Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1"

Transkript

1 Besigtigelsesbog for Odense Letbane, etape 1 Maj 2015

2

3 Dokument information Udgiver: Titel: Dokument nr.: Dato: Odense Letbane P/S Besigtigelsesbog OT-3-2-CW-CEX-REP Revision Dato Detaljer Endelig udgave Detaljer vedr. udarbejder, kontrollant, godkender Udarbejdet af: TRTH/JSON Dato: Underskrift: Kontrolleret af: MSJE/MNLU Dato: Underskrift: Godkendt af: MSJE Dato: Underskrift: Distribution Odense Tramway Dokumentejer Odense Letbane P/S Denmark Tel: www.

4 Indholdsfortegnelse 1. Odense Letbane Vision Politisk baggrund for letbanen Lovgrundlag Planlægningsgrundlag Naboinformation og orienteringsmøder Finansiering Igangsætning af anlægsarbejder Tegningsoversigt Projektbeskrivelse Princip for stationeringen Linjebeskrivelse Stationer Krydsende veje, baner og stier Elforsyning og kørestrømsmaster Strømforsyningsanlæg Dimensioneringshastighed Odense Banegård Center Syddansk Universitet Nyt Odense Universitetshospital Letbanens spor Afvanding Natur og kulturhistoriske forhold Støj- og vibrationsforhold Trafikafvikling i anlægsperioden Kommunale tilkøb Ejendomsretlige forhold Arealerhvervelser Ekspropriationer Supplerende aftaler DK- 4 / 126 Direct

5 4.4 Letbanens matrikulære og ejendomsretlige status Tekniske aftaler Afskårne arealer Arbejdsarealer og arbejdsveje Adgangsforhold Ledningsarbejder Forundersøgelser hos lodsejere Servitutter Tekniske bestemmelser Særlige bestemmelser Matrikelnumre Vejarealer Oversigt over lodsejere og brugere Lodsejere Brugere DK- 5 / 126 Direct

6 1. Odense Letbane 1.1 Vision Odense Letbane er vedtaget enstemmigt, i Odense Byråd og i Folketinget. Også Region Syddanmark støtter letbanen, både økonomisk og på mange andre måder. Ønsket om en letbane er et helt centralt element i Odense Byråds strategi for Odense bys fremtidige udvikling. En letbane i Odense vil medvirke til at øge byens fortætning og vil understøtte Odenses særlige ansvar som vækstgenerator for Fyn og Region Syddanmark. Den økonomiske udvikling i Danmark drives i stadig større udstrækning af de store byer. Odense er Danmarks tredjestørste by, Fyns og Region Syddanmarks hovedby, både hvad angår størrelse, arbejdsmarked, bosætning, kulturliv, uddannelse, sundhedsområdet og handel. Byen har derved det naturlige potentiale for fremtidig vækst og for at påtage sig rollen som vækstdynamo for udviklingen i hele regionen. Målsætningen for Odense er at udvikle byen fra at være en stor by til at blive en dansk storby. De tre primære strategiske indsatsområder i de kommende år vil være: Vækst og innovation Livskvalitet Odense som bæredygtig storby. En letbane vil fungere som bindeled mellem byens eksisterende tyngdepunkter og byens udviklingsområder. I sig selv vil letbanen forbedre mobiliteten i Odense og forbinde byens boligområder med erhvervsområder, uddannelses- og forskningscentre kulturinstitutioner, mv.. Desuden vil letbanen forbinde de rejsende med andre transportmidler på en hurtig, direkte og bæredygtig måde. DK- 6 / 126 Direct

7 Odense Kommune har som målsætning, at brugen af den kollektive trafik stiger med 200 procent frem til I dag pendler mennesker hver dag ind og ud af Odense, og dette antal ventes at stige markant. En letbane vil bidrage til at håndtere denne vækst i brugen af den kollektive trafik, til gavn for miljø, livskvalitet og erhvervsliv. Letbanen er foreslået placeret, sådan at den går gennem områder med mange indbyggere, områder med virksomheder med mange ansatte samt området ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitets Hospital samt andre udviklingsområder. Samlet vil letbanen blive rygraden i den kollektive transport i Odense Kommune og direkte og indirekte betjene alle typer af borgere og dermed blive central for forøgelsen af trafikken i almindelighed og for øget brug af bæredygtig, kollektiv trafik. 1.2 Politisk baggrund for letbanen I 2009 besluttede et enigt Byråd i Odense at undersøge muligheden for at etablere en letbane i Odense. Som et resultat heraf besluttede Odense Byråd 2011 i samarbejde med Transportministeriet at igangsætte undersøgelser og udredningsarbejder med henblik på at etablere en letbane i Odense. Dette arbejde blev afsluttet i juni 2013 med Udredningsrapporten for Odense Letbane. Arbejdet havde til formål at skabe klarhed om projektets omfang og forberede det til en politisk aftale mellem Odense Kommune og staten, ved Transportministeriet. I arbejdet blev det forudsat, at projektet realiseres ud fra de samme principper som Aarhus Letbane og letbanen på Ring 3, og at letbanen står klar til ibrugtagning i Fokus for arbejdet var bl.a. at udarbejde en linjeføring, der rammer den rette balance mellem: At nå flest muligt af byens nøglepunkter, at kun- DK- 7 / 126 Direct

8 ne betjene det størst mulige antal borgere, at tage hensyn til byrummenes opbygning, til miljøet og at sikre en bæredygtig økonomi. Udredningen identificerede en letbaneudbygning i Odense, i flere etaper, hvor af denne besigtigelse vedrører etape 1. Grundtanken i etape 1, er at forbinde de områder i Odense, hvor der nu og i fremtiden vil bo mange mennesker, virksomheder og institutioner med mange ansatte, som områderne ved Syddansk Universitet og Nyt Odense Universitetshospital. Parallelt med Udredningsrapporten igangsatte Odense Kommune en VVM-undersøgelse af letbanens etape 1 og iværksatte senere en kommuneplanlægning i overensstemmelse med de øvrige arbejder. Det overordnede tracé for letbanen i Odense kan ses på nedenstående kort. Figur 1 Oversigtskort for letbanen DK- 8 / 126 Direct

9 Baggrundsmateriale Den politiske baggrund afspejles i nedenstående dokumenter, som også er baggrundsmateriale for projektet og denne besigtigelsesbog. Odense Letbane Udredningsrapport Folketingets Transportudvalg , TRU Alm. del Bilag juni 2013 Letbane i Odense VVM og Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse. Odense Kommune November 2013 Odense Letbane VVM og Miljøvurdering VVM for Odense Letbane Baggrundsrapport om Landskab og Byæstetik Odense Kommune November 2013 Kommuneplantillæg nr. 18 for Odense Letbane 1. etape Odense Kommune Vedtaget 18. februar 2015 Lokalplanforslag nr Odense Letbane 1. etape Odense Kommune Vedtaget 18. februar 2015 Lov om Odense Letbane Transportministeriets j.nr Vedtaget 5. februar Lovgrundlag Letbanen anlægges med hjemmel i lov nr. 151 af 18. februar 2015 om Odense Letbane. Loven er en kombineret anlægs- og selskabslov. Loven indeholder bemyndigelse til, at Odense Kommune opretter et letbaneselskab, Odense Letbane P/S, som skal stå for projektering, anlæg og drift af Odense Letbane. DK- 9 / 126 Direct

10 Odense Letbane skal anlægges i overensstemmelse med den definition af anlægget, som fremgår af lovforslaget. Loven giver endvidere, jf. 6, bemyndigelse til, at Transportministeriet på vegne af Odense Letbane P/S kan foretage de ekspropriationer, pålægge servitutter mv., der er nødvendige for at kunne etablere letbanen. 1.4 Planlægningsgrundlag Odense Kommune gennemførte i oktober-december 2011 en første høring vedr. VVM-processen og kommuneplantillæg for letbanen. I december 2013 fremlagde Odense Kommune "Forslag til tillæg nr. 2 til Kommuneplan for Odense Kommune" med tilhørende VVMredegørelse og miljørapport. Tillægget blev vedtaget endeligt af byrådet den 23. april I september 2014 fremlagde Odense Kommune forslag til kommuneplantillæg nr. 18 og lokalplan nr for Odense Letbane 1. etape. Lokalplanen og kommuneplantillægget blev vedtaget den 18. februar Kommuneplantillægget indarbejder bl.a. en ændring af kontrol- og vedligeholdelsescentret, samt Park & Ride anlægget. Ændringen indebærer, at Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret og Park & Ride anlægget placeres mere mod nord, end det var gjort i kommuneplantillæg nr Naboinformation og orienteringsmøder I løbet af 2013 blev alle ejere, der på det pågældende tidspunkt forventedes at blive berørt af letbanen, kontaktet. Formålet var at sikre, at ejerne fik information om letbaneprojektet og den igangværende planlægning. I den forbindelse blev det understreget, at projektet var foreløbigt, og at der derfor ville kunne forekomme ændringer i det endelige projekt. DK- 10 / 126 Direct

11 Der blev desuden afholdt et offentligt informationsmøde den 5. september Endelig blev der etableret en hotline, hvor berørte ejere, brugere og andre borgere kunne kontakte Letbanesekretariatet. I første halvdel af 2014 gennemførte Odense Letbane en detaljeret teknisk gennemgang og videreprojektering af projektet, hvilket førte til ændrede indgreb på en række ejendomme. Generelt blev antallet og omfanget af indgreb reduceret. I august 2014 gennemførte Odense Letbane derfor en ny informationsrunde med kontakt pr. telefon og brev til de berørte lodsejere. Desuden blev der i september 2014 afholdt fire borgermøder for at informere om projektet og indsamle kommentarer. Mere end 700 borgere deltog i møderne. 1.6 Finansiering De samlede anlægsomkostninger ved letbanens etablering er anslået til at udgøre ca. 2,3 mia. kr. Odense Kommune indskyder mio. kr. i Odense Letbane P/S til anlæg af letbanen. Region Syddanmark yder et engangstilskud på 100 mio. kr., mens Transportministeriet yder mio. kr. til anlægget. Odense Kommune finansierer desuden driftsrelaterede anlægsudgifter (kontrolcenter, togsæt mv.) med 656 mio. kr. samt efterfølgende driftsudgifter. DK- 11 / 126 Direct

12 1.7 Igangsætning af anlægsarbejder Anlægsarbejderne til Odense Letbane kan inddeles i følgende hovedgrupper: Omlægning af forsyningsledninger. Påbegyndt i Forberedende arbejder (nedrivninger, kon-struktionsarbejder mv.). Ventes påbegyndt i Hovedentreprisen (etablering af bane, stationer mv.). Ventes gennemført, Odense Letbane ventes sat i drift i Nedenstående figur viser den gældende tidsplan for letbanens etablering. Tidsplan (primo 2015) for etablering af letbanen DK- 12 / 126 Direct

13 2. Tegningsoversigt Tegningsmaterialet til besigtigelse findes pr. 24. marts 2015 i nedenstående versioner. Tegn.nr. Ver. Mål Besigtigelsesplan Stationering OT-3-2-CW-CEX-DWG :25000 Oversigtsplan St St OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Rismarksvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Højstrupvej, Stadionvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Middelfartvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Vesterbro, Vestre Stationsvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Østre Stationsvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Thomas B. Thriges Gade, Albanigade, Benediktsgade OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Nyborgvej vest OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Nyborgvej øst OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Ørbækvej nord OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Ørbækvej syd OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Niels Bohrs Allé OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Campusvej OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Odense Universitets Hospital OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Hestehaven øst, Park & Ride, CMC OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan - Hestehaven vest, Hjallesegade OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan - Rismarksvej arbejdsplads OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan Middelfartvej/Roesskovsvej arbejdsplads OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan - Nyborgvej arbejdsplads St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St St DK- 13 / 126 Direct

14 OT-3-2-CW-CEX-DWG :2000 Besigtigelsesplan - Ørbækvej arbejdsplads OT-3-2-CW-CEX-DWG :1000 Besigtigelsesplan Østre Stationsvej arbejdsplads St St St St DK- 14 / 126 Direct

15 3. Projektbeskrivelse Den oveordnede placering af letbanens etape 1 er valgt ud fra, hvor en letbane vil kunne betjene flest mennesker, bydele, erhvervsvirksomheder og institutioner mv. 3.1 Princip for stationeringen Følgende principper er anvendt ved stationeringen i projektet: Hele strækningen anlægges med to spor. Stationeringerne for de to spor er sammenfaldende, da de er sideløbende på hele strækningen. Alle angivne stationeringer (angivet som St etc. ) er for højre spor. Stationeringn for en ejendom omfatter både det permanente og evt. midlertidige indgreb. For stationering af stationer, overkørsler mv. er den omtrentlige midte af stationen eller overkørslen anvendt. Dette stationeringsprincip er også anvendt for overkørsler, der foreslås nedlagt. 3.2 Linjebeskrivelse Odense Letbane ønskes etableret med start i den nordlige del af byen fra Tarup Station st gennem Odense midtby mv. og med endestation ved Hjallese Station, st i syd. Denne strækning betegnes som letbanens etape 1. Letbanens etape 1 har en udstrækning på 14,4 km med 26 stationer. Stationerne er placeret strategisk i forhold til byens infrastrukturelle knudepunkter, placering af erhverv, boligområder, offentlige institutioner mv. Med tiden ønskes systemet udvidet med letbanens etape 2 bestående af yderligere to delstækninger - en strækning fra Vesterbro til Odense Zoo og en strækning fra Nyborgvej til Vollsmose. DK- 15 / 126 Direct

16 Tarup, Højstrup og Bolbro Letbanens linjeføring har startpunkt på Rismarksvej ved Tarup Centeret og følger Rismarksvej i vejens vestlige side, indtil T-krydset ved Højstrupvej. Krydset Rismarksvej/Højstrupvej st ombygges til et signalreguleret 4-vejs kryds. Letbanen krydser Rismarksvej og fortsætter på Højstrupvejs nordlige side. Overkørslerne til Højstrupvej fra Frodesvej st , Vermundsvej st og den private fællesvej Højstrupvej st lukkes, mens krydset ved Rismarksvej/Uffesvej st signalreguleres. Letbanen fortsætter forbi Odense Idrætspark, til Højstrupvej møder Stadionvej. Møllemarksvej st , der i dag møder Højstrupvej i en rundkørsel planlægges omlagt til et signalreguleret 4-vejs kryds. Ved Odense Idrætspark Station etableres der et ekstra spor, st , og der nedlægges fem overkørsler til parkeringsområdet, st , st , st , st og st Efter Højstrupvej, ved Richard Møller Nielsens Plads, drejer letbanen mod syd langs Stadionvej, i vejens østlige side, indtil krydset Stadionvej/Middelfartvej st Krydset ved Richard Møller Nielsens Plads vil blive signalreguleret, og ligeledes forbliver krydset Stadionvej/Middelfartvej signalreguleret. Fra krydset Stadionvej/ Middelfartvej drejer letbanen mod øst ad Middelfartvej, i vejens midte indtil krydset Middelfartvej/Grønløkkevej. Broen over jernbanen på Middelfartvej, st forstærkes. Odense Midtby Krydset Middelfartvej/Grønløkkevej st ombygges. Anlæg af letbanen gennem krydset medfører, at der fremtidigt bliver ét i stedet for to særskilte ligeud-spor på Middelfartvej/Vesterbro. Efter krydset etableres Vesterbro Station, st i vejens højre side. En eventuel etape 2 tænkes ført videre herfra ad Vesterbro. Fra Vesterbro Station drejer letbanen mod nord ad Vestre Stationsvej og senere Østre Stationsvej. Letbanen vil på denne strækning ligge i vejens sydlige side. Letbanen krydser en række signalregulerede kryds på denne strækning, som vil forblive signalregulerede og kun forventes DK- 16 / 126 Direct

17 ombygget i mindre grad. Ved Hans Tausens Gade st etableres et signalreguleret kryds. På strækningen nedlægges et par overkørsler til private ejendomme beliggende på vejens sydlige side. Derudover nedlægges en sidevejstilslutning fra hhv. Kingosgade st og Thorsgade st Ved st anlægges Kongensgade Station. Det medfører, at Kongensgade 74 må ombygges i stueetagen, således at fortovet føres gennem bygningens stueetage. For enden af Østre Stationsvej passerer letbanen Odense Banegård Center. Her etableres Banegården Station, st , i vejens sydlige side, overfor og tæt på hovedindgangen til Banegårdscenteret. Den trafikale løsning omkring Odense Banegårdscenter ændres, så al almindelig kørende trafik samt østgående busser ledes bag Odense Banegård Center, mens letbanen samt vestgående busser og regionalbusser føres foran. Fra Østre Stationsvej, efter Odense Banegård Center drejer letbanen sydpå ad Thomas B. Thriges Gade, der vil være under ombygning i de kommende år. Thomas B. Thriges Gade vil fremover være bilfri på strækningen fra st ved krydset med Østre Stationsvej til st ved Odense Rådhus. Thomas B. Thriges Gade planlægges grundlæggende omdannet, fra gade til en bydel, indeholdende boliger, butikker, erhverv, letbane, p-anlæg og byrum. Letbanen vil på dette sted blive anlagt efter princippet "Shared Space", hvor forgængere kan krydse letbanen på hele strækningen uden markerede krydsningsområder. På denne strækning vil letbanen køre med lav fart og sporet markeres med et spring i belægningen. Dette princip er velkendt og benyttes på letbane- og sporvognslinjer i centrale bydele i andre lande. Samlet er strækningen fra Vesterbro Station til og med Thomas B. Thriges Gade ved Rådhuset Station, st , både i dag og i fremtiden det mest centrale og befærdede område i Odense. Området udbygges kraftigt sideløbende med letbanens etablering bl.a. i form af den nævnte omdannelse af Thomas B. Thriges Gade. DK- 17 / 126 Direct

18 Albanigade, Benediktsgade og Nyborgvej Fra Rådhuset Station fortsætter letbanen mod syd ad Albanigade til Benedikts Plads, st På denne strækning anlægges letbanen i vejens midte gennem en række kryds. T-krydset ved Karen Brahes Gade bliver signalreguleret. Adgangen til hhv. Kronprinsensgade st , Tinghusgade st og Alexandragade st bliver begrænset til højre ind og højre ud. Generelt ombygges krydsene kun i mindre grad. Ved st krydser letbanen den eksisterende bro over Odense Å på Albanigade. Denne forstærkes. Der etableres som udgangspunkt ingen station på denne strækning, men der vil på et senere tidspunkt kunne etableres en station i Albanigade. På Benedikts Plads etableres Benediktsgade Station, st Benedikts Plads ombygges, og trafikken omlægges. Benediktsgade vil fremtidigt møde Albanigade og Hjallesevej i et enkelt T-kryds, st Fra Benedikts Plads følger letbanen Benediktsgade i vejens midte og derfra videre mod øst ad Nyborgvej, i vejens midte. På Nyborgvej etableres tre stationer, Palnatokesvej Station, st , Svendsgade Station, st , og Ejby Station, st De firbenede kryds på denne strækning opretholdes som for nuværende, mens T-kryds begrænses til højre ind og højre ud. I krydset Nyborgvej/Ejbygade, st vil en eventuel fremtidig etape af letbanen dreje nordpå ad Ejbygade mod Vollsmose. Ørbækvej og Niels Bohrs Allé Langs Ørbækvej indtil Munkerisvej, st til st , placeres letbanen i vejens vestlige side. På denne delstrækning af Ørbækvej etab-leres L.A. Rings vej Station, st Efter Munkerisvej st etableres letbanen i eget tracé adskilt fra vejen, vest for Ørbækvej. Langs Ørbækvej løber letbanen forbi Rosengårdscentret, IKEA, Fynbyen, Bilka og fortsætter mod vest langs Niels Bohrs Allé. Strækningen løber fra st til st På strækningen Herpå etableres der tre stationer:, Rosengårdscenteret Station, st , IKEA Station. st og Bilka Station, st DK- 18 / 126 Direct

19 Cortex Park, Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital Fra Niels Bohrs Allé drejer letbanen mod syd ad Campusvej, hvor Forskerparken Station ved st etableres i midten af den kommende Cortex Park. Sporene placeres i midten af Campusvej bl.a. på den nuværende midterrabat, og de eksisterende to vejbaner hver retning flyttes ud til siden på hele strækningen fra st til st Letbanen føres gennem Syddansk Universitet, hvor der etableres to stationer hhv. Syddansk Universitet Nord (SDU Nord), st , og Syddansk Universitet Syd (SDU Syd), st Gennem universitetsområdet placeres letbanen under og over bygninger. Fra st til st skal der ske ombygning og forstærkning af tre såkaldte ingeniørgange under terræn. Anlæg af letbanen gennem Syddansk Universitet vil fremtidigt erstatte al anden trafik, undtagen bløde trafikanter samt brand- og redningskøretøjer på strækningen. Al anden færdsel til og fra Syddansk Universitet skal ske ad sidevejene. Fra st til st etableres letbanen på et areal, der i dag er parkeringsplads og åben mark, men som i de kommende år vil blive udbygget med det nye SUND Fakultet ved Syddansk Universitet. Ved det fremtidige SUND Fakultet krydser letbanen ved st Killeruprenden, som er et mindre, beskyttet vandløb, der afvander til Lindved Å. Der etableres en bro til letbanen over Killeruprenden. Letbanen fortsætter gennem det kommende Odense Universitetshospital, der ligesom letbanen skal etableres i de kommende år. Området er i dag åben mark og anlægsarbejderne skal koordineres mellem de to projekter. Der anlægges to stationer hhv. Nyt Odense Universitetshospital Nord (Nyt OUH Nord), st , og Nyt Odense Universitetshospital Syd (Nyt OUH Syd), st Syd for hospitalsområdet omkring st krydser letbanen hospitalets kommende interne ringvej og placeres parallelt med den kommende tilkørselsvej fra syd til hospitalsområdet. DK- 19 / 126 Direct

20 Park & Ride og Kontrol- og vedligeholdelsescenter center (CMC) Ved Park & Ride Station, syd for Campusområdet, etableres der et parkér og rejs-anlæg med ca parkeringspladser, hvilket f.eks. giver gode muligheder for bilister, som kommer rejsende til Odense via motorvejen E20, og her kan skifte til letbanen. Parkeringsanlægget placeres fra st til st på nordsiden af den nuværende Hestehaven. Kontrol- og vedligeholdelsescenteret etableres på sydsiden af den nuværende Hestehaven. De nævnte anlæg etableres mellem den kommende Munkebjergvej og den projekterede Hospitalsvej Syd. Det betyder at Hestehaven lukkes for gennemkørsel og i stedet ledes biltrafikken videre ad Munkebjergvej. Munkebjergvej forlænges til Fynske Motorvej E20, hvor der etableres et nyt tilslutningsanlæg. De nye vejanlæg er igangsat og under anlæg af Odense Kommune. Hestehaven og Hjallese Efter parkeringsanlægget krydser letbanen den kommende Munkebjergvej ved st Fra Munkebjerg og frem til st placeres letbanen parallelt med Hestehaven. Fra st placeres letbanen på nordsiden af Hestehaven frem til Hestehaven Station, st Ved denne station lukkes Hestehaven for gennemkørsel. Beslutningen om at lukke for gennemkørsel er truffet, som en del af den generelle trafikplanlægning i Odense Kommune og skal ses i sammenhæng med anlæg af Munkebjergvejens forlængelse. På sydsiden af Hestehaven ligger en række erhvervsvirksomheder, der får ombygget deres indkørsler i forbindelse med etableringen af letbanen. På nordsiden af Hestehaven nedlægges tilslutningen fra de to sideveje Kærlandsvej og Hedelandsvej st og Al trafik til og fra disse veje skal fremtidigt ske via Godhedsmindevej. Der etableres et signalreguleret kryds ved Bjørnemosevej st og en signalreguleret overkørsel til Hjalleseparken i st DK- 20 / 126 Direct

21 Letbanen krydser Svendborgvej i st og anlægges langs nordsiden af Hjallesegade. Overkørslerne til de fire ejendomme nord for Hjallesegade st , nedlægges, herunder til hjørneejendommen, hvor der ligger en benzintank. Vejadgangen til benzintanken skal ændres, og der foreslås etableret adgang til Svendborgvej via naboejendommen. Fra Hjallesegade st placeres letbanen langs den private vej Egelundsvej. Letbanen placeres på denne strækning parallelt med Svendborgbanen, st Letbanen har endestation ved Hjallese Station, st , hvor der vil være mulighed for at skifte mellem tog og letbane. 3.3 Stationer På letbanestrækningen fra Tarup til Hjallese anlægges i alt 26 stationer. Stationerne er placeret efter grundige overvejelser, så de kan betjene flest mennesker i de omkringliggende bydele, erhvervsområder og institutionsområder mv. Desuden er stationerne placeret, så der opnås optimal forbindelse til den øvrige kollektive trafik (bus, regional bus og tog). Den omtrentlige placering af de enkelte stationer er angivet i oversigten nedenfor. Station Tarup Højstrup Odense Idrætspark Bolbro Vesterbro Vestre Stationsvej Kongensgade Odense Banegård Center Musikhuset Rådhuset Benediktsgade Palnatokesvej Svendsgade Ejby L.A. Rings vej Rosengårdscenteret IKEA Omtrentlig stationering DK- 21 / 126 Direct

22 Bilka Forskerparken Syddansk Universitet Nord Syddansk Universitet Syd Odense Universitetshospital Nord Odense Universitetshospital Syd Park & Ride Hestehaven Hjallese (Fællesstation med DSB) Krydsende veje, baner og stier Anlæg af letbanen indebærer, at et betydeligt antal offentlige veje og stier vil blive berørt. I alt 46 veje og 50 stier. Letbanen krydser nedennævnte offentlige veje (O) og private fællesveje (P) og fællesstier, som det fremgår af nedenstående oversigter. Oversigt krydsninger af veje og baner Stationering Vejnavn Skæring Sikringstype Vejstatus Rugårdsvej Niveau Signalanlæg O Saxovej Niveau Signalanlæg O Rismarksvej Niveau Signalanlæg O Uffesvej Niveau Signalanlæg O Møllemarksvej Niveau Signalanlæg O Stadionvej Niveau Signalanlæg O Middelfartvej Niveau Signalanlæg O Middelfartvej (Hauges Plads) Niveau Signalanlæg O Christmas Møllers Vej/Roesskovsvej Niveau Signalanlæg O Bolbrobroen (jernbanebro) Niveaufri Bro O Grønløkkevej Niveau Signalanlæg O Vesterbro Niveau Signalanlæg O Vesterbro Niveau Signalanlæg O Store Glasvej Niveau Signalanlæg O Krudthusgade Niveau Signalanlæg O Odinsgade Niveau Signalanlæg O DK- 22 / 126 Direct

23 Klostervej Niveau Signalanlæg O Hans Tausens Gade Niveau Signalanlæg O Jernbanegade Niveau Signalanlæg O Nørregade Niveau Signalanlæg O Karen Brahes Vej Niveau Signalanlæg O Tværgade/Albanigade Niveau Signalanlæg O Albanigade Niveau - O Benedikts Plads Niveau - O Bjergegade Niveau - O Frederiksgade Niveau Signalanlæg O Palnatokesvej Niveau Signalanlæg O Eriksgade/Nansensgade Niveau Signalanlæg O Ejby Møllevej/ Østerbæksvej Niveau Signalanlæg O Nyborgvej (Busshunt) Niveau Signalanlæg O Nyborgvej Niveau Signalanlæg O Købkesvej Niveau - O L.A. Rings Vej Niveau Signalanlæg O Munkerisvej Niveau Signalanlæg O Ørbækvej (Rosengårdscenteret) Niveau - P Stærmosegårdsvej Niveau Signalanlæg O IKEAs svingbane (Ørbækvej) Niveau Signalanlæg P Bilka og Fynbys indgang (Ørbækvej) Niveau Signalanlæg P Niels Bohrs Allé Niveau Signalanlæg O Moseskovvej Niveau Signalanlæg P Bøgeskovvej Niveau Signalanlæg P Adgangen til CMC fra Hospitalsvej Syd Privat fællesvej øst for stationen P&R Niveau - P Niveau Signalanlæg P Kommende Munkebjergvej Niveau Signalanlæg O Bjørnemosevej Niveau Signalanlæg O Svendborgvej Niveau Signalanlæg O Oversigt krydsninger med offentlige og private stier Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status , Adgang til perron Tarup St. Niveau - O Cykelsti v. broen på Rismarksvej Niveau - O Langsøstien Niveaufri Tunnel O DK- 23 / 126 Direct

24 Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status , Adgang til perron Højstrup St. Niveau - O Adgang til perron Odense Idrætspark St. Niveau - O Cykelsti v. Stadionvej Niveau - O , Adgang til perron Bolbro St. Niveau - O Adgang til perron Vesterbro St. Niveau - O Adgang til perron Vestre Stationsvej St. Niveau - O Adgang til perron Kongensgade St. Niveau - O Fodgængerovergang Østre Stationsvej Niveau - O Adgang til perron Banegården St. Niveau - O Sti langs Odense Å Niveaufri Bro O Adgang til perron Benediktsgade St. Niveau - O Cykelsti ved Benediktsgade Niveau - O Adgang til perron Palnatokesvej St. Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej v. Gartnerhaven Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej v. Niveau - O Østerled Fodgængerovergang Nyborgvej v. Niveau - O Svendsgade , Adgang til perron Svendsgade St. Niveau - O Fodgængerovergang Nyborgvej v. Ejersløkkevej Niveau - O Adgang til perron Ejby St. Niveau - O Cykelsti v. L.A. Rings Vej Niveaufri Tunnel O , Adgang til perron L.A. Rings Vej Niveau - O , Adgang til perron Rosengårdscentret Niveau - O Cykelsti Ørbækvej v. Stærmosegårdsvej Niveaufri Tunnel O , Adgang til perron IKEA St. Niveau - O , Adgang til perron Bilka St. Niveau - O Cykelsti v. Bilka Niveaufri Tunnel O Cykelsti v. Niels Bohrs Allé Niveau - O Adgang til perron Forskerparken St. Niveau - O Sti ved Campusvej Niveau - P , Adgang til perron SDU nord St. Niveau - O Fodgængersti v. SDU nord Niveau - P Bygning over bane Niveaufri Gangbro P Bygning over bane Niveaufri Gangbro P Bygning over bane Niveaufri Gangbro P Adgang til perron SDU Syd St. Niveau - O Ingeniørgang 1 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk bygning DK- 24 / 126 Direct P

25 Stationering Stifortegnelse Skæring Sikringstype Status Ingeniørgang 2 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk P bygning Ingeniørgang 3 Syddansk Universitet Niveaufri Underjordisk P bygning Killeruprenden Niveaufri Bro O Tunnel under bane Niveaufri Tunnel P Tunnel under bane Niveaufri Tunnel P Æblestien* Niveau - O Park & Ride Niveau - O Fodgængerovergang Hestehaven v. Niveau - O Bjørnemosevej , Adgang til perron Hestehaven vest St. Niveau - O Fodgængerovergang Niveau - O Cykelsti ved Hjallesegade Niveau - O Oversigt krydsninger med private overkørsler Stationering Ejendom Skæring Sikringstype , abg, Vestermarken, Odense Niveau Ubetinget vigepligt , , 1ty, Vestermarken, Odense Niveau Ubetinget vigepligt zz, Vestermarken, Odense Niveau Ubetinget vigepligt ab, Niveau Ubetinget vigepligt b, Niveau Ubetinget vigepligt c, Niveau Ubetinget vigepligt a, Niveau Ubetinget vigepligt aa, Niveau Ubetinget vigepligt e, Niveau Ubetinget vigepligt b, Niveau Ubetinget vigepligt v, Niveau Ubetinget vigepligt a, Niveau Ubetinget vigepligt ah, Niveau Ubetinget vigepligt i, Niveau Ubetinget vigepligt as, Niveau Ubetinget vigepligt b, Niveau Signalanlæg u, Hjallese By, Dalum Niveau Ubetinget vigepligt a, Hjallese By, Dalum Niveau Signalanlæg *Æblestien st nedlægges i sin fulde længde i forbindelse med opførelsen af det nye Odense Universitetshospital, og vil derfor kun være krydsende med letbanen for en periode. Ydermere forventes anlæggelsen af Nyt OUH, at medføre flere krydsninger af letbanen både niveaufri og i niveau. DK- 25 / 126 Direct

26 3.5 Elforsyning og kørestrømsmaster Elforsyning Odense Letbane vil blive forsynet med 750 Volt DC (jævnstrøm) og forsynes gennem kørestrømsledninger over sporet på hele strækningen. Odense Letbane er omfattet af stærkstrømsbekendtgørelsen og de i denne fastsatte sikkerhedsafstande til anlægget. I stærkstrømsbekendtgørelsen arbejdes der med to begreber med hensyn til sikkerhedsafstand, det første er en farezone og det andet er en nærved-zone. Farezonen er området umiddelbart ved siden af den strømførende ledning, nærved-zonen er område umiddelbart uden på farezonen. I stærkstrømsbekendtgørelsen er der beskrevet de krav, der gælder for arbejde tæt på spændingsførende dele. For anlæg med 750 Volt DC gælder følgende afstande ifølge : Farezone Afstand: 0,0 m Nærved-zone Afstand: 0,5 m Odense Letbane, nærved-zone 1 Afstand: 1,0 m Kørestrømsmaster Der skal etableres kørestrømsledninger langs hele strækningen. Designet af anlægget, især kørestrømsmasterne, ventes at afspejle den generelle designlinje for letbanen og det omkringliggende miljø. Der er mulighed for at kørestrømsmasterne samtidig kan anvendes til belysning, signalanlæg, ophængning af vejskilte mv. Kørestrømsmasterne vil enten blive opstillet i vejens midte (axialt), i siden eller lige uden for banen eller vejen (lateralt / lateral extended). På nogle strækninger opstilles ingen master, men etableres ophæng på husfacader. 1 I Odense Letbanes projektbasis er defineret en sikkerhedsafstand på 1,0 meter fra nærmeste strømførende genstand. Et typisk letbanetogs pantograf (strømaftager) er 2 meter bred og vil være strømførende i hele denne bredde. Sikkerhedszonen er derfor 2,0 meter horisontalt fra køreledningen (½ pantograf = 1 m + OT Nærved-zone 1 m = 2m). DK- 26 / 126 Direct

27 Arealet til masterne (ca. 1 m²) vil om nødvendigt blive eksproprieret eller sikret ved servitut. Masterne vil dog kun i begrænset omfang skulle stå på privat grund. Det vil først på et senere tidspunkt blive besluttet, hvor der skal opsættes master og hvor der skal ske fastgørelse på bygninger, idet løsningerne vælges af leverandøren af de banetekniske installationer. Sikkerheden omkring anlægget skal opfylde de til enhver tid gældende krav hertil. DK- 27 / 126 Direct

28 Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-856 Eksempel på kørestrøms ophæng på bygningsfacader. Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-858 Eksempel på midterstillede kørestrømsmaster. DK- 28 / 126 Direct

29 Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-866 Tegning OT-3-3-UL-SUR-DWG-854 Eksempler på sidestillede kørestrømsmaster. 3.6 Strømforsyningsanlæg Letbanen forsynes med strøm fra det offentlige el-distributionsnet via transformerstationer, der konverterer spændingen fra 10 kv til 750 V. Der bygges derfor transformerstationer langs strækningen. Transformerstationerne opstilles med en indbyrdes afstand på 1,5 til 2,0 km, hvilket sikrer, at hver delstrækning altid har strømtilførsel fra mere end én transformerstation. DK- 29 / 126 Direct

30 Transformerstationerne har normalt et areal på ca. 80 m². Transformerstationerne skal fremtidigt udgøre en selvstændig ejendom, og de nødvendige arealer søges eksproprieret til letbanen. Det skal sikres, at der er vejadgang til transformerstationerne for servicebiler, der også skal have parkeringsmulighed. Er der ikke i dag parkeringsmuligheder ved transformerstationerne, vil der også søges eksproprieret areal til etablering af disse. 3.7 Dimensioneringshastighed Letbanen kører alt overvejende i sit eget tracé, hvilket sikrer en hurtig og uhindret færdsel. Den forventede hastighed vil være afhængig af den eksisterende trafik og de omgivelser letbanen passerer. Det er forudsat i dimensioneringen, at togene kører med følgende maksimale hastigheder: Strækning Hastighed km/t Tarup St. Rismarksvej 60 Højstrupvej Vesterbro 50 Vesterbro Østre Stationsvej 30 Thomas B Thriges Gade (Shared Space) 15 Albanigade Nyborgvej 50 Ørbækvej Niels Bohrs Allé 60 Campusvej Syddansk Universitet 40 Nyt Odense Universitetshospital Hjallese Odense Banegård Center Odense Banegård Center (OBC) er et knudepunkt for den kollektive trafik i Odense. Det er derfor nødvendigt at inddrage de eksisterende trafikforhold ved centret i letbaneprojektet og sikre sammenhæng mellem de forskellige trafikformer til og fra OBC. Trafikale forhold Det er ønsket ved OBC at sammenknytte de tre former for kollektiv trafik tog, busser og letbane. Derfor inddrages arealet foran OBC til dette formål, og den offentlige trafik skal derfor ledes bag om centret gennem de to signalregulerede kryds hhv. øst og vest for OBC. DK- 30 / 126 Direct

31 Busser vil holde både foran og bag ved OBC. Flere busruter ender ved OBC og har brug for at vende. Dette gøres muligt, ved at de kan køre hele vejen rundt om bygningen. Adgangen til p-pladsen syd for Østre Stationsvej opretholdes. Af planmæssige grunde vil udkørsel fra p-pladsen på en kort strækning ske over letbanens areal. For biler vil hastigheden her blive begrænset til 40 km/t. Arealet nord for OBC er afgrænset af bygningerne og jernbanen, hvilket sætter begrænsninger for vejgeometrien. For at biler, lastbiler, sættevogne o. lign. kan køre nord om OBC, projekteres sving med størst mulig kurveradius. Der anlægges to gennemgående spor - et i hver kørselsretning. Sporet, hvor man kører mod øst projekteres bredere for at sikre manøvrerum til busser, der skal ind og ud af holdepladserne. Vejen nærmest jernbanearealet ombygges med cykelsti, der adskilles mod kørebanerne med beplantning. Fodgængerarealerne i området ændres i et mindre omfang og cykelparkeringerne ved Adamsgade og ved den gamle stationsbygning ændres ikke. Adgange Der er en del adgange til OBC s bygningsmasse og nabobygningerne. Der er indgang for kørende til biblioteket, centrets vareindlevering samt P-kælder under Hotel Cabinn. Desuden er der indgange for gående, hvoraf nogle benyttes til vareindlevering. DK- 31 / 126 Direct

32 Adgange for kørende forbliver uændrede i form, men begrænses til højre ind-højre ud. Bibliotekets adgang på forsiden af centret er i dag lukket med låge og benyttes ikke. Adgangen bibeholdes uændret, sådan at det stadig vil være muligt at åbne ud til Østre Stationsvej. Den mest anvendte vareindlevering på det nordvestlige hjørne af banegårdscentret gøres mere anvendelig ved at afmærke en parkeringsbås til lastvogn på kørebanen. Denne bås skal benyttes af alle leverandører, som benytter denne indgang. Øvrig adgang med varer er placeret ved Hotel Cabinn på det nordøstlige hjørne af ejendommen. Dog er adgangen her begrænset. Den eksisterende tidsmæssige restriktion for varelevering vil blive opretholdt, så der ikke bliver problemer ift. afviklingen af busdriften. Desuden leveres der varer til to adgange på forsiden af OBC, ved restauranterne McDonald's og Sunset Boulevard. Også disse adgange vil fortsat have tidsbegrænset brug, af hensyn til bustrafikken og holdepladserne. 3.9 Syddansk Universitet Syddansk Universitet (SDU) er en af Odenses største arbejdspladser, med både medarbejdere og et meget stort antal studerende. Letbanen bliver et centralt element i institutionens fremtidige trafikbetjening. Letbanen føres gennem universitetsområdet ad Campusvej, herunder gennem bygningskomplekset ad den eksisterende private vej, der er åben for almindelig bilkørsel og bybusser. Der anlægges to stationer i universitetsområdet: SDU Nord og SDU Syd. SDU Nord ligger ved universitetets hovedindgang i den nordlige ende af bygningskomplekset, mens SDU Syd ligger i den sydlige ende af komplekset og desuden vil betjene det nye sundhedsfaglige fakultet SUND. Når letbanen føres gennem området, vil den eksisterende private vej gennem bygningskomplekset blive lukket for kørsel. Der vil dog efter nærmere aftale med Syddansk Universitet blive opretholdt adgang for intern kørsel, varelevering og lignende. Der opretholdes ligeledes stiforbindelser langs letbanen. Syd for det nuværende bygningskompleks forlænges cykelstien mod syd gennem det kommende sundhedsfaglige fakultet SUND og det nye universitetshospital. Forlængelsen af cykelstien udføres af SUND- og hospitalsorganisationen. DK- 32 / 126 Direct

33 Af hensyn til kravene til frihøjde for letbanen, vil tre såkaldte ingeniørgange under terræn blive ombygget for at gøre det muligt at sænke terrænoverfladen og opnå tilstrækkelig frihøjde for letbanen under de tværgående bygninger. Da SDU har store bygningskomplekser på begge sider af letbanen samt bygninger både over og under den, erhverver Odense Letbane ikke adkomst til jernbanearealet, men der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommen Nyt Odense Universitetshospital I løbet af få år påbegyndes byggeriet af det nye Odense Universitetshospital (Nyt OUH) og Region Syddanmarks nye Psykiatriafdeling på arealerne mellem Syddansk Universitet og Hestehaven. Hospitalsbyggeriet på i alt m² vil blive betjent af to stationer på letbanen, OUH Nord og OUH Syd. OUH Nord vil betjene både det kommende sundhedsfaglige fakultet SUND og hospitalet, mens OUH Syd er placeret umiddelbart ved OUH s hovedindgang. Nyt OUH vil anlægge en ringvej rundt om det nye hospital. Letbanen krydser den nye ringvej to steder i signalregulerede kryds. Det forventes desuden, at Nyt OUH bygger en stiforbindelse langs letbanen. Letbanen og stiforbindelsen placeres i en korridor mellem hospitalets bygninger, der i vidt omfang udlægges som såkaldt Shared Space, det vil sige med ingen eller minimal adskillelse mellem banen og fodgængerarealerne. Af samme grund kører letbanen med lav hastighed gennem hospitalsområdet. Da letbanen passerer Nyt OUH s bygninger både over og under terræn, erhverver Odense Letbane ikke adkomst til jernbanearealet, men der tinglyses en servitut vedrørende letbanens beliggenhed på ejendommen 3.11 Letbanens spor Odense Letbane planlægges anlagt med slab track spor på hele letbanestrækningen. DK- 33 / 126 Direct

34 Princippet for slab track er, at skinnerne fastgøres i en betonplade, der dækkes med en belægning. Afhængig af omgivelserne kan der anvendes en belægning i form af beton, asfalt, tegl eller græs Afvanding Afvandingen af letbanen følger vejreglerne, evt. suppleret med bestemmelser fra Banenormerne. Vand fra letbanen forudsættes derfor generelt afledt til eksisterende offentlige eller private ledninger og systemer. Fra st til afvandes letbanen til offentlig kloak. Fra st til (Killeruprenden) afvandes letbanen til privat kloak (Syddansk Universitet). Fra st til afvandes letbanen til privat kloak (fremtidigt afvandingssystem som projekteres og anlægges af Odense Universitetshospital). Fra st til afvandes letbanen til offentlig kloak (Munkebjergvejens forlængelse). Ved Park & Ride anlægget og Kontrol og Vedligeholdelsescenteret (CMC) ventes der etableret afvanding med tilslutning til offentlige kloak. Der påregnes udført forsinkelse af afløbet iht. bestemmelser i spildevandsplanen. Fra st til (Hjallese Station) afvandes letbanen til offentlig kloak. Generelt gælder det for bebyggede arealer, at letbanen ikke medfører betydende ændringer i afstrømning og mængder af overfladevand, der skal håndteres, da de befæstede arealer og afstrømning er uændret. Ved Park & Ride og Kontrol- og Vedligeholdelsescenteret medfører de forøgede, arealer, der skal afvandes ændringer i afstrømning. Dette håndteres, som ovenfor nævnt, via forsinkelse (f.eks. via bassiner) iht. gældende plan- og lovgrundlag. DK- 34 / 126 Direct

35 I projektarealet for Odense Universitetshospital indgår letbanens areal som en del af det befæstede areal, som hospitalet skal håndtere. Afvandingen tilsluttes hospitalets fremtidige interne afvandingssystem. Der er udarbejdet en vandsynsprotokol, jf. vandløbslovens 64, der beskriver påvirkninger af eksisterende afvandingsforhold og hvordan afvandingsforholdene indrettes i fremtiden. Vandsynsprotokollen er underskrevet den 10. oktober Natur og kulturhistoriske forhold Natur Da letbanen primært er placeret i bymæssig bebyggelse og i vejarealer er det begrænset, hvor meget letbanen vil påvirke naturforhold. Da letbanen etableres i niveau med de omkringliggende vejarealer, vil der ikke blive tale om væsentlige reguleringer af terrænet. Tilsvarende vil letbanen ved Nyt OUH blive etableret i niveau med omgivelserne. Beplantning vil så vidt muligt blive bibeholdt. I planlægningen er der lagt vægt på at bibeholde karaktergivende træer. Det er desuden en forudsætning, at træer, der må fældes, vil erstattes i forholdet 1:2. Der er meddelt de nødvendige dispensationer fra Naturbeskyttelsesloven, skovloven som følger: Fire steder vil letbanen passere beskyttede naturtyper eller vandløb: Letbanen krydser Odense Å ved Albanigade. Odense Å er et beskyttet vandløb og et habitatområde, dvs. internationalt beskyttet. Der ligger desuden en fredning (ved Naturklagenævnet, 2010) på området. Da letbanen krydser Odense Å på en allerede eksisterende bro, vurderes det, at etableringen ikke påvirker naturforholdene. Der er givet dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16, samt for den gældende fredning. Dispensationen er givet den 3. juli Mellem Syddansk Universitet og Nyt OUH krydser letbanen Killeruprenden, der er et beskyttet vandløb. For at minimere evt. påvirkning af vandløbet etableres letbanen på en bro med såkaldte banketter under DK- 35 / 126 Direct

36 broen langs vandløbet, hvilket sikrer passagen for de dyr, der lever langs vandløbet. Dispensation er givet den 3. oktober Omkring Odense Å er der desuden en åbeskyttelseslinje. Tilsvarende berører letbanen en beskyttelseslinje omkring Lindved Å. Der forventes ingen påvirkninger i forhold til disse, og dispensation er meddelt den 3. oktober Letbanen passerer flere søer og vandhuller, der er registrerede som beskyttet natur. Pga. afstanden til søerne vurderes det, at letbanen ikke vil påvirke disse. Da der i området er forekomst af stor vandsalamander, som er en strengt beskyttet art (EU's habitatdirektiv, Bilag IV), er det indarbejdet i projektet at etablere to nye vandhuller for at mindske evt. barrierevirkning af letbanen. Placeringen af disse vil ske i dialog med Odense Kommune. Letbanen er flere steder placeret i områder inden for skovbyggelinje, særligt ved Tarup, Syddansk Universitet, Nyt Odense Universitetshospital og ved Hestehaven. Dispensation er meddelt den 3. oktober Letbanen er placeret på arealer, der er fredskov, ved Høstrup Øvelsesterræn, matr.nr. 2he, Bolbro, Odense, Syddansk Universitet, matr.nr. 4a, Killerup, Odense, Odense Universitetshospital og ved Hestehaven, matr.nr. 1cv, Hjallese By, Dalum. Tilladelse til at ophæve fredskovspligten er givet af Naturstyrelsen den 21. august Der er stillet vilkår om at etablere ny skov med det dobbelte areal. Placering af nye skovarealer vil ske i dialog med Odense Kommune. Tilladelse til at nedlægge et vandhul, der er omfattet af Skovloven i Fællesskov (Matr.nr. 4a, Killerup, Odense ved Syddansk Universitet) er ligeledes givet af Naturstyrelsen den 21. august Der er stillet vilkår om at etablere to nye vandhuller i den nye skov. Også for disse vil placering ske i dialog med Odense Kommune. Tilladelse til at nedlægge voksested langs Niels Bohrs Allé for den fredede orkidé, Skovhullæbe, er givet af Naturstyrelsen den 21. august Træer, der er potentielle restesteder for flagermus, må kun fældes i september og oktober, alternativt skal der søges dispensation til at fælde dem uden for denne periode med vilkår om tilsyn. DK- 36 / 126 Direct

37 Kulturhistoriske forhold. Odense Letbane passerer gennem Odense bymidte, hvor der findes mange værdifulde kulturmiljøer. Et af de steder, hvor der forventes at findes kulturhistoriske fund er ved den del af Thomas B. Thriges Gade, hvor letbanen skal ligge. På grund af Thomas B. Thriges Gade projektet vil arkæologiske forundersøgelser blive foretaget inden anlæg af letbanen. Der gennemføres desuden arkæologiske forundersøgelser langs Rismarksvej, Ørbækvej, Niels Bohrs Allé, Ved Park & Ride, KVC og langs Hestehaven. Odense Letbane passerer flere bevaringsværdige bygninger, men det vil ikke blive nødvendigt at nedrive eller ændre nogen af disse. Der passeres tre fredninger (Kongens Have, Odense Å og Odense adelige jomfrukloster). Odense Kommune har meddelt, at dispensation fra fredningen af Kongens Have ikke er nødvendig. Kulturstyrelsen har givet tilsagn om dispensation fra fredningen af Odense adelige jomfrukloster. Fredningsnævnet for Fyn har meddelt, at dispensation ikke er nødvendig. Letbanen passerer tre fredede fortidsminder med omkringliggende beskyttelseslinjer ved Overgade 1-3 (underjordisk ruin fra middelalderen), omkring Priorgården (kælderanlæg) og omkring Skt. Albani Kirke. Der er meddelt dispensation den 3. oktober Der krydses et beskyttet jorddige langs markvejen Æblestien. Dispensation er ikke nødvendig, da diget ligger i byzone og omfattet at lokalplan Støj- og vibrationsforhold I dette afsnit beskrives støj- og vibrationsforholdene for letbanen under henholdsvis anlægs- og driftsfasen. DK- 37 / 126 Direct

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen

Indholdsfortegnelse. 1 VVM-redegørelsen COWI A/S Særlige fokusområder i VVM-redegørelsen for Odense Letbane etape 1 Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 VVM-redegørelsen 1 2 Baggrund

Læs mere

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark

UDKAST Høringssvar fra Region Syddanmark By og Kulturforvaltningen Plan og Byg, Byplan Odense Slot Postboks 740 5100 Odense C Sendt til mail: byplankontoret@odense.dk Projektorganisationen for Nyt OUH Kontaktperson: Torsten Lundgreen niels.mortensen@rsyd.dk

Læs mere

Fra planlægning til udførelse

Fra planlægning til udførelse Fra planlægning til udførelse 1 Odense Letbane v/mh Situationen Klargøringsentrepriser Trafikomlægningsentreprise Ledningsomlægninger Arbejdsprogram Fremkommelighed Kommunikation 2 Situationen - Flytning

Læs mere

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume

28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 28. juni 2013 odense letbane udredningsrapport resume 2 indhold 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3 Et løft for trafikken i Odense 4 Sådan ser letbanen ud 5 Hvad

Læs mere

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT RESUME

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT RESUME Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 306 Offentligt 27. JUNI 2013 ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT RESUME 2 INDHOLD 1 Odense Letbane binder byen sammen 2 Bedre kollektiv trafik og byudvikling 3

Læs mere

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013

ODENSE LETBANE. Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 ODENSE LETBANE Orienteringsmøde for berørte borgere 5. september 2013 PROGRAM Odense fra stor dansk by til dansk storby Velkommen /v. Anker Boye, Borgmester, Odense Kommune Planerne om Letbanen /v. Mogens

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 10. oktober 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Odense fra stor dansk by - til dansk storby

Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense fra stor dansk by - til dansk storby Odense hovedby og vækstdriver Odense er Danmarks 3. største by og der bor ca. 194.000 indbyggere i kommunen Odense dækker et areal på 306 km2 Odense har ca.

Læs mere

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT

ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 306 Offentligt 28. JUNI 2013 ODENSE LETBANE UDREDNINGSRAPPORT 2 INDHOLD 1 Indledning 2 Byudvikling 3 Linjeføring og stationsplacering 4 Den indledende designfase

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE. Benediktsgade i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE. Benediktsgade i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM BENEDIKTSGADE Benediktsgade i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG

Læs mere

Infomøde for Stadionvej

Infomøde for Stadionvej ODENSE LETBANE 1 Infomøde for Stadionvej LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og Kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro. 31. januar Odense Kultur- & Idrætshus Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde i Bolbro 31. januar 2018 Odense Kultur- & Idrætshus Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE I BOLBRO

Læs mere

Infomøde for Albanigade

Infomøde for Albanigade ODENSE LETBANE 1 Infomøde for Albanigade LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og Kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager,

Læs mere

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger

Etablering af nyt dobbeltsporet letbanetracé fra Tarup til Hjallese herunder samtlige arealerhvervelser og ledningsomlægninger Principaftale for Odense Letbane Staten, Odense Kommune og Region Syddanmark og er enige om at styrke den kollektive trafik med etablering af Odense Letbane. Odense Letbane vil sikre sammenhængen på tværs

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l...

http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Odense Kommune - LP 0-760 http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/byggeri/lokalplaner/l... Side 1 af 2 20-03-2015 Spring til indhold Lokalplanen giver mulighed for at udlægge de nødvendige

Læs mere

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO. Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE OM MIDDELFARTVEJ OG VESTERBRO Middelfartvej i 2020 Middelfartvej i 2020 LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odense Letbane - etape 1. notat til VVM-anmeldelse. 1 Letbane i Odense

Indholdsfortegnelse. Odense Letbane - etape 1. notat til VVM-anmeldelse. 1 Letbane i Odense notat til VVM-anmeldelse Odense Letbane - etape 1 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Letbane i Odense 1 11 Letbanen binder byen sammen

Læs mere

The Danish Short Story!

The Danish Short Story! The Danish Short Story! Det er ikke fordi vi ingen sporvogne har i Danmark Men disse fire historier har intet med museer at gøre Hvis der var nogen der var i tvivl Aalborg Letbane/BRT Drivere for projektet

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014

Aalborg Letbane / BRT. Orientering om Udredningsrapport September 2014 Aalborg Letbane / BRT Orientering om Udredningsrapport September 2014 Faseinddeling Fase 1 : Foreløbige undersøgelser Grundlag for beslutning om yderligere analyse Fase 2 : Beslutningsgrundlag Grundlag

Læs mere

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear

INDLEDNING. Faxe Kommune Industrivej 2 4683 Rønnede. Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk. Dear Industrivej 2 4683 Rønnede Sendes pr. mail til: kommunen@faxekommune.dk Dear NY VINDMØLLEPARK VED TUREBYLILLE I FAXE KOMMUNE - ANSØG- NING OM DISPENSATION TIL ETABLERING AF TO NYE OVERKØRSLER INDENFOR

Læs mere

0-760 LOKALPLAN ODENSE LETBANE - 1. ETAPE. Teknisk anlæg

0-760 LOKALPLAN ODENSE LETBANE - 1. ETAPE. Teknisk anlæg 0-760 LOKALPLAN ODENSE LETBANE - 1. ETAPE Teknisk anlæg OM PLANLÆGNING HVAD ER EN LOKALPLAN En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1

BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 BESIGTIGELSESFORRETNING AARHUS LETBANE, ETAPE 1 2 DAGSORDEN FOR FREMLÆGGELSEN Kort introduktion v. Ole Sørensen, Letbanesekretariatet Status og tidsplan etape 1 v. Morten Springdorf, Letbanesekretariatet

Læs mere

H.C.Andersen Marathon 2015. Følgende ruter kører omkørsel i Odense søndag den 04. oktober 2015 indtil kl. ca. 16.30

H.C.Andersen Marathon 2015. Følgende ruter kører omkørsel i Odense søndag den 04. oktober 2015 indtil kl. ca. 16.30 H.C.Andern Marathon 2015 Følgende ruter kører omkørl i Oden søndag den 04. oktober 2015 indtil kl. ca. 16.30 BEMÆRK, AT NATBUSSERNE MELLEM LØRDAG OG SØNDAG KØRER SOM NORMALT Rute 21-23 > OBC > Højby Højby

Læs mere

Bybusser i Odense Indholdsfortegnelse

Bybusser i Odense Indholdsfortegnelse Bybusser i Odense Indholdsfortegnelse Odense Citykort 10 11 21 22 122 Citybus s. 5 Skt. Klemens / Kirkendrup s. 9 Højby - Slukefter / Ubberud s. 15 28 29 Villestofte / Tarup - Hjallese s. 27 31 32 Bolbro

Læs mere

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011

SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE. Borgermøde 16. august 2011 SKOVVEJEN SYD OM REGSTRUP VVM-UNDERSØGELSE Borgermøde 16. august 2011 PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst og Introduktion Områdechef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder John H. Kristiansen, Vejdirektoratet

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Rismarksvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Rismarksvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Rismarksvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde mellem Ørbækvej og Campusvej. 1. november Ørbækvej 100

Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde mellem Ørbækvej og Campusvej. 1. november Ørbækvej 100 Velkommen til informationsmøde om letbanearbejde mellem Ørbækvej og Campusvej 1. november 2017 Ørbækvej 100 Indhold VELKOMST OG INTRODUKTION TIL AFTENEN v/ Rune Bager, Odense Letbane P/S ANLÆGSARBEJDE

Læs mere

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag

Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag Forudgående offentlig høring indkaldelse af ideer og forslag VVM for udvikling af Kvickly-grunden i Horsens til byområde for butikker og boliger mv. 1. Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport

Godkendelse af lokalplan Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport Punkt 2. Godkendelse af lokalplan 1-3-113 Spritfabrikkens omdannelse, Strandvejen og Vestre Havnepromenade, Vestbyen - med miljørapport 2013-33911 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Østre Stationsvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

Odense Letbane. VVM og miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse

Odense Letbane. VVM og miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse Odense Letbane VVM og miljøvurdering Sammenfattende redegørelse Kolofon Rapport: Rapporten er udarbejdet af: Projektorganisation: VVM-myndighed, Plan og Byg, Odense Kommune: Bygherre: Bygherrerådgiver:

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S

LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen. LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S ODENSE LETBANE LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig Langsager, By- og kulturforvaltningen

Læs mere

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig.

Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Røde og fra interessentmøde den 2. juni 2008 Essensen fra 1. møde i interessentgruppen: Flere nævnte i deres gennemgang af de røde og grønne kort, at Politisk mod og vilje er vigtig. Ellers kan følgende

Læs mere

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning

ODENSE LETBANE. Ørbækvej, nordlig strækning ODENSE LETBANE Ørbækvej, nordlig strækning LETBANEN I BYBILLEDET v/ Dorthe Harbo Andersen, By- og kulturforvaltningen INDLEDENDE ARBEJDER v/ Lars Scheuer, Odense Letbane P/S TRAFIK OG PARKERING v/ Stig

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Nyborgvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Nyborgvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Nyborgvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane

Læs mere

MODERNISERING AF RESENDALVEJ

MODERNISERING AF RESENDALVEJ MODERNISERING AF RESENDALVEJ Forudgående høring April 2012 Debatoplæg Baggrund Silkeborg Kommune planlægger en modernisering af Resendalvej for at forbedre trafiksikkerheden. Den berørte strækning er ca.

Læs mere

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014

Aalborg Letbane / BRT. Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Aalborg Letbane / BRT Jesper Schultz Civilingeniør By- og Landskabsforvaltningen 6. oktober 2014 Rådgiverteam Udredningsrapport og VVM: COWI SYSTRA Henning Larsen Architects Kristine Jensens Tegnestue

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Højstrupvej

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Højstrupvej Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser på Højstrupvej Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense

Læs mere

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden

Campus Odense. I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden Campus Odense Campus Odense I hjertet af Danmark I hjertet af fremtiden CAMPUS ODENSE Campus Odense er Danmarks mest ambitiøse udviklingsområde for forskning, uddannelse og erhverv. Over de næste 10 år

Læs mere

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE

BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE BILAG 1 PROJEKTBESKRIVELSE SUPERCYKELSTI ÅRSLEV-ODENSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund og formål

Læs mere

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup

Borgermøde Haderup Omfartsvej. 1. oktober 2014 i Haderup Borgermøde Haderup Omfartsvej 1. oktober 2014 i Haderup Dagsorden for mødet 19.00-19.15 Velkomst og indledning Finn Stengel Petersen, formand for Teknik- og Miljøudvalget i Herning Kommune Karsten Kirk

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Haslev den 11. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM

CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET OFFENTLIG HØRING OM Forbedret vejforbindelse til Moesgård Museum Oddervej Golfbane Lokalplan nr. 76 Kommuneplanens rammeområde 320402RE Ny Moesgårdvej Nyt Moesgård Museum

Læs mere

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer

BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO. - beskrivelser, skitser og visualiseringer BILAG 2 NY VANDREHAL OG BRUUNS BRO - beskrivelser, skitser og visualiseringer 1 Ny Vandrehal og Bruuns Bro kort beskrivelse af projekt og konsekvenser Projektet omfatter nedrivning af Vandrehallen og Bruuns

Læs mere

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN

UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN AARHUS KOMMUNE UDBYGNING AF RAVNSBJERGVEJ SAMT TILSLUTNING TIL AARHUS SYD MOTORVEJEN ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SAMMENFATNING,

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser i Hjallese

Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser i Hjallese Velkommen til informationsmøde om letbaneforberedelser i Hjallese Indhold LETBANEN I BYBILLEDET v/ Paw Gadgaard, By- og kulturforvaltningen, Odense Kommune LEDNINGSFLYTNING v/ Lars Scheuer, Odense Letbane

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Odense fra stor dansk by til dansk storby

Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense fra stor dansk by til dansk storby Odense Letbane 22. august 2011 Odense fra stor dansk by til dansk storby - Vækst, tiltrækning og transformation - Sammenhængende kollektiv trafik - Byliv og bæredygtighed

Læs mere

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape

Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Vejdirektoratet Vejplan- og miljøafdelingen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Høringssvar vedrørende Skovvejen's 2. etape Placering af motorvejen Motorvejen går tværs igennem vores lokalområde

Læs mere

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013

Bering-beder vejen. Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 Bering-beder vejen Tillæg nr. 43 til kommuneplan 2013 1 Tillæg nr. 43 til Kommuneplan 2013 kommuneplantillæg for Bering-beder vejen Udgivet af: Aarhus Kommune 2016 Indhold

Læs mere

LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN

LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN LETBANEN SÆTTER BYEN I BEVÆGELSE FOR BØRN HVAD ER EN LETBANE? En letbane er en slags tog, men ikke helt. Letbanen kører godt nok på skinner, men vognene er mindre og lettere end et tog. En letbane kører

Læs mere

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1.

Letbaner i Århus. Hvad er en letbane? Udfordringen. Letbaneprojektes etape 1. Letbaner i Århus Afdelingsleder Rigmor Korsgaard; Århus Kommune Projektleder Niels Melchior Jensen, COWI A/S Hvad er en letbane? Begrebet letbane dækker over et bredt spekter fra de traditionelle sporvogne

Læs mere

Teknisk notat. Indledning

Teknisk notat. Indledning Teknisk notat Center Plan Byg og Vej Journalnr: 05.01.35-G01-1-16 Ref.: Asger Rahbek Hansen Dato: rev. 26.04.2017 Indledning På foranledning af Søren Søe er nærværende notat udarbejdet, som forslag til

Læs mere

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring.

Forslag til ændrede rammebestemmelser for 13-B-04 i Planområde Gødvad, der udsendes i supplerende 8 ugers høring. TILLÆG 34 Forslag Forslaget til tillæg nr. 34 for erhvervsrammen Erhvervskorridoren i Gødvad, er fremlagt i offentlig høring fra 27. marts 2013 til 22. maj 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester

19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester Aftenens program 19.10 Aalborg Letbane - en god og nødvendig fremtidssikring v. Thomas Kastrup-Larsen, borgmester 19.20 Aalborg Letbane - et nødvendigt løft til den kollektive trafik v. Mads Duedahl, rådmand

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Svenstrup 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13.

Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen. Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. Indkaldelse af idéer og forslag til VVM undersøgelsen Indledende høring fra 23. april til 30. maj 2014 Oi Orienteringsmøde i Letbane på Ring 3 p g Lyngby-Taarbæk Kommune, mandag den 13. maj 2014 Om letbanen

Læs mere

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området

ODENSE. Helhedsplan for Klingenberg-området ODENSE Helhedsplan for Klingenberg-området Klingenberg-områdets historie Skt. Albani Kirke Skt. Albani Kirke, hvor Knud den Hellige blev dræbt i 1086, lå øst for den nuværende domkirke. Kong Knud havde

Læs mere

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner

Kommuneplanlægningen Status og centrale emner Kommuneplanlægningen Status og centrale emner 1. Status på Kommuneplanen opbygning og indhold 2. Befolkningsprognose og demografisk udvikling 3. Boliger og erhverv status på areal og salg af bygge grunde

Læs mere

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces.

Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. 1 Bilag 3 Aarhus letbane Lisbjergskolen Hinnerup Beskrivelse af projekt til opstart af VVM-proces. Djurslandmotorvejen og E45. Letbane, Parker og rejs. Set mod nord med ny bebyggelse mellem Århusvej og

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590

Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober J.nr. 14/7590 Bemærkninger til: Forslag til Vej- og Trafikplan, dateret 30. oktober 2014 J.nr. 14/7590 Forslaget har været i offentlig høring fra den 12. november 2014 til den 7. januar 2015 Den 8. januar 2015 var der

Læs mere

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt

Transportudvalget L 53 Bilag 1 Offentligt Transportudvalget 2014-15 L 53 Bilag 1 Offentligt NOTAT Dato J. nr. 4. november 2014 2014-2417 Høringsnotat vedr. forslag til lov om Odense Letbane (L 53) 1. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse

Overenskomsten omfatter følgende paragraffer: 1. Overenskomstens omfang. 2. Arealerhvervelse og ejerforhold. 3. Anlæggenes projektering og udførelse Svendborg Trafikterminal OVERENSKOMST for Svendborg Trafikterminal mellem Svendborg Kommune, og DSB om etablering af en ny Trafikterminal i Svendborg med tilhørende busterminal, forpladsarealer samt bil-

Læs mere

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn

Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn Dato 12. marts 2015 Sagsbehandler Leif Hald Pedersen Mail LHP@vd.dk Telefon Dokument 15/03755-1 Side 1/7 Fastlæggelse af linjeføringer til VVM-undersøgelse - Jernbane over Vestfyn 1. Sammenfatning Vejdirektoratet

Læs mere

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011

Til Rudersdal Kommune, Byplan. Dokumenttype Rapport. Dato Oktober 2011 Til Rudersdal Kommune, Byplan Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2011 ANSØGNING OM LANDZONE- TILLADELSE TIL ETABLERING AF REGNVANDSBASSINER, ERSTATNINGSVANDHULLER OG ARBEJDSPLADSER SAMT ANSØGNING OM DISPENSA-

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev

Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Slagelse Kommune Skitseprojekt - Østvendte motorvejsramper ved Vemmelev Trafiksikkerhedsrevision Juni 2009 COWI A/S Nørretorv 14 4100 Ringsted Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Slagelse

Læs mere

Besigtigelsesforretning

Besigtigelsesforretning Præsentation af projektet i Ellidshøj 18.09.2013 Besigtigelsesforretning Opgradering af jernbanestrækningen Hobro - Aalborg Nedlæggelse af tre offentlige jernbaneoverkørsler Program Ellidshøj og Svenstrup

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing

Debatoplæg om KRAFT. Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om KRAFT Oplevelsescenter ved Ringkøbing Debatoplæg om Miljørapport, Lokalplan nr. 403 og Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den 20. april

Læs mere

Bolbro / tarup - OBC - syddansk universitet

Bolbro / tarup - OBC - syddansk universitet 41 42 44 / tarup - OBC - syddansk universitet Gyldig pr. 7. august 2016 41 42 44 Zone Stoppesteder / Tarup - Syddansk Universitet 01 01 Provstebakken 01 01 Grindstedvej 01 Rolf Krakes Vej 01 Højemarksvej

Læs mere

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev

Vurdering af vej- og trafikforhold i forbindelse med ny lokalplan for omdannelse af Varbergparken i Haderslev Haderslev Kommune Acadreafdeling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 21. december 200910 Sagsident: 08/27575 Sagsbehandler: Majken Kobbelgaard

Læs mere

MIN BY MIN LETBANE OPGAVESÆT KLASSE

MIN BY MIN LETBANE OPGAVESÆT KLASSE MIN BY MIN LETBANE OPGAVESÆT 4.-6. KLASSE Undervisningsmaterialet er udarbejdet af: Odense Letbane Folkeskolelærer Knud-Erik Rud Toft Schmidt Folkeskolelærer Henrik Oxholm Odense 2017 SIDE 2 OPGAVESÆT

Læs mere

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland

AARHUS LETBANE. Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland AARHUS LETBANE Ole Sørensen, Letbanesamarbejdet i Østjylland Region Midtjylland, Aarhus, Norddjurs, Syddjurs, Randers, Favrskov, Silkeborg, Skanderborg og Odder Kommuner samt Midttrafik Plan for en sammenhængende

Læs mere

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014

Elektrificering Køge Nord - Næstved. Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Elektrificering Køge Nord - Næstved Borgermøde i Køge den 12. marts 2014 Dagens program Kl. 19.00 ca. 21.00 Præsentation af projekterne og dets lokale påvirkninger Pause med mulighed for besøg i spørgehjørner

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Bilag 1 / Kortlægning af byområder. JUUL FROST ARKITEKTER 2. September 2010

Bilag 1 / Kortlægning af byområder. JUUL FROST ARKITEKTER 2. September 2010 Bilag 1 / Kortlægning af byområder 2. September 2010 Bogensevej Kertemindevej Ring 3 Odense Banegård Center Middelfartvej Hovedbanen Nyborgvej Fynske motorvej Svendborgbanen Ørbækvej Assensvej ODENSE I

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER

aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å PAKHUS OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER aarhus' nye havnefront - ændringer i trafikken kystvejsstrækningen

Læs mere

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1

BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING INDHOLD. 1 Baggrund. 2 Eksisterende forhold. 1 Baggrund 1. 2 Eksisterende forhold 1 REITAN EJENDOMSUDVIKLING BUTIK PÅ MALMBERGSVEJ RUDERSDAL - TRAFIKBETJENING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund 1 2 Eksisterende

Læs mere

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE

AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN EUROPAHUSET AARHUS Å Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET AARHUS DOMKIRKE Å-UDLØB MULTIMEDIEHUSET EUROPAHUSET AARHUS Å OPHOLDSNIVEAUER TOLDBODEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN AARHUS DOMKIRKE OPHOLDSNIVEAUER OPHOLDSNIVEAUER AARHUS' NYE HAVNEFRONT - ÆNDRINGER I TRAFIKKEN KYSTVEJSSTRÆKNINGEN

Læs mere

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP

TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP REITAN EJENDOMSUDVIKLING AS ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 TRAFIKBETJENING AF NY DAGLIGVAREBUTIK I TARP 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT 1 Baggrund Reitan

Læs mere

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1

Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej INDHOLD BILAG. 1 Baggrund. 1 Baggrund 1 NORDDJURS KOMMUNE TEKNIK OG DRIFT Aarhus letbane etape 1. Forlængelse af letbanen fra Grenaa St. til Kattegatvej ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved.

Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. Supplerende trafikredegørelse i forbindelse med elektrificering og opgradering af hastigheden på jernbanestrækningen Køge Nord Næstved. På mødet den 10. juni 2013 behandlede Teknik- & Miljøudvalget sagen

Læs mere