Entreprenørvirksomhedernes anvendelse af nøgletalsbegreber i 2002 Januar 2003 Arbejdsnotat nr. 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørvirksomhedernes anvendelse af nøgletalsbegreber i 2002 Januar 2003 Arbejdsnotat nr. 2"

Transkript

1 Entreprenørvirksomhedernes anvendelse af nøgletalsbegreber i 2002 Januar 2003 Arbejdsnotat nr. 2 ISN:

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Analysens baggrund Metode Nøgletal Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 1) Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 2) Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 3) Produktionsprognose dækningsbidrag (niveau 1-3) Realiseret dækningsbidrag/-grad Dækningsbidrag/gager Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger Resultatgrad Likviditetsgrad Normtal Ordrebeholdning Kalkuleret dækningsbidrag på ordrebeholdning Omsætning pr. medarbejder (funktionær) Dækningsbidrag pr. medarbejder (funktionær) Cash-flow Capital employed Op- og nedskrivning af dækningsbidrag Måling af omsætning Forfaldne debitorer Direktionens risikovurdering Tilbudssum Hit-rate Markedskendskab Normværdier Kernetropper Loyalitet på indkøbsaftaler Kundetilfredshed Ulykkesfrekvenser Sygefravær Medarbejdertilfredshed Medarbejderomsætning Samlet risikoprofil Ordliste

3 1. Sammenfatning aseret på vores undersøgelser om brugen af regnskabsmæssige begreber og definitioner af måltal, kan det konkluderes, at de deltagende virksomheder har leveret et brugbart materiale med mange gode nøgle- og normtalsbegreber. Nøgletalsbegreber skal ses i en større sammenhæng, hvor virksomhederne i deres daglige styring, på alle niveauer, kan bruge nøgle- og normtal til at få belyst og analyseret detailområder. På baggrund af de deltagende virksomheders erfaringer kan det anbefales, at de fremtidige brugere får afstemt hvilket niveau man ønsker for nøgletalsinformationerne, da omfanget og mulighederne er mangfoldige, jf. nedenstående oversigter. Det skal understreges, at de nøgletal og normværdier, som er angivet i nærværende arbejdsnotat er baseret på virksomhedernes tolkning og anvendelse i hverdagen. Det er således ikke de teoretiske definitioner i lærebøgerne, som er angivet, om end de fleste nøgletal opfylder kriterierne herfor. De nøgletalsbegreber, der her af afdækket, er på ingen måde forpligtende for yggeriets Evaluerings Center. Der er med dette notat ikke taget stilling til, hvordan centret vil definere sine egne begreber. En række af de nøgletalsbegreber, der er opstillet i notatet, vedrører målinger på virksomhedsniveau. Det er vigtigt at understrege, at yggeriets Evaluerings Centers nøgletalsmålinger som udgangspunkt foretages på byggeprojektniveau. Vi vil gerne takke de deltagende virksomheder, som har stillet ressourcer til rådighed og udleveret gode data samt informationer. 3

4 2. Analysens baggrund Med henblik på en undersøgelse af praktik for anvendelse af nøgletalsbegreber i byggeriet, har yggeriets Evaluerings Center valgt at iværksætte en analyse af området i efteråret Formålet med undersøgelsen er at afdække virksomhedernes brug af projektrelaterede indtjeningsbegreber i praksis, dvs. hvordan man i hverdagen indsamler data og videreformidler disse ved hjælp af nøgletal. De deltagende virksomheder er repræsentativt udvalgt indenfor entreprenørbranchen, med vægt på virksomheder, som har gode registreringssystemer og en virksomhedsstruktur, hvor nøgletal er en integreret del. Med mangeårig tilknytning til entreprenørbranchen har revisor Morten Kissmeyer Lind på konsulentbasis deltaget i gennemførelse af interviews og udarbejdelse af nærværende arbejdsnotat for yggeriets Evaluerings Center. I forbindelse med gennemførelsen af interviews har det været af afgørende betydning, at virksomhederne har kunnet levere fortroligt datamateriale og virksomhedsoplysninger til ekstern revisor, som har bearbejdet disse data fortroligt. Denne interviewform er også valgt af hensyn til reglerne for afgivelse af regnskabsoplysninger for børsnoterede selskaber. 4

5 3. Metode Analysen er gennemført på baggrund af interviews foretaget hos 8 udvalgte entreprenørvirksomheder i Danmark. Til indsamling af data for analysen er hvert interview gennemført ved gennemgang af interne registreringer, virksomhedsopbygning samt de processer som byggeri omfatter. Virksomhederne har udleveret internt og fortroligt materiale, som i anonymiseret form er angivet med reference A til H. Alle oplysninger er behandlet fortroligt og ingen oplysninger indgår i nærværende arbejdsnotat i en sådan form, at detaljerede informationer om den enkelte virksomhed kan genfindes. Med fokus på delregistreringer og målepunkter i processen er forskellige praktiske begreber udvalgt fra de enkelte virksomheder, hvor det er tilstræbt at anvende de samme definitioner i de enkelte formler. Mindre nuancer og sprogforskelle er således søgt tilpasset fælles definitioner med henblik på anvendelighed i nærværende arbejdsnotat. I forbindelse med tolkning af hvert nøgle- og normtal har vi opstillet de formler, som udtrykker de komponenter, der indgår i de enkelte virksomheders måleenheder. Reference til de anonyme virksomheder er angivet med betegnelsen A til H under overskriften firma. Angivelse af niveau 1-3 dækker over den specifikationsgrad, som de enkelte nøgletal er opdelt efter. Niveau 3 udgør det bredeste grundlag. Det er afgørende for analysens anvendelighed, at de enkelte virksomheders håndtering af nøgletal er repræsentativ for de større aktører i branchen. Udvælgelsen af de deltagende virksomheder og efterfølgende interviewform er afstemt med den brugergruppe, som forventes at benytte nøgletalsbegreberne i fremtiden. I afsnit 4 gennemgår vi de centrale nøgletalsbegreber i virksomhederne. I afsnit 5 behandles de såkaldte normtal. Normtal vedrører sekundære områder i forhold til de primære nøgletalsbegreber. Normtal omhandler typisk afgrænsede områder. I afsnit 6 gennemgås normværdier. I notatets terminologi vedrører normværdier mere bløde værdier end normtallene. 5

6 4. Nøgletal 4.1 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 1) 1 kalkuleret salgspris direktehenførbareomkostninger til aktuelt prisniveau = kalkuleret dækningsbidrag A,, C,D, F,G, H Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = Kalkuleret dækningsgrad (%) 2 udbudt / aftalt salgspris til kontrakt standardkostpriser ( aktivitet / art) = kalkuleret dækningsbidrag E Kalkuleret dækningsbidrag = kalkuleret dækningsgrad (%) Udbudt / aftalt salgspris iht. kontrakt Definition Ved afgivelse af tilbud på et projekt bliver der kalkuleret et dækningsbidrag, som både anvendes til endelig kontrakt og som grundlag for videre registrering og økonomistyring. Omsætning kan beregnes ud fra priskalkulationer, hvor omkostningsbudget tillægges det ønskede dækningsbidrag under hensyntagen til markedsniveauet. Direkte henførbare omkostninger kalkuleres og prissættes enten ud fra standardpriser og lønaftaler eller konkrete tilbud fra materialeleverandører/underleverandører. Indhold Direkte henførbare omkostninger indeholder bl.a. følgende omkostningsarter: - Materialer (elementer, mursten, tagsten, spær, armering etc.) - Timer (murer, tømrer, montage, maler, vvs etc.) - Underleverandører (timer og materialer) - Leje af internt og eksternt driftsmateriel - Hensættelses- og risikotillæg til bl.a. uforudsete omkostninger. 6

7 4.2 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 2) 1 kalkuleret salgspris direktehenførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af målelige andeleaf kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag A,, F,G, H Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = Kalkuleret dækningsgrad (%) 2 udbudt / aftalt salgsprisiht. kontrakt standardkostpriser pr. aktivitet / art tillæg af målelige andele af kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag E Kalkuleret dækningsbidrag = kalkuleret dækningsgrad (%) Udbudt / aftalt salgspris iht. kontrakt 3 kalkuleret salgspris direkte henførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af kapacitetsomkostninger efter systematisk fordelingsnøgle / beregnet faktor = kalkuleret dækningsbidrag D Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = kalkuleret dækningsgrad (%) 7

8 Definition Samme definition som ved kalkuleret dækningsbidrag niveau 1, dog med tillæg af andel af kapacitetsomkostninger. Andel af kapacitetsomkostninger omfatter andel af gager og kørepenge for projektledere, ingeniører, funktionærer etc. Desuden kan øvrige indirekte kapacitetsomkostninger og IPO (indirekte produktionsomkostninger) indregnes i dækningsbidraget på niveau 2. Indhold Direkte henførbare omkostninger indeholder de samme komponenter som på niveau 1. Indirekte kapacitetsomkostninger kalkuleres ud fra faktorer og systematiske fordelingsnøgler, hvor tallene dækker over gennemsnitlige omkostninger indenfor art og aktivitet. Her indgår projektledere, ingeniører, teknisk assistance, intern beregnertid, projekttegninger, salgsomkostninger, landinspektør samt andet administrativt personale, som har tilknytning til projekterne. Gagekroner beregnes ud fra aftalt gage incl. firmapension, med tillæg af bilkomkostninger/kilometerpenge samt 20-30% tillæg for ferie, sygdom mv. 8

9 4.3 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 3) 1 kalkuleret salgspris direkte henførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af målelige andele af kapacitetsomkostninger, gagekroner pr. medarbejderkategori og renter = kalkuleret dækningsbidrag G Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = Kalkuleret dækningsgrad (%) 2 kalkuleret salgspris direkte henførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af målelige andele af kapacitetsomkostninger efter systematisk fordelingsnøgle / beregnet faktor og renter = kalkuleret dækningsbidrag D Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = kalkuleret dækningsgrad (%) Definition Samme definition som ved kalkuleret dækningsbidrag niveau 2, dog med tillæg af afskrivninger efter kapacitetstræk samt renter af investeret kapital i projektet. Dækningsbidrag på niveau 3 indeholder også andel af gagekroner fra administration, hvor tidsforbrug pr. medarbejder henføres til de enkelte projekter. Indhold Fordeling af afskrivninger efter kapacitetstræk sker ved intern registrering af tids- og materialeanvendelse på de enkelte projekter. Systematiske fordelingsnøgler tilsikrer, at prisen pr. enhed bliver et gennemsnit, hvor forbrug og afskrivninger er kalkuleret i henhold til interne data. Renter af investeret kapital i projektet beregnes efter markedsniveau. Den projektansvarlige skal styre de finansielle betalingsstrømme efter cashmanagementprincipper, dvs. der renteberegnes på den nettopåvirkning, som projektet belaster/tilfører virkshomhedens likviditet. Fordeling af gagekroner fra administrative medarbejdere sker via timesedler, hvor hovedparten af timerne registreres på de projekter, som deres arbejde vedrører. Fordelingsnøgle kan beregnes som standardsats pr. medarbejderkategori. 9

10 4.4 Produktions-/prognose dækningsbidrag (niveau 1-3) 1 (niveau 1) kalkuleret salgspris til opdaterede ninger til opdateret Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris til opdaterede kalkuleret dækningsgrad prisniveau = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) ( opdateret) = priser (%)( opdateret) priser direkte henførbareomkost A, C,D F,G H 2-1 (niveau 2) kalkuleret salgspris til opdaterede priser direkte henførbareomkost ninger til opdateret prisniveau tillæg af opdaterede målelige andele af kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) A, F,G H Kalkuleret dækningsbidrag kalkuleret salgspris til opdaterede kalkuleret dækningsgrad ( opdateret) = priser (%)( opdateret) 2-2 (niveau 2) udbudt / aftalt salgspris til opdaterede priser opdaterede standardkost priser pr. aktivitet / art tillæg af opdaterede målelige andele af kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) E Kalkuleret dækningsbidrag Udbudt / aftalt kalkuleret dækningsgrad ( opdateret) = priser salgspris til opdaterede (%)( opdateret) 2-3 (niveau 2) kalkuleret salgspris til opdaterede priser direkte henførbare omkostninger til opdateret prisniveau tillæg af opdaterede kapacitetsomkostninger efter systematisk fordelingsnøgle / be regnet faktor = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) D Kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) = Kalkuleret salgspris til opdaterede priser kalkuleret dækningsgrad (%)( opdateret) 10

11 3 (niveau 3) kalkuleret salgspris til opdaterede omkostninger til opdateret priser direkte henførbare prisniveau tillæg af opdaterede måle lige andele af kapacitetsomkostninger, gagekroner pr. medarbejder kategori og renter = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) G Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris til opdaterede kalkuleret dækningsgrad ( opdateret) = priser (%)( opdateret) Definition Prognose dækningsbidrag er baseret på oprindeligt kalkuleret dækningsbidrag, som løbende opdateres med faktiske nye priser, materiale- og tidsforbrug. Prognose dækningsbidrag anvendes til at fastslå restbudget på projektet, og dermed løbende opdatere forbrug og indtjening som grundlag for vurdering af samlet resultat og kapacitetstræk i virksomheden. Opdatering af aftalt salgspris sker ved indregning af ekstraopgaver og ændringer ifølge aftale med kunden. Herved ændres oprindelig aftalt salgspris. Med et løbende opdateret dækningsbidrag sikres grundlaget for rullende budgettering i virksomheden, hvilket kan bruges som styringsredskab til at få ajourført viden om forbrug og indtjening. Indhold Interne data sammenstilles i oversigter, hvor følgende væsentlige sumtotaler fremgår: - Kalkulation i henhold til kontrakt/salgspris. - Produktionsbudget (specificeret kalkulation). - ogførte omkostninger og indtægter opdateret. - Restbudget i henhold til bogførte tal og opdateret kalkulation. - Prognose (bogførte omkostninger + restbudget). - Afvigelse mellem prognose og kalkulation. 11

12 4.5 Realiseret dækingsbidrag/-grad 1 (niveau 1-3) indbetalt omsætning realiseret dækningsbidrag betalteomkostninger = A,C D,E F Realiseret dækningsbidrag Indbetalt omsætning = Realiseret dækningsgrad (%) 2 indbetalt omsætning betalteomkostninger ± forrentning af projektsaldoiht. aftaler / betingelser = realiseret dækningsbidrag Realiseret dækningsbidrag Indbetalt omsætning = Realiseret dækningsgrad (%) 3 indbetalt omsætning betalteomkostninger + renteindtægt af up frontbeløbiht. aftaler / betingelser = realiseret dækningsbidrag G Realiseret dækningsbidrag Indbetalt omsætning = Realiseret dækningsgrad (%) 12

13 Definition Realiseret dækningsbidrag opgøres, når projektet er afsluttet, og alle økonomiske transaktioner er gennemført. Indbetalt omsætning fra kunde holdes op mod de betalte omkostninger, som kan henføres til projektet. Her inddrages alle målelige omkostninger i henhold til det niveau, som virksomheden har valg at registrere efter. Efterkalkulation kan måles ved at sammenholde det realiserede dækningsbidrag med henholdsvis oprindelig kalkulation- og prognose dækningsbidrag på forskellige stadier i projektets løbetid. Indhold Indbetalt omsætning opgøres og måles til registrerede transaktioner i finansbogholderiet, herunder debitorsystem og projektregnskab. etalte omkostninger opgøres og måles i henhold til registrerede transaktioner i finansbogholderiet, herunder kreditorsystem og projektregnskab. Følgende særlige tillæg kan indregnes i det realiserede dækningsbidrag: - Forrentning af positiv/negativ likviditetssaldo registreres på projektet. Den ansvarlige projektleder kan derved måles på, hvordan ind- og udbetalinger styres. - Større up-front beløb fra især udenlandske bygherrer tilgår sagen som renteindtægter. 4.6 Dækningsbidrag/gager 1 Dækningsbidrag ( niveau1) = x, Gager hvor x kritisk grænse A Definition Samlede gager for funktionærer og stabsfunktioner sættes i forhold til dækningsbidraget. Nøgletal giver information om, hvor meget dækningsbidrag der indtjenes pr. gagekrone. Virksomheden fastsætter selv kritisk grænse for, hvordan nøgletallet skal tolkes. Indhold Alle gager og afledte lønomkostninger til stabsfunktioner og faste jobfunktioner henregnes til denne måling Gager og lønninger, der kan henføres til projekterne indregnes i dækningsbidraget, og indgår således ikke i nævneren gager. 13

14 4.7 Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger Dækningsbidrag ( niveau1) = x, hvor det er et krav, at x kritisk grænse Kapacitetsomkostninger A Definition Samlede kapacitetsomkostninger måles i forhold til dækningsbidraget og giver information om, hvor meget dækningsbidrag, der skal indtjenes for at dække kapacitetsomkostninger. Indhold Kapacitetsomkostninger omfatter alle omkostninger, som virksomheden betragter som faste og ikke variable i forhold til aktivitetsomfang. Der vil være grænsetilfælde af omkostningsallokering, hvor et skøn vil være påkrævet. 4.8 Resultatgrad Resultat af ordinær drift = resultatsgrad Omsætning A Resultat af ordinær drift sættes i forhold til omsætningen, og kan bruges til sammenligning med tidligere perioder og budgettering. Nøgletal udtrykker virksomhedens indtjening fra drift efter afskrivninger og renter, og dermed viser hvordan driftsresultatet efter bl.a. betaling af renter og gæld står i forhold til omsætningen. 4.9 Likviditetsgrad Indbetalinger = x, hvor x skal være størreend1 Udbetalinger,D Måling af det enkelte projekts likviditetspåvirkning ved registrering af alle ind- og udbetalinger. Nøgletal giver information om projektets likviditetsmæssige status, som dels kan bruges til intern styring, dels i forhold til styring af ácontobetalinger fra kunder. 14

15 5. Normtal 5.1 Ordrebeholdning Aktuel ordrebeholdning = x, hvor det udgetteredeordrer på årsbasis er et krav at x 50 A,H Aktuel ordrebeholdning skal svare til min. 6 måneders produktion, målt på årsbasis. Normtal udtrykker den kritiske grænse for den ordrebeholdning, som virksomheden som minimum skal have til effektuering på kort sigt i forhold til kapacitet og indtjening. 5.2 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad på ordrebeholdning (niveau 1-3) kalkuleret kontraktpris pris på ordrebeholdning = kalkuleret dækningsbidrag på ordrebe holdning på ordrebeholdning kalkuleret kontrakt Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret kontraktpris Kalkuleret dækningsgrad på ordrebeholdning = på ordrebeholdning på ordrebeholdning (%) Kalkuleret dækningsbidrag på den aktuelle ordrebeholdning viser den fremtidige indtjening. Normtal kan bruges til løbende vurdering af prognose for indtjening, som igen kan bruges i den kortsigtede styring af virksomheden. 5.3 Omsætning pr. medarbejder (funktionær) Antal Omsætning funktionæransatte H Normtal udtrykker virksomhedens omsætningsvolumen i forhold til kapacitet af ansatte funktionærer. Ledelsen kan bruge det som normtal for antallet af ansatte i virksomheden sammenholdt med den nødvendige volumen, som skal 15

16 omsættes, for at lønninger mv. dækkes. Et normtal på mio. kroner omsætning pr. funktionær anses for niveauet i en større entreprenørvirksomhed. 5.4 Dækningsbidrag pr. funktionærlønkrone Dækningsbidrag Funktionærlønninger H Normtal udtrykker, hvor meget dækningsbidrag der indtjenes i forhold til lønudgift til funktionærer. Det anses for rimeligt, hvis forholdet er mindst 2½. Det giver en indikation af, at der er et rimeligt forhold mellem indtjening og ansatte funktionærer (målt i antal og kroner). 5.5 Cash-flow ogført dækningsbidrag ± åbentstående debitorer / kreditorer = nettobetal ing pr. projekt Måling af cash-flow på det enkelte projekt giver information om, hvor meget likviditet virksomheden har bundet. Normtal kan bruges til den samlede styring af virksomhedens likviditet, hvilket er vigtigt, da forskydninger og nominelle størrelser ofte er betydelige. Det giver også information til fokus på særområder, f.eks. debitorstyring, så man sikrer, at kunderne betaler i henhold til kontrakt/aftaler. 5.6 Capital employed 1 Aktiver ej rentebærende gæld 2 Egenkapita l + rentebærende gæld 16

17 Normtal måler, hvor meget afkastkrævende kapital virksomheden har bundet, og som skal betales via driften. Egenkapitalen skal eksternt afkaste udbytte, mens rentebærende gæld skal betales med renter og gebyrer. Virksomheden måler her, hvor meget kapital, der er indsat og som kræver et afkast fra driften. 5.7 Op- og nedskrivning af dækningsbidrag Kalkuleret dækningsbidrag contra aktuelt dækningsbidrag Aktuelt og opdateret dækningsbidrag måles løbende i forhold til oprindeligt kalkuleret dækningsbidrag. Kritisk grænse fastsættes for, hvornår ændring rapporteres og anvendes i ny prognose for endeligt dækningsbidrag på projektet. Op- og nedskrivninger sker i forbindelse med perioderegnskab. Der ønskes både løbende information omkring ændringer i aktuelle forhold, og opdateret prognose for endeligt dækningsbidrag, som skal anvendes i virksomhedens regnskab. 5.8 Måling af omsætning Omsætning pr. md.( aktuel periode, budgetperiode, sidste års periode) Omsætning kan måles og registreres på mange forskellige måder internt i virksomheden. Overordnet set er det vigtigt, at ledelsen definerer de informationer, som man ønsker, herunder får fastsat eksakte målemetoder til registrering og videre rapportering. Omsætningstal kan også bruges til fastlæggelse af virksomhedens kapacitetsniveau indenfor materiel og mandskab, som igen er vigtige komponenter indenfor styring af entreprenørvirksomhed. 5.9 Forfaldne debitorer Forfaldne debitorer iht. debitorlisteopdelt efter betalingskriterier 17

18 Som et vigtigt styringsregnskab skal virksomhedens debitorer være registreret i bogholderiet, således at en ajourført debitorliste kan give information om bl.a. forfaldne debitorer i henhold til de aftalte betalingskriterier. Forfaldne debitorer har ofte betydning for virksomhedens likviditet, hvorfor styringsredskaber på dette område er vigtige. Måling af cashflow på det enkelte projekt sker med baggrund i bl.a. data om indbetaling via debitorbogholderiet Direktionens risikovurdering Prognosen for dækningsbidrag reguleres for op eller nedskrivning udfra en risikovurdering foretaget af direktionen A Når projektledelsen har fremlagt ny prognose for dækningsbidrag på de enkelte projekter, har direktionen mulighed for at foretage en sidste korrektion heraf inden økonomirapportering. Direktionens risikovurdering foretages ofte ved periode- og årsregnskaber, hvor offentligheden får kendskab til virksomhedens økonomiske indtjening. Risikovurdering er ofte med udgangspunkt i det hensættelsesbeløb, som følger projektet, og hvor det er muligt løbende at justere dette i forhold til projektets gennemførelse Tilbudssum Afgivnetilbud Total tilbudsmængdei markedet ( antal / kroner) ( antal / kroner) Til måling af virksomhedens markedspositionering kan normtal for afgivne tilbud, såvel i antal som kroner, opgøres i forhold til det samlede marked. Det giver også ledelsen et styringsredskab i forhold til eget budget, som kan måles i forhold til det samlede marked. Derved aflæses en markedsandel, som er nyttig information på det strategiske niveau. 18

19 5.12 Hit-rate Kontraktgivendetilbud ( antal / kroner) = Afgivnetilbud ( antal / kroner) rate for indgåede kontrakter (%) Normtal anvendes som succeskriterium for hvor stor andel af afgivne tilbud, som ender med endelig kontrakt. Normtallet kan også afsløre, hvor aggressiv en prispolitik en virksomhed fører, idet en meget høj hit-rate også kan være problematisk. Ledelsen kan bruge hit-rate til vurdering af hvor god virksomheden er til at indhente kontrakter ud fra afgivne tilbud. Til intern analyse kan de underliggende faktorer bruges i det fremadrettede tilbudsarbejde, så virksomheden kan øge sin hit-rate Markedskendskab Kendskabtil virksomheden Samlet kendskabtil virksomheder i branchen = Markedskendskab(%) For måling af den samlede markedspositionering kan dette normtal være en bidragende faktor for ledelsen. De store entreprenørvirksomheder har behov for synliggørelse og markedsføring af koncepter m.v., mens de mindre virksomheder har behov for at markedet har kendskab til deres nicher og special-knowhow. 19

20 6. Normværdier 6.1 Kernetropper Antal ansattei faggruppe(min.) = x, Antal ansattei faggruppe(max.) hvor det er et krav at x kritisk grænse H Normtal giver information om, hvornår antallet af medarbejdere i en given faggruppe når den kritiske grænse, hvor kernetropper (de bedste medarbejdere) forlader virksomheden. Ledelsen kan bruge målingen i den løbende tilpasning af virksomhedens ressourcer, idet normtal kan bruges som indikator. Netop ved tilpasning af kapaciteten skal virksomhederne være opmærksomme på grænsen for kernetropper, idet disse medarbejdere kan være vanskelige at erstatte ved senere opjustering af antal ansatte. 6.2 Loyalitet på indkøbsaftaler Indkøbhos aftaleleverandører ( antal / kroner) = x, Indkøbhos alleleverandører ( antal / kroner) hvor det er et krav at x kritisk grænse,g Måling af hvor stor andel af samlede indkøb, som sker via leverandører, som der er indgået aftaler med. Dette normtal har betydning for vurdering af effektiviteten i brug af primære materialeleverandører, hos hvem virksomheden i henhold til aftaler har forpligtet sig til at indkøbe. Dette har betydning for bl.a. rabatter og fleksibilitet i leverandørernes leveringsbetingelser mv. 6.3 Kundetilfredshed Evaluering udfra interview/ spørgeskemaer 20

21 Forskellige metoder kan bruges til evaluering af kundernes tilfredshed med virksomheden som samarbejdspartner. le og uformelle interviews kan gennemføres på ledelses- og projektlederniveau, hvor virksomheden kan få belyst de gode og dårlige sider af samarbejdet. Dette kan dels bruges i det direkte samarbejde med den enkelte kunde, dels i det fremadrettede arbejde på nye projekter. Virksomhedens ledelse får også et værktøj til vurdering af, hvordan de ansatte performer i forhold til kunderne, herunder afdække især negative sider af virksomheden. 6.4 Ulykkesfrekvenser 1 Antal arbejdsulykker ( gradueret Antal medarbejdere ) = x, hvor x< kritisk grænse A,, G 2 Antal arbejdsulykker hvor y < kritisk grænse ( gradueret) = y, ranchetal for antal arbejdsulykker Som en del af virksomhedens samlede arbejdsmiljø er det vigtigt at måle ulykkesfrekvenser på forskellige niveauer. Internt i virksomheden kan formel nr. 1 anvendes til måling af forskellige typer arbejdsulykker i forhold til antal medarbejdere. Ved en graduering af ulykkerne kan der rettes mere målrettet fokus på de væsentlige ulykker, hvilket den enkelte virksomhed må definere efter eget kodex. nr. 2 kan anvendes internt af ledelsen til måling af virksomhedens normtal i forhold til øvrige virksomheder i branchen. Styringsmæssigt er det vigtigt, at virksomheden har målepunkter fra eksternt materiale, så man ikke autonomt styrer ud fra egne kriterier. 6.5 Sygefravær Antal fraværstimer pr. medarbejder = sygefravær (%) Antal timer ialt pr. medarbejder ( årligt) A,, C,D, E,F, G,H 21

22 Detailmåling af ansattes fravær kan foretages på grupper og divisioner samt på artskoder. Normtal kan bruges i direkte dialog med medarbejdere, herunder at få belyst omfanget af sygdom samt evt. årsag, som virksomheden har mulighed for at påvirke. 6.6 Medarbejdertilfredshed Evaluering udfra samtaler / spørgeskemaer Måling af medarbejdernes tilfredshed med virksomheden og deres arbejdsplads sker ofte via en årlig medarbejdersamtale. Der kan anlægges forskellige niveauer for, hvor megen information og dialog der ønskes om specifikke emner. De fleste virksomheder har en egen udviklet standard for måling af medarbejdertilfredshed, herunder standardiserede skemaer. 6.7 Medarbejderomsætning Til og afgange af ansatte i faggruppe = x, Antal ansattei faggruppe hvor det er et krav, at x kritisk grænse Måling af antal medarbejdere der til- og afgår virksomheden indenfor de enkelte faggrupper. Disse målinger kan holdes op mod fastlagte kritiske grænser, og kan dermed give information om medarbejderforhold, der skal undersøges nærmere. Der kan ligeledes føres statistik over medarbejdere indenfor faggrupper, som overordnet kan bruges til at fastlægge virksomhedens kapacitet. Vigtige data kan bruges i den løbende tilpasning og styring af virksomhedens ressourcegrundlag. 6.8 Samlet risikoprofil Rapport 22

23 En samlet evaluering af alle projekter sker ved inddragelse af alle komponenter, som har betydning for projekternes samlede udbytte. Den samlede risikoprofil understøttes også af direktionens risikovurdering og bruges som samlet opdateringsgrundlag for ny prognose og regnskabsinformationer til bl.a. offentligheden. 23

24 7. Ordliste Afskrivninger Virksomhedernes materielle anlægsaktiver, f.eks. lastbiler og entreprenørmaskiner slides løbende, og værdiforringes derved med tiden. Denne værdiforringelse udtrykkes ved afskrivninger, som driftsføres og dermed påvirker virksomhedernes drift løbende. Alt sammen i henhold til de afskrivningsprincipper virksomhederne har valgt i årsrapporten. Aktiver Regnskabsudtryk for de formuegoder, som virksomheden ejer og har rådighed over. Typisk kendetegnet ved maskiner, varelager og tilgodehavender fra salg. Debitorsystem I tilknytning til finansbogholderiet registreres tilgodehavender fra salg (debitorer/kunder) i et særskilt system. Registrering af relevante data om den enkelte kunde er systemets formål og funktion. Dækningsbidrag Økonomisk måleenhed for det resultat, som fremkommer ved at fratrække vareforbrug/produktionsomkostninger fra omsætningen. Dækningsgrad er dækningsbidraget i % af omsætningen. Efterkalkulation Når et projekt er afsluttet og alle omkostninger samt indtægter er registreret i virksomhedens bogholderi, kan efterkalkulation udarbejdes. Forkalkulationen sammenholdes med de registrerede tal, og afvigelserne danner grundlag for efterkalkulationen. Tidligere prognoser kan også sammenholdes med afsluttede tal. Egenkapital Regnskabsudtryk for ejernes andel af virksomheden. Opgøres som forskel mellem aktiver og gældsposter. Typisk kendetegnet ved aktie- eller anpartskapital med tillæg af akk. over-/underskud. Finansbogholderi Virksomhedens økonomi registreres i et bogholderi, som er opbygget omkring en kontoplan, hvor ind- og udbetalinger 24

25 registreres efter art. ogholderiet er virksomhedens centrale økonomifunktion, hvor data indsamles. Kapacitetsomkostninger Økonomisk måleenhed for de driftsomkostninger, som er faste og ikke direkte varierende i takt med omsætning og aktivitetsniveau. Kreditorsystem I tilknytning til finansbogholderiet registreres gæld til vareleverandører (kreditorer) i et særskilt system. Registrering af relevante data om den enkelte kreditor er systemets formål og funktion. Likviditet Likviditet er basalt set ofte knyttet til virksomheder med penge- og kreditfaciliteter i banken. Samspillet med ind- og udbetalinger i virksomheden har betydning for, hvordan likviditeten løbende udvikler sig i forhold til de begrænsninger, som virksomheden ofte er underlagt. Likviditetsstyring er især vigtig i entreprenørvirksomheder, hvor pengebinding i store og langstrakte projekter kræver et godt pengeberedskab og styring. Normtal I nærværende arbejdsnotat er normtal udtryk for måling af sekundære områder i forhold til de primære nøgletals-områder. Normtal bruges ved måling af afgrænsede områder. Normværdi I nærværende arbejdsnotat er norm-værdier udtryk for en måling af mere bløde data, hvor normværdi bruges til periodevis måling og benchmarking. Nøgletal Måleenhed, som udtrykker sammenhæng i underliggende nominelle størrelser. Især ved sammenligning er nøgletal anvendelige, idet tendenserne fremtræder klart herved. Passiver Regnskabsudtryk for de gældsposter, som virksomheden har påtaget sig og er 25

26 forpligtet til at betale. Typisk kende-tegnet ved gæld til bank, kreditorer eller det offentlige. Prognose dækningsbidrag Prognose udarbejdes på baggrund af løbende opdatering af data til dækningsbidrag og restbudget for perioden. Prognose udtrykker det forventede dækningsbidrag ved afslutning af et projekt. Rentebærende gæld Til finansiering af virksomhedens drift og aktiviteter yder banker ofte lån og kreditter, hvoraf der løbende betales renter og provision. Det modsatte er gældende for ikke rentebærende gæld, som f.eks. varekreditorer og offentlige skatter, hvor gælden ofte er kortfristet og betales i henhold til betalingsfrister uden tillæg af renter og gebyrer. Resultatopgørelse Indtægter og udgifter registreres på konti, der henhører under resultatopgørelsen, der er den driftsmæssige opgørelse af virksomhedens aktiviteter i en given periode. Resultatopgørelsen afsluttes med årets resultat efter skat, som ejerne kan vælge at overføre til næste år eller få udbetalt som udbytte. Stabsfunktion I større organisationer er specielle arbejdsområder placeret i særskilte stabe, hvor afgrænsede arbejdsopgaver løses af specielt uddannet personale. Stabsfunktioner fungerer ofte som support for en organisationsenhed. Standardkostpris Til brug for kalkulationer opereres der ofte med standardpriser, hvor komponenter m.v. værdisættes ud fra en standardpris, der udtrykker en forventet gennemsnitspris i perioden. Udbytte Ved aflæggelse af årsrapporten kan aktionærerne beslutte, at en del af årets resultat skal udbetales (udloddes) til ejerne. 26

27 Udbytte udbetales fra virksomheden til ejerne efter fradrag af áconto udbytteskat. Årsrapporten Hvert år skal virksomheden udarbejde et årsregnskab som primært viser årets økonomiske drifts- og balanceforhold. Herudover indgår andre informationer, som virksomheden ønsker at offentligheden får kendskab til. Lovgivningen regulerer dette område. 27

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Fem Stjerner Service ApS

Fem Stjerner Service ApS Fem Stjerner Service ApS Birkedommervej 29 2400 København NV Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2017 Belal

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MARKIT B2B ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MARKIT B2B ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/01/2015 Kairo Alloja Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDI EJENDOMME A/S. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDI EJENDOMME A/S Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/10/2013 Anne-Helene Bagenkop Nielsen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015

SOULUTIONS ApS. Christian den IX gade 3, København K. Årsrapport 1. januar december 2015 SOULUTIONS ApS Christian den IX gade 3, 2 1111 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2016 Finn

Læs mere

Årslev Entreprenørforretning ApS

Årslev Entreprenørforretning ApS Årslev Entreprenørforretning ApS Peder Wessels Vej 21 5220 Odense SØ Årsrapport 14. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2017

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab

IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab IVÆKST Økonomiværkstedet Regnskab 2012 Velkommen til Økonomiværkstedet Program 07:45 Kaffe 08:00 Regnskab 08:55 Pause 09:00 Eksempel/øvelse med regnskab 09:20 Eksempel på faresigneler 09:35 Diskussion

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB ERIK Ø. WULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Abildvej 5 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2016

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

HUA DENMARK ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den HUA DENMARK ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/05/2015 De Hua Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG

KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 KEA 14 APS TOBAKSVEJEN 10, 2860 SØBORG ÅRSRAPPORT

Læs mere

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB REVISIONSFIRMAET CARSTEN ØHAUGE. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015

TMC Group ApS. Årsrapport for 2015 Lygten 65, 4. th. 2400 København NV CVR-nr. 28308795 Årsrapport for 2015 11. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. maj 2016 Claus Holm Jacobsen

Læs mere

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CITY AUTOSERVICE ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CITY AUTOSERVICE ApS Årsrapport 1. januar 2014 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2015 Shima Ali Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015

UNIWATCHES ApS. Toldbodgade 8, Roskilde. Årsrapport 1. januar december 2015 UNIWATCHES ApS Toldbodgade 8, 1 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/05/2016 Finn Dirigent (Urevideret)

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Commercial Group ApS

Commercial Group ApS Commercial Group ApS CVR 25077148 ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 2016 Dirigent 1 INDHOLD Side Påtegninger: Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning:

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS

KOLDING TOTALENTREPRISE ApS KOLDING TOTALENTREPRISE ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/09/2013 Jørn Hansen Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

LS HOLDINGSELSKAB ApS

LS HOLDINGSELSKAB ApS LS HOLDINGSELSKAB ApS Livjægergade 25, 5 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/06/2016 Lars

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere