Udbud af finansielle tjenesteydelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af finansielle tjenesteydelser"

Transkript

1 Udbud af finansielle tjenesteydelser Indholdsfortegnelse 1. Udbudsvilkår 1.1. Udbudsbetingelser Tilbudsgivning Tilbudsprocessen Tilbudsudformning Tilbudsforhold og optioner Tildelingskriterium Kravsspecifikation 2.1. Samlet økonomi 2.2. IT-understøttelse 2.3. Betalingstransaktioner 2.4. Service vedr. betalingstransaktioner Kontraktudkast 11 Bilag 1 Tilbudsliste Bilag 2 Tro- og loveerklæring Side 1 af 15

2 1. Udbudsvilkår Udbudsform Offentlig udbud af pengeinstitutaftale i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Alternative bud accepteres ikke. Ordregivende myndighed Den nye Vejle Kommune etableres pr og vil bestå af kommunerne Børkop, Egtved (ekskl. Nebel sogn), Give, Jelling, Vejle Kommune samt Grejs sogn (fra Tørring-Uldum kommune). Ny Vejle Kommune udgør pr ca borgere. og bliver derved den 6. største kommune i Danmark. Herefter benævnt "Ordregiver". Ordregivers adresse er: Vejle Kommune Skolegade Vejle Kontraktgenstand Udbuddet omfatter følgende: Daglige betalingstransaktioner CPV: Bank: - CPV: & Service vedr. øvrige transaktioner CPV: IT-understøttelse af betalingstransaktioner mv. CPV: Kontraktperiode Kontrakten er gældende i perioden fra til , med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år til De første 3 måneder af kontraktperioden betragtes som prøvetid. Aftalen kan opsiges af ordregiver med 3 måneders opsigelsesvarsel, såfremt det er sagligt begrundet. Aftalen omfatter ikke: Transaktioner, der jf. lovgivningen skal foregå via OBS-kontoen. Tidsindskud og Låneoptagelse. Rådgivning om formue-/gældspleje. Anden finansiel rådgivning. Administration af legater. De betalings-transaktioner, der er omfattet af udbuddet, udgør aktuelt i de 5 nuværende kommuner tilsammen minimum 360 mio. kr. pr. måned, opgjort på såvel ind- som udbetalinger. Heri er ikke indeholdt transaktioner via OBS-kontoen. De 5 kommuner i den kommende Vejle Kommune har mange fællestræk omkring konto-opbygning mv, men i forbindelse med dannelsen af den nye Vejle Kommune vil der skulle etableres en helt ny kontostruktur mv. det forventes at tilbudsgiver i løbet af 4. kvartal 2006 indgår aktivt og omkostningsfrit i denne opgave, med mindre andet anføres i det afgivne tilbud. De 5 nuværende kommuner, samt den fortsættende nye Vejle Kommune, anvender økonomisystemet Side 2 af 15

3 ØS2000, der ejes af en brugerklub, som udvikler systemet i samarbejde med EDB Gruppen. Endvidere anvendes en række KMD-systemer, herunder KMD-Udbetaling Udbudsbetingelser Tilbudsgivning Tilbud skal sendes i lukket kuvert. Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for, at tilbuddet når rettidigt frem. Tilbud, der helt eller delvis modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke komme i betragtning. Alle relevante oplysninger skal fremgå af tilbuddet. Vurdering af tilbud vil blive foretaget på grundlag af det modtagne tilbudsmateriale, hvorfor dette skal være fyldestgørende. Tilbud samt tilhørende materiale/information skal affattes på dansk. Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af tilbud og medfølgende dokumentation er kommunen uvedkommende. Sidste frist for modtagelse af tilbud er: Mandag kl Alle henvendelser og tilbud, herunder spørgsmål m.v., skal i løbet af udbudsprocessen skriftligt rettes til: Vejle Kommune Att.: Indkøbsafdelingen Jacob Saxeskov Skolegade Vejle Tilbud mærket: Må ikke åbnes Tilbud på finansielle tjenesteydelser. Tilbudsmaterialet ønskes fremsendt skriftligt i 3 eksemplar, samt 1 eksemplar på cd-rom (MS Office) eller på . Materialet skal indeholde tilbudet hvor bilagene i udbudsmaterialet, er udfyldt i uændret format. Vedståelsesfrist til d. 29. december Tilbudsprocessen Tilbud vil blive behandlet med diskretion og vil ikke blive returneret. Indkomne tilbud vil blive åbnet samtidig. Udbudets tidsplan er som følgende: Udbudsprocessen: 1. Spørgefrist (skriftlig) Tilbudsfrist Tirsdag kl Mandag kl Der er ikke adgang til at overvære åbningen af tilbud. Har tilbudsgiver spørgsmål eller bemærkninger til udbudsmaterialet, eller finder tilbudsgiver, at udbudsmaterialet er uklart på et eller flere punkter, opfordres tilbudsgiver til at søge dette afklaret ved at rette skriftlig henvendelse til Vejle Kommune inden tirsdag den Alle henvendelser vil blive besvaret skriftligt i anonymiseret form og fremsendt til alle tilbudsgivere. godtages som skriftligt kommunikationsværktøj. Indkomne tilbud behandles administrativt af kommunens økonomiafdeling, hvorefter indstilles beslutningen til behandling i Sammenlægningsudvalget. Side 3 af 15

4 Tilbudsudformning Tilbudsgiver skal oplyse betingelserne ved henholdsvis indestående og træk på den løbende konto. Oplysningerne skal opgøres i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Herudover skal tilbudsgiver oplyse eventuelle gebyrer, der vil blive anvendt i samarbejdet. Samtlige bankkonti, som ordregiver har brug for til den daglige drift, vil være omfattet af aftalen. Alle konti knyttet til aftalen skal kunne indgå i et rentenetting-system, og rentetilskrivning skal kunne ske på grundlag af den daglige nettosaldo for samtlige konti. Renteberegning og tilskrivning skal dog også kunne ske på den enkelte konto. Det skal være muligt for ordregiver og dens institutioner at kunne trække kontoudtog i forskellige intervaller, når som helst det ønskes, via det betalings- og informationssystem, som tilbudsgiver anvender. Tilbudsgiver skal honorere lovgivningen vedrørende NemKonto. Intentionerne med NemKontolovgivningen er at begrænse kontant- og checkudbetalinger til borgere mest muligt. Tilbudsgiver skal som følge heraf forpligte sig til at oprettet en bankkonto til samtlige de borgere, der får udbetalt ydelser fra ordregiver, men som endnu ikke har en bankkonto. Det skal oplyses, såfremt pengeinstituttet opstiller særlige betingelser i relation til tildeling af en bankkonto til de berørte borgere. Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af udbudsmaterialet, herunder kravspecifikation og tilbudslister. Såfremt der er ét eller flere punkter i udbudsmaterialet, som tilbudsgiver ikke kan acceptere, skal tilbudsgiver tage et udtrykkeligt forbehold herfor, som skal begrundes. Tilbudsgiver opfordres til at undlade at tage forbehold over for udbudsmaterialet, herunder det i udbudsmaterialet indeholdte kontraktudkast, da tilbudsgiver derved risikerer, at ordregiver vil være både berettiget og forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Som anført i udbudsbekendtgørelsen er der ikke adgang til at afgive alternative tilbud. Såfremt der ikke er taget et udtrykkeligt forbehold anses tilbuddet for at være afgivet i overensstemmelse med det samlede udbudsmateriale, herunder navnlig kontraktvilkår. Forbehold til enkelte kontraktbestemmelser skal bilægges forslag til alternativ formulering. For at sikre sammenlignelighed mellem de indkomne tilbud accepteres forbehold for følgende forhold ikke under nogen omstændigheder: De tilbudte priser/gebyrer, De fastsatte tidsfrister, herunder vedståelsesfristen, At tilbudsgivers almindelige kontraktvilkår skal gælde, Udbudsmaterialets kontraktvilkår Korrekt udfyldelse af tilbudslisten. Såfremt der er taget et lovligt forbehold, vil Ordregiver på en objektiv og gennemskuelig måde prissætte forbeholdet ved tilbudssammenligningen, hvis forbeholdet skal kapitaliseres. Ordregiver forbeholder sig ret til at afvise tilbud som værende ikke-konditionsmæssige, hvis det indeholder uacceptable forbehold eller forbehold, der ikke kan prissættes. I tilfælde af at Tilbudsgiver efter fristen for skriftlige spørgsmål bliver opmærksom på uklarheder i udbudsmaterialet, skal Tilbudsgiver i tilbuddet angive hvilke forudsætninger, der er lagt til grund. Ordregiver lægger afgørende vægt på, at samtlige aspekter og spørgsmål i udbudsmaterialet er fyldestgørende behandlet og besvaret. Tilbudt skal udformes efter følgende retningslinier og disposition: 1. Resumé af den tilbudte løsning med beskrivelse af hovedkoncept og væsentligste delelementer og sammenhænge. 2. Fortløbende beskrivelse af løsning af de i kravspecifikation oplistede krav. Der er mulighed for at henvise til yderligere uddybning af svar i tilbudslisten eller uddybende bilag. 3. Tilbudsgivers begrundede forbehold. 4. Besvarelse af alle krav i udbudsmaterialet, samt: Side 4 af 15

5 Angivelse af forhold omkring tilbudsgiver: Erfaring med andre kommuner Kontaktpersonernes erfaring Repræsentation i lokalområdet 5. Udfyldelse af Bilag 1. vedr. tilbudsliste Bilag 2. vedr. tilbudsgivers tro- og love erklæring Tilbudsforhold og optioner Samtlige bankkonti, som ordregiver har brug for til den daglige drift, vil være omfattet af aftalen. Dog kan ordregiver vælge at oprette et mindre antal konti i andre pengeinstitutter, såfremt en af ordregivers afdelinger/institutioner ikke ligger i umiddelbar nærhed af en af tilbudsgivers filialer. Der skal i aftaleperioden være mulighed for både at forøge og reducere antallet af daglige konti efter behov. Såfremt der knytter sig særlige betingelser til en sådan forøgelse eller reduktion af antallet af konti, skal det tydeligt fremgå, ligesom eventuelle gebyrer tydeligt skal angives. Ordregiver ønsker oplyst og prissat følgende option: Om de selvejende institutioner som ordregiver har driftsoverenskomst med, kan få samme vilkår som ordregiver, herunder beskrivelse af om det påvirker vilkår i aftalen med kommunen generelt Tildelingskriterium Tildelingskriteriet er Det mest økonomiske fordelagtige tilbud. Der vil blive lagt vægt på følgende delkriterier i prioriteret rækkefølge: Delkriterier Vægt Krav ref. Samlet økonomi 50% 1 IT-understøttelse 20% 2 Betalingstransaktioner 15% 3 Service vedr. betalingstransaktioner 15% 4. Følgende del- og Underkriterier vil lægge til grund for tilbudsvurderingen: 1. Samlet økonomi: Rentevilkår Gebyrer/kurtage- og provisionsvilkår Omkostninger forbundet med IT-systemer Valideringsregler (Valør mv.) indbetalinger udbetalinger offentlige afgifter 2. IT-understøttelse: Kontosystem kontoopbygning & antal konti, kontoinformationer og kontoudskrifter Automatisk saldoudligning, tømning m.v. Side 5 af 15

6 Likviditetsoverblik & likviditetsstyring Rentenetting Officebanking system Funktionalitet Brugervenlighed Betalingssystemer Indbetalinger & udbetalinger, systemer, funktionalitet og produkter Betalings-/udvekslingsformater, EDIFACT mv. Brugervenlighed 3. Betalingstransaktioner: Indbetalinger (eksempelvis) Overførsler fra OBS-konto Via PBS NemKonto Kontantindbetalinger, herunder døgnboks Udbetalinger (eksempelvis) Via overførselsservice (PBS) Via NemKonto/KMD-udbetaling Leverandørbetalinger fra eget økonomisystem, hvori indgår begrænset anvendelse af check-udbetalinger Konto-til-konto overførsler Kontanthævninger checks 4. Service vedr. betalingstransaktioner: Parkeringsautomater (mønoptælling) Servicering og rådgivning af daglige transaktioner Årlig engagementsopgørelse Side 6 af 15

7 2. Kravspecifikation 2.1 Samlet økonomi: Rentevilkår Rentetilskrivning skal finde sted kvartalsvis og renteberegning skal ske ved daglig forrentning af nettosaldoen for samtlige konti, henhørende under koncernkontoen. Rentesatsen, som tilbudsgiver tilbyder, skal angives som et tillæg/fradrag til Nationalbankens til enhver tid gældende indskudsbevisrente. Såvel tillæg/fradrag for indestående samt for træk på kredit skal angives. Skulle Nationalbankens indskudsbevisrente stå i misforhold til renten på det korte pengemarked, eller hvis Nationalbanken lader indskudsbevisrenten udgå som renteinstrument, er partnerne berettiget til at optage forhandling om fastsættelse af et andet rentegrundlag på baggrund af det korte pengemarked. Ordregiver vil i tildeling af point beregne en årlig rente ud fra følgende forudsætninger: Den en gennemsnits likviditet på 60 mio. kr. Den en gennemsnits likviditet på 60 mio. kr. Derfor skal der i tilbudet angives en rentesats for følgende beholdninger: mio. kr mio. kr mio. kr mio. kr. mere end 120 mio. kr. Gebyrer/kurtage- og provisionsvilkår Tilbudsgiver skal klart tilkendegive, såfremt der i forbindelse med eventuelle specielle tjenesteydelser vil kunne forekomme omkostninger i form af gebyrer/kurtage. Valideringsregler (Valør mv.) indbetalinger udbetalinger offentlige afgifter Tilbudsgiver skal redegøre for samtlige valideringsforhold ved alle former for indbetalinger til ordregiver og udbetalinger fra ordregiver. Særligt ønskes oplyst: 1 hvorledes indbetalinger, udbetalinger samt overførsler mellem egne konti valideres. Beskrivelsen ønskes oplyst pr. betalingstype. 2 tilbudsgivers regler for tilbagekaldelse og tilbageførsel af udbetalinger, der foretages via bogføringscentral 3 hvilke muligheder der er for søgefunktion for en enkelt betaling i bankfilen ved udbetalinger, der foretages via bogføringscentral. 4 hvilke muligheder der er for sletning af enkeltbetalinger i en samlet fil ved udbetalinger, der foretages Side 7 af 15

8 via bogføringscentral. 2.2 IT-understøttelse: Kommunikationsmuligheder Ordregiver anvender produkter fra Microsoft. Operativsystemet er pt. Windows XP og kontorpakken er Office2000 og Office XP. Internetbrowser er MS Internet Explorer, pt. version 6. Krav til online-banking system Banksystemet skal være baseret på anvendelse af Internetbrowser fra Microsoft. Tilbudsgiver skal beskrive om der skal foretages særlig opsætning af browser eller skal installeres supplerende programmer på den/de computere der skal anvende banksystemet. Det er desuden et krav til online-banking systemet, at det fungerer i ovennævnte IT-miljø, samt løbende udvikles til at følge med udviklingen af ovennævnte produkter. Eks. påtænkes Windows Vista med tilhørende ny version af Internetbrowser indført i løbet af 1 år. Ordregiver anvender KMD-udbetalingssystem i tilknytning til økonomisystemet ØS2000. Det skal fremgå af tilbudet, hvorledes tilbudsgiver vil sikre sammenhæng mellem ordregivers udbetalingssystem og tilbudsgivers bogføringscentral. Tilbudet skal indeholde adgang til et on-line banking system. Systemet skal beskrives. Det er et krav at fuldmagtsforholdene skal kunne adskilles i en bestiller/indlægger og en godkend funktion, således at en betaling kun kan gennemføres med 2 uafhængige fuldmagtsindehavere. Kontoudtog/daglige posteringer skal kunne hentes via det tilbudte on-linebanking system, og informationerne skal umiddelbart kunne overføres til Excel-regneark. Tilbudet skal indeholde oplysninger om alle muligheder for elektronisk kommunikation med tilbudsgiver i relation til administration af ordregivers daglige bankforretninger. Eventuelle priser på brugen af online-bankingsystem bedes oplyst. 2.3 Betalingstransaktioner: Indbetalinger (eksempelvis) Overførsler fra OBS-konto Via PBS m.m. NemKonto Kontantindbetalinger, herunder døgnboks Overførsler fra OBS-konto Netto-indeståendet på ordregivers OBS-konto overføres den 2. bankdag i måneden Via PBS m.m. Debitorindbetalinger til ordregiver NemKonto Indbetalinger fra andre offentlige myndigheder Kontante indbetalinger Side 8 af 15

9 Ordregivers forvaltninger/institutioner skal have mulighed for at kunne indsætte kontanter/checks direkte i pengeinstituttet. Bogføringstekst skal angive, hvem der har foretaget indbetalingen. Udbetalinger (eksempelvis) Via overførselsservice (PBS) Via NemKonto/KMD-udbetaling Leverandørbetalinger fra eget økonomisystem, hvori indgår begrænset anvendelse af checkudbetalinger Konto-til-konto overførsler Kontanthævninger checks Udbetalingsformer Udbetalinger foretages via Kommunedatas udbetalingssystem (KMD udbetaling), der via NemKonto fremsender til pengeinstituttets bogføringscentral Ordregivers økonomisystem, der fremsender udbetalingsfil til pengeinstituttets bogføringscentral. Heri indgår udskrivning af et begrænset antal bankchecks. Ordregiver foretager derudover i mindre omfang udbetalinger via pengeinstitutternes on-line system samt i begrænset omfang ved udstedelse af manuelle checks. Endvidere ønskes servicen i forbindelse med genfremfinding af checks belyst, herunder eventuelle gebyrer. Betalinger til og fra udlandet Tilbudsgiver bedes oplyse følgende i forhold til ind- og udbetalinger i udenlandsk valuta: - Ordregivers muligheder for veksling til og fra kontant udenlandsk valuta - Muligheder for indbetaling af modtaget kontant udenlandsk valuta - Muligheder for effektuering af betalinger i udenlandsk valuta til leverandører. Antal dage for valutabestilling samt gebyr i forbindelse med valutaveksling ønskes oplyst. Nationalbankoverførsler Tilbudsgiver skal oplyse om muligheden for at benytte Nationalbankoverførsel, herunder skal adviseringsfrist og evt. gebyr oplyses. Det kan oplyses, at Nationalbankoverførsler forventes at blive benyttet i meget begrænset omfang. Døgnbokse Tilbudsgiver skal beskrive Kommunens muligheder for at benytte døgnboks, herunder eventuelle gebyrer. Nem-Konto systemet Det er et krav, at tilbudsgiver til enhver tid forventer at kunne honorere lovgivningen vedrørende Nem- Konto. Intentionerne med indførelse af Nem-Konto ordningen i Danmark er at begrænse kontant- og checkudbetalingerne til borgere mest muligt. Dette bevirker, at alle borgere skal have en konto i en bank til rådighed. Tilbudsgiver skal som følge heraf forpligte sig til at oprette en bankkonto til samtlige de borgere, der får udbetalt ydelser fra ordregiver, men som endnu ikke har en bankkonto. Det skal oplyses, såfremt pengeinstituttet opstiller særlige betingelser i relation til tildeling af en bankkonto til de berørte borgere. Side 9 af 15

10 2.4 Service vedr. betalingstransaktioner: Parkeringsautomater Servicering og rådgivning af daglige transaktioner Årlig engagementsopgørelse Parkeringsautomater (Optælling af mønter) Kommunen har en række parkeringsautomater. Mønterne herfra skal kunne indleveres til en filial i Vejle midtby, hvor tilbudsgiver skal forestå mønttællerfunktionen. Gebyr for håndteringen skal oplyses. Servicering og rådgivning Tilbudsgiver bedes oplyse, hvorfra Kommunen bliver serviceret. Samtidig bedes den generelle daglige servicering beskrevet, herunder åbnings og telefon tider, og såfremt Kommunen får en eller flere faste medarbejdere stillet til rådighed i relation til afvikling af de daglige bankforretninger, bedes dette oplyst. Tilbudsgivers repræsentation(er)/filial(er) i lokalområdet, som er åben for borgerbetjening, bedes oplyst. Tilbudsgiver skal indenfor udbudsområdet rådgive og informere i forbindelse med nye tiltag og ændringer som f.eks. informationsteknologi, betalingsservice, Nationalbankoverførsler m.v. samt andre områder, der måtte være af interesse for Vejle Kommune. Pengeinstituttet forventes til enhver tid at kunne honorere ny lovgivning. I forbindelse med et eventuelt skift af pengeinstitut skal tilbudsgiver stille den fornødne ekspertise til rådighed, således at skiftet bliver omkostningsfrit for Kommunen. I tilbudet skal den kontaktperson, der skal forestå et eventuel skift, oplyses, endvidere skal kontaktpersonens erfaring med kommuners/amters skift af pengeinstitut angives. Årlig engagementsopgørelse I overensstemmelse med de mellem Finansrådet og foreningen af Statsautoriserede Revisorer udarbejdede retningslinier af 15. februar 1996 kan der rekvireres en årlig engagementsopgørelse til brug for ordregivers revision. Side 10 af 15

11 3.Kontraktudkast 3.1 Parterne Imellem X udbyder XX XX XX (i det følgende kaldet udbyder) og Firma Adresse Postnr. By. (i det følgende kaldet kontrakthaver) indgået nærværende kontrakt. 3.2 Kontraktgrundlag - kontrakttype Nærværende kontrakt er indgået efter afholdt udbud i overensstemmelse med EU's udbudsregler, jf. Rådets direktiv nr.2004/18/ef af 31. marts 2004 og bekendtgørelse nr. 937 af 16. september 2004 fra Økonomi- og Erhvervsministeriet. Kontrakten beskriver udbyders og kontrakthavers forpligtigelser og rettigheder således, at kontrakten samt det af udbyder udarbejdede udbudsmateriale med bilag og kontrakthavers tilbud i prioriteret rækkefølge udgør det samlede kontraktmateriale. Er andet ikke bestemt i kontrakten, gælder Købelovens regler om forbrugerkøb. Kontrakthavers almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder ikke anvendelse i denne kontrakt. 3.3 Kontraktens omfang Levering af Bankydelser som beskrevet i kravspecifikationen. Se hovedafsnit 2. Leverancens omfang bestemmes af de ordrer, som udbyder løbende afgiver. 3.4 Kontraktperiode Kontrakten er gældende fra den til og med den med mulighed for forlængelse i op til 2 år. Udbyder skal senest give kontrakthaver besked om, hvorvidt man ønsker at gøre brug af optionen og længden heraf. 3.5 Bonus, gebyrer m.v. Omsætningen med udbyder vedr. denne kontrakt må ikke blive genstand for udbetaling af bonus, gebyr, rabatandel eller anden form for godtgørelse til tredjemand. 3.6 Fakturering Faktura skal gebyrfrit fremsendes elektronisk, jf. Lov nr af 27. december 2003 om offentlige betalinger, på baggrund af oplyste EAN-lokationsnumre og kan indeholde følgende oplysninger: Rekvirent EAN nr. Ordre-/rekvisitionsnummer Varebetegnelse og kvantum Fakturabeløb Evt. cpr. nummer på modtager Side 11 af 15

12 3.7 Priser Jf. de i kontrakthavers tilbud af den x. x. 200X angivne enhedspriser (ekskl. moms) som er gældende indtil x. XXX 200X. Priserne kan herefter reguleres en gang årligt i henhold til punkt 3.8. Prisfald skal uden ophold komme udbyder til gode. 3.8 Prisregulering (udkast) Den prisregulering, der er gældende for dette udbud, er markeret med et kryds. Regulering af prisen skal ske i henhold til udviklingen i Kommunernes Landsforenings udmeldte løn- og prisindeks for Øvrige tjenesteydelser m.v. (art.4.9). Nettoprisindex med udgangspunkt i indexet for x mdr. x år Lønindex for industrien med udgangspunkt i indexet for x mdr. x år. Første regulering vil foregå X.X.200X på baggrund af den senest oplyste fremskrivningsprocent for det pågældende budgetår. Supplerende produkter / ydelser indenfor denne kontrakt følger samme prisregulering Særskilt aftale vedr. prisregulering - indsættes her 3.9 Betaling Den betalingsbetingelse, der er gældende for dette udbud, er: Betalingsbetingelsen er 30 dage fra modtagelse af korrekt faktura Offentlige påbud Kontrakthaver er forpligtet til at overholde alle direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav og regler/påbud som naturligt henhører under dette arbejdsområde såvel på aftaletidspunktet som i kontraktperioden. Overtrædelser af disse bestemmelser vil blive betragtet som væsentlig misligholdelse. Udbyder er omfattet af forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Udbyder meddeler dog normalt ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Udbyder er ikke bundet af udtalelsen. Udbyders økonomiske interesser kan også være til hinder for aktindsigt. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til at videregive dem til andre myndigheder. Ovenstående bestemmelse gælder ikke såfremt lovgivning, eller 3. part forlanger og får medhold i begæring om aktindsigt i hele/dele af kontrakten. Udbyder skal i øvrigt henvise til offentlighedslovens almindelige regler om aktindsigt Underleverandør Såfremt kontrakthaver anvender underleverandører til opfyldelsen af kontrakten, garanterer kontrakthaver for opfyldelsen af kontrakten i samme omfang, som hvis kontrakthaver selv havde udført leverancen Miljø Udbyder har vedtaget en fælles miljøvenlig indkøbspolitik, der er gældende for alle udbyders afdelinger og institutioner. Udbyder ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte miljøbelastningen og fremme en udvikling og anvendelse af mindre miljøbelastende produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø. Endvidere ønsker udbyder aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel udbyders egne afdelinger, institutioner m.v. som hos udbyders leverandører af varer og tjenesteydelser. Kontrakthaver garanterer, at alt hvad der bliver leveret under nærværende kontrakt opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, -bekendtgørelser, EU-direktiver m.m. Side 12 af 15

13 3.13 Statistik Kontrakthaver skal efter anmodning udarbejde og fremsende statistik, efter aftale Overdragelse af aftale Kontrakthavers forpligtigelser i henhold til denne kontrakt kan ikke uden forudgående skriftlig aftale med kommunerne overlades til udførelse af anden / andre leverandører. Overtrædelse af bestemmelsen anses som væsentlig misligholdelse Overdragelse af rettigheder og fordringer De rettigheder og pligter, der fremgår af kontrakten og af de bilag, der hører til kontrakten, kan kontraktshaveren ikke overdrage, hverken i fuldt omfang eller kun delvist, og de krav, som kontraktshaveren har ifølge kontrakten med tilhørende bilag, kan kontraktshaveren ikke overdrage, sælge eller optage lån på grundlag af Misligholdelse Det fastsættes herved, at enhver tilsidesættelse af kontrakthavers forpligtigelser, det være sig en hvilken som helst mangel, forsinkelse mv., er misligholdelse. Foreligger der misligholdelse, skal kontrakthaver uden ugrundet ophold meddele udbyder dette, og kontrakthaver skal ved samme lejlighed underrette udbyder om, hvad der vil blive gjort for at afhjælpe misligholdelsen, og hvad kontrakthaver vil gøre for at undgå, at tilsvarende misligholdelser indtræder i fremtiden. Udbyder kan stille krav til den måde, hvorpå misligholdelsen skal bringes til ophør, og de skridt der skal tages for at undgå tilsvarende misligholdelse fremover. Udbyder kan fastsætte en rimelig frist, indenfor hvilken kontrakthaver skal opfylde sine forpligtigelser iht. denne kontrakt. Undlader kontrakthaver herefter at opfylde sine forpligtigelser, indenfor den af kommunerne fastsatte frist, er det at betragte som en væsentlig misligholdelse, jf. nedenfor. Dersom kontrakthaver gentagne gange ikke opfylder sine forpligtigelser iht. denne kontrakt, jf. eksempelvis ved reklamation, forsinkelser, fejlagtige leverancer, der er at betragte som misligholdelse, anses dette som væsentlig misligholdelse. Væsentlig misligholdelse berettiger til ophævelse af kontrakten med tilhørende bilag uden varsel. Går kontrakthaver konkurs eller indtræder der betalingsvanskeligheder, insolvens, betalingsstandsning eller likvidation, vil dette / disse forhold være at betragte som væsentlig misligholdelse, og de i tilknytning hertil fastsatte beføjelser vil kunne bringes i anvendelse i såvel umiddelbar forlængelse af udbyders kendskab hertil, som senere i forløbet, eksempelvis under en betalingsstandsning eller likvidation. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens bestemmelser, skal boet efter forespørgsel inden 5 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt boet vil indtræde. I øvrigt er kontrakthaver ansvarlig efter dansk rets almindelige regler om misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag, dækningskøb, erstatningsansvar mv. og det forudsættes, at reglerne herom kan bringes i anvendelse samtidig, således at betaling af erstatning, dækningskøb, forholdsmæssigt afslag mv. ikke udelukker hinanden Opfyldelseshindringer, herunder force majeure I tilfælde af force majeure, som defineret i Købeloven, herunder også strejke og lockout, som forhindrer opfyldelse, bortfalder parternes forpligtigelser i det omfang og så længe force majeure er til stede. Den af parterne der ønsker at påberåbe sig force majeure skal give den anden part meddelelse herom skriftligt så snart force majeure kendes eller konstateres, medmindre force majeure i sig selv umuliggør meddelelsen. Er force majeure isoleret til kontraktshavers virksomhed, eller områder kontrakthaver bærer risikoen for, kan udbyder kontrahere til anden side så længe force majeure er til stede. Ved force majeure der er forårsaget af strejke og/eller lockout eller anden konflikt, er parterne beretti- Side 13 af 15

14 get til at hæve kontrakten efter leveranceudeblivelse i 10 kalenderdage Erstatning og forsikring Kontrakthaver er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for enhver person- og tingskade, herunder også erhvervs- og produktansvar samt hændelige skader som måtte opstå i forbindelse med de af kontrakten omfattede produkter og sideprodukter Tvist Tvister afgøres ved udbyders værneting og efter dansk ret. Såfremt der opstår tvivl/uenighed om kontrakten, og der ikke kan opnås enighed om den/de givne forhold, kan parterne indkalde en opmand. Opmanden skal godkendes af begge parter og besidde relevant fagkundskab - såvel branchemæssigt som juridisk og økonomisk - i forhold til den/de givne problemstillinger, der ønskes behandlet. Den af parterne der ønsker at anvende opmand skal snarest og senest 7 kalenderdage efter tvivlen/uenighedens opståen meddele modparten, at man ønsker at indkalde en opmand. Sagen skal så vidt muligt afgøres hurtigt, og senest 14 kalenderdage efter meddelelsen om begæringen om opmandens medvirken. Fravigelser fra denne frist kan alene ske ved opmanden. Opnås der ikke enighed om opmanden, kan denne udpeges af præsidenten for Sø- og Handelsretten i København. Udgifterne til opmandes medvirken deles som udgangspunkt 50/50, medmindre opmanden fastsætter en anden fordeling Kontraktændringer Nærværende kontrakt samt bilag til denne, kan kun ændres ved skriftlig kontrakt imellem udbyder og kontrakthaver. Indførte ændringer, der ikke må forrykke udbudsgrundlaget væsentligt, skal fremgå af ændringsmeddelelser, underskrevet af begge parter Ændringer i direktiver og love Sker der i kontraktperioden ændringer af direktiver, love, bekendtgørelser, myndighedskrav, regler / påbud og regulativer mv., der på væsentlige områder ændrer den udbudte opgave vil parterne kunne anvende reglerne under punktet misligholdelse, såfremt der måtte opstå tvivl som følge heraf. Tilsvarende er gældende, såfremt udbyder af strukturmæssige årsager ændrer den udbudte opgave / ydelse væsentligt, og dette ikke er i strid med udbudsreglerne Forsikring Tilbudsgiver er forpligtet til at være dækket af relevante forsikringer i forhold til den opgave som udbydes, herunder erhvervsansvarsforsikring Inhabilitet Leverandøren har pligt til at sikre, at der ikke er medarbejdere som er inhabile i forhold til løsning af opgaven skitseret af udbyder. Især i ift. Forvaltningslovens Tavshedspligt Leverandøren og dennes medarbejdere er undergivet tavshedspligt efter straffelovens 152 a, jfr Offentliggørelse af kontrakten Nærværende kontrakt er fortrolig, og kan hverken helt eller delvist offentliggøres uden, at parterne på forhånd og skriftligt har aftalt, hvad der kan / skal offentliggøres. Udbyder gør kun aftalen delvist tilgængelig for medarbejderne på udbyders Intranet. Ved kontraktens indgåelse skal der, såfremt én af parterne ønsker en offentliggørelse af kontrakten udarbejdes en fælles pressemeddelelse. Ved eventuelle senere udtalelser til pressen om det af kontrakten omfattede, skal modparten orienteres om udtalelserne inden udsendelse foretages. Side 14 af 15

15 Kontraktshaveren og dennes ansatte er forpligtet til at bevare absolut tavshed over for tredjemand om denne aftales indhold. Dette gælder også efter kontraktens udløb. Udbyder offentliggør i "Supplement til EF-tidende" med hvem der er indgået kontrakt. Dato: Udbyder Dato: Kontrakthaver Side 15 af 15

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL

Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Fælles EU-udbud på Headset - udbydes af 12-BY-GRUPPENS INDKØBSCENTRAL Indholdsfortegnelse 1.Indledning...3 1.1 Opgavens omfang...4 2. Udbudsbetingelser...4 2.1 Udbudsform...4 2.2 Vurdering af tilbudsgivers

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune

07.04.2014. Annoncering. På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune 07.04.2014 Annoncering På levering af briller og læsebriller til Slagelse kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Udbyders fremtidig rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. Forsikringsydelser. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. August 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på Forsikringsydelser til Fredericia kommune Offentligt udbud August 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark

Læs mere

Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion

Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion Intern Service, Indkøbskontoret Haderslev Kommune Udbud af befordring af skoleelever til og fra specialskolen Skolen ved Stadion Marts 2007 Side 1 af 60 Skolen ved Stadion Elever på Skolen ved Stadion

Læs mere

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012

Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456. Oktober 2012 E Offentlig-udbud nr. 2012/S2012-02456 Oktober 2012 Rammeaftale på køb af arbejdsbeklædning og sikkerhedsfodtøj til følgende Ordregiver: Esbjerg Forsyning A/S Herunder Esbjerg Spildevand A/S Esbjerg Varme

Læs mere

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878

EU-UDBUD BEGRÆNSET EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 EU-UDBUD FORSIKRINGSMÆGLERYDELSER BEGRÆNSET EU-UDBUD TILBUDSFASEN EU-UDBUD NR: 2010/S 235-358878 ODENSE KOMMUNE JANUAR 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012

UDBUDSBETINGELSER. EU-Udbud. Levering af flytteservice. til Fredericia og Middelfart Kommune. Offentligt udbud. Marts 2012 UDBUDSBETINGELSER EU-Udbud Levering af flytteservice til Fredericia og Middelfart Kommune Offentligt udbud Marts 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Jacob Prange Gothersgade 20 DK-7000

Læs mere

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune

Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Annoncering af Elbiler til Skive Kommune Skive Kommune 13. april 2011 Indholdsfortegnelse 1. Annonceringsbetingelser...4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed er:... 4 1.3 Opgavens omfang...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012

UDBUDSBETINGELSER. Udbud på. frisk frugt og grønt. til Fredericia kommune. Offentligt udbud. Januar 2012 UDBUDSBETINGELSER Udbud på frisk frugt og grønt til Fredericia kommune Offentligt udbud Januar 2012 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010

TILBUDSINDHENTNING. Tjenesteydelse. På levering af. Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 TILBUDSINDHENTNING Tjenesteydelse På levering af Madordning i dagtilbud fra 1. januar 2010 Svendborg Kommune 2. juni 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.2 Generel beskrivelse af udbuddet...4 1.2

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune

Udkast til kontrakt. vedr. levering af. Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune. Vesthimmerlands Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt vedr. levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang...

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13

ANNONCERING. På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 1/13 ANNONCERING På levering af 2 stk. fabriksnye minibusser til Slagelse Kommune 10072013 1/13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Afgivelse af tilbud... 3 2.

Læs mere

Udbud på tandproteser

Udbud på tandproteser Udbud på tandproteser Prisaftale vedrørende tandproteser bevilget til pensionister og kontanthjælpsmodtagere i Odder Kommune 18. juni 2013 Dokumentnr.: 727-2013-73160 side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106]

EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] KomUdbud EU-UDBUD [Internt referencenummer: 2012-129106] Varer Offentligt udbud På levering af brændstof og fyringsolie til KomUdbud KomUdbud 18.09.2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Generel

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. Rammeaftale vedrørende udbringning af dagligvarer 1 Parterne Nærværende aftale er indgået mellem Syddjurs Kommune Hovedgaden 77 8410 Rønde (i det følgende kaldet udbyder) Og Virksomhedens navn Vejnavn

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer

EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer EU-UDBUD Udbudsbekendtgørelsens nummer Vareindkøb Offentligt udbud På levering af Byggematerialer og værktøj til Sydjysk Kommuneindkøb Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generelt om Sydjysk

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser

Kontrakt vedr. gennemførelse af sammenlignelige brugertilfredshedsundersøgelser Bilag 1 Kontrakt Nærværende kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontrakten skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontrakten udfyldes af udbyder i tilfælde af en aftaleindgåelse.

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb, etablering og servicering af parkeringsautomater til Fredericia Kommune Offentligt annoncering August 2012 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune:

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere