Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: CR/BEP. Regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab 213 1

2 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Driftsregnskab 1. januar december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr. kr. kr. Driftsindtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort - Bus Tog Handicapkørsel Kommunal flextrafik Siddende patientbefordring Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner Bus indtægter: Billetsalg i bussen Ungdomskort/HyperCard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Fælles billetindtægter Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Billetsalg udenfor bussen Nettoindtægt nabotrafikselskaber Betaling fra DSB/Arriva Kompensation fra Trafikministeriet Diverse fællesindtægter Tog: Vestbanen Handicapkørsel: Handicapkørsel: Trafikinformation Fælles driftsudgifter Rejsekort Markedsføring Kvalitet og udvikling Flextrafik Kommunal flextrafik Driftsindtægter i alt Driftsudgifter Bus udgifter: Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Bus fælles driftsudgifter: Samarbejde Tog Vestbanen Handicapkørsel Handicapkørsel Flextrafik Siddende patientbefordring: Siddende patientbefordring Fælles administration: Administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Rejsekort finansiering Renter m.v. Forrentning lånekapital Rejseplanen Forrentning og afdrag kompensationsbeløb Forrentning midlertidig lån Rejsekort Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort Resultat i alt tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter 2

3 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 Balance pr. 31. J.nr.: Aktiver december 213 Primo 213 Ultimo 213 kr. kr. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver Biler SMS Billetsystem Rejsekort Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver under udførsel Rejsekort Anlægsaktiver under udførsel i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier i Rejseplanen A/S Aktier i Rejsekort A/S Aktier i Vestbanen Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Debitorer Likvide aktiver Skyldig vedr. byrdefordeling Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Tilgang Kapitaltilførsel til investering Rejsekort Årets resultat Afgang Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse Kursregulering aktier Afskrivning Rejsekort Egenkapital i alt Hensættelser Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Gældsbrev Vestbanen Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital Hensættelser - Busstationssagen Hensættelser - Kundeundersøgelse 2. Hensættelse - Flere passager med bussen Hensættelse - Realtid Rejsekort - Kommunekredit Skyldige omkostninger Syddanmark - Regnskab 212 Skyldig vedr. byrdefordeling Kreditorer Mellemregning med Syddanmark Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto Feriepenge forpligtigelse Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt

4 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Eventual forpligtigelse. Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 578,3 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden Sydtrafik har pr kontrakter med følgende: Udløb ved køreplanskiftet sommeren 214: Thykjær, + Tide Bus, + Grindsted Tide Bus, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 215: Tide Bus, + Holsted/Rødding Thykjær, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 216: Tide Bus, Rutebilselskabet, Rødekro Udløb ved køreplanskiftet sommeren 217: Pan Bus, + + (Nu Arriva) Rutebilselskabet, Tide Bus, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 218: Thykjær, bybusser Udløb ved køreplanskiftet sommeren 219: Rutebilselskabet, Thykjær, Vojens/Gram Udløb ved køreplanskiftet sommeren 22: Tide Bus, Bybusser Thykjær, Kongeå Udløb ved køreplanskiftet sommeren 221: Tide Bus, Bybusser Blåvandshuk Turisttrafik, De Blå Busser, rute 144 Udløbskontrakter for rutebilstationer , hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.,,,, Ribe,, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel. 4

5 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Rejsekort A/S Eventual forpligtelse: Sydtrafik forventes at skulle yde et kapitalindskud i perioden på 29,6 mio. kr. Heraf er der i 211 indskudt 6,1 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. I 212 er der indskudt 11,7 mio. kr. i ny aktiekapital og i april 214 indskydes yderligere 3,6 mio. kr., hvorefter der samlet set er indskudt 21,4 mio. kr. Sydtrafik havde i 213 en transportforpligtigelse på ,27 kr. Arriva Tog (Vestbanen) Ny kontrakt udløber 218 eller evt. med mulighed for forlængelse til december 22. Flextrafik Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale. 5

6 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Finansieringsbidrag region og kommuner Udgifter Forskydning feriepengeforpligtigelse Forskydning tjenestemandspension Forrentning af lånekapital Rejsekort Udgifter i alt Netto indtægter Renteindtægter Forrentning lånekapital Rejsekort Forrentning kompensationsbeløb Indtægter i alt Netto driftsudgift Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner kr. kr. tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter 6

7 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Ledelsens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 213 for Sydtrafik. Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 24. april 214 Lars Berg Direktør Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Sydtrafik har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår april 214 Jesper Frost Rasmussen Formand Jan Riber Jakobsen Bestyrelsesmedlem Allan Skjøth Bestyrelsesmedlem Poul Rosendahl Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Næstformand Knud Erik Langhoff Bestyrelsesmedlem Jørgen Bruun Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen Bestyrelsesmedlem Peder Hummelmose Bestyrelsesmedlem 7

8 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 alruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser Billetsalg udenfor bussen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner Ungdomskort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Folkeskolekort Friskolekort Fælles billetindtægter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 212) Refusion af billetter Militærkort Blindekort Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år Diverse fællesindtægter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kontrolafgifter Post Bod/bøder

9 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Bus udgifter Drift af busruter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 alruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kundecenter busterminal og rutebilstation busstation busstation busstation busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler Fælles driftsudgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger Rejsekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS 19. Trapeze/EOD data 153. Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Installation ved udbud Markedsføring Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus Kvalitet og udvikling Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling Samarbejde Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn

10 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Tog Indtægter Vestbanen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kontant billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort Udgifter Vestbanen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift 7. Rejsekort omsætningsafgift 12. Finansiering (ens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Egenbetaling Handicapkørsel udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager Flextrafik Flextrafik udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Samarbejdsaftaler og drift Konsulenter Flextrafik Kommunal Flextrafik Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Drift (kommunal Flextrafik) Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Øvrig administration Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter

11 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Fælles administration Administration Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjælp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring Fordeling af administration Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Busdrift (=83,8) Tog (=1,6 % ) Handicapkørsel/Flextrafik (=14,6 % ) Finansiering og hensættelser Finansiel udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale - renteudgifter Delingsaft. - afdrag(opkr. særskilt) Fælles finansindtægt Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale - renteindtægter Delingsaft. - afdrag(opkr. særskilt) Hensættelser Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse Driftsresultat Disponeres således Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Feriepenge forpligtigelse Pensionsforpligtigelse Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Finansiering investeringsregnskab 213 Investering Rejsekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Vestbanen Investering Investering

12 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Bemærkninger til regnskab 213. Hovedtallene for regnskab 213 er: 1. kr. Regnskab 213 Finansieringsbidrag Indtægter ekskl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering Budget 213 Regnskab 212 * * Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af kommune med 1,2 mio. kr. og af kommune med,3 mio. kr. Afregnede acontobidrag i regnskabet Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 212, og der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i 214. Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto. Afregning med Arriva/DSB. Med DSB er der foretaget endelig afregning vedr. 212 for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget, da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 213. Afregningen med Arriva afventer ligeledes afklaringen mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 212 og foreløbig for 213 ikke er medtaget. Bemærkninger til de enkelte noter Finansieringsbidrag og kommuner Udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca.,3 mio. kr.). Den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra og kommuner på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til en vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 213 og oversigterne for en og de enkelte kommuner). 12

13 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Indtægter: Forretningsområde Bus I løbet af 213 er Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område, afsluttende med takstområde Syd 1. december. Som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har der været en anderledes fordeling mellem salgskanalerne. Som følge af ovenstående, har der været et ønske om at anvende en anden forholdsmæssig fordeling af indtægterne på forretningsområde Bus end de godkendte finansieringsprincipper for budget 213. Der blev på Bestyrelsesmødet den 2. februar 214 og efterfølgende Repræsentantskabsmøde den 28. februar 214 besluttet at anvende følgende fordeling: Indtægter i regnskab 213 der er påvirket af omfordelingen, som følge at de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab 212. Øvrige indtægter fordeles efter gældende finansieringsprincipper. Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. Indtægter Regnskab 213 Regnskab 212 Regnskab 211 Busruter (1 kr.) Passagertal Billetsalg i bussen Indtægterne på busruterne er ca. 41 mio. kr. større end forventet i budget 213, og ca.,1 mio. kr. større end det forventede regnskab 213. Forskellen i forhold til budget 213 skyldes, at Rejsekort løbende er blevet indført i 213, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september 213. Billetsalg udenfor bussen Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 1,6 mio. kr højere end det forventede regnskab 213. Der har været et øget salg på kortsalgsstederne, som blandt andet skyldes at der efter indførelse af Rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områder, hvor Rejsekort er implementeret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt. Der er i 213 solgt sms billetter og mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. Antal solgte smsbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Antal solgte mobilbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

14 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Der har i 213 været et salg af rejser på Rejsekort på ca. 9,9 mio. kr. HyperCard og Uddannelseskort Salg af Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end budgettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab 213. På salg af Ungdomskort/HyperCard er der en merindtægt på ca.,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab 213, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. På Voksen Ungdomskort/Uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2, mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort/HyperCard har mulighed for at køre gratis indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-hypercard. Der har i 213 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at Sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i 213. Reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i 212. Kompensationen for fritidskørsel på HyperCard er medregnet under indtægter i busserne. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 212 og 213. Antal udstedte kort Regnskab 213 Regnskab 212 Ungdomskort/HyperCard Ungdomskort/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab 213. Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 212 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. kommune, som ikke blev nået. Denne forhøjelse har så været videreført i budget 213, og dels at kommune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. Indtægterne på friskolekort er ca.,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca.,2 mio. kr. højere end forventet regnskab 213. I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i, og kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til en for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr. Der er i regnskab 213 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab 212. Som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. drejer det sig om ca.,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. 14

15 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne). Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. Antal udstedte kort 213/ / /212 Folkeskolerne * Friskolerne Tyske skoler *Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for, og kommuner. Fælles billetindtægter Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort. Der er en lavere indtægt på ca.,9 mio. kr. i forhold til budget 213 og ca.,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca.,8 mio. kr. mere end budget 213 og ca.,2 mio. kr. mere end forventet regnskab 213, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 213 er ca.,4 mio. kr. højere end budget 213 og ca.,9 mio. lavere end forventet regnskab. Der er i 213 foretaget endelig afregning for 212 med DSB for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 213. Afregningen med Arriva afventer afklaring mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 212 og foreløbig for 213 ikke er medtaget. Nettoindtægter nabotrafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 212. Der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i regnskab 214. Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 27 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er en, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik. Betaling fra DSB/Arriva DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er foretaget endelig afregning for 212 som udviste en tilbagebetaling på ca.,1 mio. kr. Ved budgetlægningen for 15

16 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: , var der forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet. Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca.,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. Diverse fællesindtægter Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været en merindtægt på bod/bøder på ca.,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Drift af busruter Der er en merudgift på ca. 5, mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. I regnskab 213 er køreplantimerne steget med timer, i forhold til budget 213. Af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i budget 213 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr. Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 213 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 213, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Satsudviklingen fra 212 til 213 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2, %. Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel Gns. pris pr. kpl.time ,12 65,44 635,92 16

17 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Indeks for A- og B- kontrakter. Sept. 12 Marts 13 Sept. 13 Vægtet %-vise afvigelse Budget 186,5 187,9 189,4 188,2 2,2 forudsætninger Endeligt regnskab 187,7 188, , Indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks: Vægtet %-vise afvigelse Budget 19,5,3 forudsætninger Endeligt regnskab 19,5,6 Drift af busruter med flere trafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 212. Der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i regnskab 214. Endelig afregning for 212 betød netto regulering på ca.,1 mio. kr. Foreløbig afregning for 213 betød netto en merbetaling til Midttrafik på ca. 1,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 213 på ca. 1,4 mio. kr. skyldes nedlæggelse af ruter. Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 27 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er en, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Trafikinformation Trafikinformationen omfatter kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler. Der er en mindreudgift på kr. ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på ca.,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. Afvigelsen på og busstationer på ca. 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 213 er indgået aftale omkring driften mellem Sydtrafik, og kommuner. Kommunerne betaler for drift og leje af ventesal samt udendørsarealer. På stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Der er på de øvrige poster samlet en mindreudgift på ca.,1 mio. kr. i forhold til budgettet. 17

18 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Fælles driftsudgifter Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til budget. Afvigelsen er hovedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at udrulning af rejsekort ikke er sket som forventet i budgettet og dermed større udgifter til de gamle billetteringssystemer. Rejsekort Rejsekort blev fuldt implementeret i 213, men senere end forventet i budgettet. Dette har medført en mindreudgift på ca. 7, mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2, mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De største afvigelser i forhold til forventet regnskab er køb af kort samt markedsføring. Afvigelsen på markedsføring skyldes, at de fleste udgifter er dækket af Rejsekort A/S s markedsføringspulje. Markedsføring Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet og et merforbrug på ca.,3 mio. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen på markedsføring x-bus skyldes dels en regulering for 212, og dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag. Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes blandt andet, at aktiviteterne har været fokuseret på rejsekort markedsføring, udgiften til dette er ført under Rejsekort markedsføring. Kvalitet og udvikling Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver. Der har været en mindreudgift på ca. 1,2 mio kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Samarbejde Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Der er en afvigelse på ca.,1 mio kr., som skyldes mindre bidrag til Trafikselskaberne i Danmark. Tog indtægter Der er en mindreindtægt på ca.,3 mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,2 mio.kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er hovedsagligt på Ungdoms- og skolekort. Antallet af passagerkilometer på Vestbanen udviklede sig med et fald på 5,7 % fra pass.km i 211 til pass.km i 213. I 212 er der ikke talt hele året på grund tekniske problemer ved indførelse af et automatisk tællesystem, derfor sammenlignes 211 med 213. Udgifter Vestbanen Der er en mindreudgift på ca.,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke er tilbagebetalt rejsekortudgifter vedr. tidligere år. 18

19 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Der er en mindreindtægt på ca. 1, mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Selv om antallet af medlemmer er steget, er antallet af aktive brugere og det samlede turantal faldet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture Medlemmer i alt i perioden Medlemmer uden rejser i perioden Medlemmer, aktive i perioden Medlemmer i alt, pr ultimo år Antal ture pr. år Antal ture i gns. pr. aktivt medlem 2,8 21,8 26,3 Udgifter handicapkørsel Der er en mindreudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Flextrafik Udgifter Flextrafik Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal flextrafik. Udgifter Kommunal Flextrafik I 213 var,, og med i ordningen. Der er en mindreudgift på ca.,8 i forhold til budgettet og ca.,4 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. 19

20 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Siddende patientbefordring Udgifter siddende patientbefordring Der er et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 1,1 mio. kr. i fohold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. Samlet antal rejser (Fyn+Sydjylland) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Investering Investeringer i Rejsekort A/S Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen. En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Syddanmark og Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele. Der er i regnskabsåret 213 foretaget afskrivninger, da systemet er taget i brug. 2

21 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Investering øvrige Investering øvrige omfatter tjenestebiler og mobilbilletsystem. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 212, som bliver afskrevet over 5 år. Mobilbilletsystemet er taget i brug i 212, og bliver afskrevet over 3 år. Fælles administration Administration Der er en merudgift på ca. 2, mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. På grund af organisationsændringer har der været vakante stillinger, som ikke har været besat. Derudover har der i nogle tilfælde ikke været ansat vikar i forbindelse med sygdom. Lønudgifterne til kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter antal årsværk, med henblik på fordeling i finansieringen: Årsværk i 213. Fordeling af administration Administration af busdrift Administration af Vestbanen Administration af flextrafik/handicapkørsel Andele i % Beløb 83,8 32,6 mio kr. 1,6,6 mio. kr. 14,6 5,7 mio. kr. Fordelingsprincipper Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget 213. Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget 213. Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune. Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostninger fordeles alene til Syddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt. 21

22 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Fordeling af administrationsomkostningerne sker ud fra tabellen over beregning af årsværk: Hovedadministration 83,8 % Vestbanen 1,6 % Handicapkørsel 14,6 % Fordeling af fællesomkostninger (83,8 %) sker ud fra henholdsvis køreplantimer hos den enkelte kommune og Syddanmark, i forhold til den i 213 faktisk anvendte fordeling af køreplantimetal. Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau. Driftsresultatet disponeres således: I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat. 22

23 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskabsprincipper: Generelt Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens 6, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Driftsregnskab Der aflægges for 213 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 2. december 21. Regnskabets primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger. Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Bemærkninger til regnskabet. Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 1. kr. afskrives straks. 23

24 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Udgifter på 1. kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetider: Indenrigs- og Økonomiministeriet Sydtrafik Inventar 5-1 år 5 år Biler 5-1 år 5 år IT-udstyr 3-5 år 3 år Rejsekort investering - 15 år Mobilbillettering - 3 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver Aktier. Aktier optages i regnskabet med indre værdi. Egenkapital. Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for 213. Hensatte forpligtigelser. Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen. 24

25 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab 213 Samlet finansieringsoversigt Busdrift Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift til regulering busdrift Tog Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag togdrift Indbetalt aconto togdrift til regulering togdrift Handicapkørsel Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag kommunal flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik til regulering kommunal flextrafik til Trafikselskabet ex. Patientbefordring Indbetalt aconto til Trafikselskabet til regulering Siddende Patientbefordring Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag sid. Patientbefordr Indbetalt aconto sid. Patientbefordr til regulering sid. Patientbefordr Tilskudsbehov Køreplantimer Regnskab 213 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt

26 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab 213 Finansieringsoversigt på områder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 213 alruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser Billetsalg udenfor bussen Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar Regnskab Regnskab Kommunens køb af folkeskolekort Kommunens køb af friskolekort Regnskab Fælles billetindtægter Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort Regnskab Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar Nettoindtægt nabotrafikselskaber Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort Regnskab Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint, smartphone) Rejsekortbillettering Del sum Salg af Rejsekort Rekvisitioner Ungdomskort Ungdomskort Ung/HyperCard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Rettelse af fordeling i regnskab 212 Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011

Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012. Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 Budgetforslag 2012 Budgetoverslagsår 2013-2015 Takstnotat 2012 Høringsudgave Høringsfrist: 1/8-2011 1 Hovedbudget 2012 INDTÆGTER (1000 kr) Budget 2012 Overslagsår 2013 Overslagsår 2014 Overslagsår 2015

Læs mere

Høringsfristen er 1. august 2013.

Høringsfristen er 1. august 2013. From: To:Billund Kommune;Esbjerg Kommune;Fanø Kommune;Fredericia Kommune;Haderslev Kommune;Kolding Kommune;Sønderborg Kommune;Tønder Kommune;vardekommune vardekommune;vejen Kommune;Vejle Kommune;Aabenraa

Læs mere

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012

36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 36/11 Forslag til budget 2012 samt takstforslag for 2012 J. nr. 50-04-06-1-11 Dato: 25. maj 2011 Indstilling At taksten for 2012 fastsættes ifølge takstnotatet. At forslag til Budget 2012 godkendes og

Læs mere

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014

Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Budgetforslag 2015 Bestyrelsesmøde d. 23.5.2014 og Repræsentantskabsmøde d. 23.5.2014 Indholdsfortegnelse Hovedbudget budgetforslag 2015... 2 Noteoversigt budgetforslag 2015... 3 Bemærkninger 2015... 9

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Hedensted Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 11.760.784 11.053.000

Læs mere

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 23. juni Mads Lund Larsen 04 Økonomirapport 2. (Estimat 2, ) Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2, tages til efterretning og godkendes

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 2014, sept, revideret Odder Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.409.000 6.292.000-117.000

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 20. april 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 24. april 2015 kl. 12.00 15.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper Frost

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Syddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 18.640.162 15.960.000 15.720.000 (bilag 2) Indtægter -3.681.053-3.647.000-3.678.000 Regionalt

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Bilag 1 Budgetforslag 2016

Bilag 1 Budgetforslag 2016 Bilag 1 Budgetforslag 2016 Hovedoversigt... 2 Noteoversigt... 3 Budgetforslag 2016... 8 Visioner... 8 Nye aktiviteter inden for forretningsområde bus... 9 Nye aktiviteter inden for forretningsområde flextrafik...

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013, sept, revideret Favrskov Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 15.794.551 15.905.000 15.779.000 15.209.000-570.000

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.051.000 (bilag 2) Indtægter -1.208.010-1.291.000-1.146.000 Regionalt

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Total - netto Ringkøbing-Skjern Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 26.036.390 25.424.000 25.784.000

Læs mere

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009

Økonomirapport 2009.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2009 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. marts 2010 JWI 06 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 tages til efterretning og godkendes som gældende forventninger

Læs mere

Forslag til Budget 2017-1. behandling

Forslag til Budget 2017-1. behandling Forslag til Budget - 1. behandling Lemvig Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept. Budget, revideret Budget Samsø Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 5.418.351 5.381.000 5.059.000

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring i Politisk høring Regnskab 2013 Odder Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 6.392.926 6.658.000 6.405.000 (bilag 2) Indtægter -1.347.542-1.264.000-1.280.000 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 5.045.384 5.394.000

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring

Forslag til Budget 2016 - Politisk høring Forslag til Budget - Politisk høring Busdrift Handicapkørsel Kan-kørsel Billetkontrol Trafikselskabet Letbanesekretariatet Aarhus Kommune Regnskab 2014 Budget Budget Udgifter 396.826.573 462.536.000 469.492.000

Læs mere

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014

Budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 12. september 2014 Regnskab 2013 2014 2015, juni 2015, sept Difference Horsens Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 45.284.339 46.600.000 46.977.000 47.080.000

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Sydtrafik. Kontoplan - Sydtrafik m dimensioner 19-07-2011 14:01:17. Kontonummer G1 800 INDTÆGTER G2 901 BILLETSALG I BUSSEN

Sydtrafik. Kontoplan - Sydtrafik m dimensioner 19-07-2011 14:01:17. Kontonummer G1 800 INDTÆGTER G2 901 BILLETSALG I BUSSEN G1 800 INDTÆGTER 1 G2 901 BILLETSALG I BUSSEN G3 010 BILLETTER OG KORT G4 001 SYD G5 001 BENT THYKJÆR 903 95 302-09 G5 002 ARRIVA SKANDINAVIEN 903 95 304-03 G5 003 IVERSEN BUSSER 903 95 306-08 G5 004 BAJSTRUP

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 28. februar 2014 kl. 12.00 13.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Der serveres en let frokost ved mødestart

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Sønderjyllands Brandvæsen Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016...

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik. Referat Dato: 28. maj 2015 Initialer: ug Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00 9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Øvrige: Jan Riber

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 22. maj 2015 kl. 9.00-9.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa Kommune

Læs mere

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011.

At Estimat 4, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat for 2011. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 2. februar 2012 Mads Lund Larsen 05 Økonomirapport 2011.4 (Estimat 4, 2011) Indstilling: Administrationen indstiller, At Estimat 4, 2011 tages til efterretning

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november 2014 kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Aarhus, 14. november Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 21. november kl. 13.30 NU Park, Nupark 51, 7500 Holstebro Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-14 Dato: 28. august 2014 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 12. september 9.30 12.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

Budget 2015 i Administrativ høring

Budget 2015 i Administrativ høring Budget 2015 i Administrativ høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Norddjurs Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.612.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015.

at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning til resultatet for 2015. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Henrik Visborg Thune 05 Estimat 2 2015 Indstilling: Administrationen indstiller, at Estimat 2 2015 godkendes som gældende forventning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Norddjurs Kommune Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.995.377 15.540.000 14.834.000 (bilag 2) Indtægter -1.187.474-1.350.000-1.192.000 Regionalt

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance Midtjysk Brand & Redning Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014. Åbningsbalance ## Beredskab Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Åbningsbalance ## Beredskab Indholdsfortegnelse Fællesskabsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Fællesskabets åbningsbalance pr. 1. januar 2016... 6 Åbningsbalance...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik. Dagsorden Dato: 4. september 2015 Initialer: ug Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 11. september 2015 kl. 12.00 14.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jesper

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 03.04.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 20. april 2012 kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ikast-Brande Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 14.968.129 14.970.000 15.300.000 Indtægter 0 0 0 Regionalt tilskud 0 0 0 Netto 14.968.129

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for regnskabsåret for DBU Sjælland. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Jeg anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015

Revideret budget 2015 vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar 2015 Revideret budget vedtaget af Midttrafiks bestyrelse den 6. februar Regnskab 2013 Budget 2014 Budget, sept Budget, revideret Aarhus Kommune Difference Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000

Læs mere

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune

Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Notat: Overslag over gratis kørsel i Tønder Kommune Den 14. januar blev der afholdt møde mellem Sydtrafik og Tønder Kommune vedr. gratis kørsel for skolesøgende elever under 18 år. På mødet blev det besluttet

Læs mere

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Gentofte Kommune. 29. april 2014. Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Gentofte Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Gentofte Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben tillægsdagsorden. til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben tillægsdagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik 23. marts 2012 kl. 09.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Forslag til takstnedsættelser 1 1 1-25-1-11

Læs mere

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005

Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Foreningen Esrum Vandværk a.m.b.a. Resultatopgørelse for perioden 1/1 2005-31/12 2005 Balance pr. 31/12 2005 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Anvendt regnskabspraksis Side 3 Påtegning bestyrelsen 4 Revisionspåtegning

Læs mere

Budget 2015 i Politisk høring

Budget 2015 i Politisk høring Budget 2015 i Politisk høring Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Aarhus Kommune Busdrift (bilag 1) Udgifter 457.397.351 469.586.000 472.527.000 (bilag 2) Indtægter -286.708.000-279.334.000-282.345.000

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune

Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Notat: Udvidet gratis transport i Tønder Kommune Dato: 11. juni 2014 Journal nr.: 50-50-01-1-09 Kontaktperson: Andreas Hårde Baggrund Tønder Kommune har bedt om en redegørelse for mulighederne for at gennemføre

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-12 Dato: 23.11.2012 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 30. november 2012 kl. 10.00-11.00 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk

Maj 2014 LEDELSES RAPPORT. midttrafik.dk Maj 214 LEDELSES RAPPORT midttrafik.dk 1 MIDTTRAFIKS LEDELSESRAPPORT MAJ 214 Ledelsesrapporten udgives ultimo måneden med data for foregående måned. Sygefravær opgøres med en måneds forsinkelse. INDHOLD

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Gribskov Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Gribskov Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR

JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR JOHN KRARUP NIELSEN, STATSAUTORISERET REVISOR DBU SJÆLLAND ÅRSREGNSKAB 01.11.2012-31.10.2013 BUDGET FOR PERIODEN 01.11.2013-31.10.2014 I N D T Æ G T E R Budget 2013/2014 t.kr. Kontingent 482 Turneringsvirksomhed

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-02-04-1-07 12.09.2007 Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Referat Tid: Mandag, den 10. september 2007 kl. 14.00 16.00 Sted: Vejen Handelsskole, Jyllandsgade 11, 1. sal, 6600 Vejen

Læs mere

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1.

Det samlede regnskab, inklusiv de generelle regnskabsprincipper fremgår af publikationerne 2012 Årsregnskab og 2012 fordelingsregnskab 1. Til Køge Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 23. april 2013 Køge Kommune - Følgebrev til regnskab 2012

Læs mere

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008

Økonomirapport 2008.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet for 2008 Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 JWI 07 Økonomirapport.5 Indstilling: Direktionen indstiller, at Økonomirapport.5 godkendes som gældende forventninger til resultatet

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013

Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Himmelbjerg Golf Club CVR-nr. 26 82 46 13 Årsrapport

Læs mere

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn

Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn Fyns Amt 8. maj 2006 Vejvæsenet 8-16-84-3-2006 JGH Notat Budget 2007 for trafikselskab Fyn 1. Udgangsbudget I bilag 1 er vist udgangsbudget 2007 for trafikselskab Fyn. De samlede udgifter i 2007 for både

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering:

Tabel 1: Københavns Kommunes tilskud fordelt på poster i perioden fra Regnskab 2009 til Regnskab 2011, inklusiv efterregulering: Til Københavns Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 FKY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 11. maj 2012 Københavns Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-10-08 Dato: 05.12.2008 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 11. december 2008 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012

Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. handicapkørsel Regnskab 2012 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Regnskab 2012 6. december 2013 3 Nøgletal for offentlig buskørsel, ekskl. Indhold Indhold Udvikling i den offentlige buskørsel 5 Offentlig buskørsel, regnskab

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg. i Rødovre-Hvidovre Provsti. i Hvidovre, Rødovre kommuner. Myndighedskode 4420. CVR-nr. ÅRSREGNSKAB for Rødovre-Hvidovre Provstiudvalg i Rødovre-Hvidovre Provsti i Hvidovre, Rødovre kommuner Myndighedskode 4420 CVR-nr. 21320188 Årsregnskabet indeholder: Provstiudvalgets erklæring Provstiudvalgets

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013

Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 ULLERØD VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 34 01 88 47) Tulstrupvej 4 3400 Hillerød Årsrapport for 2013 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. april 2014

Læs mere

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab

regnskab 11 fsb årsberetning 2013 regnskab regnskab 11 fsb årsberetning regnskab ledelsesberetning Ledelsesberetning Årets resultat udviser et overskud på 4,6 mio. kr. Egenkapitalen udgør ved årets udgang 415 mio. kr. mod 417 mio. kr. ved udgangen

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab

Den anvendte regnskabspraksis, der ligger til grund for Movias årsrapport og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 27. februar 2014 Mads Lund Larsen 04 Årsrapport 2013 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: Den anvendte regnskabspraksis,

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia Til Frederikssund Kommune Sagsnummer Sagsbehandler STY Direkte 36 13 15 89 Fax - STY@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 14. maj 2012 Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia

Til Ishøj Kommune. 29. april 2014. Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab 2013 for Trafikselskabet Movia Til Ishøj Kommune Sagsnummer Sagsbehandler FKY Direkte +45 36 13 15 55 Fax 36 13 18 96 fky@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 29. april 2014 Ishøj Kommune - Følgebrev til regnskab

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere