Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN BESTYRELSEN"

Transkript

1 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og regnskabsvejledningerne. Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og bankens aktiver, passiver, egenkapital, finansielle stilling, resultat og pengestrømme. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 20. februar 2003 DIREKTIONEN Peter Straarup ordførende Jakob Brogaard viceordførende BESTYRELSEN Poul J. Svanholm Jørgen Nue Møller Alf Duch-Pedersen formand næstformand næstformand Poul Christiansen Henning Christophersen Bent M. Hansen Hans Hansen Niels Eilschou Holm Peter Højland Eivind Kolding Niels Chr. Nielsen Sten Scheibye Majken Schultz Birgit Aagaard-Svendsen Tove Abildgaard Helle Brøndum Bolette Holmgaard Peter Michaelsen Pia Bo Pedersen Verner Usbeck Solveig Ørteby 84 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

2 Revisionspåtegninger Intern revision Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for Danske Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner, og i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapportens regnskabsmæssige oplysninger ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Endvidere er revisionen udført i overensstemmelse med den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og hvorefter ekstern revision i videst muligt omfang baserer sit arbejde på det af intern revision udførte arbejde. Revisionen er planlagt og udført således, at vi i løbet af året har vurderet de forretningsgange og interne kontrolprocedurer, herunder de af ledelsen tilrettelagte risikostyringsprocesser, der er rettet mod koncernens og bankens væsentligste forretningsmæssige risici. I forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten har revisionen omfattet en stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de regnskabsmæssige oplysninger, som præsenteres i årsrapporten. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002, samt af resultatet af koncernens og bankens aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 20. februar 2003 Jens Peter Thomassen Revisionschef Erik Fosgrau Vicerevisionschef Ekstern revision Til aktionærerne i Danske Bank A/S Vi har revideret den af ledelsen aflagte årsrapport for Danske Bank A/S for regnskabsåret 1. januar 31. december Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at årsrapportens regnskabsmæssige oplysninger ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen har omfattet stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og øvrige oplysninger af regnskabsmæssig karakter. Revisionen har endvidere omfattet stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet samt vurdering af den samlede præsentation af de regnskabsmæssige oplysninger i årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og bankens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002, samt af resultatet af koncernens og bankens aktiviteter og af koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2002 i overensstemmelse med dansk lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. København, den 20. februar 2003 Grant Thornton Statsautoriseret RevisionsaktieselskabKPMG C. Jespersen Svend Ørjan Jensen Erik Stener Jørgensen Arne Sivertsen Birger Kjerri Hansen statsautoriserede revisorer statsautoriserede revisorer DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

3 Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med lov om banker og sparekasser, bekendtgørelse om pengeinstitutters regnskabsaflæggelse samt Københavns Fondsbørs A/S s regler for udstedere af børsnoterede værdipapirer, herunder danske regnskabsvejledninger, i det omfang lovgivningen ikke fastlægger en anden praksis. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til foregående år bortset fra den regnskabsmæssige behandling af erhvervet goodwill, der er ændret som følge af implementering af regnskabsvejledning nr. 18. Med effekt fra 1. januar 2002 aktiveres erhvervet goodwill og amortiseres over den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Efter den hidtidige praksis blev goodwill straksafskrevet over egenkapitalen i købsåret. Da ændringen alene foretages for anskaffelser efter 1. januar 2002, og koncernen ikke har foretaget anskaffelser i 2002, er der ingen beløbsmæssig effekt på aktiver og passiver, egenkapital, resultat og pengestrømme i Som følge af overgangen til den nye overskudspolitik er der i henhold til overgangsbestemmelserne foretaget en engangskorrektion primo 2002, hvorved Danicas og dermed Danske Banks egenkapital blev forøget med 1,4 mia. kr. Korrektionen afspejler en del af den forrentning selskabet har til gode som følge af, at egenkapitalforrentningen gennem en årrække var lav sammenholdt med det opnåede investeringsafkast. Danicas aktiver og passiver værdiansættes til markedsværdi og optages uændret i Danske Banks regnskab til indre værdi. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet omfatter Danske Bank og de virksomheder, i hvilke koncernen besidder over halvdelen af stemmerettighederne, bortset fra forsikringsvirksomheder, som i henhold til lovgivningen ikke skal konsolideres. Virksomheder, som er erhvervet som led i medvirken ved omstrukturering, konsolideres ikke. I overensstemmelse med regnskabsvejledningen er goodwill erhvervet før 1. januar 2002 ikke aktiveret. Som følge af meddelelse fra Finanstilsynet i oktober 2001 vedrørende fortolkning af det såkaldte kontributionsprincip, blev der i 2002 indført en ny overskudspolitik i livsforsikringsselskaberne. Hidtil har livsforsikringsselskabernes bidrag til Danske Banks koncernresultat udgjort kontorenten plus 3 procentpoint af primoegenkapitalen tillagt en andel af Danica Pensions risiko- og omkostningsresultat. Resultatet for 1. halvår 2002 er baseret på en forholdsmæssig andel af investeringsafkastet samt et tillæg bestemt af de forsikringsmæssige hensættelser tillagt en andel af Danica Pensions risiko- og omkostningsresultat. Forsikringskoncernen anmeldte over for Finanstilsynet en justering af overskudspolitikken med virkning fra 1. juli I henhold hertil er resultatet opgjort på grundlag af investeringsafkastet på en udskilt pulje af investeringsaktiver i alt svarende til egenkapitalens størrelse samt de nævnte tillæg. Såfremt det realiserede afkast i en given periode ikke er tilstrækkeligt positivt, indtægtsføres risikotillæggene i henhold til kontributionsprincippet først i senere perioder, såfremt afkastet tillader det. I basisindtjeningen indgår en forrentning af egenkapitalen svarende til pengemarkedsrenten samt de anførte risikotillæg, mens den resterende del af indtjeningen, der relateres til markedsrisici, indgår under beholdningsindtjeningen. I perioder med lave afkast reduceres beholdningsindtjeningen med de risikotillæg, der først indtægtsføres i senere perioder, når afkastet tillader dette. Koncernregnskabet udarbejdes ved sammenlægning af regnskabsposter med ensartet indhold og med eliminering af interne indtægts- og udgiftsposter, interne aktiebesiddelser og mellemværender. De regnskaber, der anvendes ved konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Forsikringskoncernens regnskaber udarbejdes efter reglerne i Lov om Forsikringsvirksomhed og bekendtgørelse om forsikringsselskabers og pensionskassers koncernregnskab. Forsikringskoncernens resultat indgår i koncernregnskabet med Resultat før skat i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, medens årets skat resultatføres under posten Skat. Nyerhvervede virksomheder indgår fra anskaffelsestidspunktet. Ved køb af nye virksomheder opgøres den regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet efter koncernens regnskabspraksis. Overstiger anskaffelsesprisen den således opgjorte regnskabsmæssige indre værdi, aktiveres det resterende positive forskelsbeløb (koncerngoodwill) og amortiseres over den økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Ved afhændelse af dattervirksomheder indgår virksomhedens resultat i resultatopgørelsen frem til afståelsestidspunktet. Eventuel fortjeneste eller tab ved salg opgøres som forskellen mellem salgssummen og den regnskabsmæssige indre værdi på salgstidspunktet tillagt en eventuel uamortiseret goodwill eller et eventuelt goodwillbeløb tidligere fratrukket direkte i egenkapitalen i købsåret. Den således opgjorte fortjeneste eller tab medtages i resultatopgørelsen under Andre ordinære indtægter. Omregning af fremmed valuta Aktiver og passiver i fremmed valuta optages til de ultimo året af Danmarks Nationalbank offentliggjorte valutakurser. For valutaer, hvor Nationalbanken ikke offentliggør kurser, anvendes skønnede kurser. 86 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

4 Anvendt regnskabspraksis Indtægter og udgifter i fremmed valuta omregnes efter de på bogføringstidspunktet gældende kurser. For bankens udenlandske filialer og dattervirksomheder sker omregningen til danske kroner ultimo året. Indtægtskriterier Indtægter og udgifter periodiseres over transaktionernes levetid og medtages i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Gebyrer indtægtsføres som udgangspunkt på erhvervelsestidspunktet. Der foretages ikke indtægtsføring af renter af nødlidende engagementer, hvor renten anses for uerholdelig. Udlån, garantidebitorer og tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udestående fordringer, herunder realkreditudlån, leasingaktiver og finansielle instrumenter, bliver løbende underkastet en kritisk vurdering for at afdække eventuelle risici for tab. De således opgjorte tab også i relation til betalingsproblemer i lande, der er gældstyngede og politisk ustabile udgiftsføres i resultatopgørelsen under Tab og hensættelser på debitorer, enten som direkte konstaterede tab eller som hensættelser til imødegåelse af tab. Hensatte beløb fjernes fra hensættelseskontoen og anvendes til afskrivning, når tabet anses for konstateret. Fastforrentede, uopsigelige udlån og tilgodehavender optages til aktuel restgæld eller til skønnet markedsværdi på opgørelsestidspunktet, hvis denne vurderes at være lavere end restgælden. Visse udlån, hvorpå renterisikoen er afdækket med tilsvarende fastforrentede passiver eller med afledte finansielle instrumenter, kursreguleres dog ikke. Kursregulering af fastforrentede udlån og tilgodehavender medtages i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Realkreditudlån Realkreditudlån opføres i balancen under Udlån til nominel værdi, det vil sige inklusive amortisationskonto for kontantlån. Indekslån opføres til indeks ultimo året. Andre udlån (reservefondspantebreve m.v.) optages til anskaffelseskurs eller en vurderet lavere værdi. Repo og reverse repo-forretninger I forbindelse med repo-forretninger, dvs. salg af værdipapirer, hvor der samtidig træffes aftale om tilbagekøb på et senere tidspunkt, forbliver værdipapirerne i balancen og forrentes og kursreguleres. De modtagne beløb indgår under indlån og specificeres i noterne. Værdipapirer, der er købt med samtidig aftale om tilbagesalg på et senere tidspunkt, dvs. reverse repo-forretninger, optages som udlån med sikkerhed i de pågældende værdipapirer og specificeres i noterne. Leasingaktiver Leasingaktiver opføres i balancen under Udlån og værdiansættes til anskaffelsespriser med fradrag af afskrivninger. Afskrivninger beregnes efter et annuitetsprincip og under hensyn til de enkelte aktivers økonomiske levetid, således at anskaffelsesprisen med fradrag af en eventuel skønnet restværdi afskrives over leasingperioden. Ejendomsleasingkontrakter værdiansættes herudover ud fra aktuelle værdier på de udleasede ejendomme. De løbende indtægter af leasingaktiver (leasingydelse med fradrag af afskrivninger) føres under Renteindtægter. Fortjeneste eller tab ved salg af leasingaktiver ved kontraktudløb føres under Andre ordinære indtægter. Værdireguleringer på ejendomsleasingkontrakter føres under Kursreguleringer. Værdipapirer (omsætningsaktiver) Noterede værdipapirer, herunder koncernens beholdning af egne obligationer og aktier, optages til markedsværdien ultimo året. Unoterede værdipapirer optages til købsprisen eller til markedsværdien på opgørelsestidspunktet, hvis denne vurderes at være lavere end købsprisen. Unoterede investeringsforeningsandele optages til den af investeringsforeningen beregnede kursværdi. De beregnede kursreguleringer føres i resultatopgørelsen under Kursreguleringer og specificeres i noterne. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele Kapitalandele i associerede virksomheder består af aktier og andre andele af egenkapitalen i virksomheder, hvor koncernen besidder mindst 20 pct. og højst 50 pct. af stemmerettighederne i virksomheden og samtidig udøver en betydelig indflydelse på virksomhedens driftsmæssige og finansielle ledelse. Øvrige betydende kapitalandele består af kapitalandele på mindst 20 pct. og højst 50 pct. i virksomheder, der på grund af stemmeretsbegrænsninger m.v. ikke er associerede virksomheder. Kapitalandele i associerede virksomheder og øvrige betydende kapitalandele værdiansættes som hovedregel efter indre værdis metode. Den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat efter skat føres i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Enkelte besiddelser er dog ud fra en forsigtig vurdering ansat til en lavere værdi end den regnskabsmæssige indre værdi. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder består af aktier eller andre dele af egenkapitalen i virksomheder, hvori koncernen besidder mere end 50 pct. af stemmerettighederne. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

5 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat efter indre værdis metode. Den forholdsmæssige andel af de enkelte virksomheders resultat før skat føres i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder. Andelen af virksomhedernes skat resultatføres under Skat. Afledte finansielle instrumenter Afledte finansielle instrumenter optages til markedsværdi. Den positive eller negative markedsværdi indgår brutto under henholdsvis Andre aktiver og Andre passiver uden hensyntagen til indgåede nettingaftaler. Immaterielle aktiver Immaterielle aktiver, herunder afståelsesvederlag, franchiserettigheder og ombygningsudgifter vedrørende lejede lokaler, udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Goodwill erhvervet efter 1. januar 2002 optages til kostpris med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Afskrivninger foretages lineært baseret på den forventede økonomiske levetid, dog maksimalt 20 år. Materielle aktiver Ejendomme værdiansættes til anskaffelsesværdi med tillæg af eventuelle forbedringsudgifter og med fradrag af foretagne af- og nedskrivninger. Ejendomme, hvis værdi i handel og vandel ud fra en forsigtig vurdering er væsentligt højere end anskaffelsesprisen og af varig karakter, er opskrevet til denne højere værdi, dog ikke over den offentlige vurdering. Opskrivningsbeløbet er henlagt til opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen. Ejendomme, der er overtaget i forbindelse med afvikling af et engagement, og andre ejendomme, hvis værdi i handel og vandel må antages at være varigt lavere end anskaffelsesprisen, nedskrives til denne lavere værdi. Afskrivninger foretages lineært, baseret på ejendommenes forventede scrapværdi og den skønnede brugstid på år. Beboelsesejendomme samt fredede ejendomme afskrives dog over 75 år. Ejendomme, som er undergivet hjemfaldspligt, afskrives efter en progressiv skala. Afledte finansielle instrumenter, der er indgået til dækning af renterisikoen på fastforrentede aktiver eller fastforrentede passiver, optages ikke i balancen, men specificeres i noterne. Renter i forbindelse med rente- og valutaswaps samt terminspræmier af fonds- og valutaterminsforretninger føres under Renteindtægter, og beregnede ændringer i markedsværdien føres i resultatopgørelsen under Kursreguleringer samt specificeres i noterne. Skat Banken er sambeskattet med hovedparten af de danske dattervirksomheder, der har været 100 pct. ejede i hele året. Den beregnede danske skat af årets indkomst fordeles mellem de sambeskattede danske virksomheder efter fuld fordelingsmetode. Den beregnede skat af årets indkomst i ind- og udland resultatføres under posten Skat. Den indenlandske selskabsskat for de sambeskattede virksomheder betales i henhold til acontoskatteordningen. Udstedte obligationer Udstedte obligationer opføres i balancen til nominel værdi. En eventuel større over- eller underkurs på udstedelsestidspunktet periodiseres over obligationens løbetid. Udstedte realkreditobligationer opføres i balancen til nominel værdi. Maskiner og inventar m.v. optages i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af lineære afskrivninger. Afskrivningerne baseres på aktivernes forventede brugstid, der ikke overstiger 3 år. ITanskaffelser under 100 tkr. straksafskrives. Egne kapitalandele Egne kapitalandele optages til markedsværdien ultimo året. De beregnede kursreguleringer indgår i resultatopgørelsen under Kursreguleringer. Under egenkapitalen reserveres et beløb svarende til markedsværdien under Reserve for egne kapitalandele. Egne kapitalandele, erhvervet med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen, opføres uden værdi. Anskaffelsessummen fratrækkes direkte i egenkapitalen. Udstedte indeksobligationer opføres til indeks ultimo året. Udskudt skat Udskudt skat som følge af tidsmæssige forskydninger i regnskabsmæssig henholdsvis skattemæssig indtægts-/udgiftsførsel optages i balancen under posten Hensættelser til forpligtelser eller Andre aktiver. Den udskudte skat omfatter såvel danske som udenlandske skatter, opgjort på grundlag af gældende skattesatser. Årets ændringer i udskudt skat udgifts-/indtægtsføres i resultatopgørelsen. Pensionsforpligtelser Koncernens pensionsforpligtelser afdækkes gennem indbetaling til forsikringsselskaber, pensionskasser m.v. Sådanne indbetalinger udgiftsføres løbende. Visse udenlandske pensionsforpligtelser afdækkes ikke, men hensættes på grundlag af en aktuarmæssig opgørelse. 88 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

6 Anvendt regnskabspraksis Aktiebaseret incitamentsprogram Koncernens aktiebaserede incitamentsprogram består af aktieoptioner, betingede aktier og medarbejderaktier. Såfremt markedskursen overstiger tildelingskursen udgiftsføres forskellen på tildelingstidspunktet som en lønomkostning. Efterfølgende regulering af koncernens forpligtelser foretages under Kursreguleringer i beholdningsindtjeningen. Koncernens forpligtelser indgår under Andre passiver. Koncernens forpligtelser er sikret ved beholdning af egne kapitalandele, der værdiansættes til markedsværdi. Kursregulering af egne kapitalandele indgår ligeledes i beholdningsindtjeningen. Pengestrømsopgørelsen Pengestrømsopgørelsen viser pengestrømme for året samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømsopgørelsen præsenteres efter den indirekte metode med udgangspunkt i årets resultat. I pengestrømmene er inkluderet årets kursreguleringer på fonds og valuta. Pengestrømme fra drift opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter samt ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter køb og salg af anlægsaktiver, virksomheder samt værdipapirer m.v. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter udlodninger samt bevægelser i egenkapital og efterstillede kapitalindskud. Likvider omfatter likvide beholdninger samt let realisable værdipapirer korrigeret for obligationer, anvendt og modtaget i genkøbsforretninger. findes. Øvrige omkostninger, herunder fællesomkostninger, fordeles på baggrund af en vurdering af den forholdsmæssige andel af koncernens faktiske aktivitetsniveau. I det enkelte forretningsområde indgår en egenkapitalandel, svarende til 6,5 pct. af forretningsområdets gennemsnitlige risikovægtede poster, opgjort efter Finanstilsynets forskrifter. Der gælder særlige kapitaldækningsregler for forsikringsselskaber. I konsekvens heraf opgøres den egenkapital, der allokeres til forsikringsaktiviteterne, til lovgivningens minimumskrav om solvensmargen. Forretningsområderne tildeles en beregnet indtægt svarende til et passivt afkast af den allokerede kapital. Indtægten fastlægges med udgangspunkt i den korte pengemarkedsrente. Styringen af koncernens egenbeholdninger er et selvstændigt segment, der opgøres efter ovennævnte principper. Resultatet heraf beholdningsindtjeningen indgår ikke ved opgørelse af basisindtjeningen. Sekundært segmenteres koncernens bruttoindtægter, basisindtjening før hensættelser, aktiver i alt og antal personale på geografiske segmenter. Den geografiske opdeling foretages på grundlag af bogføringsstedet for de enkelte transaktioner i overensstemmelse med regnskabslovgivningens krav herom. Den sekundære segmentering baseres ikke på principperne om allokeret kapital. Sammenligning med de danske regnskabsvejledninger Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med de danske regnskabsvejledninger bortset fra nedenstående forhold, hvor regnskabsbekendtgørelsen for pengeinstitutter fastsætter en anden praksis: Principper for handel mellem koncernens virksomheder Danske Bank koncernen består af en række selvstændige, juridiske virksomheder. Ved samhandel mellem koncernens virksomheder, eller når en virksomhed udfører arbejde for en anden virksomhed, sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. Handel foretages efter kontraktlig aftale mellem virksomhederne, med mindre transaktionerne er ubetydelige. Segmentregnskaber Oplysninger gives på koncernens primære segmenter, som er de forretningsområder, den interne økonomistyring og organisation er tilrettelagt efter. Segmentoplysningerne følger koncernens regnskabspraksis og omfatter koncernens basisindtjening før hensættelser, risikovægtede poster og allokerede kapital. Forsikringsdattervirksomheder konsolideres ikke i koncernregnskabet i henhold til lovgivningen. Regnskabsvejledningen foreskriver, at koncernregnskabet omfatter moderselskabet og alle dattervirksomheder. Udenlandske enheders regnskab omregnes til balancedagens kurs. Regnskabsvejledningerne foreskriver, at resultatopgørelse omregnes til transaktionsdagens kurs. Interne transaktioner mellem områderne afregnes på markedsprisniveau. Centralt afholdte omkostninger, herunder omkostninger i stabs-, administrations- og backoffice funktioner, fordeles til forretningsområderne med udgangspunkt i markedspriser, hvis sådanne DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

7 Resultatopgørelse for Danske Bank koncernen Note (Mio. kr.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration ,20 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Heraf minoritetsaktionærernes andel DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

8 Balance for Danske Bank koncernen Note (Mio. kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker ,30-31 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,30-32 Udlån ,31-32 Obligationer ,19 Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker ,30-32 Indlån ,31-32 Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser ,32 Efterstillede kapitalindskud Minoritetsinteresser 9 10 Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for egne kapitalandele Opskrivningshenlæggelser Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 33 Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

9 Resultatopgørelse for Danske Bank Note (Mio. kr.) Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration ,20 Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre ordinære udgifter 27 2 Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat FORSLAG TIL OVERSKUDSFORDELING Årets resultat Overførsler fra tidligere år - - Til disposition i alt Anvendt til udbytte Henlagt til egenkapital Anvendt i alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

10 Balance for Danske Bank Note (Mio. kr.) AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker ,30-31 Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker ,30-32 Udlån ,31-32 Obligationer ,19 Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder m.v Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Materielle aktiver Egne kapitalandele Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker ,30-32 Indlån ,31-32 Udstedte obligationer Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Hensættelser til forpligtelser ,32 Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for egne kapitalandele Opskrivningshenlæggelser Overført fra tidligere år Overført af årets resultat Egenkapital i alt Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER 33 Garantier m.v Andre forpligtelser Ikke-balanceførte poster i alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

11 Kapitalbevægelser KAPITALBEVÆGELSER I DANSKE BANK I 2002 Kapital- (Mio. kr.) Primo nedskrivning Anden tilgang Anden afgang Ultimo Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for egne kapitalandele Opskrivningshenlæggelser Overført resultat Egenkapital i alt Aktiekapitalen består af stk. aktier à 10 kr. eller i alt mio. kr. Banken har kun én aktieklasse, idet alle aktier besidder samme rettigheder. Det gennemsnitlige antal udestående aktier udgjorde stk. i Ultimo 2002 udgjorde antallet af udestående aktier stk. UDVIKLING I EGENKAPITAL OG MINORITETSINTERESSER (Mio. kr.) Egenkapital, primo Engangskorrektion vedr. forsikringsaktiviteter Nedskrivning af egne kapitalandele Kapitaltilførsel Tilbageført opskrivningshenlæggelse ved salg Årets resultat Udloddet udbytte Udbytte egne kapitalandele 97 - Andet Egenkapital, ultimo Minoritetsinteresser, primo Valutakursregulering -1 - Indløsning af minoritetsinteresser Minoritetsinteresser, ultimo 9 10 ANSVARLIG KAPITAL OG SOLVENSPROCENT DANSKE BANK KONCERNEN DANSKE BANK (Mio. kr.) Kernekapital efter fradrag Medregnede efterstillede kapitalindskud samt opskrivningshenlæggelser Fradrag for forsikringsdattervirksomheder Øvrige fradrag Supplerende kapital efter fradrag Ansvarlig kapital efter fradrag i alt Vægtede poster uden for handelsbeholdningen med markedsrisiko i handelsbeholdningen Vægtede poster i alt Kernekapitalprocent 7,58 7,26 10,92 10,20 Solvensprocent 10,50 10,33 15,00 14,33 Lovkrav til solvensprocenten 8,00 8,00 8,00 8,00 Solvensprocenten opgøres efter kapitaldækningsreglerne for pengeinstitutter og visse kreditinstitutter. Efter samme lovgivning skal koncernens forsikringsdattervirksomheder ikke konsolideres regnskabsmæssigt med den øvrige koncern. Derfor trækkes disse virksomheders solvensmargen fra koncernens ansvarlige kapital, inden denne indgår i beregningen af solvensprocenten. Reduktionen i koncernens solvensprocent som følge af dette fradrag andrager 0,8 procentpoint ultimo 2002 og androg 0,7 procentpoint ultimo DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

12 Pengestrømsopgørelse for Danske Bank koncernen Note (Mio. kr.) Årets resultat efter skat Reguleringer for ikke kontante driftsposter Årets resultat reguleret for ikke kontante driftsposter Ændring i driftskapital Udlån og tilgodehavender hos kreditinstitutter Indlån og gæld til kreditinstitutter Udstedte realkreditobligationer samt øvrige udstedte obligationer Anden driftskapital I alt Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet 38 Køb af virksomheder Salg af virksomheder Materielle anlægsaktiver I alt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Tilbagekøb egne aktier Efterstillede kapitalindskud Udbytte I alt Likvider primo Likvider i tilkøbt virksomhed Ændring i likvider Likvider ultimo DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

13 Kreditrisici DANSKE BANK KONCERNEN DANSKE BANK UDLÅN OG GARANTIDEBITORER FORDELT PÅ SEKTORER OG BRANCHER Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Offentlige myndigheder , , , ,4 Erhverv: Landbrug, jagt og skovbrug , , , ,4 Fiskeri , , , ,4 Fremstillingsvirksomhed, råstofudvinding, el-, gas-, vand- og varmeværker , , , ,6 Bygge- og anlægsvirksomhed , , , ,3 Handel, restaurations- og hotelvirksomhed , , , ,7 Transport, post og telefon , , , ,5 Kredit- og finansieringsvirksomhed samt forsikringsvirksomhed , , , ,6 Ejendomsadministration og -handel samt forretningsservice , , , ,6 Øvrige erhverv , , , ,2 Erhverv i alt , , , ,3 Private , , , ,3 I alt , , , ,0 Akkumulerede hensættelser Hensat ultimo på udlån og garantier Hensat ultimo på tilgodehavender hos kreditinstitutter og andre poster, der indebærer en kreditrisiko Akkumulerede hensættelser i alt Akkumulerede hensættelser på udlån og garantier i procent af udlån og garantier ultimo året 1,2 1,3 1,7 1,8 Udlån til kunder og tilgodehavender hos kreditinstitutter med standset renteberegning udgør ultimo året*) *) I 2001 indeholder posten alene engagementer med standset renteberegning. Med virkning for 2002 indeholder posten desuden engagementer, hvorpå renten ikke regnskabsmæssigt indtægtsføres uagtet den fortsatte rentetilskrivning over for kunden. EFTERSTILLEDE TILGODEHAVENDER (Mio. kr.) Tilknyttede virksomheder Kreditinstitutter Udlån Obligationer Andre virksomheder Kreditinstitutter Udlån Obligationer DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

14 Likviditetsrisici DANSKE BANK KONCERNEN DANSKE BANK LØBETIDSFORDELING EFTER RESTLØBETID (Mio. kr.) Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Anfordringstilgodehavender Til og med 3 måneder Fra 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt Udlån På anfordring Til og med 3 måneder Fra 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Anfordringsgæld Til og med 3 måneder Fra 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt Indlån På anfordring Til og med 3 måneder Fra 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt Udstedte obligationer m.v. Til og med 3 måneder Fra 3 måneder til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år I alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

15 Markedsrisici DANSKE BANK KONCERNEN DANSKE BANK (Mio. kr.) Mellemværender i fremmed valuta Aktiver i fremmed valuta i alt Passiver i fremmed valuta i alt Valutakursindikator Valutakursindikator 1 i pct. af kernekapital efter fradrag 4,46 2,78 3,70 2,74 Indikator 1 udtrykker den største sum af henholdsvis positioner i valutaer, hvor koncernen har et nettotilgodehavende, og i valutaer, hvor koncernen har en nettogæld. Valutakursindikator 2 49,23 42,27 42,57 42,22 Valutakursindikator 2 i pct. af kernekapital efter fradrag 0,08 0,08 0,07 0,08 Indikator 2 udtrykker koncernens valutakursrisiko mere præcist end indikator 1, idet indikator 2 tager hensyn til de forskellige valutaers volatilitet og samvariation. Indikator 2 udtrykker således det maksimale beløb, som koncernen med 99 procents sandsynlighed kan risikere at tabe i de følgende 10 døgn, såfremt valutapositionen ikke ændres. Renterisiko Renterisiko opdelt på valutaer med størst renterisiko: DKK EUR USD GBP Øvrige valutaer I alt Danske Bank koncernens totale rentefølsomhed, beregnet i overensstemmelse med Finanstilsynets retningslinier, udgjorde 927 mio. kr. ultimo 2002, svarende til 1,6 pct. af koncernens kernekapital efter fradrag. Rentefølsomheden omfatter såvel korte som lange fastforrentede fordringer i kroner og valuta, herunder pantebreve. I 2001 udgjorde beløbet for Danske Bank koncernen mio. kr., svarende til 3,3 pct. af koncernens kernekapital efter fradrag. 98 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

16 Markedsrisici AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Opdelt efter restløbetid Danske Bank koncernen Til og med 3 mdr. Fra 3 mdr. til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år Netto Netto Netto Netto Nominel markeds- Nominel markeds- Nominel markeds- Nominel markeds- (Mio. kr.) værdi værdi værdi værdi værdi værdi værdi værdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre kontrakter Kreditderivater Danske Bank koncernen I alt 2002 I alt 2001 I alt 2002 I alt 2001 Netto Netto Markedsværdi Markedsværdi Nominel markeds- Nominel markeds- (Mio. kr.) værdi værdi værdi værdi Positiv Negativ Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre kontrakter Kreditderivater I alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

17 Markedsrisici AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Opdelt efter restløbetid Danske Bank Til og med 3 mdr. Fra 3 mdr. til og med 1 år Fra 1 år til og med 5 år Over 5 år Netto Netto Netto Netto Nominel markeds- Nominel markeds- Nominel markeds- Nominel markeds- (Mio. kr.) værdi værdi værdi værdi værdi værdi værdi værdi Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre kontrakter Kreditderivater Danske Bank I alt 2002 I alt 2001 I alt 2002 I alt 2001 Netto Netto Markedsværdi Markedsværdi Nominel markeds- Nominel markeds- (Mio. kr.) værdi værdi værdi værdi Positiv Negativ Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Andre kontrakter Kreditderivater I alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

18 Markedsrisici Danske Bank koncernen Gennemsnitlig Gennemsnitlig Markedsværdi af ikke- Markedsværdi af ikkemarkedsværdi markedsværdi garanterede kontrakter garanterede kontrakter (Mio. kr.) Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Kreditderivater Markedsværdi i alt Efter netting i alt Danske Bank Gennemsnitlig Gennemsnitlig Markedsværdi af ikke- Markedsværdi af ikkemarkedsværdi markedsværdi garanterede kontrakter garanterede kontrakter (Mio. kr.) Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Positiv Negativ Valutakontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Rentekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Forward Rate Agreements, køb Forward Rate Agreements, salg Swaps Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Aktiekontrakter Terminer/futures, køb Terminer/futures, salg Optioner, erhvervede Optioner, udstedte Kreditderivater Markedsværdi i alt Efter netting i alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

19 Markedsrisici UAFVIKLEDE SPOTFORRETNINGER Danske Bank koncernen Nominel værdi Markedsværdi I alt 2002 (Mio. kr.) Positiv Negativ Netto markedsværdi Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb Aktieforretninger, salg I alt i alt Danske Bank Nominel værdi Markedsværdi I alt 2002 (Mio. kr.) Positiv Negativ Netto markedsværdi Valutaforretninger, køb Valutaforretninger, salg Renteforretninger, køb Renteforretninger, salg Aktieforretninger, køb Aktieforretninger, salg I alt i alt DANSKE BANK KONCERNEN DANSKE BANK POSITIV MARKEDSVÆRDI EFTER NETTING (Mio. kr.) Modpart med risikovægt 0 pct Modpart med risikovægt 20 pct Modpart med risikovægt 100 pct I alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

20 Noter til resultatopgørelse BASISINDTJENING OG BEHOLDNINGSINDTJENING I DANSKE BANK KONCERNEN SAMT DEN OFFICIELLE REGNSKABSOPSTILLING Note (Mio. kr.) 2002 Basis- Handels- Avance ved Beholdnings- 1 indtjening indtægter salg indtjening I alt * Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Handelsindtægter/kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele Ordinært resultat før skat Basis- Handels- Avance ved Beholdningsindtjening indtægter salg 1) indtjening I alt * Nettorenteindtægter Udbytte af kapitalandele Gebyr- og provisionsindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Handelsindtægter/kursreguleringer Andre ordinære indtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger Andre ordinære udgifter Tab og hensættelser på debitorer Resultat af kapitalandele Ordinært resultat før skat * Finanstilsynets officielle regnskabsopstilling. 1) Avance ved salg af tilknyttede virksomheder. Basisindtjeningen omfatter resultatet af de kunderelaterede aktiviteter, herunder handelsbeholdning samt livforretningen. Beholdningsindtjeningen omfatter resultatet af egenbeholdningen i bankkoncernen og livforretningen. Koncernens egenkapital allokeres til basisindtjeningen og beholdningsindtjeningen i forhold til områdernes kapitalbeslaglæggelse. DANSKE BANK ÅRSRAPPORT

21 Noter til resultatopgørelse DANSKE BANK KONCERNEN DANSKE BANK Note (Mio. kr.) Renteindtægter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Realkreditudlån Repo-udlån Udlån Obligationer Afledte finansielle instrumenter Valutakontrakter Rentekontrakter Afledte finansielle instrumenter i alt Renteindtægter i øvrigt I alt Renteudgifter Repo med centralbanker Centralbanker Repo med kreditinstitutter Kreditinstitutter Repo-indlån Indlån Udstedte realkreditobligationer Udstedte obligationer Efterstillede kapitalindskud Renteudgifter i øvrigt I alt Gebyrer og provisionsindtægter Garantiprovision Fonds- og depotprovision Betalingsformidling Omprioriterings- og lånegebyrer Provision i øvrigt I alt DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2002

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for Danske Bank A/S for regnskabsåret 2003. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen og de krav,

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2001, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 21. februar 2002 DIREKTIONEN Peter

Læs mere

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark

Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Årsrapport 2003 Nordea Bank Danmark Nordea Bank Danmark er en del af Nordea koncernen. Nordea er den førende finanskoncern i Norden og Østersøregionen med aktiviteter inden for tre forretningsområder:

Læs mere

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26

Beretning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab... 7 Selskabsoplysninger... 26 cuvudssruw 1RUGHD.UHGLW &95QU 1RUGHD.UHGLWHUHQGHODI1RUGHD1RUGHDHUGHQI UHQGH ILQDQVNRQFHUQL1RUGHQRJ VWHUV UHJLRQHQPHGDNWLYLWHWHU LQGHQIRUWUHIRUUHWQLQJVRPUnGHU5HWDLO%DQNLQJ&RUSRUDWH DQG,QVWLWXWLRQDO%DQNLQJRJ$VVHW0DQDJHPHQW

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter

REGNSKAB FOR. 22 Aktiver vedr. forsikringskontrakter REGNSKAB FOR DANSKE RUBRIK BANK KONCERNEN Resultatopgørelse 62 Balance 63 Kapitalforhold 64 Pengestrømsopgørelse 67 Noter 68 1 Anvendt regnskabspraksis 68 2 Forretningssegmenter 83 3 Bankaktiviteter landeopdelt

Læs mere

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT

DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT DRAGSHOLM SPAREKASSE ÅRSRAPPORT 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger og koncernoversigt... 2 Hoved- og sammenligningstal... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28

Årsrapport 2006. CVR-nr. 43 95 51 28 Årsrapport 2006 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSRAPPORT 2006 Indhold SIDE 2 Finanskalender 2 Rekordår for Skælskør Bank 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 10 Revisionspåtegning 11 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk

Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009. NÆrVÆr er MERE VÆrd. www.djs.dk Årsrapport 2009 01.01.2009-31.12.2009 Mere dig NÆrVÆr er MERE VÆrd www.djs.dk Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Brev fra direktionen...side 4 Ledelsespåtegning...side 5 Den interne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

tilbageblik Årsrapport 2009

tilbageblik Årsrapport 2009 mere tilbageblik Årsrapport 2009 uddrag af Årsrapport 2009 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Denne årsrapport er et uddrag af den officielle årsrapport,

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2015

Halvårsrapport for 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Selskabsmeddelelse nr. 6/2015 Nakskov, den 12. august 2015 Aktieselskabet Lollands Bank Nybrogade 3 4900 Nakskov Reg. nr. 6520 CVR-nr. 36 68 48

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere

Årsrapport 2012 Nykredit Holding

Årsrapport 2012 Nykredit Holding Årsrapport 2012 Nykredit Holding INDHOLD OM NYKREDIT HOLDING Selskabsoplysninger 1 Koncerndiagram 2 Hovedtal 3 LEDELSESBERETNING Hovedaktivitet 4 Årets resultat mv. for 2012 4 Egenkapital 4 Kapitaldækning

Læs mere

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28

rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 Å rsr a pport 2 0 0 8 CVR-nr. 43 95 51 28 ÅRSR APPORT 2008 Indhold Side 2 Finanskalender 2 Svært år - svære tider 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 11 Revisionspåtegning 12 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2002 (3. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Regnskabet for Sydbank-koncernen aflægges efter de internationale regnskabsstandarder, IFRS, som godkendt af EU. Regnskabet for moderselskabet Sydbank A/S aflægges efter

Læs mere

Års rapport for 2004

Års rapport for 2004 Års rapport for 2004 Indhold Beretning...4 Pen-Sam Bank - kort fortalt...6 Forretningsaktivitet...8 Risikostyring...10 Årets resultat...12 Forventninger til 2005...16 Nøgletal...18 Ledelse og revision...19

Læs mere

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår

Årsrapport 2013. www.sparnebel.dk. CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår Årsrapport 2013 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 145. regnskabsår 2 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Ledelsesberetning 7

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007 Resume: Tilfredsstillende resultat for selskabet overtog pr. 24. maj 2005 i alt 44 ejendomme beliggende bl.a.

Læs mere

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504

Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg. 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 Markedspladsen 15 Sparekassen Faaborg 5600 Faaborg Koncernen www.sparekassenfaaborg.dk Årsrapport 2009 Cvr.nr. 13255504 SENESTE SKUD PÅ STAMMEN I SPAREKASSEN FAABORG. FILIALEN I SEDEN SYD, ODENSE, ÅBNEDE

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen

REGNSKABSMEDDELELSE 1998. for. Den Danske Bank koncernen REGNSKABSMEDDELELSE 1998 for Den Danske Bank koncernen Den Danske Bank koncernens hovedtal Resultatopgørelse i sammendrag (Mio. kr.) 1998 1997 1996 1995 1994 Nettorenteindtægter 8.512 7.849 7.251 7.803

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008

Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 Frøs Herreds Sparekasse Årsrapport 2008 CVR-nr. 67 05 18 15 137. regnskabsår Side 1 af 32 sider Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Frøs Herreds Sparekasse 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5

Indholdsfortegnelse. Side 2. Oplysninger om pengeinstituttet. Brev fra direktionen. Side 3. Side 4. Ledelsespåtegning. Side 5 Indholdsfortegnelse Oplysninger om pengeinstituttet Brev fra direktionen. Ledelsespåtegning Den interne revisors påtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Risikostyring Resultatopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004

Carlsberg Breweries A/S. Årsrapport for 2004 Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2004 (5. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 ÅRSBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S

Årsrapport for 2005/06 Keops EjendomsObligationer VII (Stockholm) A/S Årsrapport for 2005/06 Indberettet til Københavns Fondsbørs via StockWise den 22. januar 2007. Resume: Tilfredsstillende resultat for ejer og driver via selskaber udlejningsvirksomhed med en svensk ejendomsportefølje

Læs mere

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008

CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CODAN A/S ÅRSRAPPORT 2008 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal Regnskabsberetning Ledelseshverv 3 4 8 Ledelsespåtegning 9 Den uafhængige

Læs mere