A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2013"

Transkript

1 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2013

2 Maersk Line Majestic Mærsk Langelinie, København Majestic Mærsk ligger stolt bag Gruppens hovedsæde på Esplanaden. Verdens største skib besøgte København i dagene september 2013 og blev besøgt af ca gæster.

3 Virksomhedsprofil A.P. Møller Mærsk Gruppen er et verdensomspændende konglomerat af virksomheder med kernefokus på shipping, og på olie og gas. Gruppen beskæftiger ansatte, er repræsenteret i 135 lande og har hovedsæde i København. SERVICES & OTHER SHIPPING 1. Maersk Line er Gruppens største kerneforretning målt på omsætning og det førende containershippingselskab i verden. Maersk Line er en ledende kundeorienteret virksomhed inden for pålidelig og miljøeffektiv global transport. 2. Maersk Oil er et internationalt olie og gasselskab med rødder i Nordsøen, der går 50 år tilbage i tiden, og som nu har aktiviteter over hele verden. Maersk Oil er aktiv inden for olie og gasværdikæden fra efter forskning til produktion både på land og offshore. 3. APM Terminals kernekompetencer er udvikling, konstruktion og drift af havne og indenlandske faciliteter. Virksomheden har et globalt netværk på 65 havnefaciliteter i 40 lande og indenlandske faciliteter på over 160 steder i 47 lande. 4. Maersk Drilling er en ledende global operatør af højteknologiske borerigge. Maersk Drilling udfører boringer til havs for olie og gasselskaber med en af verdens yngste og mest avancerede flåder. 5. Services & Other Shipping består af Maersk Supply Service, Maersk Tankers, Damco og Svitzer. Fremmer verdens containerbårne handel Vi er verdens største containershippingselskab, og sammen med vores containerterminal og logistikvirksomhed håndterer vi en stor del af verdens containerbårne handel. 1 Maersk Line opererer med en global flåde på 584 skibe. Flådekapaciteten er ~2,6 mio. TEU (en 20 fods container). MAERSK LINE Svitzer er en global markedsleder inden for bugser og bjærgningsaktiviteter med en flåde på 376 skibe. Maersk Supply Service opererer en flåde på 98 skibe, som leverer services til offshoreindustrien samt tilhørende industrier over hele verden.

4 2 Maersk Oil opererer 77 platforme og tre FPSOs. Den totale produktionsandel er på tønder olieækvi valenter pr. dag. MAERSK DRILLING 4 Maersk Drilling er med 16 borerigge og 10 borepramme specialist i at operere på områder med hårdt vejr og på store vanddybder. MAERSK OIL Maersk Tankers ejer og driver en flåde på 130 tankskibe. Maersk Tankers flåde af produkttankskibe er en af de største i verden. Bidrager til at imødekomme verdens efterspørgsel på energi Vi bidrager til verdens efterspørgsel på energi gennem efterforskning, udvinding og transport af olie og gas. APM TERMINALS DAMCO 3 APM Terminals driver et globalt netværk af terminaler i 68 lande. Damco er en af verdens førende leverandører af ydelser inden for spedition og supply chain management. Damco har kontorer i flere end 93 lande over hele verden. Maersk Container Industry producerer tørcontainere, kølecontainere og kølemaskiner.

5 Årsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Side LEDELSESBERETNING Hoved og nøgletal 4 Sammenfatning for Gruppen 6 Forventninger til Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør 12 Gruppens strategi 14 Gennemførelse af Gruppens strategi KONSOLIDERET REGNSKAB 2013 Konsolideret resultatopgørelse 72 Konsolideret totalindkomstopgørelse 73 Konsolideret balance pr. 31. december 74 Konsolideret pengestrømsopgørelse 76 Konsolideret egenkapitalopgørelse 77 Noter til det konsoliderede regnskab 79 Virksomheder Investeret kapital og ROIC 22 Segmentoversigt 25 Maersk Line 26 Maersk Oil 32 APM Terminals 38 Maersk Drilling 44 Maersk Supply Service 50 Maersk Tankers 52 Damco 54 Svitzer 56 Andre virksomheder 58 Ophørte aktiviteter 58 Regnskabsberetning 59 Risikostyring 62 Aktionærforhold 66 God selskabsledelse 69 Ledelsespåtegning 142 De uafhængige revisorers erklæringer 143 Bestyrelse og direktion 145 Virksomhedsoversigt 150 Definitioner 153 Selskabsmeddelelser 154 A.P. MØLLER MÆRSK A/S Regnskab Hoved og nøgletal 157 Resultatopgørelse 158 Totalindkomstopgørelse 159 Balance pr. 31. december 160 Pengestrømsopgørelse 162 Egenkapitalopgørelse 163 Noter til regnskabet 166 Ændring i præsentation og sammenligningstal Præsentationen af joint ventures er ændret pr. 1. januar 2013 i henhold til IFRS 11 Joint Arrangements. Det tidligere segment Maersk FPSOs og Maersk LNG samt Ophørte aktiviteter er, bortset fra Dansk Supermarked Gruppen, blevet samlet under Andre virksomheder. Sammenligningstal er tilpasset. Ændringerne er beskrevet i note 27. Medmindre andet er angivet, henviser samtlige tal i parentes til tilsvarende tal for samme periode sidste år. Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Disse udtalelser er behæftet med risici og usikkerheder, da en række faktorer, hvoraf mange ligger uden for A.P. Møller Mærsk A/S kontrol, kan føre til, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat adskiller sig markant fra forventningerne i årsrapporten.

6 4 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Hoved og nøgletal Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i joint ventures Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), DKK Udvandet resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, DKK Udbytte pr. aktie, DKK Børskurs (Baktie) ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo 8,1% 9,4% 57,1% ,0% 10,9% 54,3% ,8% 9,0% 51,4% ,7% 16,0% 51,5% ,2% 3,5% 46,0% Ophørte aktiviteter består af Dansk Supermarked Gruppen. Resultat og pengestrømsopgørelse i femårsoversigten er tilpasset.

7 Hoved og nøgletal A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Beløb i USD mio. Hoved og nøgletal Omsætning Resultat før af og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Af og nedskrivninger Avance ved salg af anlægsaktiver m.v., netto Andel af resultat i joint ventures Andel af resultat i associerede virksomheder Resultat før finansielle poster (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat A.P. Møller Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital i alt Pengestrøm fra driftsaktiviteter Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Investeringer i anlægsaktiver Afkast af investeret kapital efter skat (ROIC) Egenkapitalforrentning efter skat Egenkapitalandel Resultat pr. aktie (EPS), USD Udvandet resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driftsaktiviteter pr. aktie, USD Udbytte pr. aktie, USD Børskurs (Baktie) ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo 8,2% 9,2% 57,1% ,9% 10,7% 54,3% ,3% 9,6% 51,4% ,2% 15,4% 51,5% ,2% 3,4% 46,0% Gennemsnitlig USD/DKK kurs USD/DKK kurs ved årets udgang 5,62 5,41 5,79 5,66 5,35 5,75 5,62 5,61 5,36 5,19 Maersk Line Transporterede mængder (FFE i mio.) Gennemsnitlig rate (USD pr. FFE) Gennemsnitlig pris på brændstof (USD pr. ton) 8, , , , , Maersk Oil Gennemsnitlig andel af olie og gasproduktion 1 Gennemsnitlig råoliepris (Brent) (USD pr. tønde) APM Terminals Håndterede containere 2 36,3 35,4 33,5 31,5 30,9 Maersk Drilling Effektiv operationel driftstid 97% 92% 96% 96% 94% 1 Tusinde tønder olieækvivalenter pr. dag 2 Målt i mio. TEU vægtet med ejerandel

8 6 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Ledelsesberetning Ledelsesberetning (Tal for 2012 i parentes) Gruppen leverede et resultat på USD 3,8 mia. (USD 4,0 mia.), hvilket var lidt højere end den senest udmeldte forventning på ca. USD 3,5 mia. i delårsrapporten for tredje kvartal. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) var 8,2% (8,9%). Sammenfatning for Gruppen Resultatet for 2013 var positivt påvirket af forøgede containermængder og lavere enhedsomkostninger for Maersk Line, forøgede mængder for APM Terminals og en højere operationel driftstid for Maersk Drilling. Resultatet var negativt påvirket af lavere fragtrater i Maersk Line, en nedgang i Maersk Oils produktionsandel, et fald i den gennemsnitlige oliepris samt nedskrivninger, der primært vedrører Maersk Tankers samt engangsomkost ninger i forbindelse med omstruktureringer i Damco. Salgsavancer var USD 145 mio. (USD 610 mio.) inklusive salg af 24 tankskibe og salg af andele i virksomheder i APM Terminals. Eksklusive nedskrivninger og salgs avancer udgjorde resultatet USD 4,0 mia. (USD 2,9 mia.). Resultatet for 2013 var USD 261 mio. lavere end i 2012, hvor overskuddet var positivt påvirket af en engangsindtægt på USD 899 mio. fra Maersk Oils forlig i en algerisk skattesag. Omsætningen faldt med 4% til USD 47,4 mia. (USD 49,5 mia.), primært som følge af lavere containerfragtrater og en lavere olieproduktionsandel, som blev delvis modsvaret af højere containermængder. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 8,9 mia. (USD 7,0 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 4,9 mia. (USD 5,8 mia.) efter modregning af salgsprovenu, der udgjorde USD 1,4 mia. (USD 3,2 mia.). Gruppens frie pengestrøm var positiv med USD 4,0 mia. (USD 1,2 mia.). Den rentebærende nettogæld faldt med USD 2,9 mia. til USD 11,6 mia. (USD 14,5 mia.). Egenkapitalen udgjorde USD 42,5mia. (USD 39,3 mia.), positivt påvirket af årets resultat på USD 3,8 mia. Der blev udbetalt udbytte på USD 1,1 mia. (USD 945 mio.). Med en egenkapitalandel på 57,1% (54,3%) og en lik vi di tets reserve på USD 14,8 mia. (USD 13,1 mia.) er Gruppen velforberedt og besluttet på at føre sine langsigtede vækst ambitioner ud i livet og handle på de muligheder, der opstår i markederne inden for kernevirksomhederne. Maersk Line leverede et overskud på USD 1,5 mia. (USD 461 mio.), og ROIC var 7,4% (2,3%). Forbedringen blev opnået gennem effektivisering af rutenetværket, som medførte lavere enhedsomkostninger, der også var understøttet af en lavere brændstofpris. De gen nem snitlige fragtrater faldt med 7,2% til USD/FFE (2.881 USD/ FFE), og containermængderne steg med 4,1% til 8,8 mio. FFE (8,5 mio. FFE). Brændstofforbruget blev reduceret med 12,1%. Maersk Line fastholdt sin markedsandel på niveau med sidste år.

9 Ledelsesberetning A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Flådekapaciteten blev forøget med 0,2% til 2,6 mio. TEU (2,6 mio. TEU), hovedsagelig som følge af levering af fire TripleE containerskibe i Yderligere 16 TripleE skibe med en kapacitet på TEU forventes leveret i løbet af Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,7 mia. (USD 1,8 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,6 mia. (USD 3,6 mia.). Maersk Oil leverede et overskud på USD 1,0 mia. (USD 2,4 mia.), negativt påvirket af en lavere gennemsnitlig produktionsandel på boepd ( boepd) samt lavere gennemsnitlige oliepriser på USD 109 pr. tønde (USD 112 pr. tønde). I resultatet for 2012 indgik en engangsskatteindtægt på USD 1,0 mia. fra forliget i en algerisk skattesag samt salgsavancer. ROIC var 16,2% (35,7%). I 2013 var der fokus på at modne porteføljen af vig tige udbygninger, herunder indsendelse af en udbygningsplan for Chissonga i Angola, der også dækker Cubalfun det, som blev gjort i løbet af året. Genindsættelsen af Gryphon FPSOen i Storbritannien, og den fortsatte udbygning af El Merk i Algeriet, fik igen Maersk Oils produktionsandel til at stige fra slutningen af Efterforskningsomkostninger lå fortsat på et højt nive au med USD 1,1 mia. (USD 1,1 mia.) med færdiggørelsen af 25 efterforsknings og vurderingsbrønde, der omfattede to vellykkede Cubalboringer i Angola samt seks vellykkede vurderingsboringer på Johan Sverdrup i Norge. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 3,2 mia. (USD 3,9 mia.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,8 mia. (USD 2,0 mia.), lav ere end forventet, da en planlagt akkvisition ikke blev gennemført. APM Terminals leverede et overskud på USD 770 mio. (USD 701 mio.) positivt påvirket af avancer fra salg før skat på USD 70 mio. (USD 117 mio.) samt skatteomkostninger på USD 56 mio. (USD 163 mio.). ROIC var 13,5% (15,2%). Antallet af håndterede containere steg med 3% til 36,3 mio. TEU (35,4 mio. TEU), påvirket af tilgange af terminaler til porteføljen. Indtjeningen var positivt påvirket af resultatbidraget for hele året fra den fællesledede andel i Global Ports Investments PLC, Rusland, der blev tilkøbt i november Derudover blev driften påbegyndt i den fællesejede Brasil Terminal Portuario i Santos, Brasilien. Det fortsat høje investeringsniveau omfatter udbygningen af den nye terminal Maasvlakte II i Holland. Der blev indgået aftaler om nye terminalprojekter i Izmir i Tyrkiet og Abidjan i Elfenbenskysten. Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 923 mio. (USD 910 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 841 mio. (USD 1,3 mia.). Maersk Drilling leverede et overskud på USD 528 mio. (USD 347 mio.), et historisk godt resultat positivt påvirket af fuld udnyttelse af alle rigge, en højere operationel driftstid samt højere dagrater. ROIC var 10,8% (8,8%). Maersk Drilling indgik i 2013 flere nye større kontrakter og har nu indgået aftale for seks ud af otte nybygninger til levering i Kontraktbeholdningen steg til USD 7,9 mia. (USD 7,0 mia.), og den etårige kontraktdækning udgjorde 94% (98%) ved udgangen af Den ope rationelle driftstid var i gennemsnit 97% (92%). Pengestrøm fra driftsaktiviteter var USD 775 mio. (USD 597 mio.), og pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer var USD 1,5 mia. (USD 555 mio.).

10 8 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Ledelsesberetning Maersk Supply Service leverede et overskud på USD 235 mio. (USD 132 mio.), og ROIC var 10,9% (6,1%), positivt påvirket af en højere udnyttelsesgrad og forbedrede drifts marginer. Kontraktdækningen for 2014 er 56% og 32% for 2015 eksklusive optioner. Maersk Tankers fik et tab på USD 317 mio. (tab på USD 315 mio.), og ROIC var negativ med 10,4% (negativ med 8,2%). Resultatet var negativt påvirket af nedskrivninger og hensættelser til tabsgivende kontrakter på USD 297 mio. (USD 238 mio.) samt omstruktureringsomkostninger på USD 36 mio. (USD 2 mio.). Eksklusive engangsposter var resultatet et overskud på USD 8 mio. (tab på USD 80 mio.). Maersk Tankers solgte i 2013 syv produkttankskibe, et VLCCskib og 16 LPGtankskibe. Derudover blev 11 chartrede skibe leveret tilbage til ejerne. Maersk Tankers indgik i januar 2014 aftale om at sælge flåden på 15 VLCCskibe til levering i Damco fik et tab på USD 111 mio. (overskud på USD 55 mio.), og ROIC var negativ med 22,0% (positiv med 13,1%). Resultatet skyldtes primært betydelige omkostninger og hensættelser i forbindelse med omstrukturering. Svitzer leverede et overskud på USD 156 mio. (USD 7 mio.), positivt påvirket af avancer fra salg, der blev delvist modsvaret af omkostninger i forbindelse med omstrukturering. I resultatet indgik endvidere nedskrivninger på USD 6 mio. (USD 109 mio.). ROIC var 10,8% (0,5%). Dansk Supermarked Gruppen (DSG) leverede et overskud på DKK 1,8 mia. (DKK 1,3 mia.), hovedsagelig som følge af resultatforbedringer i hele Dansk Supermarked Gruppen samt stigende omsætning i Netto. Der blev den 7. januar 2014 indgået en aftale om at sælge den bestemmende indflydelse i DSG, der er klassificeret som ophørte aktiviteter. AKTIEKURS OG UDBYTTE Aktiekursen på Maersk Baktien steg med 38,1% til DKK i løbet af Bestyrelsen foreslår, at der udbetales udbytte på DKK pr. aktie a DKK 1.000, svarende til en udbytteprocent på 2,4% baseret på Baktiens lukkekurs pr. 30. december FONDSAKTIER Bestyrelsen fremsætter forslag om udstedelse af fire fondsaktier pr. én A.P. Møller Mærsk A/S aktie inden for hver aktieklasse. Dette vil forøge aktiekapitalen fra DKK 4.395,6 mio. til DKK ,0 mio. Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført ved overførsel fra overført resultat. KVARTALSTAL Kvartalstal for Gruppen for er tilgængelige på BÆREDYGTIGHED OG KØNSMÆSSIG SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN En uafhængigt verificeret rapport om bæredygtighed for 2013 er offentliggjort og giver detaljeret information om Gruppens resultater inden for bæredygtighed og ny bære dygtighedsstrategi. Rapporten fungerer som Gruppens fremskridtsrapport i henhold til FNs Global Compact og opfylder årsregnskabslovens krav om redegørelse for samfundsansvar og rapportering om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Rapporten er tilgængelig på: Documents/Maersk_Sustainability_Report_2013.pdf

11 Ledelsesberetning A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Fra venstre mod højre: Erik Rasmussen, Arne Karlsson, Sir John Bond, Jan Leschly, næstformand Ane Mærsk McKinney Uggla,formand Michael Pram Rasmussen, næstformand Niels Jacobsen, Lars Pallesen, Leise Mærsk McKinney Møller, Robert Routs, Jan Tøpholm, John Axel Poulsen.

12 Maersk Line Mærsk McKinney Møller Aarhus, Danmark Verdens største containerskib, Mærsk McKinney Møller på TEU, anløb en række containerterminaler i APM Terminals globale terminalnetværk på sin jomfrurejse, og det medførte individuelle produktivitetsrekorder i Rotterdam i Holland, Aarhus i Danmark, Göteborg i Sverige og Tanger i Marokko.

13 Forventninger til 2014 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Forventninger til 2014 Gruppen forventer et resultat betydeligt over 2013resultatet (USD 3,8 mia.) påvirket af salget af Dansk Supermarked Gruppen. Det underliggende resultat forventes at være på samme niveau som i 2013 (den fortsættende aktivitet med USD 3,6 mia.) eksklusive nedskrivninger og avancer fra salg. Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer, brutto, forventes at blive i niveauet USD 10 mia. (USD 6,3 mia.), mens pengestrøm fra driftsaktiviteter forventes at følge udviklingen i resultatet. Maersk Drilling forventer et resultat, der er lavere end i 2013 (USD 528 mio.) på grund af planlagte værftsophold i 2014 samt betydelige omkostninger i forbindelse med ud dannelse og indfasning af seks nye borerigge. Maersk Line forventer et resultat på niveau med 2013 (USD 1,5 mia.). Maersk Line stræber efter at forbedre sin konkurrenceevne, selvom faldet i enhedsomkost ninger vil blive mindre end i Den globale efterspørgsel på søfragt af containere forventes at stige med 45%, og Maersk Line stræber efter at vokse med markedet. Overskudskapacitet vil sandsynligvis presse fragtraterne. Maersk Oil forventer et resultat, der er lavere end 2013 (USD 1,0 mia.) baseret på en oliepris på USD 104 pr. tønde. Maersk Oil forventer en produktionsandel, som er større end boepd. Produktionen vil være større i første og fjerde kvartal, mens planlagte nedlukninger vil resultere i en lavere produktion i andet og tredje kvartal. Stigningen i produktionsandelen fra boepd i 2013 vil hovedsageligt komme fra Algeriet og Storbritannien. Services & Other Shipping forventer et bedre resultat end i Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne til 2014, ikke mindst som følge af udviklingen i verdensøkonomien. Gruppens forventede resultat afhænger af en række faktorer. Baseret på det forventede indtjeningsniveau, og alt andet lige, er følsomhed for de fire vigtigste faktorer estimeret i nedenstående tabel. Efterforskningsomkostninger forventes at blive på om kring USD 1,0 mia. APM Terminals forventer et bedre resultat end i 2013 (USD 770 mio.) samt en vækst, der ligger over markedet, understøttet af forøget bidrag fra joint ventures og associerede virksomheder samtidig med forbedringer af produktiviteten i eksisterende faciliteter. Faktorer Ændring Effekt på Gruppens resultat Oliepris for Maersk Oil +/ 10 USD/tønde +/ USD 0,2 mia. Bunkerpris +/ 100 USD/ton /+ USD 0,2 mia. Containerfragtrate +/ 100 USD/FFE +/ USD 0,9 mia. Containerfragtmængde +/ FFE +/ USD 0,2 mia.

14 12 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør På trods af vanskelige markedsforhold på de globale shippingmarkeder var 2013 et godt år for Gruppen. Det underliggende resultat steg fra USD 2,9 mia. i 2012 til USD 4,0 mia., og de fleste af Gruppens virksomheder forbedrede deres resultater takket være et stærkt fokus på effektivitet, markedsmuligheder og kunderelationer. Vi forbedrede balancen og styrkede konkurrenceevnen, så seks af otte kernevirksomheder nu er placeret i øverste kvartil inden for deres branche. Resultaterne er skabt i kraft af kvalitet og hårdt arbejde fra vores medarbejdere. Jeg vil gerne takke ledelsesteamet og medarbejderne i alle Gruppens virksomheder verden over for deres engagerede indsats, den betydelige fremgang og de opnåede resultater. FREMGANG I GRUPPEN Indtjeningsstigningen i 2013 skyldes hovedsagelig en fortsat fremgang i Maersk Line, der styrkede sin ledende position i containershipping målt på løn somhed, markedsandel og indsats på miljøområdet. Resultatet blev opnået gennem forbedret kundeservice, om kostningsstyring og optimering af rutenettet. Den forbedrede konkurrenceevne betyder, at vi også fremover er i stand til at håndtere udfordringerne i en volatil shippingbranche. Den planlagte operationelle alliance på østvest ruterne, P3, er endnu et skridt mod lavere omkostninger. Som forventet var Maersk Oils underliggende resultat lavere end sidste år som følge af et fald i produktionen og lavere oliepriser. Imidlertid stabiliserede produktionen sig som forventet i årets løb, og vi forventer nogen vækst i APM Terminals og Maersk Drilling opnåede en forbedret indtjening i henhold til deres strategi. Alle øvrige virksom heder havde også god fremgang med undtagelse af Damco, hvor den globale organisation er under omstrukturering og nye systemer er ved at blive indført. INVESTERING I FORTSAT EKSPANSION Der blev investeret mere end USD 7 mia. i 2013 for at styrke Gruppen til fremtiden, og de fleste af investeringerne blev allokeret til de fire store kerneforretninger i overensstemmelse med strategien. Vi investerede, hvor det var hensigtsmæssigt og fortrinsvis i vækstmar keder. I Latinamerika åbnede APM Terminals Santos terminalen, Brasiliens største containerterminal, og både helt nye projekter og udvidelser er i gang i Mexico, Costa Rica og Peru. Gruppen foretog en vigtig investering i Rusland i 2013 med købet af National Container Company gennem vores andel i Global Ports; dermed blev Global Ports den største containerterminaloperatør i Østeuropa. Ud over havneudvidelserne øgede Maersk Drilling, Maersk Supply Service og Svitzer indsatsen i Vestafrika, og Maersk Oil fortsætter efterforskningen i Angola. Fremadrettet ser vi muligheder for vækst i flere af Gruppens mindre, men også i nogle tilfælde markedsledende virksomheder på verdensplan, og med det for øje har vi udvidet Gruppen med en femte kerneforretning Services & Other Shipping hvor indtjeningsmålet er USD 500 mio. i 2016.

15 Meddelelse fra Gruppens administrerende direktør A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t Det er af allerstørste vigtighed, at vi til enhver tid holder skarpt fokus på medarbejdernes sikkerhed. I 2013 mis tede fire medarbejdere livet under udførelse af deres arbejde i henholdsvis Vietnam, Peru og Malaysia i APM Terminals og på en Maersk Drilling rig ud for Camerouns kyst. Det tragiske tab af menneskeliv er uacceptabelt og står i skarp modsætning til Gruppens værdier. Vi har fokus på at skabe et arbejdsmiljø, hvor sikkerhed ligger dybt forankret i vores adfærd, præstations og virksomhedskultur, og vi fortsætter bestræbelserne på at undgå ulykker. LØNSOM DRIFT I FREMTIDEN Gruppens 2013 prioritet Projekt FIT indgik som et vigtigt element for at forbedre afkast og frigøre midler til fremtidig lønsom vækst. I årets løb realiserede Gruppen USD 4,7 mia. gennem salg af aktiver, nedbringelse af leasingforpligtelser og forbedringer i driftskapitalen. Det betød, at vi kunne investere i seks nye produkttankskibe og en borerig ud over de planlagte kapitalinvesteringer i Salget af aktiemajoriteten i Dansk Supermarked Grup pen i begyndelsen af 2014 var et andet vigtigt skridt i forbindelse med frasalg af aktiver, der ikke er kerne for retninger. Med vores anden prioritet Stay FIT vil vi fortsat fokusere på at forbedre Gruppens balance for at sikre fortsat vækst og optimere anvendelsen af aktionærernes midler. Den tredje prioritet Udvikle innovative kundeløsninger handler også om at forberede sig til fremtiden. Vi skal sikre, at vi fortsat er i tæt kontakt med vores kunder og partnere og udnytter mulighederne for at skabe løsninger, der er til gavn for begge parter, ved at bruge vores kompetencer, kendskab til markedet og tekniske viden. I en verden i hastig økonomisk og markedsmæssig ud vikling fokuserer Gruppen fortsat meget på virksom hedens værdier, som i over hundrede år har været grund liggende for vores måde at drive forretning på. Også i fremtiden vil vi udvikle os på en bæredygtig måde. Vores forpligtelse over for rettidig omhu og vore medarbejdere minder os dagligt om vigtigheden af at sørge for alle medarbejderes sikkerhed. Vores indsats i 2013 har medvirket til at styrke grundlaget for en solid og lønsom ekspansion i de kommende år. Vi har en professionel organisation, gode markedspositioner og en stærk balance, og der venter en spænden de fremtid for Gruppen. VIRKSOMHEDER I VERDENSKLASSE I 2014 vil vi fortsat fokusere stærkt på at servicere kunder og partnere, vi vil styrke konkurrenceevnen i alle vores virksomheder og derudover levere tilfredsstillende finansielle resultater. Indsatsen for at opnå fremtidig vækst vil stille krav til hele organisationen, eftersom Gruppens kerneforretninger står over for en betydelig ekspansion. Maersk Drilling får således leveret seks nye store borerigge, hvilket medfører øgede investeringer i ansættelse af mandskab, uddannelse og opstartsaktiviteter. Maersk Line øger flåden med ni TripleE skibe, APM Terminals indvier Maasvlakte II terminalen i Holland, og Maersk Oil starter produktion på to nye felter i Storbritan nien og USA. Opfyldelse af indtjeningsmål og overholdelse af forpligtelser er Gruppens første prioritet i Nils Smedegaard Andersen

16 14 A.P. Møller Mærsk A/S Årsrappor t 2013 Gruppens strategi Gruppens strategi Gruppen har fulgt sin strategi om at udvikle virksomheder i verdensklasse og samtidig opnå et godt samlet afkast af den investerede kapital. Gruppens portefølje vil fortsat blive mere fokuseret med salg af visse aktiver og virksomheder, der ikke er indenfor Gruppens kerneaktiviteter. Gruppen vil udvikle kernevirksomheder og forbedre effektiviteten af den investerede kapital på tværs af Gruppen. En disciplineret tilgang til anlægsinvesteringer samt salg har medført, at Gruppen er velkapitaliseret. Gruppens finansiering er fra flere kilder, og den tildelte kredit vur dering i september 2013 har yderligere styrket den finan sielle fleksibilitet. Vi ønsker at fastholde en kapitalstruktur, der passer til en stærk investmentgrade kreditvurdering i hele konjunkturforløbet, og støt øge det nominelle udbytte baseret på en underliggende indtjeningsvækst. Gruppen vil vurdere sin kapitalstruktur i perioder med over skyd ende kapital. VORES STRATEGI Vi vil fortsætte med at opbygge et førsteklasses konglome rat gennem aktiv portefølje og resultatstyring, discipli neret kapitalallokering og med en klar finansiel strategi. Vores globale netværk, dygtige medarbejdere og finansielle fleksibilitet bidrager til at skabe velstand for kunder og lande, så de kan udnytte deres økonomiske potentiale. Den nuværende stærke position i vækstmarkeder vil forblive et fokusområde, da Gruppen er i en god position til at bidrage til udviklingen i vækstlande og kapitalisere på væksten. Det er Gruppens finansielle ambition at udvikle sine kerne forretninger og opnå et afkast af den investerede kapital på over 10% gennem konjunkturforløb. Vores succesfaktorer Som gruppe er vores forretningssucces baseret på en række styrker: vores størrelse og globale spændvidde, vores finansielle fleksibilitet, vores dygtige medarbejdere, vores traditionsbundne værdier, vores fokus på sikkerhed og bæredygtighed samt vores initiativer inden for innovation. Samlet udgør disse styrker en enestående platform for fortsat lønsom vækst. Vores værdier Vi er stolte af vores arv, og vores virksomhedsværdier er yderst vigtige for os. Vores værdier er tæt forbundne med den stiftende familie og har hjulpet os med at vinde og bevare vore kunders, forretningspartneres og medarbejderes tillid og goodwill over hele verden. Vores værdier er grundlaget for, hvordan vore medarbejdere optræder, træffer beslutninger og samarbejder med andre uanset om de arbejder i Danmark eller globalt. Værdierne giver vores globale arbejdsstyrke et fælles fundament og sikrer, at vi fortsat over for vore kunder yder en forpligtende og engageret service af meget høj kaliber. En globalt ensartet forståelse af vore værdier er central for deres effektive efterlevelse. Derfor opererer vi med dem på engelsk. Gruppens værdier: Constant Care Take care of today, actively prepare for tomorrow. Humbleness Listen, learn, share, and give space to others. Uprightness Our word is our bond. Our Employees The right environment for the right people. Our Name The sum of our values: passionately striving higher.

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2012 Udtalelser om forventninger til fremtiden Årsrapporten indeholder udtalelser om forventninger til fremtiden. Sådanne udtalelser er underlagt risici og usikkerheder,

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 1. KVARTAL 2002 Pr. 1. kvartal 2002 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april

KlimaInvest A/S bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01. april Nasdaq OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 Postboks 100 KlimaInvest A/S OMX : KLIMA Cvr. nr. : 30731735 Tuborg Boulevard 12 DK 2900 Hellerup W www.klimainvest.dk E info@klimainvest.dk T +5 70 23 62 7

Læs mere

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL

GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL GLOBAL FOREST A/S KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014 Kære Global Forest investorer 15. juli 2014 Global Forest fremsender hermed kvartalsorientering for 2. kvartal 2014. Rapporten er urevideret. Rapporten

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere