Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: CR/BEP. Regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde, den 24. april 2014 Dagsordensnr.: 23/14, bilagsnr.: 1 J.nr.: 50-08-2-13 CR/BEP. Regnskab 2013"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab 213 1

2 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Driftsregnskab 1. januar december 213 Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kr. kr. kr. Driftsindtægter Aconto finansieringsbidrag fra region og kommuner excl. finansiering Rejsekort - Bus Tog Handicapkørsel Kommunal flextrafik Siddende patientbefordring Mer-/mindrefinansieringsbidrag fra region og kommuner Bus indtægter: Billetsalg i bussen Ungdomskort/HyperCard/Udd.kort Skolekort og friskolekort Fælles billetindtægter Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Billetsalg udenfor bussen Nettoindtægt nabotrafikselskaber Betaling fra DSB/Arriva Kompensation fra Trafikministeriet Diverse fællesindtægter Tog: Vestbanen Handicapkørsel: Handicapkørsel: Trafikinformation Fælles driftsudgifter Rejsekort Markedsføring Kvalitet og udvikling Flextrafik Kommunal flextrafik Driftsindtægter i alt Driftsudgifter Bus udgifter: Drift af busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Bus fælles driftsudgifter: Samarbejde Tog Vestbanen Handicapkørsel Handicapkørsel Flextrafik Siddende patientbefordring: Siddende patientbefordring Fælles administration: Administration Driftsudgifter i alt Driftsresultat før finansiering Rejsekort finansiering Renter m.v. Forrentning lånekapital Rejseplanen Forrentning og afdrag kompensationsbeløb Forrentning midlertidig lån Rejsekort Forrentning ansv. lånekapital Rejsekort Resultat i alt tegnforklaring: - = indtægter + (blank) = udgifter 2

3 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 Balance pr. 31. J.nr.: Aktiver december 213 Primo 213 Ultimo 213 kr. kr. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver Biler SMS Billetsystem Rejsekort Materielle/Immaterielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver under udførsel Rejsekort Anlægsaktiver under udførsel i alt Finansielle anlægsaktiver Aktier i Rejseplanen A/S Aktier i Rejsekort A/S Aktier i Vestbanen Ansvarlig lånekapital i Rejseplanen A/S Ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Gældsbrev delingsaftale for Ribe amt Renter ansvarlig lånekapital Rejsekort A/S Finansielle anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Kortfristede tilgodehavender Debitorer Likvide aktiver Skyldig vedr. byrdefordeling Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Saldo primo Tilgang Kapitaltilførsel til investering Rejsekort Årets resultat Afgang Hensættelser til feriepenge- og pens.forpligtigelse Kursregulering aktier Afskrivning Rejsekort Egenkapital i alt Hensættelser Pensionsforpligtelse vedr. tjenestemænd Hensættelser i alt Langfristet fremmedkapital Gældsbrev Vestbanen Langfristet fremmedkapital i alt Kortfristet fremmedkapital Hensættelser - Busstationssagen Hensættelser - Kundeundersøgelse 2. Hensættelse - Flere passager med bussen Hensættelse - Realtid Rejsekort - Kommunekredit Skyldige omkostninger Syddanmark - Regnskab 212 Skyldig vedr. byrdefordeling Kreditorer Mellemregning med Syddanmark Mellemværende vedr. foregående/følgende år netto Feriepenge forpligtigelse Kortfristet fremmedkapital i alt Passiver i alt

4 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Eventual forpligtigelse. Sydtrafik har indgået kontrakter med vognmænd, lejekontrakter mv. med en årlig forpligtelse i størrelsesorden 578,3 mio. kr. Kontrakterne er indgået med varierende løbetid og udløber i perioden Sydtrafik har pr kontrakter med følgende: Udløb ved køreplanskiftet sommeren 214: Thykjær, + Tide Bus, + Grindsted Tide Bus, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 215: Tide Bus, + Holsted/Rødding Thykjær, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 216: Tide Bus, Rutebilselskabet, Rødekro Udløb ved køreplanskiftet sommeren 217: Pan Bus, + + (Nu Arriva) Rutebilselskabet, Tide Bus, Udløb ved køreplanskiftet sommeren 218: Thykjær, bybusser Udløb ved køreplanskiftet sommeren 219: Rutebilselskabet, Thykjær, Vojens/Gram Udløb ved køreplanskiftet sommeren 22: Tide Bus, Bybusser Thykjær, Kongeå Udløb ved køreplanskiftet sommeren 221: Tide Bus, Bybusser Blåvandshuk Turisttrafik, De Blå Busser, rute 144 Udløbskontrakter for rutebilstationer , hvorefter kontrakten kan opsiges med 1 ½ års varsel.,,,, Ribe,, Grindsted og Ølgod med et halvt års varsel. 4

5 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Rejsekort A/S Eventual forpligtelse: Sydtrafik forventes at skulle yde et kapitalindskud i perioden på 29,6 mio. kr. Heraf er der i 211 indskudt 6,1 mio. kr. i ny ansvarlig lånekapital. I 212 er der indskudt 11,7 mio. kr. i ny aktiekapital og i april 214 indskydes yderligere 3,6 mio. kr., hvorefter der samlet set er indskudt 21,4 mio. kr. Sydtrafik havde i 213 en transportforpligtigelse på ,27 kr. Arriva Tog (Vestbanen) Ny kontrakt udløber 218 eller evt. med mulighed for forlængelse til december 22. Flextrafik Rammeaftale for afregning af Flextrafik mellem Sydtrafik, FynBus og Midttrafik. Aftalen kan opsiges med 12 mdrs. varsel til 1. marts eller efter gensidig aftale. 5

6 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Finansieringsbidrag region og kommuner Udgifter Forskydning feriepengeforpligtigelse Forskydning tjenestemandspension Forrentning af lånekapital Rejsekort Udgifter i alt Netto indtægter Renteindtægter Forrentning lånekapital Rejsekort Forrentning kompensationsbeløb Indtægter i alt Netto driftsudgift Indbetalt acontobidrag fra region og kommuner Merfinansieringsbidrag fra region og kommuner kr. kr. tegnforklaring - = indtægter + (blank) = udgifter 6

7 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Ledelsens påtegning Undertegnede har dags dato aflagt årsregnskabet for 213 for Sydtrafik. Årsregnskabet bygger i al væsentlighed på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriet Budget- og Regnskabssystem for kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. 24. april 214 Lars Berg Direktør Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen for Sydtrafik har i dag behandlet og vedtaget årsregnskabet for regnskabsår april 214 Jesper Frost Rasmussen Formand Jan Riber Jakobsen Bestyrelsesmedlem Allan Skjøth Bestyrelsesmedlem Poul Rosendahl Bestyrelsesmedlem Preben Friis-Hauge Næstformand Knud Erik Langhoff Bestyrelsesmedlem Jørgen Bruun Bestyrelsesmedlem Karsten Uno Petersen Bestyrelsesmedlem Peder Hummelmose Bestyrelsesmedlem 7

8 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 alruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen (ikke fordelt) Bybusser salg i bussen (ikke fordelt) Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser Billetsalg udenfor bussen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint) Rejsekortbillettering Salg af Rejsekort Rekvisitioner Ungdomskort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Ungdomskort Ung samt uden udd./hypercard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Folkeskolekort Friskolekort Fælles billetindtægter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Institutionskort Årskort DSB (og grupperejser udgået jan. 212) Refusion af billetter Militærkort Blindekort Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Nettoindtægt nabotrafikselskaber Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort Betaling fra DSB/Arriva Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kompensation for indtægtstab ved togoperatørrejser Kompensation for indtægtstab ved trafikselskabsrejser Tog Provision fra DSB/Arriva Kompensation fra trafikministeriet for ændring af aldersgrænser Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kompensation aldersgrænse 16 år Kompensation aldersgrænse 12 år Diverse fællesindtægter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kontrolafgifter Post Bod/bøder

9 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Bus udgifter Drift af busruter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 alruter Bybusser Lokalruter Flextur, kørselsudgifter Ikke kontraktkørsel (fast dublering) Teletaxi, kørselsudgifter Tilkalderuter, kørselsudgifter Chaufførfaciliteter Takstsamarbejde med private busruter Drift af busruter med flere trafikselskaber Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Midttrafiks kørsel hos Sydtrafik Sydtrafiks kørsel hos Midttrafik Bus fælles driftudgifter Trafikinformation Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 kundecenter busterminal og rutebilstation busstation busstation busstation busstation Oplysningstjeneste Stoppesteder Rejseplanen Fremstilling af køreplaner Tjenestebiler Fælles driftsudgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Billetteringssystemer Rejsegaranti Passagertællinger Rejsekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Chaufføruddannelse Vedligeholdelse Drift Rejsekort Omsætningsafgift Rejseafgift Distributionsafgift Køb af kort Datawarehouse/Rejsedata Drift af CWS 19. Trapeze/EOD data 153. Drift af WIFI Testinstallation PBS driftudgifter Afvikling af billetteringsudstyr Markedsføring Installation ved udbud Markedsføring Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Markedsføring Sydtrafik Markedsføring X-bus Kvalitet og udvikling Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kundeundersøgelser Kvalitet og udvikling Samarbejde Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Bus & Tog samarbejde Trafikselskaberne i Danmark Ankenævn

10 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Tog Indtægter Vestbanen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kontant billetsalg Rejsekort Mobilbillet Ungdomskort/Hypercard/Udd.kort Skolekort Udgifter Vestbanen Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Rejsekortudgifter vedr. tidligere år Driftsaftale med Arriva Tog Passageraftale Sydtrafik driftstilskud Refusion af baneafgifter Refusion af togleje Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (Arriva) Vedligeholdelse af Rejsekortudstyr (East-West) Rejsekort rejseafgift 7. Rejsekort omsætningsafgift 12. Finansiering (ens nettofinansiering) Supplerende togbusser Rejsekortudstyr strømforbrug Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Egenbetaling Handicapkørsel udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kørselsudgifter (handicap) Kørsel uden for kontrakt Ikke kommunespecifikke udgifter Refusion i forbindelse med klager Flextrafik Flextrafik udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 FlexDanmark fællesudgifter FlexDanmark selskabsspecifikke Samarbejdsaftaler og drift Konsulenter Flextrafik Kommunal Flextrafik Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Drift (kommunal Flextrafik) Adm.bidrag til Flextrafik (Fordeling af Flextrafik udgifter) Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Adm. bidrag til Flextrafik (Flextur) Adm. Bidrag til Flextrafik (Tilkalderuter) Adm. Bidrag til Flextrafik (Handicap) Adm. Bidrag til Flextrafik (Kommunal Flextrafik) Siddende patientbefordring Siddende patientbefordring Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Øvrig administration Sydtrafik administration Udgifter betalt til øvrige parter

11 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab Forretningsområder Fælles administration Administration Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 It Personale inkl. Kursus og rejser (befordring) Lønsumsafgift Ejendom, inkl. rengøring Konsulenthjælp m.m Kontorhold Inventar Præsentation og møder Bestyrelsen/repræsentantskab Overhead fra Kundecenter og Siddende patientbefordring Fordeling af administration Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Busdrift (=83,8) Tog (=1,6 % ) Handicapkørsel/Flextrafik (=14,6 % ) Finansiering og hensættelser Finansiel udgifter Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Renteudgifter Gebyrer Delingsaftale - renteudgifter Delingsaft. - afdrag(opkr. særskilt) Fælles finansindtægt Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Renteindtægter Rykkergebyr Delingsaftale - renteindtægter Delingsaft. - afdrag(opkr. særskilt) Hensættelser Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Tjenestemandspension Feriepengeforpligtelse Driftsresultat Disponeres således Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Feriepenge forpligtigelse Pensionsforpligtigelse Tilskrevne, men ikke indbetalte renter af Sydtrafiks andel i ansvarlig lånekapital i Rejsekort A/S Finansiering investeringsregnskab 213 Investering Rejsekort Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Vestbanen Investering Investering

12 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Bemærkninger til regnskab 213. Hovedtallene for regnskab 213 er: 1. kr. Regnskab 213 Finansieringsbidrag Indtægter ekskl. finansieringsbidrag Driftsudgifter Finansiering Budget 213 Regnskab 212 * * Der er tillagt ekstra indbetalte acontobidrag i forhold til budgettet på i alt 1,1 mio. kr., som er indbetalt af kommune med 1,2 mio. kr. og af kommune med,3 mio. kr. Afregnede acontobidrag i regnskabet Der er i regnskabet følgende poster, som kun er afregnet med acontobeløb: Afregning med Midttrafik. Der er foretaget endelig afregning for 212, og der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i 214. Der er indgået aftale med Midttrafik om, at endelig afregning først foretages efterfølgende år, og der i året opkræves a conto. Afregning med Arriva/DSB. Med DSB er der foretaget endelig afregning vedr. 212 for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget, da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 213. Afregningen med Arriva afventer ligeledes afklaringen mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 212 og foreløbig for 213 ikke er medtaget. Bemærkninger til de enkelte noter Finansieringsbidrag og kommuner Udover resultatopgørelsen, omfatter finansieringsbidraget tillige forrentning af ansvarlig lånekapital for Rejsekort A/S og renter vedr. delingsaftale samt renteindtægter (ca.,3 mio. kr.). Den samlede resultatopgørelse viser et behov for et merfinansieringsbidrag fra og kommuner på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det opkrævede tilskud på i alt ca. 627 mio. kr. excl. bidrag til Rejsekort og afdrag på delingsaftaler. Merfinansieringsbehovet er fordelt med en mindrebetaling på ca. 8,2 mio. kr. til en vedr. bus- og togdriften og en efterbetaling på ca. 7,4 mio. kr. vedr. Siddende Patientbefordring, medens kommunerne under ét skal efterbetale ca. 2,1 mio. kr. (Der henvises til samleskemaet Finansiering Regnskab 213 og oversigterne for en og de enkelte kommuner). 12

13 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Indtægter: Forretningsområde Bus I løbet af 213 er Rejsekort implementeret i hele Sydtrafiks område, afsluttende med takstområde Syd 1. december. Som følge af langsommere implementering af rejsekortet og forlængelse af salg og brug af klippekort, har der været en anderledes fordeling mellem salgskanalerne. Som følge af ovenstående, har der været et ønske om at anvende en anden forholdsmæssig fordeling af indtægterne på forretningsområde Bus end de godkendte finansieringsprincipper for budget 213. Der blev på Bestyrelsesmødet den 2. februar 214 og efterfølgende Repræsentantskabsmøde den 28. februar 214 besluttet at anvende følgende fordeling: Indtægter i regnskab 213 der er påvirket af omfordelingen, som følge at de nye salgskanaler sms/mobil og rejsekort, fordeles samlet med samme relative fordeling som de var fordelt i regnskab 212. Øvrige indtægter fordeles efter gældende finansieringsprincipper. Nedenstående tabel viser udvikling i indtægter og passagerer i busserne. Indtægter Regnskab 213 Regnskab 212 Regnskab 211 Busruter (1 kr.) Passagertal Billetsalg i bussen Indtægterne på busruterne er ca. 41 mio. kr. større end forventet i budget 213, og ca.,1 mio. kr. større end det forventede regnskab 213. Forskellen i forhold til budget 213 skyldes, at Rejsekort løbende er blevet indført i 213, og salg af klippekort først er stoppet pr. 15. september 213. Billetsalg udenfor bussen Indtægterne på billetsalg udenfor bussen er samlet set ca. 55 mio. kr. lavere end det oprindelige budget og ca. 1,6 mio. kr højere end det forventede regnskab 213. Der har været et øget salg på kortsalgsstederne, som blandt andet skyldes at der efter indførelse af Rejsekort ikke kan købes klippekort i busserne i de områder, hvor Rejsekort er implementeret, samt klippekort er udfaset senere end oprindeligt planlagt. Der er i 213 solgt sms billetter og mobilbilletter, udviklingen har i løbet af året været som nedenstående tabel viser. Antal solgte smsbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Antal solgte mobilbilletter: Jan. Febr. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec Aug. Sept. Okt. Nov. Dec

14 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Der har i 213 været et salg af rejser på Rejsekort på ca. 9,9 mio. kr. HyperCard og Uddannelseskort Salg af Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er ca. 2,9 mio. kr. højere end budgettet og ca. 2,7 mio. kr. højere end forventet regnskab 213. På salg af Ungdomskort/HyperCard er der en merindtægt på ca.,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2,2 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. I forbindelse med udarbejdelse af forventet regnskab 213, var afregningen for 3. og 4. kvartal ikke afsluttet endnu. På Voksen Ungdomskort/Uddannelseskort er der en større indtægt på ca. 2, mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Da eleverne ved indførelse af Ungdomskort/HyperCard har mulighed for at køre gratis indenfor takstområdet i både bus og tog (kaldet fritidsrejser) modtager den udstedende trafikoperatør en kompensation for denne merkørsel pr. måneds-hypercard. Der har i 213 været forhandlinger omkring kompensationen, hvor det har vist sig at Sydtrafik var blevet overkompenseret, derfor er der sket en regulering i 213. Reguleringen vedrører også kompensation udbetalt i 212. Kompensationen for fritidskørsel på HyperCard er medregnet under indtægter i busserne. Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i årene 212 og 213. Antal udstedte kort Regnskab 213 Regnskab 212 Ungdomskort/HyperCard Ungdomskort/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Skolekort dækker over kort til folkeskole- og friskoleelever samt elever på de tyske skoler. Indtægterne på skolekort til folkeskolerne er ca. 3,2 mio. kr. lavere end budgettet og,8 mio. kr. lavere end forventet regnskab 213. Afvigelsen skyldes dels, at der i budget 212 var indregnet en forhøjelse af indtægterne for skolekort vedr. kommune, som ikke blev nået. Denne forhøjelse har så været videreført i budget 213, og dels at kommune har hjemtaget en del af skolekørslen, som så har bevirket at der ikke er udstedt så mange skolekort som forudsat i budgettet. Indtægterne på friskolekort er ca.,4 mio. kr. lavere end budgettet og ca.,2 mio. kr. højere end forventet regnskab 213. I forbindelse med gratiskørsel af skoleelever i, og kommuner er der ingen ændring i indtægten, idet kommunernes betaling for skolekortene er fastholdt på samme niveau som før indførelsen af gratiskort. Der er indregnet en indtægt til en for brug af skolekort på regionale ruter på ca. 1,7 mio. kr. Der er i regnskab 213 indregnet en ændret fordeling af friskolekort for regnskab 212. Som betød, at kommuner med gratis skolekort blev tildelt en større indtægt end de reelt skulle have haft. drejer det sig om ca.,7 mio. kr. der fordeles til kommuner uden gratis skolekortsordning. 14

15 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Skolekort er fordelt ud fra det faktisk fakturerede, bortset fra skolekort til Vestbanen og til zoner der udelukkende betjenes af regionale ruter (jf. finansieringsprincipperne). Nedenstående tabel viser antal udstedte kort i de forskellige skoleår. Antal udstedte kort 213/ / /212 Folkeskolerne * Friskolerne Tyske skoler *Tallene indeholder det fastholdte antal udstedte kort for, og kommuner. Fælles billetindtægter Fællesbilletindtægter omfatter institutionskort, refusion af billetter, militærkort og blindekort. Der er en lavere indtægt på ca.,9 mio. kr. i forhold til budget 213 og ca.,2 mio. kr. lavere end forventet regnskab. Afvigelsen skyldes hovedsagligt, at der er refunderet kort for ca.,8 mio. kr. mere end budget 213 og ca.,2 mio. kr. mere end forventet regnskab 213, som skyldes udfasning af klippekort/chipkort. Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg af togrejser til DSB/Arriva er en udgift placeret under indtægter. Posten dækker over, at der anvendes Sydtrafik billetter i togene i Bus og Tog samarbejdet. Regnskab 213 er ca.,4 mio. kr. højere end budget 213 og ca.,9 mio. lavere end forventet regnskab. Der er i 213 foretaget endelig afregning for 212 med DSB for takstområderne Øst og Vest, hvorimod takstområde Syd ikke er medtaget da der afventer afklaring mellem DSB og Arriva. Det samme gør sig gældende for foreløbig afregning for 213. Afregningen med Arriva afventer afklaring mellem DSB og Arriva, hvorfor endelig afregning for 212 og foreløbig for 213 ikke er medtaget. Nettoindtægter nabotrafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 212. Der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i regnskab 214. Der er ikke lavet en fordeling mellem Fynbus og Sydtrafik, da der i 27 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er en, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Ungdomskort/HyperCard og Uddannelseskort er fordelt efter en konkret opgørelse til/fra Midttrafik. Betaling fra DSB/Arriva DSB og Arriva kompenserer, jfr. Bus og Tog samarbejdet, Sydtrafik for den del af rejsen, der foretages i tilslutningsbusser på togbilletter (efter omstigning). Dette er delt op i rejser, der foretages over en takstgrænse, og rejser der foretages indenfor et takstområde. Sydtrafik kompenseres ligeledes for Tog+ billetter, hvilket vil sige billetter, der er købt til at dække både en togstrækning og en busstrækning. Der er foretaget endelig afregning for 212 som udviste en tilbagebetaling på ca.,1 mio. kr. Ved budgetlægningen for 15

16 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: , var der forudsat at implementering af rejsekort var sket tidligere, hvorfor denne store afvigelse i forhold til budgettet. Kompensation fra Trafikministeriet Kompensationen gives for, at aldersgrænsen for børn er hævet fra 12 til 16 år, at der kan medtages to børn under 12 år gratis med en voksen samt, at der kan medtages et barn gratis pr. betalende barn. Der er en merindtægt på ca.,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Kompensationen er et fast beløb, der pristalsreguleres. Diverse fællesindtægter Diverse fællesindtægter omfatter kontrolafgifter, post, bod/bøder og bod ved strejker. Der har været en merindtægt på bod/bøder på ca.,2 mio. kr. i forhold til budgettet. Drift af busruter Der er en merudgift på ca. 5, mio. kr. i forhold til budgettet på driften af busruter. I regnskab 213 er køreplantimerne steget med timer, i forhold til budget 213. Af væsentlige ændringer kan nævnes at en indlagt rammebesparelse i budget 213 ikke er blevet udmøntet fuldt ud. Disse meromkostninger beløber sig til en merudgift på ca. 5,5 mio. kr. Den gns. pris pr. køreplantime i regnskab 213 er faldet med 1,32 kr. i forhold til budget 213, hvilket medfører en mindreudgift i regnskabet på ca. 1,1 mio. kr. Satsudviklingen fra 212 til 213 blev indregnet i budgettet med 2,2 % medens den faktiske satsudvikling blev 2, %. Udvikling i køreplantimer og den gns. køreplantimepris: Regnskab 213 Budget 213 Regnskab 212 Kørselsudgifter excl. ikke kontraktkørsel Køreplantimer excl. ikke kontraktkørsel Gns. pris pr. kpl.time ,12 65,44 635,92 16

17 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Indeks for A- og B- kontrakter. Sept. 12 Marts 13 Sept. 13 Vægtet %-vise afvigelse Budget 186,5 187,9 189,4 188,2 2,2 forudsætninger Endeligt regnskab 187,7 188, , Indeks for kontrakter som reguleres efter omkostningsindeks: Vægtet %-vise afvigelse Budget 19,5,3 forudsætninger Endeligt regnskab 19,5,6 Drift af busruter med flere trafikselskaber Mellemregning med Midttrafik er nu endelig afregnet for 212. Der er foretaget en acontoafregning for 213, som vil blive endelig reguleret i regnskab 214. Endelig afregning for 212 betød netto regulering på ca.,1 mio. kr. Foreløbig afregning for 213 betød netto en merbetaling til Midttrafik på ca. 1,2 mio. kr. Afvigelsen i forhold til budget 213 på ca. 1,4 mio. kr. skyldes nedlæggelse af ruter. Der er ikke lavet en fordeling mellem FynBus og Sydtrafik, da der i 27 er indgået aftale om, at der ikke laves en fordeling, da det er en, der har det samlede økonomiske ansvar for ruterne. Trafikinformation Trafikinformationen omfatter kundecenter, busstationer, stoppesteder, rejseplanen, fremstilling af køreplaner og tjenestebiler. Der er en mindreudgift på kr. ca. 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet og en merudgift på ca.,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Der er afvigelser på enkelte poster. Afvigelsen på og busstationer på ca. 1,8 mio. kr. skyldes, at der i 213 er indgået aftale omkring driften mellem Sydtrafik, og kommuner. Kommunerne betaler for drift og leje af ventesal samt udendørsarealer. På stoppesteder er der en mindreudgift i forhold til budgettet på ca. 1,3 mio. kr. Der er på de øvrige poster samlet en mindreudgift på ca.,1 mio. kr. i forhold til budgettet. 17

18 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Fælles driftsudgifter Fælles driftsudgifter omfatter billetteringssystemer, rejsegaranti og passagertællinger. Der er samlet en merudgift på ca. 3,4 mio. kr. i forhold til budget. Afvigelsen er hovedsagligt på billetteringssystemer, som skyldes at udrulning af rejsekort ikke er sket som forventet i budgettet og dermed større udgifter til de gamle billetteringssystemer. Rejsekort Rejsekort blev fuldt implementeret i 213, men senere end forventet i budgettet. Dette har medført en mindreudgift på ca. 7, mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 2, mio. kr. i forhold til forventet regnskab. De største afvigelser i forhold til forventet regnskab er køb af kort samt markedsføring. Afvigelsen på markedsføring skyldes, at de fleste udgifter er dækket af Rejsekort A/S s markedsføringspulje. Markedsføring Markedsføring omfatter Sydtrafik og X-bus markedsføring. Der er samlet en mindreudgift på ca. 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet og et merforbrug på ca.,3 mio. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen på markedsføring x-bus skyldes dels en regulering for 212, og dels en nedsættelse af det kvartalsvise bidrag. Mindreforbruget i forhold til budgettet skyldes blandt andet, at aktiviteterne har været fokuseret på rejsekort markedsføring, udgiften til dette er ført under Rejsekort markedsføring. Kvalitet og udvikling Kvalitets- og udviklingsomkostninger dækker dels over nogle driftsmæssige opgaver og dels en række projektmæssige opgaver. Der har været en mindreudgift på ca. 1,2 mio kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Samarbejde Samarbejde omfatter Bus & Tog samarbejdet samt medlemsbidrag til Trafikselskaberne i Danmark og ankenævn. Der er en afvigelse på ca.,1 mio kr., som skyldes mindre bidrag til Trafikselskaberne i Danmark. Tog indtægter Der er en mindreindtægt på ca.,3 mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,2 mio.kr. i forhold til forventet regnskab. Afvigelsen er hovedsagligt på Ungdoms- og skolekort. Antallet af passagerkilometer på Vestbanen udviklede sig med et fald på 5,7 % fra pass.km i 211 til pass.km i 213. I 212 er der ikke talt hele året på grund tekniske problemer ved indførelse af et automatisk tællesystem, derfor sammenlignes 211 med 213. Udgifter Vestbanen Der er en mindreudgift på ca.,5 mio. kr. i forhold til oprindelig budget. Afvigelsen skyldes, at der ikke er tilbagebetalt rejsekortudgifter vedr. tidligere år. 18

19 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Handicapkørsel Indtægter handicapkørsel Der er en mindreindtægt på ca. 1, mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,1 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Selv om antallet af medlemmer er steget, er antallet af aktive brugere og det samlede turantal faldet. Nedenstående tabel viser udviklingen i antal medlemmer og ture Medlemmer i alt i perioden Medlemmer uden rejser i perioden Medlemmer, aktive i perioden Medlemmer i alt, pr ultimo år Antal ture pr. år Antal ture i gns. pr. aktivt medlem 2,8 21,8 26,3 Udgifter handicapkørsel Der er en mindreudgift på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgettet og ca.,5 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. Kørselsbehovet har ikke været i den størrelsesorden som forventet i budgettet. Flextrafik Udgifter Flextrafik Fællesudgifterne bliver indregnet som administrationsbidrag for Flextrafik. Administrationsbidraget fordeles henholdsvis til, flextur, tilkalderuter, handicapkørsel og kommunal flextrafik. Udgifter Kommunal Flextrafik I 213 var,, og med i ordningen. Der er en mindreudgift på ca.,8 i forhold til budgettet og ca.,4 mio. kr. mindre end forventet regnskab. Reelt er mindreforbruget større da kommunes kørselsudgifter ikke har været indregnet i det oprindelige budget. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. 19

20 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Siddende patientbefordring Udgifter siddende patientbefordring Der er et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. i forhold til budgettet og ca. 1,1 mio. kr. i fohold til forventet regnskab. Afvigelsen skyldes at kørselsbehovet ikke har været i den størrelsesorden som forventet. Samlet antal rejser (Fyn+Sydjylland) Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Investering Investeringer i Rejsekort A/S Investeringer og likvid beholdning indgår i balancens poster og den modtagne finansiering indgår som en særlig post under egenkapitalen. En beregnet rente af overskudslikviditeten indgår som en særlig reguleringspost i byrdefordelingen af rejsekort investeringer, således at de der har indbetalt den fulde andel i investeringsbehovet får godskrevet en rente af forskellen mellem indbetalingen og den forholdsmæssige andel af de foretagne investeringer. Tilsvarende belastes de øvrige ejere med et tilsvarende rentebeløb. Kapitaltilførslen er ikke sket i samme forhold som de enkelte ejeres andel af fællesomkostninger, idet Syddanmark og Kommune har indbetalt deres fulde andel af den samlede investeringsplan på 23,4 mio. kr. Kapitaltilførslen holdes derfor adskilt fra den øvrige egenkapital indtil investeringerne i Rejsekort A/S er tilendebragt og samtlige ejere har indbetalt deres respektive andele. Der er i regnskabsåret 213 foretaget afskrivninger, da systemet er taget i brug. 2

21 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Investering øvrige Investering øvrige omfatter tjenestebiler og mobilbilletsystem. Der er indkøbt 3 tjenestebiler i 212, som bliver afskrevet over 5 år. Mobilbilletsystemet er taget i brug i 212, og bliver afskrevet over 3 år. Fælles administration Administration Der er en merudgift på ca. 2, mio. kr. i forhold til budgettet og en mindreudgift på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til forventet regnskab. På grund af organisationsændringer har der været vakante stillinger, som ikke har været besat. Derudover har der i nogle tilfælde ikke været ansat vikar i forbindelse med sygdom. Lønudgifterne til kundecenter og Siddende patientbefordring bliver bogført under disse områder og der overføres overhead derfra til administrationsudgifterne. Administrationen opdeles i busdrift, Vestbanen og handicapkørsel efter antal årsværk, med henblik på fordeling i finansieringen: Årsværk i 213. Fordeling af administration Administration af busdrift Administration af Vestbanen Administration af flextrafik/handicapkørsel Andele i % Beløb 83,8 32,6 mio kr. 1,6,6 mio. kr. 14,6 5,7 mio. kr. Fordelingsprincipper Fordeling af indtægter mellem kommunerne og Syddanmark sker i regnskabet efter de principper, der er anvendt i oprindeligt Budget 213. Fordeling af udgifter for rutedriften sker med baggrund i fordeling af ruter - på den enkelte kommune henholdsvis Syddanmark jfr. Ruteoversigt i Budget 213. Fordeling af nettoudgifterne i handicapkørselsordningen, som alene fordeles til kommunerne inkl. administrationsbidraget, sker ud fra forbruget i den enkelte kommune. Nettoomkostningerne ved Vestbanen inkl. administrationsomkostninger fordeles alene til Syddanmark jfr. trafikselskabets vedtægt. 21

22 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Fordeling af administrationsomkostningerne sker ud fra tabellen over beregning af årsværk: Hovedadministration 83,8 % Vestbanen 1,6 % Handicapkørsel 14,6 % Fordeling af fællesomkostninger (83,8 %) sker ud fra henholdsvis køreplantimer hos den enkelte kommune og Syddanmark, i forhold til den i 213 faktisk anvendte fordeling af køreplantimetal. Fordeling af øvrige indtægter uden for bussen sker i forhold til det øvrige indtægtsniveau. Driftsresultatet disponeres således: I noten redegøres for disponeringen af årets driftsresultat. 22

23 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskabsprincipper: Generelt Trafikselskabet Sydtrafik er en offentlig virksomhed ejet af Syddanmark og de 12 kommuner i den jyske del af Syddanmark. Trafikselskabet er oprettet efter lov om Trafikselskaber iht. styrelseslovens 6, hvorfor regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og i al væsentlighed efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Driftsregnskab Der aflægges for 213 alene et udgiftsbaseret regnskab, jf. indenrigsministeriet orienteringsskrivelse af 2. december 21. Regnskabets primære funktion er, at kunne sammenholde regnskabet med budgettet, der er opgjort efter udgiftsbaserede principper. Indregning af indtægter, udgifter og omkostninger. Indtægter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, jf. transaktionsprincippet. Driftsudgifter i regnskabsopgørelsen indregnes så vidt muligt i det regnskabsår de vedrører, forudsat at de er kendte for selskabet inden udløbet af supplementsperioden. Anlægsudgifter indregnes i regnskabsopgørelsen i det regnskabsår, hvori anlægsudgiften afholdes. I driftsregnskabet afskrives første gang på et aktiv i det regnskabsår, hvori aktivet er anskaffet og taget i brug. Bemærkninger til regnskabet. Styrelsesloven fastsætter, at årsregnskabet i fornødent omfang skal være ledsaget af bemærkninger, navnlig vedrørende væsentlige afvigelser mellem budget- og regnskabsbeløb. Balancen Formålet med balancen er at vise selskabets aktiver og passiver opgjort henholdsvis ultimo og primo regnskabsåret, idet der ved passiver forstås summen af egenkapital og forpligtelser. Der er af Økonomi- og Indenrigsministeriet fastsat formkrav til, hvordan balancen skal udarbejdes. Materielle/Immaterielle anlægsaktiver. Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til kostpris og afskrives over den forventede levetid. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet tages i brug. Aktiver med en levetid på 1 år eller derunder samt aktiver under 1. kr. afskrives straks. 23

24 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Udgifter på 1. kr. eller derover og som medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer o. lign, som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Levetider: Indenrigs- og Økonomiministeriet Sydtrafik Inventar 5-1 år 5 år Biler 5-1 år 5 år IT-udstyr 3-5 år 3 år Rejsekort investering - 15 år Mobilbillettering - 3 år Såfremt der er afveget fra levetiderne udmeldt af Indenrigs- og Økonomiministeriet, er dette anført som note til anlægsnoten i regnskabet. Der afskrives ikke på materielle anlæg, der endnu ikke er taget i brug. Efter ibrugtagning påbegyndes afskrivning over anlæggets forventede levetid. Der foretages et helt års afskrivninger i anskaffelsesåret/ibrugtagningsåret. Der foretages ikke afskrivninger i afhændelsesåret. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender. Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Finansielle anlægsaktiver Aktier. Aktier optages i regnskabet med indre værdi. Egenkapital. Kommuner og region vil efter godkendelse af årets resultat modtage slutafregning for 213. Hensatte forpligtigelser. Forpligtigelser indregnes i balancen, når selskabet på balancedagen har en retslig eller faktisk forpligtigelse, som resultat af en tidligere begivenhed, og det er sandsynligt, at afviklingen heraf vil medføre et træk på de økonomiske ressourcer, således at der kan foretages en pålidelig beløbsmæssigt måling af forpligtigelsen. 24

25 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab 213 Samlet finansieringsoversigt Busdrift Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag busdrift Indbetalt aconto busdrift til regulering busdrift Tog Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag togdrift Indbetalt aconto togdrift til regulering togdrift Handicapkørsel Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag handicapkørsel Indbetalt aconto handicapkørsel til regulering handicapkørsel Kommunal Flextrafik Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Adm. bidrag til flextrafik Nettobidrag kommunal flextrafik Indbetalt aconto kommunal flextrafik til regulering kommunal flextrafik til Trafikselskabet ex. Patientbefordring Indbetalt aconto til Trafikselskabet til regulering Siddende Patientbefordring Regnskab 213 Indtægter Udgifter Administration Nettobidrag sid. Patientbefordr Indbetalt aconto sid. Patientbefordr til regulering sid. Patientbefordr Tilskudsbehov Køreplantimer Regnskab 213 Køreplantimer regionalruter Køreplantimer bybusser Køreplantimer lokalruter, telebusser og skoleruter Køreplantimer andre kørselstilbud Køreplantimer i alt

26 Bestyrelsesmøde, den 24. april 214 J.nr.: Regnskab 213 Finansieringsoversigt på områder Busdrift Bus indtægter Billetsalg i bussen Regnskab 213 alruter salg i bussen Lokalruter salg i bussen Bybusser salg i bussen Teletaxi, egenbetaling Tilkalderuter (Flextrafik) Flextur (Flextrafik) Hypercard fritidsrejser Billetsalg udenfor bussen Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar Regnskab Regnskab Kommunens køb af folkeskolekort Kommunens køb af friskolekort Regnskab Fælles billetindtægter Institutionskort Grupperejser Refusion af billetter Militærkort Blindekort Regnskab Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Tilbageførsel af salg til DSB/Arriva Regnskab Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar Nettoindtægt nabotrafikselskaber Indtægter fra andre trafikselskaber Indtægter til andre trafikselskaber Nettoindtægter fra Uddannelseskort Regnskab Kortsalg (klippekort og periodekort) Mobilbillettering (sms, rejsepoint, smartphone) Rejsekortbillettering Del sum Salg af Rejsekort Rekvisitioner Ungdomskort Ungdomskort Ung/HyperCard Ungdomskort Voksen/Uddannelseskort Skolekort og friskolekort Rettelse af fordeling i regnskab 212 Indgår som en del af model 4 jf. Repræsentskabsmøde den 28. februar

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10

Indholdsfortegnelse. Forord 5. Driftsregnskab 6. Balance 7. Eventual forpligtigelse 8. Finansieringsbidrag region og kommuner 10 REGNSKAB 2013 3 Indholdsfortegnelse Forord 5 Driftsregnskab 6 Balance 7 Eventual forpligtigelse 8 Finansieringsbidrag region og kommuner 10 Den uafhængige revisors erklæring 11 Ledelsens påtegning 13

Læs mere

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

INDHOLD SELSKABSOPLYSNINGER PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 2 INDHOLD 3: SELSKABSOPLYSNINGER 4: 4: 5: 6: 11: PÅTEGNINGER LEDELSENS PÅTEGNING BESTYRELSENS PÅTEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING LEDELSENS ÅRSBERETNING LEDELSENS ÅRSBERETNING HOVED- OG NØGLETAL

Læs mere

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Aarhus, 30. april 2015 Bilagssamling til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 8. maj 2015 kl. 13.00 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Årsregnskab 2014 for Midttrafik Godkendt på

Læs mere

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015

FynBus 18. marts 2015 Bestyrelsesmøde den 25. marts 2015 FynBus 18. marts 215 Bestyrelsesmøde den 25. marts 215 Bilag Årsregnskab iøvrigt Indhold: Bilag 1.1 Notat Årsregnskab Bilag 1.1.1 Bilag 1.1.2 Projektbeskrivelse Afgangstavler Projektbeskrivelse Reservations-

Læs mere

FYNBUS Regnskab 2009-1 -

FYNBUS Regnskab 2009-1 - FYNBUS - 1 - INDHOLD PÅTEGNINGER Ledelsens påtegning... 3 Bestyrelsens påtegning... 4 Revisors påtegning... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING Ledelsens årsberetning... 6 Selskabsoplysninger... 9 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Århus, den 30. april 2015 Bilag til dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik fredag den 8. maj 2015 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Punkt 2, bilag 1 Årsregnskab 2014 for Midttrafik

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2012 1. januar - 31. december CVR nr 29 89 65 69 Udarbejdet af Trafikselskabet Movia Ledelsessekretariat Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby

Læs mere

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00

Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Dagsorden Bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015, kl. 8.00 Mødet afholdes på Hotel Phønix, Bredgade 17, 9700 Brønderslev Dagsorden, bestyrelsesmøde i NT den 14. april 2015 Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse

Læs mere

Årsregnskab 2010 for Midttrafik

Årsregnskab 2010 for Midttrafik Årsregnskab 2010 for Midttrafik Godkendt på bestyrelsesmødet 17. juni 2011 CVR nummer: 29943176 Indhold 1. Indledning 2 2. Ledelsens påtegning 3 3. Den uafhængige revisors påtegning 4 4. Præsentation af

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik

Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Initialer: UG Repræsentantskabsmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Fredag, den 23. maj 2014 kl. 12.30 13.30 Sted: Hotel Skibelund Krat, Skibelund Krat 4, 6600 Vejen Medlemmer: Jan Riber Jakobsen, Aabenraa

Læs mere

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011

Bilagsoversigt. 11 Orientering om passagerindtægter januar-april 2011 Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet for 2010 1. Midttrafiks årsregnskab 2010 med revisionspåtegning 2. revisionsberetning

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Trafi kselskabet FynBus

Trafi kselskabet FynBus Trafi kselskabet FynBus ÅRSREGNSKAB 1 Indhold Påtegninger Ledelsens påtegning... Bestyrelsens påtegning... Revisors påtegning... Ledelsens årsberetning Ledelsens årsberetning... Selskabsoplysninger...

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-1-11 Dato: 18.05.2011 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Onsdag, den 25. maj 2011 kl. 14.00 16.00. Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul

Læs mere

Trafikselskabet Movia

Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia Årsregnskab 2009 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.movia.dk Indhold: 1. Indledning...

Læs mere

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense

FynBus bestyrelse. Dagsorden for møde. Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00. Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense FynBus 6. marts 2014 Bestyrelsesmøde den 13. marts 2014 FynBus bestyrelse Dagsorden for møde Torsdag, den 13. marts 2014 kl. 16.00-19.00 Mødet afholdes på Tolderlundsvej 9, Odense Deltagere: Formand Morten

Læs mere

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014

Trafikselskabet Movia. Årsrapport 2014 Trafikselskabet Movia Årsrapport 1. januar - 31. december CVR nr. 29 89 65 69 Udgivet af Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej 3 2500 Valby Telefon 36 13 14 00 www.moviatrafik.dk Movit-3042503 1.

Læs mere

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler

Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift bilagstitler Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler 1 Præsentation af Midttrafiks opgaver og udfordringer 1. Bestyrelsens arbejde 2 Revideret budget 2014 1. Forslag til revideret budget 2014 3 Tidsplan

Læs mere

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard

1. Trafikstyrelsens brev af 19. december 2012 om regulering af kompensation for indtægtstab vedr. HyperCard Bilagsoversigt Pkt. Dagsordensoverskrift og bilagstitler (klik på bilagstitlen) 1 Revideret budget 2013 1. forslag til revideret budget 2013 2 Orientering om evaluering af HyperCard kompensation 1. Trafikstyrelsens

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30

Aarhus, 19. juni 2015. Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Aarhus, 19. juni 2015 Bilagssamling til Åben dagsorden for møde i Bestyrelsen for Midttrafik den 29. juni 2015 kl. 09.30 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 12. juni 2015 1-21-1-14 Alexander Tranberg

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab

De anvendte regnskabsprincipper, der ligger til grund for Movias årsregnskab og fordelingsregnskab Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 4. april 2013 Mads Lund Larsen 04 Årsregnskab 2012 - afgivelse til revision Indstilling: Direktionen indstiller, at: De anvendte regnskabsprincipper,

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-1-13 Dato: 19.04.2013 Initialer: KIT Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Referat Tid: Fredag, den 19. april kl. 13.00 16.00 Sted: Mødelokale 4, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer: Poul Rosendahl

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik

Bestyrelsesmøde i Sydtrafik J.nr.: 00-01-06-5-09 Dato: 07.04.2009 Initialer: UG Bestyrelsesmøde i Sydtrafik Dagsorden Tid: Torsdag, den 16. april 2009 kl. 14.00 16.00 Sted: Mødelokale 5, Banegårdspladsen 5, 6600 Vejen Medlemmer:

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens

Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Aarhus, 2. maj 2014 Bilag til åben dagsorden til møde i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 9. maj 2014 kl. 11.45 Hotel Scandic, Bygholm Park Schüttesvej 6 8700 Horsens Vedr. punkt nr. 1 Bilag 1 KPMG Statsautoriseret

Læs mere

Anvendte regnskabsprincipper

Anvendte regnskabsprincipper Bilag 13.1 Anvendte regnskabsprincipper 107178-422269 Slettet: 4 Indsat: 4 Slettet: 5 Regnskabet aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Velfærdsministeriet

Læs mere

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr.

Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. Århus, 7. april 2009 Bilag til åben dagsorden til mødet i Bestyrelsen for Midttrafik fredag 17. april 2009 kl. 12.30 Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Vedr. punkt nr. 1 Århus, 7. april 2009

Læs mere