Entreprenørvirksomhedernes anvendelse af nøgletalsbegreber i 2002 Januar 2003 Arbejdsnotat nr. 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Entreprenørvirksomhedernes anvendelse af nøgletalsbegreber i 2002 Januar 2003 Arbejdsnotat nr. 2"

Transkript

1 Entreprenørvirksomhedernes anvendelse af nøgletalsbegreber i 2002 Januar 2003 Arbejdsnotat nr. 2 ISN:

2 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning Analysens baggrund Metode Nøgletal Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 1) Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 2) Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 3) Produktionsprognose dækningsbidrag (niveau 1-3) Realiseret dækningsbidrag/-grad Dækningsbidrag/gager Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger Resultatgrad Likviditetsgrad Normtal Ordrebeholdning Kalkuleret dækningsbidrag på ordrebeholdning Omsætning pr. medarbejder (funktionær) Dækningsbidrag pr. medarbejder (funktionær) Cash-flow Capital employed Op- og nedskrivning af dækningsbidrag Måling af omsætning Forfaldne debitorer Direktionens risikovurdering Tilbudssum Hit-rate Markedskendskab Normværdier Kernetropper Loyalitet på indkøbsaftaler Kundetilfredshed Ulykkesfrekvenser Sygefravær Medarbejdertilfredshed Medarbejderomsætning Samlet risikoprofil Ordliste

3 1. Sammenfatning aseret på vores undersøgelser om brugen af regnskabsmæssige begreber og definitioner af måltal, kan det konkluderes, at de deltagende virksomheder har leveret et brugbart materiale med mange gode nøgle- og normtalsbegreber. Nøgletalsbegreber skal ses i en større sammenhæng, hvor virksomhederne i deres daglige styring, på alle niveauer, kan bruge nøgle- og normtal til at få belyst og analyseret detailområder. På baggrund af de deltagende virksomheders erfaringer kan det anbefales, at de fremtidige brugere får afstemt hvilket niveau man ønsker for nøgletalsinformationerne, da omfanget og mulighederne er mangfoldige, jf. nedenstående oversigter. Det skal understreges, at de nøgletal og normværdier, som er angivet i nærværende arbejdsnotat er baseret på virksomhedernes tolkning og anvendelse i hverdagen. Det er således ikke de teoretiske definitioner i lærebøgerne, som er angivet, om end de fleste nøgletal opfylder kriterierne herfor. De nøgletalsbegreber, der her af afdækket, er på ingen måde forpligtende for yggeriets Evaluerings Center. Der er med dette notat ikke taget stilling til, hvordan centret vil definere sine egne begreber. En række af de nøgletalsbegreber, der er opstillet i notatet, vedrører målinger på virksomhedsniveau. Det er vigtigt at understrege, at yggeriets Evaluerings Centers nøgletalsmålinger som udgangspunkt foretages på byggeprojektniveau. Vi vil gerne takke de deltagende virksomheder, som har stillet ressourcer til rådighed og udleveret gode data samt informationer. 3

4 2. Analysens baggrund Med henblik på en undersøgelse af praktik for anvendelse af nøgletalsbegreber i byggeriet, har yggeriets Evaluerings Center valgt at iværksætte en analyse af området i efteråret Formålet med undersøgelsen er at afdække virksomhedernes brug af projektrelaterede indtjeningsbegreber i praksis, dvs. hvordan man i hverdagen indsamler data og videreformidler disse ved hjælp af nøgletal. De deltagende virksomheder er repræsentativt udvalgt indenfor entreprenørbranchen, med vægt på virksomheder, som har gode registreringssystemer og en virksomhedsstruktur, hvor nøgletal er en integreret del. Med mangeårig tilknytning til entreprenørbranchen har revisor Morten Kissmeyer Lind på konsulentbasis deltaget i gennemførelse af interviews og udarbejdelse af nærværende arbejdsnotat for yggeriets Evaluerings Center. I forbindelse med gennemførelsen af interviews har det været af afgørende betydning, at virksomhederne har kunnet levere fortroligt datamateriale og virksomhedsoplysninger til ekstern revisor, som har bearbejdet disse data fortroligt. Denne interviewform er også valgt af hensyn til reglerne for afgivelse af regnskabsoplysninger for børsnoterede selskaber. 4

5 3. Metode Analysen er gennemført på baggrund af interviews foretaget hos 8 udvalgte entreprenørvirksomheder i Danmark. Til indsamling af data for analysen er hvert interview gennemført ved gennemgang af interne registreringer, virksomhedsopbygning samt de processer som byggeri omfatter. Virksomhederne har udleveret internt og fortroligt materiale, som i anonymiseret form er angivet med reference A til H. Alle oplysninger er behandlet fortroligt og ingen oplysninger indgår i nærværende arbejdsnotat i en sådan form, at detaljerede informationer om den enkelte virksomhed kan genfindes. Med fokus på delregistreringer og målepunkter i processen er forskellige praktiske begreber udvalgt fra de enkelte virksomheder, hvor det er tilstræbt at anvende de samme definitioner i de enkelte formler. Mindre nuancer og sprogforskelle er således søgt tilpasset fælles definitioner med henblik på anvendelighed i nærværende arbejdsnotat. I forbindelse med tolkning af hvert nøgle- og normtal har vi opstillet de formler, som udtrykker de komponenter, der indgår i de enkelte virksomheders måleenheder. Reference til de anonyme virksomheder er angivet med betegnelsen A til H under overskriften firma. Angivelse af niveau 1-3 dækker over den specifikationsgrad, som de enkelte nøgletal er opdelt efter. Niveau 3 udgør det bredeste grundlag. Det er afgørende for analysens anvendelighed, at de enkelte virksomheders håndtering af nøgletal er repræsentativ for de større aktører i branchen. Udvælgelsen af de deltagende virksomheder og efterfølgende interviewform er afstemt med den brugergruppe, som forventes at benytte nøgletalsbegreberne i fremtiden. I afsnit 4 gennemgår vi de centrale nøgletalsbegreber i virksomhederne. I afsnit 5 behandles de såkaldte normtal. Normtal vedrører sekundære områder i forhold til de primære nøgletalsbegreber. Normtal omhandler typisk afgrænsede områder. I afsnit 6 gennemgås normværdier. I notatets terminologi vedrører normværdier mere bløde værdier end normtallene. 5

6 4. Nøgletal 4.1 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 1) 1 kalkuleret salgspris direktehenførbareomkostninger til aktuelt prisniveau = kalkuleret dækningsbidrag A,, C,D, F,G, H Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = Kalkuleret dækningsgrad (%) 2 udbudt / aftalt salgspris til kontrakt standardkostpriser ( aktivitet / art) = kalkuleret dækningsbidrag E Kalkuleret dækningsbidrag = kalkuleret dækningsgrad (%) Udbudt / aftalt salgspris iht. kontrakt Definition Ved afgivelse af tilbud på et projekt bliver der kalkuleret et dækningsbidrag, som både anvendes til endelig kontrakt og som grundlag for videre registrering og økonomistyring. Omsætning kan beregnes ud fra priskalkulationer, hvor omkostningsbudget tillægges det ønskede dækningsbidrag under hensyntagen til markedsniveauet. Direkte henførbare omkostninger kalkuleres og prissættes enten ud fra standardpriser og lønaftaler eller konkrete tilbud fra materialeleverandører/underleverandører. Indhold Direkte henførbare omkostninger indeholder bl.a. følgende omkostningsarter: - Materialer (elementer, mursten, tagsten, spær, armering etc.) - Timer (murer, tømrer, montage, maler, vvs etc.) - Underleverandører (timer og materialer) - Leje af internt og eksternt driftsmateriel - Hensættelses- og risikotillæg til bl.a. uforudsete omkostninger. 6

7 4.2 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 2) 1 kalkuleret salgspris direktehenførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af målelige andeleaf kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag A,, F,G, H Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = Kalkuleret dækningsgrad (%) 2 udbudt / aftalt salgsprisiht. kontrakt standardkostpriser pr. aktivitet / art tillæg af målelige andele af kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag E Kalkuleret dækningsbidrag = kalkuleret dækningsgrad (%) Udbudt / aftalt salgspris iht. kontrakt 3 kalkuleret salgspris direkte henførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af kapacitetsomkostninger efter systematisk fordelingsnøgle / beregnet faktor = kalkuleret dækningsbidrag D Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = kalkuleret dækningsgrad (%) 7

8 Definition Samme definition som ved kalkuleret dækningsbidrag niveau 1, dog med tillæg af andel af kapacitetsomkostninger. Andel af kapacitetsomkostninger omfatter andel af gager og kørepenge for projektledere, ingeniører, funktionærer etc. Desuden kan øvrige indirekte kapacitetsomkostninger og IPO (indirekte produktionsomkostninger) indregnes i dækningsbidraget på niveau 2. Indhold Direkte henførbare omkostninger indeholder de samme komponenter som på niveau 1. Indirekte kapacitetsomkostninger kalkuleres ud fra faktorer og systematiske fordelingsnøgler, hvor tallene dækker over gennemsnitlige omkostninger indenfor art og aktivitet. Her indgår projektledere, ingeniører, teknisk assistance, intern beregnertid, projekttegninger, salgsomkostninger, landinspektør samt andet administrativt personale, som har tilknytning til projekterne. Gagekroner beregnes ud fra aftalt gage incl. firmapension, med tillæg af bilkomkostninger/kilometerpenge samt 20-30% tillæg for ferie, sygdom mv. 8

9 4.3 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad (niveau 3) 1 kalkuleret salgspris direkte henførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af målelige andele af kapacitetsomkostninger, gagekroner pr. medarbejderkategori og renter = kalkuleret dækningsbidrag G Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = Kalkuleret dækningsgrad (%) 2 kalkuleret salgspris direkte henførbareomkostninger til aktuelt prisniveau tillæg af målelige andele af kapacitetsomkostninger efter systematisk fordelingsnøgle / beregnet faktor og renter = kalkuleret dækningsbidrag D Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris = kalkuleret dækningsgrad (%) Definition Samme definition som ved kalkuleret dækningsbidrag niveau 2, dog med tillæg af afskrivninger efter kapacitetstræk samt renter af investeret kapital i projektet. Dækningsbidrag på niveau 3 indeholder også andel af gagekroner fra administration, hvor tidsforbrug pr. medarbejder henføres til de enkelte projekter. Indhold Fordeling af afskrivninger efter kapacitetstræk sker ved intern registrering af tids- og materialeanvendelse på de enkelte projekter. Systematiske fordelingsnøgler tilsikrer, at prisen pr. enhed bliver et gennemsnit, hvor forbrug og afskrivninger er kalkuleret i henhold til interne data. Renter af investeret kapital i projektet beregnes efter markedsniveau. Den projektansvarlige skal styre de finansielle betalingsstrømme efter cashmanagementprincipper, dvs. der renteberegnes på den nettopåvirkning, som projektet belaster/tilfører virkshomhedens likviditet. Fordeling af gagekroner fra administrative medarbejdere sker via timesedler, hvor hovedparten af timerne registreres på de projekter, som deres arbejde vedrører. Fordelingsnøgle kan beregnes som standardsats pr. medarbejderkategori. 9

10 4.4 Produktions-/prognose dækningsbidrag (niveau 1-3) 1 (niveau 1) kalkuleret salgspris til opdaterede ninger til opdateret Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris til opdaterede kalkuleret dækningsgrad prisniveau = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) ( opdateret) = priser (%)( opdateret) priser direkte henførbareomkost A, C,D F,G H 2-1 (niveau 2) kalkuleret salgspris til opdaterede priser direkte henførbareomkost ninger til opdateret prisniveau tillæg af opdaterede målelige andele af kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) A, F,G H Kalkuleret dækningsbidrag kalkuleret salgspris til opdaterede kalkuleret dækningsgrad ( opdateret) = priser (%)( opdateret) 2-2 (niveau 2) udbudt / aftalt salgspris til opdaterede priser opdaterede standardkost priser pr. aktivitet / art tillæg af opdaterede målelige andele af kapacitetsomkostninger = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) E Kalkuleret dækningsbidrag Udbudt / aftalt kalkuleret dækningsgrad ( opdateret) = priser salgspris til opdaterede (%)( opdateret) 2-3 (niveau 2) kalkuleret salgspris til opdaterede priser direkte henførbare omkostninger til opdateret prisniveau tillæg af opdaterede kapacitetsomkostninger efter systematisk fordelingsnøgle / be regnet faktor = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) D Kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) = Kalkuleret salgspris til opdaterede priser kalkuleret dækningsgrad (%)( opdateret) 10

11 3 (niveau 3) kalkuleret salgspris til opdaterede omkostninger til opdateret priser direkte henførbare prisniveau tillæg af opdaterede måle lige andele af kapacitetsomkostninger, gagekroner pr. medarbejder kategori og renter = kalkuleret dækningsbidrag ( opdateret) G Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret salgspris til opdaterede kalkuleret dækningsgrad ( opdateret) = priser (%)( opdateret) Definition Prognose dækningsbidrag er baseret på oprindeligt kalkuleret dækningsbidrag, som løbende opdateres med faktiske nye priser, materiale- og tidsforbrug. Prognose dækningsbidrag anvendes til at fastslå restbudget på projektet, og dermed løbende opdatere forbrug og indtjening som grundlag for vurdering af samlet resultat og kapacitetstræk i virksomheden. Opdatering af aftalt salgspris sker ved indregning af ekstraopgaver og ændringer ifølge aftale med kunden. Herved ændres oprindelig aftalt salgspris. Med et løbende opdateret dækningsbidrag sikres grundlaget for rullende budgettering i virksomheden, hvilket kan bruges som styringsredskab til at få ajourført viden om forbrug og indtjening. Indhold Interne data sammenstilles i oversigter, hvor følgende væsentlige sumtotaler fremgår: - Kalkulation i henhold til kontrakt/salgspris. - Produktionsbudget (specificeret kalkulation). - ogførte omkostninger og indtægter opdateret. - Restbudget i henhold til bogførte tal og opdateret kalkulation. - Prognose (bogførte omkostninger + restbudget). - Afvigelse mellem prognose og kalkulation. 11

12 4.5 Realiseret dækingsbidrag/-grad 1 (niveau 1-3) indbetalt omsætning realiseret dækningsbidrag betalteomkostninger = A,C D,E F Realiseret dækningsbidrag Indbetalt omsætning = Realiseret dækningsgrad (%) 2 indbetalt omsætning betalteomkostninger ± forrentning af projektsaldoiht. aftaler / betingelser = realiseret dækningsbidrag Realiseret dækningsbidrag Indbetalt omsætning = Realiseret dækningsgrad (%) 3 indbetalt omsætning betalteomkostninger + renteindtægt af up frontbeløbiht. aftaler / betingelser = realiseret dækningsbidrag G Realiseret dækningsbidrag Indbetalt omsætning = Realiseret dækningsgrad (%) 12

13 Definition Realiseret dækningsbidrag opgøres, når projektet er afsluttet, og alle økonomiske transaktioner er gennemført. Indbetalt omsætning fra kunde holdes op mod de betalte omkostninger, som kan henføres til projektet. Her inddrages alle målelige omkostninger i henhold til det niveau, som virksomheden har valg at registrere efter. Efterkalkulation kan måles ved at sammenholde det realiserede dækningsbidrag med henholdsvis oprindelig kalkulation- og prognose dækningsbidrag på forskellige stadier i projektets løbetid. Indhold Indbetalt omsætning opgøres og måles til registrerede transaktioner i finansbogholderiet, herunder debitorsystem og projektregnskab. etalte omkostninger opgøres og måles i henhold til registrerede transaktioner i finansbogholderiet, herunder kreditorsystem og projektregnskab. Følgende særlige tillæg kan indregnes i det realiserede dækningsbidrag: - Forrentning af positiv/negativ likviditetssaldo registreres på projektet. Den ansvarlige projektleder kan derved måles på, hvordan ind- og udbetalinger styres. - Større up-front beløb fra især udenlandske bygherrer tilgår sagen som renteindtægter. 4.6 Dækningsbidrag/gager 1 Dækningsbidrag ( niveau1) = x, Gager hvor x kritisk grænse A Definition Samlede gager for funktionærer og stabsfunktioner sættes i forhold til dækningsbidraget. Nøgletal giver information om, hvor meget dækningsbidrag der indtjenes pr. gagekrone. Virksomheden fastsætter selv kritisk grænse for, hvordan nøgletallet skal tolkes. Indhold Alle gager og afledte lønomkostninger til stabsfunktioner og faste jobfunktioner henregnes til denne måling Gager og lønninger, der kan henføres til projekterne indregnes i dækningsbidraget, og indgår således ikke i nævneren gager. 13

14 4.7 Dækningsbidrag/kapacitetsomkostninger Dækningsbidrag ( niveau1) = x, hvor det er et krav, at x kritisk grænse Kapacitetsomkostninger A Definition Samlede kapacitetsomkostninger måles i forhold til dækningsbidraget og giver information om, hvor meget dækningsbidrag, der skal indtjenes for at dække kapacitetsomkostninger. Indhold Kapacitetsomkostninger omfatter alle omkostninger, som virksomheden betragter som faste og ikke variable i forhold til aktivitetsomfang. Der vil være grænsetilfælde af omkostningsallokering, hvor et skøn vil være påkrævet. 4.8 Resultatgrad Resultat af ordinær drift = resultatsgrad Omsætning A Resultat af ordinær drift sættes i forhold til omsætningen, og kan bruges til sammenligning med tidligere perioder og budgettering. Nøgletal udtrykker virksomhedens indtjening fra drift efter afskrivninger og renter, og dermed viser hvordan driftsresultatet efter bl.a. betaling af renter og gæld står i forhold til omsætningen. 4.9 Likviditetsgrad Indbetalinger = x, hvor x skal være størreend1 Udbetalinger,D Måling af det enkelte projekts likviditetspåvirkning ved registrering af alle ind- og udbetalinger. Nøgletal giver information om projektets likviditetsmæssige status, som dels kan bruges til intern styring, dels i forhold til styring af ácontobetalinger fra kunder. 14

15 5. Normtal 5.1 Ordrebeholdning Aktuel ordrebeholdning = x, hvor det udgetteredeordrer på årsbasis er et krav at x 50 A,H Aktuel ordrebeholdning skal svare til min. 6 måneders produktion, målt på årsbasis. Normtal udtrykker den kritiske grænse for den ordrebeholdning, som virksomheden som minimum skal have til effektuering på kort sigt i forhold til kapacitet og indtjening. 5.2 Kalkuleret dækningsbidrag/-grad på ordrebeholdning (niveau 1-3) kalkuleret kontraktpris pris på ordrebeholdning = kalkuleret dækningsbidrag på ordrebe holdning på ordrebeholdning kalkuleret kontrakt Kalkuleret dækningsbidrag Kalkuleret kontraktpris Kalkuleret dækningsgrad på ordrebeholdning = på ordrebeholdning på ordrebeholdning (%) Kalkuleret dækningsbidrag på den aktuelle ordrebeholdning viser den fremtidige indtjening. Normtal kan bruges til løbende vurdering af prognose for indtjening, som igen kan bruges i den kortsigtede styring af virksomheden. 5.3 Omsætning pr. medarbejder (funktionær) Antal Omsætning funktionæransatte H Normtal udtrykker virksomhedens omsætningsvolumen i forhold til kapacitet af ansatte funktionærer. Ledelsen kan bruge det som normtal for antallet af ansatte i virksomheden sammenholdt med den nødvendige volumen, som skal 15

16 omsættes, for at lønninger mv. dækkes. Et normtal på mio. kroner omsætning pr. funktionær anses for niveauet i en større entreprenørvirksomhed. 5.4 Dækningsbidrag pr. funktionærlønkrone Dækningsbidrag Funktionærlønninger H Normtal udtrykker, hvor meget dækningsbidrag der indtjenes i forhold til lønudgift til funktionærer. Det anses for rimeligt, hvis forholdet er mindst 2½. Det giver en indikation af, at der er et rimeligt forhold mellem indtjening og ansatte funktionærer (målt i antal og kroner). 5.5 Cash-flow ogført dækningsbidrag ± åbentstående debitorer / kreditorer = nettobetal ing pr. projekt Måling af cash-flow på det enkelte projekt giver information om, hvor meget likviditet virksomheden har bundet. Normtal kan bruges til den samlede styring af virksomhedens likviditet, hvilket er vigtigt, da forskydninger og nominelle størrelser ofte er betydelige. Det giver også information til fokus på særområder, f.eks. debitorstyring, så man sikrer, at kunderne betaler i henhold til kontrakt/aftaler. 5.6 Capital employed 1 Aktiver ej rentebærende gæld 2 Egenkapita l + rentebærende gæld 16

17 Normtal måler, hvor meget afkastkrævende kapital virksomheden har bundet, og som skal betales via driften. Egenkapitalen skal eksternt afkaste udbytte, mens rentebærende gæld skal betales med renter og gebyrer. Virksomheden måler her, hvor meget kapital, der er indsat og som kræver et afkast fra driften. 5.7 Op- og nedskrivning af dækningsbidrag Kalkuleret dækningsbidrag contra aktuelt dækningsbidrag Aktuelt og opdateret dækningsbidrag måles løbende i forhold til oprindeligt kalkuleret dækningsbidrag. Kritisk grænse fastsættes for, hvornår ændring rapporteres og anvendes i ny prognose for endeligt dækningsbidrag på projektet. Op- og nedskrivninger sker i forbindelse med perioderegnskab. Der ønskes både løbende information omkring ændringer i aktuelle forhold, og opdateret prognose for endeligt dækningsbidrag, som skal anvendes i virksomhedens regnskab. 5.8 Måling af omsætning Omsætning pr. md.( aktuel periode, budgetperiode, sidste års periode) Omsætning kan måles og registreres på mange forskellige måder internt i virksomheden. Overordnet set er det vigtigt, at ledelsen definerer de informationer, som man ønsker, herunder får fastsat eksakte målemetoder til registrering og videre rapportering. Omsætningstal kan også bruges til fastlæggelse af virksomhedens kapacitetsniveau indenfor materiel og mandskab, som igen er vigtige komponenter indenfor styring af entreprenørvirksomhed. 5.9 Forfaldne debitorer Forfaldne debitorer iht. debitorlisteopdelt efter betalingskriterier 17

18 Som et vigtigt styringsregnskab skal virksomhedens debitorer være registreret i bogholderiet, således at en ajourført debitorliste kan give information om bl.a. forfaldne debitorer i henhold til de aftalte betalingskriterier. Forfaldne debitorer har ofte betydning for virksomhedens likviditet, hvorfor styringsredskaber på dette område er vigtige. Måling af cashflow på det enkelte projekt sker med baggrund i bl.a. data om indbetaling via debitorbogholderiet Direktionens risikovurdering Prognosen for dækningsbidrag reguleres for op eller nedskrivning udfra en risikovurdering foretaget af direktionen A Når projektledelsen har fremlagt ny prognose for dækningsbidrag på de enkelte projekter, har direktionen mulighed for at foretage en sidste korrektion heraf inden økonomirapportering. Direktionens risikovurdering foretages ofte ved periode- og årsregnskaber, hvor offentligheden får kendskab til virksomhedens økonomiske indtjening. Risikovurdering er ofte med udgangspunkt i det hensættelsesbeløb, som følger projektet, og hvor det er muligt løbende at justere dette i forhold til projektets gennemførelse Tilbudssum Afgivnetilbud Total tilbudsmængdei markedet ( antal / kroner) ( antal / kroner) Til måling af virksomhedens markedspositionering kan normtal for afgivne tilbud, såvel i antal som kroner, opgøres i forhold til det samlede marked. Det giver også ledelsen et styringsredskab i forhold til eget budget, som kan måles i forhold til det samlede marked. Derved aflæses en markedsandel, som er nyttig information på det strategiske niveau. 18

19 5.12 Hit-rate Kontraktgivendetilbud ( antal / kroner) = Afgivnetilbud ( antal / kroner) rate for indgåede kontrakter (%) Normtal anvendes som succeskriterium for hvor stor andel af afgivne tilbud, som ender med endelig kontrakt. Normtallet kan også afsløre, hvor aggressiv en prispolitik en virksomhed fører, idet en meget høj hit-rate også kan være problematisk. Ledelsen kan bruge hit-rate til vurdering af hvor god virksomheden er til at indhente kontrakter ud fra afgivne tilbud. Til intern analyse kan de underliggende faktorer bruges i det fremadrettede tilbudsarbejde, så virksomheden kan øge sin hit-rate Markedskendskab Kendskabtil virksomheden Samlet kendskabtil virksomheder i branchen = Markedskendskab(%) For måling af den samlede markedspositionering kan dette normtal være en bidragende faktor for ledelsen. De store entreprenørvirksomheder har behov for synliggørelse og markedsføring af koncepter m.v., mens de mindre virksomheder har behov for at markedet har kendskab til deres nicher og special-knowhow. 19

20 6. Normværdier 6.1 Kernetropper Antal ansattei faggruppe(min.) = x, Antal ansattei faggruppe(max.) hvor det er et krav at x kritisk grænse H Normtal giver information om, hvornår antallet af medarbejdere i en given faggruppe når den kritiske grænse, hvor kernetropper (de bedste medarbejdere) forlader virksomheden. Ledelsen kan bruge målingen i den løbende tilpasning af virksomhedens ressourcer, idet normtal kan bruges som indikator. Netop ved tilpasning af kapaciteten skal virksomhederne være opmærksomme på grænsen for kernetropper, idet disse medarbejdere kan være vanskelige at erstatte ved senere opjustering af antal ansatte. 6.2 Loyalitet på indkøbsaftaler Indkøbhos aftaleleverandører ( antal / kroner) = x, Indkøbhos alleleverandører ( antal / kroner) hvor det er et krav at x kritisk grænse,g Måling af hvor stor andel af samlede indkøb, som sker via leverandører, som der er indgået aftaler med. Dette normtal har betydning for vurdering af effektiviteten i brug af primære materialeleverandører, hos hvem virksomheden i henhold til aftaler har forpligtet sig til at indkøbe. Dette har betydning for bl.a. rabatter og fleksibilitet i leverandørernes leveringsbetingelser mv. 6.3 Kundetilfredshed Evaluering udfra interview/ spørgeskemaer 20

21 Forskellige metoder kan bruges til evaluering af kundernes tilfredshed med virksomheden som samarbejdspartner. le og uformelle interviews kan gennemføres på ledelses- og projektlederniveau, hvor virksomheden kan få belyst de gode og dårlige sider af samarbejdet. Dette kan dels bruges i det direkte samarbejde med den enkelte kunde, dels i det fremadrettede arbejde på nye projekter. Virksomhedens ledelse får også et værktøj til vurdering af, hvordan de ansatte performer i forhold til kunderne, herunder afdække især negative sider af virksomheden. 6.4 Ulykkesfrekvenser 1 Antal arbejdsulykker ( gradueret Antal medarbejdere ) = x, hvor x< kritisk grænse A,, G 2 Antal arbejdsulykker hvor y < kritisk grænse ( gradueret) = y, ranchetal for antal arbejdsulykker Som en del af virksomhedens samlede arbejdsmiljø er det vigtigt at måle ulykkesfrekvenser på forskellige niveauer. Internt i virksomheden kan formel nr. 1 anvendes til måling af forskellige typer arbejdsulykker i forhold til antal medarbejdere. Ved en graduering af ulykkerne kan der rettes mere målrettet fokus på de væsentlige ulykker, hvilket den enkelte virksomhed må definere efter eget kodex. nr. 2 kan anvendes internt af ledelsen til måling af virksomhedens normtal i forhold til øvrige virksomheder i branchen. Styringsmæssigt er det vigtigt, at virksomheden har målepunkter fra eksternt materiale, så man ikke autonomt styrer ud fra egne kriterier. 6.5 Sygefravær Antal fraværstimer pr. medarbejder = sygefravær (%) Antal timer ialt pr. medarbejder ( årligt) A,, C,D, E,F, G,H 21

22 Detailmåling af ansattes fravær kan foretages på grupper og divisioner samt på artskoder. Normtal kan bruges i direkte dialog med medarbejdere, herunder at få belyst omfanget af sygdom samt evt. årsag, som virksomheden har mulighed for at påvirke. 6.6 Medarbejdertilfredshed Evaluering udfra samtaler / spørgeskemaer Måling af medarbejdernes tilfredshed med virksomheden og deres arbejdsplads sker ofte via en årlig medarbejdersamtale. Der kan anlægges forskellige niveauer for, hvor megen information og dialog der ønskes om specifikke emner. De fleste virksomheder har en egen udviklet standard for måling af medarbejdertilfredshed, herunder standardiserede skemaer. 6.7 Medarbejderomsætning Til og afgange af ansatte i faggruppe = x, Antal ansattei faggruppe hvor det er et krav, at x kritisk grænse Måling af antal medarbejdere der til- og afgår virksomheden indenfor de enkelte faggrupper. Disse målinger kan holdes op mod fastlagte kritiske grænser, og kan dermed give information om medarbejderforhold, der skal undersøges nærmere. Der kan ligeledes føres statistik over medarbejdere indenfor faggrupper, som overordnet kan bruges til at fastlægge virksomhedens kapacitet. Vigtige data kan bruges i den løbende tilpasning og styring af virksomhedens ressourcegrundlag. 6.8 Samlet risikoprofil Rapport 22

23 En samlet evaluering af alle projekter sker ved inddragelse af alle komponenter, som har betydning for projekternes samlede udbytte. Den samlede risikoprofil understøttes også af direktionens risikovurdering og bruges som samlet opdateringsgrundlag for ny prognose og regnskabsinformationer til bl.a. offentligheden. 23

24 7. Ordliste Afskrivninger Virksomhedernes materielle anlægsaktiver, f.eks. lastbiler og entreprenørmaskiner slides løbende, og værdiforringes derved med tiden. Denne værdiforringelse udtrykkes ved afskrivninger, som driftsføres og dermed påvirker virksomhedernes drift løbende. Alt sammen i henhold til de afskrivningsprincipper virksomhederne har valgt i årsrapporten. Aktiver Regnskabsudtryk for de formuegoder, som virksomheden ejer og har rådighed over. Typisk kendetegnet ved maskiner, varelager og tilgodehavender fra salg. Debitorsystem I tilknytning til finansbogholderiet registreres tilgodehavender fra salg (debitorer/kunder) i et særskilt system. Registrering af relevante data om den enkelte kunde er systemets formål og funktion. Dækningsbidrag Økonomisk måleenhed for det resultat, som fremkommer ved at fratrække vareforbrug/produktionsomkostninger fra omsætningen. Dækningsgrad er dækningsbidraget i % af omsætningen. Efterkalkulation Når et projekt er afsluttet og alle omkostninger samt indtægter er registreret i virksomhedens bogholderi, kan efterkalkulation udarbejdes. Forkalkulationen sammenholdes med de registrerede tal, og afvigelserne danner grundlag for efterkalkulationen. Tidligere prognoser kan også sammenholdes med afsluttede tal. Egenkapital Regnskabsudtryk for ejernes andel af virksomheden. Opgøres som forskel mellem aktiver og gældsposter. Typisk kendetegnet ved aktie- eller anpartskapital med tillæg af akk. over-/underskud. Finansbogholderi Virksomhedens økonomi registreres i et bogholderi, som er opbygget omkring en kontoplan, hvor ind- og udbetalinger 24

25 registreres efter art. ogholderiet er virksomhedens centrale økonomifunktion, hvor data indsamles. Kapacitetsomkostninger Økonomisk måleenhed for de driftsomkostninger, som er faste og ikke direkte varierende i takt med omsætning og aktivitetsniveau. Kreditorsystem I tilknytning til finansbogholderiet registreres gæld til vareleverandører (kreditorer) i et særskilt system. Registrering af relevante data om den enkelte kreditor er systemets formål og funktion. Likviditet Likviditet er basalt set ofte knyttet til virksomheder med penge- og kreditfaciliteter i banken. Samspillet med ind- og udbetalinger i virksomheden har betydning for, hvordan likviditeten løbende udvikler sig i forhold til de begrænsninger, som virksomheden ofte er underlagt. Likviditetsstyring er især vigtig i entreprenørvirksomheder, hvor pengebinding i store og langstrakte projekter kræver et godt pengeberedskab og styring. Normtal I nærværende arbejdsnotat er normtal udtryk for måling af sekundære områder i forhold til de primære nøgletals-områder. Normtal bruges ved måling af afgrænsede områder. Normværdi I nærværende arbejdsnotat er norm-værdier udtryk for en måling af mere bløde data, hvor normværdi bruges til periodevis måling og benchmarking. Nøgletal Måleenhed, som udtrykker sammenhæng i underliggende nominelle størrelser. Især ved sammenligning er nøgletal anvendelige, idet tendenserne fremtræder klart herved. Passiver Regnskabsudtryk for de gældsposter, som virksomheden har påtaget sig og er 25

26 forpligtet til at betale. Typisk kende-tegnet ved gæld til bank, kreditorer eller det offentlige. Prognose dækningsbidrag Prognose udarbejdes på baggrund af løbende opdatering af data til dækningsbidrag og restbudget for perioden. Prognose udtrykker det forventede dækningsbidrag ved afslutning af et projekt. Rentebærende gæld Til finansiering af virksomhedens drift og aktiviteter yder banker ofte lån og kreditter, hvoraf der løbende betales renter og provision. Det modsatte er gældende for ikke rentebærende gæld, som f.eks. varekreditorer og offentlige skatter, hvor gælden ofte er kortfristet og betales i henhold til betalingsfrister uden tillæg af renter og gebyrer. Resultatopgørelse Indtægter og udgifter registreres på konti, der henhører under resultatopgørelsen, der er den driftsmæssige opgørelse af virksomhedens aktiviteter i en given periode. Resultatopgørelsen afsluttes med årets resultat efter skat, som ejerne kan vælge at overføre til næste år eller få udbetalt som udbytte. Stabsfunktion I større organisationer er specielle arbejdsområder placeret i særskilte stabe, hvor afgrænsede arbejdsopgaver løses af specielt uddannet personale. Stabsfunktioner fungerer ofte som support for en organisationsenhed. Standardkostpris Til brug for kalkulationer opereres der ofte med standardpriser, hvor komponenter m.v. værdisættes ud fra en standardpris, der udtrykker en forventet gennemsnitspris i perioden. Udbytte Ved aflæggelse af årsrapporten kan aktionærerne beslutte, at en del af årets resultat skal udbetales (udloddes) til ejerne. 26

27 Udbytte udbetales fra virksomheden til ejerne efter fradrag af áconto udbytteskat. Årsrapporten Hvert år skal virksomheden udarbejde et årsregnskab som primært viser årets økonomiske drifts- og balanceforhold. Herudover indgår andre informationer, som virksomheden ønsker at offentligheden får kendskab til. Lovgivningen regulerer dette område. 27

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR

Strib El ApS ÅRSRAPPORT regnskabsår CVR Strib El ApS ÅRSRAPPORT 2014 16. regnskabsår CVR 21 06 22 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 / 5 2015 Dirigent 2 INDHOLD Side Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013

HVID 77 ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 HVID 77 ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/12/2013 Jesper Hvid Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation

ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation ENJOY FITNESS SLAGELSE ApS i likvidation Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Thomas Ekelund-Berthelsen

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

FODER & FRITID ApS. Årsrapport 18. september december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den FODER & FRITID ApS Årsrapport 18. september 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2013 Dennis Jørgensen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013

Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring. Årsrapport 2013 Tørring Kabel Net Bygade 5a 7160 Tørring Årsrapport 2013 CVR-nr.: 17 93 86 49 Godkendt på ordinær generalforsamling den / 2014 Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Selskabsoplysninger... 2 2. Ledelsespåtegning...

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A

Anonym På Bakken ApS Indholdsfortegnelse Side Virksomhedsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 A Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Anonym På Bakken ApS CVR-nr. 34624313

Læs mere

PLACE2LIVE ERHVERV A/S

PLACE2LIVE ERHVERV A/S PLACE2LIVE ERHVERV A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2013 Henrik Høegh Dirigent Side 2 af 14 Indhold

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

GOD SERVICE & RENGØRING ApS

GOD SERVICE & RENGØRING ApS GOD SERVICE & RENGØRING ApS Årsrapport 1. august 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/05/2014 Annett Etly Hegazy Dirigent Side 2 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår)

EDC Middelfart A/S. Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr ) Årsrapport for (4. regnskabsår) Østergade 44A, 5500 Middelfart (CVR-nr. 31616026 ) Årsrapport for 2012 (4. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. maj 2013 Johannes Luxbo Andersen

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/11/2014 Martin Engbjerg Dirigent (Urevideret)

Læs mere

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015

ARENSBACH IVS. Bogøvænget Tilst. Årsrapport 20. maj september 2015 ARENSBACH IVS Bogøvænget 21 8381 Tilst Årsrapport 20. maj 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/10/2015 Ask Arensbach Dirigent Side

Læs mere

CETONIA TRADING APS 2012/13

CETONIA TRADING APS 2012/13 Tlf: 87 25 58 00 viborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Tingvej 11, 1. sal DK-8800 Viborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CETONIA TRADING APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen

v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen v/ Statsaut. revisor Morten Ovesen Tlf.: 96 23 54 00 Økonomi styres af den som tager beslutning med virkning for økonomien. - det er ikke ægtefællen! - det er ikke bogholderen! - det er ikke revisoren!

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ALTMALER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ALTMALER ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03/2013 Lazlo Gyözö Fazekas Dirigent Side 2 af 8 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS

TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS TRINE HASTRUP & BJARNE JØRNSGÅRD HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/06/2013 Trine Hastrup Dirigent

Læs mere

LE Bolig ApS CVR-nr

LE Bolig ApS CVR-nr LE Bolig ApS CVR-nr. 32 57 17 51 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. maj 2013. Jørgen Eriksen Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

TOPTEAM EJENDOMME APS

TOPTEAM EJENDOMME APS Tlf.: 96 14 27 00 skive@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Asylgade 1 U, 5. sal DK-7800 Skive CVR-nr. 20 22 26 7020222670 TOPTEAM EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Års 2014 Årsrapporten

Læs mere

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS

BOGHOLDERIET AF 2012 ApS BOGHOLDERIET AF 2012 ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/12/2014 Peter Houlberg Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MURERMESTEREN JENSEN ApS

MURERMESTEREN JENSEN ApS MURERMESTEREN JENSEN ApS Enighedsvej 9 4700 Næstved Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2015 Jens Abildgaard

Læs mere

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S

KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S KNUD ESKILDSEN EJENDOMME A/S 00 20 28 ÅRSRAPPORT 1/1-31/12 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3. marts 2014. Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger

Læs mere

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

FRANDS HAAHR ApS. Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 FRANDS HAAHR ApS Dag Hammarskjölds Allé 27, 4 tv 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06/2016

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN

DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN DANSK STÅL DESIGN ApS FREDERIKSHAVN Årsrapport 3. januar 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2012 Martin Engbjerg Dirigent Side 2

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DINSUNDHED FONDEN. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DINSUNDHED FONDEN Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/05/2014 Advokat Jakob S. Arrevad Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR.

N H C A/S ÅRSRAPPORT 6. REGNSKABSÅR. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015. Dirigent CVR-NR. N H C A/S ÅRSRAPPORT 2014 6. REGNSKABSÅR Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 26/5 2015 Dirigent CVR-NR. 30 53 43 52 S i e r s b æ k A p S, S t a t s a u t o r i s e

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for

Accura Administration P/S. Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Årsrapport for Edison Park 4 DK-6715 Esbjerg N Tlf. 76 11 44 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Accura Administration P/S Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup Årsrapport for 2015 CVR-nr. 34 08 21 62

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14

D. Bil Holding ApS. Årsrapport for 2013/14 Grønttorvet 1 2500 Valby CVR-nr. 35475125 Årsrapport for 2013/14 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22-12-2014 Per Kronborg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

OOOJA ARCHITECTS IVS. Årsrapport 5. april december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den OOOJA ARCHITECTS IVS Årsrapport 5. april 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2015 Jan Buthke Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia

Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia Fredericia Golfbane A/S Stenhøjvej 57, 7000 Fredericia CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 1. oktober 2015-30. september 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling

Den Typografiske Begravelseskasse. under afvikling Den Typografiske Begravelseskasse under afvikling Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning og påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne

Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Årsrapport 2014 for Haderslev Stift stiftsmidlerne Marts 2015 dok. nr. 24503-15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

TORVESTRÆDET 3-10 ApS

TORVESTRÆDET 3-10 ApS TORVESTRÆDET 3-10 ApS Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/04/2016

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015

MY INSTORE APPS ApS. Passagerterminalen Billund. Årsrapport 1. januar december 2015 MY INSTORE APPS ApS Passagerterminalen 10 7190 Billund Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/01/2016 Poul Mark

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS

DANNERHØJ SAVVÆRK ApS DANNERHØJ SAVVÆRK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2013 Bo Sørensen Dirigent (Urevideret) Side 2 af

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. Trophy Games ApS. CVR-nr Trangravsvej København K. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma Trophy Games ApS CVR-nr. 29 24 02 99 Trangravsvej 8 1436 København K Årsrapport 2014 Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår

PBS BANETEK ApS. Martine Christoffersens Vej Fredericia. CVR-nr Årsrapport for regnskabsår revisions KONTORET FREDERICIA-VEJLE Registreret revisionsanpartsselskab Karetmagervej 11, 2. th. DK-7000 Fredericia Telefon 75 92 35 00 E-mail revifred@revifred.dk Web www.revifred.dk CVR-nr. 32 34 88

Læs mere