REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018"

Transkript

1 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr Tlf. dir.: Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: P REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget Baggrund Forventningerne til kommunens økonomi blev opsummeret i økonomibilag nr. 6, og bilaget dannede grundlag for Kommunalbestyrelsens første behandling af budgetforslaget den 25. august Efter førstebehandlingen af budgetforslaget er der i andenbehandlingen indarbejdet justeringer på driftsbudgettet, en opdatering af indtægtsprognosen, en justering af pris- og lønskønnene, virkningerne af lov- og cirkulæreprogrammet, yderligere tekniske driftstilretninger og justeringer af anlægsbudgettet. Endelig er den politiske aftale om budget 2015 indarbejdet. Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi, hvormed der sikres en robust økonomi, der dels kan modstå varige tab på selskabsskatterne, dels kan rumme mere tilfældige udsving i indtægter og udgifter. Budgetforslagets resultatoversigt Budgetforslagets overordnede resultatoversigt er vist i tabel 1. Herudover er en detaljeret gennemgang af budget 2015 vist i tabel 2. Bilagene findes bagerst i dette notat. Resultatoversigten viser, at der i 2015 forventes et overskud på de løbende poster på 299,0 mio. kr. I budgetåret er planlagt et nettoanlægsbudget på 167,5 mio. kr. og et overskud efter anlæg på 131,5 mio. kr. Efter afdrag på den langfristede gæld og øvrige balanceforskydninger resulterer budgetforslaget i en likviditetsforøgelse på 96,8 mio. kr., så likviditeten ultimo 2015 er på 337,9 mio. kr. Den langfristede gæld forventes reduceret med 13,5 mio. kr. i 2015, således at der ultimo 2015 forventes en gæld på i alt 639,1 mio. kr. Som anført ved førstebehandlingen af budgettet er Ballerups særlige tilbagebetalingssag vedrørende selskabsskat afsluttet. Sagens afgørelse betyder, at Ballerup Kommune skal tilbagebetale 183,5 mio. kr. i 2016 (efter udligning 91,8 mio. kr.). Kommunen har med den flerårige økonomiske strategi opbygget likviditet, så beløbet kan tilbagebetales uden at det har betydning for kommunens øvrige økonomi. Efter tilbagebetalingen er sket, sikrer budgetforslaget, at kommunen overholder målsætningen om at have en ultimo likviditet på 170 mio. kr. Tilbagebetalingen betyder, at overskuddet på de løbende poster i 2016 falder til 41,1 mio. kr. I 2017 er overskuddet på 149,2 mio. kr., mens det i 2018 er 154,6 Side 1

2 mio. kr. Set over hele budgetperioden er overskuddet i gennemsnit på 183,9 mio. kr. (hvis tilbagebetalingen fraregnes). Ved udgangen af 2018 forventes en likvid beholdning på 177,8 mio. kr. Med de indarbejdede ændringer vil kommunens serviceudgifter ligge 5,9 mio. kr. over KLs udmeldte serviceramme. KLs nuværende opgørelse af serviceudgifterne peger i retning af, at kommunerne som helhed ligger markant under den udmeldte serviceramme, hvorfor der ikke forventes sanktioner knyttet til overskridelsen. Budgetforslaget sikrer, at pejlemærket i den økonomiske strategi omkring gennemsnitligt overskud på de løbende poster på minimum 170 mio. kr. overholdes, samtidig med, at ultimo likviditeten er minimum 170 mio. kr. ultimo budgetperioden. Samtidig er driftsudgifterne på niveau med servicerammen og gælden reduceres med mere end 50 mio. kr. fra primo 2014 til ultimo 2017, og over hele budgetperioden. Budgetforslaget kræver fortsat stram økonomisk styring på drift og anlæg, og enhver forøgelse af udgifterne skal holdes op imod opfyldelsen af den økonomiske strategi. Driftsbudgettet Efter førstebehandlingen er der foretaget en række justeringer af budgetforslaget. På driftsbudgettet er der indarbejdet enkelte mindre omplaceringer, herunder er puljen til sundhedsområdet lagt ud under Social- og Sundhedsudvalgets område samtidig med, at effektiviseringerne på Beredskabsområdet, der finansierer sundhedspuljen er indarbejdet på Økonomiudvalgets område. Herudover er ændringerne som følge af lov- og cirkulæreprogrammet for Ballerup Kommune indarbejdet i budgetforslaget. Dog er ikke hele virkningen af erhvervsskolereformen på skoleområdet indarbejdet, særligt med hensyn til ændringerne omkring UU-vestegnen, da den fortsat konkretiseres. De samlede ændringer af lovog cirkulæreprogrammet reducerer budgettet med 0,4 mio. kr. i I 2016 forbedres budgettet med 0,5 mio. kr., mens budgettet reduceres i 2017 og 2018 med hhv. 1,1 mio. kr. og 0,8 mio. kr. Konsekvenserne af Lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet hvor der hvor programmet har konsekvenser for Ballerup Kommune. Virkningerne af sygedagpengereformen er ligeledes indarbejdet under Økonomiudvalget, og vil efterfølgende blive fordelt til de relevante områder. De forværrer budgettet med 0,9 mio. kr. i 2015 stigende til 3,5 mio. kr. i I modsat retning resulterer overtagelsen af lysmasterne fra DONG i en reduceret driftsudgift på 1,4 mio. kr. årligt, der også er indarbejdet. Ændrede forventninger til pris- og lønfremskrivningen er ligeledes indarbejdet. Samlet set over budgetperioden forbedres budgetforslaget på baggrund heraf med ca. 27 mio. kr. i forhold til førstebehandlingen. Endelig er elementerne fra den politiske aftale indarbejdet, hvor der bl.a. afsættes midler til nedsættelse af BFO-taksten, en øget sprogindsats for de mindste og etablering af en skovbørnehave. Herudover afsættes der midler til ældreområdet, der sikrer mere tid den ældre, åbningstiden på Ballerup Bibliotek øges og prisen for at svømme i East Kilbridebadet sænkes. Finansieringen hertil er allerede skaffet via den politiske omprioriteringspulje på 20 mio. kr. årligt. Side 2

3 Driftsbudgettet for 2015 er dermed øget i forhold til førstebehandlingen med 5,9 mio. kr., men reduceret med henholdsvis 4,3 mio. kr. i 2016, 6,1 mio. kr. i 2017 og 12,7 mio. kr. i Generelle tilskud, kommunal udligning og skatter Med baggrund i nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra Kommunernes Landsforening (KL), er indtægtssiden blevet reberegnet i forhold til førstebehandlingen. Ajourføringen af indkomstprognosen og forventningerne til skatteprovenu og tilskuds- og udligningsbeløb er nærmere omtalt i økonomibilag nr. 7, der også omhandler de kirkelige ligningsbeløb og mellemregningen med kommunen. I forhold til førstebehandlingen af budgettet forøges indtægtssiden, hvilket skyldes et fald i indkomstskatten, som mere end kompenseres af den tilhørende udligningseffekt. I 2015 er desuden indregnet et tilsagn fra Økonomi- og Indenrigsministeriet om tilskud fra puljen til kommuner som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer på 8,5 mio. kr. Alt i alt forbedres indtægtssiden med 8,5 mio. kr. i 2015, 3,2 mio. kr. i 2016, 1,8 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 i forhold til førstebehandlingen. Det bemærkes, at indtægtsprognosen forudsætter, at kommunen vælger statsgaranti ved budgetlægning af personskat inklusiv den heraf afledte betydning for tilskuds- og udligningsbeløb i 2015 samt at udskrivningsprocenten fastsættes uændret til 25,5 og grundskyldspromillen uændret til 28,89. Anlægsbudgettet og heraf afledt låneoptagelse I forhold til førstebehandlingen af budgettet er anlægsbudgettet for 2014 og 2015 gennemgået med henblik på at finde midler, der kan bidrage til at udvide puljen til politisk prioriterede anlægsprojekter. Ved gennemgangen er der indarbejdet 51,4 mio. kr. fra ikke allerede indarbejdede salgsindtægter i investeringsplanen og 26,4 mio. kr. fra projekter, der ikke realiseres. Herved er der 177,8 mio. kr. til politisk prioriterede anlægsprojekter, og prioriteringen af disse midler er indarbejdet i nærværende budgetforslag. Profilen på de politisk prioriterede anlægsprojekterne fordeler sig med hhv. 92,4 mio. kr. i 2015 og 56,5 mio. kr. i 2016, 42,1 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018 (når låneoptaget til energioptimering af gadebelysningen fraregnes). Kommunen har ansøgt om låneadgang fra puljen til investeringer på borgernære områder, men ansøgningen blev ikke imødekommet af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Budgettet for låneoptag er justeret, så låneoptag fremadrettet optages i januar frem for som hidtil i december. Herved sikres et korrekt låneoptag, da det kan baseres på regnskabsresultatet. Justeringen reducerer det samlede låneoptag med 19 mio. kr. Endelig er låneoptaget, der vedrører energioptimering af gadebelysningen indarbejdet. Den tilhørende renteberegning indarbejdes til 3. budgetopfølgning Øvrige poster På øvrige balanceforskydninger er der sket en mindre justering grundet mellemregningen med de kirkelige kasser, jævnfør økonomibilag nr. 7. Side 3

4 Tabel 1 Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed Pris- og lønregulering - reserve Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring

5 Tabel 1, fortsat Resultatoversigt , ekskl. overførsler ml. årene kr. (netto) Budget Likvid beholdning, primo Bevægelse, jf. resultatoversigt Likvid beholdning, ultimo Langfristet gæld, primo Bevægelse, jf. ovenfor Langfristet gæld, ultimo Serviceudgifter Forventet forbrug af overførsler Serviceramme, KL vejledende Servicerammeoverholdelse

6 Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2015 inkl. overførsler kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov budg. opf. Apr budg. opf. Aug bud. beh, Aug bud. beh. Okt Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Økonomiudvalget Driftsvirksomhed i alt Pris- og lønregulering - reserve Pulje vedr. sundhed Effektiviseringer beredskabsområdet Omprioriteringspulje Driftsvirksomhed i alt Renter Skatter Tilskud og udligning Skatter, tilskud, udligning i alt Overskud på løbende poster Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Anlægsvirksomhed i alt Politisk prioriterede anlægsprojekter Resultat i alt Afdrag på lån Optagne lån (langfristet gæld) Øvrige balanceforskydninger Likviditetsændring Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget Anlægsbudget Anlægsbudget

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune

Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning 2015 for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 3 2015 Dato: 10. april 2015 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: CBD@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid.: 00.30.14-G01-21-14 Bilagsnotat vedrørende 1. budgetopfølgning

Læs mere

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning

Budgetbilag. Forslag til budget 2011 2014. Nr. 6. 1. Indledning Til: 4-årsbudget 2011-2014 Nr. 6 ØKONOMI & PLANLÆGNING Dato: 13. august 2010 Tlf. dir.: 4477 2230 E-mail: ano@balk.dk Kontakt: Allan Søndergaard Sagsnr: 2010-3559 Dok.nr: 2010-132325 Forslag til budget

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019

Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Oversigtsnotat vedr. budgetlægningen for 2016-2019 Indledning Som en del af den igangværende proces med budgetlægningen for 2016-2019, er det forudsat at Økonomiudvalget på deres ordinære møde 20. maj

Læs mere

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET

Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET Budgetforudsætninger 1. august 2014 BUDGET 2015 Vedtagelse af tidsplan og procedure Ferie KL Borgmestermøde Basisbudget til fagudvalgene Mini budgetseminar KL Borgmestermøde KL Borgmestermøde HovedMED

Læs mere

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016

Indholdsfortegnelse til Budget 2013 2016 213-216 1 Indholdsfortegnelse til 213 216 Læsevejledning... 3 Præsentation af budget... 5 Resultatopgørelse... 29 Mål og Midler: Økonomiudvalget... 32 Politisk organisation... 33 Administrativ organisation...

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014

BUDGETFORSLAG 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18. August 2014 BUDGETFORSLAG 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 August 2014 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 13 3. Driftsvirksomhed...

Læs mere

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18

BUDGET 2015 BUDGETOVERSLAG 2016-18 BUDGET 2015 OG BUDGETOVERSLAG 2016-18 INDHOLD Resumé af budgettet... 1 Resultatopgørelse 2015-18... 5 Budgetforudsætninger... 7 1. Skatter.... 8 2. Tilskud og udligning... 11 3. Driftsvirksomhed... 13

Læs mere

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling)

Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Side 1 Forelæggelse af forslag til flerårsbudget 2013 2016 (2. behandling) Indledende bemærkninger * Vi skal i dag endeligt vedtage budgettet for 2013. * I forhold til førstebehandlingen er der kun sket

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

1. Indledning. 2. Budgetresultatet

1. Indledning. 2. Budgetresultatet GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning Budgettet for 2013 med overslagsårene 2014-2016 vedtages endeligt af kommunalbestyrelsen den 11. oktober 2012. Bornholms Regionskommunes budget 2013 består af to bøger.

Læs mere

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat

Driftsbudgettet. Præsentation af totalbudgettet for 2015-2018. Notat Notat Haderslev Kommune FS Økonomi og Udbud Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 6. august 2014 Sagsident: 14/18648 lb.nr. 138479 Sagsbehandler:

Læs mere

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune.

I overensstemmelse med disse regler indeholder denne bog det officielle budget for Ballerup Kommune. 1. Indledning I lov om kommunernes styrelse er de grundlæggende regler for kommunernes budgetlægning fastlagt. Desuden har Økonomi- og Indenrigsministeriet med hjemmel i Styrelsesloven fastsat nærmere

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger

Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Overordnede budgetforudsætninger Ishøj Kommune Budget 2015 Side 9 Indledning: Nærværende budgetforudsætninger beskriver de overordnede og tværgående forudsætninger for dannelsen af kommunes budgetforslag for 2015 og overslagsårene 2016-2018.

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017

Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Generelle bemærkninger til budget 2014-2017 Indledning og sammendrag af økonomien Jammerbugt Kommunes budget for 2014 og overslagsårene 2015-17 er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2013. I

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018

Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Generelle bemærkninger til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016-2018 Nedenfor sammenfattes forudsætningerne bag budgettet i følgende generelle afsnit vedr. budget 2015: 1. Aftalen mellem regeringen

Læs mere

Generelle bemærkninger Budget 2015

Generelle bemærkninger Budget 2015 Budgettet for 2015 blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014. Budgetmaterialet indeholder: 1. Hovedoversigt til budget 2. Sammendrag af budget 3. Resultatoversigt til budget 4. Generelle

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 26. juni 2012. Mødetidspunkt: 16:30 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager.

Budgettet indeholder også en håndsrækning til erhvervslivet i form af en afskaffelse af gebyrerne på erhvervsbyggesager. Forord Med budgettet for 2015 har Byrådet lagt en plan for kommunens service i de kommende år. Planen bygger på de beslutninger, som byrådet tidligere har truffet, og planen angiver nye prioriteringer

Læs mere

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014

Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Den 4. august 2010 Bilag til teknisk budget Budgetperioden 2011-2014 Indholdsfortegnelse. Indtægter...2 Kvalitetsfondsmidler...8 Sanktioner som gælder for 2011...10 Driftsudgifterne...11 Tekniske korrektioner

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere