Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9"

Transkript

1 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1

2 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt andre ting, arbejdet med nye målsætninger. Vi har igen deltaget Helsingør messen i marts 2013 hvor et par repræsentanter fra organisationsbestyrelsen deltog. Det der også har fyldt meget i året er flere store byggesager. Disse sager kræver en del af organisationsbestyrelsesmedlemmerne, som skal sætte sig ind i de konkrete sager, deres økonomi samt deltage i de beslutninger, som nødvendigt skal træffes. En anden ting, som også har haft vores fokus er en mulig fusion med DVB i Helsingør. DVB Helsingør godkendte deres repræsentantskabsmøde den 28. november 2013 fusion med Boligselskabet Nordkysten. Vedrørende det bygningsmæssige arbejdes der fuld tryk i Skovparken en fysisk helhedsplan. I Tibberupparken, arbejdes der en boligsocial helhedsplan for afdelingen. Den fysiske helhedsplan kører sideløbende men byggestart er udskudt til foråret I Grydemosegård syd er ombygningen af den gamle gård nået langt se forsidebillederne. Målsætninger Organisationsbestyrelsen har i arbejdet med de nye og forenklede målsætninger. Målsætningerne er opdelt i 5 hovedgrupper bestående af: Økonomi og drift Ledelse og beboerdemokrati Udlejning Boligafdelingen Nybyggeri Målsætningerne blev godkendt i marts Afdelingerne rundt Organisationsbestyrelsen bifalder forandringer, der har til formål at modernisere og sikre boligafdelingerne som attraktive udlejningsboliger i fremtiden. Det er derfor glædeligt at konstatere, at der i nogle af vores afdelinger nu er godkendt meget store renoveringsprojekter, der netop tilsigter disse formål. I planlægningen og beskrivelserne af de forskellige renoveringstiltag er der lagt særlig vægt holdbare løsninger for så vidt angår selve renoveringen, men der er også tænkt ud i fremtiden med hensyn til større attraktive familieboliger og tilgængelighedsboliger, der betyder, at vi i boligselskabet kan tilbyde gode og moderniserede boliger til flere forskellige befolkningsgrupper og derved sikre en alsidig beboersammensætning. I boligafdelingerne Skovparken og i Tibberupparken har både Landsbyggefonden og kommunen godkendt projekterne, og vi forventer byggestart medio Organisationsbestyrelsen er meget opmærksom, at der i forbindelse med så store og omfangsrige renoveringsprojekter også er fokus beboernes rettigheder og oplevelser i byggeperioden. 2

3 Boligafdelingernes regnskaber for 2012/2013 udviser følgende resultater. Afd. 1, Skovparken: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelse vedligeholdelse, afdelingens energiforbrug samt ejendomsskat. Afd. 2, Kløvermarken: Overskud kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til vand samt Afd. 3, Kløvermarken: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelse vedligeholdelse samt ejendomsskat. Afd. 5, Svinget: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelse ejendomsskat, vandafgift samt Afd. 6, Tibberupparken: Overskud kr. fortrinsvis grund besparelse vandafgift, samt drift af vaskeri. Afd. 7, Børnehuset: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser vedligeholdelse samt afdelingens energiforbrug. Afd. 8, Grydemosegård 1: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser vedligeholdelse samt afdelingens energiforbrug. Afd. 9, Grydemosegård Syd: Overskud kr. er fortrinsvis grund færre udgifter til terminsydelser indexlån og ikke budgetterede løntilskud, samt forskydning mellem almindelig vedligeholdelse og planlagt Afd. 10, Strandhøj: Overskud kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til terminsydelser, afdelingens energiforbrug samt Afd. 13, Lerbakken: Overskud kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til renholdelse. Afd. 14, Rønnedalen: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelse vandafgift. Afd. 15, Strandvejen: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser afdelingens energiforbrug. Afd. 16, Kronborgvej: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser vandafgift. Afd. 17, Guldgravervej: Overskud kr. fortrinsvis grund af færre udgifter til ejendomsskat samt besparelse vandafgiften. Afd. 18, Centerboligerne: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser vandafgift. Afd. 81, Hovparken: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser terminsydelser, ejendomsskat, afdelingens energiforbrug samt afskrivning forbedringslån. 3

4 Afd. 82, Stenbækgård: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser ejendomsskat samt ydelser andre lån. Afd. 83, Borupgård 1: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser afdelingens energiforbrug, renholdelse samt Afd. 84, Søbæk: Overskud kr. fortrinsvis grund af værre udgifter til vand. Afd. 85, Socilafilantropisk: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser ejendomsskat, vedligeholdelse samt ydelser andre lån. Afd. 86, Borgen: Underskud kr. fortrinsvis grund af færre renteindtægter. Afd. 87, Borupgård 2: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser terminsydelser, renholdelse samt Afd. 88, Antoniehus: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser Afd. 93, Fredensvej: Overskud kr. fortrinsvis grund af besparelser ejendomsskatten. 4

5 Boligselskabet Nordkystens regnskab for 2012/2013. Opgørelse over indtægtsgrundlag: Boligorganisationen omfatter i alt: Antal afdelinger: 25 1) boliger Antal lejemål ) erhvervslejemål 7 3) institutioner 6 4) garager/carporte og andre bilejemål 187 5) lejemål, m2 og lejemålsenheder i alt Bruttoetageareal antal m2 á lejemålsenhed ,7 1 Antal lejemålsenheder 1.753,0 543,8 1 pr. beg. 60 m2 11, ,2 1 pr. beg. 60 m2 47,0 1/5 37, ,4 Regnskab for boligorganisationens aktiviteter i 2012/2013 viser et overskud kr. Overskuddet overføres til arbejdskapitalen. Regnskabet gennemgås af forretningsføreren repræsentantskabsmødet. Renteberegninger: I regnskabsåret 2012/2013 er afdelingsmidlerne forrentet efter den nye lovgivning. Det betyder, at alle afdelingernes midler, bundne som frie, er forrentet med en gennemsnitsforrentning 0,70 % i 2012/2013../. Indestående rådighedsbeløb Dispositionsfonden: kr. Indestående rådighedsbeløb Egen Trækningsret: kr. Indestående arbejdskapital kr. Sammentræk af Boligselskabet Nordkystens regnskab 2012/2013 vedhæftes bagerst i beretningen. 5

6 Større istandsættelsesarbejder afdelingerne 2012/2013 i Afd. 1: Afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og administrationen har arbejdet med renoveringsprojektet. Kloakrenovering. Afd. 16: Udskiftning af skodder gennemført til alu skodder. Rep. af balkon har været undervejs. Dette trækker ud, da vi skal være sikre, at vi har fundet den helt rigtige løsning inden vi endelig lukker belægningen. Afd. 2: Afd. 17: Afd. 3: Afd. 18: Varmekedel udskiftet. Afd. 5: På baggrund af rapporten vedr. klimaskærmsproblemerne arbejders der en efterisolering af de udvendige gavle Forbedringer af bede i terræn. Afd. 20: Afd. 6: Der har været foretaget renovering af kloakken, herudover har afdelingsbestyrelsen, byggeudvalget og administrationen arbejdet med renoveringsprojektet. Afd. 7: Afd. 8: Service gasfyr, asfalt- og drænarbejde Renovering af skure. Afd. 9: Renovering og ombygning Grydemosegård Syd til 3 lejemål. Afd. 82: Udskiftning af tage bryggerser afsluttet. Kloakstrækninger skiftet og p-plads etableret. Afd. 83: Vinduer / døre oprettet. Kloakker gennemgået og renoveret i nødvendigt omfang. Arbejde omkring vand fra emhætter er igangsat. Udskiftning af stibelægning er igangsat. Ovenstående er alle restarbejder fra byggesagen. Flytning af postkasser. af Afd. 10: Tilpasning af belysning fra fællesarealer i forhold til naboer. Afd. 13: Igangsætning af Over sø og land 1 års gennemgang byggesagen. Der er forhold i byggesagen, som driften stadig er forbeholdne overfor og som løbende noteres, så det huskes i forbindelse med 5 års gennemgangen. Afd. 14: Afd. 81: Byggesag igangsat i forhold til at sikre facadepladerne. LBF forventes at besigtige afdelingen i foråret Afd. 84: Afd. 85: Afd. 86: Afd. 87: Vinduer / døre oprettet. Kloakker gennemgået renoveret i nødvendigt omfang. Arbejde omkring vand fra emhætter er igangsat, herudover er udskiftning af stibelægning er igangsat. 6

7 Ovenstående er alle restarbejder fra byggesagen. Afd. 88: Indvendig ombygning 3 nye toiletter. Kloakarbejde som følge af rotter. Ingen større projekter gennemført i året Afd. 99: Ingen større projekter gennemført i år Afd. 93: Året der kommer Afdelingskontoret Afdelingskontoret er kommet godt plads i de nye lokaler og personalesiden er alle stillinger besat. Torben Hangaard er pr. 1. november 2013 ansat som ny forretningsfører afdelingskontoret. Når organisationsbestyrelsen hen over de næste år er blevet reduceret til 13 medlemmer er det fremover planen også at bruge frokoststuen Vestermarken 16A som mødelokale. Vores samarbejdspartnere Vi vil stadigvæk vedligeholde, men også styrke vores samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. Vi har en bred vifte af samarbejdspartnere, som vi har megen glæde af. Samarbejdet mellem Helsingør kommune, Boliggården og Områdesekretariatet, særligt med hensyn til udlejning og boligsociale tiltag, har været givtigt, selvom der har været og nok stadig vil være enkelte punkter, hvor vi ikke er enige. Den sociale profil I sagens natur ligger nærheden og bekymringen omkring vores beboere organisationsbestyrelsen meget sinde. Vi vil styrke vores indsats for vores socialt svagt stillede beboere ved at medvirke aktivt i etablering af nye boligsociale helhedsplaner i vores boligområder. Her tænker vi særligt de afdelinger, hvor der de næste par år, skal ske en meget stor renovering og ombygning. I Tibberupparken vil vi arbejde videre med den boligsociale helhedsplan. Vi har ansat en genhusningskonsulent, der skal varetage genhusningen i Skovparken og i Tibberupparken. Genhusningskonsulenten skal varetage beboernes interesser og være advokat for beboerne overfor kommune, byggesag mv. Vi vil ligeledes fortsætte med at spille en aktiv rolle i Områdesekretariatet, i forhold til opgaver og de boligsociale tiltag. Den grønne profil Organisationsbestyrelsen er ligesom de fleste stærkt bekymret over fremtidens energi- og miljøpolitik, hvor vi kan konstatere, at f.eks. nedbringelsen af co2 udslip går alt for langsomt. I de 2 godkendte renoveringsprojekter vil der blive hjemtaget priser etablering af solceller ligesom lokal afledning af regnvand også vil blive forsøgt indarbejdet. I forhold til Helsingør kommune, som er i gang med at etablere fjernvarmenet i Espergærdeområdet, ønsker vi at indgå i et konstruktivt samarbejde herom, også set i forhold til de store renoveringssager vi pt. har gang i. Således at vores varmeforsyning i afdelingerne kan forbedres og frem for alt blive mere miljøvenlig. En anden begrundelse til at indgå et konstruktivt samarbejde med Helsingør kommune er de problemstillinger der er 7

8 med den nuværende leverandør af varme til nogle af boligafdelingerne som ikke fungere hensigtsmæssigt. Driftsforsøg Organisationsbestyrelsen har besluttet, at deltage i et driftsforsøg som støttes af ministeriet. Driftsforsøget indebærer, at en eventuel omlægningen i driften formentlig vil reducere driftsomkostninger. Driftsforsøget skal kunne dokumenteres overfor henholdsvis ministeriet og boligorganisationen, og dokumenteres i en rapport, som efterfølgende skal bruges til at hjælpe boligorganisationen til at vurdere, om indsatsen har haft den ønskede effekt. Afslutning Fremtidens udfordringer ressourcekrævende. i Boligselskabet Nordkysten vil fortsat være store og Vi værdsætter samarbejdet med vores leverandører, men er også opmærksomme, at vi hele tiden får vores ydelser og leverancer bedst muligt til billigste pris, naturligvis kombineret med fordelen i det lokale kendskab til vores boligafdelinger. Boligselskabet Nordkysten vil de næste 2-3 år igangsætte renoveringsprojekter for mellem 400 og 500 millioner kr. I den anledning skal vi nøje overveje om vores krav og betingelserne til vores leverandører er hensigtsmæssige eller om kravene til samarbejde med os skal være anderledes. Det kunne f.eks. være bæredygtigt materialevalg, arbejdskraft danske overenskomster, oprettelse af flere lærlingepladser mm. Det er kun fantasien, der sætter grænser. I øjeblikket har vi kun 1 lærling ansat i boligorganisationen, da Daniel Ruud blev udlært i efteråret Vi ønsker også at blive bemærket verdenskortet, som en fremsynet boligorganisation med klare mål i vores renoveringsprojekter, der skal ombygge og modernisere vores boliger, så boligorganisationen vil være i stand til at imødegå den skærpede konkurrence boligmarkedet, og også kunne tilbyde moderne lejligheder til vores egne og fremtidige beboere. Beboerdemokratiet i boligafdelingerne vedbliver at være hjørnestenen i en almen boligorganisation, hvor de særlige muligheder, den enkelte beboer har for at virke egen bolig efter egne ønsker, er meget store. Det er det vi arbejder for, og det vi ønsker. Sluttelig skal vi takke alle jer beboerdemokrater, beboere, administration og ansatte i afdelingerne samt eksterne samarbejdspartnere for et godt samarbejde og håbe et fortsat godt og udviklende samarbejde i Boligselskabet Nordkysten. Espergærde, den 3. januar 2014 Bestyrelsen for Boligselskabet Nordkysten Palle Wørmann Formand 8

9 9

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider.

Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR. Dette referat indeholder 8 sider. Bestyrelsesmøde REFERAT 23.04.2012 KL. 17.00 18.30 BOLIGFORENINGENS KONTOR Dette referat indeholder 8 sider. Dagsorden: Pkt. 1: Forelæggelse af årsregnskaber for regnskabsåret 2011. Pkt. 2: Forelæggelse

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2008 30. september 2009 77. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold 1. BESTYRELSENS BERETNING 1.1. BOLIGORGANISATIONEN 1.2. AFDELINGERNE 1.3. NYBYGGERI 1.4. FREMTID 2. BOLIGORGANISATIONEN

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

2013 fsb årsberetning

2013 fsb årsberetning 2013 fsb årsberetning Udgiver fsb Rådhuspladsen 59 1550 København V tel 3376 8000 fsb.dk Redaktion Organisationsbestyrelsen i fsb Redaktionsgruppe Birthe Qasem, formand (ansv.) Bjarne Larsson, adm. direktør

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 31. oktober 2013 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 7. november 2013, kl. 17.15 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Organisation kl. 17:15

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 6/2013 Onsdag den 25. september 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen Lars Jensen Fra

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012

Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Bestyrelsens årsberetning for perioden 1/1 2011 30/6 2012 Repræsentantskabsmødet den 12. december 2012 BESTYRELSENS BERETNING INDLEDNING Afdelingerne Velkommen til årets repræsentantskabsmøde. Vordingborg

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

ABG har visioner, værdier og en mission

ABG har visioner, værdier og en mission Marts 2014 28. ÅRGANG ABG har visioner, værdier og en mission Få en SMS om din bolig Fældede træer blev til legeplads Sådan betaler du husleje fra 1. maj 2014 REPRÆSENTANTSKABSMØDE Arbejdernes Boligselskab

Læs mere

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE

INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Dato 29. april 2012 INDKALDELSE TIL BESTYRELSESMØDE Mødet holdes torsdag den 2. maj 2012 kl. 18.00 på administrationskontoret, Brendstrupgårdsvej 7 med følgende dagsorden: 1. Økonomi (kl. 18.00-18.30)

Læs mere

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen

Afdeling Borupgård I Afdelingsbestyrelsen Til beboerne i afdeling Borupgård I Helsingør, 23. januar 2002 Referat af ordinært afdelingsmøde om regnskab MANDAG DEN 14. JANUAR 2002. D A G S O R D E N: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Fremlæggelse

Læs mere

Regnskab & beretning 2011

Regnskab & beretning 2011 Regnskab & beretning 2011 Indhold Selskabets beretning 2011 - Vi skal yde mere... side 3 Byg & Anlæg - Projekter i afdelingerne...side 16 Selskabets økonomi...side 20 Resultatopgørelse...side 22 Balance...side

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup

Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup #JobInfo Criteria=AKB_Taastrup# Organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 17. maj 2011, kl. 17.00 i Beboerhuset, Taastrupgårdsvej 131 B, Taastrup Bestyrelsen Kaare V. Thomsen, Benni Møller-Hansen, Allan

Læs mere

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder.

Beretning fra de enkelte organisationer vil ikke blive nævnt her, da der i forbindelse med fusionen er blevet afholdt et utal af møder. Beretning for Ringkøbing-Skjern Boligforening 2010/2011 Ringkøbing-Skjern Boligforening blev stiftet den 26. oktober 2010 på Hotel Smedegården i Lem. I fusionsmødet deltog Ringkjøbing Boligforening, Tarm

Læs mere

årsberetning 2008/09

årsberetning 2008/09 årsberetning 2008/09 B Forord Det seneste år har været præget af drastiske omvæltninger på boligmarkedet og indenfor byggebranchen som følge af finanskrisen. Tidligere års høje byggepriser er dæmpet betragteligt,

Læs mere

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND

OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND REGNSKAB & BERETNING 2009 OM BOLIGSELSKABET SJÆLLAND Boligselskabet Sjælland er provinsens største almene boligselskab og administrer cirka 12.500 almene boliger på Sjælland. Vi har 220 ansatte, som alle

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken

Greve Boligselskab. 2014 var igen et godt år. Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år. Hjertestarter. Nye badeværelser i Gersagerparken Greve Boligselskab BEBOERINFORMATION NR 25 - JUNI 2015 87 deltog på Greve Boligselskabs årlige repræsentantskabsmøde. 2014 var igen et godt år Greve Boligselskabs direktør rundede de 60 år Hjertestarter

Læs mere

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009 2 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs.

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 31. januar 2013, kl. 16.15 afdelingsbestyrelsens lokale, Lundtoftegårdsvej 29, st. tv. 2800 Kgs. Lyngby Tilstede: Kaj Eliasen, Hanne Lentz-Nielsen, Jonna Wildgaard,

Læs mere

Årsberetning AAB Vejle

Årsberetning AAB Vejle 1. oktober 2011 30. september 2012 80. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN 3 AFDELINGERNE 3 NYBYGGERI 3 FREMTID 4 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSE REPRÆSENTANTSKAB 5

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

2013 2014 Årsberetning

2013 2014 Årsberetning 2013 2014 Årsberetning Forord I september 2013 kunne Ringgården fejre sit 75 års jubilæum som den næstældste boligforening i Aarhus. De 75 år blev fejret ved en jubilæumsfest den 21. september på NRGI

Læs mere