SFAH Generalforsamling 30. april 2011 i ABAs lokaler, Nørrebrogade 66D, 2200 København N Kl Dagsorden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SFAH Generalforsamling 30. april 2011 i ABAs lokaler, Nørrebrogade 66D, 2200 København N Kl. 18-19.45 Dagsorden"

Transkript

1 SFAH Generalforsamling 30. april 2011 i ABAs lokaler, Nørrebrogade 66D, 2200 København N Kl Dagsorden Ad Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab 4. Indkomne forslag: Forslag til vedtægtsændringer 5. Valg A) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter B) Valg af revisor samt revisorsuppleant 6. Eventuelt Mads Einar Nielsen blev valgt som dirigent, Christoph Klinger blev valgt som referent. Ad 2. Formand Martin E.O. Grunz kunne for 2010 berette om et tendentielt faldende medlemstal (ca. 100 fordelt over to år), hvor den tvungne digitale online-tilgængeliggørelse af SFAHs virksomhed, herunder Arbejderhistorie og finanskrisen formodes at være stærke bevæggrunde til at SFAH vælges fra som en direkte kontaktflade. Der er igangsat en større brugerundersøgelse og folderproduktion med henblik på at både holde eksisterende medlemmer og målrette medlemshvervningen, herunder på uddannelsessteder og især universiteterne. SFAH har været aktive formidlere med visninger af arbejderfilm i Valby og Århus, rundvisninger i Arbejdermuseets særudstilling om Den finske borgerkrig, uddelingen af Arbejderhistorieprisen 2010 til Tine Jensen for specialeafhandlingen "Et æble om dagen ". En undersøgelse af landarbejdernes sundhedsforhold i relation til kost og ernæring i perioden cirka fra Københavns universitet samt 40 årsjubilæumsarrangement i december SFAHs hjemmeside, nyhedsbrev og Facebook-profil bruges til annoncering af arrangementerne. SFAH arbejdede i 2010 også hen imod udgivelsen af Knud Knudsens disputats Dansk fagbevægelse frem til fra arbejdets perspektiv ved Aalborg Universitet i forbindelse med hans forsvar den 18. februar Projektet blev fuldt finansieret. Bestyrelsen har holdt fem møder og blandt andet arbejdet hen i mod forslag til vedtægtsænringer. Anette Eklund Hansen kunne på redaktionens vegne berette om et meget fantastisk år for Arbejderhstorie i Temaudgivelserne 3/2009-3/2010 om hhv. klasseanalyser og arbejderhistorie, Arbejderkvinder i 100 år og 1968 og efter har været succeser. Artikelproduktionen er høj og redaktionen er tilfreds med planerne for 2011, der blandt andet byder på et temanummer om politisk turisme sammen med vores svenske pendant. Afslutningsvis blev det bemærket: Det går rigtig godt! De fremmødte medlemmer pegede på at bestyrelsen fortsat og mere aktivt skal modarbejde det faldende medlemstal med arrangementer, publikationsvirksomhed og pr. Der skal tages højde for publikums forventninger og forudsætninger og al aktivitet skal ses som en bred indgang til SFAH.

2 Ad 3. Kasserer Jesper Jørgensen fremlagde årsregnskabet udsendt som bilag til invitationen til generalforsamlingen og knyttede et par kommentarer til det var økonomisk set et lille år med en årsomsætning på ca kr. (2009: kr.) og et årsresultat på kr. Dette kan til dels føres tilbage til det faldende medlemskontingenter, salg af poublikationer og en omlægning af tilskud fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Desuden har SFAH været udsat for et (politianmeldt) røveri af portokassen (frimærker) på små kr. Egenkapitalen er dog stadigvæk på plussiden med kr. Årsregnskabet blev godkendt af forsamlingen. Ad 4. Næstformand Mads Einar Nielsen motiverede ændringsforslagene til vedtægter med bl.a. en opstramning af de eksisterende vedtægter samt klare oplysninger om processer vedrørende beslutninger i selskabet. Efter en livlig debat med ændringsforslag og diskussion af især 3-5 blev SFAHs nye vedtægter godkendt af generalforsamlingen. Se bilag 1. Ad 5. A) Følgende ny- og genopstillede kandidater blev valgt til bestyrelsen: Søren Kolstrup, Darius Monfared, Mads Einar Nielsen, Thomas Wegener Friis, Martin O.E. Grunz (suppleant) og Morten Møller (suppleant). En aktuel liste over samtlige bestyrelsesmedlemmer offentliggøres på selskabets hjemmeside. B) Følgende genopstillede kandidater blev valgt som revisorer og revisorsuppleant: Henning Grelle, Knud Holt Nielsen og Lars K. Christensen (suppleant). Ad 6. Henrik Olsen og Reinout Bosch kunne orientere om opstart af Arbejderhistorisk Cirkel på Københavns Universitet. Cirklen har allerede holdt to arrangementer med hhv. Anette Tengberg og Claus Bryld og efterlyste aktuelt en oplægsholder til et arrangement om fagbevægelse og solidaritet. Cirklen kan kontaktes ved at sende en til: Afgående formand Martin O.E. Grunz ønskede Arbejderhistorisk Cirkel held og lykke. Han takkede for de år han havde siddet i bestyrelsen og ønskede SFAH og den nye bestyrelse det bedste.

3 Bilag 1: SFAHs vedtægter, godkendt af generalforsamlingen den 30. marts 2011 Navn og hjemsted 1 Foreningen navn er Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie og forkortes SFAH. Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 Selskabets formål er at styrke forskningen i og formidlingen af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie. Selskabet er uafhængigt i politisk og ideologisk henseende. Medlemmer og kontingent 3 Som medlem kan optages enhver person og organisation, der ønsker at fremme dens formål. Kontingentet opkræves for et år ad gangen og fastsættes af bestyrelsen. Et medlem, der handler i strid med eller i øvrigt modarbejder foreningens formål, eller skader foreningens eller dens medlemmers anseelse, kan ekskluderes som medlem af foreningen ved indstilling fra bestyrelsen til generalforsamlingen. Den berørte part har ret til personligt at forelægge sin sag for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan slette et medlem, der undlader at betale kontingent, der har været forefalden i mere end to måneder. Medlemmer kan genoptages mod betaling af restancen. Stk. 5 Udmeldelse af foreningen sker skriftligt til foreningens sekretariat med virkning fra udløbet af medlemskabets kontingentsperiode. Generalforsamlingen 4 Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts. Indkaldelse med dagsorden offentliggøres på foreningens hjemmeside og nyhedsbrev med mindst 3 ugers varsel.

4 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden for bestyrelsen i hænde senest 14 dage før mødet finder sted. Stemmeret ved generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen mod forevisning af dokumentation for gyldig kontigentindbetaling. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling omfatter følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 4. Indkomne forslag 5. Valg a) Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter b) Valg af revisorer samt revisorsuppleant 6. Evt. Stk. 6 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det påkrævet. Endvidere skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 15 medlemmer forlanger det. En sådan generalforsamling indkaldes med samme varsel som den ordinære generalforsamling. Stk. 7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Dirigenten afgør hvorledes afstemningen skal foregå. Såfremt det kræves af ét medlem skal der afholdes skriftlig afstemning. Hvis der er lige stemmer for og imod et forslag til beslutning, er forslaget ikke vedtaget. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer afgøres valget i tilfælde af stemmelighed ved lodtrækning. Bestyrelsen 5 Selskabet ledes af en bestyrelse på højest 8 medlemmer, valgt af generalforsamlingen for en toårig periode. Der vælges således højest fire bestyrelsesmedlemmer på hhv. lige og ulige år. Hvert år vælges desuden en 1. og 2. suppleant for en etårig periode. Disse er arbejdende suppleanter. En suppleant indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem trækker sig fra sin post i løbet af valgperioden. Hvert år vælges endvidere to revisorer og en revisorsuppleant. Opstillingsberettiget er ethvert medlem, der ønsker aktivt for foreningens mål og som i øvrigt overholder de gældende vedtægter.

5 Stk. 5 Genvalg kan finde sted. Den daglige ledelse 6 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Sekretariatsopgaver varetages af en sekretær. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede. I tilfælde af fravær indtræder de arbejdende suppleanter med stemmeret. Stk. 5 Formanden leder bestyrelsens forhandlinger og i dennes forfald næstformanden. Stk. 6 Formanden drager omsorg for, at der føres protokol over bestyrelsens møder. Tegningsregler og hæftelse 7 Foreningen tegnes af formand og kasserer i fællesskab eller en af disse i forening med to bestyrelsesmedlemmer. Der kan gives prokura til både/enten kasserer og/eller sekretær til at disponerer over foreningens bankkonti. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for foreningens tilskud med mindre tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. Regnskab og revision 8 Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Selskabets regnskabsår følger kalenderåret.

6 Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 8 dage før generalforsamlingen. Vedtægtsændringer eller opløsning 9 Til vedtagelse af vedtægtsændringer eller beslutning om foreningens opløsning kærves, at mindst halvdelen af medlemmerne af bestyrelsen er repræsenteret på den ordinære generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne eller beslutningen om opløsning skal vedtages, og at mindst ¾ af de fremmødte stemmer for vedtægtsændringen eller beslutningen om opløsning. Beslutter generalforsamlingen, at foreningen opløses, træffer den samtidigt beslutning om anvendelse af foreningens formue til en anden lignende almennyttig foreningen og dets arkiver overgår il Arbejderbevægelsens Bibliotek og arkiv.

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Dynamisk Korttidsterapi Danish Society for Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST

VEDTÆGTER FOR KREDS VEST KREDS VEST VEDTÆGTER FOR KREDS KREDS VEST VEST 1. KREDSENS NAVN Stk. 1. Kredsens navn er Kreds Vest. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er København

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for KFA Kampsport for alle

Vedtægter for KFA Kampsport for alle Vedtægter for KFA Kampsport for alle Glostrup Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Marts 2010 Vedtægter for KFA Kampsport for alle 1. Navn og hjemsted Vedtægt for KFA - Kampsport for alle. Foreningens

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget.

VEDTÆGTER. Formand og kasserer er underskriftsberettiget. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og formål 1 stk.1 Foreningens navn: Cypern Veteranerne i Danmark af 24-10 2012. 1 stk. 1.1 Foreningens hjemsted: Formandens adresse 1 stk. 1.2 Foreningens Formål er: 1 stk.

Læs mere