Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister"

Transkript

1 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014

2 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister Overgangsordning fra 15. december 2014 til 15. juni 2015 for Ejerregistret Baggrund og lovgrundlag for ejerbogen Det Offentlige Ejerregister Hvem har ansvaret for registrering i Ejerregistret? Selskaber Personer Hvad skal registreres? Registrering af kapitalandele og stemmeandele Registrering af panthavere Registrering af indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant Registrering af udenlandske personer og juridiske personer Hvornår skal der registreres? Selskaber Aktionærer Hvordan foretages registreringen? Hvem har adgang til Ejerregistret? Ihændehaverregistret Særlige regler for ejere af ihændehaveraktier med samlet ejerandel på under 5% Ejerbogen Hvem har ansvaret for oplysningerne i ejerbogen? Hvad skal fremgå af en ejerbog med navnekapitalandele? Hvilke særlige regler gælder for ihændehaveraktier? Hvornår skal der oprettes en ejerbog og redigeres heri? Hvem har adgang til ejerbogen? Appendix 11

3 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 1.0. Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister Fra december 2014 skal danske aktie-, partner- og anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber, registrere oplysninger om ejere, som ejer 5 % eller mere af selskabets samlede kapital eller stemmerettigheder i Det Offentlige Ejerregister. Herudover skal aktionærer, der erhverver ihændehaveraktier og samlet ejer mindre end 5 % af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, registrere ejerskabet i en ikke offentlig del af Ejerregistret. Indførelsen af Ejerregistret er en del af den selskabslov, der blev vedtaget i maj Formålet er at skabe øget åbenhed og gennemsigtighed omkring ejerforholdene i danske selskaber. Med indførelsen af Ejerregistret vil Danmark i højere grad leve op til EU-reguleringen og anbefalingerne fra FN-organet FAFT, som skal modvirke hvidvaskning. Ejerregistret bidrager dermed til at skabe større tillid til de danske selskaber. Samtidig forbedres de offentlige myndigheders efterforskningsmuligheder i forbindelse med økonomisk kriminalitet. 1.1 Overgangsordning fra 15. december 2014 til 15. juni 2015 for Ejerregistret For at sikre den bedst mulige opstart på Ejerregistret indføres en overgangsordning for selskaber, der eksisterer på tidspunktet for Ejerregistrets åbning den 15. december Selskaber, der er stiftet den 14. december 2014 eller tidligere får ½ år til at foretage registreringen af deres ejerforhold sådan som de ser ud pr. 14. december Ændringer i ejerforhold i disse selskaber, der sker den 15. december 2014 eller senere, skal registreres indenfor 14 dage. Selskaber, der først er stiftet den 15. december 2014 eller senere, skal registrere deres ejere senest 14 dage efter stiftelsen Baggrund og lovgrundlag for ejerbogen Gennem næsten 100 år har det været en pligt at have en fortegnelse over et selskabs ejere. I dag kaldes denne ejerfortegnelse for en ejerbog. Undersøgelser viser imidlertid, at op mod halvdelen af alle selskaber ikke ved, at de har pligt til at føre en fortegnelse over deres ejere. I forbindelse med indførelsen af Det Offentlige Ejerregister er det derfor vigtigt at skærpe opmærksomheden på den fortsatte pligt til at føre ejerbog. Erhvervsstyrelsen har i forbindelse med lovgivningen om Ejerregistret fået til opgave at sikre, at der stilles et it-værktøj til rådighed, som kan hjælpe selskaberne med at føre deres lovpligtige ejerbog. Værktøjet skal samtidig lette indberetningen til Ejerregistret. Dette sikres ved, at ejerbogen automatisk kan overføre de opdaterede, lovpligtige oplysninger til Ejerregistret. Det er selskabets eget valg, om det vil anvende Erhvervsstyrelsens ejerbogsværktøj, en tilsvarende løsning fra en professionel udbyder eller føre ejerbogen i et Word-dokument eller et regneark.

4 Fra 15. december 2014 skal selskaber både registrere i Det Offentlige Ejerregister og deres egen ejerbog Det er vigtigt at understrege, at ejerbogen og Ejerregistret er to forskellige systemer, og at de skal føres hver for sig. Ejerbogen er hovedsagelig til for selskabets og ejernes skyld og giver en sikkerhed for, at der kan ske kommunikation mellem ejerne og selskabet. Det Offentlige Ejerregister skal skabe gennemsigtighed i de danske virksomheders ejerforhold. Det henvender sig derfor primært til offentlige myndigheder, investorer og den almindelige offentlighed, som igennem Ejerregistret sikres information om virksomhedens ejerkreds. 2.0 I kapitel Ejerbogen 3 og 5 gennemgår vi de specifikke regler for henholdsvis Ejerregistret og ejerbogen, mens du i kapital 4 kan læse om de særlige regler for registrering af ihændehaveraktier.

5 3.0. Det Offentlige Ejerregister Det offentlige Ejerregister skal bidrage til at skabe større gennemsigtighed om ejerforholdene i danske selskaber. Registrering i Ejerregistret sker på VIRK.dk Hvem har ansvaret for registrering i Ejerregistret? Selskaber Som udgangspunkt skal alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), herunder Iværksætterselskaber (IVS), og partnerselskaber (P/S) registrere deres ejere i Ejerregistret (hvem og hvad, der skal registreres, kan du se i kapitel 3.2) Personer I aktieselskaber og partnerselskaber skal ejere af ihændehaveraktier, som lyder på under 5% af selskabets kapital/stemmer, selv registrere ejerskabet i en ikke offentlig del af Ejerregistret. Hvis selskabet er børsnoteret, er ejeren ikke omfattet af reglerne om ihændehaverregistrering. Ejeren skal dermed ikke registreres, hvis aktierne er aktier i et børsnoteret selskab. Læs mere om disse regler i kapitel Hvad skal registreres? Ejerregistret er en oversigt over selskabets betydelige ejere og skal indeholde følgende minimumsoplysninger: 1) Ejerens eller panthaverens samlede besiddelser i selskabet (kapitalandele + stemmer - angivet i intervaller) 2) Identifikation af ejeren eller panthaveren: navn, bopæl og CPR-nr. for danske ejere navn, CVR-nummer og hjemsted for danske virksomheder entydig identifikation svarende til CPR- eller CVR-nr. for udenlandske personer eller juridiske personer (fx TIN-nr.) En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed - det vil sige fysiske personer eller virksomheder. Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV er) samt filialer kan dermed ikke figurere som ejere i Ejerregistret.

6 En fysisk person skal være myndig for at kunne registreres i Ejerregistret. For umyndige personer, som er ejere af registreringspligtige ejerandele, skal vedkommendes værge registreres i stedet Registrering af kapitalandele og stemmeandele I Ejerregistret skal selskabet som udgangspunkt kun registrere en ejer, når vedkommende har en ejerandel på 5 % eller mere, samt hvis den samlede stemmeret i selskabet udgør 5% eller mere. Oplysningerne om ejerandel og/eller stemmeret angives i intervaller og skal derfor opdateres hver gang, en ejer krydser en grænse mellem disse intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, 100 %, samt 1/3 og 2/3 af selskabets samlede kapital eller stemmeret. Det er selskabet, der skal foretage registreringen i Ejerregistret, men registreringen sker på baggrund af ejerens meddelelse til selskabet om, at vedkommende har krydset en af de før nævnte grænser. Ved opgørelse af hvor stor en andel, ejeren har af selskabets kapital, skal både navnekapitalandele og ihændehaveraktier tælles med Registrering af panthavere Panthavere skal registreres i Ejerregistret, når de også råder over stemmeretten til den kapitalandel, de har pant i, og har til hensigt at udnytte den. Panthaver skal imidlertid kun registreres med stemmeretten og ikke med den pantsatte kapitalandel Registrering af indflydelse, som ikke er knyttet til ejerskab eller pant Personer, der ikke ejer kapital i form af direkte ejerskab eller som pant, men på anden vis har indflydelse i selskabet, skal også registreres i Ejerregistret. Det gælder fx personer, som gennem aftale med en direkte ejer har fået dennes stemmerettigheder, men ikke samtidig har overtaget kapitalandelen. Vedkommende vil i dette tilfælde være registreret med stemmerettigheder uden at være registreret med ejerskabet til anparten/aktien. Samme princip vil også være gældende i forbindelse med en overdragelsesaftale, hvor kapital og stemmerettigheder overgår på forskellige tidspunkter. Erhverver og overdrager skal i denne situation registreres, når rettighederne overgår fra/til vedkommende. Det vil sige én overdragelsesaftale, men to registreringer i Ejerregistret. Både ejeren af ejerandelen og personen med stemmeretten skal dermed være registreret, hvis de i en periode er to forskellige personer Registrering af udenlandske personer og juridiske personer Hvis ejeren ikke har et CPR-nr. eller et CVR-nummer, skal der på anden vis sikres entydig identifikation af denne. Det gælder fx for udenlandske personer og udenlandske juridiske personer. Udenlandske juridiske personer kan eventuelt identificere sig ved brug af det såkaldte»tin- Nummer«, som er et skatteidentifikationsnummer.

7 3.3. Hvornår skal der registreres? Selskaber Selskaber skal registrere nye ejere og ændringer i ejerforhold senest 2 uger efter, der er modtaget en indberetning, som gør, at grænserne i brydes. For ihændehaveraktier er registreringsfristen 2 uger efter overdragelsen, og pligten omfatter både køber og sælger. Bemærk dog, at der er en overgangsordning fra åbningen af registreringer i Ejerregistret d. 15. december 2014 til den fulde ikrafttrædelse af Ejerregistret d. 15. juni For denne overgangsperiode gælder, at: Nyoprettede selskaber skal registrere deres ejere herunder ejere af ihændehaveraktier på 5% eller mere af et selskabets kapital eller stemmeret - senest 2 uger efter stiftelsen Selskaber etableret før d. 15. december 2014 skal registrere deres ejere herunder ejere af ihændehaveraktier på 5% eller mere af et selskabets kapital eller stemmeret senest 14. juni Aktionærer Aktionærer, der erhverver ihændehaveraktier og samlet ejer mindre end 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab, skal registrere ejerskabet senest 2 uger efter erhvervelsen Hvordan foretages registreringen? Selskabets registrering af ejere og panthavere m.fl. foretages direkte i Ejerregistret på VIRK.dk. Ejere af ihændehaveraktier med en samlet andel på under 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab skal registrere via en særlig blanket på VIRK.dk. 3.5 Hvem har adgang til Ejerregistret? Ejerregistret åbner for registreringer den 15. december 2014, og indholdet bliver offentligt tilgængeligt den 15. juni Offentliggørelsen gælder dog ikke for oplysninger om ejere af ihændehaveraktier med en samlet andel på under 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne i et selskab. Disse registreres i en lukket del af Ejerregistret, og Erhvervsstyrelsen videregiver kun oplysninger herfra til andre offentlige myndigheder, hvis en myndighed konkret anmoder h erom, og Erhvervsstyrelsen vurderer, at oplysningerne er nødvendige for den offentlige myndigheds varetagelse af tilsyns- eller kontrolopgaver.

8 4.0. Ihændehaverregistret Det er kun aktieselskaber og partnerselskaber, der kan udstede ihændehaveraktier. Disse kendetegnes ved, at de i modsætning til navnekapitalandele ikke bærer ejerens navn, og aktionærens identitet kan derfor være ukendt for selskabet. Erhverver en aktionær ihændehaveraktier i et selskab, hvor vedkommende samlet set ejer 5% eller mere af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal aktionæren meddele dette til selskabet. Det er derefter selskabets pligt at registrere ejerforholdet i Ejerregistret Særlige regler for ejere af ihændehaveraktier med samlet ejerandel på under 5% Erhverver en aktionær ihændehaveraktier i et selskab, hvor vedkommende samlet set ejer mindre end 5% af selskabskapitalen eller stemmerettighederne, skal aktionæren selv registrere antallet af ihændehaveraktier i den lukkede del af Ejerregistret. Undtaget herfor er dog aktionærer, hvis ihændehaveraktier er i et børsnoteret selskab. En erhverver af en ihændehaveraktie kan være en fysisk eller en juridisk person. Den pågældende skal registrere oplysninger om datoen for erhvervelsen, antallet af ihændehaveraktier samt erhververens fulde navn, bopæl og CPR-nr. Hvis erhververen er en virksomhed, skal der oplyses om virksomhedens navn, hjemsted og CVR-nummer. Registreringen skal ske senest 2 uger efter erhvervelsen via en særlig blanket på Virk.dk, og oplysningerne gemmes i en lukket (ikke offentlig) del af Erhvervsregistret. 5.0 Ejerbogen Ejerbogen er en fortegnelse over samtlige selskabets aktier eller anparter og information om hvem, der ejer disse. Dokumentationen af ejerforholdene kan fx have afgørende retslig betydning ved salg og overtagelse af selskabet. Desuden er registreringen i ejerbogen som regel en forudsætning for at blive indkaldt til selskabets generalforsamling. Betegnelsen ejerbog skal ikke tages bogstaveligt en ejerbog kan fx føres i et Word-dokument, en app eller en notesbog. Formen er helt op til selskabet, mens indholdet af ejerbogen er fastlagt i selskabslovens Erhvervsstyrelsen har oprettet et ejerbog-værktøj til fri brug for registrering på VIRK.dk. Det er vigtigt at være opmærksom på, at dette værktøj ikke er obligatorisk, og at selskaberne kan fortsætte med præcis den løsning, de finder hensigtsmæssig. 5.1 Hvem har ansvaret for oplysningerne i ejerbogen? Det er selskabet, der skal sørge for, at ejerbogen bliver oprettet, og at den bliver ført med korrekte oplysninger.

9 Ved salg eller pantsætning af kapitalandele er det den nye ejers eller panthavers pligt at underrette selskabet om ændringerne. Registreringen i ejerbogen er en fordel for ejeren eller panthaveren, da de dermed kan gøre deres rettigheder gældende overfor tredjemand, og dokumentationen vil være udslagsgivende ved en evt. domstolsafgørelse i forbindelse med en tvist om køb og salg af selskabet. I aktieselskaber, og kun i aktieselskaber, kan ejerbogens oplysninger være begrænset til oplysninger om løbenumre på aktierne. Dette er tilfældet i forbindelse med ihændehaveraktier, der er kendetegnet ved ikke at have ejerens navn tilknyttet til ejerskabet. Ejerskabet fremgår af at have aktien i hånden. 5.2 Hvad skal fremgå af en ejerbog med navnekapitalandele? Ejerbogen for et selskab, som har udstedt aktier eller anparter med ejerens navn (navnekapitalandele), skal indeholde følgende oplysninger: 1) Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet 2) Ejerens eller panthaverens navn og bopæl - og for virksomheder navn, cvr-nummer og hjemsted 3) Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele samt deres størrelse 4) De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene En ejer skal være en selvstændig juridisk enhed - det vil sige fysiske personer eller selskaber. Enkeltmandsvirksomheder, personligt ejede mindre virksomheder (PMV er) samt filialer kan derfor ikke figurere som ejere i ejerbogen. 5.3 Hvilke særlige regler gælder for ihændehaveraktier? Er der udstedt ihændehaveraktier, skal disse som minimum indføres i ejerbogen med løbenummer. Oplysningerne nævnt under punkt 2.3. skal ikke indføres i ejerbogen for ihændehaveraktier, og selskabet kender dermed som udgangspunkt ikke ejeren (i modsætning til Ejerregistret). Den enkelte ejer kan dog frivilligt få registeret oplysningerne som nævnt under punkt 2.3. i ejerbogen, fx med henblik på at modtage indkaldelse til generalforsamling. 5.4 Hvornår skal der oprettes en ejerbog og redigeres heri? Ejerbogen skal oprettes hurtigst muligt efter stiftelse af selskabet. Ved overdragelse af navnekapitalandele skal overdragelsen registreres inden for 2 uger efter ejerskiftet eller pantsætningen.

10 5.5 Hvem har adgang til ejerbogen? Ejerbogen skal være tilgængelig for: 1. Offentlige myndigheder (fx SKAT) 2. En repræsentant for medarbejderne i selskaber, hvor medarbejderne er berettigede til at vælge medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan (i henhold til 140 i Selskabsloven), men hvor denne ret ikke er udnyttet, skal ejerbogen være tilgængelig for medarbejderrepræsentant. 3. En repræsentant for medarbejderne i de øvrige danske koncernselskaber gælder dog kun i det tilfælde, hvor koncernens medarbejdere ikke har valgt medlemmer til selskabets øverste ledelsesorgan (i henhold til 141 i Selskabsloven) I anpartsselskaber har alle ejere ret til at se ejerbogen. I andre selskaber har ejerne ikke adgang til ejerbogen, medmindre dette indføres i vedtægterne.

11 6.0 Appendix For at gøre reglerne for ejerbogen og Det Offentlige Ejerregister mere overskuelige og sammenlignelige har vi samlet de væsentligste informationer i de to nedenstående skemaer. De forskellige formål med ejerbog og Ejerregister afspejles bl.a. i reglerne for hvilke personer, der skal registreres: Ejertype Ejerbog Det Offentlige Ejerregister Direkte ejere af selskabets kapital Ja Ja Panthavere Ja Nej - kun hvis pantet omfatter kapitalens stemmerettigheder og panthaver agter at udnytte disse (stemmerettighederne skal så samtidig modregnes i ejerens andel) Personer, som gennem aftale har modtaget stemmerettigheder, men ikke kapital Nej Ja - stemmerettighederne skal her modregnes i den direkte ejers andel Herudover adskiller ejerbogen sig fra Ejerregistret på følgende væsentlige punkter: Hvad skal registreres? Hvornår skal registrering foretages? Hvem skal foretage registrering? Bliver informationer ne offentliggjort? Hvilke virksomheder og selskaber er fritaget for registrering? Ejerbog Ejernes navn og adresse (evt. cvr-nr.) samt den procentvise andel i selskabets kapital og stemmeret Senest 14 dage efter handelen har fundet sted. Ejeren skal indberette køb og salg samt evt. pantsætning af ejerandele til selskabet, som herefter registrerer dette i ejerbogen. Ejerbogen føres af selskabet selv og skal ikke offentliggøres. Offentlige myndigheder skal dog have adgang til ejerbogen. Pligten gælder kun for selskaber ikke for virksomheder. Kun kapitalselskabe r er omfattet dvs. I/S, K/S, SMBA, AMBA og FMBA er ikke omfattet af de nuværende regler.

12 Det Offentli ge Ejerregister Alle, der besidder mindst 5 % af stemmerne eller selskabskapitalen. Der registreres ikke i præcise procentandele men i intervaller: 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90 eller 100 pct. eller 1/3 eller 2/3 af stemmerne eller selskabskapitalen. Ejer man fx 24 % registreres ejerandelen som 20 % - og nedsættes andelen senere til fx 19 %, skal registreringen inden for 2 uger ændres til 15 %. Selskabet skal hurtigst muligt foretage registrering i Ejerregistret, når det har modtaget en meddelelse fra en ejer om: Erhvervelse af 5 % eller mere af stemmerne eller selskabskapitalen ejerskifte og ændringer i ejerandelenes fordeling. Alle eksisterende og nye aktieselskaber (A/S), anpartsselskabe r (ApS), Iværksætterselskaber (IVS) og partnerselskaber (P/S) skal registrere deres ejere i ejerregistret (på baggrund af ejernes indberetninger). Ejere af ihændehaveraktier på under 5 % af kapital/stemme rskal selv registrere ejerskabet. Informationern e i Ejerregistret er offentligt tilgængelige dog er der en ikke offentlig del for ejere af ihændehaveraktier, hvor andelen udgør under 5 % af selskabskapitalen/-stemmeretten. Alle kapitalselskabe r skal registreres. Børsnoterede selskaber er dog fritaget for registrering af ihændehaveraktier i den lukkede del af Ejerregistret. Alle former for virksomheder er fritaget.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele

Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Sikringsakten ved pantsætning af kapitalandele Advokat Gorrissen Federspiel I artiklen redegøres for sikringsakterne ved pantsætning af kapitalandele, der ikke er udstedt gennem en værdipapircentral. I

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Valg af virksomhedsform

Valg af virksomhedsform Copenhagen Business School 2012 Cand.merc.aud.-studiet Juridisk institut Kandidatafhandling Valg af virksomhedsform Under hensyntagen til den erhvervsdrivendes skatteretlige og selskabsretlige stilling.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 %

Den 15. juni skal du være registreret i det nye Ejerregister, hvis du ejer kapitalandel over 5 % Maj 2015 Kære kunde! EJENDOMSADMINISTRATION EN DEL AF rewidan.dk I de sidste par år har vi beskæftiget os i mindre grad med ejendomsadministration. Fra 1. oktober sidste år meldte vi os ind i Ejendomsforeningen

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice

Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selvservice 2015 Kolofon Vejledning om overdragelse af betalingsrettigheder i Tast selv-service 2015 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1

om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 om revisorbranchen 10 myter om revisorbranchen 1 2 10 myter om revisorbranchen Forord Den mest sejlivede myte om revisorbranchen er nok, at revisorer er tørre og kedelige talnørder, som har verdens kedeligste

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere