OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET"

Transkript

1 OMRÅDFORYLS FUGLKVARTRT 1

2 Hvad er en områdefornyelse? n områdefornyelse er en 5-årig helhedsorienteret indsats. Målet er at forbedre det fysiske, sociale og kulturelle miljø i et udsat kvarter. I København bliver et kvarter udvalgt til områdefornyelse efter socioøkonomiske og bygningsmæssige parametre. Der ses bl.a. på andelen af beboere uden for arbejdsmarkedet og antallet af små lejligheder med basale mangler som toilet og bad i kvarteret. n områdefornyelse tager udgangspunkt i kvarterets ønsker og en række kommunale strategier, politikker og mål. 2

3 IDHOLD ITRODUKTIO FORORD TKIK- OG MILØBORGMSTR FORORD FORM FOR STYRGRUPP OMRÅDFORYLS I FUGLKVARTRT FUGLKVARTRT VST IDSATSOMRÅD OMDALS AF STÆRVOMRÅDT IDSATSOMRÅD DT GRØ LØFT FUGLKVARTRT ØST IDSATSOMRÅD BYRUM IDSATSOMRÅD SKOL SOM DYAMO IDSATSOMRÅD SOCIALØKOOMISK VÆKSTZO FÆLLS IDSATSOMRÅDR I FUGLKVARTRT ØST OG VST IDSATSOMRÅD GRØ TAG IDSATSOMRÅD TRAFIKAALYS IDSATSOMRÅD FUGLFRØ - PUL TIL SMÅ, SIKR SUCCSR BYFORYLS - BHOV OG MULIGHDR SÅDA ARBDR VI SÅDA GORD VI FRM MOD KVARTRPLA D VIDR PROCS FTR KVARTRPLA R GODKDT OMRÅDFORYLSRS ORISRIG SAMARBD OG PARTRSKABR KOMMUIKATIO I FUGLKVARTRT ØKOOMI FORAKRIG - FRA IDSATS TIL BÆRDYGTIG UDVIKLIG VALURIG

4 ITRODUKTIO Kære Læser Du sidder med de endelige kvarterplaner for Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst og Områdefornyelse Fuglekvarteret Vest. Disse visionære og meget ambitiøse kvarterplaner er blevet til i samarbejde med lokale kræfter beboere, foreninger, skoler og erhvervsdrivende i Fuglekvarteret. Der er tale om kvarterplaner for to selvstændige områdefornyelser Fuglekvarteret Øst og Fuglekvarteret Vest. De to områdefornyelser er indbyrdes forbundne ved at have et fælles sekretariat, en fælles kommunal koordinationsgruppe og en fælles styregruppe. De to områdefornyelser omtales i dagligdagen med fællesbetegnelsen Områdefornyelse Fuglekvarteret, hvorfor dette navn også vil optræde her i kvarterplanerne. Fuglekvarteret Vest er afgrænset af Borups Allé, Hulgårdsvej, Frederikssundsvej og Mågevej. Indsatsområderne i Fuglekvarteret Vest er Omdannelse af Stærevejsområdet og Det grønne løft. Målet er at skabe bedre livskvalitet for områdets beboere og gøre det til et grønt og attraktivt kvarter at bo og opholde sig i. Fuglekvarteret Øst er afgrænset af ordre Fasanvej og Hillerødgade mod syd, Borups Allé og Hulgårdsvej mod vest og Frederikssundsvej mod øst. Indsatsområderne i Øst er Byrum, Socialøkonomisk vækstzone og Skolen som dynamo. Områdefornyelsen vil med flere mødesteder skabe rammer for aktiviteter og fællesskaber på tværs, inddrage kvarterets skoler i arbejdet med at løfte kvarteret og tiltrække socialøkonomiske virksomheder. Samlet skal indsatserne dels vise nye veje for byudvikling og dels skabe alternative beskæftigelsesmuligheder for de udsatte grupper, der bor i og bruger kvarteret. Fælles indsatser grønne haver i himmelhøjde og bedre byliv De to områdefornyelser har tre fælles indsatsområder. Med en fokuseret satsning på Grønne tage er ambitionen at vise nye veje for, hvordan der kan skabes grønne tage i et eksisterende byområde og dermed bidrage til at nå Københavns Kommunens mål i klimaplanen fra n overordnet Trafikanalyse skal føre til en trafikal masterplan, der kan danne grundlag for bedre trafikale forhold, og en fælles bylivspulje Fuglefrø skal inddrage borgerne og virke som katalysator for mere byliv i Fuglekvarteret. På de kommende sider beskriver vi indsatsområder og konkrete projekter i henholdsvis Fuglekvarteret Vest og Fuglekvarteret Øst. Det er under hvert projekt angivet, om det er fuldt eller delvist finansieret, dvs. om der skal arbejdes for at skaffe yderligere finansiering, om der allerede er fundet medfinansiering eller om Områdefornyelse Fuglekvarteret selv afholder alle udgifter. Små fuglehuse markerer under beskrivelsen af hvert projekt i kvarterplanen, hvilke år det er aktivt. Herefter kan du læse, hvordan Områdefornyelse Fuglekvarteret arbejder, og hvordan beslutningerne bliver taget. Sammen med kvarterplanerne har Områdefornyelse Fuglekvarteret udarbejdet en investeringsredegørelse, der har som mål at tiltrække yderligere investeringer til kvarteret. Investeringsredegørelsen beskriver investerings- og udviklingspotentialerne i det nordvestlige København og inviterer bygningsejere, virksomheder m.fl. til et samarbejde om at udvikle Bispebjerg og Fuglekvarteret. Investeringsredegørelsen findes som bilag til kvarterplanerne. Rigtig god læselyst! 4

5 FUGLKVARTRT VST ørrebro St. ØST 5

6 FORORD TKIK- OG MILØBORGMSTR Fuglekvarteret er en charmerende blanding mellem det rå industrikvarter, ny og gammel bebyggelse, små og store virksomheder. Der er hele syv skoler, ordvestparken og ikke mindst en mangfoldighed af mennesker med drømme og ideer for deres kvarter. Fuglekvarteret er helt sit eget. Det skal vi holde fast i og bruge aktivt i de kommende års fornyelse. Områdefornyelse Fuglekvarteret er den første områdefornyelse, vi sætter i gang, efter at jeg sammen med de seks andre borgmestre i København har lavet én samlet politik for udsatte byområder. n styrke ved de områdebaserede indsatser er, at de har stor betydning for sammenhængskraften i byen. Politik for Udsatte Byområder prioriterer netop denne indsats, og lægger vægt på, at den kommunale drift i området er i top, så de udsatte områder kommer på niveau med resten af byen. For mig er det vigtigt, at alle københavnere, også i de udsatte områder, har de bedste muligheder for et godt storbyliv. Byrummet skal invitere til leg og bevægelse, og man skal have lyst til og føle sig tryg ved at færdes i byen. t godt storbyliv kræver, at der er tidssvarende boliger med bad og toilet, indbydende mødesteder, muligheder for at deltage i fællesskaber og gode betingelser for en meningsfuld hverdag. Områdefornyelserne i Fuglekvarteret er en fantastisk mulighed for, at vi sammen kan give kvarteret et løft. Kvarteret har nogle sociale udfordringer, som Områdefornyelse Fuglekvarteret skal være med til at rette op på. Bl.a. er der en stor andel beboere uden for arbejdsmarkedet, og mennesker som har været på kant med loven. ogle steder er kvarteret slidt, og der er områder, hvor kvarteret ikke hænger sammen. Ved at gøre byrummene mere indbydende, skabe nye mødesteder og muligheder for beskæftigelse skal vi gøre kvarteret mere attraktivt at bo og færdes i. Heldigvis er der mange ressourcer skoler, foreninger, erhvervsliv og lokale ildsjæle at trække på, som bliver helt uundværlige i fornyelsen af kvarteret. København er inde i en rivende udvikling. Vi byder velkommen til ca nye københavnere hver måned, og en række af byens kvarterer har allerede fået mærkbare løft. Fuglekvarteret skal være attraktivt for de mange nye københavnere, men også give dem der allerede bor i kvarteret en oplevelse af, at der bliver skabt fornyet liv i deres kvarter, samtidig med at de gode ting bliver bevaret eller styrket. Områdefornyelse Fuglekvarteret kommer til at styrke sammenhængskraften i kvarteret ved at skabe rammer for nye samarbejder og fællesskaber på tværs af beboere, foreninger, offentlige institutioner og private virksomheder. Det er mit håb, at der kommer til at ske mærkbare forbedringer, samtidig med at kvarteret bevarer sit særkende. Med en områdefornyelse, hvor vi lægger vægt på at høre og inddrage de nuværende beboere og brugere, er jeg sikker på, at det vil lykkes. eg håber og tror på, at Områdefornyelse Fuglekvarteret ved vejs ende har skabt nye frugtbare samarbejder, synlige fysiske resultater og nye stærke fællesskaber. Men også et pulserende byliv og nye tidssvarende boliger, der kan danne en solid ramme om Fuglekvarterets egenart og mangfoldighed. Rigtig god arbejdslyst! Ayfer Baykal Teknik- og Miljøborgmester 6

7 FORORD FORM FOR STYRGRUPP Så kom områdefornyelsen til Fuglekvarteret! eg er rigtig glad for, at vi nu har fået denne enestående mulighed for at give vores kvarter et løft. eg holder meget af kvarterets mangfoldighed og skæve og upolerede sider. Kvarteret rummer rigtig mange menneskelige ressourcer, ikke mindst syv skoler, nogle handlekraftige erhvervsdrivende og nogle få, men engagerede foreninger. eg glæder mig til, at vi nu får lejlighed til at skabe et endnu bedre kvarter med et stærkt fælles bånd. Kvarterplanerne er resultatet af en intens og inspirerende første fase i Områdefornyelsernes levetid. Kvarterets beboere og brugere har sammen lagt store kræfter i at udvikle ideer og formulere projekter, der kan løfte lige netop Fuglekvarteret. Gule post-its og løse ideer er blevet til reelle projekter, og snart kan vi se fremad mod arbejdet med at konkretisere og realisere projekterne. Mange har allerede givet deres mening til kende og vist deres interesse, så jeg er meget optimistisk med hensyn til det fremadrettede arbejde. Det bliver styregruppens opgave at sørge for, at projekterne kan være med til at skubbe en positiv udvikling i gang, og at projekterne afspejler kvarterets behov og ønsker bedst muligt. Vi vil arbejde for at skabe rammerne for holdbare fysiske forbedringer, og sammen med de lokale kræfter i kvarteret danne nye stærke fællesskaber. Styregruppen har en ambition om, at Områdefornyelserne skal realiseres med inddragelse af de lokale kræfter i området. Her er dialogen et vigtigt redskab, der skal sikre, at de berørte parter bliver involveret i forbindelse med udformningen af projekterne. At vi som eksperter på kvarteret bidrager, vil sikre at projekterne bliver udformet med respekt for kvarteret, og at der bliver skabt et reelt ejerskab. eg håber, at Områdefornyelserne kan være med til at styrke fællesskabet i kvarteret, men forhåbentlig også bidrage til at skabe arbejdspladser for lokale ledige. Processen og de positive resultater den kaster af sig, er med andre ord lige så vigtige som de færdige resultater. Det bliver en stor udfordring at få skabt forbedringer med positiv indflydelse på livet i Fuglekvarteret. Vi kommer til at gå på kompromis og indimellem også lede efter nye veje. Men det skal også være sjovt, og jeg er sikker på, at de mange nye samarbejder og fællesskaber vil gøre det til en god oplevelse at være med i Områdefornyelse Fuglekvarteret lige meget om man ønsker at deltage i stor eller lille skala. Det er vigtigt, at vi husker på, at Områdefornyelserne ikke er isolerede indsatser. Kvarterplanens projekter lægger allerede nu op til en stor sammenhæng med målsætningerne i Udviklingsplanen for Bispebjerg/ordvest og Bispebjerg Bydelsplan. Det bliver derfor styregruppens opgave at sørge for, at der også er sammenhæng med kommunens politikker og strategier, når kvarterplanens projekter skal realiseres. På styregruppens vegne vil jeg gerne takke alle, der har engageret sig i den første fase frem til, at vi nu har kvarterplanerne i hånden. eg synes, vi allerede er kommet et godt stykke vej. Det er mit håb, at endnu flere vil engagere sig i Områdefornyelserne i fremtiden, og at vi kan fastholde den samme gejst, som er blevet udvist indtil nu. Så er jeg sikker på, at vi kan skabe nogle fantastiske resultater i Fuglekvarteret. På vegne af styregruppen Finn Dyrby Hermansen Formand for styregruppen 7

8 Områdefornyelse I Fuglekvarteret Med Områdefornyelse Fuglekvarteret vil der blive skabt synlige fysiske aftryk i kvarteret og unikke samarbejder mellem de lokale kræfter. Men Områdefornyelse Fuglekvarteret er ikke en isoleret indsats. Fuglekvarteret er en del af København og Bispebjerg bydel, og udviklingen af kvarteret er dermed også en del af både tidligere indsatser og nuværende politikker. Kvarterløft ordvest igangsatte gode initiativer i perioden , som er værd at bygge videre på. Men det står klart, at områdefornyelserne i Fuglekvarteret Øst og Fuglekvarteret Vest er igangsat, fordi de to kvarterer har nye behov. Der bliver bygget metro ved ørrebro Station, der kommer måske en letbane ud af Frederikssundsvej, og Bispebjerg Hospital er midt i en større omdannelse og udvidelse. BIBLIOTKT på Rentemestervej er et kulturelt centrum og omdrejningspunkt for mange aktiviteter. Ungdomshuset på Dortheavej og nye, kreative erhvervsvirksomheder skaber liv i bydelen, der også er præget af en række uddannelsesinstitutioner. Butikkerne på Frederikssundsvej har de seneste fem år ændret karakter og er i dag præget af en lang række butikker, der leder tankerne hen på varmere himmelstrøg. Der er flere indsatser i Bispebjerg bydel, der sigter mod at videreudvikle bydelens store potentialer. Desuden indskriver Områdefornyelse Fuglekvarteret sig i flere af kommunens nuværende politikker og initiativer. De vigtigste er: Metropol for mennesker Københavns Kommune vil være verdens bedste by at leve i. Byen skal være bæredygtig med byrum, der inviterer til et mangfoldigt og unikt byliv. Denne overordnede vision for et bedre københavnerliv har tre hovedmål: Mere byliv for alle, 8 Flere går mere, Flere bliver længere. Med udgangspunkt i disse tre mål vil områdefornyelserne skabe et kvarter med et godt og rigt byliv, hvor kvarterets beboere deltager aktivt. Københavns Klimatilpasningsplan Københavns Kommune vedtog i 2012 en klimatilpasningsplan, der beskriver hvordan København kan blive verdens første CO 2 -neutrale hovedstad i 2025, og hvordan byen kan tilpasse sig de fremtidige klimaforandringer såsom større mængder nedbør, varmere vejr og deraf følgende øgede vandstande. Områdefornyelse Fuglekvarteret vil i alle fysiske tiltag bidrage til en bæredygtig udvikling ved at søge innovative løsninger, der gavner en generel begrønning af byen, og som ikke nødvendigvis skal være dyrere i drift. Specielt vil Områdefornyelse Fuglekvarteret søge løsninger for at fremme grønne tage i et eksisterende byområde. Politik for udsatte byområder Politik for udsatte byområder blev vedtaget af alle Københavns borgmestre i 2011 og definerer seks udsatte byområder i København. Fuglekvarteret er en del af det udsatte byområde i Bispebjerg. Områdefornyelse Fuglekvarteret vil som del af denne politik arbejde med at løfte Fuglekvarteret, så det kommer op på Københavnerniveau. Med indsatsområderne Skolen som dynamo og Socialøkonomisk vækstzone vil Områdefornyelse Fuglekvarteret arbejde frem mod målet om uddannelse og beskæftigelse til alle. Med indsatsområderne Byrum, Det grønne løft, Omdannelse af Stærevejsområdet og Grønne tage vil Områdefornyelserne forbedre rammerne om et godt københavnerliv. Udviklingsplanen Udviklingsplanen for det udsatte byområde i Bispebjerg udspringer af Politik for Udsatte Byområder. Udviklingsplanen peger på en række konkrete handlingsforslag til, hvordan kommunens kernedrift i byområdet kan forbedres. Målet er at vende stigmatiseringen af det udsatte byområde og lade det udvikle sig på egne præmisser med den kulturelle, erhvervsmæssige og sociale mangfoldighed som udgangspunkt. Politik for udsatte byområder Klimaplan Metropol for mennesker m.fl. Bydelsplan Udviklingsplan for Bispebjerg Områdefornyelse Fuglekvarteret Boligsocial helhedsplan (Beboerprojekt Puls) Oversigt over Områdefornyelse Fuglekvarterets placering i forhold til politikker og planer.

9 Udviklingsplanen for Bispebjerg har fire mål, som Områdefornyelse Fuglekvarteret spiller sine indsatsområder op imod: Fra barn til medborger Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst vil inddrage skolerne og give skolebørnene en central plads i udviklingen af kvarteret. Derudover vil Områdefornyelserne fremme børn og unges deltagelse i foreningslivet jobs på 100 måder Gennem et samarbejde med obcenteret på Musvågevej, Københavns rhvervsservice (KS), Forebyggelsescenter ørrebro, lokale iværksættere og den socialøkonomiske virksomhed Hans Knudsens Instituttet m.fl., vil Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst fremme etableringen af socialøkonomiske virksomheder, muligheder for iværksætteri og skolepraktik på lokale virksomheder. Disse indsatser skal bidrage til at skabe 1000 jobs på 100 måder. Sund hverdag Med det særlige fokus på dannelse af grønne arealer med plads til udendørsaktiviteter og fælles dyrkning af grøntsager og sunde spiselige afgrøder, vil Områdefornyelse Fuglekvarteret Vest bidrage til målet om en sundere hverdag for Fuglekvarterets beboere. Desuden vil der være fokus på bevægelsesmuligheder i udviklingen af byrum og gader. Områdefornyelserne vil i samarbejde med Forebyggelsescenter ørrebro og behandlingsinstitutionerne udvikle faciliteter, som kan styrke institutionernes aktiviteter. t rummeligt og inviterende Bispebjerg/ordvest I samarbejde med boligorganisationerne AAB, SAB og 3B vil Områdefornyelse Fuglekvarteret gennemføre en omdannelse af området omkring Stærevej. Omdannelsen vil skabe en bedre sammenhæng i kvarteret, så de grønne arealer omkring både AAB s område, Hulgårdshave og resten af Stærevej bliver et indbydende samlingssted for hele kvarteret.

10 Bydelsplanen Bydelsplanen for Bispebjerg har tre overordnede indsatsområder: t godt hverdagsliv, Grøn vækst og Viden og erhverv. Områdefornyelse Fuglekvarteret har lagt sig tæt på Lokaludvalgets arbejde i tematiseringen af indsatserne i Fuglekvarteret, og indskriver sig på den måde i den samlede vision for Bispebjerg bydel. Boligsocial helhedsplan - Beboerprojekt Puls Den boligsociale helhedsplan Beboerprojekt Puls er et 4-årigt projekt, der løber fra 2010 til Helhedsplanen dækker over SAB, 3B s boligafdelinger Vestergårdsvej og Sangergården og ABB s afdelinger 8, 24 og 49 på Stærevej. Beboerprojekt Puls har et indgående kendskab til området omkring Stærevej, og en tæt kontakt til beboerne i kvarterets almene boligafdelinger. I arbejdet med at løfte kvarteret vil den boligsociale helhedsplan derfor fungere som indgang til de almene boligafdelinger. Områdefornyelserne og den boligsociale helhedsplan vil supplere hinanden og styrke den helhedsorienterede indsats i området. Områdefornyelse Fuglekvarteret undersøger mulighederne for at dele sekretariat med Beboerprojekt Puls med henblik på en tættere koordinering af indsatserne. Bispebjerg bydel Udsat byområde Fuglekvarteret Boligsocial helhedsplan 10

11 Udendørsarealer på Stærevej, ved AAB afdeling 49.

12 FUGLKVARTRT vest Stærevej skal løftes og være et aktivt og grønt strøg i kvarteret. Fuglekvarteret Vest skal være et grønt og sammenhængende kvarter, hvor byrum, forhaver og byhaver inviterer til liv og fællesskab. 12

13 indsatsområder / PROKTR IDSATSOMRÅD: OMDALS AF STÆRVSOMRÅDT IDSATSOMRÅD: DT GRØ LØFT PROKTR: FORIG FOR GRØ FÆLLSSKABR DT SPISLIG KVARTR GRØ OASR

14 FUGLKVARTRT vest Det fysiske miljø i Fuglekvarteret Vest Fuglekvarteret Vest er hovedsageligt et boligkvarter som opdeles af Stærevej. På den sydlige side af Stærevej er der et ældre boligkvarter og på den nordlige side dominerer 60 ernes boligblokke samt det moderne byggeri Hulgårds Have. Fuglekvarteret Vest har flere grønne områder: ordvestparken, legepladsen Pipperen, AAB s afdeling 49 på Stærevej, SAB s matrikel på Vestergårdsvej og flere halvåbne arealer. Mange af de grønne arealer ligger dog som isolerede øer i kvarteret og bliver sjældent brugt. Der er et stort potentiale i at forbinde områderne. Dermed brydes kvarterets slidte, grå udtryk og den grønne identitet styrkes. Mangfoldigheden i Fuglekvarteret Vest Beboersammensætningen i Fuglekvarteret Vest er præget af mange marginaliserede borgere. Kvarteret ligger under gennemsnittet for København, bl.a. i forhold til indkomst, uddannelse og beskæftigelse (se søjlediagram). Kvarteret har en del almene boliger, især omkring Stærevej og Vestergårdsvej. Her ligger både AAB s afdeling 49, SAB s afdeling Fyns Huse og 3B s afdeling Vestergårdsvej. De almene boligafdelinger indgår i en boligsocial helhedsplan, Beboerprojekt Puls. Ifølge boligafdelingerne er der i de senere år sket en større koncentration af synlige problemer i kvarteret, f.eks. tilstedeværelsen af psykisk syge og misbrugere i gaderne og på legepladser, som især er tydelig i området omkring Stærevej. De sociale problemer i området har medvirket til, at tre boligområder på Stærevej i 2012 tilsammen blev udnævnt som ghetto af regeringen. Hvad vil vi i Fuglekvarteret Vest? Områdefornyelsen i Fuglekvarteret Vest vil sammenkoble offentlige og private arealer og skabe nye forbindelser. Der skal skabes nyt liv og ejerskab. Det helt centrale fokus er på en omdannelse af Stærevejsområdet, som skal gøre Stærevej til en gennemgående grøn forbindelse, der skaber sammenhæng i kvarteret. Samtidig vil Områdefornyelsen styrke og kvalificere kvarterets særlige charme som grøn haveby. Dette skal bl.a. ske i fælles byhaver, hvor områdets beboere kan udforme og dyrke haverne. De fælles aktiviteter vil bringe de forskellige beboergrupper i kvarteret tættere sammen og øge livskvaliteten. Fuglekvarteret Vest Københavns Kommune 14 I Københavns bylivsregnskab fra 2010 peger ca. 50 % på, at en renere og grønnere by kan få dem til at opholde sig mere i byrummet. Bispebjerg bydel ligger som den laveste af Københavns 10 bydele, hvad angår borgernes tilfredshed med bylivet. Der er specielt utilfredshed med afstanden til og manglen på byrum med opholdsmuligheder. Grønne bymiljøer er med til at skabe bedre byliv, gøre byen sundere og får herlighedsværdien af byrummene til at stige. I Fuglekvarteret Vest arbejder Områdefornyelsen med to indsatsområder: Omdannelse af Stærevejsområdet og Det grønne løft. Lav eller ingen uddannelse. 29% 22% Andelen af borgere mellem 18 og 64 år på kontanthjælp eller dagpenge. 30% 18,5%

15 TH OR AV TH K PR OV S LA V BYG M ST RV TH OR AV R TM ST HULGÅRDS PLS L PS A ORU TH R UG IKS SU R V BR OF KK V MÅ DR RV G V ØR BLY TÆ PP V-PARK RGØRTLR V AAB MU TT A V RV G V SU DSV V LYGSIS I PLS LA V RV SVA V V BRGRØDD VIB V V L R RØ K S OR V I ST Markering af fysiske projekter i Fuglekvarteret Vest FALK R TT A RV G A RS KÆ SA H V S GL U GF TI TIKØBD TOFT FASA RV V. R A S LUD G G LÉ AL G DR A RV A GR OR RS V OV SK SA PS G ØR R RU MÅ V SVA I ST DU IGSPLA DS H A T TR V L RI RØ 3B TO BO GFOR ørr G G BO DSS S L LA PLS PLA SSP GSP G IG I I R OR OR FFO FO G GFORIGSP G K FI DU GL R TT A V DS ÅR RG I ST V V 3B RV LÆ R ST V SAB KV MU SV RIKS VIB V ØR ÅG A V. RS FRD A V LÆ L RK PIPPR RØ SAB ALXA DRAV. R V ÆR ST TR AAB SV ÅG V V S RV V PU HULG OG V R ÅS ST Æ GR GV ÅRDS V R SBO D V SV RIK D FYRB BØ ØD D FRD L V D RBS BSLA LAG GRV RV LA V FR RV GL AS V LÉ K LYGT BISSID IDD RV LYGT DSV T V RIKSSU V FRV KAFFFR SSKA FRD

16 Indsatsområde Omdannelse af Stærevejsområdet (15,85 mio. kr.) Baggrund Stærevej er den centrale vej i Fuglekvarteret Vest, hvor mange af kvarterets beboere dagligt færdes, dels fordi vejen er forbundet til ordvestparken og dels på grund af etto. Området bærer præg af beboernes manglende ejerskab, og flere fortæller om utryghed, dårlig belysning og upraktiske parkeringsforhold. I den nyere boligbebyggelse er fællesarealerne store åbne ikke-rum, som bruges til parkering eller leg og er indhegnede ud mod vejen og mod nabobebyggelserne. Det nye byggeri og det grønne areal omkring Hulgårds Have og ordvestparken er ikke forbundet med de omkringliggende bebyggelser. På den anden side af Stærevej giver den ældre boligbebyggelse et lukket indtryk, og beboerne bruger sjældent kvarterets fællesarealer. Formål Områdefornyelsen vil gøre Stærevejsområdet til et nyt centrum i Fuglekvarteret Vest. ye udendørs opholdsrum og grønne aktiviteter skal tiltrække både brugere fra andre kvarterer og beboere fra områdets små lejligheder. Der skal arbejdes for at skabe nye offentlig-private partnerskaber, som kan sikre en bæredygtig udvikling og en sammenhængende identitet i området. Hvad vil vi? Områdefornyelsen vil lave en samlet plan for hele området omkring Stærevej. Dette skal ske gennem en omfattende borgerinddragelsesproces og analyse af området, som skal føre til en konkurrence, der kommer med løsningsforslag til områdets fysiske udfordringer. Både Stærevej og de tilstødende veje skal opkvalificeres, og der skal f.eks. arbejdes med identitetsskabende belysning og sammenhæng mellem private og offentlige områder. jerskabet i området skal styrkes og den nordlige side af Stærevej skal have tilført noget af den værdi det resterende kvarter besidder, f.eks. ved at etablere små private uderum i forbindelse med boligblokkene. Arealerne mellem AAB s boligafdeling 49 og Hulgårds Have bliver begge brugt som parkeringspladser. De fremstår uinspirerende og er adskilte med niveauskift og hegn, der jævnligt klippes hul i. n åbning af arealerne vil skabe en bedre forbindelse for beboerne i området mellem etto til ordvestparken. Arealerne kan eventuelt forskønnes med små grønne opholdssteder og passager for fodgængere og cyklister. Mellem attergalevej og Rørsangervej ligger en offentlig legeplads, Pipperen, som blev nyistandsat i 2009 i forbindelse med Kvarterløft ordvest. Pipperen ligger dog så godt gemt, at mange af kvarterets egne beboere ikke kender den. Områdefornyelse Fuglekvarteret vil synliggøre legepladsens indgange mod attergalevej og Rørsangervej, og skabe sammenhæng med projektet omkring Stærevej. Indsatsen omkring Stærevej skal sammentænkes med projektet Grøn Ørnevej, som gennemføres af Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst, og derudover koordineres med en eventuel fysisk helhedsplan for AAB afdeling 49 s boligområde. Der afsættes samlet 15,85 mio. kr. til indsatsen, herunder forskønnelse, borgerinddragelse, udvikling, midlertidige aktiviteter, konkurrencer, fundraising m.m. Idet boligområdet i 2012 er blevet tilføjet regeringens såkaldte ghettoliste, har boligorganisationerne mulighed for at søge infrastrukturmidler i Landsbyggefonden, hvilket bør tænkes ind i den samlede plan. Succeskriterier 2014: Beboerne i Stærevejsområdet har organiseret sig i en arbejdsgruppe eller et vejlav. 2015: Der er formuleret nogle klare retningslinjer for udviklingen af området samt en borgerinddragelsesstrategi og en fundraisingstrategi. 2016: Der udskrives konkurrence for en samlet masterplan for området. 2017: Der opnås ekstern medfinansiering til minimum to delprojekter med anlægsstart i : På baggrund af løbende vidensindsamling og afprøvning af forskellige inddragelsesstrategier er der udviklet metoder til inddragelse af udsatte grupper, som kan anvendes i andre lignende projekter. 2018: Andelen af beboere i Fuglekvarteret, der er tilfreds med at færdes på Stærevej skal være over 60 procent mod 48 procent ved Områdefornyelsens start

17 I kvalificeringen af den samlede indsats skal det undersøges nærmere, hvordan området bruges og hvilke bevægelsesmønstre, der kan observeres, vejforløbet kan opkvalificeres og gøres indbydende til ophold, der kan skabes forbindelse og sammenhæng mellem AAB s afd. 49, ordvestparken, Hulgårds Have og Stærevej, Pipperen kan synliggøres og tænkes ind i en samlet plan for området og en pladsdannelse på Stærevej ved Rørsangervej kan bidrage til at skabe et centrum for forbindelserne i kvarteret. (se kort på side 15)

18 Indsatsområde det grønne løft (2,3 mio. kr.) Formål De mange grønne arealer i Fuglekvarteret Vest udgør et stort potentiale for at etablere fælles byhaver, der kan samle de forskellige beboergrupper om et projekt og styrke kvarterets identitet som haveby. Rapporten Dyrk din by 1 viser, at fælles byhaver skaber værdi både for den enkelte, for lokalområdet og for samfundet som helhed. Fælles byhaver kan bruges som et strategisk redskab til udvikling af by- og boligområder, da de kan fungere som nye mødesteder, styrke fællesskab og naboskab, aktivere og udnytte restområder i byen og give beboere og borgere mere ejerskab til byens grønne områder. Byhaverne vil give beboerne mulighed for at dyrke egne grøntsager, opholde sig ude, møde andre beboere på tværs af alder, kultur og social baggrund, lære om afgrøder og sundhed og engagere sig i lokalområdet. Derudover kan byhaver være med til at forbedre bymiljøet, folkesundheden og skabe meningsfuld beskæftigelse for arbejdsløse og udsatte beboergrupper. 1/ Dyrk dit kvarter, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, juni 2012 Hvad vil vi? Områdefornyelse Fuglekvarteret Vest vil etablere fælles byhaver i parker, i skolegårde, i daginstitutionerne ved ordvestparken og ved Ansgar Kirkens have. Ambitionen er at skabe haver med forskelligt sigte, f.eks. køkkenhaver med spiselige afgrøder, krydderurter, hængehaver med lodrette blomsterbede, en sansehave med rum til refleksion og stilhed, eller skolehaver som omdrejningspunkt for læring om fødevarer, planter og grøn vækst. Områdefornyelsen vil i samarbejde med kvarterets beboere skabe rammerne for etableringen af byhaverne. Haverne skal inddrage så mange grupper som muligt, både fra de almene boliger, fra andels- og ejerforeningerne og fra kvarterets børneinstitutioner og Frederikssundsvejens skole. Designet skal så vidt muligt være udviklet af Fuglekvarterets socialøkonomiske virksomheder. Driften skal varetages af kvarterets beboere, foreninger, institutioner, organisationer og virksomheder. Som en del af indsatsen vil Områdefornyelse Fuglekvarteret arbejde for at etablere et samarbejde med projektet Green Teams, som er en del af det løft, Københavns Kommune i de kommende år giver til byens udsatte områder. Green Teams består af lokale driftssamarbejder mellem medarbejdere fra Teknik- og Miljøforvaltningen og de almene boligorganisationer, og yder en beskæftigelsesindsats, der inddrager arbejdsløse fra lokalområdet. Indsatsen Det grønne løft understøttes af Beboerprojekt PULS-projektet Den spiselige afdeling, der har et lignende fokus. Samtidig kan udviklingen af byhaver understøttes af projekt Udstyr til grønne tage og byhaver, der er en del af indsatsen Socialøkonomisk vækstzone i Fuglekvarteret Øst. På de næste sider beskriver vi de konkrete projekter under Det grønne løft. Succeskriterium 2017: Andelen af beboere, der ikke ser Fuglekvarteret som et grønt kvarter, er under 10 procent (mod de 31 procent ved Områdefornyelsens start)

19 PROKT forening for grøn udvikling Områdefornyelse Fuglekvarteret vil støtte dannelsen af en forening af frivillige, som har lyst til at engagere sig i at gøre kvarteret grønnere. Foreningens overordnede formål vil være at støtte en grøn udvikling i Fuglekvarteret Vest med inddragelse af relevante lokale aktører og at stå for organisationen og driften af forskellige byhaver. Derudover kan foreningen også stå for midlertidige og sociale projekter, f.eks. folkekøkken, dagsseminarer, hvor en ekspert fortæller om afgrøder, beplantning af haver, osv. Midlerne i projektet går til dannelse af foreningen, som står for organiseringen og driften af forskellige offentlige byhaver samt sociale og kulturelle aktiviteter. Succeskriterier 2013: Der er etableret en forening for grøn udvikling. 2014: Der er udarbejdet en strategi for de kommende års arbejde og for inddragelsen af relevante aktører og borgere. 2015: Der er afholdt mindst fem arrangementer med deltagelse af mindst 50 beboere i området. 2015: Der er etableret mindst tre anvendte byhaver. 2015: Det er afklaret, hvilke aktiviteter der kan fortsætte, og hvordan organisationen og driften af byhaverne kan forankres kr. Fuldt finansieret

20 PROKT Det spiselige kvarter Med udgangspunkt i pilotprojektet Den spiselige afdeling, som Beboerprojekt Puls har gennemført i samarbejde med beboerne, vil Områdefornyelse Fuglekvarteret udvikle fælleshaver i Fuglekvarteret Vest. Projektet Det spiselige kvarter vil motivere ejer- og andelsboligforeninger til at engagere sig i at danne fælles haver i deres for- og gårdhaver og gøre det muligt for bymennesker at sanse og opleve, hvordan jorden dyrkes, også uden at forlade byen. Samtidig bliver det den korteste vej fra jord til bord, når grøntsagerne benyttes i retterne i den daglige madlavning i kvarteret. Det giver de friskeste grøntsager og mindsker transportbehovet for råvarerne i hvert fald i sommerhalvåret, hvor taghaven kan levere ingredienser. foto De afsatte midler anvendes til ansættelse af en konsulent, der igangsætter initiativer, som bidrager til at beboerne i kvarteret sammen omdanner deres udearealer til spiselige køkkenhaver og samtidig sikrer, at også de mere udsatte beboere inddrages i projektet. Dette kan desuden indgå som forberedelse af friarealforbedringer, dvs. gårdhaver, i kvarteret. Hvis konkrete haveprojekter skal støttes skal der sikres offentlig adgang. Succeskriterier 2014: Andelsboligforeningerne og ejerforeningerne i kvarteret er kontaktet med information om projektet. 2015: Mindst tre boligforeninger har meldt sig som deltagere i projektet og dannet spiselige køkkenhaver i deres gårde. 2016: Det afklares i boligforeningerne, hvordan haverne kan forankres. 2017: Der udarbejdes på baggrund af løbende erfaringsopsamling en metode/vejledning til, hvordan man andre steder kan arbejde med fælleshaver kr. Delvist finansieret

21 PROKT Grønne oaser Fuglekvarteret mangler indbydende opholds- og mødesteder, der kan skabe liv i gaderne. Størstedelen af vejene i Fuglekvarteret Vest er privatejede, og dermed tilhører også indgangspartier og store dele af fortovene grundejerne. Der skal skabes bevidsthed om, at beboerne selv kan være med til at gøre fællesarealerne i byrummet mere indbydende. Områdefornyelse Fuglekvarteret vil etablere en tilskudspulje til fornyelse af byrummet. Med udgangspunkt i idékataloget Mere liv i Pigekvarteret 2 og Håndbog for vejlav 3 vil Områdefornyelse Fuglekvarteret udarbejde et inspirationskatalog til mulige tiltag på de private fællesveje og et overslag på, hvad hver idé vil koste for den pågældende ejer. Succeskriterier 2014: Der udarbejdes i samarbejde med Foreningen for Grønne Fællesskaber et idékatalog til forskønnelse af forhaver og indgangspartier. 2014: Idékataloget og puljen præsenteres for samtlige boligforeninger i Fuglekvarteret Vest : Mindst tre boligforeninger har med støtte fra tilskudspuljen fået fornyet og indrettet deres forhave eller indgangsparti kr. Fuldt finansieret 2/ Udarbejdet af Gl. Valby Områdefornyelse, / Udarbejdet i Kvarterløft ordvest,

22 FUGLKVARTRT ØST FLR MØDSTDR SKAL SKAB RAMMR FOR AKTIVITTR OG FÆLLSSKABR PÅ TVÆRS AF OMRÅDR, KULTURR OG ALDR. SKOLR SKAL VÆR TÆTTR ITGRRT DL AF KVARTRT. FUGLKVARTRT ØST SKAL VÆR KDT FOR VIRKSOMHDRS SOCIAL FOKUS. 22

23 indsatsområder / PROKTR IDSATSOMRÅD: BYRUM IDSATSOMRÅD: SKOL SOM DYAMO IDSATSOMRÅD: SOCIALØKOOMISK VÆKSTZO PROKTR: PLS 14 GLTPARK PRIVAT FÆLLSV GLTV GRØ ØRV KUSTRUT PÅ ORDR FASAV PROKTR: GRØDALSVÆGTS SKOL - KVARTRTS LSBYSKOL OPHOLD OG LG PÅ AL-HUDA SKOLS UDARALR VIBV - T LG- OG AKTIVITTSSTRØG FORIGSGUIDR I FUGLKVARTRT OP PÅ CYKL FLR TAGR ASVAR PROKTR: IVÆRKSTD IOVATIO OG IVÆRKSÆTTRI UDSTYR TIL GRØ TAG OG BYHAVR HOIG FRA FUGLKVARTRT 23

24 FUGLKVARTRT ØST Det fysiske miljø i Fuglekvarteret Øst Fuglekvarteret Øst består af blandet byggeri med en stram orden i havebyen på den ene side og et kreativt kaos i det gamle industri- og boligbyggeri på den anden side. Det skaber en helt særlig stemning, som er med til at give hele Fuglekvarteret sin særegne identitet, og som de lokale værner om som noget specielt for netop Fuglekvarteret. Fuglekvarteret Øst har gennemgået store forandringer i de seneste år og flere er på vej. Flere kulturinstitutioner er rykket ud af kvarteret, detailhandlen på Frederikssundsvej og omkring ørrebro Station har ændret karakter, og der er i 2012 påbegyndt byggeri af en moské på Vibevej Mangfoldigheden i Fuglekvarteret Øst Kvarteret indeholder flere offentlige institutioner. Mange af dem er målrettet udsatte borgere, heriblandt Alkoholcentret på Ørnevej og Forebyggelsescenteret på Tranevej. Hertil kommer Kirkens Korshærs Herberg for hjemløse i Hillerødgade, som tæller mange misbrugere og psykisk syge blandt sine brugere, samt flere bo- og dagtilbud målrettet udviklingshæmmede m.v. Institutionerne tiltrækker dagligt mange udsatte borgere til kvarteret hvilket ses tydeligt i gadebilledet. n anden markant faktor i kvarteret er de mange offentlige og private uddannelsesinstitutioner. Der er en stor folkeskole, specialskoler, privatskoler, daginstitutioner, sprogskoler, Frisørskolen (CPH West), Hans Knudsen Instituttet en socialøkonomisk virksomhed med fokus på beskæftigelse, aktivering og uddannelse af personer med særlige udfordringer og Væveriet, som er et dagtilbud for voksne udviklingshæmmede. Kvarteret huser desuden Bolsjefabrikken på Lærkevej, Rollespilsfabrikken på Glentevej, ørrebro Karate på Ørnevej, Det Islamiske Trossamfund på Hejrevej, den kommende moské på Vibevej samt et par kirker og en rockerborg på Svanevej. Samlet set har Fuglekvarteret Øst en meget differentieret beboer- og brugergruppe, der i gennemsnit har en lavere indkomst end i resten af København. Potentialet for at skabe større engagement og medejerskab i kvarteret er derfor stort. Hvad vil vi i Fuglekvarteret Øst? Områdefornyelse Fuglekvarterets indsats vil skabe fælles mødesteder, som kan være udgangspunkt for mere interaktion og aktivitet, også på tværs af alder, kultur og social baggrund. Områdefornyelsen i Fuglekvarteret Øst vil sætte fokus på virksomheder, der arbejder med et socialt sigte. ksisterende og nystartede virksomheder skal inspireres til at arbejde med social innovation og alternative beskæftigelsesmuligheder, og på den måde være med til at afprøve nye løsninger inden for socialøkonomisk vækst. Områdefornyelsen vil samtidig arbejde for, at kvarterets mange skoler bliver en tættere integreret del af kvarteret, både i skabelsen af byliv, fællesskaber og i sammenhæng med det lokale erhvervsliv. Visionen er at styrke byrummet omkring skolerne og skabe rammer for aktiviteter, der kan gøre det mere attraktivt og trygt for skolens brugere og lokale beboere. Sidst, men ikke mindst, skal Fuglekvarteret Øst være kendt for sine mange grønne tage, der som demonstrationsprojekter skal vise nye måder at bidrage til Københavns Kommunes mål om m 2 grønne tage. Der er stort potentiale i at sammentænke indsatsområderne, så de gensidigt styrker hinanden og der opnås synergieffekter. Ved at udvikle indsatserne omkring skolerne og erhvervslivet i sammenhæng, er der mulighed for at inddrage både børn, voksne, udsatte og ressourcestærke i det fælles løft af kvarteret. Konkret kan det ske ved, at skoleeleverne inddrages i udformningen af nye mødesteder, at udsatte ledige inddrages i socialøkonomisk produktion, at der etableres praktikordninger mellem kvarterets skoler og virksomheder eller at skoleelever inddrages i udformningen af de fysiske indsatser. På de følgende sider beskriver vi indsatserne og projekterne nærmere. I Fuglekvarteret Øst arbejder Områdefornyelsen med tre indsatsområder: Byrum, Skolen som dynamo og Socialøkonomisk vækstzone. 24

25 SU V DSV LYGSIS I PLS LA G. S G S V H IMD AL SG OL UM G 2 FA R V GLT SROMD ASMIDRØDD V BRGRØDD FASA DR OR V VIB RV SVA Markering af fysiske projekter i Fuglekvarteret Øst D RØD HILL HILLRØDD O SK SBRGD LUDTOFTD Plads 14 Glenteparken Glentevej Grøn Ørnevej Grøndalsvængets Skole Al-Huda ØRHOLMD Skolen Vibevej ORDBAG BISPGBU KROG OGRUP RU RUPD D V G MÅ H TIKØBD V V MÅG RV S ÅM M S D G BL Æ V FRDSBORGG. A RS RØ T G RO S R TO V S B V V L RV IB TI S D KA G R 3 FALK M RO RR TT A A RS KÆ 7 U GF SA D Ø S V I ST GL G. V. R G A TOFT G LÉ AL HVIDKILDV RV PS SA RU V R A SD V S GR MIMR LUD G A ØR 5 Æ LÆ LÆ P PLÆ IISS PLÆ DIS D A A HA GHIS GH GH LT B RO HY V RS TI S U VD KO ØR V SVA V T TR A GL V RØ RI 4 R O TO 3B L R FI 6 TT A V U GD G BO TI S V K ørrebro St. 1 LÆ 3B H RV RK V O V RSG. V V MU V R SV LS VIB ÅG V. TR A LÆ V G ØR RIKS RS P SLP ALXA DRAV. RK V L FRD HOTH BORG MU R PIPPR A RS RØ SAB HOTH RS P LS RV MIDGÅ RDS D AAB TT A V R Æ ST DR SV MST RVA G V LYGT BLY MÅ G V ØR ÅG V V-PARK TÆ P RGØRTLR V KK V V S P RV R V BR OF OG ST ÆR V PU GV BO R ÅS

26 indsatsområde BYRUM (9 mio. kr.) Formål Flere fælles mødesteder skal skabe rammer for aktiviteter og fællesskaber på tværs af områder, kulturer og aldre. Samtidig skal infrastrukturen internt i kvarteret forbedres for cyklister og fodgængere. Indsatsen vil både omfatte forskønnelse, begrønning og forbedring af trafikale forhold, herunder parkering. Hvad vil vi? Områdefornyelse Fuglekvarteret vil identificere anvendelige mødesteder og udnytte og omdanne mindre områder og tomme gadehjørner til små grønne oaser, der binder kvarteret sammen og sikrer byrum for de mange forskellige målgrupper i kvarteret. Da over halvdelen af vejene i Fuglekvarteret Øst er private fællesveje, som mange steder fremstår nedslidte og forsømte, vil Områdefornyelsen gennem inspiration og etablering af vejlav arbejde for, at de private grundejere bliver motiveret til at forbedre vejarealerne. Strategien for udvikling af de nye byrum baserer sig på stedsbestemt borgerinddragelse og midlertidige løsninger, indtil de blivende byrum etableres. På de næste sider beskriver vi de konkrete projekter under Byrum. Succeskriterier Der er etableret nye, blivende mødesteder i kvarteret. Der er sket forskønnelse af flere af kvarterets private fællesarealer. 20 procent af kvarterets beboere bruger oftere kvarterets opholdssteder ved Områdefornyelsens afslutning procent af kvarterets beboere er tilfredse eller meget tilfredse med kvarterets opholdsteder procent af kvartets beboere er tilfredse eller meget tilfredse med mulighederne for at færdes som fodgænger eller cyklist i kvarteret

27 Gode byrum er grobund for et godt byliv her er SAB s og 3B s fælles udearealer på Vestergårdsvej, markedsdag, august

28 PROKT PLS 14 et nyt byrum i hjertet af det industrielle Fuglekvarter Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst har som ambition at skabe et centrum for aktivitet på tværs af beboergrupper, virksomheder, børn og studerende i hele Bispebjerg bydel. Pladsen skal samtidig være med til at trække investeringer til kvarteret. Grunden på Tranevej 14 med grønt udeareal på omkring 1000 m 2, som er til salg, er et oplagt sted at omdanne til et grønt åndehul midt i det industrielle og grå kvarter. Det nuværende autoværksted på ca. 80 m 2 kan forpagtes ud med klausul om etablering af en socialøkonomisk virksomhed, f.eks. café, bryggeri eller plantecentral. Det skal indgå i klausulen, at forpagteren skal stå for pladsens drift. Det store udeareal rummer mulighed for et væld af forskellige faciliteter og aktiviteter, f.eks. udendørs biograf, minikoncerter, byhaver, vandkunst i forbindelse med LAR og meget mere. Succeskriterier 2013: Grunden på Tranevej er omdannet til en kommunalt ejet offentlig og blivende plads. 2014: Bygningen på grunden er forpagtet af socialøkonomisk virksomhed. 2015: Forskellige målgrupper i kvarteret inddrages i udviklingen af faciliteter på grunden. 2016: Der er tiltrukket yderligere investeringer til aktiviteter og faciliteter på pladsen. 2017: Mindst 500 af kvarterets beboere og brugere har benyttet grunden som mødested eller opholdssted ved projektets afslutning kr. Fuldt finansieret

29 TKST

30 PROKT Glenteparken Mellem Glentevej, ordre Fasanvej og højbanen ligger en af Fuglekvarterets få grønne pletter. I dag bliver grunden ikke brugt meget, men rummer et stort potentiale som markedsplads, serveringssted eller lignende i det lokale bymiljø. Der skal igangsættes midlertidige aktiviteter, som kan være med til at afklare parkens potentiale og muligheder for at tiltrække investeringer. Succeskriterier Der er i løbet af projektperioden igangsat mindst tre midlertidige aktiviteter i samarbejde med borgere/brugere/foreninger. 2015: I forbindelse med de midlertidige aktiviteter er der indsamlet erfaringer med anvendelsen af arealet. 2015: Det er afklaret, om parken og etableringen af en lommepark kan blive en del af renoveringen af området omkring ørrebro Station kr. Fuldt finansieret

31

32 PROKT Opkvalificering af private fællesveje Størstedelen af vejene i Fuglekvarteret Øst er privatejede, og dermed tilhører også indgangspartier og store dele af fortovene grundejerne. Da Fuglekvarteret generelt mangler opholds- og mødesteder, er det vigtigt at skabe en bevidsthed hos beboerne om, at de selv kan opkvalificere de private fællesarealer i byrummet. Med udgangspunkt i idékataloget Mere liv i pigekvarteret 4 og Håndbog for vejlav 5 vil Områdefornyelse i Fuglekvarteret Øst udarbejde et katalog over mulige tiltag på de private fællesveje, indgangspartier og forhaver. Inspirationskataloget skal indeholde et prisoverslag på hvert tiltag herunder den mulige medfinansiering fra Områdefornyelsen. I forbindelse med dette projekt vil der fokuseres specielt på Glentevej og på Ørnevej, som beskrives i de følgende afsnit. Succeskriterier 2014: Inspirationskataloget udarbejdes og omdeles i kvarteret. 2017: Mindst to boligforeninger har søgt og modtaget støtte til udvikling af de private fællesarealer kr. Fuldt finansieret 4/ Udarbejdet af Gl. Valby Områdefornyelse, / Udarbejdet i Kvarterløft ordvest,

33 PROKT Glentevej Glentevej er en af Fuglekvarterets mange private fællesveje. Vejen starter ved ordre Fasanvej og er belastet af trafikken. Den fremstår uoverskuelig, grå og slidt. På Glentevej kan du møde alt fra svært handicappede, store lastbiler med flere tons tunge stenplader, vuggestuebørn og arbejdssøgende i kø foran jobcentret. Vejen fører nemlig forbi flere skoler og institutioner. Især de bløde trafikanter fortæller, at vejen virker utryg. Samtidig er der flere produktionsvirksomheder, der har brug for gode trafikale forhold og mulighed for tung kørsel. Disse er frustrerede over dårlig fremkommelighed m.m. foto Områdefornyelsen i Fuglekvarteret Øst vil mobilisere medejerne af vejen til at gå sammen om projektet og aktivt inddrage børn, lokale kunstnere og værksteder til sammen at arbejde om projektet. På denne måde skal projektet omkring fornyelsen af vejen også føre til en bedre sameksistens blandt kvarterets forskellige beboergrupper. Succeskriterier 2017: Der er oprettet et vejlav for vejen. Områdefornyelsens afsluttende evaluering viser, at de bløde trafikanter, der færdes på Glentevej, oplever en forbedring af vejens forløb og tryghed. Områdefornyelsens afsluttende evaluering viser, at virksomhederne på Glentevej ikke oplever en forringelse af deres muligheder for at drive virksomheden kr. Delvist finansieret. Forventet medfinansiering fra private grundejere

34 PROKT Grøn Ørnevej Som en af de få veje der går gennem hele Fuglekvarteret, binder Ørnevej kvarteret sammen. På nuværende tidspunkt er det bilerne, både kørende og holdende, der dominerer. Det er derfor utrygt, at færdes på vejen for både fodgængere og cyklister. Ørnevej er en privat fællesvej, og områdefornyelsen i Fuglekvarteret Øst vil derfor mobilisere medejere af Ørnevej til at gå sammen om at forskønne vejen. Visionen er at skabe en grøn forbindelse og et mere indbydende gaderum, blandt andet ved at plante flere træer. n grønnere Ørnevej vil samtidig forbinde Fuglekvarteret Øst med løftet af Stærevejsområdet og med ordvestparken. Træerne kan placeres på ledige hjørner, eller som en del af trafikløsningen, hvor trafikchikaner og plantebede kombineres. Succeskriterier 2016: n arbejdsgruppe bestående af borgere og fagpersoner har sammen afklaret, hvordan Ørnevej bedst kan begrønnes. 2017: Der bliver oprettet et vejlav for vejen. 2017: Otte nye vejtræer er blevet plantet på vejen og der er skabt nye hjørner og en generel opgradering af vejens udtryk kr. Fuldt finansieret

35 PROKT Kunstrute på ordre Fasanvej - Fællesprojekt mellem Områdefornyelsen ordre Fasanvej, Frederiksberg, og Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst. Projektets formål er at forskønne og aktivere ordre Fasanvej, som i dag er stærkt trafikeret og utryg at færdes på. Med samlingspunkt omkring byrummet under Bispeengbuen vil Områdefornyelsen i Fuglekvarteret Øst sammen med Områdefornyelsen ordre Fasanvej i Frederiksberg Kommune udsmykke ordre Fasanvej, så den bliver kønnere, sjovere og mere indbydende at bevæge sig på. Områdefornyelse Fuglekvarteret Øst og Områdefornyelsen ordre Fasanvej vil aktivere byrummet med funktionel kunst, og danne en kunstrute, der går fra ørrebro Station langs ordre Fasanvej til Frederiksberg Kommune og videre på den anden side af kommunegrænsen. Projektet skal kvalificeres og kunsten udvælges sammen med en professionel kurator eller kunstinstitution. Succeskriterier 2014: Projektet har fundraiset minimum kr. 2014: Områdefornyelse i Fuglekvarteret Øst har etableret et samarbejde med Frederiksberg Kommune og indgået aftale med en kurator. 2015: Repræsentanter fra kvarteret inddrages i udvælgelsen af kunstværker. 2016: Der er afholdt fernisering på kunstruten kr. Delvist finansieret. Det samlede budget forventes at være 1,5 mio. kr., hvoraf Områdefornyelse Fuglekvarteret og Områdefornyelsen ordre Fasanvej hver finansierer kr., mens de resterende midler forventes fundraiset

36 Indsatsområde Skolen som dynamo (4 mio. kr.) Formål Fuglekvarterets grundskoler rummer til sammen mere end 1000 børn og unge i alderen 5-15 år, som bor både i og uden for kvarteret. Skolerne er centrale aktører som dannelses- og læringsinstitutioner med god kontakt til mange af kvarterets beboere, ansatte og brugere. Det er derfor afgørende at inddrage skolerne som ressourcer i arbejdet med at løfte kvarteret. Visionen er, at børnene i kvarteret skal ses som medborgere og medskabere af byen. n gensidig integration både fysisk og socialt mellem skolerne og lokalområdet skal være med til at styrke trygheden og sammenhængskraften i kvarteret, og samtidig understøtte skolernes tilbud og skabe bedre trivsel for kvarterets børn og unge. Hvad vil vi? Områdefornyelsen i Fuglekvarteret Øst vil styrke byrummet omkring skolerne (særligt Vibevej) og aktivere skolernes faciliteter udenfor skoletiden, så de også benyttes af kvarterets beboere og brugere. Grøndalsvængets Skole vil som den centrale kommunale folkeskole være i fokus, men indsatsen vil også omfatte privatskolerne, og på den måde bidrage til nytænkende løsninger, der kan få skolerne til at tage ansvar for lokalområdet. Desuden skal indsatsen understøtte kontaktflader og netværk mellem skolerne og kvarterets virksomheder. Skolen som dynamo skal koordineres med Lokaludvalgets fokus på Bispebjerg som studiebydel, så der er sammenhæng i den lokale indsats på de forskellige uddannelsesniveauer. Dette gælder f.eks. i etableringen af skolepraktikordninger i kvarteret, som vil være gode eksempler på etablering af praktikpladser for erhvervsuddannelserne. Samt i udviklingen og forankringen af lokale ForeningsGuider og aktiviteter, der skal styrke cykelkulturen blandt skoleelever. På de næste sider beskriver vi de konkrete projekter under Skolen som dynamo. Succeskriterier Mindst to skoler i kvarteret har givet permanent mulighed for anvendelse af lokaler og udendørs arealer uden for skoletiden, og har samtidig fået forbedret de udendørs faciliteter. Der er mindst to eksempler på, at skoleelever i kvarteret har deltaget i fælles aktiviteter med andre beboere eller brugergrupper i kvarteret enten på eller uden for skolens område. Ved indsatsens afslutning skal 40 procent af kvarterets beboere inden for det seneste år have brugt lokaler eller udendørsarealer på en eller flere af kvarterets, skoler til formål der ligger uden for de almindelige skoleaktiviteter, som undervisning og forældremøder. Ved Områdefornyelsens start var det 10 procent. Fuglekvarteret Øst rummer seks grundskoler: Den kommunale folkeskole Grøndalsvængets Skole og privatskolerne Al-Huda Skolen, Al-Hilal Skolen, Svanevej Privatskole, Iqbal International School og Sjællands Privatskole

FØRSTE STATUSRAPPORT OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET

FØRSTE STATUSRAPPORT OMRÅDEFORNYELSE FUGLEKVARTERET 2015 FØRST STATUSRAPPORT OMRÅDFORNYLS FUGLKVARTRT Områdefornyelsesprojektets titel: Fuglekvarteret Øst og Vest Projektleder i kommunen: Isaac Abella Appelquist Glentevej 70B 2400 København NV Tlf.nr.:

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Kvarterplan 2014-2019

Kvarterplan 2014-2019 Kvarterplan 2014-2019 1 Udgivet af grafik og layout fotos tegninger Områdefornyelsen Nørrebro 2014 Birgitte Wester Københavns Kommune, Ursula Bach, Anja Meier Sandreid, DYRK Nørrebro, TagTomat, Bo Grønlund

Læs mere

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder

Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder Anbefalinger til en bred boligsocial indsats i udsatte by- og boligområder KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Forord De udsatte boligområder dukker jævnligt op i medierne med

Læs mere

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290

HUSUMKVARTERET. Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 HUSUMKVARTERET ska ha et løft Mød op til informationsmøde lørdag d. 14. november 2009 kl. 14-17 på Husum Bibliotek Frederikssundsvej 290 2 Oktober 2009 Husumkvarteret Oktober 2009 3 Husum- et handlekraftigt

Læs mere

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B

AN YDELSPL BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 B BYDELSPLAN BYDELSPLAN FOR VALBY 2009 BYDELSPLAN FOR VALBY Udarbejdet af: Bydelsplanen er udarbejdet i et samarbejde mellem Valby Lokaludvalg og Center for Byudvikling, Økonomiforvaltningen, Københavns

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER

POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER POLITIK for UDSATTE BYOMRÅDER Indhold Tekst: Projektgruppe med repræsentanter fra de syv forvaltninger. Projektleder: Teknik- og Miljøforvaltningen, Kvarterudvikling Design: TMF-Grafisk Design Foto: Gitte

Læs mere

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby

Tag ansvar for København. 198 forslag til en stærkere storby Tag ansvar for København 198 forslag til en stærkere storby 1 Beskæftigelse I 2010 blev beskæftigelsessystemet i København og i resten af landet omtalt som en kolos på lerfødder, som passiverede de ledige

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret

Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Boligsocial helhedsplan for Sundholmsvejkvarteret Sundholmsvejkvarteret Nord (planogarkitektur.kk.dk) Sundholmsvejskvarteret Syd (planogarkitektur.kk.dk) December 2008 VIBO AAB Lejerbo Hovedstadens Almennyttige

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum

UDVIKLINGSPLAN TINGBJERG/HUSUM. Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum. En god start på livet. 1.100 flere i arbejde. Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum Københavns Kommune 2012 TINGBJERG/HUSUM UDVIKLINGSPLAN Et åbent og attraktivt Tingbjerg/Husum En god start på livet 1.100 flere i arbejde Tryg, tryggere, Tingbjerg/Husum 1 UDVIKLINGSPLAN FOR TINGBJERG/HUSUM

Læs mere

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF:

HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD - ERFARINGER OG GODE RÅD UDGIVET AF: HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD HÅNDBOG I HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE - ERFARINGER OG GODE RÅD 02 UDGIVET AF: KL I KONTORET FOR TEKNIK OG MILJØ TLF. 33 33 I WWW.KL.DK

Læs mere

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej

Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej Helhedsplan for de almene boligafdelinger: AAB afd. 8, 24, 33 og 49, SAB afd. Fynshuse og 3B afd. Sangergården 1 + 2 samt Vestergårdsvej - Et samarbejde mellem boligorganisationerne AAB, 3B og SAB samt

Læs mere

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG

BEBOERPROJEKT BISPEBJERG BEBOERPROJEKT BISPEBJERG FSB S HELHEDSPLAN FOR DEN BOLIGSOCIALE INDSATS PÅ BISPEBJERG 2013-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 PROBLEMKOMPLEKSET PÅ BISPEBJERG... 3 BØRN, UNGE

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN NØRREBRO. Et levende og sammenhængende Nørrebro. En stærk og samlende folkeskole. Trygt overalt på Nørrebro. Lige muligheder for job

UDVIKLINGSPLAN NØRREBRO. Et levende og sammenhængende Nørrebro. En stærk og samlende folkeskole. Trygt overalt på Nørrebro. Lige muligheder for job Københavns Kommune 2012 NØRREBRO UDVIKLINGSPLAN Et levende og sammenhængende Nørrebro En stærk og samlende folkeskole Trygt overalt på Nørrebro Lige muligheder for job 1 UDVIKLINGSPLAN FOR NØRREBRO Tekst

Læs mere

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013

EVALUERING. Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 EVALUERING Haraldsgadekvarterets Områdeløft 2007-2013 Luftfoto Haraldsgadekvarteret 2011 INDHOLD DET GJORDE EN FORSKEL INKLUDERENDE NETVÆRK OG TILLID PROJEKTER, BEVILLINGER OG RESSURCER ET OVERBLIK FORANKRING

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN

HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN HELHEDSPLAN FOR NØRREMARKEN 2013-2016 1 Indhold Forord... 3 Baggrund... 4 Beskrivelse af området... 4 Statistisk nøgletal og områdets udfordringer... 5 Opnåede resultater i helhedsplanerne 2008-2012...

Læs mere

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008

SBi 2009:17. Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 SBi 2009:17 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2000-2008 Evaluering af indsatsen i fem kvarterløftsområder 2002-2008 Hans Skifter Andersen, Sille Bjørn, Anne Clementsen, Georg Gottschalk,

Læs mere

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab

ReSTART LINDHOLM. Et godt liv i Lindholm. Helhedsplan. Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark. for Nykøbing F Boligselskab ReSTART LINDHOLM Et godt liv i Lindholm Helhedsplan Udarbejdet af Kuben Byfornyelse Danmark for Nykøbing F Boligselskab Boligselskabet Fjordparken Boligselskabet Vendersbo/Domea September 2007 FORORD OG

Læs mere

VEJLES GLOBALE ALMINDING

VEJLES GLOBALE ALMINDING VEJLES GLOBALE ALMINDING KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Vejles globale alminding KOBLING PÅ TVÆRS AF FORSTADENS FUNKTIONELLE ENKLAVER Udarbejdet af: Vejle Kommune, Teknik & Miljø

Læs mere

udsatte boligområder Værktøjskasse

udsatte boligområder Værktøjskasse udsatte boligområder Værktøjskasse Almene boliger Indholdsfortegnelse Indledning Målsætninger Forudsætninger Værktøjskasse Effektiv styring af den boligsociale indsats Beboersammensætning Beskæftigelse

Læs mere

SBi 2005:14 Midtvejsstatus for fem kvarterløft

SBi 2005:14 Midtvejsstatus for fem kvarterløft SBi 2005:14 Midtvejsstatus for fem kvarterløft Midtvejsstatus for fem kvarterløft Hans Skifter Andersen Sille Bjørn Hanne Nielsen Valinka Suenson Titel Midtvejsstatus for fem kvarterløft Serietitel SBi

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014

KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVARTERPLAN SUNDHOLMSVEJ OMRÅDELØFT2009-2014 KVA R T E R P LAN 20 0 8-20 1 4 SUNDHOLMSVEJKVA R T E R E TS O M R Å D E LØ F T Udgivet af Sundholmsvej Områdeløft 2009 Tryk: Layout: Strategi: Fotos: Frederiksberg

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

IDEER. fra Kvarterløft og andre områdebaserede indsatser

IDEER. fra Kvarterløft og andre områdebaserede indsatser 100 IDEER fra Kvarterløft og andre områdebaserede indsatser 100 IDEER fra Kvarterløft og andre områdebaserede indsatser Kolofon Forord Forord Af integrationsminister Rikke Hvilshøj 100 Idéer fra Kvarterløft

Læs mere

Hasseris Boligselskab

Hasseris Boligselskab Hasseris Boligselskab Boligsocial Helhedsplan for en social og forebyggende indsats Afd. 5 Grønnegården, Dyrskuevej og Stationsmestervej, 9200 Aalborg SV Afd. 6 Skelagergårdene, Skelagervej, 9000 Aalborg

Læs mere

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik

BÆREDYGTIGE BYER - en social og grøn bæredygtig bypolitik - en social og grøn bæredygtig bypolitik Rapporten er udarbejdet af: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter I samarbejde med: Miljøministeriet Kulturministeriet Ministeriet for Børn, Ligestilling,

Læs mere

Brøndby Strand for Fremtiden

Brøndby Strand for Fremtiden Indhold 1. Forord... 3 2. Resume... 4 3. Boligområdet og perspektiverne i den boligsociale helhedsplan... 5 4. Vision... 9 5. Introduktion til indsatsen... 10 6. Indsatsområde 1: Børn, unge og familier...

Læs mere