergang Niveau - O Cykelsti ved Hjallesegade Niveau - O Oversigt krydsninger med private overkørsler Stationering Ejendom Skæring Sikringstype , abg, Vestermarken, Odense Niveau Ubetinget vigepligt , , 1ty, Vestermarken, Odense Niveau Ubetinget vigepligt zz, Vestermarken, Odense Niveau Ubetinget vigepligt ab, Niveau Ubetinget vigepligt b, Niveau Ubetinget vigepligt c, Niveau Ubetinget vigepligt a, Niveau Ubetinget vigepligt aa, Niveau Ubetinget vigepligt e, Niveau Ubetinget vigepligt b, Niveau Ubetinget vigepligt v, Niveau Ubetinget vigepligt a, Niveau Ubetinget vigepligt ah, Niveau Ubetinget vigepligt i, Niveau Ubetinget vigepligt as, Niveau Ubetinget vigepligt b, Niveau Signalanlæg u, Hjallese By, Dalum Niveau Ubetinget vigepligt a, Hjallese By, Dalum Niveau Signalanlæg *Æblestien st nedlægges i sin fulde længde i forbindelse med opførelsen af det nye Odense Universitetshospital, og vil derfor kun være krydsende med letbanen for en periode. Ydermere forventes anlæggelsen af Nyt OUH, at medføre flere krydsninger af letbanen både niveaufri og i niveau. DK- 25 / 126 Direct

26 3.5 Elforsyning og kørestrømsmaster Elforsyning Odense Letbane vil blive forsynet med 750 Volt DC (jævnstrøm) og forsynes gennem kørestrømsledninger over sporet på hele strækningen. Odense Letbane er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen og de i denne fastsatte sikkerhedsafstande til anlægget. I stærkstrømsbekendtgørelsen arbejdes der med to begreber med hensyn til sikkerhedsafstand, det første er en farezone og det andet er en nærved-zone. Farezonen er området umiddelbart ved siden af den strømførende ledning, nærved-zonen er område umiddelbart uden på farezonen. I stærkstrømsbekendtgørelsen er der beskrevet de krav, der gælder for arbejde tæt på spændingsførende dele. For anlæg med 750 Volt DC gælder følgende afstande ifølge : Farezone Afstand: 0,0 m Nærved-zone Afstand: 0,5 m Odense Letbane, nærved-zone 1 Afstand: 1,0 m Kørestrømsmaster Der skal etableres kørestrømsledninger langs hele strækningen. Designet af anlægget, især kørestrømsmasterne, ventes at afspejle den generelle designlinje for letbanen og det omkringliggende miljø. Der er mulighed for at kørestrømsmasterne samtidig kan anvendes til belysning, signalanlæg, ophængning af vejskilte mv. Kørestrømsmasterne vil enten blive opstillet i vejens midte (axialt), i siden eller lige uden for banen eller vejen (lateralt / lateral extended). På nogle strækninger opstilles ingen master, men etableres ophæng på husfacader. 1 I Odense Letbanes projektbasis er defineret en sikkerhedsafstand på 1,0 meter fra nærmeste strømførende genstand. Et typisk letbanetogs pantograf (strømaftager) er 2 meter bred og vil være strømførende i hele denne bredde. Sikkerhedszonen er derfor 2,0 meter horisontalt fra køreledningen (½ pantograf = 1 m + OT Nærved-zone 1 m = 2m). DK- 26 / 126 Direct

27 Arealet til masterne (ca. 1 m²) vil om nødvendigt blive eksproprieret eller sikret ved servitut. Masterne vil dog kun i begrænset omfang skulle stå på privat grund. Det vil først på et senere tidspunkt blive besluttet, hvor der skal opsættes master og hvor der skal ske fastgørelse på bygninger, idet løsningerne vælges af leverandøren af de banetekniske installationer. Sikkerheden omkring anlægget skal opfylde de til enhver tid gældende krav hertil. DK- 27 / 126 Direct

28 Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-856 Eksempel på kørestrøms ophæng på bygningsfacader. Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-858 Eksempel på midterstillede kørestrømsmaster. DK- 28 / 126 Direct

29 Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-866 Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-854 Eksempler på sidestillede kørestrømsmaster. 3.6 Strømforsyningsanlæg Letbanen forsynes med strøm fra det offentlige el-distributionsnet via transformerstationer, der konverterer spændingen fra 10 kv til 750 V. Der bygges derfor transformerstationer langs strækningen. Transformerstationerne opstilles med en indbyrdes afstand på 1,5 til 2,0 km, hvilket sikrer, at hver delstrækning altid har strømtilførsel fra mere end én transformerstation. DK- 29 / 126 Direct

30 Transformerstationerne har normalt et areal på ca. 80 m². Transformerstationerne skal fremtidigt udgøre en selvstændig ejendom, og de nødvendige arealer søges eksproprieret til letbanen. Det skal sikres, at der er vejadgang til transformerstationerne for servicebiler, der også skal have parkeringsmulighed. Er der ikke i dag parkeringsmuligheder ved transformerstationerne, vil der også søges eksproprieret areal til etablering af disse. 3.7 Dimensioneringshastighed Letbanen kører alt overvejende i sit eget tracé, hvilket sikrer en hurtig og uhindret færdsel. Den forventede hastighed vil være afhængig af den eksisterende trafik og de omgivelser letbanen passerer. Det er forudsat i dimensioneringen, at togene kører med følgende maksimale hastigheder: Strækning Hastighed km/t Tarup St. Rismarksvej 60 Højstrupvej Vesterbro 50 Vesterbro Østre Stationsvej 30 Thomas B Thriges Gade (Shared Space) 15 Albanigade Nyborgvej 50 Ørbækvej Niels Bohrs Allé 60 Campusvej Syddansk Universitet 40 Nyt Odense Universitetshospital Hjallese Odense Banegård Center Odense Banegård Center (OBC) er et knudepunkt for den kollektive trafik i Odense. Det er derfor nødvendigt at inddrage de eksisterende trafikforhold ved centret i letbaneprojektet og sikre sammenhæng mellem de forskellige trafikformer til og fra OBC. Trafikale forhold Det er ønsket ved OBC at sammenknytte de tre former for kollektiv trafik tog, busser og letbane. Derfor inddrages arealet foran OBC til dette formål, og den offentlige trafik skal derfor ledes bag om centret gennem de to signalregulerede kryds hhv. øst og vest for OBC. DK- 30 / 126 Direct

31 Busser vil holde både foran og bag ved OBC. Flere busruter ender ved OBC og har brug for at vende. Dette gøres muligt, ved at de kan køre hele vejen rundt om bygningen. Adgangen til p-pladsen syd for Østre Stationsvej opretholdes. Af planmæssige grunde vil udkørsel fra p-pladsen på en kort strækning ske over letbanens areal. For biler vil hastigheden her blive begrænset til 40 km/t. Arealet nord for OBC er afgrænset af bygningerne og jernbanen, hvilket sætter begrænsninger for vejgeometrien. For at biler, lastbiler, sættevogne o. lign. kan køre nord om OBC, projekteres sving med størst mulig kurveradius. Der anlægges to gennemgående spor - et i hver kørselsretning. Sporet, hvor man kører mod øst projekteres bredere for at sikre manøvrerum til busser, der skal ind og ud af holdepladserne. Vejen nærmest jernbanearealet ombygges med cykelsti, der adskilles mod kørebanerne med beplantning. Fodgængerarealerne i området ændres i et mindre omfang og cykelparkeringerne ved Adamsgade og ved den gamle stationsbygning ændres ikke. Adgange Der er en del adgange til OBC s bygningsmasse og nabobygningerne. Der er indgang for kørende til biblioteket, centrets vareindlevering samt P-kælder under Hotel Cabinn. Desuden er der indgange for gående, hvoraf nogle benyttes til vareindlevering. DK- 31 / 126 Direct

32 Adgange for kørende forbliver uændrede i form, men begrænses til højre ind-højre ud. Bibliotekets adgang på forsiden af centret er i dag lukket med låge og benyttes ikke. Adgangen bibeholdes uændret, sådan at det stadig vil være muligt at åbne ud til Østre Stationsvej. Den mest anvendte vareindlevering på det nordvestlige hjørne af banegårdscentret gøres mere anvendelig ved at afmærke en parkeringsbås til lastvogn på kørebanen. Denne bås skal benyttes af alle leverandører, som benytter denne indgang. Øvrig adgang med varer er placeret ved Hotel Cabinn på det nordøstlige hjørne af ejendommen. Dog er adgangen her begrænset. Den eksisterende tidsmæssige restriktion for varelevering vil blive opretholdt, så der ikke bliver problemer ift. afviklingen af busdriften. Desuden leveres der varer til to adgange på forsiden af OBC, ved restauranterne McDonald's og Sunset Boulevard. Også disse adgange vil fortsat have tidsbegrænset brug, af hensyn til bustrafikken og holdepladserne. 3.9 Syddansk Universitet Syddansk Universitet (SDU) er en af Odenses største arbejdspladser, med både medarbejdere og et meget stort antal studerende. Letbanen bliver et centralt element i institutionens fremtidige trafikbetjening. Letbanen føres gennem universitetsområdet ad Campusvej, herunder gennem bygningskomplekset ad den eksisterende private vej, der er åben for almindelig bilkørsel og bybusser. Der anlægges to stationer i universitetsområdet: SDU Nord og SDU Syd. SDU Nord ligger ved universitetets hovedindgang i den nordlige ende af bygningskomplekset, mens SDU Syd ligger i den sydlige ende af komplekset og desuden vil betjene det nye sundhedsfaglige fakultet SUND. Når letbanen føres gennem området, vil den eksisterende private vej gennem bygningskomplekset blive lukket for kørsel. Der vil dog efter nærmere aftale med Syddansk Universitet blive opretholdt adgang for intern kørsel, varelevering og lignende. Der opretholdes ligeledes stiforbindelser langs letbanen. Syd for det nuværende bygningskompleks forlænges cykelstien mod syd gennem det kommende sundhedsfaglige fakultet SUND og det nye universitetshospital. Forlængelsen af cykelstien udføres af SUND- og hospitalsorganisationen. DK- 32 / 126 Direct

33 Af hensyn til kravene til frihøjde for letbanen, vil tre såkaldte ingeniørgange under terræn blive ombygget for at gøre det muligt at sænke terrænoverfladen og opnå tilstrækkelig frihøjde for letbanen under de tværgående bygninger. Da SDU har store bygningskomplekser på begge sider af letbanen samt bygninger både over og under den, erhverver Odense Letbane ikke adkomst til jernbanearealet, men der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommen Nyt Odense Universitetshospital I løbet af få år påbegyndes byggeriet af det nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og Region Syddanmarks nye Psykiatriafdeling på arealerne mellem Syddansk Universitet og Hestehaven. Hospitalsbyggeriet på i alt m² vil blive betjent af to stationer på letbanen, OUH Nord og OUH Syd. OUH Nord vil betjene både det kommende sundhedsfaglige fakultet SUND og hospitalet, mens OUH Syd er placeret umiddelbart ved OUH s hovedindgang. Nyt OUH vil anlægge en ringvej rundt om det nye hospital. Letbanen krydser den nye ringvej to steder i signalregulerede kryds. Det forventes desuden, at Nyt OUH bygger en stiforbindelse langs letbanen. Letbanen og stiforbindelsen placeres i en korridor mellem hospitalets bygninger, der i vidt omfang udlægges som såkaldt Shared Space, det vil sige med ingen eller minimal adskillelse mellem banen og fodgængerarealerne. Af samme grund kører letbanen med lav hastighed gennem hospitalsområdet. Da letbanen passerer Nyt OUH s bygninger både over og under terræn, erhverver Odense Letbane ikke adkomst til jernbanearealet, men der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommen 3.11 Letbanens spor Odense Letbane planlægges anlagt med slab track spor på hele letbanestrækningen. DK- 33 / 126 Direct

34 Princippet for slab track er, at skinnerne fastgøres i en betonplade, der dækkes med en belægning. Afhængig af omgivelserne kan der anvendes en belægning i form af beton, asfalt, tegl eller græs Afvanding Afvandingen af letbanen følger vejreglerne, evt. suppleret med bestemmelser fra Banenormerne. Vand fra letbanen forudsættes derfor generelt afledt til eksisterende offentlige eller private ledninger og systemer. Fra st til afvandes letbanen til offentlig kloak. Fra st til (Killeruprenden) afvandes letbanen til privat kloak (Syddansk Universitet). Fra st til afvandes letbanen til privat kloak (fremtidigt afvandingssystem som projekteres og anlægges af Odense Universitetshospital). Fra st til afvandes letbanen til offentlig kloak (Munkebjergvejens forlængelse). Ved Park & Ride anlægget og Kontrol og Vedligeholdelsescenteret (CMC) ventes der etableret afvanding med tilslutning til offentlige kloak. Der påregnes udført forsinkelse af afløbet iht. bestemmelser i spildevandsplanen. Fra st til (Hjallese Station) afvandes letbanen til offentlig kloak. Generelt gælder det for bebyggede arealer, at letbanen ikke medfører betydende ændringer i afstrømning og mængder af overfladevand, der skal håndteres, da de befæstede arealer og afstrømning er uændret. Ved Park & Ride og Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret medfører de forøgede, arealer, der skal afvandes ændringer i afstrømning. Dette håndteres, som ovenfor nævnt, via forsinkelse (f.eks. via bassiner) iht. gældende plan- og lovgrundlag. DK- 34 / 126 Direct

35 I projektarealet for Odense Universitetshospital indgår letbanens areal som en del af det befæstede areal, som hospitalet skal håndtere. Afvandingen tilsluttes hospitalets fremtidige interne afvandingssystem. Der er udarbejdet en vandsynsprotokol, jf. vandløbslovens 64, der beskriver påvirkninger af eksisterende afvandingsforhold og hvordan afvandingsforholdene indrettes i fremtiden. Vandsynsprotokollen er underskrevet den 10. oktober Natur og kulturhistoriske forhold Natur Da letbanen primært er placeret i bymæssig bebyggelse og i vejarealer er det begrænset, hvor meget letbanen vil påvirke naturforhold. Da letbanen etableres i niveau med de omkringliggende vejarealer, vil der ikke blive tale om væsentlige reguleringer af terrænet. Tilsvarende vil letbanen ved Nyt OUH blive etableret i niveau med omgivelserne. Beplantning vil så vidt muligt blive bibeholdt. I planlægningen er der lagt vægt på at bibeholde karaktergivende træer. Det er desuden en forudsætning, at træer, der må fældes, vil erstattes i forholdet 1:2. Der er meddelt de nødvendige dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, skovloven som følger: Fire steder vil letbanen passere beskyttede naturtyper eller vandløb: Letbanen krydser Odense Å ved Albanigade. Odense Å er et beskyttet vandløb og et habitatområde, dvs. internationalt beskyttet. Der ligger desuden en fredning (ved Naturklagenævnet, 2010) på området. Da letbanen krydser Odense Å på en allerede eksisterende bro, vurderes det, at etableringen ikke påvirker naturforholdene. Der er givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16, samt for den gældende fredning. Dispensationen er givet den 3. juli Mellem Syddansk Universitet og Nyt OUH krydser letbanen Killeruprenden, der er et beskyttet vandløb. For at minimere evt. påvirkning af vandløbet etableres letbanen på en bro med såkaldte banketter under DK- 35 / 126 Direct

36 broen langs vandløbet, hvilket sikrer passagen for de dyr, der lever langs vandløbet. Dispensation er givet den 3. oktober Omkring Odense Å er der desuden en åbeskyttelseslinje. Tilsvarende berører letbanen en beskyttelseslinje omkring Lindved Å. Der forventes ingen påvirkninger i forhold til disse, og dispensation er meddelt den 3. oktober Letbanen passerer flere søer og vandhuller, der er registrerede som beskyttet natur. Pga. afstanden til søerne vurderes det, at letbanen ikke vil påvirke disse. Da der i området er forekomst af stor vandsalamander, som er en strengt beskyttet art (EU's habitatdirektiv, Bilag IV), er det indarbejdet i projektet at etablere to nye vandhuller for at mindske evt. barrierevirkning af letbanen. Placeringen af disse vil ske i dialog med Odense Kommune. Letbanen er flere steder placeret i områder inden for skovbyggelinje, særligt ved Tarup, Syddansk Universitet, Nyt Odense Universitetshospital og ved Hestehaven. Dispensation er meddelt den 3. oktober Letbanen er placeret på arealer, der er fredskov, ved Høstrup Øvelsesterræn, matr.nr. 2he, Bolbro, Odense, Syddansk Universitet, matr.nr. 4a, Killerup, Odense, Odense Universitetshospital og ved Hestehaven, matr.nr. 1cv, Hjallese By, Dalum. Tilladelse til at ophæve fredskovspligten er givet af Naturstyrelsen den 21. august Der er stillet vilkår om at etablere ny skov med det dobbelte areal. Placering af nye skovarealer vil ske i dialog med Odense Kommune. Tilladelse til at nedlægge et vandhul, der er omfattet af Skovloven i Fællesskov (Matr.nr. 4a, Killerup, Odense ved Syddansk Universitet) er ligeledes givet af Naturstyrelsen den 21. august Der er stillet vilkår om at etablere to nye vandhuller i den nye skov. Også for disse vil placering ske i dialog med Odense Kommune. Tilladelse til at nedlægge voksested langs Niels Bohrs Allé for den fredede orkidé, Skovhullæbe, er givet af Naturstyrelsen den 21. august Træer, der er potentielle restesteder for flagermus, må kun fældes i september og oktober, alternativt skal der søges dispensation til at fælde dem uden for denne periode med vilkår om tilsyn. DK- 36 / 126 Direct

37 Kulturhistoriske forhold. Odense Letbane passerer gennem Odense bymidte, hvor der findes mange værdifulde kulturmiljøer. Et af de steder, hvor der forventes at findes kulturhistoriske fund er ved den del af Thomas B. Thriges Gade, hvor letbanen skal ligge. På grund af Thomas B. Thriges Gade projektet vil arkæologiske forundersøgelser blive foretaget inden anlæg af letbanen. Der gennemføres desuden arkæologiske forundersøgelser langs Rismarksvej, Ørbækvej, Niels Bohrs Allé, Ved Park & Ride, KVC og langs Hestehaven. Odense Letbane passerer flere bevaringsværdige bygninger, men det vil ikke blive nødvendigt at nedrive eller ændre nogen af disse. Der passeres tre fredninger (Kongens Have, Odense Å og Odense adelige jomfrukloster). Odense Kommune har meddelt, at dispensation fra fredningen af Kongens Have ikke er nødvendig. Kulturstyrelsen har givet tilsagn om dispensation fra fredningen af Odense adelige jomfrukloster. Fredningsnævnet for Fyn har meddelt, at dispensation ikke er nødvendig. Letbanen passerer tre fredede fortidsminder med omkringliggende beskyttelseslinjer ved Overgade 1-3 (underjordisk ruin fra middelalderen), omkring Priorgården (kælderanlæg) og omkring Skt. Albani Kirke. Der er meddelt dispensation den 3. oktober Der krydses et beskyttet jorddige langs markvejen Æblestien. Dispensation er ikke nødvendig, da diget ligger i byzone og omfattet at lokalplan Støj- og vibrationsforhold I dette afsnit beskrives støj- og vibrationsforholdene for letbanen under henholdsvis anlægs- og driftsfasen. DK- 37 / 126 Direct

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT

JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT JUNI 2015 LETBANESEKRETARIATET AALBORG LETBANE VVM OG MV MILJØRAPPORT Letbanesekretariatet er nedsat af Region Nordjylland, Nordjyllands Trafikselskab og Aalborg Kommune med henblik på realisering af

Læs mere

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING

2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 2013 SILKEBORG KOMMUNE NORDSKOVVEJ

Læs mere

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn

Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Miljøredegørelse Ny bane til Aalborg Lufthavn Marts 2015 Samfinansieret af EU Det transeuropæsiske transportnet (TEN-T) Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Foranalyse af letbane i Aalborg

Foranalyse af letbane i Aalborg Foranalyse af letbane i Aalborg Reservering af letbanetracé ved godsbanearealet og det nye Universitetssygehus Juni 2010 Atkins Danmark Sønderhøj 1, 8260 Viby J Tlf.: +45 8233 9801 Fax: +45 8233 9899 Foranalyse

Læs mere

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR

BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 2. december 2011 11/14630-2 Hans-Carl Nielsen hcn@vd.dk 7244 3652 BILAG 1 INDSTILLING VEDR. UDBYGNING AF FYNSKE MOTORVEJ SYD OM ODENSE FRA 4 TIL 6 SPOR 1. VVM-processen

Læs mere

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København.

Havbogårdsvej, Solrød-Salbyvej, Ejby Miljøredegørelse 8 høringsudgave. København-Ringsted projektet. September 2008. Roskilde. København. Roskilde København Køge Ringsted Nyt spor, grundløsning Eksisterende jernbane 0 September 2008 København-Ringsted projektet Forord Forord Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen

Udskrift af forhandlingsprotokollen Udskrift af forhandlingsprotokollen for ekspropriationskommissionerne vedrørende jernbaneanlæg på Øerne. Anlæg af en ny bane København-Ringsted, Ringsted 2018 Ringsted Kommune 105. hæfte Besigtigelsesforretning

Læs mere

Bispebjerg Hospital. maj 2013 VVM-redegørelse og miljøvurdering

Bispebjerg Hospital. maj 2013 VVM-redegørelse og miljøvurdering Bispebjerg Hospital maj 2013 VVM-redegørelse og miljøvurdering Bispebjerg Hospital VVM-redegørelse og miljøvurdering APRIL 2013 Sagsnr. 2013-43244 Doknr. 2013-302493 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...

Læs mere

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF

Kildedal Ferie- og oplevelsesområde. Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF VVM-REDEGØRELSE OG MIJLØVURDERING AF KOMMUNEPLANTILLÆG 1 OG LOKALPLANFORSLAG 14 Offentlig høring: 25.08-20.10 2009 Kildedal Ferie- og oplevelsesområde Udgivet af: Egedal Kommune Bygge- og plancenter og

Læs mere

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT

Til Vejdirektoratet. Dokumenttype Rapport. Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE TEKNISK RAPPORT Til Vejdirektoratet Dokumenttype Rapport Dato Juli 2010 NORDLIG OMFARTSVEJ VED NÆSTVED SUPPLERENDE VVM-UNDERSØGELSE Revision 1 Dato 2010-07-076 Udarbejdet af Jens Anker Jaquet m.fl. Kontrolleret af Emil

Læs mere

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej

Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade. Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Hansensvej 21 Kværkeby-Ringsted Station Arealbehov Kort 7 Jørgen Roedsvej Ringsted Station Brogade Næstvedvej Mellem Broerne Næstvedvej Rolighedsvej Gyvelvej Syrenvej Rosenvej Eksisterende spor Nyt spor,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund

Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Kommuneplan 2009-2021 for Billund Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 for design outlet ved Lalandia i Billund Copyright Billund Kommune KMS COWI Kortdata er kun vejledende Forslag Oktober 2013 Tillæg nr.

Læs mere

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013.

TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. TILLÆG NR. 9 TIL KOMMUNEPLAN 2011 MED VVM-REDEGØRELSE OG MILJØVURDERING METRO TIL NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 7. februar 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO

RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO DATO November 2012 RUTE 26 SØBYVAD-AARHUS VIBORG V-RØDKÆRSBRO VVM-UNDERSØGELSE >>> HØRINGSNOTAT Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 263 - forslag

Lokalplan nr. 263 - forslag Lokalplan nr. 263 - forslag Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt område.

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård

Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård Forslag til lokalplan nr. 01-010-0005 Esbjerg By Shoppingcenter ved Esbjerg Banegård November 2010 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse

Læs mere

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg

Arealbehov. - Fagnotat. Femern bælt - danske jernbane anlæg Arealbehov - Fagnotat Femern bælt - danske jernbane anlæg 3 Arealbehov Forord Forord Dette fagnotat omhandler arealbehov i projekt Femern Bælt danske jernbanelandanlæg for strækningen Orehoved Holeby.

Læs mere

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens

Miljøredegørelse Høringsudgave. Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens Miljøredegørelse Høringsudgave Udbygning og modernisering Vamdrup-Vojens 1 Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset på det danske og internationale jernbane-

Læs mere

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012

Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn. Juni 2012 Forundersøgelse af banebetjening af Billund lufthavn Juni 2012 3 Forundersøgelse af banebetjening Indhold af Indhold Sammenfatning 5 Indledning 8 Rejsestrømme 10 Linjeføringer 13 Østlig linjeføring 13

Læs mere

- et uddannelses- og vidensområde

- et uddannelses- og vidensområde An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e An mel de ls e KOV0_Våben_Rød An mel de ls e An mel de ls e By gge sa g An mel de ls e 0036-41 Lokalplan

Læs mere

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By"

Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - Vores By Københavns Kommune Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Teknisk rapport Maj 08 2 Miljøvurdering og VVM for Carlsberg Valby - "Vores By" Kolofon Titel: Miljøvurdering og VVM for Carlsberg

Læs mere

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby

December 2010 LOKALPLAN 1-1-110. Godsbanearealet Aalborg Midtby December 2010 LOKALPLAN 1-1-110 Godsbanearealet Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby Tlf. 9931 2000 Mail: plan.byg@aalborg.dk

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4

Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Kapacitetsudvidelse på Øresundsbanen Miljøredegørelse høringsudgave, hæfte 4 Femern Bælt - danske jernbanelandanlæg Forord Øget mobilitet i samfundet og større international samhandel vil forstærke presset

Læs mere

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012

METRo Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 METRo til Nordhavn Anden offentlige høring den 1. oktober 30. november 2012 Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse og miljøvurdering Metro til Nordhavn I 2019 kan københavnerne komme fra Rådhuspladsen

Læs mere