Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Administrationsomkostninger Gager heraf anvendt til uddelingsaktiviteter Bestyrelseshonorar Regulering feriepengeforpligtelse Andre sociale omkostninger Personaleomkostninger Husleje Telefoner Småanskaffelser IT-omkostninger Rejseomkostninger Møder og arrangementer Forplejning Repræsentation 220 Kontoromkostninger 419 Forsikring Porto Gebyrer Revision og regnskabsmæssig assistance Advokat Omkostninger Multidata Kilometergodtgørelse Kantine Diverse 0 Momskompensation Øvrige omkostninger Administrationsomkostninger i alt

20 pwc Erkteering, qfgivet qf uafhaengig revisor Til ledelsen i Lakkefonden Vi er af Lakkefondens ledelse blevet bedt om at foretage en gennemgang af bogforing og underliggende bilag i relation til en del af de samlede administrationsomkostninger i fondens regnskab for Ledelsen i Lokkefonden har ansvaret for opgorelsen af administrationsomkostningeme. Vores ansvar er at rapportere resultatet af de aftalte arbejdshandlinger, udf0rt i overensstemmelse med den danske standard om aftalte arbejdshandlinger vedrarende regnskabsmsessige oplysninger. De omkostninger, vi har gennemgaet, omfatter et samlet bekib pa kr , som vedrarer rejse (kr ), moder og arrangementer (kr ), forplejning (kr ) og repraesentation (kr. 220), jf. specifikation nr. 5 i specifikationshaeftet til fondens selvangivelse. De udferte arbejdshandlinger 1. Vi har kontrolleret, at de pagaeldende omkostninger i fondens regnskab, som specificeres i specifikation nr. 5 i fondens specifikationshaefte, stemmer dels til bogforingen og dels til de underliggende bilag. 2. Vi har kontrolleret, at de pagaeldende omkostninger er grupperet korrekt. 3. Vi har kontrolleret, at de pagaeldende omkostninger og underliggende bilag vedrarer Lokkefonden og de aktiviteter, som Ljakkefonden har haft i Fundne forhold 1. Ingen bemaerkninger. 2. Ved kontrollen af korrekt gruppering skal det bemasrkes, at der i omkostningsgruppen Forplejning (kr ) indgar kr vedrarende forplejning til et fundraisingarrangement. Dette arrangement resulterede i donationer pa DKK , der er tilgaet fondens bundne kapital. Endvidere skal det bemaerkes, at der i omkostningsgruppen Rejseomkostninger og i omkostningsgruppen Forplejning er medtaget moms pa henholdsvis kr og kr.3.085, som vedrarer uddelingsomkostninger. Herudover har vi ingen bemaerkninger til grupperingen. 3. Ingen bemaerkninger. Afslutning Da ovennasvnte arbejdshandlinger hverken er en revision eller et review i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, udtrykker vi ikke nogen konklusion om de samlede administrationsomkostninger pr. 31. december Hvis vi havde udf0rt yderligere arbejdshandlinger, revideret eller udf0rt gennemgang af regnskabet for 2012 for Lakkefonden i overensstemmelse med danske revisionsstandarder, kunne andre forhold vaere fundet og rapporteret til Dem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44,2900 Hellerup T: , F: ^7, pwc.dk

21 pwc Vores erklaering er udelukkende udarbejdet med det formal, der er naevnt i denne erklaerings indledning, og til Deres brug. Den ma ikke bruges til noget andet formal eller videregives til nogen anden uden vores forudgaende tilladelse. Erklaeringen vedrarer kun de konti og forhold, der er naevnt ovenfor, og kan ikke udstraekkes til at omhandle regnskabet for 2012 for L0kkefonden som helhed. Hellerup, den 17. oktober 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor 2af 2

22 pwc Lokkefonden Direktor Sofie Miinster Vestergade 10B, Kjzibenhavn K 17. oktober 2013 Kaere Sofie Miinster, Bestyrelseshonorar Du har anmodet os om en udtalelse om grundlaget for bestyrelseshonorar i fonden udbetalt til Lars Lokke Rasmussen vedrorende fondens foredragsvirksomhed. Vi kan i den forbindelse oplyse f0lgende: Lokkefonden, der er stiftet pa initiativ af Lars L0kke Rasmussen, har bl.a. til formal at virke til gavn for drenge pa kanten ved at stotte og gennemf0re projekter om initiativer, der bryder vanetamkning og afprover nye metoder, og motiverer drenge til at tage ansvar for at fa en uddannelse, et job og g0r dem i stand til at blive aktive samfundsborgere. Fondens bundne kapital er pa kr , som er tilvejebragt ved indsamling. Midlerne til fondens aktiviteter tilvejebringes herudover dels ved indgaelse af st0tteaftaler, og dels ved at Lars Lokke Rasmussen gennem foredragsvirksomhed opnar stottebidrag til fondens indtaegter. I forbindelse med tilrettelaeggelse af fondens aktivitet blev der, efter radgivning fra fondens revisor, indhentet et bindende ligningssvar fra Skat for at fa afklaret, at midler, doneret til fonden i forbindelse med Lars Lokke Rasmussens foredragsvirksomhed, skulle beskattes i fonden. Det blev i samme forbindelse fastsat, at Lars Lokke Rasmussen skulle modtage et honorar pa kr som bestyrelsesmedlem for denne foredragsvirksomhed. Der er i ovrigt ikke udbetalt honorar for bestyrelsesarbejdet i fonden. Med venlig/hilsen Partner PricewaterhouseCoopersStatsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr Strandvejen 44, 2900 Hellerup T: , F: ,

23

24

25

26

27

28

29