Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler"

Transkript

1 Vejledning om gennemgang af installationer i forsamlingslokaler Kontrol ved installationsgennemgang 1. Tavler 2. Fast 230/400 V installation 3. Brugsgenstande 4. Tilledninger 5. Lavvoltinstallationer 6. Nødbelysning 7. Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL) 8. Varslingsanlæg 1. Tavler 1.1 Tilgængelighed/fri plads (SB 6: 814.4) Tavler skal være tilgængelige for betjening. Foran tavler, hvis bredde eller højde overstiger 1 m, skal der være en fri plads på mindst 0,7 m i hele tavlens bredde og fra gulv til dens overkant, dog mindst 2 m over gulv. 1.2 Beskyttelse mod direkte berøring (SB 6: 412 og 814.3) Låger, afdækninger og tavlekapslinger skal være fastsiddende og ubeskadigede, og ubenyttede åbninger for DIN-skinnemateriel skal være forsynet med dæksler. Udskæringer og åbninger for ledningsindføring skal være tilpasset omkring ledninger/kabler, så kravet til tavlens kapslingsklasse overholdes. 1.3 Mærkning med tilhørsforhold samt max. sikringsstørrelse (SB 6: og ) Koblings- og betjeningsudstyr, herunder beskyttelsesudstyr i tavlen (fx gruppeafbryderne, fejlstrømsafbrydere, ure, omskiftere), skal være forsynet med en mærkning, der angiver hvilke dele af installationen, det pågældende udstyr betjener. Yderligere skal der ved gruppeafbryder/automatsikringer findes en mærkning, der angiver størst tilladt mærkestrøm for overstrømsbeskyttelsen. 1.4 Overstrømsbeskyttelse (SB 6: 433, 533 og 622.3) Det skal undersøges: - om der i sikringsholdere findes andet end dertil bestemte sikringer 1 af 6

2 - om mærkestrømmen for de anvendte automatsikringer eller sikringer med tilhørende pasringe/bundkontakter er større end anført på mærkningen om max. sikringsstørrelse eller svarer til det anvendte ledertværsnit - om der er tegn på overbelastning (misfarvning af lederisolation/afdækninger, mange "brugte" sikringer o.l.). 2. Fast 230/400V installation 2.1 Opdeling af lysinstallationen på flere grupper (SB 6: 804.3) Lysinstallationen skal være opdelt på to eller flere grupper, der ikke forsynes gennem samme fejlstrømsafbryder. I forsamlingslokaler, i fælles adgangsveje og i flugtveje skal lysinstallationen fordeles på mindst to grupper, der kun omfatter den pågældende belysning. Bestemmelsen gælder også for andre rum, hvis disse er tilgængelige for publikum og indeholder mindst 4 belysningsarmaturer. Disse grupper må ikke være beskyttet af samme fejlstrømsafbryder eller andet udstyr til beskyttelse mod indirekte berøring ved automatisk afbrydelse af forsyningen. Dette krav har vært gældende siden 1. januar Fastgørelse af ledninger, monteringsmateriel m.m. samt låg på dåser og rosetter (SB 6: ) Synlige ledninger herunder ledninger over nedtagelige lofter og i tilgængelige loftsrum skal være fastgjort eller understøttet i fornødent omfang. Monteringsmateriel herunder samledåser skal være fastgjort. Dåser, rosetter m.m. skal være forsynet med låg. 2.3 Antal tilslutningssteder for at undgå for lange tilledninger (SB 6: ) Installationen skal være forsynet med tilslutningssteder i nødvendigt omfang, så overdreven anvendelse af lange tilledninger samt kædekobling af forlængerled / tristikdåser undgås. 2.4 Ulovlig anvendelse af bøjelig ledning som fast installation, fritsiddende muffer m.v. (SB 6: 521 og 526) Bøjelige ledninger må ikke være anvendt som erstatning for fast installation. Samlinger må ikke være udført med fritsiddende muffer. Man skal være særlig opmærksomhed på installationer ved barer, musikanlæg, mikserpulte o.l. samt over nedhængte lofter. 2 af 6

3 2.5 Beskadigelser (SB 6: ) Synlige ledninger og monteringsmateriel må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. 3. Brugsgenstande 3.1 Fastgørelse (SB 6: 510.3) Brugsgenstande for fast montering skal være solidt fastgjort til bygningsdele eller andet fast underlag. 3.2 Kapsling (SB 6: 512.2) Brugsgenstande skal have den rigtige kapslingsklasse. Kapslinger/afdækning af spændingsførende dele skal være intakte og fastsiddende. 3.3 Beskyttelse mod indirekte berøring (SB 8: 4.1, SB 6: 413 og ME 21/09) Beskyttelse mod indirekte berøring skal være udført som krævet for eksisterende og nye brugsgenstande. Vær opmærksom på kravet om supplerende beskyttelse med HFI- eller HPFIafbryder i eksisterende installationer. Installerede fejlstrømsafbrydere skal afprøves ved måling af udkoblingstid (max 300 ms) og udkoblingsstrøm. For at undgå påvirkninger fra installationen skal fejlstrømsafbrydere testes ubelastet, hvor dette er muligt, dvs. med alle efterfølgende gruppeafbrydere afbrudt. 3.4 Beskadigelser (SB 6: 621.1) Brugsgenstande må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. 4. Tilledninger 4.1 Aflastning ved ledningsender (SB 6: ) Tilledninger skal i begge ender være aflastet og sikret mod vridning. 4.2 Ulovlige samlinger (SB 6: 526) Tilledninger må ikke være samlet med fritsiddende muffer, ved sammensnoning el.lign. 4.3 Anbringelse (SB 6: ) Tilledninger må ikke anvendes eller være anbragt på måder, som gør dem særlig udsat for beskadigelse fx på gulv eller under møbler. 3 af 6

4 4.4 Beskadigelser (SB 6: ) Tilledninger må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. 5. Lavvoltinstallationer 5.1 Oversigtstegning (SB 6: ) Ved den tavle, hvorfra lavvoltanlægget forsynes, skal der findes en skematisk oversigt, som viser placeringen og størrelsen af sikringer og transformere. 5.2 Strømforsyninger (SB 6: ) Transformere, der er monteret over hængelofter e.l., skal være fastgjort på et fast underlag og fast tilsluttet. 5.3 Overstrømsbeskyttelse (SB 6: ) Beskyttelsesudstyr skal være let tilgængelige og være forsynet med en mærkning, der angiver største tilladte mærkestrøm for overstrømsbeskyttelsen. Ved placering over hængelofter skal der findes et let synligt skilt, som viser beskyttelsesudstyrets placering. 5.4 Ledningsmateriel (SB 6: og ) Ledningsmateriel skal være korrekt valgt og installeret under hensyn til strømværdi, spændingsfald og ydre forhold. Tilledninger skal være aflastet ved indføring/tilslutning i armaturer og transformere. Ledningssamlinger skal være udført på en solid og holdbar måde. For installationer udført efter 1. januar 2000 gælder, at samlinger i den faste lavvoltinstallation skal være udført i egnede kapslinger eller i lukket forbindelsesrum i fast monterede armaturer. 5.5 Korrekt anvendelse og placering af belysningsarmaturer (brandfare) (SB 6: 422 og ) Armaturer skal være sikret fornødne afkølingsforhold og overholde tilstrækkelige afstande til brændbare dele. 5.6 Beskadigelser (SB 6: ) Lavvoltinstallationer inklusive armaturer og transformere må ikke vise tegn på fysisk overlast eller anden form for beskadigelse, der forringer elsikkerheden. 4 af 6

5 6. Nødbelysning 6.1 Flugtvejsbelysning (SB 6: ) Flugtvejsbelysning skal udføres, så personer kan orientere sig i/om flugtvejene. Dette kan normalt opnås ved, at flugtvejsbelysning giver mindst 0,5 lux i åbne flugtvejsområder og mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje og på flugtvejsarealer i det fri. 6.2 Panikbelysning (SB 6: ) Panikbelysningen er en del af sikkerhedsbelysningen, som ved strømsvigt skal tænde og give en minimum belysning, således at personer kan orientere sig. Dette kan normalt opnås ved, at panikbelysningen giver mindst 0,5 lux i gulvniveau. 6.3 Belysning af udgangsskilte (SB 6: ) Udgangs- og henvisningsskilte skal være tændte når lokaliteterne er i brug eller være stedsebrændende. Flugtvejsbelysning omfatter jf. Bygningsreglementet både belysning af udgangs- og henvisningsskilte, samt belysning af gulvarealer i flugtveje. Flugtvejs- og panikbelysning skal, ifølge standarden DS/EN 1838:1999, kunne opretholdes i mindst 1 time. Nødbelysning skal være sluttet til en eller flere strømkilder, der i elektrisk henseende er uafhængige af den normale forsyning, dette krav har været gældende siden 1. oktober Det skal kontrolleres, at flugtvejs- og panikbelysning er i driftsklar stand, herunder at der er en belysningsstyrke af mindst 1 lux på gulvarealer i flugtveje, samt at udgangs- og henvisningsskilte er tændte. 7. Automatisk branddørlukningsanlæg (ABDL) Jf. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, Forskrift 231 Automatiske branddørlukningsanlæg. Eftersynet skal omfatte følgende i henhold til leverandørens eller fabrikantens specifikationer: - kontrol af samtlige anlægsfunktioner - vedligeholdelse og rensning af samtlige anlægsdele, herunder detektorer - justering af detektorfølsomhed samt strømforsyning. 5 af 6

6 8. Varslingsanlæg* Jf. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, DBI retningslinie 24, Varslingsanlæg. Det skal dokumenteres i driftsjournalen at afprøvningen har fundet sted og at varslingsanlægget er i driftsklar stand, kontrollen skal mindst omfatte følgende: - kontrol af at den driftsansvarlige person har udført funktionsprøve hvert kvartal (angivet i driftsjournalen) - kontrol af om nødstrømforsyningen aktiveres ved et svigt i netforsyningen - kontrol af om batterierne til nødstrømforsyning har den fornødne kapacitet - kontrol af hele signalvejen fra alarm/varslingstryk til alarmgivere i de enkelte bygninger, kontrollen skal omfatte alle enheder herunder varslingstryk, alarmgivere, højttalere, forstærkere, detektorer m.m. - kontrol af om varslingsanlægget har den krævede lydstyrke - kontrol af om varslingsanlægget har sin egen gruppe evt. fejlstrømsafbryder, der er anbragt i et aflåseligt skab eller i et aflåseligt felt i en tavle (SB 6: ). *Varslingsanlæg integreret i ABA-anlæg skal installeres i henhold til Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, forskrift 232 Automatiske brandalarmanlæg samt vedligeholdes og kontrolleres efter retningslinie for automatiske brandsikringsanlæg. 6 af 6

Retningslinjer for elsyn

Retningslinjer for elsyn Retningslinjer for elsyn Elsyn med tilhørende retningslinjer er målrettet til boliginstallationer. Elsyn kan også anvendes på andre kategorier af installationer, når de særlige forhold for disse kategorier

Læs mere

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * *

Virksomhedstype. 1.a.1 Etablering af et SKS-system i virksomheden * * * * * sks1a11: alle virksomhedstyper: Krydsreference Virksomhedstype/SKS-krav Virksomhedstype Autoriserede er ejer/direktør Autoriserede er ikke ejer/direktør 1.1 1.2 1.3 2.2 2.3 SKS-krav 1. Ledelsens og den

Læs mere

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009

Nødbelysning. Nødbelysning. Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen September 2009 er en overordnet betegnelse for sikkerhedsbelysning og reservebelysning. Sikkerhedsbelysning består dels af flugtvejsbelysning (belysning af udgangs-

Læs mere

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel

Skema for elsyn. Generelle oplysninger: Målinger. Målemetoder, resultater og bemærkninger. Ændring nødvendig. Ikke aktuel Skema for elsyn Navn (rekvirent): Adresse: Postnr./by: Telefon: Installation: Adresse: Postnr./by: Installationsejer: Generelle oplysninger: Målinger Måleobjekter Afprøvning af fejlstrømsafbrydere HPFI

Læs mere

gør det rigtigt guide

gør det rigtigt guide gør det rigtigt guide Vordroffsvej 26 1900 Frederiksberg C Tlf. 33 29 70 00 www.def.dk Paul Bergsøesvej 6 2600 Glostrup Tlf. 43 43 60 00 www.tekniq.dk gør det rigtigt guide Tekst Dansk El-Forbund og TEKNIQ

Læs mere

El-installationsrapport

El-installationsrapport El-installationsrapport Adresse: Postnr. & by: Dato: Tingvej 14, St, Th 2300 København S 13/05-2014 Installatør: Amagerelektrikeren ApS Kirstinehøj 55 2770 Kastrup Tlf: 32501499 Autorisationsnr: Sagsnr:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen

Elinstallationsrapport for ejendommen. Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen for ejendommen Sælger Sønderborg kommune, Bygninger & Energi, Att: Nina Witte Nielsen Adresse Skovsholm 1 Postnr. og by 6470 Sydals Dato 18.04.2015 Udløbsdato 18.04.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller mv., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, daginstitutioner og butikker Indhold 1. Anvendelsesområde og definitioner... 3 2. Generelt... 4 3. Instruktion af personale...

Læs mere

Vedrørende Lavspændingstavler

Vedrørende Lavspændingstavler Elektricitetsrådet Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Vedrørende Lavspændingstavler DS/EN 60439-1 til 60439-5 August 2002 Elektricitetsrådet har i henhold til Stærkstrømsloven

Læs mere

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Høringsudgave. DBI retningslinje. Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse. Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI retningslinje Udgivet af 027 Brandventilationsanlæg Projektering, installation og vedligeholdelse Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12, 2650 Hvidovre Tlf.: 36 34 90 00, Fax: 36 34

Læs mere

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen...

1 Indledning...3. 2 Baggrund...4. 3 Formål...4. 4 Installationen...4. 5 Brugen af installationen...4. 6 Tilsynet...5. 7 Omfang af kampagnen... Forsamlingslokaler Rapport om el-sikkerheden i Forsamlingslokaler. Tilsynsordningen har i perioden 1. november til 15. december 2008 kørt kampagnetilsyn på forsamlingslokaler, og disse tilsyn danner således

Læs mere

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008

Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 OMTRYK Lovtidende A 2008 Udgivet den 2. april 2008 27. marts 2008. Nr. 212. Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler,

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker

Driftsmæssige forskrifter for. hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker Driftsmæssige Forskrifter for Hoteller m.v., plejeinstitutioner,

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 23. juni 2014: Side 29 punkt 3.1.2 afsnit vedr. uudnyttelige tagrum udgår

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96

Elinstallationsrapport for ejendommen. Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200 København N Tlf.: 35 36 07 96 for ejendommen Sælger Niels Otto Hansen Adresse Kongshusvej 146 Postnr. og by 8300 Odder Dato 04.05.2015 Udløbsdato 04.05.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Boligeftersyn P/S Guldbergsgade 1 2200

Læs mere

Sikre installationer ved solcelleanlæg

Sikre installationer ved solcelleanlæg Sikre installationer ved solcelleanlæg Tjekliste for professionelle Tjekpunkter med beskrivelse og billedeksempler Sikkerhedsstyrelsen Maj 2013 www.sik.dk Indhold Vejledning til tjekskema... 3 Billedeksempler

Læs mere

Fællesregulativet 2011. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2011. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2011 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber. Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej 13 8700 Horsens Tlf. for ejendommen Sælger Energinet.dk Att: Dorthe Wolfsgruber Adresse Hyrupvej 18 Postnr. og by 6541 Bevtoft Dato 08.04.2014 Udløbsdato 08.04.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Botjek Eltjek ApS Erhvervsbyvej

Læs mere

Fællesregulativet 2007

Fællesregulativet 2007 Fællesregulativet 2007 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet Stk. INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Generelt 3 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10

Elinstallationsrapport for ejendommen. El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210 Aarhus V Tlf.: 36 77 36 10 for ejendommen Sælger Heidi Nørregaard Adresse Bodegårdsvej 14 Postnr. og by 3050 Humlebæk Dato 24.11.2013 Udløbsdato 24.11.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El:Con Sjælland A/S Ryhavevej 50 8210

Læs mere

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande

Fællesregulativet 2014. Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Fællesregulativet 2014 Tilslutning af elektriske installationer og brugsgenstande Stk. Fællesregulativet INDHOLDSFORTEGNELSE Side Generelt 3 Formål 3 Gyldighedsområde 3 Definitioner 4 DEL A ADMINISTRATIVE

Læs mere

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD

Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD BILAG 1 Ydelsesbeskrivelsen INDHOLD Denne ydelsesbeskrivelse indeholder følgende: Del 1. Generelle krav Del 2. Beskrivelse af de elementer der kan indgå ved tilsyn på elinstallationer Del 3. Vejledning

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46

Elinstallationsrapport for ejendommen. El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense C Tlf.: 66 13 56 46 for ejendommen Sælger Jette Tornbjerg Adresse Væbnerhatten 204 Postnr. og by 5220 Odense SØ Dato 30.08.2013 Udløbsdato 30.08.2014 Autoriseret elinstallatørvirksomhed El-Andersen A/S Havnegade 11 5000 Odense

Læs mere

Elektriske installationer

Elektriske installationer STÆRKSTRØMSBEKENDTGØRELSEN Afsnit 6 Elektriske installationer ELEKTRICITETSRÅDET Gothersgade 160, 1123 København K Telefon33732000.Telefax33732099 E-mail er@elraadet.dk Hjemmeside www.elraadet.dk Stærkstrømsbekendtgørelsen

Læs mere

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker

Driftsmæssige forskrifter. for. Butikker Driftsmæssige forskrifter for Butikker STATENS BRANDINSPEKTION l. FEBRUAR 1983 Disse driftsmæssige forskrifter er udsendt i medfør af 40 i brandloven, jfr. lovbekendtgørelse nr. 641 af 29. december 1976

Læs mere

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009

Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Rettelser til DBI retningslinie 232, 1. udgave marts 2009 Følgende rettelser blev vedtaget på mødet i det tekniske udvalg, den 6. maj 2014: Side 52 punkt 5.3.6, afsnit 4. ændres til: Punktrøgdetektorer

Læs mere

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende:

NIRAS. Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard. Beskrivelse af lejligheden: 2½ værelses lejlighed indeholdende: Besigtigelse af Andelslejlighed i A.B. Vanløsegaard Besigtigelse af lejligheden: Jyllingevej 53, 2. th Besigtiget den: 15.09.2014 Besigtiget med: Sælger Nor Taskin Køber Kendes ikke Faktura fremsendt til:

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899

Elinstallationsrapport for ejendommen. Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre Tlf.: 36702899 for ejendommen Sælger Aslani Adresse Østergårds Alle 3 Postnr. og by 2500 Valby Dato 11.12.2014 Udløbsdato 11.12.2015 Autoriseret elinstallatørvirksomhed Aagaard's Elservice Rødovrevej 285 2610 Rødovre

Læs mere

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf.

Elinstallationsrapport for ejendommen. Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater. VISU-EL ApS Midgårdsvej 21 8800 Viborg Tlf. for ejendommen Sælger Per Steffensen (Boet efter Norman Witt) Leoni advokater Adresse Vibevej 17 Postnr. og by 8830 Tjele Dato 23.07.2015 Udløbsdato 23.07.2016 Autoriseret elinstallatørvirksomhed VISU-EL

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104

SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING EL ENTREPRISEN ARBEJDS- OG BYGNINGSDELSBESKRIVELSE MAJ 2104 SYDDJURS KOMMUNE HORNSLET OMBYGNING AF ADMINISTRATIONSBYGNING

Læs mere