LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 262-1 BRUNE KØDBY"

Transkript

1 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Borgerrepræsentationen har den 2. juni 2005 vedtaget tillæg nr. 1 til lokalpan nr. 262 Brune Kødby. Lokalplanen er bekendtgjort den 22. juni Københavns Kommune

2 Indhold Baggrund for lokalplanen... 3 Lokalplanens formål... 3 Baggrund... 3 Lokaltillægsområdet og kvarteret... 4 Planlægning... 5 Projektforslag... 6 Byarkitektonisk vurdering... 9 Påvirkning af miljøet... 9 Trafikstøj Miljømæssige gener fra virksomheder Forurening af undergrunden Grundvand Miljørigtigt byggeri Fjernvarme Lokalplan Formål Område Anvendelse Vejforhold Bebyggelsens omfang og placering Foranstaltninger mod forureningsgener Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Retsvirkninger Ophævelse af bestemmelser i lokalplan nr Kommentarer af generel karakter Lokalplantegning Lokalplantegning Lokalplan nr. 262 Brune kødby LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

3 Baggrund for lokalplanen Halmtorvet Kødbyen Staldgade Flæsketorvet Kvægtorvet Tietgensgade DGI Byen Ingerslevsgade Luftfoto med lokalplanområdet (november 2001). Lokalplanens formål Det overordnede formål med lokalplantillægget er at muliggøre opførelsen af DGI-byens 4. og sidste etape i samspil med den videre omdannelse af Brune Kødby og de hertil knyttede kulturhistoriske og arkitektoniske værdier i området. Baggrund Opførelsen af DGI-byen er sket i etaper. Den første etape med gymnastik-, idræts- og mødefaciliteter mv. stod færdig i 1997, og de to følgende etaper med vandkulturhus og hotel mv. stod færdige i I alt omfatter det eksi- LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 3

4 Baggrund for lokalplanen DGI-byen set fra Tietgensbro. sterende kompleks et etageareal på ca m 2, og med omkring besøgende årligt er det en vigtig kulturfaktor for såvel bydelen som hele byen og besøgende udefra. DGI-byen har rettet henvendelse til kommunen om opførelse af 4. etape, der betyder fuldførelse af DGI-byens helhedsplan. Etapen vil omfatte ca m 2 etageareal og vil bl.a. rumme følgende: Idrætshaller, varmtvandsbassiner, udendørs bassin samt gårdhaver og løbebane på taget, træningskulturhus, parkeringsanlæg, der er fleksibelt og anvendeligt til aktiviteter for børn og unge, torv med multiscene, aktivitetspladser og have, konferencelokaler, bowlingbaner, squashbaner og et nyt indgangsparti. En del af de nye lokaler etableres i kælder, hvis areal i alt vil udgøre ca m 2. Heraf er halvdelen det nederste parkeringsdæk, mens resten er baner og badeanlæg. Nye taghaver og aktivitetsplads vil udgøre tilsammen ca m 2. Borgerrepræsentationen tiltrådte i juni 2004 en aftale vedrørende DGI-byens 4. etape, herunder, at en ca m 2 stor del af Brune Kødby kunne sælges til DGI med henblik på anlæg af et delvist nedgravet aktivitets- og parkeringsanlæg. Lokalplantillægsområdet og kvarteret Fra en af Brune Kødbys langsgående gader. Til venstre ses Øksnehallen. Tvillingehallen er indrettet til Billedskolen. Brune Kødby er opført i slutningen af 1800-tallet og fungerede som kvægtorv for København frem til 1930 erne, hvor funktionerne blev flyttet til den nyopførte Hvide Kødby. Anlægget er opført efter en helhedsplan og rummer værdifulde byrum og bygninger, overvejende i 1 etage med tidstypiske tag- og facadeformer. Hovedparten af Brune og Hvide Kødby er fredet. Samtidig med lokalplan nr. 262 Brune Kødby vedtog Borgerrepræsentationen i 1995 en handlingsplan for anvendelsen af området, der blev fastlagt til henholdsvis medborgeraktiviteter, kulturelle aktiviteter, idrætsformål (den nuværende DGI-by), fællesformål (Øksnehallen mv.) samt børnekultur (Billedskolen, Musikskolen og Teaterbutikken). Herefter er sket en omfattende bygningsrenovering, som nærmer sig sin afslutning. For tiden istandsættes Dobbelt Kalvehal til brug for Musikskolen. Halmtorvet er for nylig omlagt til et bilfrit torv med en vandkunst, en byhave og et parkstrøg, der danner overgang til Sønder Boulevard. Vesterbros bagside er blevet en attraktiv plads, og cafélivet er blomstret op. Det nye byliv understøttes også af de mange udstillings- og kulturaktiviteter i Øksnehallen og den øvrige Brune Kødby. Langs Tietgensgade over for DGI-byen ligger to tætte boligkarreer i 5-6 etager, hvoraf den ene også rummer Rysensteen Gymnasium. På den anden side af Ingerslevsgade ligger det åbne jernbaneterræn, hvor der på det tidligere godsbaneområde nærmest Kalvebod Brygge efter en netop afholdt arkitektkonkurrence planlægges et nyt rigsarkiv samt en række øvrige byfunktioner. Lokalplanområdet er velbeliggende i forhold til kollektiv trafik, tæt på Hovedbanegården og med 3 buslinier i Ingerslevsgade og Istedgade. 4 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

5 Baggrund for lokalplanen Planlægning Staldgade skal indrettes som områdets hovedadgangsvej. C2* C2* C2* C2* B5* C2* O1 B5* C2* B5* B5* O3 E1 O3* T1 S2* * T1 O5 C2* Fremtidige Kommuneplanrammer. S2 Borgerrepræsentationen besluttede i 1995 at stille arealet mellem Tietgensgade og Ingerslevsgade til rådighed for DGI-byen, idet det blev aftalt, at der inden for en 20-årig periode blev opført et anlæg med haller, svømmehal, cafeteria, kursuslokaler og overnatningsfaciliteter. I forbindelse med DGI-byens planer om fuldførelse af anlægget, helhedsplanens 4. etape, tiltrådte Borgerrepræsentationen som nævnt i juni 2004 en ny aftale, herunder at sælge den sydligste del af Brune Kødby til DGI til etablering af et kombineret parkerings- og aktivitetsanlæg samt at igangsætte arbejdet med kommuneplantillæg og lokalplan for at muliggøre tilbygning og nybebyggelse i DGI-byen. I Københavns Kommuneplan 2001 er Brune Kødby og DGI-byen under et fastlagt til offentlige formål (O2*-område) med bemærkningen: Der åbnes mulighed for, at der i naturlig tilknytning til den fastlagte anvendelse til offentlige formål mv. kan udøves erhvervsvirksomhed. Den maksimale bebyggelsesprocent (60) samt friarealets størrelse beregnes under ét. Hjørnet Tietgensgade/Ingerslevsgade skal markeres med en særlig bebyggelse, der kan opføres i maksimalt 5 etager, ekskl. tagetage. Lokalplantillægsområdet udgør samme område som lokalplan nr. 262, Brune Kødby, bekendtgjort den 15. december Formålet med denne lokalplan er at sikre omdannelsen af området til en bred vifte af kulturelle formål og i respekt for de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier. Lokalplanen har været ramme for opførelsen af DGI-byens tre første etaper, som på nær hjørnet mod Tietgensgade stort set udfylder det fastlagte byggefelt og de maksimale bygningshøjder. I overensstemmelse med lokalplanen er Staldgade udlagt til vej, dog således, at udmundingen mod Halmtorvet er placeret mellem nr. 13 og nr. 15. Desuden er vejen syd for bygningen Staldgade 37 udlagt i 15 m s bredde til Ingerslevsgade. Lokalplanområdets grænser og opdeling i underområder ses på tegning nr.1. Lokalplantillægget ophæver en række bestemmelser vedrørende område I i lokalplan nr De øvrige bestemmelser vil fortsat gælde. Lokalplantillægget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for så vidt angår bebyggelsesprocenten. Der er derfor samtidig udarbejdet kommuneplantillæg, som ændrer området til et O3*-område, hvor den maksimale bebyggelsesprocent beregnes for området under ét. Bestemmelsen vedrørende bebyggelse i op til 5½ etage på hjørnet mod Tietgensbro udgår i såvel lokalplan som i kommuneplantillæg. Lokalplantillægget udvide anvendelsesbestemmelserne for område II således, at det i overensstemmelse med Kommuneplantillæg om detailhandelen, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. november 2004, bliver muligt at etablere butikker inden for visse rammer. LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 5

6 Baggrund for lokalplanen Øksnehal Foyer Køkken Kantine Skydeanlæg Gymnastik Aktivitetsplads Idræt Forsamlingshus Db Kalvehal Gårdhave Hotel foyer Vandkulturhus P-anlæg 0M 50M 100M Parterreplan for det samlede DGI-anlæg. Bemærk, at på grund af terrænets hældning viser planen kælderniveau mod Tietgensbro. Den viste indkørelse til parkeringsanlægget fra Staldgade er skitsemæssig. Udformningen vil blive fastlagt i dialog med brugerne i Brune Kødby. Projektforslag Perspektiv fra gårdhaven og aktivitetspladsen. Projektforslaget til DGI-byens 4. etape er ligesom de første etaper udarbejdet af Arkitekterne Schmidt, Hammer og Lassen og indeholder en lang række nye faciliteter. Projektet omfatter til- og påbygninger, nye underjordiske anlæg, en ny fløj mod Tietgensgade og et parkeringsanlæg med flere anvendelsesmuligheder. Etapen vil afrunde bebyggelsen, tilføre en række nye funktioner og styrke de arkitektoniske kvaliteter. Ved udstrakt brug af glas i de nye facader søges opnået gode lysforhold og visuel kontakt mellem bygningernes indre og de omgivende byrum. DGI-byen indgår i et værdifuldt samspil med sine omgivelser og tilbyder både en bred vifte af aktiviteter og en oplevelsesrigdom i form af indre torvedannelser, gader, passager og trappeløb. Anlægget er blevet et vigtigt mødested ikke alene for bydelen, men også langt ud over byens grænser og er i princippet åbent for alle. Med udvidelsen ønsker DGI-byen både at øge kapaciteten og antallet af tilbud, men også at øge fleksibiliteten og dermed rammerne for fremtidige aktiviteter. Midt i området vil blive anlagt et torv med mulighed for bl.a. teater- 6 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

7 Baggrund for lokalplanen DGI-byens ny hovedindgang set fra Tietgensbro. Den ny fløj mod Tietgensgade set mod Hovedbanegården. Det ny parkeringsanlæg mod Ingerslevsgade vil fremtræde som et lavt plateau med brede trappeflader. LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 7

8 Baggrund for lokalplanen Tietgensgade Øksnehallen Indgang Taghave Staldgade Musikskole Vestauranten Aktivitetsplads Ingerslevsgade Bassin Teaterbutik Billedskole Aktivitetshave Aktivitetsplads 0M 50M 100M Situationsplan for det samlede DGI-anlæg. Med grønt er vist friarealer på terræn og med gult taghaver og aktivitetsdæk. forestillinger. Med en fleksibel indretning kan rummes flere og større konferencer, teater, koncerter, dans osv. Et nyt træningskulturhus møder byboerens behov for træning og sundhed. På taget af det nye anlæg vil der være et fortov, der kan bruges som løbebane med udsigt over København, samt baner til bl.a. beach-volley, et udendørs badebassin samt taghaver. Under jorden vil der være en ny hal, nye varmtvandsbade, flere idrætsfaciliteter samt et parkeringsanlæg til ca. 260 biler. Dette anlæg giver også mulighed for aktiviteter året rundt for børn og unge. Det ny aktivitets- og parkeringsanlæg vil mod Ingerslevsgade fremtræde som et lavt, skulpturelt plateau, der møder omgivelserne med brede trappeflader. Disse giver mulighed for ophold, men kan også fungere som tribuner mod det grønne, rekreative rum foran Billedskolen. Mod Vestauranten afsluttes anlægget med en væg udsmykket med vandkunst. Anlægget vil afskærme Billedskolen fra Ingerslevsgades trafik, men stadig lade Brune Kødbys fredede og bevaringsværdige bygninger være synlige fra vejen. Tilkørsel til parkeringsanlægget skal ske fra Staldgade, og udformningen skal tilgodese en trafiksikker adgang for elever og personale til bl.a. Billedskolen, Teaterbutikken og Musikskolen. 8 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

9 Baggrund for lokalplanen Ingerslevsgade Snit i DGI-byen øst-vest. Kvægtorvsgade Tietgensgade Ingerslevsgade Snit i DGI-byen nord-syd. Parkeringsanlægget forventes i øvrigt at dække behovet for hovedparten af både DGI-byen og Brune Kødby, hvorved parkeringspresset i det omgivende område kan lettes. Byarkitektonisk vurdering En ny fløj mod Kvægtorvsgade vil afrunde DGI-byen mod Brune Kødby. Brune og Hvide Kødby er et enestående byområde med en aksefast plan og store brede pladsrum. Hovedparten af bebyggelsen er fredet, og anlæggets oprindelige funktion er endnu let aflæselig. De ældre bygninger er præget af fint murværk og tømmerkonstruktioner, mens Hvide Kødby er udformet i en klar, funktionalistisk arkitektur. DGI-byens første etaper fremtræder i et afdæmpet, nutidigt formsprog. Efter opførelsen af 4. etape vil bebyggelsen mod Brune Kødby fremstå mere afrundet, og mod de omgivende gader vil de ny facader tilføre anlægget en mere åben karakter. Parkeringsanlægget vil i et vist omfang begrænse den visuelle kontakt fra Ingerslevsgade til Brune Kødbys værdifulde bygninger, men også frembringe skærmede opholdsarealer. Desuden kan anlægget medvirke til, at byrummene mellem bygningerne kan friholdes for parkerede biler. Med etableringen af et nyt torv ved Vestauranten samt af forbindelsesbygninger mellem hotellet og vandkulturhuset brydes de lange gadeforløb, men virkningen heraf er søgt lempet ved krav om begrænset bygningshøjde og om transparente facader. Påvirkning af miljøet En fortsat omdannelse af den tidligere erhvervsgrund til kulturelle og rekreative formål kræver afværgeforanstaltninger og oprensning. Dette vil umiddelbart betyde en miljømæssig forbedring for området. Det forudsættes i øvrigt, at området udvikles efter miljørigtige og bæredygtige principper, såvel ved nybyggeri og anlæg som ved renoveringsarbejder. Hovedstadens Udviklingsråd har foretaget en screening af parkeringsanlæg- LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 9

10 Baggrund for lokalplanen get i henhold til reglerne om VVM og konkluderet, at der ikke skal udarbejdes en VVM-redegørelse inden realisering. Trafikstøj Det døgnækvivalente trafikstøjniveau langs Ingerslevsgade, der er klassificeret som fordelingsgade, er vurderet i størrelsesordenen 71 db(a). Tietgensgade er klassificeret som lokalgade, og her skønnes det døgnækvivalente trafikstøjniveau at være 62 db(a). Miljømæssige gener fra virksomheder Kødbyens Maskinstation, beliggende Ingerslevsgade 52, rummer et ammoniakkøleanlæg, der ifølge Miljøkontrollen udelukker etablering af overnatningsfunktioner inden for en afstand af 300 meter fra anlægget. Forurening af undergrunden Lokalplanområdet er stærkt forurenet, og det har været nødvendigt at gennemføre afværgeforanstaltninger i forbindelse med etablering af DGI-byens første 3 etaper. Miljøkontrollen har et indgående kendskab til forureningen og har anslået udgifterne til afværgeforanstaltninger i forbindelse med etableringen af 4. etape til knap 6 mill. kr. Grundvand Lokalplanområdet er i Københavns Kommuneplan 2001 karakteriseret som et område med begrænsede drikkevandsinteresser, hvor jorden muligvis er forurenet. Det indebærer, at nedsivningsanlæg i området kræver tilladelse. Miljørigtigt byggeri Pjecen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri, kan bestilles på Internettet, hos Miljøkontrollen eller Plan & Arkitektur. Fjernvarme Københavns Kommune har besluttet, at der skal tænkes miljørigtigt i forbindelse med byfornyelse og nybyggeri. Borgerrepræsentationen har i 2001 tiltrådt den reviderede udgave af vejledningen Miljøorienteret byfornyelse og nybyggeri. Kommunen ønsker, at der lægges vægt på miljø- og ressourcemæssige forhold, når der bygges, og at der arbejdes for en bæredygtig udvikling i dialog med befolkningen. Pjecens emner er: miljørigtig projektering, vand, varme, el/gas, affald, materialer og grønne områder. Hvert emne indeholder en række minimumskrav, anbefalinger og visioner. Minimumskravene skal følges ved byfornyelse, støttet byggeri og ved kommunalt byggeri, mens private anbefales at hente inspiration i pjecen, der udleveres i Miljøkontrollen og i Plan & Arkitektur. Pjecen indeholder adresser på kommunale og statslige instanser, hvor der kan hentes yderligere oplysninger om miljøorienteret byggeri. Området er fastlagt som fjernvarmeområde i den kommunale varmeplan, der i 1988 er vedtaget af Borgerrepræsentationen og godkendt af Energiministeriet (nu Økonomi- og Erhvervsministeriet). Som led i planen har Borgerrepræsentationen i 1993 vedtaget et projekt om tilslutningspligt til fjernvarme, hvorefter større ejendomme med en varmekapacitet på over 0,25 MW kun må anvende fjernvarme. Alternativ varmeforsyning med f.eks. solenergi må kun anvendes efter dispensation fra Energistyrelsen. 10 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

11 Lokalplan I henhold til lov om planlægning fastsættes herved følgende bestemmelser for området bestående af Brune Kødby og DGI-byen. 1. Formål Lokalplantillægget udgør det planmæssige grundlag for den endelige udbygning af DGI-byen i samspil med den videre omdannelse af Brune Kødby. Som led heri skal følgende overordnede hensyn tilgodeses: - DGI-byens udbygning, etape 4, skal udformes med særlig vægt på opnåelse af en arkitektonisk helhed i et bevidst samspil med den omgivende byarkitektur. Det er et særligt mål at opnå gode dagslysforhold i bebyggelsen og samtidig forstærke den visuelle kontakt mellem bygningernes indre og den omgivende by. - Brune Kødbys arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, herunder det overordnede bebyggelsesprincip og de fredede og bevaringsværdige bygninger, skal respekteres. - Adgangen til og i området, herunder for fodgængere og cyklister, skal ske på en trafiksikker måde. - Det tilstræbes, at området udvikles med størst mulig respekt for miljørigtige og bæredygtige principper, hvor økologiske løsninger integreres i arkitekturen. 2. Område Området afgrænses som vist på vedhæftede tegning nr. 1 og omfatter ejendommene matr. nr. 1641, 1657 og del af 374 Udenbys Vester Kvarter, København, samt alle parceller, der efter den 1. december 2004 udstykkes i området. Kommentar Lokalplantillægget omfatter samme område som lokalplan 262 og er begrænset af Halmtorvet, Kvægtorvsgade, Tietgensgade, Ingerslevsgade, Staldgade og Slagtehusgade. 3. Anvendelse For område II gælder: Ud over den i lokalplan nr. 262, 3, stk. 2 nævnte anvendelse kan bebyggelse tillades indrettet til detailhandel. I de enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutikker må arealet ikke overstige henholdsvis m 2 og 500 m 2. Kommentar I Kommuneplantillæg om detailhandelen, vedtaget af Borgerrepræsentationen den 25. november 2004, er et område i Kødbyen lokalt centerområde, hvor bruttoetagearealet til butiksformål samlet kan øges med m 2. LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 11

12 4. Vejforhold Stk. 1 Mod Staldgade og dennes videre forløb mellem Halmtorvet 13 og 15 opretholdes de eksisterende vejudlægslinier som vist på tegning nr. 2. På strækningen syd for Staldgade 37 skal vejen udlægges i 16 meters bredde. Stk. 2 Hovedadgang til området for motorkøretøjer skal ske ad Staldgade fra Ingerslevsgade. Til- og frakørsel til det i 5, stk. 4 muliggjorte parkeringsanlæg skal ske fra Staldgade som vist på tegning nr. 2. Udformningen skal tilgodese gåendes og cyklendes adgang til Brune Kødby på en trafiksikker måde. Kommentar Desuden gælder bestemmelserne i lokalplan nr. 262 om vejforhold i 4, herunder at der kan forlanges etableret foranstaltninger, der hindrer gennemkørsel for motorkøretøjer i Staldgade. 5. Bebyggelsens omfang og placering Stk. 1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige 80 for området under ét. Stk. 2 Ny bebyggelse skal opføres inden for de på tegning nr. 2 viste byggefelter. Hjørnet mod Tietgensbro skal gives en særlig bygningsmæssig markering. Stk. 3 På ejendommen matr. nr Udenbys Vester, København må bebyggelse opføres i højst 4 etager. Bygningshøjden må ikke overstige 17,5 m. Dog kan ovenlys, rækværk og andre transparente bygningsdele etableres i op til 22,5 m s højde, og det eksisterende klatretårn mod Tietgensgade kan forhøjes til maksimalt 25 m s højde. For bebyggelse inden for en afstand af ca. 26 m fra den fredede og bevaringsværdige bebyggelse må gesimshøjden ikke overstige 7 m. Stk. 4 På ejendommen matr. nr ibid. må der i byggefeltet mod Ingerslevsgade etableres et aktivitets- og parkeringsanlæg, hvor bygningshøjden i fløjen mod gaden ikke må overstige 2 m og i fløjen mod naboskel ikke overstige 3 m. I byggefeltet på tegning nr. 2 mærket med * må der opføres bebyggelse i én etage. Stk. 5 Den på tegning nr. 1 viste bevaringsværdige bebyggelse må ikke nedrives uden Bygge- og Teknikudvalgets særlige tilladelse. Kommentar Desuden gælder bestemmelserne i lokalplan nr. 262 om bebyggelsens omfang og placering i 5, stk. 1, pkt. c og d. Den særlige bemærkning i pkt. e om muligheden for nedrivning af Spisehuset udgår således. 12 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

13 6. Foranstaltninger mod forureningsgener Bebyggelse og primære opholdsarealer skal efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse og i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav placeres, jf. dog 4, stk. 2, udføres og indrettes således, at beboere og brugere i fornødent omfang skærmes mod støj og anden forurening fra trafikanlæg samt mod forurening fra omliggende virksomheder. Det indendørs støjniveau fra vej, bane og virksomheder i lokaler til administration, undervisning og lignende må ikke overstige 35 db(a). Kommentar Der henvises til Miljøstyrelsens vejledning nr. 3, 1984 Trafikstøj i boligområder, og vejledning nr. 1, 1997 Støj og vibrationer fra jernbaner. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden Stk. 1 Bygningernes materialer, udformning, farve og øvrige ydre fremtræden skal skabe en god helhedsvirkning sammen med omgivelserne og give de forskellige dele af bebyggelsen et fællespræg med arkitektonisk kvalitet. Eksisterende bebyggelse må i nævnte henseende ikke ændres uden Bygge- og Teknikforvaltningens godkendelse. Stk. 2 Nybyggeri skal fremtræde i et moderne formsprog og signalere bygningernes særlige bymæssige funktion. Facader skal udformes med glaspartier med henblik på gode dagslysforhold i lokalerne og god visuel kontakt mellem bygningernes indre og den omgivende by. Stk. 3 Forbindelsesgange/foyerer placeret i Kvægtorvsgades og den vest herfor beliggende parallelgades sigtelinier skal udføres med transparente glasfacader. Stk. 4 Bygningsoverflader skal overvejende fremstå i naturlige, genanvendelige materialer, såsom tegl, natursten, træ, metal, beton og glas. Bestemmelsen gælder også bygningsdetaljer, såsom vinduer, døre, tagrender, nedløbsrør og inddækninger. Glaspartier skal udføres med neutralt glas uden spejlvirkning eller synlig toning. Stk. 5 Facadebelysning, lysskilte og lignende må ikke ved blænding, reflekser, farve eller udseende være til ulempe for omgivelserne eller virke skæmmende i forhold til bebyggelsens samt omkringliggende bebyggelsers arkitektoniske udtryk. Stk. 6 Tekniske installationer skal udformes integreret i bebyggelsens arkitektur. Kommentar Desuden gælder bestemmelserne i lokalplan nr. 262 om bebyggelsens ydre fremtræden i 6, stk. 2 og 3. LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 13

14 8. Ubebyggede arealer Stk. 1 Friarealet (ekskl. parkerings- og tilkørselsareal) skal for området under ét være af størrelsesordenen 60 pct. af etagearealet og skal anlægges med opholdsarealer, herunder legepladser og idrætsarealer, der skal være offentligt tilgængelige. Friarealet kan indrettes på terræn eller på etagedæk efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere godkendelse. Stk. 2 Parkeringsdækningen skal være af størrelsesordenen 1 parkeringsplads pr. 200 m 2 etageareal. Parkering skal, bortset fra enkelte pladser på terræn, etableres i underjordiske anlæg efter Bygge- og Teknikforvaltningens nærmere bestemmelse. Stk. 3 Der skal indrettes cykelparkering i fornødent omfang. Kommentar Desuden gælder bestemmelserne i lokalplan nr. 262 om ubebyggede arealer i 9, stk. 1, pkt. c og d, samt stk Retsvirkninger I henhold til planlovens 18 må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med lokalplanens bestemmelser. Lokalplanen hindrer ikke, at den eksisterende bebyggelse og dennes anvendelse kan opretholdes, hvis såvel bebyggelse som anvendelse ikke strider mod de i givne byggetilladelser tagne forbehold og i øvrigt er lovlig. 10. Ophævelse af bestemmelser i lokalplan nr. 262 Lokalplantillægget ophæver, for så vidt angår de af lokalplantillægget omfattede arealer, følgende bestemmelser i lokalplan nr. 262, bekendtgjort den 15. december 1995 og tinglyst den 13. marts 1996: 5, stk. 1, pkt. a, b og e, 6, stk. 1, 7 og 9, stk. 1, pkt. a og b. Kommentar Opmærksomheden henledes på, at de øvrige bestemmelser i lokalplan nr. 262 fortsat er gældende. Kommentarer af generel karakter På tidspunktet for lokalplanens tilvejebringelse er seneste udgave af planloven trykt som lovbekendtgørelse nr. 883 af 18. august LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

15 Kommentarer af generel karakter Påtaleret - Bygge- og Teknikforvaltningen i Københavns Kommune har påtaleret for overtrædelse af bestemmelserne i lokalplanen. Dispensation - I henhold til planlovens 19, stk. 1, kan der dispenseres fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Dispensation meddeles af Bygge- og Teknikudvalget i Københavns Kommune. Andre myndigheder - Der må ikke foretages grundvandssænkninger uden miljømyndighedernes (Miljøkontrollens) tilladelse, jf. vandforsyningslovens Der må ikke udpumpes forurenet grundvand/drænvand uden tilladelse fra miljømyndighederne (Miljøkontrollen) jf. miljøbeskyttelseslovens 28, jf Der må ikke uden miljømyndighedernes (Miljøkontrollens) tilladelse fortsat arbejdes, hvis der under bygge- eller jordarbejder konstateres en forurening af jorden. - Bortskaffelse af forurenet overskudsjord skal anmeldes til Miljøkontrollen og bortskaffes i henhold til Regulativ for anvisning af forurenet jord i Københavns Kommune. - Arbejder, der forudsætter udgravning i grunden, kan medføre påbud om midlertidig standsning af arbejdet i henhold til museumsloven. Opmærksomheden henledes på, at Københavns Bymuseum som repræsentant for Kulturarvsstyrelsen bør kontaktes i god tid, forinden et jordarbejde påbegyndes således, at en forundersøgelse kan iværksættes med henblik på at imødegå påbud om midlertidig standsning af arbejdet. Lokalplan nr er vedtaget af Borgerrepræsentationen den 2. juni 2005 og bekendtgjort den 22. juni Bygge- og Teknikforvaltningen, den Peter Høiriis Nielsen kontorchef /Jørgen Munch arkitekt LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 15

16 Tegning nr II 2 15 Halmtorvet 13E 13D 13A 13B 13C Slagtehusgade 11B 9B 9A 9E 9C 11D Kvægtorvsgade 9D 11A G Øksnehallen 19 9K I 69 Tietgensgade DGI Byen 1641 Hotel Kvægtorvet Vandkulturhus Ingerslevsgade Staldgade 11F Flæske- torvet Jernbanens terræn Mål: 1: m. Lokalplantillægsområde Grænse mellem underområder 16 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

17 Tegning nr E 13D 13C Halmtorvet Slagtehusgade 13A 13B 11B 9B 9A E 9C 9D 11D Kvægtorvsgade 11A 9G Øksnehallen 19 9K 69 * Tietgensgade DGI Byen 1641 Hotel Kvægtorvet Vandkulturhus Ingerslevsgade Staldgade 11F Flæske- torvet Jernbanens terræn Lokalplantillægsområde Fredet bebyggelse pr. 1. december 2004 Bevaringsværdig bebyggelse Øvrig eksisterende bebyggelse Principielt byggefelt for ny bebyggelse Vejareal Vejudlægslinie Principiel placering af tilkørsel til parkeringsanlæg Mål: 1: m. LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 17

18 18 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

19 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 19

20 20 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

21 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 21

22 22 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune

23 LOKALPLAN NR BRUNE KØDBY Københavns Kommune 23

24 Københavns Kommune Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Rådhuspladsen København V Telefon

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Lundehusskolen. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Emdrup. Nybyggeri, bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 355 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Lundehusskolen Emdrup Nybyggeri, bevaring m.v. Offentlige formål September 2002 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 339. Rødkilde Skole. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 339 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Skole Vanløse Bevaring, udbygning m.v. Offentlige formål Juni 2001 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 348. Lundedalsvej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHVNS KOMMUNE PLNORIENTERING Lokalplan nr. 348 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & rkitektur Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger og serviceerhverv Januar 2002 1 38 1011 1012

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

Kødbyen Ejendommen Ejerforhold: Areal: Eks. Bebyggelse: Off. vurdering: Jordforurening: KP-ramme:

Kødbyen Ejendommen Ejerforhold: Areal: Eks. Bebyggelse: Off. vurdering: Jordforurening: KP-ramme: Kødbyen Ejendommen Ejendommen - matr.nr. 374 Udenbys Vester Kvarter, København - omfatter Den Hvide og Den Grå Kødby beliggende inden for området begrænset af Halmtorvet, Kvægtorvsgade, Tietgensgade, Ingerslevsgade

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. Med tillæg 1 215 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Stengade II Indre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål m.v.

Læs mere

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej

Lokalplan nr. 80. for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej Lokalplan nr. 80 for et område mellem Nitivej og Mariendalsvej September 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at ændre den gældende lokalplan nr. 67, som udlægger hele området

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Tietgensbro. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 203 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Tietgensbro Vesterbro Nybyggeri m.v. Serviceerhverv KONGSBAK NFORMATK August 1992 LOKALPLAN NR. 203 Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej

Lokalplan nr. 89. for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Lokalplan nr. 89 for et område mellem Nordre Fasanvej og Guldborgvej Januar 1995 1 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen går ud på at erstatte den gældende lokalplan nr. 52 med tillæg, som åbner

Læs mere

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 144. For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 144 For en del af Kastanievejkarreen i Kgs. Lyngby bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen.................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej.

Lokalplan nr. 55. for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. Lokalplan nr. 55 for et område omfattende den østlige del af banearealet ved Frederiksberg Station mellem Nyelandsvej, Falkoner Allé og Solbjergvej. December 1993 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen

Læs mere

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej

Lokalplan nr for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej Lokalplan nr. 118 for et område mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens Vej April 2001 INDLEDNING 1. Lokalplanens baggrund Lokalplanen udlægger området mellem Sønderjyllands Allé og Gustav Johannsens

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Østre Gasværk Teater. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 257 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Østre Gasværk Teater Ydre Østerbro Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK Marts 1996 Kabenhavns

Læs mere

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole

Lokalplan nr. 133. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002. Nyborg Friskole Lokalplan nr. 133 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling April 2002 Nyborg Friskole 1 Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund... 4 Lokalplanens indhold... 5 Forhold til anden planlægning...

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 5 til Herning Kommuneplan Forslag til Tillæg nr. 5 til Rammeområde Herning 11.C1, 11.C23 og 11.C31 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen.

Læs mere

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum)

Lokalplan nr. 93. for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) Lokalplan nr. 93 for et område mellem Rosenørns Allé, Steenstrups Allé, Sankt Markus Allé og Julius Thomsens Plads (Forum) September 1996 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne

Læs mere

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved.

Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Planudtalelse vedr. opførelse af boliger, erhverv og squashcenter, på ejendommen Ringstedgade 141 i Næstved. Projektet omfatter bebyggelse i 3 etager i den sydlige del af ejendommen og rummer et mindre

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Svanevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Bispebjerg KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 366 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Svanevej Bispebjerg Fastlægger anvendelsen, bevaring m.v. Boliger Maj 2003 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 88. for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej Lokalplan nr. 88 for et område mellem Sankt Nikolaj Vej, Falkoner Allé, Falkonervænget og Hostrupsvej December 1994 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Hasselvænget. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vanløse. Bevaring m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 334 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Hasselvænget Vanløse Bevaring m.v. Boligområde Februar 2001 Lokalplan nr. 334 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr Musikhuset Utterslev Mose. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 338 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Musikhuset Utterslev Mose Bispebjerg Genopførelse af Østre Kapel m.v. Offentlige formål Maj 2001 Københavns

Læs mere

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej

Lokalplan nr for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Lokalplan nr. 120 for et område ved Stæhr Johansens Vej og Emil Chr. Hansens Vej Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Frederiksberg Forsyning at opføre ny bebyggelse til administration

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej

Lokalplan nr. 58. for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Lokalplan nr. 58 for et område ved Falkoner Allé mellem Godthåbsvej og Holger Danskes Vej Juli 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for opførelse af en bebyggelse

Læs mere

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej

Lokalplan nr. 99. for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Lokalplan nr. 99 for et område ved Jacobys Allé, Frydendalsvej, Asgårdsvej og Kochsvej Marts 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af villabebyggelse.

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård

Lokalplan nr. 69. for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Lokalplan nr. 69 for et område ved Roskildevej, Borgmester Fischers Vej og Søndermark Kirkegård Juli 1989 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til boligformål og

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Peder Lykke Centret. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Sundbyvester. Nybyggeri m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 159 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Peder Lykke Centret Sundbyvester Nybyggeri m.v. Offentlige formål KONGSBAK NFORMATK November 1990 LOKALPLAN

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Vesterbrogade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet. Vesterbro. Strøggadelokalplan KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 178 Bygge- og Teknikforvaltningen Plandirektoratet Vesterbrogade Vesterbro Strøggadelokalplan Publikumsorienterede serviceerhverv Delvist ophævet - Se nr.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 3

Kommuneplantillæg nr. 3 Kommuneplantillæg nr. 3 Plannavn Kommuneplantillæg nr. 3 Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Elementbyen og Kunstnerbyen 24. juni 2010 Høringen starter 1. juli 2010 Høringen

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo

LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo LOKALPLAN 3-05 Omsorgscenter Møllebo KØGE KOMMUNE 1978 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-05 OMSORGSCENTER MØLLEBO REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ØVRIG PLANLÆGNING FOR OMRÅDET Områdets be liggenhed Dispositionsplanen

Læs mere

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej

Lokalplan nr. 71. for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Lokalplan nr. 71 for et område ved hjørnet af Thorvaldsensvej og Hostrupsvej Februar 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af Den

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by

Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 1992-2004 for Otterup Kommune. Udvidelse af centerområde O-C3-04 i Otterup by Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der

Læs mere

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73

Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 Videbæk i september 1997 J.nr. 27-11 -73 NR. 73 For et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards Hotel i Videbæk Videbæk Kommune Lokalplan nr. 73 for et centerområde ved SuperBrugsen og Westergaards

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have

Lokalplan nr. 106. for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have Lokalplan nr. 106 for et område mellem Virginiavej, Andebakkesti og Frederiksberg Have November 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området mellem Virginiavej, Andebakkesti og

Læs mere

B&W-Området ved Christianskirken

B&W-Området ved Christianskirken B&W-Området ved Christianskirken Lokalplan nr. 183 med tillæg 1 og 2 Borgerrepræsentationen vedtog den 13. december 1990 lokalplan 183. Lokalplanen er bekendtgjort den 4. marts 1991. Borgerrepræsentationen

Læs mere

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan

Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan TILLÆG 11 Silkeborg Kommune offentliggør hermed tillæg 11 til Kommuneplan 2009-2020. Silkeborg Byråd har 27. februar 2012 vedtaget tillæg 11 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020. Tillægget er udarbejdet

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013.

TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN. Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. TILLÆG NR. 19 TIL KOMMUNEPLAN 2011 INDRE NORDHAVN Vedtaget af Borgerrepræsentation den 28. november 2013. Center for Byudvikling, 12. december 2013. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG?? Kommuneplantillæg Kommuneplanen

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025

VEDTAGET. Tillæg 5. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 VEDTAGET Tillæg 5 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 16. december 2013 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 5 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 16. august

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 26 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 26 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 26 vedrører et areal ved det nordøstlige hjørne af vejkrydset Herlev Hovedgade/Herlev Ringvej og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. 330. Reventlowsgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 330 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Reventlowsgade Vesterbro Byfornyelse Boliger og serviceerhverv Oktober 2000 1 Københavns Kommune Planorientering

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby)

Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bilag nr. 2 FAKTA Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg for Den Hvide Kødby (herunder Den Grå Kødby) Bydel: Vesterbro Beliggenhed/adresse: Halmtorvet, Skelbækgade, Ingerslevgade II samt det meste

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Nørre Hospital. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 211 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Nørre Hospital ndre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK November 1992 .

Læs mere

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken

B&W-området. Bilag 1. Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Bilag 1 B&W-området Forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr. 183 B&W-området ved Christianskirken Borgerrepræsentationen har den 16. december 2010 vedtaget forslag til tillæg nr. 2 til lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Solitudevej. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Indre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 9 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Solitudevej Indre Nørrebro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 165

Læs mere

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr.

Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej samt interessegrupper Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Til ejere, lejere og brugere af ejendommene Krimsvej 11-17B og Amager Strandvej 108-124 samt interessegrupper NABOORIENTERING vedr.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Islands Brygge Station. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 279 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Islands Brygge Station Vestamager Udbygning af Ørestaden Offentlige formål m.v. Delvist ophævet - Se

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset

LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg. Næsset LOKALPLAN NR. 078 for Kulturhuset og Byparken i Skanderborg Næsset Skanderborg Kommune 1996 NDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 078 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården

Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Forslag til ændring 2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarréerne med Kannikegården Marts 2014 Forslag til Ændring 2013.58 side 2 Kommuneplan 2014-2026 Forslag til Ændring 2013.58 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v.

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Københavns Havn. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur. Fastlægger anvendelsen m.v. KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 177 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan og & Arkitektur Københavns Havn Fastlægger anvendelsen m.v. Havneformål Delvist ophævet, se 244, 326 og 347 KONGSBAK

Læs mere

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole

Lokalplan 203. Udvidelse af Torsted Skole Lokalplan 203 Udvidelse af Torsted Skole TEKNISK FORVALTNING JANUAR 2006 Lokalplan 203 Indhold Indhold Redegørelse Formål med lokalplanen 4 Fremtidige forhold 4 Tekniske forhold 6 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup

VAMDRUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 40. for et område ved Søndergade i Vamdrup VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 40 for et område ved Søndergade i Vamdrup Redegørelse Vamdrup Kommune Del af centerområde Beliggende: Lokalplanen omfatter et område på 2300 m 2, beliggende ved Søndergade

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Helsingborggade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Østerbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 66 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Helsingborggade Ydre Østerbro Fastlægger anvendelsen m.v. Boligområde KONGSBAK NFORMATK Oktober 1984 LOKALPLAN

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. General Motors. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Ydre Nørrebro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING Lokalplan nr. 39 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur General Motors Ydre Nørrebro Fastlægger anvendelsen m.v. Boliger, offentlige formål KONGSBAK INFORMATIK

Læs mere

Centerområde Aastrupvej

Centerområde Aastrupvej 21 2013 Centerområde Aastrupvej Status Plannavn Baggrund og formål Kladde 21 2013 Centerområde Aastrupvej Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af et invester ønske om at omdanne dele af de eksisterende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens formål side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens indhold.. side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning. side 4 LOKALPLANEN

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse.

Der opføres derefter ca m² bebyggelse på 1. og 2. sal, der indrettes til beboelse. Teknik- og Miljøforvaltningen Høring i henhold til forvaltningsloven Københavns Kommune har modtaget en ansøgning om dels nedrivning af en del af eksisterende bebyggelse på ejendommen matrikelnr: 28 Emdrup,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro

KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORIENTERING. Lokalplan nr. Kingosgade. Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur. Vesterbro KØBENHAVNS KOMMUNE PLANORENTERNG Lokalplan nr. 100 Bygge- og Teknikforvaltningen Plan & Arkitektur Kingosgade Vesterbro Bebyggelsesregulerende bestemmelser Boligområde Delvist ophævet - Se nr. 178 KONGSBAK

Læs mere

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ

NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ NR. 052 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL M.V. VED BANEGARDSVEJ - RYVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1987 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund l l Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere