Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud"

Transkript

1 Nørrebro Lokaludvalg Nørrebrogade København N Høringssvar fra Nørrebro Lokaludvalg vedr. høring om organisering af Fremtidens Fritidstilbud Med Folkeskolereformen og følgevirkningerne af denne, og nu Fremtidens Fritidstilbud har vi som Lokaludvalg været bekymrede for fremtidens fritidsliv for Nørrebros børn. Bekymringen går på følgende: Nørrebro Lokaludvalg Kulturhuset EAN Støberiet nummer Blågårds Plads 3. 2.sal 2200 København N 1) Vil vi fremover miste den håndholdte ekstra pædagogiske indsats som svage børn og børn fra udsatte familier har brug for, og i dag modtager i vores institutioner, hvis fritidshjem og -klubber organiseres i meget store enheder? Vil der blive taget højde for gode trygge rammer for specialbørnene med denne fritidsreform? 2) Kommer vi også til at kunne kalde fremtidens institutioner for fritidshjem forstået som den tryghed, der ligger i at være en del af en mindre børnegruppe og med de samme pædagoger. Vil dette være fysisk muligt på institution med børn? Vores hovedfokus i høringsperioden har været, at bevare de mindre enheder i lokalområdet samtidig med, at vi forankrer flere børn og unge i foreningslivet. Vi har forholdt os konstruktivt til de andre krav, der har været givet af politikerne i BUU i forbindelse med Fremtidens Fritidstilbud, og har samtidigt taget hul på nogle af de mange udfordringer, som er beskrevet i den endnu ikke vedtaget Kommuneplan En fælles platform for arbejdet Efter første høring modtog vi følgende opdrag fra politikere (S, F, O, Ø) fra Børne- og Ungdomsudvalget: I Blågård Skole-distrikt er det særligt vigtigt, at der er sammenhæng i børnenes liv, og at der er et stærkt og finmasket samarbejde mellem skole, fritidsinstitutioner og lokalområdets aktører. Vi opfordrer til, at alle parter i høringsperioden sætter sig sammen og skaber den fælles platform for samarbejdet På baggrund heraf har Nørrebro Lokaludvalg de sidste to måneder faciliteret en række netværksmøder de lokale aktører omkring Blågård Skole. På disse møder har vi arbejdet på, at etablere en fælles platform for det videre arbejde med at udvikle et finmasket net, der kan tage hånd om alle børn i området og sikre at alle tilbydes et aktivt fritidsliv. Vores høringssvar er blevet til med baggrund i alle de inputs og det hverdagsindblik, vi har fået fra de lokale aktører. Vi har været i kontakt med institutionsledere, bestyrelsesmedlemmer fra institutionerne, skoleleder og medlemmer af skolebestyrelsen, repræsentanter fra de bemandede legepladser, samt repræsentanter fra Nørrebro United, Stevnsgade Basketball, Nørrebro Fighters og Sagsnr Dokumentnr Nørrebro Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og politikerne på Københavns Rådhus.

2 Ungdomsskolen Nørrebro- Østerbro. Vi vil gerne sige tak til politikerne i Børne- og Ungdomsudvalget for at bakke op om en lokal løsning på udfordringerne med den nye fritidsreform, omkring Blågård Skole. Det har været en meget positiv oplevelse, som lokaludvalg og lokalsamfund, at blive mødt med tillid og tro på, at vi kan finde en løsning, hvor alle bliver glade. Dette høringssvar fokuserer derfor primært på distriktet omkring Blågård Skole og fritidsklub-området på Ydre Nørrebro, som vi kommer med vores anbefalinger til nederst i høringssvaret. Vi har yderligere været i kontakt med institutionerne omkring Guldberg Skole og aftalt, at afholde en række netværksmøder med fokus på mere samarbejde på tværs af institutioner og foreningslivet men først efter fritidsreformen er på plads. Fritidsliv omkring Blågård Skole Udgangspunktet omkring Blågård Skole var: 4 fritidshjem og 2 fritidsklubber Et beskåret antal timer i fritidsinstitutionerne Ingen brug af skolens faciliteter fra fritidsinstitutionernes side Et krav om besparelser En i sammenligning med landsgennemsnittet meget lav foreningsaktivitet for børn og unge I dialog med Marthahjemmet ønskes det at nedlægge ét selvejende fritidshjem (Marthahjemmet), og samle områdets børn på 3 fritidshjem, heraf er det ene selvejende, og modtager derfor børn fra privatskolerne, og 2 fritidsklubber. Herved sparer vi udgifter på husleje til én institution, og har dermed leveret på kravet om besparelser. Udfordring: Fritidshjem og -klubpladser til alle områdets børn? Hvordan skaber vi plads til en merindskrivning på de resterende fritidshjem og -klubber uden at skulle bygge for 67 mio.? Vi foreslår at der dannes en satellit på Blågård Skole, hvor der er mulighed for at deltage i foreningslivet (sport, dans, musik og kunst). Foreningslivet kommer så at sige ind og ligge i fritidshjemmet/-klubben. Vi forestiller os, at man er på satellitten 1-3 dage om ugen. De andre dage er man på sit fritidshjem eller fritidsklub. Derved skabes der plads til flere børn på de enkelte fritidshjem og -klub, når der altid er nogen, der træner. Vi tror på, at hvis man er på et hold i 2-3 år i en forenings-satellit indenfor fritidsinstitutionens rammer, vil man på længere sigt også tilmelde sig (moder)-foreningen. Det er betydningsfuldt for tilknytningen til foreningslivet, at der er tale om grupper af børn, der har en tryghed i Side 2 af 6

3 fællesskabet. Vi tror desuden på, at den tilknytning forældre har til fritidshjemmet vil smitte af på deres engagement i foreningerne. Med dette tiltag vil vi kunne øge antallet af foreningsaktive børn og unge i området omkring Blågård Skole, samt involvere deres forældre. Hvad skal afklares på den korte bane? Faciliteter til foreningstræning i området? Hvordan sikrer vi adgang til lokaler på Blågård Skole? Skoleleder Pia Madsen er positivt indstillet omkring udlån af lokaler på Blågård Skole, og får i nærmeste fremtid renoveret deres gymnastiksal under skolen, der har været vandskadet. Derved bliver der frigivet en sal, der kan udlånes fritidshjem/foreningerne. Pia Madsen mener også, at det er en mulighed at etablere et lokale/lokaler til afslapning inden træningsaktiviteterne går i gang efter endt skoledag. Det ville være en hjælp, hvis man på sigt ville kunne prioritere udlån af lokaler til foreninger, der hovedsaglig har lokale medlemmer. Københavns Ejendomme (Kejd), der står for lokaleudlån, er her en vigtig spiller på lang sigt. I forbindelse med at fritidshjem/-klub starter foreningsaktiviteter op på skolen, er vi med til at løfte intentionerne bag Åben Skole, og imødekomme den efterspørgsel på foreningsaktivitet, der længe har været i bydelen. Den nyopstartede områdefornyelse på Indre Nørrebro har desuden som vision, at Blågård Skole skal være en driver i kvarteret og fokuserer på brobyggende aktivitetspartnerskaber de næste 4 år. Trænere, instruktører, musikundervisere? Hvordan finder vi trænere, instruktører, musikundervisere etc. her og nu? På kort sigt vil det være nødvendigt at ansætte flere folk på lavt timetal, så vi kan komme i gang. Dette vil optimalt ske gennem naturlig udskiftning af ansatte. Det kan blive nødvendigt at søge puljer eller få et midlertidigt merforbrug for at komme i gang med arbejdet her og nu. Hvad skal afklares på den lange bane? Pædagogmedhjælpere med foreningstilknytning? Er det en mulighed at ansætte pædagogmedhjælpere i fritidsinstitutionerne, som i fritiden er aktive/trænere i de forskellige foreninger? Man kan forestille sig flere modeller for timetal kontra antal af ansatte. Måske har musiklæreren fra Blågård Skole brug for et par timer om ugen i musikskolen for de mindste? Der er mange muligheder, og de bliver taget op Side 3 af 6

4 på de kommende netværksmøder mellem de lokale aktører fra institutioner og foreninger. De løsninger der bliver fundet, vil som udgangspunkt skulle ligge indenfor de udstukne økonomiske rammer. Integration af privatskolebørn og løse børn? Hvordan sikrer vi os, at dette tiltag også kommer til at rumme børn fra områdets privatskoler og de løse børn? Ved at henlægge en del af træningen til Hans Tavsens Parken er det lettere af få øje på de løse børn. Vi er grundet tidsfristen ikke nået frem til en færdig model for hvordan integrationen af områdets privatskolebørn skal foregå. Men vi mener som udgangspunkt, at man bør kunne etablere en samarbejdsaftale med det selvejende fritidshjem (Askovfondens Børnehus), så de også bidrager til/deltager i aktiviteterne i foreningssatellitten. Vi tillægger det stor betydning at privatskolebørnene deltager, da det vil være gavnligt for den generelle integration i bydelen, og vil være med til at øge kendskabet børnene imellem, og derved skabe en større tryghed i lokalområdet blandt børn og unge. Omkring de bemandede legepladser er udfordringen større, og vil kræve lidt flere deltagere i diskussionen, da der er økonomi indblandet her. Gevinsten ved at få dem med er den samme som skitseret omkring privatskolebørnene. Faciliteter til idrætsforeninger i området med voksende medlemstal Hvordan kan vi sikre haltid/lokaler til de foreninger, der forventeligt vil få flere medlemmer? Der arbejdes i øjeblikket på etablering af en kunstgræsbane på en del af asfaltbanerne i Hans Tavsens Park (Områdefornyelse Nørrebro). En sådan bane vil løfte arbejdet omkring fodbolden i "fritten", og vil samtidigt åbne mulighed for at etablere "rigtig" foreningsfodbold i tidsrummet efter fritten lukker. Af andre lokaliteter i lokalområdet peger vi på Kapelvej Medborgerhus som pt. blandt andet rummer Ungdomskolen. Korsgadehallen er en anden vigtig spiller som vi, som lokalsamfund gerne ser spille en større rolle ved at lægge lokaler til opbyggelsen af lokale sportsforeninger. Det opleves af flere aktører at Korsgadehallen er svær at booke og at træning ofte bliver aflyst, når hallen skal lejes ud til arrangementer. En lokal stærk organisering i et 0-18 års perspektiv Vi peger på vigtigheden af en lokal stærk organisering i et 0-18 års perspektiv, der kan sikre fleksible overgange for børnene fra vuggestue til ungdomsklub og videre foreningsliv. På den måde skaber vi et finmasket net, Side 4 af 6

5 hvor pædagogerne kender børnene i mange år, samt sikrer fuldtidsstillinger på tværs af alderstrin. Vi ønsker at institutionerne forsætter under den nuværende klyngestruktur, og mener, at det er betydningsfuldt for det pædagogiske arbejde. Vi foreslår, at der evalueres efter 2 år for at se, om der er en anden ledelsesstruktur der vil være mere hensigtsmæssig ift. denne nye organisering. Problematikken omkring de beskårede personalebudgetter, som trådte i kraft efter sommerferien 2014, er på nuværende tidspunkt effektueret i området. Ved at fastholde et klyngeperspektiv med aldersgruppen 0-18 vil der være mulighed for at tilbyde ansættelser på tværs af aldersgrupper. I de integrerede institutioner er en del af personalet involveret i det pædagogiske arbejde på tværs af afdelinger i de enkelte enheder. Når det kommer til fritidsklubberne ønsker vi her og nu at opstarte et samarbejde med foreningslivet. Det er allerede taget initiativer i den retning. Murergårdens Klub har således netop ansat 2 medarbejdere med forankring i henholdsvis Nørrebro United og Nørrebro Fighters til at varetage træning 3 gange ugentligt. At styrke det klassiske frivillige foreningsliv Hvordan sikrer vi os at al foreningssport ikke bliver flyttet fra det frivillige foreningsliv over i de kommunale institutioner, og at der ikke skabes to parallelle idrætsspor? Der skal arbejdes på at udvikle partnerskaber mellem offentlige institutioner og foreningsaktører, således at børn og unges tilknytning til foreningslivet styrkes. Grundet tidspresset og et primært fokus på fritidsinstitutionerne er vi ikke færdige med denne dialog. Det er imidlertid aftalt at fortsætte drøftelserne med de lokale aktører, som allerede har udtrykt interesse for at indgå i projektet m.fl. Dette høringssvar er skrevet med baggrund i samtaler og møder med repræsentanter fra følgende aktører fra området: Skolelederen på Blågård Skole / Blågård Skoles forældrebestyrelse, Kvisten, Børnehuset Askovfonden, Cappella, Murergården / Murergårdens forældreråd, Klynge NB1 / forældrebestyrelsen Klynge NB1, Den Bemandede Legeplads Hans Tavsens Øst, Nørrebro Fighters, Nørrebro Idrætsråd, Nørrebro United, Stevnsgade Basketball og Ungdomsskolen. Fritidsklubområdet på Ydre Nørrebro Med hensyn til fritidsklubområdet har vi en bekymring omkring Ydre Nørrebro. Det er et stort område arealmæssigt, og Nørrebro er en divers bydel med mange lokale kvarter-kulturer. Det er derfor en meget stor udfordring at skulle skabe ét fritidscenter, der opsamler børn fra både Stefansgade-kvarteret til Titanparken mm. Side 5 af 6

6 Lokaludvalget opfordrer til at man gentænker og overvejer muligheden for to fritidscentre på Ydre Nørrebro. FUN har et stærkt samarbejde med Sct. Stefans Fritidscenter under navnet Fremtidens Klub, hvor der arbejdes aktivt med at få deres børn til at krydse Nørrebrogade, lære hinanden at kende og få en større berøringsflade med bydelen. De arbejder konstruktivt på opgaven, men der er bred enighed om at det er utopisk at tænke at alle børn på Ydre Nørrebro er mobile nok til at bevæge sig på tværs. Der skal tænkes grundig over matriklernes placering. Et selvejende fritidscenter kan integrere privatskolebørn lokalt Lokaludvalget bakker op om fritids- og ungdomsklubben FUNs høringssvar, der peger på at Fritidscenter Ydre Nørrebro organiseres som selvejende fritidscenter på baggrund af lokale ønsker, og jævnfør forvaltningens egen anbefaling om, at den administrative organiseringsform afgøres efter den nuværende organiseringsform, der benyttes af flest institutioner og ift. til pladstal i området. På fritidsklubområdet er både FUN, Samuelsgården og Sct. Stefans Fritidscenter selvejende (295 pladser) og kun 5 Stars kommunal (30 pladser). Nørre Fælled Skole bliver også fremtidigt klubtilbud, men skal omstille sig fra at fungere som gratis tilbud til traditionel fritidsklub med kontingentbetaling. FUN har gode erfaringer med fællesskaber på tværs af folkeskole og privatskole, da de både har børn fra Rådmandsgade Skole, Nørrebro Park Skole, Nørrebro Lilleskole og Lygten Privatskole. De erfaringer skal der drages nytte af i området. Dette er endvidere et argument for at organisere Fritidscenter Ydre Nørrebro som selvejende klynge eller netværk. Tak til alle de involverede for deres positive indstilling og lyst til at arbejde sammen om et styrket fremtidigt samarbejde mellem skole, foreningsliv, institutioner og lokalområde fra en ny fælles platform også når det blev svært. Vi håber at I politikere og Forvaltningen har interesse i at støtte udviklingen af det lokalt forankrede samarbejde og lokale bæredygtige løsninger. Vores erfaring fortæller os, at de bedste resultater kommer gennem dialog, hvor alle får lejlighed til at komme med input, når vi skal udvikle børn- og unges fritidsliv. Nørrebro Lokaludvalg hjælper gerne til, hvis vi kan bidrage til denne proces. Med venlig hilsen, Formand for Nørrebro Lokaludvalg Mogens Wolff -Petersen Side 6 af 6

Høringssvar fra borgerne i Sennels

Høringssvar fra borgerne i Sennels Høringssvar fra borgerne i Sennels Indhold Forord... 3 Høringssvarets hovedpunkter... 3 Landsbyen: Det stærkeste våben mod affolkning... 3 LØSNINGSFORSLAG:... 3 THY-Skolen... 3 1: Konsekvenser af udviklingsplanens

Læs mere

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme

Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme Nytænkning af struktur og indhold i fritidstilbud i Hillerød Kommune - ud fra en mindre økonomisk ramme 24. februar 2015 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING 5 3 BAGGRUND OG PEJLEMÆRKER 5 3.1 DEN INDDRAGENDE

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne...

Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget. 1. Resumé... 3 2. Forord... 4. 2.1 Tilgangen til arbejdet med indsatserne... Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget 2014-2018 ALDERSROGADE VORES KVARTER 2 Aldersrogade vores kvarter Boligsocial helhedsplan for Den Grønne Trekant og Vognvænget Indhold 1. Resumé...

Læs mere

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København

Endelig helhedsplan november 2008. for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Endelig helhedsplan november 2008 for fire afdelinger i Mimersgadekvarteret, København Indhold Indledning... 4 Forhistorie... 4 Beskrivelse af kvarteret og boligafdelingerne... 6 Beboersammensætning...

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO

RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO RESULTATRAPPORT NR. FELDING FORENINGS SFO Indholdsfortegnelse Table of contents 27 Resultater HVILKE MULIGHEDER FOR EN STYRKET TRIVSEL OG INKLUSION AF BØRNENE SER PÆDAGOGERNE I EN FORENINGS SFO? 28 Hvorfor

Læs mere

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR

Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C. hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR Rådmand Bünyamin Simsek Aarhus Kommune, Børn og Unge Rådhuset 8100 Aarhus C hoeringssvar@mbu.aarhus.dk HØRINGSSVAR marts 2014 Høring af analyse af fritids- og ungdomsskoleområdet ÅUF takker for invitationen

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU

STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU EN DEL AF NOGET STØRRE STYRK SAMSPILLET KLUB KOMMUNE DBU Inspiration og gode råd til et styrket samarbejde mellem klubber, kommuner og DBU Med strategien vil vi over de næste fire år kridte banen op til

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN

VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN VEJE TIL INTEGRATION MULIGHEDER I FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE GUNVOR CHRISTENSEN KØBENHAVN 2006 SOCIALFORSKNINGSINSTITUTTET

Læs mere

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige

Bred spillet ud. - en håndbog om samarbejde mellem SFO-pædagoger og foreningsfrivillige INTRO... 1 OM BRED SPILLET UD... 3 UDSATTE OG FORENINGSUVANTE BØRN... 5 PÆDAGOGISK IDRÆT... 8 Pædagogiske bagdøre... 9 Legitim perifer deltagelse... 10 Fælles afsæt... 10 SAMARBEJDE MELLEM SFO OG FORENINGER...

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

LEG, LÆRING OG LEKTIER

LEG, LÆRING OG LEKTIER LEG, LÆRING OG LEKTIER INDHOLD Forord 3 En lektiecafé er mere end 2+2 4 Til fodbold i Herning 6 Foreningsliv på nydansk Københavns Internationale Forening 10 På biblioteket i Vollsmose 14 IT som motivation

Læs mere

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø

ØSTERBRO LOKALUDVALG. for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø ØSTERBRO LOKALUDVALG DAGSORDEN for mødet den 23.01.2014, kl. 19:00 i Østerbrohuset, Århusgade 103, 2100 Kbh. Ø 1. Borgernes 20 minutter (2014-0012586) 1 2. Meddelelser (2014-0006513) 2 3. Godkendelse af

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde

Barrierer og udviklingsmuligheder. Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde Barrierer og udviklingsmuligheder Samarbejde mellem kommuner og frivillige organisationer om socialt arbejde INDHOLDSFORTEGNELSE Skab klarhed i den kommunale organisering... 4 En frivillighedspolitik kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Skolefritidsordninger

Skolefritidsordninger Skolefritidsordninger Mellem skole- og fritidspædagogik 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Skolefritidsordninger 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen)

Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Afrapportering arbejdsgruppe 2 - organisering (Folkeskolereformen) Arbejdsgruppen har afholdt 10 møder, 5 procesgruppemøder og 2 møder med følgegruppen. Arbejdsgruppen har, på baggrund af drøftelser af

Læs mere