Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed"

Transkript

1 Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts

2 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt er udarbejdet under særligt hensyn til de politisk formulerede principper for prioritering af folkeoplysende midler og det vedtagne budget. Tilskud ydes til godkendte folkeoplysende foreninger, der lovpligtigt årligt indsender årsregnskab herunder på foranledning indsendelse af dokumentation for afholdte udgifter erklæring om indhentelse af børneattester Den forvaltningsretlige grundsætning: Lige tilskud til virksomhed med samme funktion og indhold. Generelle tilskudsordninger mv. skal som udgangspunkt være ens for sammenlignelige foreninger 2

3 Lokaletilskud Folkeoplysende voksenundervisning Der ydes lokaletilskud til egne eller lejede undervisningslokaler i tilfælde, hvor Skanderborg Kommune ikke kan anvise til formålet egnede lokaler. Lokaletilskud ydes efter sloven, samt nærværende kommunalt fastsatte regler. Lokaletilskud ydes efter faktisk regnskab for foregående år. Der ydes lokaletilskud på 75 % af de faktisk afholdte udgifter, dog maksimalt KL-sats pr. undervisningstime (foregående års sats). Lokalerne skal være beliggende i Skanderborg Kommune. Foreningerne er selv ansvarlige for, at egne eller lejede lokaler opfylder de lovmæssige krav, samt at der foreligger ibrugtagningstilladelse til lokalet. Ansøgningsfrist er 15. april, og udbetaling af tilskud finder sted den 1. juni. Til brug for ansøgningen er der udfærdiget et ansøgningsskema, tilgængeligt på Skanderborg Kommunes Fritidsportal. Der sendes besked til samtlige aftenskoler i passende tid før ansøgningsfristens udløb. Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Skanderborg Kommune yder lokaletilskud til godkendte folkeoplysende foreninger med minimum 65 pct. af de tilskudsberettigede udgifter pr. aktivitetstime til egne eller lejede lokaler. Tilskud ydes max. ud fra aktivitetstimetallet x de timesatser, der fremgår af loven og den årlige budgetvejledning fra KL. Ved en aktivitetstime forstås en time i lokaler, hvor der foregår folkeoplysende aktiviteter. Der skal være et rimeligt forhold mellem antallet af deltagere og den aktivitet, der foregår. Tilskud til rideklubbers udgifter til ridehal og rytterstue gives efter samme retningslinjer som nævnt ovenfor, idet tilskud til rytterstue dog maksimalt ydes for 1¼ time om ugen pr. 5 medlemmer og højst 4 timer pr. dag. Der ydes ikke tilskud til udgifter til stald. For alle foreninger gælder det, at tilskuddet nedsættes forholdsmæssigt, hvis andelen af det samlede antal medlemmer over 25 år udgør mere end 10 pct. Der foretages ikke reduktion for ledere og instruktører over 25 år. Dog beregnes max. én leder pr. 15 medlemmer under 25 år. Spejder- og ungdomsorganisationer er undtaget som følge af en praksisvurdering, idet træner/leder/instruktører og bestyrelsesmedlemmer over 25 år meget ofte udgør en betydelig del af medlemsskaren. Eventuelle leje- eller fremlejeindtægter oplyses og fradrages på ansøgning om lokaletilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud. Ved nye ansøgninger om lokaletilskud forstås f.eks. ansøgninger fra nye foreninger om nye lokaler eller lejemål om udvidelse af timetal om ændring (ombygning, udvidelse m.v.) af et eksisterende lokale. 3

4 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Undervisningstilskud Tilskud ydes til aflønning m.v. af lærere og ledere. Den beløbsramme, der er til rådighed, fordeles i forhold til de ansøgende aftenskolers faktiske afholdte tilskudsberettigede lønudgifter i det senest afsluttede regnskabsår. Tilskudsberegning Følgende tilskudsbrøker ligger til grund for beregning af tilskud til aftenskolernes lønudgifter til lærere og ledere. Almen undervisning og foredrag: Max 1/3 Tilskudsbrøker vedr. undervisning, der forudsætter små hold: Handicapundervisning: Max. 7/9 Instrumentalundervisning: Max. 5/7 Der kan max. være 8 deltagere på handicaphold og 7 på instrumentalhold. I Skanderborg Kommune stilles ikke krav om handicaperklæring. Af det tilskudsbeløb foreningen får bevilliget, skal der afsættes 10 % til debatskabende aktiviteter. Der er ikke fastsat bestemmelser for anvendelse af midlerne ud over de bestemmelser, der fremgår af loven. Nye foreninger/oplysningsforbund i Skanderborg Kommune får det første år maksimalt bevilliget et tilskud svarende til 175 løntimer. Fleksible tilrettelæggelsesformer Aftenskolerne kan anvende op til 40 % af den del af tilskuddet, der ikke anvendes til 10 % -puljen til debatskabende aktiviteter, på fleksible tilrettelæggelsesformer. Der er tale om en kan-bestemmelse, og aftenskolerne kan således vælge fortsat udelukkende at tilbyde traditionel aftenskoleundervisning. Aftenskoleundervisning tilrettelagt som fleksible tilrettelæggelsesformer skal klart adskille sig fra den traditionelle aftenskoleundervisning. Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan kun bruges til: Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse) Lederhonorar, dog højst 20 % af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelsesformer Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi. Eksempelvis blomster, ler, råvarer, kopier m.v. Annoncering Lokaleudgifter 4

5 Tilskud til det frivillige, folkeoplysende foreningsarbejde Medlemstilskud Der ydes medlemstilskud i forhold til foreningernes aktive medlemmer under 25 år (medlemstal opgøres pr. 31. december). Tilskuddet ydes ud fra en forholdsmæssig fordeling af det afsatte budgetbeløb (budgettal divideret med antal aktive medlemmer under 25 år). Medlemstilskuddets størrelse kan ikke overstige det enkelte medlems årlige kontingentbetaling. Der er ansøgningsfrist og udbetaling af tilskud én gang årligt. Tilskud til træner- / lederuddannelse Der ydes tilskud til kurser for trænere og ledere, der er arrangeret på landsdels- eller landsplan. Der ydes tilskud efter faktisk afholdt kursus med max. 85 % dog max. kr pr. kursus/deltager. Udbetaling én gang årligt. Der ydes tilskud efter fradrag af andre tilskud. Der ydes ikke transporttilskud. Der ydes ikke tilskud til kurser i udlandet eller til højere videregående uddannelser. Ansøgninger modtages løbende. Udbetaling ved årets afslutning med dokumentation for kursusafholdelse. Materialetilskud Der ydes tilskud til foreningernes anskaffelse af varige materialer, der er nødvendige for udøvelsen af en aktivitet i foreningen. Der ydes ikke støtte til drift, almindeligt vedligehold og anlæg. Puljen prioriteres til foreningernes ungdomsarbejde. Tilskud ydes som hovedregel ud fra princippet fra krone til krone med en minimumsgrænse for anskaffelse på kr for det enkelte aktiv. Der ydes som hovedregel ikke tilskud til allerede anskaffede materialer. Ansøgningsfrist den 1. april. Ansøgninger behandles på sudvalgets møde i april måned. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af dokumentation for anskaffelse af materialerne. 5

6 Tilskud til anlæg sudvalget råder over en ikke-lovpligtig anlægspulje. Til puljen er der knyttet en række principper, der indgår i udvalgets bedømmelse og ligger til grund for en eventuel bevilling. Puljen prioriteres ud fra følgende: Efter sudvalgets eget initiativ Efter konkret ansøgning o pludseligt opstået behov af særlig økonomisk belastende karakter o forbedring og/eller renovering af eksisterende anlæg, der er økonomisk belastende, og som ikke er omfattet af Kommunens forpligtelser under sloven o projektering og etablering af nye anlæg Den tildelte pulje kan søges af folkeoplysende foreninger, der udøver aktiviteter på eller i klub/foreningsejede anlæg selvejende institutioner eller kommunale anlæg Ved tildeling fra denne pulje forudsættes indhentet de nødvendige tilladelser, fx miljø- eller byggetilladelser, samt lavet aftale omkring de afledte driftsudgifter som den eventuelle etablering måtte påføre ejer/kontraktholder. Ved behandling af ansøgninger lægges der vægt på et klart og tydeligt budget en ikke-uvæsentlig egenfinansiering at ansøgningen underbygges af konkrete indhentede tilbud at tilskuddet kommer børn- og unge-medlemmer til gode Ansøgninger modtages løbende. Udbetaling af tilskud sker på baggrund af dokumentation for udgifternes afholdelse. Startpulje sudvalget råder over midler, som det er besluttet at anvende som "start-pulje". sudvalget har besluttet, at midlerne skal anvendes til: initiativer fra sudvalget hjælp til opstart af nye aktiviteter for allerede godkendte folkeoplysende foreninger, og hjælp til opstart af nye, godkendte folkeoplysende foreninger Ansøgninger kan imødekommes helt eller delvist efter sudvalgets beslutning. Ansøgninger modtages løbende. Den enkelte forening fremsender efterfølgende regnskab til orientering for sudvalget. 6

7 Øvrige tilskud Udviklingspulje Puljen kan søges af såvel etablerede foreninger som selvorganiserede grupper og prioriteres til udvikling af aktiviteter, projekter, organisationsformer m.v., der har et folkeoplysende sigte. Den afsatte pulje ønskes i særlig grad anvendt til samarbejder, der styrker integrationsindsatsen samarbejder, der bygger på inklusion af sårbare eller udsatte grupper af borgere samarbejder, der retter sig mod børn og unge samarbejder, der styrker den almene sundhed samarbejder, der styrker den almene uddannelse. Ansøgninger modtages løbende og behandles af sudvalget. 7

8 Frister m.v. Folkeoplysende voksenundervisning Undervisningstilskud: Ansøgningsfrist er den 15. november i det kalenderår, der ligger forud for tilskudsåret. Endeligt regnskab og regnskab for faktiske afholdte lønudgifter skal være Skanderborg Kommune i hænde senest den 15. april efter tilskudsåret. Lokaletilskud: Ansøgningsfrist er 15. april, og udbetaling af tilskud finder sted den 1. juni. Folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud: Tilskud søges via Skanderborg Kommunes Fritidsportal, Frist for ansøgning om lokaletilskud er årligt den 31. januar. Endelig opgørelse/regnskab for faktisk afholdte tilskudsberettigede udgifter til egne og lejede lokaler for forgangne år skal være Kommunen i hænde senest den 15. april det efterfølgende år. Medlemstilskud: Tilskud søges via Skanderborg Kommunes Fritidsportal, Frist for ansøgning er årligt den 31. januar. Medlemstal opgøres pr. 31. december. Tilskud til træner- / lederuddannelse: Tilskud søges via Skanderborg Kommunes Fritidsportal, Tilskud ydes bagudrettet. Frist for ansøgning er årligt den 31. januar. Materialetilskud: Tilskud søges via Skanderborg Kommunes Fritidsportal, Frist for ansøgning er årligt den 1. april. Puljer: sudvalgets anlægspulje: Ansøgninger modtages løbende. Der anvendes ikke standardskema. sudvalgets startpulje: Ansøgninger modtages løbende. Der anvendes ikke standardskema. sudvalgets udviklingspulje: Ansøgninger modtages løbende. Der anvendes ikke standardskema. 8

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune.

Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Vejledning vedr. tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune. Den folkeoplysende forening I henhold til kapitel 2 i Folkeoplysningsloven skal den frie folkeoplysende virksomhed (foreningsarbejde

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2015 Vedtaget af Folkeoplysningsudvalget 1. december 2014 Ændrede retningslinjer vedtaget af Kultur- og Fritidsudvalget 7. januar

Læs mere

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012

Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Retningslinier for folkeoplysende virksomhed i Viborg Kommune fra 1. januar 2012 Vedtaget af Kulturudvalget 1. september 2011 VIBORG KOMMUNE Kultur og Service December 2011 2011/35005-012 07-12-2011 13:51:19

Læs mere

Forslag til revideret regelsæt

Forslag til revideret regelsæt Forslag til revideret regelsæt Titel: Fredensborg Reglerne for aftenskoler - regelsæt for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning i Fredensborg Kommune Side 1 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn- Ordningen

Faaborg-Midtfyn- Ordningen Faaborg-Midtfyn- Ordningen Indhold Formål 2 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I) 6 Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde (Hovedområde II) 16 Pulje til særlige formål 22 Retningslinjer

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven Brøndby Kommune Børne-, Kultur- og Idrætsforvaltningen Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning og anvisning af lokaler i Brøndby Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1. Ansøgningsfrist

Læs mere

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole

Tilskudsguide. Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide Sådan får du tilskud til din aftenskole Tilskudsguide_aftenskoler_2015.indd 1 29-10-2014 10:29:07 I denne folder får du overblik over de tilskudsmuligheder, der er for aftenskoler inden for

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Faaborg-MidtfynOrdningen

Faaborg-MidtfynOrdningen Faaborg-MidtfynOrdningen Indholdsfortegnelse Formål...3 Hvem kan få støtte?... 3 Begrænsninger... 3 Ansvar... 3 Den folkeoplysende voksenundervisning (Hovedområde I)...4 Formål... 4 Krav til den folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune

Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune Retningslinjer for Folkeoplysende foreninger i Lolland Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORENINGSTYPER... 3 FORENING MED VOKSENUNDERVISNING M.V.... 3 FORENING MED FRIVILLIGT FORENINGSARBEJDE... 3 ANDRE FORENINGER...

Læs mere

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål

Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Solrød Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang

1 Formål. 2 Virksomhedens omfang Retningslinier for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Vallensbæk kommune i henhold til Folkeoplysningsloven 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen

Læs mere

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet.

Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Kalundborg Kommunes regler og retningslinjer indenfor folkeoplysningsområdet. Reglerne indenfor folkeoplysningsområdet er dels lovbestemte, herunder indhentelse af børneattest, vederlagsfri lån af ledige

Læs mere

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune

Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Retningslinjer for fritidsområdet i Slagelse Kommune Indledning side 2 Generelle bestemmelser side 3 Ansøgningsfrister og skemaer side 5 Folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område

Regler for tilskud. under. Folkeoplysningslovens. Område Regler for tilskud under Folkeoplysningslovens Område 1 Regelsæt for Folkeoplysningsudvalgets område Ansøgnings og afregningsfrister for foreninger/aftenskoler...4 Det frie folkeoplysende foreningsarbejde:...4

Læs mere

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET

ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET ORDNING for FOLKEOPLYSNINGSOMRÅDET Vedtaget af Kultur- Idræts- og Fritidsudvalget August 2012 1 Forord. I denne folder kan du finde alt om folkeoplysningslovens regler, tilskudsformer og kommunale forpligtelser.

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning

Folkeoplysende voksenundervisning GENTOFTE KOMMUNE Økonomi, Børn & Kultur Folkeoplysende voksenundervisning Tilrettede retningslinjer for tilskud for år 2010-2014 Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 30. oktober 2012 Indhold 1. FORMÅL...

Læs mere

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune

TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune TILSKUD TIL VOKSENUNDERVISNING MV. - en tilskudsordning for den folkeoplysende voksenundervisning i Frederikshavn kommune Gældende fra 1. januar 2008 #541608/ 5-10-2006 2 1 Formål Formålet med den folkeoplysende

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015

Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 Regler for tilskud til voksenundervisning i Næstved Kommune gældende fra 1. januar 2015 1. Folkeoplysningsloven. Disse regler fastsættes efter lov om Folkeoplysning. 2. Undervisningens formål. Formålet

Læs mere

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud

Folkeoplysende voksenundervisning. Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Folkeoplysende voksenundervisning Rammer og vilkår - retningslinjer for tilskud Indhold Frivillighedspolitikken rammer og vilkår... 3 Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning... 4 Formål... 4 Betingelser

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Godkendt af Nyborg Byråd 22. november 2011 Indholdsfortegnelse Målsætninger... 3 Nyborgordningen rammer for tilskud og lokaleanvisning... 4 Generelt... 4 Børneattester... 4 Tilskud

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning

Tilskud til folkeoplysende aftenskoler. Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Tilskud til folkeoplysende aftenskoler Regler for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning 2011 Indholdsoversigt Indholdsoversigt... 2 Krav til folkeoplysende voksenundervisning... 3 Godkendelse som

Læs mere

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret

ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret ISHØJ KOMMUNE 7. oktober 2013 Kultur og Fritidscentret I:\arbejdsgr\tilskudsregler FORSLAG TIL REVISION AF Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ishøj Kommune i henhold til

Læs mere

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER

GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER GUIDEN FOR FORENINGER OG AFTENSKOLER For de folkeoplysende foreninger april 2014 version 2 Indhold Om foreningsguiden 3 At være forening 4 Godkendelse af folkeoplysende forening 4 Børneattester 5 Foreningsportalen

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler

STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER. Aftenskoler STØTTEGUIDE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Aftenskoler April 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 3 1.1. Godkendelse af nye foreninger:... 3 1.2. Ændring af vedtægter... 4 1.3. Børneattester... 4 2. ANVISNING

Læs mere