STATUS. Statens it-projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS. Statens it-projekter"

Transkript

1 STATUS 01 Statens it-projekter

2 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold 1. IT-projektrådets vurdering...4 Fortsat projekter i rødt principper for statslige it-projekter...4 Effektiviseringsgevinster...5 Mange projektafslutninger...5 Urealistiske tidsplaner og forsinkelser...6 Udbud...6 EU-projekter giver nye udfordringer...7 Forandringsledelse i staten...7 It-projektrådets metode og tilgang også i Regionerne og Københavns Kommune...7 Eksternt review Statusoverblik...9 It-projekter vurderet til rødt trafiklys Projekter, der har været i rødt før: Projekter, der er i rødt for første gang:...10 Faktaboks 1 - Genbesøg...10 It-projekter vurderet til gult trafiklys...11 Udviklingen for røde og gule it-projekter siden seneste status Status på Statens it-projekter og programmer Faktaboks 2 Statens portefølje af nye, større it-projekter og programmer...13 Projektudgifter...15 Faktaboks 3 Baseline...15 Tidsplan...16 Gevinstrealisering...18 Formål...19 Leverandører Projektafslutning og gevinstrealisering Status på rådets arbejde...24 Risikoprofiler...24 Anbefalinger...25 Anbefalingernes værdi...26 Genbrug i kommune og regioner...27 Engelsk website It-projekter på vej i Appendiks

3 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Indhold Faktaboksoversigt Faktaboks 1 Genbesøg Faktaboks 2 Statens portefølje af it-projekter og programmer Faktaboks 3 Baseline Tabeloversigt Tabel 1. Statusoverblik it-projekter...9 Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. første halvår Tabel 3. Afsluttede statslige it-projekter igangsat efter 1. januar Tabel 4. Forventede projektafslutninger og gevinstrapporteringer indtil næste statusrapportering. 23 Tabel 5. Anbefalingernes fordeling på emner Tabel 6. Liste over kommende statslige it-projekter Figuroversigt Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel Figur 2. Ændringer i forventede projektudgifter i pct. af samlede projektudgifter...14 Figur 3. Gennemsnitligt procentuelt forbrug af projektudgifter i projekternes faser Figur 4. Forsinkelser af projekterne i forhold til baseline Figur 5. Forsinkelser ved EU-udbud Figur 6. Forsinkelser uden EU-udbud Figur 7. Ændringer i forventet nettonutidsværdi i forhold til baseline Figur 8. Oversigt over fordelingen af it-projekter og programmer efter deres primære formål Figur 9. Forsinkelser i afslutninger for it-projekter igangsat efter 1. januar Figur 10. Antal it-projekter fordelt efter andelen af ændringer i væsentligste risici Figur 11. Myndighedens vurdering af, om anbefalingerne er blevet fulgt Figur 12. Projektmyndighedernes vurdering af anbefalingernes værdi

4 STATENS IT-PROJEKTER 1/ 1. IT-projektrådets vurdering It-projektrådet er nedsat med henblik på at styrke professionaliseringen af statens it-projekter. Dette arbejde tager udgangspunkt i fem principper for statslige it-projekter. Som et led i denne indsats risikovurderer rådet alle statens it-projekter med et samlet budget på over ti It-projektrådet kan konstatere, at mange projekter rammes af forsinkelse. Det betyder, at det er særligt relevant at fokusere på to af de fem principper for statslige it-projekter: Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål og de statslige it-projekter skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer. It-projektrådet vil have øget fokus på realistiske tidsplaner, styring af tid og levering til aftalt tid. Det synes lige nu at være den største udfordring for mange af de igangværende projekter. Fortsat projekter i rødt It-projektrådet opfordrer til, at myndighederne allerede tidligt er åbne om deres udfordringer, så de kan få sparring i tide. Fem it-projekter er vurderet til et rødt trafiklys. Det er ét mere end ved sidste status. De tre af projekterne er gået fra at være grønne til tæt på projektafslutning at gå i rødt. Rådet er opmærksomt på, at dette kan skyldes pludseligt opståede problemer eller for sen indmelding om problemerne til rådet. Rådet forudser, at det vil vise sig, at der i praksis er flere projekter, som har lignende vanskeligheder. Jo hurtigere It-projektrådet får kendskab til udfordringerne, desto bedre kan rådet hjælpe myndighederne. De to andre it-projekter, der er vurderet i rødt, har tidligere været vurderet i rødt. Det ene, DIAS fra SKAT, var ved forrige statusrapport vurderet til rødt trafiklys, da det viste sig, at de indkomne bud ved udbudsrunden var langt højere end myndigheden havde forudsat. Efter ny baseline og grønt trafiklys ved sidste status, er projektet nu i rødt igen. Det andet, Prüm Fingeraftryk fra Rigspolitiet, har ved de sidste tre statusrapporteringer været vurderet i rødt. Der har været dialog med Rigspolitiet om replanlægning af projektet. Det har ikke været muligt at gennemføre replanlægning med udgangspunkt i de nuværende projektplaner, selvom den indenlandske del af projektet nærmer sig målet. It-projektrådet noterer sig, 5 principper for statslige it-projekter 1. Staten skal være ambitiøs, men second mover, i digitaliseringen af den offentlige sektor. 2. Eksisterende løsninger skal genbruges i videst muligt omfang. 3. Alle it-projekter skal have klart beskrevne omkostninger, gevinster og effekter. 4. Projekter skal afgrænses ved at minimere omfang og kompleksitet med fokus på de forretningsmæssige mål. 5. De statslige it-projekter skal gennemføres med fælles metoder og kvalificerede ressourcer. 4

5 STATENS IT-PROJEKTER 1/ at der er et problem i forhold til EU-aspektet af projektet, da test og godkendelse skal ske i samarbejde med EU-Kommissionen og på tværs af EU-lande. Fem it-projekter er denne gang vurderet til et gult trafiklys. Tre af projekterne er tæt forbundne, da de alle tre hører under Programmet for Grunddata. Datafordeler-projektet blev ved sidste statusrapport vurderet til at være i rødt, blandt andet på grund af en forsinkelse af udbuddet på 23 måneder. Dette skyldes den valgte metode og mange prækvalificerede udbydere. Forsinkelsen får konsekvenser for delprogrammerne om adresser og ejendomsdata, da de skal anvende Datafordeleren til at kunne udstille data. Det er ikke på nuværende tidspunkt vurderet, hvor stor forsinkelsen bliver for de to delprogrammer, da det først afklares under en fælles replanlægning af Programmet for Grunddata i efteråret. It-projektrådet vil i den forbindelse minde om, at det er vigtigt for myndighederne bag projekter og programmer, at de kortlægger afhængigheder og risikovurderer konsekvenser samt aktivt styrer afhængigheder, når der opstår problemer. Statslige myndigheder har i dag ikke tilstrækkelig opmærksomhed på afhængigheder mellem projekterne. It-projektrådet ser gerne, at den fællesstatslige projekt- og programmodel udvikles, så den understøtter arbejdet med kortlægning af afhængigheder, så myndighederne får nogle brugbare redskaber at styre dem efter. Effektiviseringsgevinster Det er ikke It-projektrådets opgave at tage stilling til, om det er de rigtige projekter, der sættes i gang. Rådet bemærker dog, at mindre end 30 pct. af de igangværende projekter har effektivisering som hovedformål. Det store flertal handler om at skabe kvalitetsløft i løsningerne og om implementering af lovgivning fra Folketinget eller EU. Yderligere skal It-projektrådet pege på, at de økonomiske gevinster af projekterne typisk høstes efter projekternes afslutning, og at det kan være svært for en organisation at bevare fokus på at høste gevinsterne, når projektet først er afsluttet. It-projektrådet har flere gange påpeget, at ansvaret for gevinstrealisering ofte ikke er tydeligt forankret i myndighederne, og rådet vil fremover følge op på, at gevinstrealiseringen faktisk finder sted. Mange projektafslutninger 10 ud af 45 it-projekter er nu afsluttet, og mange projekter forventes at afslutte i år. Desværre er der tegn på, at flere projekter ikke er så hurtige til at afslutte som forudsat i tidsplanerne. 5

6 STATENS IT-PROJEKTER 1/ It-projektrådet har endnu ikke evalueret alle ti projektafslutninger og kender derfor ikke årsagen til forsinkelserne, men rådet vil i det kommende halve år indsamle disse data. Indtil nu har der været en støt stigning i antallet af nye it-projekter i hver halvårsrapport, men tallet er nu ved at stabilisere sig. Det ser ud til, at der løbende projektafsluttes ca projekter årligt og et tilsvarende antal sættes samtidig i gang. Derfor vil rådet fremadrettet lægge mere vægt på projektafslutning og gevinstrealisering, så der i de kommende statusrapporteringer kan skabes et indblik i, hvor gode myndighederne er til at realisere de forventede gevinster. Urealistiske tidsplaner og forsinkelser Der er fortsat problemer med at lægge realistiske tidsplaner for it-projekter i staten. It-projektrådet har fundet indikationer på forskellige kulturer i forhold til at lægge tidsplaner, hvor nogle myndigheder lægger meget stramme tidsplaner ind for at fremskynde processen. Andre planlægger med skjulte buffere for at undgå synlige forsinkelser. Begge dele medfører problemer i projektets levetid, men især de meget stramme tidsplaner giver vanskeligheder, herunder ofte overskridelser af planen. En særlig problemstilling er, at udbud generelt varer meget længere end planlagt, og de projekter, der går i udbud, typisk har flere måneders overskridelser af tidsplanen. Rådet kan konstatere, at varigheden af udbuddene er kraftigt undervurderet af myndig hederne. Der ses en gennemsnitlig forsinkelse på fem måneder i denne fase, der i gennemsnit ligger på måneder. Det er, set ud fra rådsmedlemmernes erfaring, en meget lang anskaffelsesfase. It-projektrådet har sat øget fokus på forsinkelser i projektgennemførelsen. Herunder vil rådet overveje en ændret model for projektopfølgning, hvor tidsplanen først lægges fast efter gennemførelsen af udbud. Udbud Regeringen har nedsat et udbudslovsudvalg, der blandt andet skal udarbejde udkast til et samlet og overskueligt regelsæt, der implementerer det nye EU-udbudsdirektiv. Rådet ser generelt et behov for at professionalisere udbudsprocessen, f.eks. ved at etablere et fælles kompetencecenter, som kan gennemføre store udbud for de statslige institutioner, så udbuddenes varighed nedbringes og tilpasses efter udbudsformen. Udbudslovsudvalgets arbejde er endnu ikke afsluttet. Forventningen er at aflevere udkast til lovforslag til erhvervs- og vækstministeren ultimo oktober. It-projektrådet følger arbejdet og har i samarbejde med leverandører og brancher givet input til forbedringer, som udbudslovsudvalget har til hensigt vil indgå som bilag til udbudslovsudvalgets rapport. 6

7 STATENS IT-PROJEKTER 1/ EU-projekter giver nye udfordringer It-projektrådet konstaterer, at især projekter, der har til formål at implementere EU-lovgivning, har urealistisk stramme tidsplaner, som ikke kan ændres. Det kan medføre, at et projekt i praksis kan være forsinket, inden det er gået i gang. Disse projekter kan derfor kun justere på scope eller økonomi, men ikke på tidsplanen. Digitaliseringsprojekter i Danmark skal ofte passe ind i et komplekst systemlandskab med mange integrationer og afhængigheder til andre it-projekter, da Danmark er nået langt i digitaliseringen af den offentlige sektor. Det betyder, at det kan være svært at reducere scope i projekterne, uden at samfundet mister den forventede værditilvækst. Rådet mener derfor, at det er nødvendigt, at staten arbejder på at skabe bedre rammer for projekter, der skal løfte EU-lovgivning i lande, der har en allerede meget digitaliseret offentlig sektor. Forandringsledelse i staten Det er rådets opfattelse, at der er behov for fokus på effektiv forandringsledelse i staten. Rådet har en opgave med at hjælpe og rådgive myndigheder, der har udfordrede it-projekter, men en af de væsentligste årsager til tidsplansoverskridelser er lange og komplicerede beslutningsprocesser i staten i forbindelse med større it-projekter. Det må bl.a. ses på baggrund af, at der ikke fra starten sker en tværgående prioritering af, hvilke større projekter der skal iværksættes. It-projektrådet har med mellemrum set, at linjeledelseskulturen i staten modarbejder bedste praksis inden for projektledelse i forhold til planlægning, bemanding, udførelse og ledelse af midlertidige organisationer. Det reducerer muligheden for at styre projekterne ideelt. Der er behov for, at staten fokuserer på at løfte kompetencerne på mellem- og toplederniveau inden for projektledelse, programledelse og styregruppearbejde. Der er dog allerede tegn på, at en mere tidssvarende ledelseskultur er ved at udvikle sig i nogle myndigheder i forhold til emner som governance og karriereveje for projektledere. Rådet vil fremover både støtte denne udvikling og samtidig pege på flere konkrete forbedringsmuligheder. It-projektrådets metode og tilgang også i Regionerne og Københavns Kommune Københavns Kommune har været på besøg i It-projektrådets sekretariat og har deltaget i en risikovurdering. Efterfølgende har Københavns Kommune besluttet at nedsætte sit eget It-projektråd. Statens It-projektråd har taget initiativ til et tilsvarende samarbejde med Danske Regioner og har tilbudt at risikovurdere et tværoffentligt it-projekt med regionerne, så der kan udveksles erfaringer, læres af metoden og om muligt etableres et samarbejde om de it-projekter, som gennemføres på tværs af stat og regioner. 7

8 anskaffelsesfasen. IT-projektrådet vil i rådets kommende arbejdsprogram se nærmere på, hvordan it-projekterne kan blive bedre forberedt. IT-projektrådet vil tage initiativ til, at der mere eksplicit efterspørges oplysninger om de påtænkte tekniske løsninger, og at dialogen omkring markedsafklaring og udbudsovervejelser skærpes i samarbejde med Kammeradvokaten og markedet. STATENS IT-PROJEKTER 1/ Modenhed og samarbejde Organisationens modenhed vurderes af både IT-projektrådet og myndighederne at udgøre en væsentlig risiko for it-projekterne. Der ses ikke tegn på, at risikoen falder, når projektet går videre i anskaffelses- og gennemførelsesfasen. Dialogen med myndighederne og direktionerne kan bidrage til at modne organisationerne. IT-projektrådet finder endsige, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at dele it-kompetencer på tværs af statens institutioner, og at myndighederne med fordel kan fremme tværstatslig koordination og samarbejde på kompetenceområdet. IT-projektrådet fremhæver i den sammenhæng det fællesstatslige vurderingskorps, som er et eksempel på tværgående samarbejde, som kan tænkes videre i forhold til it-udvikling. Eksternt review It-projektrådet står foran et eksternt review i efteråret med projektet ekapital, som rådet har Statens anbefalet IT-projektråd i forbindelse med risikovurderingen af projektet, hvor rådet vurderede projektet i høj risiko, grundet et stort og ambitiøst scope sammenholdt med en meget stram tidsplan. Mogens Pedersen, formand Finansministeriet Statens It-projektråd Birgit Nørgaard, næstformand Bestyrelsemedlem Mogens Pedersen, formand Finansministeriet Birgit Nørgaard, næstformand Bestyrelsemedlem 5 8

9 STATENS IT-PROJEKTER 1/ 2. Statusoverblik Tabel 1. Statusoverblik it-projekter PROJEKT/ PROGRAM FASE INSTITUTION 2. HALVÅR HALVÅR 2. HALVÅR STATUS Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) Gennemførelse Forsvarskommandoen, Forsvarsministeriet RejsUd Anskaffelse Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet Prüm fingeraftryk Gennemførelse Rigspolitiet, Justitsministeriet Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet (ny baseline) Værdipapirer 13/16 Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet Forskudsopgørelsen Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet Fællesoffentlig Datafordeler Gennemførelse Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet (ny baseline) Ejendomsdataprogrammet - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Adressedataprogrammet - Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter RIS / RAS projektet Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet Årsopgørelse Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet Mobil Datafangst - Banedanmark, Transportministeriet Tema 2 - Banedanmark, Transportministeriet (ny baseline) Video 3 Gennemførelse Domstolsstyrelsen, Justitsministeriet SARA (Fælles museums-it) Anskaffelse Kulturstyrelsen, Kulturministeriet PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn Anskaffelse Miljøstyrelsen, Miljøministeriet (ny baseline) IndFak Gennemførelse Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet Implementering af EU-fiskerireform i Danmark Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 1 Implementering af EU-landbrugsreform i Danmark, fase 2 Anskaffelse Gennemførelse Gennemførelse NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ANPG Anskaffelse Rigspolitiet, Justitsministeriet Mini one stop shop Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet Motorregistret II Gennemførelse SKAT, Skatteministeriet Datavarehus (DVH) Gennemførelse UNI-C, Undervisningsministeriet VEU-godtgørelsesdatabasen Gennemførelse UNI-C, Undervisningsministeriet SU-reformprojektet Gennemførelse Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet ekapital Analyse SKAT, Skatteministeriet Employee Interaction Center (EIC) Projekt Tidsstyring Gennemførelse Anskaffelse Forsvarets personeltjeneste, Forsvarsministeriet Forsvarets personeltjeneste, Forsvarsministeriet Igangsat efter statusrapportering Igangsat efter statusrapportering Igangsat efter statusrapportering 9

10 STATENS IT-PROJEKTER 1/ It-projekter vurderet til rødt trafiklys It-projektrådet har vurderet fem it-projekter til rødt trafiklys. Det er en stigning i forhold til sidste statusrapport. Et enkelt af projekterne var også i rødt ved seneste statusrapport, mens et andet tidligere har været i rødt. De tre andre projekter er vurderet i rødt for første gang. Projekter, der har været i rødt før: Prüm fingeraftryk blev ved sidste statusrapportering vurderet til at have et rødt trafiklys. Årsagen var en forsinkelse på ti måneder. It-projektrådet har forsøgt at replanlægge projektet i samarbejde med Rigspolitiet. Det har ikke været muligt, da tidsplanerne med EU-Kommissionen i forhold til test af løsningen ikke er kommet på plads. Projektets nationale del er nu tæt på afslutning og den internationale godkendelse håndteres uden for projektet i samarbejde med EU-Kommissionen. Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) rapporterede i sommeren om forsinkelser og fordyrelser af projektet, hvilket resulterede i et rødt trafiklys, hvorefter rådet var på genbesøg. Her blev et nyt budget og en ny tidsplan aftalt som en ny baseline for projektet. Dette skete efter at Folketingets Finansudvalg havde godkendt fortsættelsen af projektet, som er et krav ved væsentlige fordyrelser for projekter over 60 Projektet er pr. første halvår forsinket og fordyret i forhold til denne nye baseline 1. Finansudvalget har godkendt at fortsætte projektet ift. de nye projektplaner, såfremt at SKAT gennemfører et review. Projekter, der er i rødt for første gang: Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) er forsinket med 8,5 måneder og fordyret med 8,6 Forsvarskommandoen har oplyst, at den leverede løsning ikke levede op til forretningens krav og har derfor udskudt ibrugtagningen. Rådet har aftalt et genbesøg med Forsvarskommandoen, hvor der tages beslutning om korrigerende handlinger. RejsUd har været igennem et EU-udbud, der dog ikke gav et tilfredsstillende resultat. Moderniseringsstyrelsen har oplyst, at de derfor har valgt ikke at replanlægge projektet, men at fortsætte projektet med en forsinkelse ift. de oprindelige planer. Værdipapirer 13/16 er blevet forsinket med 12 måneder og fordyret med 8,1 SKAT har oplyst, at det skyldes, at projektets scope er udvidet med yderligere leverancer. Der er aftalt et genbesøg af projektet mellem It-projektrådet og SKAT, hvor der tages beslutning om korrigerende handlinger. Faktaboks 1 - Genbesøg Et genbesøg er et møde mellem det rådsmedlem, der risikovurderede it-projektet, og det ansvarlige direktionsmedlem fra myndigheden. Formålet med genbesøget er at bidrage til myndighedens beslutning om at få it-projektet tilbage på sporet, replanlagt eller at lukke projektet før tid. 1 I forbindelse med denne statusrapport har rådet valgt at anse SKAT s forventninger til DIAS fra aktstykket til Finansudvalget som projektets aktuelle status og dermed statusrapporteringen for første halvår. 10

11 STATENS IT-PROJEKTER 1/ It-projekter vurderet til gult trafiklys Forskudsopgørelse er forsinket med tre måneder. SKAT har oplyst, at afslutningen udskydes, da der efter aftale mellem projektet og SKAT s øvrige drift skal afvikles et AutoForskud i August. De tre projekter/delprogrammer, som indgår i Programmet for Grunddata, er alle vurderet til et gult trafiklys. Der er forskellige årsager til de gule trafiklys. For den fællesoffentlige Datafordeler skyldes det gule trafiklys dels, at betalingsprofilen ved kontraktindgåelsen er ændret så projektudgifterne igen er blevet øget, mens driftsudgifterne er blevet mindre. Samlet er nettonutidsværdien dog øget. Dertil lægges der vægt på, at konsekvenserne af Datafordelerens tidligere forsinkelse for resten af Grunddataprogrammet, endnu ikke er kendte. Det er således rådets vurdering, at Datafordeleren, som en essentiel brik i den samlede gevinstrealisering for alle dele af Grunddataprogrammet succes, ikke kan ses isoleret, men at dens succes også afhænger af den samlede succes for programmet. Grundet de endnu uklare konsekvenser for resten af programmet, er de to øvrige delprogrammer for Grunddataprogrammet, som er i rådets portefølje, også vurderet i gult. Der må også her forventes forsinkelser, idet forsinkelser forplanter sig til afhængige projekter. Derfor bliver det også nødvendigt at delprogrammer og projekter under Programmet for Grunddata revurderer tidsplanen og i den forbindelse sikrer, at den samlede tidsplan, gevinstrealisering og afhængigheder er fuldt kortlagt og dermed fremadrettet kan styres hensigtsmæssigt. RIS/RAS projektet er blevet ti måneder forsinket. SKAT har oplyst, at der mangler en endelig leverance af dokumentation fra leverandøren og en forlænget projektnedlukning, men at løsningen er sat i drift. Der er i medio september skrevet til de ansvarlige direktionsmedlemmer for projekterne, med oplysning om, at den indsendte statusrapport har givet anledning til, at It-projektrådet har vurderet projektet til et gult trafiklys. Der foretages ikke yderligere indsatser på baggrund af et gult trafiklys, men direktionsmedlemmerne får i mailen tilbudt sparring fra It-projektrådet, hvis de ønsker det. Udviklingen for røde og gule it-projekter siden seneste status Ved sidste statusrapportering blev fire it-projekter vurderet i rødt samt et i gult. To af disse fem projekter er nu afsluttet. Det gælder Værdipapirer 12 og Nyt ESDH i Udenrigstjenesten. Et af projekterne er nu vurderet til grønt trafiklys. Det gælder PDE - Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn. Det skyldes, at dette projekt efter seneste statusrapport er blevet replanlagt og har fået en ny baseline på baggrund af nye projektplaner. Fællesoffentlig Datafordeler var ved sidste status vurderet til rødt trafiklys, da det var forsinket 23 måneder. Det blev efterfølgende genbesøgt, replanlagt og fik en ny baseline baseret på et aktstykke til Finansudvalget. Projektet er, som tidligere nævnt, nu i gult. 11

12 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Det sidste af de fem, Prüm fingeraftryk, er fortsat i rødt ved denne statusrapportering. Det er som udgangspunkt kun muligt at blive replanlagt og få baseline ændret én gang i et projekts liv. Begge baselines (den først indmeldte og den nye) vil fremgå af statusrapporterne, jf. appendiks til denne rapport, hvor der er detaljerede oplysninger om projekterne. Det ligger It-projektrådet på sinde, at en myndighed ikke kan få en ny baseline blot for at vinde mere tid eller et bedre budget. Tildeles et projekt en ny baseline, er det et udtryk for, at der er sket markante (typisk eksterne) ændringer i projektet, som betyder, at baselinen bør ændres. It-projektrådet har ønsket, at det er gennemsigtigt, når et it-projekt får en ny baseline, og hvad begrundelsen er. 12

13 STATENS IT-PROJEKTER 1/ statens it-projekter 2/ 3. Status på Statens it-projekter og programmer Data til statusrapporten er indhentet i august og indeholder indberetninger for alle statslige it-projekter med et budget på over ti og programmer igangsat efter 2011, som ikke er afsluttet på tidspunktet for indhentning af status. Rapporten indeholder ikke status for it-projekter, der er igangsat før 2011, hvor It-projektrådet blev etableret, men beskriver udelukkende status og fremdrift for de it-projekter, som It-projektrådet har ansvaret for at følge. Statslige it-projekter og programmer med væsentligt it-indhold følger henholdsvis den fællesstatslige it-projektmodel og programmodel. De nuværende programmer er dog alle sat i gang før udviklingen af den fællesstatslige programmodel. Alle projekter og programmer har været igennem risikovurdering hos It-projektrådet. Faktaboks 2 Statens portefølje af nye, større it-projekter og programmer 45 it-projekter og programmer er risikovurderet siden 2011: 26 statusrapporterer for første halvår 10 er afsluttet 3 er sat i gang efter statusrapporteringen 2 er lagt sammen til ét program 45 forskellige it-projekter og programmer er siden 1. januar 2011 blevet risikovurderet af It-projektrådet. 26 er fortsat i gang. Denne statusrapport behandler detaljerede data fra disse 26 it-projekter og programmer, der tilsammen repræsenterer investeringer på 1,3 mia. kr. i staten og i øjeblikket forventer at høste 2,4 mia. kr. i økonomiske gevinster for den offentlige sektor. Nutidsværdien 2 af de samlede nettogevinster er på omkring 0,7 mia. kr. It-projekterne skal følge den fællesstatslige it-projektmodel, der består af fem overordnede faser: En idéfase, hvor den grundlæggende idé til projektet udtænkes En analysefase, hvor projektorganisationen er nedsat og det analytiske grundarbejde laves En anskaffelsesfase, hvor teknisk kravspecifikation og evt. udbud udføres En gennemførelsesfase, der rummer selve udviklingen og overgangen til drift En realiseringsfase, hvor projektorganisationen er endelig lukket og forretningen realiserer gevinsterne Figur 1 viser den fællesstatslige it-projektmodel. Der eksisterer også en fællesstatslig programmodel, men ingen programmer har endnu været sat i gang, efter modellen er blevet indført. Figur 1. Faserne i den fællesstatslige it-projektmodel Idé Analyse Anskaffelse Gennemførelse Ledelsesfase > Ledelsesfase Specificering > Udbud Ledelsesfase > Ledelsesfase Realisering 2 Nutidsværdien reducerer/diskonterer værdien af fremtidige udgifter og gevinster med 4 pct. om året (fastsat af Finansministeriet). 13

14 STATENS IT-PROJEKTER 1/ It-projektrådet trafiklysvurderer i forbindelse med denne rapport alle 26 projekter og programmer. Vurderingen bygger på myndighedernes nuværende forventninger til tidspunkt for projektafslutning, projektøkonomi og gevinstrealisering set i forhold til den indmeldte baseline samt It-projektrådets kendskab til projektets risici, og hvad rådet generelt vurderer, er risikabelt for et it-projekt. Alle økonomiske data fra før er opjusteret til pris- og lønniveau for. Det betyder, at beløbene, efter almindelig praksis, er forhøjet for at afspejle den generelle stigning i priser og lønninger, så tal fra kan sammenlignes direkte med tal fra tidligere år. De enkelte projektmyndigheders indrapporteringer kan ses i detaljeret form i appendikset til denne rapport. Nogle it-projekter kan være fortrolige under udbud eller af sikkerhedshensyn. De er markeret som fortrolige i statusrapporten. Figur 2. Ændringer i forventede projektudgifter i pct. af samlede projektudgifter Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) Værdipapirer /2016 Fællesoffentlig Datafordeler SARA (Fælles museums-it) Forskudsopgørelse Motorregistret II RejsUd VEU-godtgørelsesdatabasen Tema 2 Mobil datafangst IndFak Prüm fingeraftryk Implementering af EU landbrugsreform, fase 1 Implementering af EU landbrugsreform, fase 2 Mini one stop shop Fortroligt Digitalisering af selskabskatten (DIAS) Fortroligt 0 Pct

15 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Projektudgifter Af de 26 projekter og programmer har 16 meldt om ændringer i deres projektudgifter i forhold til de oprindelige planer, se figur 2. Tre af disse projekter indmeldte allerede ved seneste statusrapportering en forventning om lavere udgifter, mens resten er nye vurderinger siden sidste statusrapport. Projektøkonomien indeholder også en risikopulje til håndtering af risici og usikkerhed. Den beregnes på baggrund af en gennemsnitlig vurdering af sandsynligheden og konsekvensen af de konkrete risici i hvert enkelt projekt, og budgetoverskridelser er altså udover denne pulje. Som projektet skrider frem, vil puljen enten blive brugt, når en risikohændelse finder sted, kunne nedskrives, når usikkerheden bliver mindre, eller vise sig for lille, hvis der ikke er afsat midler nok til at dække konsekvenserne af indtrufne risikohændelser. Faktaboks 3 Baseline Baseline for et it-projekt eller program er myndighedernes oprindelige forventninger til projektudgifter, nettonutidsværdi og kvalitetsløftsgevinster (ikke-økonomiske gevinster samt økonomiske gevinster for virksomheder og private). Baseline indmeldes til It-projektrådet efter risikovurderingen, og når direktionen har taget stilling til anbefalingerne og har godkendt business casen. For it-projekter over 60 fastlægges baseline med den business case, som er forelagt Folketingets Finansudvalg. Fordelingen af udgifter er ændret en smule i retning af et større gennemsnitligt forbrug i analysefasen i procent. Det er en positiv udvikling, men det er fortsat It-projektrådets vurdering, at der med fordel kunne arbejdes med flere og bedre analyser. Der indmeldes fortsat it-projekter til risikovurdering i rådet, som mangler væsentlige analyser og udarbejdelse af strategier. Det er dog blevet bedre, og som tallene i figur 3 indikerer, anvendes der også flere midler i analysefasen end tidligere 3. Figur 3. Gennemsnitligt procentuelt forbrug af projektudgifter i projekternes faser 6 pct. 10 pct. Analyse Anskaffelse Gennemførsel 84 pct. 3 Der er ikke krav om, at it-projekterne opgør udgifter til idéfasen, de angivne udgifter til denne fase er derfor taget ud. To projekter har indmeldt mindre udgifter i realiseringsfasen. Projekterne bør formelt være nedlukket på dette tidspunkt, derfor er disse udgifter lagt sammen med gennemførelsesfasen for at sikre sammenlignelighed. 15

16 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Tidsplan Syv af de 26 it-projekter forventer ikke at kunne holde tidsplanen. To projekter, Prüm Fingeraftryk og RIS/RAS, var også forsinkede ved sidste status. De andre forsinkelser er nye overskridelser siden seneste statusrapportering. I figur 4 vises it-projekternes forsinkelser i forhold til deres baseline. De fortrolige projekter, Digitalisering af selskabsskatten (DIAS) samt Mini One Stop Shop (M1SS), indgår ikke i figuren. It-projekternes oprindelige baseline er vist med blå farver. De røde farver viser den nuværende tidsplan. Den grønne farve viser en ny baseline. Den sorte søjle er tidspunktet for statusrapporteringen. Figur 4. Forsinkelser af projekterne i forhold til baseline PROJEKT/PROGRAM Prüm fingeraftryk Mobil Datafangst Video 3 Fællesoffentlig Datafordeler Tema 2 Implementering af EUlandbrugsreform, fase 1 Årsopgørelse PDE Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn Online trådløse scanner på Forsvarets depoter (POTS) Forskudsopgørelse RIS/RAS projektet Værdipapirer /2016 RejsUd IndFak Adresseprogrammet Ejendomsprogrammet Datavarehus (DVH) VEU-godtgørelsesdatabasen Implementering af EUlandbrugsreform, fase 2 Momsregister II SARA (Fælles museums-it) SU-reformprojektet ANPG Implementering af EUfiskerireform i Danmark OPRINDELIG BASELINE NUVÆRENDE TIDSPLAN NY BASELINE 16 Anskaffelsesfase Anskaffelsesfase Anskaffelsesfase Gennemførelsesfase Gennemførelsesfase Gennemførelsesfase

17 STATENS IT-PROJEKTER 1/ En af de typiske kilder til forsinkelser i projekter, er at anskaffelsesfasen bliver længere end planlagt. Fasen indeholder både specificering og et evt. EU-udbud. Erfaringsmæssigt har rådet endnu ikke oplevet, at et EU-udbud tager mindre end seks måneder, men der bliver stadig planlagt projekter med relativt korte anskaffelsesfaser, selv om de skal i udbud. Blandt projekterne i statusrapporten tegner der sig et klart billede af, at projekter, der indeholder et EU-udbud, hyppigere overskrider tidsplanen for anskaffelsesfasen end dem, der ikke indeholder et udbud. De projekter, der rummer et EU-udbud, og som bliver forsinkede i anskaffelsesfasen, overskrider gennemsnitlig tidsplanen for fasen med 89 pct. Figur 5. Forsinkelser ved EU-udbud Projekter med EU-udbud Har projektet overholdt tidsplanen for anskaffelsefasen? 20 pct. Holdt tidsplan Overskred tidsplanen 80 pct. Figur 6. Forsinkelser uden EU-udbud Projekter uden EU-udbud Har projektet overholdt tidsplanen for anskaffelsefasen? 31 pct. Holdt tidsplan Overskred tidsplanen 69 pct. 17

18 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Gevinstrealisering I den indmeldte business case fremgår de gevinster, projektet forventer at realisere. De er opdelt i to typer: Økonomiske gevinster, som kan realiseres ved fremtidige besparelser eller produktivitetsforbedringer i de offentlige budgetter. Her måles på nutidsværdien af projekternes nettogevinster. Kvalitetsløftsgevinster, som kan være ikke-økonomiske gevinster (f.eks. bedre offentlig service for borgerne) eller samfundsøkonomiske gevinster (f.eks. mindre administrative byrder for virksomheder). 17 projekter har indrapporteret ændringer i deres forventede nettonutidsværdi i forhold til deres oprindelige forventninger, se figur 7. Der er flere opjusteringer end nedjusteringer, hvilket hovedsageligt hænger sammen med, at mange projekter har reduceret deres forventninger til de samlede projektudgifter. Finansministeriet har i sommeren lettet kravene til afkast ved offentlige investeringer og nedjusteret diskonteringsrenten fra fem til fire procent, så nutidsværdien af fremtidige gevinster nu vurderes højere end tidligere For projekter, hvor baseline er blevet fastlagt inden denne ændring, vil genberegning af business casen nu give en lille forbedring. af disse forandringer har dog ændret grundlæggende på, hvilke it-projekter, der isoleret set er en god forretning, og de forklarer ikke al variation på gevinstsiden. Figur 7. Ændringer i forventet nettonutidsværdi i forhold til baseline Værdipapirer /2016 Forskudsopgørelse Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) SARA (Fælles museums-it) VEU-godtgørelsesdatabasen RIS/RAS projektet Mobil Datafangst RejsUd Motorregistret II Tema 2 Fællesoffentlig Datafordeler Implementering af EU landbrugsreform, fase 1 Prüm fingeraftryk IndFak Implementering af EU landbrugsreform, fase 2 Mini One Stop Shop Fortroligt Digitalisering af selskabskatten (DIAS) Fortroligt Pct

19 STATENS IT-PROJEKTER 1/ For eksempel har Fællesoffentlig Datafordeler indgået en kontrakt, der betyder højere etableringsudgifter, men lavere driftsudgifter. Det har betydet en lille stigning i nettonutidsværdien på trods af de højere projektudgifter. Samtlige projekter forventer desuden at realisere alle oprindeligt planlagte kvalitetsløftsgevinster fuldt ud. Dette billede har været gennemgående i samtlige statusrapporteringer. Formål Statens store it-projekter deles op i tre primære formål: Effektivisering Lovgivning Kvalitetsløft I figur 8 fremgår opdelingen på de tre formål. Opdelingen er foretaget som et skøn og er myndighedens egen vurdering. Myndigheden er blevet bedt om at vælge det primære formål. Et projekt, som er defineret som et kvalitetsløfts-projekt, kan godt samtidig implementere lov og have effektiviseringsgevinster. For projektudgifterne er tendensen, at projekter, der sættes i gang med det formål at implementere lovgivning, koster markant mere end projekter, der har kvalitetsløft som formål. Figur 8. Oversigt over fordelingen af it-projekter og programmer efter deres primære formål 7 Effektivisering Lovgivning Kvalitetsløft

20 STATENS IT-PROJEKTER 1/ Leverandører 18 af de igangværende 26 it-projekter har indgået kontrakt og oplyst deres hovedleverandør. Oplysninger om DIAS er fortrolige, hvorfor de ikke fremgår af listen. Tabel 2. Statslige it-projekter med indgåede kontrakter pr. første halvår HOVEDLEVERANDØR(ER) PROJEKT CGI VEU-godtgørelsesdatabasen CGI Mini one stop shop (M1SS) CGI, Geokon A/S PDE -Digitalisering af miljøgodkendelser og tilsyn CSC Værdipapirer /2016 CSC Årsopgørelse (ÅROP13) IBM Online Trådløse Scannere på Forsvarets depoter (POTS) KMD Forskudsopgørelsen (forskud 14) KMD Fællesoffentlig Datafordeler Netcompany Datavarehus (DVH) Netcompany Motorregistret II Steria RIS / RAS projektet Steria Prüm fingeraftryk Eltel Networks Video 3 itelligence Mobil Datafangst Miracle A/S IndFak Traen Implementering af EU landbrugsreform i Danmark, fase 2 Visma Implementering af EU fiskerireform i Danmark 20

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2013 Statens it-projekter statens it-projekter 2/201 3 indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 2. Statusoverblik...6 It-projekter vurderet til rødt trafiklys.... 7 It-projekter vurderet til

Læs mere

STATUS. Statens itprojekter

STATUS. Statens itprojekter STATUS 2 214 Statens itprojekter INDHOLD 1. It-projektrådets vurdering... 3 Mange projekter går efter planen... 3 Rescoping...3 Indsatser i den kommende rådsperiode... 4 215 bliver et travlt år... 5 2.

Læs mere

STATUS. Statens it-projekter

STATUS. Statens it-projekter STATUS 02 2012 Statens it-projekter indhold 1. IT-projektrådets vurdering.... 3 It-projekter genovervejes og genplanlægges.... 3 Forsinkelser... 4 Usikkert om business cases opdateres.... 4 Få effektiviseringsprojekter....

Læs mere

Vejledning til statusrapportering

Vejledning til statusrapportering Vejledning til statusrapportering INDHOLD FORORD.... 3 INDLEDNING.... 4 PROCES FOR STATUSRAPPORTERING.... 6 PROCES FOR ANALYSE OG SAGSBEHANDLING.... 8 PROCES FOR DEN POLITISKE BEHANDLING....11 PROJEKTAFSLUTNING

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet

Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Ministeriernes projektkontor - rådgivning, modeller og myndighedernes samarbejde med It-projektrådet Morten Ellegaard, Kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 24. 1 PROFESSIONALISERING

Læs mere

Professionalisering af itprojektarbejdet

Professionalisering af itprojektarbejdet Professionalisering af itprojektarbejdet i staten Ministeriernes projektkontor 1 HVEM ER VI? 2 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 1. Modelområdet - Modeller (projekt, program, business case) - Netværk - Kompetencer

Læs mere

Gevinstrealisering for projekter og programmer

Gevinstrealisering for projekter og programmer Gevinstrealisering for projekter og programmer 18. december 2013 Morten Ellegaard, kontorchef Ministeriernes Projektkontor, Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet 1 MINISTERIERNES PROJEKTKONTOR 2

Læs mere

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015

Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 Hvad gør Danmark for at lykkes med it-projekter og hvilken betydning har kompetencer? Ministeriernes projektkontor Christian Schade juni 2015 HVEM ER VI? PROFESSIONALISERING AF IT-PROJEKTER Fokus på risikofyldte

Læs mere

Oversigt over statslige it-projekter. 2. halvår 2012

Oversigt over statslige it-projekter. 2. halvår 2012 Oversigt over statslige it-projekter 2. halvår Indhold Læsevejledning...4 RETningsLinjeR...3 PDE...5 Video 3..............................................................................................

Læs mere

Oversigt over statslige it-projekter. 1. halvår 2013

Oversigt over statslige it-projekter. 1. halvår 2013 Oversigt over statslige it-projekter Indhold Retningslinjer...3 Læsevejledning...4 Digitalisering af selskabsskatten (DIAS)...5 Forskudsopgørelsen 214...6 Kontrolsystem til monopolspil (MOS)...8 Mini one

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen

Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1. Ledelsesintroduktion til programmodellen Vejledning til den fællesstatslige programmodel Side 1 Ledelsesintroduktion til programmodellen Januar 2014 Ledelsesintroduktion til programmodellen Formålet med den fællesstatslige programmodel er at

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Maj 2015 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Vejledning om risikovurdering af programmer 1 Indhold 2 BAGGRUND FOR IT-PROJEKTRÅDETS RISIKOVURDERING AF PROGRAMMER 3 HVILKE PROGRAMMER SKAL

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013.

Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13. Afgjort den 4. september 2013. Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. Aktstykke nr. 136 Folketinget 2012-13 Afgjort den 4. september 2013 136 Forsvarsministeriet. København, den 26. august 2013. a. Forsvarsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Samrådsspørgsmål. Akt 186

Samrådsspørgsmål. Akt 186 Samrådsspørgsmål Akt 186 Der ønskes en uddybende redegørelse for og en drøftelse af årsagerne til og konsekvenserne af den forventede meget betydelige fordyrelse og forsinkelse af projektet. Svar: Indledning

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret

Fra udgift til omkostning. Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret Fra udgift til omkostning Vejledning til omregning af udgiftsbaserede tal fra statens business case-model til omkostningsbaseret bevilling September 2012 Introduktion Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet?

Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Hvordan sikres effektiv styring af digitaliseringsprojekter som led i udrulningen af reformer på uddannelsesområdet? Seminar om effektiv styring af statslige it- og digitaliseringsprojekter Thomas Fredenslund,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING?

KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? KUNSTEN AT UDVIKLE OG STYRE IT-PROJEKTER HVOR ER STATEN BLEVET BEDRE OG HVOR ER DER FORTSAT PLADS TIL FORBEDRING? Lars Mathiesen, Professionelt bestyrelsesmedlem og executive advisor (Tidl. Direktør i

Læs mere

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab

Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Kommunernes Ydelsessystem: Vejledning til business caseredskab Version 1.0, maj 2014 Denne vejledning til en lokal business case suppleres af følgende dokumenter: Instruktion til udfyldelse af business

Læs mere

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv

Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II. Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Videndeling via nye IT-platforme Digitalisering efter Virksomhedsudvalg II Sune Impgaard Schou Kontorchef Miljøstyrelsen, Erhverv Emner Rammerne for PDE (Projekt Digitalisering Erhverv) Formål. Hvad er

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel August 2013 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning

Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Gevinstrealiseringsplan - Vejledning Oktober 2013 Indhold 1. CENTRALE BEGREBER... 3 2. HVAD ER EN GEVINSTREALISERINGSPLAN... 4 3. FORMÅL MED GEVINSTREALISERINGSPLANEN... 4 4. HVEM MODTAGER GEVINSTREALISERINGSPLANEN...

Læs mere

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering.

Projektmodel i FA. Før Under Efter. Projekt Fase overgang. Realisering/Drift. Overordnet projektmodel: Tid: Fase: Prejekt Fase. Prioritering. Projektmodel i FA Overordnet projektmodel: Tid: Før Under Efter Fase: Prejekt Fase Delfase: Idé Analyse/ design Prioritering overgang Projektstart Projekt Fase overgang Delfaser afhænger af projektets

Læs mere

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning

Kapitel 1 - Sammenfatning. Kapitel 1 Sammenfatning Kapitel 1 Sammenfatning 6 Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten / maj 2010 Kapitel 1 Sammenfatning It-projekter, det vil sige projekter, hvor it udgør en overvejende del af den samlede

Læs mere

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014

Introduktion til programmer - Vejledning. Januar 2014 Introduktion til programmer - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 3 2. PROGRAMMER ER BLEVET MODERNE... 5 3. DEFINITION AF CENTRALE BEGREBER... 6 3.1 DEFINITIONER AF PROJEKT, PROGRAM OG

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram

Vejledning til proces for design af gevinstdiagram Januar 2014 Indhold 1. FORMÅL... 3 FORMÅLET MED DENNE PROCESVEJLEDNING... 3 2. GEVINSTDIAGRAM... 3 2.1. AKTIVITE TER... 4 DEFINER MÅLSÆTNINGER... 5 IDENTIFICER GEVINSTER... 5 IDENTIFICER RESULTATER, FORANDRINGSEVNER

Læs mere

Den fællesstatslige it-projektmodel

Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel Den fællesstatslige it-projektmodel består af: En model for faseopdeling af projektforløbet Principper for overgang fra en fase til næste fase Et antal ledelsesprodukter

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Samarbejde og udvikling

Samarbejde og udvikling Samarbejde og udvikling Benchmarking Læring Udvikling Effektivitet Februar 205 Indhold. Baggrund og formål 2. erne 3. BLUE modellen Benchmarking Læring Udvikling Effektivisering 4. Forløb 5. Spørgsmål

Læs mere

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen

På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark. Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen På vej mod et mere digitalt offentligt Danmark Digitaliseringskonferansen, 30. maj 2013 Direktør Lars Frelle-Petersen Dagens oplæg kort Hvorfor digitalisere? Det politiske mandat Strategier - og organisering

Læs mere

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi...

Pixibog business casen kort fortalt... 2. 1: Projektbasis... 3. 2: Leverancen... 4. 3: Milepæle og tidsplan... 6. 4: Ressourcer... 7. 5: Økonomi... Pixibog business casen kort fortalt... 2 1: Projektbasis... 3 1.1: Projektidentifikation...3 1.2: Projektansvarlige...3 2: Leverancen... 4 2.1: Mål og rammer...4 2.2: Fremgangsmåde...5 2.3: Risikoanalyse

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015

Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten. IMPULS, 17. september 2015 Fra vision til dagligdag Implementering af EU s reform af landbrugsstøtten IMPULS, 17. september 2015 Indhold NaturErhvervstyrelsen Lidt om vores it Implementeringen af landbrugsreformen 14. September

Læs mere

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014.

a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning fra og med finansåret 2014. Aktstykke nr. 19 Folketinget 2013-14 Bilag Afgjort den 21. november 2013 19 Finansministeriet. København, den 12. november 2013. a. Herved fremsendes Budgetvejledning 2014, der foreslås at have virkning

Læs mere

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE

UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE UDBETALING DANMARK STATUS OG PORTEFØLJE V/ Hans Christian Jelstrup, UDK KOMBIT Kommunedage 1.-3. juni 2015 Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram Kommunedagene 1. - 3. juni 2015 1. juni 2015

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL

Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud. Programchef Kit Roesen, KL Hvilke forandringer vil brugerportalsinitiativet betyde for skoler og dagtilbud Programchef Kit Roesen, KL Agenda Trivsel og læring digitaliseringsstrategi Hvor bliver ejerskabet af, når vi køber ind for

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002

REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 5. februar 2002 Af Lise Nielsen REGERINGENS FINANSLOVFORSLAG FOR 2002 Resumé: BOLIGOMRÅDET OG BYGGE- OG ANLÆGSSEKTOREN På finanslovforslaget for 2002 lægger regeringen op til væsentlige nedskæringer på

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Ledelse og styregruppe

Ledelse og styregruppe Ledelse og styregruppe It-projektlederdag 3. oktober 2013 niels.zachariassen@skat.dk Metodekontoret Styregrupper på fem kvarter Hvad er designprincipperne bag den professionelle styregruppe? -------------------------------------------------

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger

Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 62 Offentligt Notat 11.april 2014 Anvendelse af brugertest i udviklingen af offentlige selvbetjeningsløsninger På samrådet vedr. digitalisering i Kommunaludvalget

Læs mere

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave.

Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. Potentialeafklaring for hjemmeplejen i Fredericia Kommune en pixie-udgave. (Pixie-udgaven er lavet på baggrund af rapport udarbejdet af Udbudsportalen i KL december 2013) Indledning: Den 1. april 2013

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata

Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata NOTAT MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Fordelingen af kommunale gevinster i business casen for initiativet Genbrug af adressedata 18. juli 2012 Sag: /mli-mbbl Baggrund Initiativet Genbrug af

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget.

Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne til merforbruget, som er beskrevet i det aktstykke, som jeg har fremsendt til Finansudvalget. Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 121 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt FORSVARSMINISTERENS TALESEDDEL TIL SAMRÅD I FINANSUDVALGET DEN 22. APRIL OM AKTSTYKKE 121. Jeg er blevet bedt om at redegøre for årsagerne

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014.

Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15. Afgjort den 20. november 2014. Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. Aktstykke nr. 30 Folketinget 2014-15 Afgjort den 20. november 2014 30 Beskæftigelsesministeriet. København, den 4. november 2014. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør)

STAMDATA RESULTATER UNDERVEJS. (1-5) Hvad kunne du ønske dig mere af? Besvarelse. Projektnavn. Kunde. Leverandør. Udfyldt af (kunde/leverandør) STAMDATA Besvarelse Projektnavn Kunde Leverandør Udfyldt af (kunde/leverandør) Udfyldt af (navn + rolle) RESULTATER UNDERVEJS Punktets relevans I meget høj I høj Hverken eller I mindre Slet ikke (1-5)

Læs mere

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-

Velkommen. Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016- 1 of 18 Velkommen Velkommen til høringen af forslaget til en ny fælleskommunal digitaliseringsstrategi 2016-2020 "Lokal og digital - et sammenhængende Danmark". Med henblik på det videre arbejde med strategien

Læs mere

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen?

DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan sikres effektiviseringen? KTC s årsmøde 20. september 2012 Spor 5 work smarter not harder Hvordan prioriteres nødvendige digitale løsninger frem for de teknisk mest fremragende? DIADEM projektet. En fremtidig gevinst men hvordan

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler

Kvantificeret effektivitet i projektporteføljen - for samme eller færre økonomiske midler Et whitepaper om porteføljekvantificering Af: & Jens Christensen Indholdsfortegnelse 1 HVORFOR KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN?... 3 2 TILGANGE TIL AT KVANTIFICERE PROJEKTPORTEFØLJEN... 3 2.1 DEN KLASSISKE

Læs mere

PRojects IN Controlled Environments En introduktion

PRojects IN Controlled Environments En introduktion PRojects IN Controlled Environments En introduktion Indhold Indledning... 2 Principper... 3 Fortsat forretningsbegrundelse... 3 Tag ved lære af erfaringer... 3 Fastlagte roller og ansvar... 4 Faseopdeling...

Læs mere