Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl i Hammelev sognehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl. 19.00 i Hammelev sognehus"

Transkript

1 Haderslev Domprovsti 2. september 2013 Menighedsrådene i Haderslev Domprovsti Referat af offentligt budgetsamrådsmøde vedrørende de kirkelige kassers budgetter for 2014 torsdag den 29. august 2013 kl i Hammelev sognehus Kirsten Münster orienterede indledningsvis om arbejdet i Haderslev Skole Kirke Samarbejde og efterspurgte et menighedsrådsmedlem fra Vojens og omegn til arbejdsgruppen - gerne en lærer. Kirsten Münster orienterede desuden som formand for provstikomiteen for mission om et nyt toårigt indsamlingsprojekt Zakkæus hus i Jeriko med støtte til unge piger via Israelsmissionen og Det palæstinensiske Bibelselskab. Herefter bød formanden velkommen til budgetsamrådsmødet. Ad pkt. 1 Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer for den kirkelige økonomi i 2014 Domprovsten orienterede. Bilaget fra kommunen blev gennemgået. Antal medlemmer af folkekirken er svagt faldende. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for folkekirken er for Haderslev Domprovstis vedkommende kr. Herefter blev budgetterne for de kirkelige kasser gennemgået af domprovsten. Indledningsvist blev det nævnt, at en forskel i tallene kunne skyldes den omstændighed, at renten i 2014 er ændret til 3,0 %. Møder med Oksenvad og Sommersted har afklaret, at driftsbeløbet fra og med 2014 skal hæves med henholdsvis kr. og kr. Provstiudvalget er også indforstået med, at driftsbeløbet for Vojens kirkekasse hæves med kr. med virkning fra 2014 i forbindelse med ansættelse af person til rengøring og service i sognehuset. Forventningen er herefter at lønudgiften ikke figurerer på regninger for afholdte kirkelige møder i sognehuset. Provstiudvalgsformand Helge C. Jacobsen tlf mail: Domprovst Kim Eriksen tlf mobil mail:

2 Provstiudvalget er endelig indstillet på at hæve driftsbeløbet til Hoptrup kirkekasse med kr. fra 2014 til finansiering af højere lønudgifter til den omlagte organiststilling. Der er således i alt tale om en yderligere tildeling af driftsmidler på kr. Det resterende beløb kr. giver grundlag for at hæve budgetteringen af 5 % midlerne i 2014 med kr. til kr. Provstiudvalget har indenfor en ramme af 1,5 mio. kr. set på muligheden af at fremme nogle energiinvesteringer. Nyt varmeanlæg i Fjelstrup kirke i forbindelse med den kommende restaurering. Der tildeles Fjelstrup kirkekasse kr. Det er tanken at gøre forsøg med etablering af jordvarme til opvarmning af Øsby præstegård. En anslået udgift på kr. Og der skal installeres et nyt energistyringsanlæg i Øsby kirke. Anslået udgift på kr. Der tildeles Øsby kirkekasse kr. I alt anlægsinvesteringer på kr. De sidste kr. kan der bydes ind på. Søren Kofoed mente, at Gl. Haderslev vil være interesseret i at få nogle af ekstraudgifterne ved omlægning af taget på præsteboligen Ribe Landevej finansieret af disse midler. Der er tale om blandt andet genindvindingsanlæg for bedre indeklima med mindskelse af fugt og mugproblemer og bedre varmeforbrug. Der vil inden for en uge tilgå provstiudvalget en ansøgning. Helge Jacobsen så gerne sådanne projekter med væsentlige energibesparelser. Birte Stark oplyste, at Jegerup menighedsråd også er ved at undersøge muligheden for etablering af jordvarme. Disse overvejelser er dog kun i sin spæde begyndelse. Helge Jacobsen understregede, at planerne i Øsby skal ses som et pilotprojekt, der skal vise, om der vitterligt vil kunne indhøstes de forudsatte % besparelser i udgifterne til varmeforbruget. Domprovsten oplyste, at de midler som ikke når at blive øremærket går ind på mellemregningskontoen med kommunen. Provstiudvalget afsætter kr. til at genetablere udviklingspuljen med en primo beholdning på forventelig kr. Generelle bemærkninger: Helge Jacobsen sagde afslutningsvist, at PU har den holdning, at de daglige driftsudgifter ikke skal øges, fordi udskrivningsgrundlaget i de kommende år må forventes at falde. 2

3 Agnete Sommer Poulsen fra Domsognet nævnte, at det begynder at skabe problemer, at det er kronesatsen for driftsbeløbet, der udmeldes uændret. Og for hvert år bliver det sværere. Man skal virkelig være kreativ, og grænsen er ved at være nået. Helge Jacobsen indrømmede gerne, at det stiller krav til omtanke og kreativitet. Men PU arbejder ud fra den fælles forståelse, at ingen ønsker kirkeskatten hævet. Domprovsten pegede på, at en stram budgettering nødvendiggør et rimelig buffer af 5 % midler til uforudsete ting. Knud Peter Levinsen fra Vojens fandt det problematisk med nedgangen på 661 folkekirkemedlemmer i hele provstiet. Gram og Vilstrup har dog haft tilgang: Vi skal ud og hverve medlemmer. Søren Kofoed fra Gl. Haderlev sagde i forlængelse af meldingen fra Domsognet, at en uændret beløbsramme til driften nødvendigvis vil gå ud over vedligeholdelsen. Men så må man søge 5 % midler. Domprovsten understregede, at der kunne være flere grunde til, at folk melder sig ud af folkekirken. Debatten om vielse af to af samme køn har utvivlsomt ført til udmeldelser. Men der er også nogle, der bringer den formodning til torvs, at unge mennesker af deres bankrådgiver kan blive opfordret til at se på deres medlemskab af folkekirken, når der kastes et kritisk blik på familiens rådighedsbeløb i forbindelse med køb af hus. Konklusion: PU tager til efterretning, at der var almindelig opbakning til det foreslåede budget. Det betyder, at de udmeldte beløb stadfæstes, når man ser bort fra de tekniske ændringer. Ad pkt. 2 Særlige forhold vedrørende de enkelte kassers budgetter for 2014 herunder de justeringer på enkelte driftsbeløb provstiudvalget vil foreslå Bevtoft ingen bemærkninger. Domsognet tager den justerede renteberegning til efterretning. Provstiudvalget vil få tilsendt en ansøgning om 5 % midler til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med bispevielse. En sag om salg af jord er først nu 3 år efter ved at være på plads, og salgsprovenuet er fremkommet. Dette har ført til forøgede renteudgifter og manglende likviditet. Fjelstrup Der er en akut sag om tårntaget, der er i en dårlig forfatning. Der skal findes finansiering af en udgift på omkring 1,4. mio. kr. Fole Ingen bemærkninger. 3

4 Gl. Haderslev Lånet til nyt tag på præstegården er justeret. Skal måske yderligere justeres med kr. - dels til rådgiver og uforudsete udgifter. PU afventer menighedsrådets redegørelse herom. Gram Der var tale om en teknisk fejl. Man tager de udmeldte beløb til efterretning. Halk Grarup Ikke andet end det der står. Beløbet på kr. skal fratrækkes i anlægsrammen. Hammelev Else Marie Birk oplyste, at de budgetterede renteudgifter passer, og at disse ikke er budgetteret kr. for lavt. Hjerndrup Ingen til stede. Hoptrup Der rettes til i henhold til bemærkninger til renteberegningen Menighedsrådet bekræfter, at et beløb på kr. er merudgiften til organistlønnen. Højrup Rettes til i henhold til bemærkningen om renteberegningen. Jegerup Menighedsrådet er indforstået med, at kr. overføres til Vojens kirkekasse til lønudbetaling til fælles organist. Maugstrup Menighedsrådet er indforstået med, at kr. overføres til Vojens kirkekasse til lønudbetaling til fælles organist. Moltrup Bjerning Rettes i henhold til bemærkningerne. Nustrup Enig i bemærkningerne om nyt lån og beregningen af renteudgifterne. Oksenvad Tildeles kr. til forhøjet driftsramme. Salg af to ejendomme har ført til tilsvarende mistede lejeindtægter. Skrydstrup Den budgetterede renteudgift er korrekt og skal ikke justeres, som anført af provstiudvalget. Altså: kr. er rentebeløbet. Sommersted Rettes til i henhold til bemærkningerne. 4

5 Starup Lån på kr. til renovering af orgel er ikke indregnet i budgettet. Forventninger til arbejdet iværksættes i januar PU overvejer finansieringen. Vedsted Ingen bemærkninger. Vilstrup Kassereren oplyste, at anlægsrammen skal hæves med kr. til afdrag og med kr. til renter. Det tager PU til efterretning. Et anført tal på 384 kr. skal egentlig være 576 kr. Det tilrettes. At der kan fratrækkes kr. er korrekt. Dette skal dog holdes på anlægssiden. Vojens Menighedsrådet protesterer ikke imod at få tildelt kr. til aflønning af en servicemedarbejder i sognehuset. Forventer overførsel af driftsmidler fra Maugstrup og Jegerup til aflønning af fælles organist. Vonsbæk Ingen bemærkninger. Øsby Ingen bemærkninger. Åstrup Ingen bemærkninger. Domprovsten kommenterede de samlede tal: Renteudgiften falder, og afdragene bliver også mindre men ikke så meget, at der endnu er plads til at iværksætte nye store projekter. Ad pkt. 3 Endelig fastlæggelse af kirkekassernes drifts- og anlægsrammer for 2014 Helge Jacobsen konkluderede endnu engang, at PU havde fået opbakning til det fremlagte budget. Ad pkt. 4 5% beløbet for 2. halvår 2013 samt fastlæggelse af 5% beløbet for 2014 Domprovsten gennemgik listen over de senest tildelte midler i 2013: Vedsted: Skitseprojekt for etablering af menighedslokaler i skolen kr. Gl. Haderslev: Rensning af orgel for skimmelsvampe kr. Vojens: Rensning af orgel for skimmelsvampe kr. Øsby: Istandsættelse af præstegården m.m. i forbindelse med præsteskifte kr. Øsby: Fældning af træ (pålagt af kommunen) kr. 5

6 Fjelstrup har søgt i denne uge likviditetsproblemer kr. Forsamlingen tog orienteringen til efterretning. Ad pkt. 5 Udviklingspulje bevillingerne i 2013 puljen i 2014 Helge Jacobsen orienterede om udviklingspuljen. Provstiudvalget vil ved årets udgang foretage en evaluering. Provstiudvalget har været meget imødekommende og stort set efterkommet ønskerne i de fremsendte ansøgninger. Domprovsten gennemgik listen af tildelinger: Udviklingspuljen (ligningsmidler i 2013: kr.) Forbrugt: Konfirmandrock gudstjeneste - provstiet: Musikinstrumenter Bevtoft - provstiet: Koncert (Vis Vocal) Nustrup - nabosognene: Hoptrup Church Explorer - provstiet: Fælles arrangement Skrydstrup-Nustrup-Bevtoft: Kirkemusical Fjelstrup: I alt: Saldo dags dato: Nye bevillinger: Vojens pastorat Sigurd Barrett: Domsognet forum år: Starup Betty & Peter Arendt: Saldo herefter Afsluttende overordnet bemærkning: Udviklingspuljen skulle gerne udfordre til større kreativitet og medvirke til reel fornyelse. Forsamlingen tog orienteringen til efterretning. Ad pkt. 6 Provstiudvalgskassens budget for 2014 Domprovsten gennemgik budgettet og pegede i den forbindelse på den ekstra arbejdsbyrde vedrørende skole kirke samarbejdet, der nødvendiggør et større frikøb af Kirsten Münster, og den forøgede udgift der kommer som følge af, at provstiudvalget forøges fra 6 til 7 læge medlemmer og med en repræsentant for præsterne. Forsamlingen tog orienteringen til efterretning. 6

7 Ad pkt. 7 Den opdaterede prioriteringsplan Bevtoft: Niels Møller Jessen havde ingen ændringer til det anførte. Nævnte dog under dette punkt, at menighedsrådet havde været frustreret over, at der i forbindelse med det nye tag på Bevtoft kirke havde været udgifter til rådgivning på 23 % af de samlede omkostninger. Domprovsten oplyste, at der i forbindelse med restaureringen af Fjelstrup kirke budgetteres med rådgivningsomkostninger på 10 %. Bjerning: Ingen ændringer. Menighedshuset der skal have nyt stråtag er i meget dårlig stand og hele projektet genovervejes. Domsognet: Der er lavet en drejebog over renoveringen af domkirken. (Pris kr.). Beløbet til fornyelse af tegltaget forventes ifølge kirkeværgen snarere at kunne løbe op i 10 mio. kr. Helge Jacobsen opfordrede til, at der løbende holdes møder mellem menighedsrådet og provstiudvalget om en så stor sag, som renoveringen af domkirken tegner til at blive. De store udgifter kan ikke dækkes af kirkeskatten, hvorfor der skal eksterne midler i form af fonde til. Helge Jacobsen redegjorde for den unikke historie, der er i forbindelse med Haderslev domkirke, som vil kunne fremhæves i forbindelse med fondsansøgninger. Der er stillet spørgsmålstegn ved, om ikke hele stiftet burde træde til med en finansiering. Helge Jacobsen bemærkede hertil, at det er der ikke lovgivningsmæssig mulighed for. Og nævnte i den forbindelse de seneste arbejder ved Ribe Domkirke som et eksempel på et udgiftskrævende projekt, som det lokale ligningsområde havde dækket. Fjelstrup Nyt: Tårnet på kirken skal renoveres for 1,5 mio. kr. Fole: Den samlede låneramme ender med at bliver omkring 2 mio. kr. Ikke yderligere. Gl. Haderslev: Omkostningerne ved nyt tag på præstegården på Ribe Landevej skal justeres yderligere. Kirkeistandsættelse punktet fastholdes. Damager kirkegård drejebog for omlægning af denne. Et projekt over mange år. De samlede omkostninger er der ikke tal på. Gram: 7

8 Halk-Grarup: Intet. Hammelev: Hjerndrup: Ingen til stede. Hoptrup: Bygningen af ny redskabsbygning påbegyndes i foråret En orgelreparation til en pris af kr. forventes gennemført i foråret Højrup: Jegerup: Går i gang på mandag med at fjerne isoleringen over hvælv. Maugstrup: Intet. Moltrup: Starter snart projektet med nyt varmanlæg. Nustrup: Oksenvad: Der er nu sat pris på omkostningerne ved at få ny klokke i tårnet kr. vil det koste. Finansieres af egne midler fra salg af ejendomme. Skrydstrup: Intet. Sommersted: Blytag på tårn anført med kr. bliver dyrere. Der er konstateret råd i konstruktionen. Starup Renovering af orgel er prissat til kr. Vedsted: Sognehus skal nu anføres som etablering af menighedslokaler i Vedsted skole. Overslag på 2. mio. kr. 8

9 Vilstrup: Menighedsrådet indrømmer, at altertavlen er blevet flot. Nyt: Tag på mandskabsbygning skal renoveres. Pris ukendt. Vojens: Aktuelt problem med skimmelsvamp i orglet i Vojens kirke. Så alt vedrørende arbejder i kirken kan ikke afvente. Præsteforeningens miljørepræsentant giver problemer. Vonsbæk: Øsby: Provstiudvalget har anmodet menighedsrådet om at genoverveje planerne for byggeri af sognehus/graverfaciliteter og eventuelt finde alternativer. Karsten Boe havde ingen yderligere bemærkninger hertil. Åstrup: Intet. Formandens bemærkning om lokal beskedenhed blev taget for det, det var. Ad pkt. 8 Kirkegårdstaksterne erfaringer samt udvalgets forslag til revision af taksterne v/jørgen Boiskov Hansen, Gram Takstudvalget lavede for 3-4 år siden en udregning efter, at kravet var blevet, at alle priser skulle fastsættes ud fra de faktiske omkostninger og driften af kirkegården i højere grad være dækket af indbetalingerne. Jørgen Boiskov Hansen gennemgik en rækkes slides, der udsendes fra provstikontoret. Det voksende antal af tomme gravsteder vil føre til større omkostningsgrad for de resterende gravsteder. Efterspørgslen er i høj grad på urnegravsteder her vil prisen bliver hævet, idet beregninger har vist, at taksterne her nok var sat for lavt. Søren Kofoed var betænkelig ved de nye priser, hvor enkelte takster for bykirkegårdene var sat ned. Hertil blev der svaret, at Tage Rod og Finn Wetter på bykirkegårdenes vegne havde nikket ja til, at justeringerne af priserne samlet set ville være omkostningsneutrale. En afgørende faktor for prisen for et legat er fredningstiden. PU anbefaler en fredningstid på 25 år for kistegravsteder og 10 år urnegravsteder. Hvis man ændrer på fredningstiden skal en vedtægtsændring sendes ind og godkendes af PU. Knud Peter Levinsen Vojens stillede spørgsmålstegn ved stigningen i prisen for et urnegravsted, og hvordan prisen kunne være forholdsmæssigt højere end for et kistegravsted. 9

10 Svaret var, at det ikke alene har med arealet at gøre, men at hækken på et urnegravsted for eksempel udgør en forholdsvist større del af gravstedet. De fremlagte priser er vedtaget i PU og indeksreguleres i Annesofie Munch mente, man skulle tage de økonomiske briller på og tænke langsigtet. Kirkegårdene er alt for pasningskrævende. De mange ledige gravsteder må føre til forandringer. Helge C. Jacobsen fastslog endnu engang, at det er et lovkrav, at det skal være omkostningsbaserede priser. Men er i øvrigt enig i, at det får indflydelse på kirkegårdenes udvikling, og at disse kommer til at se anderledes ud i de næste 25 år. Mere moderne, billigere i drift og måske smukkere. Det er et område, hvor der kunne gøres erfaringer gennem pilotprojekter. Ingelise Duus Fjelstrup efterspurgte Erfa-gruppe-kursus i brugen af GIAS Helge Jacobsen nævnte muligheden af at købe konsulenthjælp hos Jørgen Boiskov Hansen. Søren Kofoed oplyste om den forestående store omlægning af Damager kirkegård. Til slut var der en tak til udvalget og Jørgen Boiskov Hansen især. Ankermand sammen med Tage Rod. Ad pkt. 9 Gravminderegistrering Helge C Jacobsen fortalte om baggrunden og den hidtil gennemførte gravminderegistrering og om de steder, der ikke var kommet med i første omgang. Haderslev Domprovsti mod øst er kirkegårdene registeret. Længere ud mod vest er der ikke sket noget, fordi der dengang ikke var tilført museerne ekstra midler til projektet, hvorfor opgaven med registrering ikke blev prioriteret højt. Det er vigtigt ikke at glemme de registrerede og fredede sten og/eller gravsteder det er menighedsrådets ansvar at passe på dem. Nu afventer man en vejledning, inden ny registrering kan gå i gang. MR vil formentlig få en særlig rolle at spille i samarbejde med lokal historisk forening. Man skal passe på: Gravminder over 100 år. Gravminder med udsmykning af særlig interesse kunstnerisk værdi man lægger mærke til særlig inskription. Gravminder af særligt fortjenstfulde kvinder eller mænd. Helge C. Jacobsen stillede sig til rådighed, hvis MR fik brug for mere konkret vejledning. 10

11 Ad pkt. 10 Eventuelt Arne Rudbeck redegjorde for provstiudvalgets krav til godkendelse af forpagtningskontrakter. Enten helårlig forudbetaling eller bankgaranti Bent Villadsen, Vonsbæk spurgte ind til begrundelse for forpagtning helårlig forud? Helge C. Jacobsen henviste som baggrund til konkrete negative erfaringer med forpagtere, der var gået konkurs. Erik Høgh pegede på den vanskelige tidsfaktor, når en gammel forpagter misligholder kontrakten, og denne skal overgå til en ny. Og han understregede, at der er sket tab på flere hundrede tusinde kroner, og at der ikke er grund til at løbe nogen risiko overhovedet. Erik Heissel Hoptrup støttede provstiudvalgets krav med at henvise til den tidsfaktor, som EU's regel om 10 måneders rådighed giver. I forlængelse af hele denne debat understregede Thyra Bohsen, at det kan have stor betydning for fastsættelse af momsafløftningsprocenten, at der er moms på forpagtningskontakter. Elsebet Rasmussen, Sommersted, spurgte til provstiets planer for fælles regnskabskontor. Helge C. Jacobsen svarede, at der hidtil ikke have været stor interesse blandt menighedsrådene derfor, men at provstiudvalget er positivt stemt for at finde løsninger, hvis det efterspørges. Provstiudvalget vil intensivere overvejelserne. Else Marie Birk kunne på et spørgsmål oplyse, at eventuelt hackerangreb på kasserernes computere og bogføringssystemer er dækket af Folkekirkens fællesforsikring. Mødet slut. For referat Lone N. Hein/ Kim Eriksen 11

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev

Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Referat af budgetsamrådsmøde torsdag 28. august 2014 kl. 19.00 i Hammelev sognehus, Kirkeforte, Hammelev Dagsorden 1. Udskrivningsgrundlaget, landskirkeskatten, stiftsbidraget og andre overordnede faktorer

Læs mere

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens

Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Referat af budgetsamrådsmøde onsdag 19. marts 2014 kl. 19.00 i Vojens sognegård, Østerled 4, 6500 Vojens Dagsorden: 1. Velkomst 2. Jacob Lysemose præsenterer sit arbejde som provstiets personalekonsulent.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning.

1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på grund af den sene konfirmandundervisning. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. november 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var ingen afbud. Lars-Peter Melchiorsen deltog fra kl. 17.10 på

Læs mere

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet.

2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 28. januar 2015. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. 3

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. november 2010. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Formanden og PU-medlemmerne bød den nye provstisekretær velkommen til arbejdet. Mødepunkt

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. januar 2011. Kl. 16.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Afbud fra Der var ingen afbud til mødet. 2 Nybyggeri Vedsted præstegård

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 6. marts 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Der var afbud til mødet fra Thyra Bohsen. 2 Godkendelse af referat fra sidste

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 27. oktober 2011. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Ingen afbud til mødet. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 15. februar 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Provstiudvalget besluttede indledningsvis, at følgende materiale blev behandlet på mødet. Bilag

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Fruering og Vitved Menighedsråd

Fruering og Vitved Menighedsråd Fruering og Vitved Menighedsråd 1 Referat af fællesrådsmøde Torsdag den 20. september 2012. Referatet sendes til: MR- medlemmer, suppleanter, sognepræst, ansatte, regnskabsfører samt lejer af forpagtergårdsboligen.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012

MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 MØdereferat for generalforsamling Rønde Fjernvarme den 20. september 2012 TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2012 KL 19.00! PVRAMIDEN,SKREJRUPVEJ, RØNDE Emne: Generalforsamling Rønde Fjernvarme Sted: Mødetid: Pyramiden

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker

Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Referat af Repræsentantskabsmøde 2014 Danske Sømands- og Udlandskirker Repræsentantskabsmødet holdes jf. indkaldelse af 27. maj 2014 onsdag, den 20. august 2014 kl. 13.00-17.00 på Hotel Nyborg Strand,

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491.

Folkekirkens. Folkekirkens Folkekirkens lokale økonomi. lokale økonomi lokale økonomi. Betænkning 1491 Betænkning 1491. Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Betænkning 1491 Folkekirkens Folkekirkens Folkekirkens lokale Folkekirkens økonomi lokale økonomi lokale økonomi lokale økonomi Betænkning fra Udvalget om

Læs mere

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent...

Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund. Dagsorden...2. Mødet åbnes...3. 1. Valg af dirigent... Referat af det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i Danmarks Jægerforbund Lørdag den 4. januar 2014-01-14 Indhold: Dagsorden...2 Mødet åbnes...3 1. Valg af dirigent...3-6 2. Valg af stemmetællere...7

Læs mere

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v.

Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. Dokumentnr.: 559638/09 Vejledning om kirke-, præstegårds- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. (Til menighedsråd, provstiudvalg, stiftsadministrationerne m.v.) Budgettets formål

Læs mere

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende:

K/S ELEONORA. Generalforsamlingens dagsorden var følgende: K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 21. maj 2013 kl. 15.00 på Hotel Cornwell i Kolding. I alt var 302 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 224 fremmødte

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter

Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Referat fra generalforsamling i Hornsved Grundejerforening 8. maj 2011 på Bautahøj Kursuscenter Formanden Iver Juhl bød velkommen til generalforsamlingen ved at takke de fremmødte for den udviste interesse.

Læs mere