folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder Udarbejdet af advokatfirmaet Horten"

Transkript

1 foto: rasmus mikkelsen folkeoplysningsloven og religiøse aktiviteter Udarbejdet af advokatfirmaet Horten Juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder

2 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Tilskud til folkeoplysende religiøse aktiviteter 4 1. Sammenfatning 5 2. Folkeoplysningsloven 6 3. Administration af reglerne om tilskud 9 Lokaletilskud 8 1. Reglerne om lokaletilskud Lokaletilskud til religiøse aktiviteter 12 Grænsetilfælde Q&A 14 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Alexander Tolstrup, Christian Klauber og Annemette Lomholt Gade Layout: Anne-Mette Thomsen, grafiliokus.dk Tryk: KLS Grafisk Hus A/S DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Telefon:

3 baggrund DUF Dansk Ungdoms Fællesråd har fået advokatfirmaet Horten til at foretage en juridisk vurdering af religiøse foreningers rettigheder. DUF Dansk Ungdoms Fællesråd har fået kendskab til en række sager i løbet af 2014, hvor flere kommuner har afvist at godkende religiøse foreninger som folkeoplysende, alene fordi foreningerne er religiøse. På den baggrund har DUF bedt advokatfirmaet Horten om at udarbejde et notat, der beskriver, hvordan folkeoplysningsloven og folkeoplysningsbekendtgørelsen skal forstås og anvendes i forhold til religiøse foreninger. Advokatfirmaet Horten har udarbejdet et hovednotat, som beskriver lovens indhold, hvad angår, hvordan religiøse foreninger godkendes som folkeoplysende. Hovednotatet beskriver desuden, hvordan reglerne om aktivitetstilskud til religiøse foreninger skal forvaltes. Derudover har Horten udarbejdet et notat om tilskud til lokaler samt en Q&A. Har du spørgsmål? Hvis du har spørgsmål, eller ønsker du at vende en konkret sag, kan du kontakte DUFs juridiske konsulent. Telefon: DUF har samlet Hortens notater i denne publikation til brug for kommunernes forvaltning af folkeoplysningsloven og folkeoplysningsbekendtgørelsen. Publikationen kan eksempelvis anvendes, når en kommune modtager en ansøgning fra en religiøs forening om godkendelse som folkeoplysende og tilskud til lokaler og aktiviteter. Notaterne findes også på DUFs hjemmeside: Her er hovednotatet med links til uddybning af relevante retskilder og baggrundsmateriale, og alle notater kan downloades som pdf. Advokatfirmaet Horten Advokatfirmaet Horten er en førende juridisk rådgiver, der er specialister inden for intensivt regulerede sektorer. Virksomheden har mange års erfaring med rådgivning i spændingsfeltet mellem den offentlige og private sektor, eksempelvis med komplekse offentlige-private partnerskaber (OPP-projekter). Horten tilbyder rådgivning inden for hele det erhvervsjuridiske område til både nationale og internationale klienter. Organisationen er grundlagt i 1953 og beskæftiger 235 medarbejdere. 3

4 Tilskud til folkeoplysende religiøse aktiviteter Advokatfirmaet Horten beskriver her, hvornår religiøse aktiviteter er folkeoplysende og dermed omfattet af reglerne om støtte til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Fokus er reglerne om tilskud til børn og unge under 25 år. foto: mikal schlosser

5 1. Sammenfatning For at kunne få støtte efter folkeoplysningsloven skal en forening først leve op til kravene om at være folkeoplysende. Er dette tilfældet, skal den eller de konkrete aktivitet(er) vurderes. 1.1 Formål og vedtægter Kommunens behandling af ansøgninger om støtte kan derfor beskrives som en afgørelse i to dele, hvor det først overordnet i forhold til foreningen slås fast, om foreningen kan anses for folkeoplysende og dermed opfylder kravene om blandt andet vedtægter, der angiver et formål i overensstemmelse med loven, for eksempel idræt, idébestemt eller samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde. Loven stiller ikke meget præcise krav, men den giver nogle overordnede pejlemærker, og for eksempel kan foreningens vedtægter også indeholde formål, der ikke er folkeoplysende, uden at det udelukker, at foreningens vedtægter lever op til kravene. Det følger af loven, at religiøse formål kan være folkeoplysende, jf. 33, stk. 3. At en forening har en række religiøse formål og for eksempel kalder sig kirke, udelukker den altså ikke fra at udføre frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og være støtteberettiget. 1.2 Vurdering af aktiviteter Hvis der er tale om en folkeoplysende forening, skal det herefter konkret undersøges, om de aktiviteter, foreningen søger støtte til, er støtteberettigede. Støtte til foreningers religiøse aktiviteter vurderes ud fra de samme regler som andre foreningers aktiviteter, det vil sige efter folkeoplysningslovens regler om støtte til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. En række aktiviteter af religiøs art kan således indgå som en del af de støtteberettigede aktiviteter, jf. 33, stk. 3, herunder efter omstændighederne undervisning m.v. De nærmere regler om aktivitetstilskud fremgår af 9, stk. 1 og stk. 2, i bekendtgørelsen til folkeoplysningsloven (bekendtgørelse nr af 12. december 2011). Det følger blandt andet af 9, stk. 1, at aktiviteter i religiøse foreninger ligestilles med andre folkeoplysende aktiviteter. Det fremgår endvidere af 9, stk. 2, at der ikke kan ydes tilskud til aktiviteter, som har karakter af gudsdyrkelse eller kirkelige handlinger, herunder afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse. Det betyder, at kun i de tilfælde, hvor kommunen konkret kan lægge til grund, at der er tale om gudsdyrkelse, det vil sige egentlige kirkelige handlinger, kan kommunen afslå at yde støtte. Kommunen skal konkret i sin sagsbehandling dokumentere, at den aktivitet, der søges støtte til, er en egentlig kirkelig handling, hvis der skal gives afslag på at støtte denne. Denne forståelse af folkeoplysningsbekendtgørelsens 9, stk. 2, er også lagt til grund af Kulturministeriet. Egentlige kirkelige handlinger omfatter for eksempel gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse. Kommunen skal derfor undersøge, om de aktiviteter, der søges støtte til, er støtteberettigede. I disse støtteberettigede aktiviteter skal der ske fradrag for delaktiviteter, som indebærer egentlig gudsdyrkelse, det vil sige egentlige kirkelige handlinger. Rent praktisk kan udgangspunktet i kommunens administration af reglerne være, at et helt arrangement som udgangspunkt er en støtteberettiget aktivitet, og at der kun sker fradrag for enkelte delaktiviteter som for eksempel gudstjeneste, som derfor opgøres særskilt og således, at kommunen konkret begrunder, hvorfor aktiviteten anses for gudsdyrkelse. 5

6 6 2. folkeoplysningsloven 2.1 Lovens formål og krav til vedtægterne Folkeoplysningslovens 1 angiver en overordnet formålsbeskrivelse for den frie folkeoplysende virksomhed med udgangspunkt i respekt for initiativtagernes egenart og idégrundlag og med fællesskabet i centrum. 1 udgør ifølge bemærkningerne til bestemmelsen og sammen med formålsbeskrivelsen for det frivillige foreningsarbejde i 14 og beskrivelsen af foreningsbegrebet i 4 og 5 rammen for den folkeoplysende virksomhed. I forhold til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde og aktiviteter for børn og unge følger det af 14, at der stilles krav om, at formålet med det folkeoplysende foreningsarbejde er at fremme demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab. Det er en forudsætning, at det sker med udgangspunkt i et forpligtende fællesskab, der styrker folkeoplysningen. Dette sker i praksis blandt andet gennem medlemmernes deltagelse i foreningens beslutningsprocesser og gennem aktiv medvirken til gennemførelse af foreningens aktiviteter. Det er efter 3 en forudsætning, at den folkeoplysende virksomhed skal være etableret af en folkeoplysende forening med vedtægt, der opfylder betingelserne i 4 og 5, for at være tilskudsberettiget. Det følger af 4, stk. 1, nr. 2, at en folkeoplysende forening er en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Ifølge bemærkningerne til 4 tilbydes frivillige folkeoplysende foreningers aktiviteter for børn og unge, jf. lovens kapitel 5, til foreningens medlemmer. En folkeoplysende forening skal have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægterne, jf. 4, stk. 3. Formålet skal ligge inden for lovens 1, og religiøse foreninger kan også efter omstændighederne opfylde dette krav, jf. nedenfor. Foreningens aktiviteter skal derudover blandt andet opfylde formålsbestemmelsen i 14, jf. bemærkningerne til 4, stk. 3, nr. 1 og Særligt om religiøse formål Også religiøse foreninger kan være folkeoplysende, og det udelukker således ikke en forening fra at udføre frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og være støtteberettiget, at den tillige har et religiøst formål og for eksempel kalder sig en kirke. Det fremgår af forarbejderne til 1, at bestemmelsen blandt andet ikke begrænser det frie initiativ eller det frie emne- og lærervalg, men at bestemmelsen giver nogle pejlemærker. Det er også fremhævet i forarbejderne, at ikke al mellemmenneskelig aktivitet nødvendigvis er støtteberettigende som folkeoplysning. Der er således betydelig frihed ved formuleringen af vedtægter, som lever op til lovens krav om formulering af formål. Foreningens vedtægter kan for eksempel leve op til kravene i 4, stk. 3, når blot en del af foreningens formål ifølge vedtægterne er af folkeoplysende karakter, selvom vedtægterne også indeholder en række andre formål, som ikke er af folkeoplysende karakter. I praksis skal der således ikke meget til, før en forening lever op til lovens krav til formål og vedtægter. Sådanne formål kan for eksempel være idræt og idébestemt og samfundsengagerende børne- og ungdomsarbejde, jf. 14, stk. 2. Der vil normalt ikke som følge af disse minimumskrav være hjemmel til, at en kommune kan kræve en bestemt formulering af foreningens formål som betingelse for at yde støtte. Først, når det er klart, at en forening lever op til lovens krav til formål og vedtægter, skal det nærmere vurderes, om foreningens aktiviteter gør den berettiget til tilskud. 2.2 Krav til de støtteberettigede aktiviteter Det følger af 15, at der ydes tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år, som er omfattet af bestemmelserne i 1 og 14.

7 Efter 15 har kommunalbestyrelsen således pligt til at yde tilskud til aktiviteter, men det følger ikke af bestemmelsen, hvilke aktiviteter der er støtteberettigede. Det følger af bemærkningerne til bestemmelsen, at blandt andet følgende aktiviteter vil falde ind under aktivitetstilskuddet: Medlems-/deltagertilskud Grundtilskud Administrationstilskud eller lignende Tilskud til uddannelse, instruktør-/trænerløn, materiel og lejrophold Transporttilskud Tilskud til ungdomsklubber i henhold til folkeoplysningsloven og til interessegruppelignende virksomhed. Der er tale om en ikke-udtømmende liste. Eksempel: Sag om foreningen Børnegudstjeneste i København I en konkret sag om støtte til Børnegudstjeneste i København har Indenrigsministeriet taget stilling til støtte til aktiviteter af religiøs karakter. Ministeriet sondrer mellem aktiviteter af religiøs art, der er båret af en bestemt trosopfattelse, og egentlig gudsdyrkelse, som omfatter egentlige kirkelige handlinger. Det er den enkelte delaktivitet, der skal vurderes, når der skal tages stilling til tilskud til aktiviteter, og i det omfang, der er tale om egentlig gudsdyrkelse, kan disse aktiviteter ikke indgå i tilskudsgrundlaget, men skal fratrækkes fra de støtteberettigede aktiviteter. Det var på den baggrund ministeriets opfattelse, at det forhold, at en organisation har et religiøst formål for sine aktiviteter, ikke i sig selv kan begrunde, at der gives afslag på ansøgninger om tilskud til kredsens folkeoplysende aktiviteter. Konkret kunne det forhold, at foreningen Børnegudstjeneste i København havde tilknytning til et trossamfund, og at formålet var at forkynde evangeliet for børn, blandt andet ved lejrophold med bøn, sang, forkyndelse og undervisning m.v., ikke udelukke støtte. Der henvises herved til Indenrigsministeriets udtalelse af 22. december Selvom udtalelsen vedrører de indtil 2000 gældende regler i folkeoplysningsloven, må det antages, at udtalelsen også i dag er retningsgivende for den vurdering, som en kommune skal foretage ved behandling af en ansøgning om støtte, da den nye folkeoplysningslov i 2000 ikke ændrede retsstillingen for så vidt angår støtte til religiøse aktiviteter, jf. bilaget til lovforslagets tillægsbetænkning, hvor undervisningsministerens svar på spørgsmål 39 er gengivet. Udtalelsen illustrerer følgende væsentlige forhold i den vurdering, som kommunen skal foretage ved behandling af en ansøgning om støtte til religiøse aktiviteter: Det udelukker ikke støtte til aktiviteter, at en forening har et religiøst formål eller er tilknyttet et trossamfund, og konkret udelukkede det ikke støtte, at der skete forkyndelse. Det er den enkelte aktivitet, der skal vurderes i forhold til folkeoplysningslovens krav til aktiviteter. Egentlige kirkelige handlinger skal ikke indgå i opgørelsen af de tilskudsberettigede aktiviteter. 7

8 Aktiviteter af religiøs art skal sidestilles med anden folkeoplysende aktivitet, jf. 33, stk. 3. Det følger direkte af loven, at religiøse aktiviteter for børn og unge er støtteberettigede på lige fod med andre folkeoplysende aktiviteter. Det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen, at religiøse aktiviteter for børn og unge ikke kan undtages fra kommunens generelle tilskudsordninger, jf. lovbemærkningerne til 33, stk. 3. Det fremgår af forarbejderne, at aktiviteter af blandt andet religiøs art kan indgå som en del af værdigrundlaget for den folkeoplysende virksomhed, jf. bilaget til lovforslagets tillægsbetænkning, hvor der er gengivet undervisningsministerens svar på spørgsmål 38. Af svaret på spørgsmål 39 fremgår, at børne- og ungdomsarbejde kan modtage støtte til folkeoplysende aktiviteter, selvom enkelte aktiviteter anses for gudsdyrkelse. Derimod kan aktiviteter med karakter af gudsdyrkelse, det vil sige egentlige kirkelige handlinger som for eksempel afholdelse af gudstjeneste, dåb, konfirmation eller konfirmationsforberedelse, ikke indgå i tilskudsgrundlaget. Det indebærer, at kommunen principielt i hvert enkelt tilfælde skal vurdere og begrunde, om en konkret aktivitet, herunder en aktivitet af religiøs art, er en folkeoplysende virksomhed og dermed tilskudsberettigende. Det er kun i de tilfælde, hvor kommunen konkret kan lægge til grund, at der er tale om gudsdyrkelse i form af egentlige kirkelige handlinger, at kommunen kan afslå at yde støtte. Dette skal konkret dokumenteres i kommunens sagsbehandling. Kulturministeriet har i et notat fra januar 2014 slået fast, at begreberne gudsdyrkelse og egentlige kirkelige handlinger er sidestillede, og at der derfor er overensstemmelse mellem terminologien i folkeoplysningsloven og folkeoplysningsbekendtgørelsen. Det fremgår endvidere af notatet, at kommunen konkret skal begrunde, hvorfor en aktivitet måtte have karakter af gudsdyrkelse. Eksempel: Statsforvaltningen Midtjylland I en sag fra Statsforvaltningen Midtjylland er spørgsmålet om kommunens sagsbehandling i forbindelse med støtte til religiøse foreninger prøvet. I sagen havde kommunen givet tilskud til andre foreninger, men ikke til to religiøst funderede foreninger, og statsforvaltningen henstillede på den baggrund, at kommunen offentliggjorde klare retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed, jf. Statsforvaltningen Midtjyllands udtalelse af 8. juli Sagen viser, at selvom kommunerne har en betyde- lig skønsmargin, kan klare, generelle retningslinjer gøre skønnet mere sikkert. Det kan blandt andet afhjælpe, at der ikke forskelsbehandles i sammenlignelige sager, ved at foreninger for eksempel udelukkes fra støtte, allerede fordi aktiviteten må anses som religiøs. Kommunerne er således i administrationen af reglerne i folkeoplysningsloven bundet af de retsgrundsætninger, der gælder for udøvelse af skønnet, herunder saglighedsgrundsætningen og lighedsprincippet. 8

9 3. Administration af reglerne om tilskud 3(1) Foreninger skal leve op til nogle overordnede krav for at kunne opnå tilskud efter folkeoplysningslovens regler om tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Disse krav er de samme, uanset om foreningen er religiøs eller ej, jf. afsnit 2.1. Der skal ikke ved vurderingen af de enkelte ansøgninger om støtte, jf. nedenstående, ske en fornyet vurdering af, om en forening opfylder disse overordnede krav til foreninger. (2) I de støtteberettigede aktiviteter skal der ske fradrag for aktiviteter, som indebærer egentlig gudsdyrkelse i form af egentlige kirkelige handlinger. Det er en konkret vurdering i forhold til den enkelte ansøgning, om ansøgningen også omfatter støtte til aktiviteter, som ikke kan modtage støtte efter folkeoplysningsloven. Der vil derfor være en række aktiviteter, som klart er støtteberettigede, og der vil være aktiviteter, som lige så klart ikke er støtteberettigede. Indimellem disse to yderpunkter vil der være tilfælde, der kræver nærmere overvejelser for at fastslå, om der er tale om støtteberettigede folkeoplysende aktiviteter. En praktisk måde at gribe det an på, hvis der er tale om en samlet aktivitet som en weekendlejr, hvori der blandt andet indgår konkrete aktiviteter som undervisning, fællessang, madlavning og gudstjeneste, er at identificere de ikke-støtteberettigede delaktiviteter i dette eksempel gudstjeneste og så fratrække denne delaktivitet fra den samlede støtteberettigede aktivitet. foto: susanne vils 9

10 lokaletilskud I dette afsnit beskrives reglerne for at søge lokaletilskud til religiøse aktiviteter efter folkeoplysningslovens regler. foto: asger johannsen

11 Støtte til foreningers religiøse aktiviteter efter folkeoplysningslovens regler i kapitel 5 om støtte til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde vurderes ud fra de samme regler som støtte til andre ikke-religiøse aktiviteter. Det indebærer, at religiøse aktiviteter ligestilles med andre folkeoplysende aktiviteter, det vil sige, at hvis aktiviteten er folkeoplysende, er den også berettiget til tilskud og en kommune kan ikke afvise at yde støtte til aktiviteter med henvisning til, at der er tale om religiøse aktiviteter. Det er kun i de tilfælde, hvor kommunen konkret kan lægge til grund, at der er tale om gudsdyrkelse i form af egentlige kirkelige handlinger, som for eksempel gudstjeneste, dåb og konfirmation, at kommunen kan afslå at yde støtte. Nedenfor vurderer Horten, om en tilsvarende afgrænsning også gælder i forhold til lokaletilskud i medfør af folkeoplysningsloven. 11. Reglerne om lokaletilskud Det følger af folkeoplysningslovens 2, stk. 2, nr. 2, at kommunen yder tilskud til aktiviteter for børn og unge. De nærmere regler fremgår af kapitel 5. Det følger endvidere af 2, stk. 4, at kommunen yder tilskud til lokaler, jf. kapitel 7, efter reglerne om tilskud til private lokaler m.v. Kapitel 7 sondrer mellem lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning, jf. kapitel 4, og lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde, jf. kapitel 5. Reglerne om lokaletilskud til lokaler, der anvendes til aktiviteter, som er omfattet af kapitel 5, er indeholdt i 25. Det fremgår nærmere af 25, stk. 1, at kommunen yder tilskud med mindst 65 procent af driftsudgifterne til lokaler m.v., der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der stilles krav om, at foreningerne årligt skal kunne dokumentere deres aktivitetstimetal. lokalerne, idet tilskud kun kan ydes for hvert lokale for de timer, hvor der er støtteberettiget aktivitet i lokalerne (hvilket også følger af bemærkningerne til 25). Efter 27, stk. 1, er det en betingelse for at modtage tilskud til private lokaler m.v., at foreningen opfylder lovens tilskudsbetingelser men det er dog ikke en betingelse for selve foreningens godkendelse som folkeoplysende, at foreningen konkret får tilskud til aktiviteten. Endelig følger det af 33, stk. 3, at kommunen i sin administration af reglerne skal sidestille folkeoplysende aktiviteter af blandt andet religiøs art med andre folkeoplysende aktiviteter for børn og unge. Der er således ikke mulighed for inden for lovens område i forhold til støtte baseret på aktivitet at undlade at yde støtte alene med henvisning til, at der også er tale om religiøse aktiviteter. Det følger heraf, at lokaletilskuddet alene vedrører foreningers støtteberettigede aktiviteter, og at det i den forbindelse påhviler foreningen at dokumentere aktivitetstimetallet i 11

12 2. lokaletilskud til religiøse aktiviteter 2Det følger af det ovenfor anførte, at en afgørelse om lokaletilskud til religiøse aktiviteter forudsætter en tilsvarende vurdering som den, der skal foretages, i forhold til lokaletilskud til aktiviteter, der ikke er religiøse. På den baggrund er det vores vurdering, at reglerne om lokaletilskud bør fortolkes på samme måde i forhold til støtteberettiget aktivitet som støtte til aktiviteter omfattet af kapitel 5. Det skal således indledningsvis vurderes, om foreningen i sig selv er støtteberettiget, jf. 27. Herefter skal den enkelte aktivitet, foreningen søger om at få inddraget som en del af de støtteberettigede aktiviteter, vurderes. Da der er tale om en ansøgning om lokaletilskud til lokaler, der anvendes til aktiviteter, som er omfattet af kapitel 5, er det disse regler om støtte til aktiviteter, som er afgørende for, om der kan opnås lokaletilskud. Vi lægger i den forbindelse vægt på, at der er en nær sammenhæng mellem bestemmelsen i 25 og reglerne i kapitel 5, at både reglerne om lokaletilskud og støtte til aktiviteter baserer sig på en registrering af aktivitet, og at det er klart, at der alene kan ydes lokaletilskud til støtteberettigede aktivitetstimer i lokalet. Det indebærer, at de aktiviteter, der berettiger til lokaletilskud, skal vurderes ud fra de samme regler som støtte til andre ikke-religiøse aktiviteter. Det skal derfor først og fremmest vurderes, om selve aktiviteten er folkeoplysende, og en kommune kan ikke afvise at yde lokaletilskud til aktiviteter alene med henvisning til, at der er tale om religiøse aktiviteter. Det er kun i de tilfælde, hvor kommunen konkret kan lægge til grund, at der er tale om gudsdyrkelse i form af egentlige kirkelige handlinger, at kommunen kan afslå at lade disse timer tælle med i det samlede aktivitetstimetal i lokalerne. 12

13 foto: mikal schlosser

14 Grænsetilfælde Q&A De generelle regler og den praksis, der knytter sig til reglerne, vil i de fleste tilfælde give god vejledning til, hvordan en ansøgning om støtte skal afgøres. Denne Q&A kan vejlede om, hvor grænsen for det støtteberettigede går. 14 foto: mikal schlosser

15 Der er ikke i forhold til disse spørgsmål taget stilling til, om ansøgningerne om støtte til religiøse aktiviteter i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage støtte støtte til religiøse aktiviteter skal således fortsat opfylde nøjagtig de samme grundlæggende betingelser som andre aktiviteter. Q Kan der ydes støtte til en forening, hvis formål er forkyndelse af et religiøst budskab? A Ja. Et religiøst betinget formål er ikke relevant i forhold til en afgørelse af, om der kan ydes støtte. Det bemærkes, at religiøse formål sidestilles med andre folkeoplysende formål. Q Kan der ydes støtte til en aktivitet, der består i forkyndelse og undervisning, hvor børn og unge præsenteres for den religion, som er en del af foreningens værdigrundlag, og hvor der sker en drøftelse af de spørgsmål, som de gennemgåede tekster/teser rejser? A Der kan ydes støtte, hvis der er tale om en forkyndelse og undervisning, som bygger på et fællesskab og et idégrundlag, og hvor drøftelsen lægger op til demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab og evne og lyst til at tage ansvar. Q Kan der ydes støtte til en aktivitet, der består i udenadslære af religiøse tekster med henblik på at kunne recitere disse tekster, uden at der indgår drøftelser om de spørgsmål, som teksterne rejser? A Der kan ikke ydes støtte, hvis aktiviteten ikke bygger på et fællesskab og et idégrundlag, og hvis aktiviteten ikke fremmer demokratiforståelse og et aktivt medborgerskab og evne og lyst til at tage ansvar. En ren udenadslære vil næppe opfylde kravene til at være en støtteberettiget folkeoplysende aktivitet. Q Hvis en forening afholder en sommerlejr eller en mødeaften, hvor der både foregår støtteberettigede aktiviteter og ikke-støtteberettigede aktiviteter for eksempel i form af gudstjeneste, dåb og konfirmation hvordan opgøres støtten så? A I dette tilfælde skal der ske en konkret vurdering af de enkelte aktiviteter er de støtteberettigede, eller er de ikke støtteberettigede? Denne vurdering skal begrundes i hvert enkelt tilfælde. Herefter skal de ikke-støtteberettigede aktiviteter fratrækkes i tilskudsgrundlaget. Læs mere på duf.dk/horten 15

16 Mere information På duf.dk/horten kan du finde ekstra retskilder, domsafgørelser og baggrundsmateriale. Du kan også downloade alle notater i pdf og læse om baggrunden for, at DUF Dansk Ungdoms Fællesråd har udarbejdet notatet. Mere om foreningslivet På duf.dk/foreninger kan du blive klogere på alt det, du har brug for i dit arbejde med og i foreninger, landsorganisationer og kommuner. Find blandt andet information om folkeoplysningsloven, skatteregler og en oversigt over kommunale tilskud. DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej København Ø Tlf.:

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C

Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen Aarhus C Aarhus Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 2 8000 Aarhus C 2014-209625 Dato: 28-06-2017 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune finansiering af unges rejser (kommunens sagsnummer 13/041259-6) Ankestyrelsen vender

Læs mere

Notat om folkeoplysende forening

Notat om folkeoplysende forening Dato 09-10-2014 Dok.nr. 133518/14 Sagsnr. 12/3624 Ref. 44085 Notat om folkeoplysende forening Retsregler: Bekendtgørelse 2011-12-12 nr. 1251 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt

Læs mere

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder

Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune stevns@stevns.dk Sagsnr. 2014-16497 Doknr. 161514 Dato 25-02-2015 Udtalelse om kommuners udlån af lokaler til politiske partiers interne møder Stevns Kommune har henvendt sig til Økonomi-

Læs mere

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov

Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet,

Læs mere

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune

Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa. Den 20. november 2013. Aarhus Kommune Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Den 20. november 2013 Den Vedrørende 11. november journal 2013 NR.: 2013-613/1054 Statsforvaltningen har i skrivelse af 16. oktober 2013 rettet henvendelse

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN

RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN RETNINGSLINJER FOR AKTIVITETSTILSKUD TIL BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR UNDER FOLKEOPLYSNINGSLOVEN GÆLDENDE FRA 01. JANUAR 2016 (SIDST ÆNDRET PÅ KULTUR-, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALGETS MØDE D. 20.01.2016.) 2

Læs mere

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiudvalgets møde 11. september 2000 Punkt 21: Anbefales godkendt af Kommunalbestyrelsen som indstillet af Kultur- og Fritidsudvalget. Pkt.nr. 27 Ny lov principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud. 281516 Indstilling: Skole og Kulturforvaltningen indstiller: 1. at Kultur og Fritidsudvalget anbefaler Folkeoplysningsudvalgets indstilling

Læs mere

Fortolkninger til folkeoplysningsloven

Fortolkninger til folkeoplysningsloven Lederhåndbog side 2.3.1 Fortolkninger til folkeoplysningsloven Følgeskrivelse til folkeoplysningsbekendtgørelsen Uddrag af Undervisningsministeriets følgeskrivelse til BEK nr. 990 af 03/11/2000 Generelt

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 KULTURSTYRELSEN H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2013 jf. 44, stk. 1, 1. pkt., i lov om støtte til folkeoplysende

Læs mere

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. Pkt.nr. 2 Ny lov - principiel afgørelse vedrørende lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. 312218 Indstilling: 1. at udvalget tager stilling til, hvorvidt udvalget kan anbefale

Læs mere

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \645dff66-9e5d-4f2e-a...

file://c:\adlib Express\Work\ T \ T \645dff66-9e5d-4f2e-a... file://c:\adlib Express\Work\20150203T143250.870\20150203T143251.182\645dff66-9e5d-4f2e-a... Page 1 of 2 03-02-2015 From: Søren Gøtzsche Sent: 03-02-2015 13:33:03 To: Lars Erik Eisenhardt Subject: VS:

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011

RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG MEDARBEJDERUDDANNELSE I 2011 UNDERVISNINGSMINISTERIET Uddannelsesstyrelsen Afdelingen for almene uddannelser Vejledningskontoret Frederiksholm Kanal 26 1220 København K Maj 2011 RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL KONSULENTVIRKSOMHED OG

Læs mere

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk

DUF Dansk Ungdoms Fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Telefon 39 29 88 88 E-mail duf@duf.dk www.duf.dk årsberetning 2008 Ansvarshavende redaktør: Kåre Månsson Redaktion: Arne Simonsen, Henrik Bang Bjørgo og Jonas Norgaard Mortensen Fotos: Mikal Schlosser, Arne Simonsen, Jakob Carlsen, Palle Peter Skov og

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde I medfør af 4, stk. 5, 5, stk. 9, 8, stk. 5, 13, 20, 22, stk. 6, 23, stk. 3, 25, stk. 6, 29,

Læs mere

Klage over Varde kommunes afgørelse af 17. december 2013 vedrørende tilskud til Blåvandshuk Folkedanserforening

Klage over Varde kommunes afgørelse af 17. december 2013 vedrørende tilskud til Blåvandshuk Folkedanserforening Klage over Varde kommunes afgørelse af 17. december 2013 vedrørende tilskud til Blåvandshuk Folkedanserforening Side: 1 Indledning Blåvandshuk Folkedanserforening er ikke enig i Varde Kommunes afgørelse

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer

Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Folkeoplysningsloven for frivillige sociale organisationer Indhold Indledning Baggrunden for den nye lov Kommunalbestyrelsens og folkeoplysningsudvalgets rolle Kommunalbestyrelsen Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling. Den 29. november 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 29. november 2006 Rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven

Forslag. Lov om ændring af folkeoplysningsloven 2010/1 LSV 207 (Gældende) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Uddannelsesstyrelsen, j.nr. 053.38J.261 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den

Læs mere

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub.

Den 7. juli 2015 sender Hjørring Kommune klagen i høring hos bestyrelsen for Sindal Rideklub. Internt notat Borgmesterkontoret 12-10-2016 Side 1. Notat - Folkeoplysningsloven- Sindal Rideklub Sagens omstændigheder: Åben for alle Den 19. maj 2015, modtager Hjørring Kommune en klage fra x, over bestyrelsen

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune

Regler. for. lokaletilskud til foreninger i. Halsnæs Kommune Regler for lokaletilskud til foreninger i Halsnæs Kommune Indholdsfortegnelse Afsnit Emne Side 1. Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde 2 2. Lokaletilskud 2 3. Andre lokaler 3 4. Fælles bestemmelser

Læs mere

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune

Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Betingelser for godkendelse som folkeoplysende forening i Hillerød Kommune Godkendt af Folkeoplysningsudvalget den 7. april 2011. Indhold Faktaoplysninger... 3 En forening, der tilbyder folkeoplysende

Læs mere

Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven

Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Juridisk Kontor Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé af rapporten...

Læs mere

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter:

Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Bemærkninger til forslag til foreningsvedtægter: Ad 1: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven 4 stk. 2 nr. 6 være hjemmehørende i tilskudskommunen. Ad 2: Foreningen skal i følge folkeoplysningsloven

Læs mere

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven

ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven ved revision af regnskab for foreninger, der modtager kommunale tilskud under Folkeoplysningsloven Introduktion Med denne folder søger Sport & Fritid at skabe et overblik over, hvilke revisionsregler der

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven

Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Udkast til rapport om støtte til religiøse aktiviteter under folkeoplysningsloven Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Indhold 1. Indledning... 3 2. Resumé

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger.

Retningslinjer for tilskud til frivillige. folkeoplysende foreninger. Retningslinjer for tilskud til frivillige folkeoplysende foreninger KULTUR OG FRITID 15. december 2011 1. Godkendelse af folkeoplysende foreninger Disse tilskudsregler er gældende for foreninger i Frederikssund

Læs mere

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune

Foreningsvejledning for. Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommune Kultur- og Fritidsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Foreningsvejledning for Ikast-Brande Kommune Foreningsvejledning Ifølge folkeoplysningsloven stilles der en række krav til en

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven

Revision. Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Revision Retningslinjer for revision af kommunale tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. REVISIONSVEJLEDNING... 3 KRAV TIL FORENINGEN...

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune

Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Retningslinjer for Aktivitetsstøtte til børn og unge under 25 år i Aarhus Kommune Aktivitetsstøtteordningen i Aarhus Kommune Ifølge Folkeoplysningsloven har kommunen pligt til at støtte folkeoplysende

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Vejledning for revisor

Vejledning for revisor Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice Vestergade 55, 2. Postboks 619, 8100 Århus C Tel 8940 4857 og 8940 4867 epost sport-fritid@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk 02 / 2009 Vejledning for revisor

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende:

Vejledning. Alle, der ønsker at blive godkendt som folkeoplysende forening i Næstved Kommune, skal indsende: Center for Kultur og Borgerservice 2014 Vejledning Godkendelse som forening For at blive godkendt som forening i henhold til Lov om støtte til folkeoplysning skal foreningen tilbyde folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Side: 1.1 Dato: 1.10.2007 Bekendtgørelse nr. 1700 af 19. december 2006 Bekendtgørelse om støtte til folkeoplysende voksenundervisning og frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (folkeoplysningsbekendtgørelsen)

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2011 Afgivet af Civilstyrelsen i maj 2011 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

VEJLEDNING TIL "Ansøgning om godkendelse som forening" Folkeoplysende voksenundervisning.

VEJLEDNING TIL Ansøgning om godkendelse som forening Folkeoplysende voksenundervisning. Foreninger, hvis hovedformål er at drive folkeoplysende voksenundervisning, skal have en bestyrelse på mindst 5 medlemmer samt vedtægter med et formuleret formål. Formålet med den folkeoplysende voksenundervisning

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. Retningslinjer for tilskud til aktiviteter for børn og unge samt handicappede uanset alder i henhold til Folkeoplysningsloven. GENERELLE OPLYSNINGER Afleveringsfrister: Ansøgning om aktivitetstilskud Aflevering

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge om

Læs mere

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N

F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N F R E D E R I K S B E R G O R D N I N G E N 2007-2010 TILSKUD TIL AKTIVITETER FOR BØRN OG UNGE UNDER 25 ÅR Frederiksbergordningen er betegnelsen for retningslinier vedrørende de tilskud, som Frederiksberg

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER 2009 Afgivet af Civilstyrelsen i april 2009 - 2 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Dato 04.08.2017 Sagsidentifikation - 38833359 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012

Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Kommunikation NOTAT 05-09-2012 Gigtskolen - klage over Folkeoplysningsudvalgets afgørelse af 11. oktober 2011 og 7. maj 2012 1. Klageinstansens

Læs mere

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer

Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011. Kommentarer vedr. ændringer Frederikssund Kommune Kultur og fritid 26. juli 2011 Folkeoplysningsloven Lov nr. 574 af 7. juni 2011 Tekst markeret med blåt er ny tekst Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning,

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper

Regler for tilskud til voksenundervisning 6,2 33,4 B U/I/H F Tilskud til nedsættelse af deltagerbetaling for særlige grupper Turismeud Kompetencefordeling for folkeoplysningsuds område: B : Beslutningskompetence U : Lovbestemt udtaleret H : Høring I : Indstiller P : Påse/kontrollere F : Forberedelse De økonomiske rammer: Sikre

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt 2. juni 2017 Forslag til revideret Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed

Læs mere

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft:

Folkeoplysningsloven (LBKG ) Ikraft: Lovbekendtgørelse 2011-07-11 nr. 854 om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven) som ændret

Læs mere

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring:

Indledning. Folkeoplysningslovens område. Center for Kultur og Idræt 7. juni Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Center for Kultur og Idræt 7. juni 2012 Forslag til folkeoplysningspolitik- efter høring: Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en vigtig del af borgernes mulighed for et aktivt

Læs mere

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til

Retningslinjer for. støtte til frivilligt. foreningsarbejde. i henhold til Retningslinjer for støtte til frivilligt foreningsarbejde i henhold til Folkeoplysningsloven Retningslinjer for...1 Justeringer vedtaget i FOU...2 1. Indledning Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3

Læs mere

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m.

Folkeoplysningsloven. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. Lokale tilskud, materiel tilskud, træner/uddannelse tilskud m.m. 4. En folkeoplysende forening er 1) en forening, der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning m.v., jf. kapitel 4, eller 2) en forening,

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lov om støtte til Folkeoplysning Allerød Kommune Vedtaget i Folkeoplysningsudvalget den 2. december 2010, i forbindelse med budget 2011

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til

Folkeoplysningspolitikken træder i kraft den 23.februar 2012 og gælder frem til Folkeoplysningspolitik Dragør Kommunes Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik. 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken. 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Kommunal støtte til rideklubber

Kommunal støtte til rideklubber Kommunal støtte til rideklubber 1 Kommunal støtte til Rideklubber Dansk Ride Forbund Telefon: 43 26 28 28 www.rideforbund.dk Eftertryk tilladt med kildeangivelse 2 Dansk Ride Forbund har i samarbejde med

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening kommune Springvandspladsen 5 9800 Dato 28.08.2016 Sagsidentifikation - 37935735 Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven Foreningens navn, adresse, telefonnummer og

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening be660055-70f6-4e38-aa9a-5caa0eb63744 Dato 29-01-2015 11:49:29 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 6 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Side 1 af 12 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Kulturministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 444 af 23/05/2012 2 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 14. Bemærkninger til referat fra sidste møde 1 15. Nyt fra formanden 2 16. Nyt fra

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst 1 af 8 10-08-2011 09:42 LBK nr 854 af 11/07/2011 Gældende (Folkeoplysningsloven) Offentliggørelsesdato: 19-07-2011 Undervisningsministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og rammer for

Læs mere

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted...

Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune. 1.0 Generelle regler... 2. 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2. 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... Regler for aktivitetsstøtte i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1.0 Generelle regler... 2 1.1 Kontinuerlige aktiviteter... 2 1.2 Tidspunkt og aktivitetssted... 2 1.3 Tilskudsberettigede aktiviteter...

Læs mere

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011.

Den bekendtgjorte lovtekst vedrørende 34 gælder først fuldt ud fra 1. januar 2012, jf. 2 i lov nr. 574 af 7. juni 2011. LBK nr 854 af 11/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2015 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Uddannelsesstyrelsen, j. nr. 188.14H.261 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter.

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Vejledning, vedtægter - frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Folkeoplysningsloven stiller krav om etablering af en forening med vedtægter. Den 16. maj 2000

Læs mere

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Bilag 5. Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven Bilag 5 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 2012 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012

Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 Folkeoplysningspolitik Greve Kommune 2012 - tillæg til Idræts- og Fritidspolitikken á 2008 0. Indledning Greve Kommunes eksisterende folkeoplysningspolitik er beskrevet i Idræts- og Fritidspolitikken fra

Læs mere

Velkommen som forening i Gentofte Kommune

Velkommen som forening i Gentofte Kommune Velkommen som forening i Gentofte Kommune Hermed en vejledning af at starte en forening i Gentofte Kommune Start af forening For at kunne få tilskud til sine foreningsaktiviteter eller få stillet kommunale

Læs mere

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning

Regnskabs- og revisionsbestemmelser. for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Regnskabs- og revisionsbestemmelser for det folkeoplysende foreningsarbejde & folkeoplysende voksenundervisning Indhold Regnskabs- og revisionsbestemmelser... 3 Bestemmelser gældende for alle tilskud...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27.

Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. Side: 1.0 Dato: 1.3.2010 Til nedenstående tekniske sammenskrivning er tilføjet ændringer i henhold til 8 i lov nr. 561 af 6. juni 2007 og lov nr. 1523 af 27. december 2009 Teknisk sammenskrivning af lov

Læs mere

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor

Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling af tilskud udbetalt til Dansk Bosnisk Forening Izvor Folkeoplysningsudvalget Dansk Bosnisk Forening Izvor Formand Elmedin Jasarevic Søndervej 18 6270 Tønder Sags id.: 18.14.05-K08-1-16 18-08-2016 Partshøring i forbindelse med påtænkt afgørelse om tilbagebetaling

Læs mere

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde

Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Fo Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Retningslinjer for tilskud til egne og lejede lokaler r Allerød Kommune Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger... 3 Formål... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008

Udkast til. Tilskudsregler. for voksenundervisning. i henhold til. Folkeoplysningsloven. Slettet: 2008 Udkast til Tilskudsregler for voksenundervisning i henhold til Folkeoplysningsloven 2012 Slettet: 2008 Disse tilskudsregler er gældende for godkendte foreninger i Frederikssund Kommune, der ønsker at søge

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Udkast af 30.03.11 til Forslag

Udkast af 30.03.11 til Forslag Udkast af 30.03.11 til Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (Demokratisk

Læs mere

Godkendelse af en folkeoplysende forening

Godkendelse af en folkeoplysende forening Godkendelse af en folkeoplysende forening 8013ae9-6857-498d-bd43-aebc1c9cd1ce Dato 30-04-015 00:43:47 Blanket ID FO001 KLE 18.15.00 G01 Side 1 af 7 Foreningen Godkendelse af en folkeoplysende forening

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven

FOLKEOPLYSNING. Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven FOLKEOPLYSNING Retningslinjer for foreningers regnskab og revision i forhold til tilskud efter folkeoplysningsloven Godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget UNDER REVISION 1. UDGAVE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI

Læs mere

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19

SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne. Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 SKAT Juridisk Administration Munch Petersens Vej 8 3700 Rønne Tlf. 72 22 18 18 Fax 72 22 19 19 E-mail via www.http:///skat.dk/kontakt Hjemmeside www.skat.dk BEK nr. 837 af 6. august 2008 1. Godkendelse

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere