Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned Dokument nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af kommunens bankforretninger. Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006. Dokument nr. 528.642"

Transkript

1

2 Ny Frederikshavn Kommune august måned 2006 Dokument nr

3 Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE OPLYSNINGER INDLEDNING AFTALEPERIODE OPSIGELSE FORMKRAV OG INDHOLD I TILBUD ANDRE FORHOLD OMKRING TILBUD BESLUTNINGSPROCEDURE M.V. 6 2 UDVÆLGELSESKRITERIER OG TILDELINGSKRITERIER UDVÆLGELSESKRITERIER, VURDERING AF TILBUDSGIVERS EGNETHED TILDELINGSKRITERIER 7 3 UFRAVIGELIGE KRAV TIL OPGAVELØSNINGEN KONTOSYSTEM RENTE SERVICERING I IMPLEMENTERINGSFASEN PENGEINSTITUTTETS IT-LØSNING SKAL VÆRE KONVERTIBELT MED KOMMUNENS 8 4. PRIS (FORRENTNING, VALØR OG GEBYRER): 80% GEBYR VALØREN VED ALLE FORMER FOR PENGETRANSAKTIONER RENTEN 8 5 SERVICE OG KVALITET I ØVRIGT 20% FORMUEFORVALTNING / TIDSINDSKUD RÅDGIVNING VEDR. GÆLDSPLEJE AFHOLDELSE AF OPFØLGNINGS- OG RÅDGIVNINGSMØDER IT-LØSNINGER TIL SELVBETJENING UDDANNELSE I IT-LØSNINGER TIL SELVBETJENING CHECKS M.V KONTOUDTOG ADVISERING AF RENTESATSER VALUTA OG UDENLANDSBETALINGER BORGERS RET TIL KONTO I PENGEINSTITUT PENGEHÅNDTERING OPLYSNINGER OM KOMMUNEN KOMMUNES OMSÆTNINGSTAL KOMMUNENS LIKVIDITET FORBRUG AF CHECKS 12

4 1 Generelle oplysninger 1.1 Indledning Frederikshavn Sammenlægningsudvalg udbyder herved en 4-årig aftale med et pengeinstitut med henblik på at være kontoførende - herunder afvikling af kommunens daglige bankforretninger, likviditetspleje, rådgivning i forbindelse med gældspleje samt forvaltning af en kapitalplejeordning i offentligt udbud. Aftalen omfatter ikke låneoptagelse, som hvert år vil blive udbudt i en særskilt udbudsforretning. Aftalen må derfor ikke indeholde begrænsninger i adgangen til at optage lån ved andre långivere ligesom kommunen forbeholder sig ret til at oprette/beholde konti i andre pengeinstitutter. Aftalen må ikke omfatte binding på indgåelse swap- og optionsforretninger m.v. Der vil blive indhentet konkrete tilbud (også fra andre pengeinstitutter) i forbindelse med hver enkelt forretning. Det pengeinstitut der bliver tildelt kontrakten, vil i aftaleperioden få mulighed for at afgive tilbud på swap- og optionsforretninger m.v. Frederikshavn Kommune overtager de kommunale opgaver i Sæby, Frederikshavn og Skagen Kommuner. Derudover overtager Frederikshavn Kommune en række opgaver fra det nuværende Nordjyllands Amt. Frederikshavn Kommune vil i det efterfølgende blive benævnt kommunen Udbudet foregår i overensstemmelse med Europa-parlamentets og rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31.marts Aftaleperiode Aftalen er gældende fra til med mulighed for forlængelse med op til et år. 1.3 Opsigelse Begge parter har mulighed for at opsige aftalen med 6 måneders varsel. 1.4 Formkrav og indhold i tilbud Tilbud skal være kommunen i hænde senest 3. oktober 2006 kl Tilbuddet skal i 4 eksemplarer sendes til: Ny Frederikshavn Kommune Sammenlægningssekretariatet Att: Morten Lindblad Rådhus Alle Frederikshavn På kuverten anføres: Må ikke åbnes af postmodtager - tilbud på bankudbud Tilbud sendt elektronisk eller med fax accepteres ikke. Kommunen vil kvittere for modtagelse af tilbud, uanset om disse afleveres personligt eller via post. Side 4 af 12

5 Aftalen er først gældende, når kontrakten er underskrevet. Kontrakten kan kun ændres ved skriftlig aftale parterne imellem. Ved udformning af tilbud skal tilbudsgiveren relatere dette til følgende disposition, der afspejler udbudsmaterialets opbygning. 2.1 Serviceattest 2.1 Balance og soliditet 2.1 Referenceliste 3.1 Kontosystem 3.2 Rente 3.3 Servicering i implementeringsfasen 3.4 Pengeinstituttets IT-løsning skal være konvertibelt med kommunens 4.1 Gebyr 4.2 Valøren ved alle former pengetransaktioner 4.3 Renten 5.1 Formueforvaltning/ tidsindskud 5.2 Rådgivning vedr. gældspleje 5.3 Afholdelse af opfølgnings- og rådgivningsmøder 5.4 IT-løsninger til selvbetjening 5.5 Udannelse i IT-løsninger til selvbetjening 5.6 Checks m.v. 5.7 Kontoudtog 5.8 Advisering af rentesatser 5.9 Valuta og udenlandsbetalinger 5.10 Borgers ret til konto i pengeinstitut 5.11 Pengehåndtering I tilbudsmaterialet skal det fremgå, at pengeinstituttet kan indestå for udførelsen af kommunens pengeforretninger m.v. jf. de i udbudsmaterialet anførte oplysninger. Såfremt der tages forbehold for udførelsen af visse opgaver/vilkår/betingelser, eller sådanne ikke kan løses, skal dette tydeligt fremgå af tilbudsmaterialet. 1.5 Andre forhold omkring tilbud Der ydes ingen godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af supplerende oplysninger til belysning af indholdet i det afgivne tilbud. Det bemærkes, at tilbudsgiver ikke har adgang til at overvære åbningen af tilbud eller få oplysninger om indholdet heraf. Kommunen kræver, at tilbud afgives på dansk, og at et eventuelt efterfølgende samarbejde skal foregå på dansk. Eventuelle tvister afgøres efter gældende ret og ved dansk værneting eller voldgift. Side 5 af 12

6 Ved misligholdelse af aftalen, som eksempelvis kan forekomme ved overskridelse af tidsfrister, manglende advisering, fejlagtig validering, mangler/fejl ved tilbudsgivers telekommunikationssystem m.v., har kommunen ret til at rejse krav om eventuel betaling af såvel erstatning til 3. mand som erstatning til kommunen, svarende til det tab, misligholdelsen medfører. Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelsen oplyse alle forudsætninger for tilbuddet. 1.6 Beslutningsprocedure m.v. Indkomne tilbud behandles af en arbejdsgruppe under Sammenlægningssekretariatet, der udarbejder beslutningsgrundlag og indstilling via Direktørgruppen til politisk afgørelse i Økonomiudvalget. OVERORDNET TIDSPLAN Dato Handling 7. august 2006 Fremsendelse af annonce til EU-tidende 7. august 2006 Rekvirering af udbudsmateriale 12. september 2006 kl. 12:00 Sidste frist for fremsendelse af skriftlige spørgsmål, som kommunen vil besvare. 19. september Sidste frist for fremsendelse af kommunens svar september Sidste frist for rekvirering af udbudsmateriale oktober 2006 Sidste frist for aflevering af tilbud kl. 12:00 november 2006 Økonomiudvalget november/ Forberedelse af overgang til ny aftale. december januar Overgang til ny aftale. Valget vil blive foretaget ud fra en helhedsvurdering, hvorfor rentesatserne alene ikke vil være afgørende i bedømmelsen. Henvendelser til kommunen om afklaring af tvivlspørgsmål omkring udbudsmaterialet skal ske skriftligt senest mandag den 12. september 2006 kl Kommunen vil fremsende svar på alle stillede spørgsmål senest den 19. september. Svar udformes anonymt og sendes til alle, der har rekvireret udbudsmaterialet. Spørgsmål i forbindelse med udbudsmaterialet bedes rettet skriftligt til Morten Lindblad. eller send til Ny Frederikshavn Kommune Sammenlægningssekretariatet Att: Morten Lindblad Rådhus Alle Frederikshavn Side 6 af 12

7 2 Udvælgelseskriterier og Tildelingskriterier. 2.1 Udvælgelseskriterier, vurdering af tilbudsgivers egnethed Sammen med Deres tilbud ønskes efterfølgende oplysninger medsendt: Erhvervs- og selskabsstyrelsens serviceattest max 6 mdr. gammel. Aktuelle oplysninger om pengeinstituttets balance og soliditet. Referenceliste over tilsvarende aftaler med navn på offentlig myndighed, tlf. nr. og kontaktperson. 2.2 Tildelingskriterier Leverandørudvælgelsen er baseret på det økonomisk mest fordelagtige tilbud men hensyn til pris, service og kvalitet. De efterfølgende delkriterier vægtes på følgende måde. Pris: 80% Forrentning Valør Gebyrer Service og kvalitet i øvrigt: 20% 3 Ufravigelige krav til opgaveløsningen 3.1 Kontosystem Kommunens kontosystem skal være sammensat således, at der findes en hovedkonto samt en række konti til brug for særlige udbetalinger og indbetalinger, bl.a. en række udbetalinger fra vore modersystemer på KMD (dagpenge, underholdsbidrag, forbrugsafgifter, leverandørbetalinger m.v.) som udbetales via Nemkontosystemet. Desuden skal det være muligt under aftalen at oprette en række konti til vore institutioner, hvor forrentningen indgår i den senere omtalte renteberegning for kommunens samlede konti. Yderligere konti, som kommunen ønsker at oprette i aftaleperioden, skal ligeledes kunne omfattes af aftalen. 3.2 Rente Rentesatsen (debet/kredit) skal tilbydes i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Renteberegning skal ske dagligt på grundlag af nettomellemværendet for de konti, som er omfattet af aftalen (rentenetting/cash-pool). Banken skal på anmodning kunne dokumentere sin renteberegning. Rentetilskrivningen sker på hovedkontoen. Der sker altså ingen rentetilskrivning på kommunens øvrige konti. Rentetilskrivning kvartalsvis med rentedivisor 365/366. Side 7 af 12

8 Der ønskes som udgangspunkt en overtræksret på hovedkontoen på 150 mio. kr., med mulighed for forhandling om forhøjelse i specielle situationer. Størstedelen af overtrækket vil være af kortvarig karakter (4-5 dage omkring månedsskiftet). Tilbudsgiver bedes oplyse samtlige betingelser for en sådan trækningsret, herunder rentebestemmelser samt øvrige forhold der vil medføre omkostninger for kommunen. 3.3 Servicering i implementeringsfasen Pengeinstituttet klarer/hjælper med det praktiske arbejde ved omplacering/overtagelse af opgaven med kommunens pengeforretninger. Det gælder bl.a. rettelse af samtlige PBSoverførselskonti efter kommunens anvisninger, samt efterfølgende udarbejdelse af de nødvendige ændringer til PBS-aftaler til underskrift for kommunen. 3.4 Pengeinstituttets IT-løsning skal være konvertibelt med kommunens Kommunen benytter faciliteten Konto til Konto i KMD-Udbetaling, som gør det muligt at fremsende betalingsanmodninger direkte i EDIFACT-format. Pengeinstituttets bogføringscentral skal derfor understøtte dette format. 4. Pris (forrentning, valør og gebyrer): 80% Dette punkt samler de forhold, der direkte kan måles i penge. Forrentningen og valør betyder meget for udfaldet af dette punkt, men også gebyrer vil spille en rolle. Resultatet af denne vurdering vægter 80% Gebyr Kommunen forventer ikke udgifter til provisioner, gebyrer, porto eller lignende i forbindelse med oprettelse og drift af løbende konti. Såfremt der alligevel er ydelser der er gebyrbelagt skal dette oplyses, da disse skal indgå i beregningen af det økonomisk mest fordelagtige tilbud. 4.2 Valøren ved alle former for pengetransaktioner Valør ved alle former for overførsel oplyses. Kommunen vil benytte dette til at danne et billede af, hvad valøren koster. Der forventes ingen valør på interne overførsler. 4.3 Renten Rentesatsen (debet/kredit) skal tilbydes i forhold til Nationalbankens indskudsbevisrente. Kommunen forventer, at gebyrer og valører indregnes i renten. 5 Service og kvalitet i øvrigt 20% Dette kriterium beskriver alt det, der ikke direkte kan gøres til genstand for en økonomisk betragtning. Der bliver udelukkende set på kvalitet og variation af serviceydelser under dette punkt. Når nogle af underpunkterne også kan udløse gebyrer, vil disse indgå i beregningen af punkt Formueforvaltning / tidsindskud Side 8 af 12

9 Pengeinstitutterne bedes oplyse om forhold vedr. en kapitalplejeordning. Som udgangspunkt ønsker kommunen, at ordningen kan varetages omkostningsfrit for kommunen. Såfremt dette ikke er muligt bedes honorar, kurtage og andre omkostninger ved køb og salg af værdipapirer oplyst. Kommunen fastsætter størrelsen på den kapital, der skal placeres. Der skal gøres opmærksom på administrationsgebyr m.m., som evt. vil blive opkrævet ekstra. Aftalen må ikke indeholde begrænsninger i kommunens mulighed for, i særlige situationer, at foretage kortvarige indskud af overskudslikviditeten hos andre pengeinstitutter m.v. 5.2 Rådgivning vedr. gældspleje Aftalen skal omfatte rådgivning vedr. pleje af kommunens langfristede gæld, som i øjeblikket er på ca. 895 mio. kr. Gælden er fordelt med ca. 136 mio. kr. i indekslån, 397 mio. kr. i variabel forrentede lån og ca. 362 mio. kr. i fast forrentede lån. Der vil blive udarbejdet en finansiel strategi med virkning fra 2007, eventuelt i samarbejde med det pengeinstitut der tildeles kontrakten. Der skal oplyses, hvilke ressourcer der sættes ind på rådgivning vedr. gældspleje. Såfremt rådgivningen ikke udføres omkostningsfrit, skal omkostningen oplyses. Aftalen omfatter ikke indgåelse af swap- og optionsforretninger m.v. men kun rådgivning. Swap- og optionsforretninger m.v. vil blive indgået efter indhentelse af konkrete tilbud i forbindelse med hver enkelt forretning. Kommunen forbeholder sig ret til at benytte andre rådgivere. 5.3 Afholdelse af opfølgnings- og rådgivningsmøder Aftalen skal omkostningsfrit omfatte afholdelse af opfølgnings- og rådgivningsmøder om aktuelle emner, efter kommunens ønske. Det kan såvel være fra politikere som for administrativt personale. På disse møde skal det være muligt, at trække på pengeinstituttets specialister for de enkelte områder. 5.4 IT-løsninger til selvbetjening Kommunen ønsker at udføre udvalgte transaktioner via telekommunikation fra eget edbudstyr. Der forventes ingen udgifter til etablering og abonnement. I tilbuddet skal bl.a. indgå en beskrivelse af følgende elementer: Opkobling til pengeinstitut via egen PC (Internet). Netværksversion. Hastighed for bruger (driftsinfo). Konto til konto-overførsler, såvel egne som fremmede. Mulighed for Nationalbankoverførsler, herunder oplysning om minimumsgrænser for Nationalbankoverførsler. Forespørgselsmuligheder på værdipapirer der indgår i kommunens obligationsportefølje, samt finansielle nyheder. Renteoplysninger. Vedrørende returnering skal vores ref.nr., cpr.nr. cvr.nr. fremgå af retursvaret. Mulighed for at trække kontoudtog for alle kommunes konti. Oversigt over eventuelle omkostninger/gebyrer ved benyttelse af systemet, bl.a. advisering, overførsel mellem konti m.v. skal medsendes. Side 9 af 12

10 5.5 Uddannelse i IT-løsninger til selvbetjening Det forventes, at pengeinstituttet informerer/uddanner kommunens personale i optimal anvendelse af program/udstyr til selvbetjening. 5.6 Checks m.v. Det forventes, at der leveres checks i formularsæt til kommunen. Det forudsættes ligeledes, at kommunen har mulighed for efterlysning af checks, annullering af bortkomne checks, rekvirering af kopi af indløste checks, PBS-tilbageførsler og tilbagekaldelse af kontooverførsler I de tilfælde, det kan foregå via IT-løsninger til selvbetjening, ønskes dette oplyst. Det ønskes oplyst, om pengeinstituttet kan tilbyde en form for indløsningskontrol på udskrevne checks. Hvis der beregnes gebyrer ved udstedelse, indløsning og behandling af checks, skal dette oplyses. 5.7 Kontoudtog Kontoudtog for kommunens konti leveres en gang om året til kommunen. Der ønskes mulighed for at trækkes elektroniske kontoudtog. Pengeinstituttets politik vedrørende kontoudtog beskrives Advisering af rentesatser Ændringer i rentesatser og vilkår, der har betydning for kommunen, skal adviseres skriftligt straks efter ændringen. 5.9 Valuta og udenlandsbetalinger Der skal være mulighed for køb og salg af valuta samt overførsel af udenlandske betalinger, bl.a. i form af check Borgers ret til konto i pengeinstitut Borgere, som modtager ydelser fra kommunen, skal kunne oprette en konto i pengeinstituttet. Indsætninger fra kommunen må ikke, uden borgerens tilladelse, modregnes i gammel gæld Pengehåndtering Kommune ønsker mulighed for at afhente og aflevere penge i pengeinstituttet i det omfang, kommunen finder det nødvendigt. Kommunen forbeholder sig ret til at afhente/aflevere kontanter i et andet pengeinstitut. Kommunen forventer, at serviceydelserne i afsnit 5 leveres vederlagsfrit. I modsat fald bedes omkostningerne oplyst. Side 10 af 12

11 6. Oplysninger om Kommunen Det er forbundet med en vis usikkerhed at beskrive kommunens omsætning og likviditet samt behov for tjenesteydelser for de næste 4 år. Årsagen til denne usikkerhed er kommunalreformen. De beskrivelser der har været muligt at lave er skabt på grundlag af de tre eksisterende kommuner. De beskrevne tabeller i afsnit 6 beskriver kun år Kommunes omsætningstal Kommunen består fra 2007 af Skagen, Frederikshavn og Sæby Kommuner samt aktiviteter fra Nordjyllands Amt og Staten. Der er derfor nogen usikkerhed omkring beskrivelsen af den nye Kommune. Tabel 1 Omsætningstal for hovedkonti Hævet Indsat Frederikshavn Kommune Sæby Kommune Skagen Kommune I alt Tabel 1. samler omsætningerne på de tre kommuners hovedkonti i Der blev hævet ca. 5.1 milliarder kr. og der blev indsat ca. 5.1 milliarder kr. Det forventes, at der bliver overført ca. 0,35 milliarder kr. til drift af de nye opgaver fra amtet. Dertil vil der tillægges en almindelig prisfremskrivning og en moderat vækst. For at kunne danne et billede af de væsentligste overførelser, er disse summeret i tabel 2. Tabel 2. Overblik over de væsentligste indtægter og udgifter for kommunen i 2005 Indtægter Hyppighed Årligt Beløb - mio. Nettoindtægt vedr. kommunens OBS-konto Månedsvis - 2. hverdag i 1.845,4 måneden Månedsvis i måneden 136,0 Indbetalinger via PBS 370,6 Indbetalinger via FI/Giro 423,1 Samlede indtægter på de væsentligste konti 2.775,1 Af beløbet udgør Forbrugsafgifter og 9. måned 120,0 3. og 9. måned 73, og 11. måned 237,0 Ejendomsskatter 1.3 og ,9 Diverse indtægter 199,6 Udgifter Hyppighed Årligt Beløb - mio. Netto lønninger m.v. Månedsvis 1.016,2 Leverandørudbetalinger Daglig 1.587,6 Side 11 af 12

12 Udbetalinger via NemKonto Bistand Ugentlig 209,9 Underholdsbidrag Månedlig 24,9 Dagpenge Hver 14. dag / Månedlig 194,7 Børnetilskud Kvartalsvis 20,7 Samlede udgifter på de væsentligste konti 3.054,0 Ejendomsskatter sat til den 1. marts og 1. september, dette var ikke tilfældet i 2005 men vil være tilfældet i Kommunens likviditet Kommunens likviditet er ikke en fast størrelse. Den vil blive påvirket af de politiske mål, som de kommer til udtryk i budgetlægningen. Tabel 3. Gennemsnitlig likviditet for 2005 Skagen Frederikshavn Sæby Ny Frederikshavn G-snit 365 dage kassebeholdning 41,5 107,9 85,0 234,4 Tabel 3. viser den gennemsnitlig likviditet de tre eksisterende kommuner havde i I 2005 havde kommune et gennemsnitsindestående på 234,4 millioner. I 2006 kan det konstateres, at der er en faldende tendens i gennemsnitsindestående. Det forventes, at likviditeten i 2007 vil være lavere end den var i Likviditeten for en gennemsnitsmåned forventes at starte højt, så falde svagt frem til 3-6 dage før månedsskiftet hvor indestående falder kraftigt. 6.3 Forbrug af checks Kommunen forventer stadig at komme til at anvende checks i forbindelse med sine betalinger. Det forventede forbrug af checks ligger på mellem 500 og 1000 stk. om året. Kommunen vil bestræbe sig på at bruge så få checks som muligt. Side 12 af 12

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5.

Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger Andre vilkår for tilbudsgivningen 3. Validering af pengetransaktioner 4. Serviceydelser 5. Indholdsfortegnelse 1. Generelle oplysninger... 1 1.1 Indledning... 1 1.2 Aftaleperiode... 1 1.3 Opsigelse... 1 1.4 Formkrav og indhold i tilbud... 1 1.5 Andre forhold omkring tilbud... 2 1.6 Beslutningsprocedure

Læs mere

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger

Nationalt udbud. Lejre Kommunes. Daglige pengeinstitutforretninger Nationalt udbud af Lejre Kommunes Daglige pengeinstitutforretninger Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formkrav til indhold m.m. 3. Tidsplan 4. Udvælgelseskriterier 5. Tildelingskriterium

Læs mere

EU-udbud. Udbudsmateriale 2014/24/EU. Levering af daglige bankforretninger til Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S

EU-udbud. Udbudsmateriale 2014/24/EU. Levering af daglige bankforretninger til Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S Udbudsmateriale 2014/24/EU Udbudsbekendtgørelsesnummer: 2016/S 246-449673 Offentligt udbud EU-udbud Levering af daglige bankforretninger til Vesthimmerlands Kommune Marts 2012 Indholdsfortegnelse 19. december

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I

Ikast-Brande Kommune Spørgsmål & Svar I Nedenfor er de indkomne spørgsmål gengivet i anonymiseret form. Svarene til spørgsmålene findes efter hvert spørgsmål. Punkt 1.14 - Bod. 1) Det ønskes oplyst om boden i stedet kan omregnes til en økonomisk

Læs mere

Helsingør Kommune - Udbud Spørgsmål / Svar

Helsingør Kommune - Udbud Spørgsmål / Svar fsnit 1.3 Opsigelse samt bilag 1 4 Kontraktperiode og opsigelse Jævnfør udbuddets afsnit 1.3 kan begge parter opsige aftalen med et varsel på løbende måned plus 9 måneder, mens der i bilag 1 4 alene står

Læs mere

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune

EU-udbud 2006/S157-169657. Daglige bankforretninger i. Viborg Kommune EU-udbud 2006/S157-169657 - Daglige bankforretninger i Viborg Kommune AUGUST 2006 1 Indholdsfortegnelse 1. Udbudsbetingelser... 4 1.1 Ordregivende myndighed... 4 1.2 Udbudsform... 4 1.3 Formål og specifikation...

Læs mere

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER

UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER UDBUD AF COMMITTEDE LÅNE- FACILITETER GARANTIFONDEN FOR INDSKYDERE OG INVESTORER UDBUDSBETINGELSER EU UDBUD 2014/S ------ 3. FEBRUAR 2014 Dok 1318843 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER

1/7 92126-165973 THECA TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER. vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER 1/7 TRAFIKSELSKABET MOVIA UDBUDSBETINGELSER vedrørende UDBUD AF LÅNERAMMEAFTALER oktober 2007 2/7 INDHOLD Indledning side 3 Udbudets omfang side 3 Udbudsform og udbudsmateriale side 3 Udformning af tilbud

Læs mere

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15

September 2014. Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 September 2014 Udbud af bankforretninger for Himmerland Boligforening I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsbetingelser 4 2.1. Udbudsform 4 2.2. Ordregiver

Læs mere

Udbud på daglige bankforretninger 2010

Udbud på daglige bankforretninger 2010 Udbud på daglige bankforretninger 2010 Info Version 2 Url http://com.mercell.com/permalink/25386308.aspx Tender type Tender Publish date 8/11/2010 1:22 PM Bid due date 8/27/2010 12:00 PM Document due date

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder

Offentligt udbud. På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Offentligt udbud På kørsel af borgere i Næstved Kommune Indenfor følgende områder Dagcenter- og træning Læge og Speciallæge Sundhedscenter og genoptræning Handicapkørsel 1 1 Udbudsbetingelser... 3 1.1

Læs mere

Annonceringsmateriale

Annonceringsmateriale Annonceringsmateriale Holbæk Forsynings daglige bankforretninger Annoncering af aftale vedrørende daglige bankforretninger Herved annoncerer Holbæk Service A/S (CVR nr. 33 03 28 38) aftale vedrørende varetagelse

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning

Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning Udbud af bankforretninger for Kalundborg Forsyning I henhold til tilbudslovens afsnit II 15 August 2013 Kalundborg Forsyning A/S Holbækvej 189B 4400 Kalundborg tlf. 59 57 17 00 kontakt@klbforsyning.dk

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275

BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 BEGRÆNSET UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER 2011/S-223-362275 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Kontraktperiode... 4 1.3 Udbudsmaterialet... 5 2. UDBUDSBETINGELSER...

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Opdateret version II fra 17.02.2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010

Struer Kommune. Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse. August 2010 Struer Kommune Udbud af kommunens hovedpengeinstitutforbindelse August 2010 10-08-2010 Indholdsfortegnelse 1. Udbud af Struer Kommunes hovedpengeinstitutforbindelse... 3 1.1 INDLEDNING...3 1.2 AFTALEPERIODEN...3

Læs mere

Notat. Modtagne tilbud. Udvælgelseskriterier. Minimumskrav. Vurdering (tildelingskriterier) Valg af tilbudsgiver

Notat. Modtagne tilbud. Udvælgelseskriterier. Minimumskrav. Vurdering (tildelingskriterier) Valg af tilbudsgiver Notat Vedrørende: Bankudbud 2017-2020 (rammer for udbud) Sagsnavn: Bankudbud 2017-2020 Sagsnummer: 00.01.00-A00-18-16 Skrevet af: Brian Hansen E-mail: brian.hansen@randers.dk Forvaltning: Budget Dato:

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO)

Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. december 2014 Udbudsmateriale Energimærkning (EMO) 1. Udbyder/ordregiver 2. Kontaktperson Forretningsfører Jytte Dam E-mail: jd@bak-bornholm.dk 3. Beskrivelse af ydelse ønsker gennemført energimærkning

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lyngby-Taarbæk Kommune November 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser

EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser EU-udbud Afsætning af jern og metal fra genbrugspladser December 2016 Udgivelsesdato : Projekt : 2063 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : TWIN, Maho Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015

VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 VILKÅR FOR BETALINGSKONTI GÆLDENDE FRA DEN 1. JULI 2015 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto er fx en lønkonto,

Læs mere

Økonomiafdelingen EU-udbud Udbudsmateriale. Pengeinstitutaftale Randers Kommune. Randers Kommune Juni 2011

Økonomiafdelingen EU-udbud Udbudsmateriale. Pengeinstitutaftale Randers Kommune. Randers Kommune Juni 2011 Økonomiafdelingen EU-udbud 2012-15 Udbudsmateriale Pengeinstitutaftale Randers Kommune Randers Kommune Juni 2011 Randers Kommune side 1 af 11 1. Udbud af finansielle tjenesteydelser 1.1 Indledning Randers

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland.

1 af 5. Etablering. Kontogebyr inkl. Business Online. Etablering af betalingsmodul. Modulgebyrer. Betalingsmodul, månedsgebyr. Indland. 1 af 5 3.00 af posteringsmodul 1.25 af betalingsmodul 1.86 2.52 185,00 SEK 185,00 SEK Girobetalinger Konto til konto - via Giro eller banken Konto til konto - via FOB Webbank over 500.00/ 55.00 20 Girobetalinger

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

September 2011 Kommunernes Landsforening. Udbud af bankforretninger. Kommunernes Landsforening i henhold til afsnit II, 15 i tilbudsloven

September 2011 Kommunernes Landsforening. Udbud af bankforretninger. Kommunernes Landsforening i henhold til afsnit II, 15 i tilbudsloven September 2011 Kommunernes Landsforening Udbud af bankforretninger for Kommunernes Landsforening i henhold til afsnit II, 15 i tilbudsloven Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1. Ordregiver 4 1.2. Rekvirering

Læs mere

Frivillig Konkurrenceudsættelse. Dragør Kommunes daglige bankforretninger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune

Frivillig Konkurrenceudsættelse. Dragør Kommunes daglige bankforretninger. Udbudsmateriale. Dragør Kommune Frivillig Konkurrenceudsættelse af Dragør Kommunes daglige bankforretninger Udbudsmateriale Dragør Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Definitioner:...3 3. Ordregivende myndighed...3 4. Opgavens

Læs mere

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej

Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej Plus Bolig Afdeling Tove Ditlevsens Vej UDBUDSMATERIALE EU-udbud af Kombination af byggelån og realkreditlån til finansiering af renovering i afdeling Tove Ditlevsens Vej 10. februar 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012

Udland Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Priser for udenlandske betalinger pr. 03.09.2012 Betalinger til udlandet Overførsler EUR-betaling indenfor EU/EØS via webbank og EU- betaling via webbank (1 bankdage) (indenfor EU/EØS, i EUR, maks. 50.000,

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018

EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 EU-UDBUD i forbindelse med brug af andre aktører i fleksjobindsatsen gældende for 2017 og 2018 Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven). 1. Lovgrundlag

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

EU-udbud - Behandling af farligt affald

EU-udbud - Behandling af farligt affald EU-udbud - Behandling af farligt affald Maj 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2049 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

PRISER OG VILKÅR GENERELT

PRISER OG VILKÅR GENERELT INDHOLD Side DOKUMENTGEBYR OG BEVILLINGSPROVISION 2 Dokumentgebyr 2 Bevillingsprovision 2 HANDEL MED FINANSIELLE INSTRUMENTER 2 KLAGEVEJLEDNING 2 RENTE, LØBENDE PROVISION OG DEKORT 2 Renteberegning 2 Tillæg

Læs mere

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite

Udbudsbetingelser. for Etablering, udvikling og drift af nationalt børnesite Devoteam Consulting A/S Lautrupsgade 13 DK-2100 Copenhagen Copenhagen, Denmark Tel +45 20 45 07 00 Fax +45 39 43 07 77 E-mail info@devoteam.dk www.devoteam.dk Udbudsbetingelser for Etablering, udvikling

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler

Udbudsbetingelser. Interaktive tavler Udbudsbetingelser Interaktive tavler Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Ordregivende myndighed 1 3. Tildelingskriterier 1 5 Tidsplan 2 8. Spørgsmål 2 9. Afgivelse af tilbud 3 10. Vedståelsesfrist 3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr

Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Andelskassen J.A.K. Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 20,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø

Udbudsbrev indhentning af tilbud. salgsstader på Rømø Udbudsbrev indhentning af tilbud på salgsstader på Rømø Naturstyrelsen Vadehavet Skovridervej 3 6510 Gram Kontaktperson: Anders Rahbek 26. februar 2015 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Betingelser for udenlandske overførsler og checks

Betingelser for udenlandske overførsler og checks Betingelser for udenlandske overførsler og checks 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse af betalinger fra

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbud - Levering af pladsskilte

Udbud - Levering af pladsskilte Udbud - Levering af pladsskilte Januar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2083 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Mith, Miha Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1

Læs mere

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet

Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet Betingelser for overførsel til og fra udlandet, samt checks fra udlandet 1. Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Hvidbjerg Bank i følgende situationer: Ved betalinger til udlandet, Ved modtagelse

Læs mere

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1

Prækvalifikation. Aarhus Kommune. Begrænset udbud. Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj. Side 1 Prækvalifikation Begrænset udbud Aarhus Kommune Levering af arbejdsbeklædning, sikkerhedsfodtøj og arbejdsfodtøj Side 1 Prækvalifikationsmateriale Marts 2014 Side 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Gebyrer 1. september 2013

Gebyrer 1. september 2013 Gebyrer 1. september 2013 Serviceydelser, der er gratis eller koster gebyr Checks: Check kr. 4,00 Check med følgeskr. (brevcheck) kr. 5,00 Udstedelse af check/gavecheck kr. 25,00 Fremsendelse af check/gavecheck

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang

Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang Udbud Tømning af olie- og benzinudskillere samt sandfang November 2016 Udgivelsesdato : Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Maho, Karc, Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø

Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Udbudsannonce 14. januar 2015 Begrænset licitation Udførelse af teknisk isolering for Aarhus Kommune, Teknik og Miljø Aarhus Kommune, Teknik og Miljø udbyder herved udførelse af teknisk isolering i begrænset

Læs mere

Udbud Vask af arbejdstøj

Udbud Vask af arbejdstøj Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2241 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Amoj,Fnor,Kajo,Whal Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING 2 1.1 Udbyder 2 1.2 Udbudsmaterialet

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Assens Kommune September 2016 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5 1.1 Udbudsform 5 1.2 Afgrænsning af

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering

Udbudsbetingelser. vedr. Udbud ved Annoncering Udbudsbetingelser vedr. Udbud ved Annoncering Vedrørende levering (leje) af borde, bænke, scene mv. til Landsstævne 2013 i Esbjerg fra den 29. juni - 7. juli 2013 November 2012 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål Indledning Holbæk Forsyning A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på rammeaftale omfattende løbende ydelser i forbindelse med landinspektørarbejder

Læs mere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere

Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Priser og vilkår for udenlandske overførsler til og fra Danmark samt overførsler i anden valuta end DKK i Danmark forbrugere Gælder fra den 1. januar 2015 Indhold Generelt 1 Særligt om overførsler til

Læs mere

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission

Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Udbudsannonce Begrænset udbud - Udførelse af grøn pleje og rengøring for AffaldVarme Aarhus, VarmeTransmission Aarhus Kommune, AffaldVarme Aarhus udbyder herved udførelse af grøn pleje og rengøring på

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune

Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune Udbud på levering af arbejdsbeklædning mv. til Århus Kommune 1. Beskrivelse af udbuddet Udbuddet gennemføres i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015

Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 27. februar 2015 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr Erstatningskort Varekøb Køb i Coop butikker i Danmark

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Coop Bank Samlet prisliste

Coop Bank Samlet prisliste Coop Bank Samlet prisliste Priser mv. gældende fra 1. september 2015 (Gælder fra 27. februar 2015 for nye kunder og produkter) 1 Coop Bank A/S MasterCard Kredit Gebyrer Kortgebyrer Oprettelse Årligt kortgebyr

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Spørgsmål og svar. Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den ) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4

Spørgsmål og svar. Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den ) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4 Spørgsmål og svar Udbud af bank og kapitalforvaltning 2016 (opdateret den 19.4.2016) Spørgsmål 1. Finansiel politik pkt. 4.4 Er det tilladt at investere i Danske obligationer via investeringsforeninger

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr

Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter. EU-udbud, TED-publikation nr Tilbudsliste Transport af brændbart affald fra Miljøcenter Hasselø og Miljøcenter Gerringe. EU-udbud, TED-publikation nr. 046469-2014 April 2014 I/S REFA, Energivej 4, 4800 Nykøbing F. E-mail: refa@refa.dk

Læs mere