Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Colliers STATUS. Fremgang i den danske økonomi 4. KVARTAL 2013"

Transkript

1 Colliers STATUS. KVARTAL Fremgang i den danske økonomi ØKONOMI >. KvARTAL Der var pæn fremgang i den danske økonomi i. kvartal i år. Desværre var der tilbagegang i. kvartal, så selvom væksten måtte fortsætte i. og. kvartal, forventes den samlede vækst i økonomien i at være beskeden. Det vigtigste budskab er imidlertid, at væksten er vendt tilbage til den danske økonomi. Og endnu vigtigere at der er forskellige tegn på, at væksten ikke er midlertidig. For det første har forbrugertilliden nu været positiv de sidste fem måneder og ligget på et pænt niveau mellem og, hvilket er et højt og stabilt niveau. Vi skal helt tilbage til for at se en tilsvarende række af positive indikatorer. I var der dog nogle måneder med tilsvarende høje indikatorer, men niveauet var meget mere svingende. For det andet er væksten vendt tilbage i hele euro-området, hvilket er af højeste vigtighed for Danmark, da vores økonomi er lille og åben og derfor i høj grad afhængig af landene omkring os. Euro-området er det vigtigste eksportmarked for Danmark. For det tredje er optimismen vendt tilbage på ejerboligmarkedet, idet priserne er steget specielt i hovedstadsområdet, men også for Danmark som helhed har der været en svag prisstigning det sidste år. Situationen på ejerboligmarkedet har stor betydning ikke kun for boligmarkedet selv men også for den generelle optimisme hos forbrugerne. For det fjerde er beskæftigelsen steget i. kvartal i, og arbejdsløsheden er faldet lidt. Sidstnævnte skyldes dog i lige så høj grad ændringer i arbejdsudbuddet, blandt andet på grund af reformen af arbejdsløshedsydelsen. For det femte er renten begyndt at stige et klassisk tegn på vækst i økonomien. Både den europæiske og den danske nationalbank vil dog søge at holde renten så lav som muligt for at understøtte den spirende vækst. Så selvom træerne ikke vokser ind i himlen, er der dog mange indikatorer på, at den danske økonomi er på vej ind i mere smult vande uden så store udfordringer. Anne Kaag Andersen Analysechef cand. scient., ph.d. Direkte Det er tilladt at citere fra Colliers STATUS med fuld kildeangivelse. Beslutninger i forbindelse med fast ejendom bør altid vurderes grundigt, og alle parter bør derfor selv undersøge markedet dybtgående. Uanset at vi med stort omhu har undersøgt og efterprøvet informationen i denne rapport, fralægger Colliers International Danmark A/S sig ethvert ansvar for evt. tab baseret på information i rapporten. ÅRLIg REALvæKST I bnp Note:, og er baseret på skøn. ARbEjDSLEDIgHEDEN Og beskæftigelsen Antal i Beskæftigede (venstre akse) Fuldtidsledige (højre akse) Note: Sæsonkorrigerede fuldtidsledige i procent af arbejdsstyrken. Antal beskæftigede uden orlov. COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

2 STATUS Investering >. kvartal Boligejendomme er stadig i fokus Investeringer >. kvartal De lidt lysere økonomiske nøgletal betyder også optimisme hos investorerne. De institutionelle investorer er aktive og ønsker primært at købe nyopførte boligudlejningsejendomme, men også kontor- og retailejendomme med primær beliggenhed. Også de udenlandske investorer er meget aktive i Danmark. De står nu for en stor del af de samlede investeringer. De udenlandske investorer har typisk et enkelt segment, som de koncentrerer sig om fx retail eller logistik. Det danske marked opfattes af mange som en sikker havn på grund af vores ret solide økonomiske situation og stabile marked. Stadig er det danske marked ikke så transparent eller internationalt som det svenske, men billedet er ved at ændre sig. Det afspejler sig fx i stigende fokus på brug af DCF-modeller til vurderinger og transparens i markedet. De fleste udenlandske aktører i Danmark foretrækker store enheder og køber derfor enten porteføljer eller værdifulde ejendomme, fx på Strøget. Det er stadig boligudlejningsejendomme, som tiltrækker sig den største opmærksomhed. Det gælder de institutionelle investorer, som nævnt ovenfor, der typisk foretrækker store og relativt nyopførte ejendomme i København og Aarhus eller ditto byggeprojekter. Andre investorer, fx private og mindre ejendomsselskaber, køber ofte mindre boligudlejningsejendomme, som kan være af ældre dato og ligge i en lang række af byer. Boligudlejningsejendomme er populære, blandt andet på grund af lav tomgang og dermed lav risiko. Der er også investorer til produktions- og logistikejendomme af ældre dato. Her er det ofte ganske risikovillige investorer, der køber ejendommene til et ganske højt afkast. De ældre produktions- og logistikejendomme har en ret høj tomgang, og der er ikke ubar forventning om en markant ændring i denne udvikling i fremtiden. Renteniveauet er stigende, og det kan have en betydning for priserne og efterspørgslen efter visse typer af investeringsejendomme. Gennem de seneste år har det imidlertid været ret begrænset, hvor mange investorer der rent faktisk har haft glæde af det lave renteniveau, på grund af bankernes stramme kreditpolitik. En ændring i renteniveauet forventes derfor ikke på kort sigt at have væsentlig indflydelse på priserne. Generelt er det stadig nødvendigt at væbne sig med tålmodighed. Alle processer tager lang tid og kan falde til jorden selv lige før sidste underskrift. Transaktioner Mia. kr. Renteudviklingen i danmark Obligationsrente statsobligationer, løbetid år Pengemarkedsrente, løbetid på måneder 8 9 Omfatter erhvervsejendomme og boligejendomme med flere end lejligheder. og egne beregninger Note: er et estimat baseret på tal for første kvartal. COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

3 STATUS Industri & logistik >. kvartal Lejers marked Industri & logistik >. kvartal Tomgangen for industri- og logistiklokaler holder sig ifølge Oline-ED Statistikken fortsat på ca. %. Det er et væsentligt højere niveau end før finanskrisen, men dog stadig beskedent i sammenligning med andre sektorer og andre lande. Colliers vurderer, at tomgangen er meget ulige fordelt med væsentlig højere tomgang i de lidt ældre og ofte umoderne ejendomme end i de moderne og velbeliggende ejendomme. Det er også blandt de ældre og ofte umoderne ejendomme, at priserne er kraftigt under pres. En stor, tom produktionsejendom lidt ude på landet kan mange steder erhverves til en meget lav pris. Denne type ejendomme omsættes nu og da både til risikovillige investorer og til brugere, der på den måde kan få adgang til lokaler til en meget billig penge. Der er imidlertid noget højere efterspørgsel efter velbeliggende og moderne logistikejendomme, men udbuddet er her begrænset, og omsætningen er meget begrænset. Den forholdsvis høje tomgang, de ofte begrænsede muligheder for alternativ anvendelse og de strukturelle udfordringer (såsom fald i produktionsbeskæftigelsen blandt andet på grund af outsourcing) betyder, at markedet for industri- og logistikejendomme i høj grad må benævnes som lejers marked. Det betyder samtidig, at mange lejere har held med enten at genforhandle kontrakter eller at opnå fordelagtige vilkår ved nye kontrakter, herunder særindretninger og lejefri perioder. For investorer inden for industri- og logistiklokaler er soliditeten af den nuværende lejer og bindingsperioden af stor betydning for prisen. Det er i høj grad udlejningen og ikke så meget murstenene, der investeres i. Den stigende e-handel er en positiv faktor for logistiksegmentet. Den genererer øget trafik af pakker og forsendelser, hvilket kan betyde behov for nye faciliteter for aktørerne. Andelen af ledige lokaler inden for industri og logistik i Hele danmark Oktober :, %,,, Andelen af ledige lokaler inden for industri og logistik pr. landsdel pr.. Oktober (),,,,,,8,,9 8 9 Markedsleje og afkastkrav for industri og logistik pr.. oktober København Aarhus Odense Aalborg -området (Vejle) Esbjerg Afkastkrav,% 8,% 9,%,% 8,% 9,% 8,% 8,% 9,%,% 8,% 9,%,% 8,% 9,%,% 8,% 9,% Godstransport og beskæftigelsen i industrien (mio. ton/km) (. personer) Godstransport (venstre akse) Beskæftigelsen inden for industri (højre akse) COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

4 STATUS Kontor >. kvartal Spændende marked Kontor >. kvartal Tomgangen for kontorer har ifølge Oline-ED Statistikken taget endnu et nøk opad til et landsgennemsnit på 9, %. Det svarer til ca.. mio. m², hvor. m² er beliggende i København By (kommunerne København, Frederiksberg, Dragør og Tårnby), mens godt. m²er beliggende i Østjylland. Det er en historisk høj tomgang i Danmark den højeste målt siden, hvor Oline-ED Statistikken blev etableret (dengang Oline-Lokalebørs Statistikken). Stigningen har dog været minimal det sidste år, og tomgangen er ikke høj internationalt set og er ydermere et gennemsnit dannet på baggrund af meget store variationer. Colliers vurderer fx, at tomgangen i visse forstæder til såvel København som Aarhus er meget høj, mens tomgangen i centrum er beskeden. I nogle byer sker der omdannelse af kontorer til boliger, der ofte lettere kan lejes ud. Både i København og Aarhus er der planer om megen byudvikling, som også rummer plads til mange kontorkvadratmetre. I København foregår det i fx Carlsbergbyen, Nordhavn og Ørestaden, mens det i Aarhus foregår i fx CeresByen, på Frederiks Plads og på de bynære havnearealer. En del brancher foretrækker stadig en central beliggenhed, men ingen regel uden undtagelser, og nogle af byudviklingsområderne, som ikke ligger så centralt, er blevet blåstemplet af brugerne som værdige alternativer til de dyre placeringer i centrum. En del offentlige lejere flytter i disse år fra deres lokaler i centrum til mere moderne og billigere lokaler lidt længere fra centrum. Kvadratmeterprisen for nye kontorer er oftest højere end for de ældre kontorer, men arealudnyttelsen er ofte bedre, så udgiften pr. medarbejder ikke bliver højere. Overordnet set er kontormarkedet fortsat lejers marked, blandt andet på grund af den høje tomgang, hvilket dog ikke alle steder betyder, at lejen kan forhandles ned. Mange steder kan den, og de øvrige steder er der ofte mulighed for at aftale andre gunstige vilkår, fx om lejefri perioder eller særindretninger. Antallet af beskæftigede har traditionelt været en god indikator for tomgangen for kontorlokaler. På det allerseneste er beskæftigelsen steget noget både i serviceerhvervene og generelt, hvilket giver håb om højere kontorefterspørgsel fremover. Colliers vurderer, at de forbedrede økonomiske nøgletal allerede så småt har gjort nogle virksomheder trygge, idet vi oplever, at efterspørgslen efter nye lokaler så småt er stigende i alle fald i nogle geografiske områder. kontor pr. landsdel pr.. oktober (),9,,8 9,,, 9, 9, kontor i Hele danmark () Oktober : 9, % ,8 Markedsleje og afkastkrav for Kontor pr.. oktober afkastkrav København.8.. Aarhus.. 8 Odense 9 Aalborg. 8 -området (Vejle). Esbjerg.,%,%,%,%,%,%,%,% 8,%,%,%,%,%,% 8,%,%,% 9,% Beskæftigelsen og konjunkturbarometer for serviceerhverv. personer Konjunkturbarometer (venstre akse) Beskæftigelse (højre akse) og Danmarks Statistik statistikbanken.dk COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

5 STATUS Retail >. kvartal Høj forbrugertillid giver optimisme Retail >. kvartal Andelen af ledige butikslokaler har været konstant gennem det sidste år et niveau på, %. I årene op til finanskrisen var den gennemsnitlige ledighed kun på knap %, men det kan nok også karakteriseres som et unaturligt lavt niveau. Tomgangsmålingen dækker over store regionale forskelle og specielt store lokale forskelle med meget lav tomgang på primære beliggenheder i alle fald i de største byer. Detailomsætningen i Danmark er fortsat faldende, men en kraftig stigende forbrugertillid giver håb om lysere tider forude. Det er længe siden, at de danske forbrugere har været så optimistiske. En del af det forventede forbrug vil naturligvis blive brugt på fx ferier, som ikke direkte påvirker den danske detailhandel, men mon ikke at danskerne også vil øge deres forbrug i Danmark. De stærke butikskæder har udnyttet og udnytter stadig, at der er flere ledige lokaler, så de på den måde kan optimere deres beliggenhed i de enkelte byer. Kæderne koncentrerer sig om de primære handelsstrøg og de succesfulde indkøbscentre. På sidegaderne er situationen lidt anderledes. Her er flere ledige lokaler, og markedslejen er flere steder under pres. Det giver nystartede butikker gode muligheder for at etablere sig uden alt for store omkostninger. Det er Colliers oplevelse, at der er en øget tendens til afståelser på de bedste beliggenheder i de attraktive områder. Det kræver dog, at lokalet også er godt dimensioneret og/eller har en gunstig lejekontrakt. Effekten af den stigende internethandel er stadig ikke kendt til fulde. Der er ingen tvivl om, at det påvirker efterspørgslen efter visse butikslokaler, men den giver også nye muligheder, fx med etablering af showrooms og butikker, der kombinerer e-handel med almindelig handel. Mange danskere ønsker stadig en shoppingoplevelse, og det tilfredsstilles i fx skæve butikker med egenart og flagship stores, som viser det bedste, et brand kan præstere. Ejendomme på de primære beliggenheder er et eftertragtet investeringsobjekt, og specielt i København også for udenlandske investorer, som for alvor har fået øjnene op for det danske marked. Også ejendomme med dagligvarebutikker er et yndet investeringsobjekt, men investorerne er her typisk mindre danske ejendomsselskaber. detailhandel pr. landsdel pr.. oktober () detailhandel i Hele danmark () Oktober :, %, 8,9,, 8,9,,9,,8 8 9,, Markedsleje og afkastkrav for retail pr.. oktober afkastkrav Udvikling i forbrugertillids - indikatoren og detailhandelen København... Aarhus...,%,%,%,%,%,% = indeks Odense... Aalborg... -området (Vejle)... Esbjerg...,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,%,% Detailhandel (sæsonkorrigeret mængdeindeks) venstre akse Forbrugertillidsindikatoren højre akse COLLIERS INTERNATIONAL DANMARK

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 1. kvartal 2015. Langsom vækst. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS 1. kvartal 1 Økonomi Langsom vækst Der er fremgang i den danske økonomi, men væksten er lav. Danmarks Statistik har endnu ikke opgjort BNP-væksten for hele 1, men den årlige vækst for årets

Læs mere

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden

Økonomi. Colliers STATUS. 2. kvartal 2015. Fremgang i økonomien. Årlig realvækst i BNP. www.colliers.dk > Markedsviden Colliers STATUS. kvartal 15 Økonomi Fremgang i økonomien Den økonomiske vækst i 1 endte på et højere niveau end forventet. Ifølge Danmarks Statistik blev væksten på 1,1 %. Det seneste halvandet år har

Læs mere

Markedsrapport Kontor

Markedsrapport Kontor Markedsrapport Kontor Juni 2009 Executive Summary The economic situation The economic slowdown has impacted the investment market. The number of transactions has decreased and the yields increased. The

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail Februar 2010 Den økonomiske situation Meget tyder på, at den økonomiske nedtur nu er stoppet, og de fl este venter et langsomt opsving. Til vendingen bidrager blandt andet tiltagene

Læs mere

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger

Colliers. Odense satser stort. Den nye vidensbydel i odense. generation y påvirker fremtidens kontorer. eksterne ejendomsvurderinger Colliers MarkedsNYT Markedsanalyser og nyheder fra erhvervsejendomsmarkedet > Forår 2012 Odense satser stort Den nye vidensbydel i odense generation y påvirker fremtidens kontorer Det nordiske ejendomsmarked

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2013 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag JUNI 2013.indd 7 30/05/13 10.52 Juni 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side KONTORMARKEDET I STORKØBENHAVN 1 Kontortomgangen ligger på et stabilt

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Krisen på ejendomsmarkedet er ovre 1 New normal 1 Markedet i storbyerne og i resten

Læs mere

Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010

Markedsrapport. Erhvervsejendomme i Danmark. Efterår 2010 Markedsrapport Erhvervsejendomme i Danmark Efterår 21 Ordforklaring Afkast Første års nettoafkast. CBD Central Business District bedste område for kontorbeliggenhed i en region. Klasse A ejendom Ejendom,

Læs mere

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn

Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn Markedsrapport Efterår 2013 Aarhus & omegn 04 økonomi 07 udviklingsområder 11 kontor 12 Industri & logistik 06 aarhus - et overblik 11 erhvervsejendomme 12 detail 13 investering 2 DTZ Egeskov & Lindquist

Læs mere

Markedsrapport Retail

Markedsrapport Retail Markedsrapport Retail November 2008 Executive Summary Prime locations are popular There has been a remarkable development in the retail segment during the last few years. Now there is a strong and diversifi

Læs mere

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet

newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet newsletter Juni 2011 erhvervsejendomme i danmark og udlandet Omslag JUNI 2011.indd 7 01/06/11 12.15 Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Ganske god aktivitet på investeringsmarkedet

Læs mere

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER OKTOBER 2011 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag OKTOBER 2011.indd 7 22/09/11 11.08 Oktober 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Stor usikkerhed på de finansielle

Læs mere

City Profile Oktober 2010 Århus-området

City Profile Oktober 2010 Århus-området City Profile Århus-området 4 5 6 ØKONOMI ÅRHUS - ET OVERBLIK ERHVERVSEJENDOMME WWW.DTZ.COM/DK Introduktion Det glæder os at præsentere vores seneste City Profil for Århus-området. Rapporten er en oversigt

Læs mere

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER JUNI 2012 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Juni 2012.indd 7 29/05/12 13.49 Juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Det direkte merafkast på ejendomsinvesteringer

Læs mere

Markedsrapport Lager- og logistikejendomme

Markedsrapport Lager- og logistikejendomme Markedsrapport Lager- og logistikejendomme September 2008 Executive Summary Interesting Market During the last few years the Danish economy has been strong. The property market has likewise been in good

Læs mere

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET

NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET NEWSLETTER FEBRUAR 2014 ERHVERVSEJENDOMME I DANMARK OG UDLANDET Omslag Februar 2014.indd 7 06/02/14 11.28 Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE EJENDOMSINVESTERINGSMARKEDET 1 Prisstigninger fra 2012 til 2013

Læs mere

Markedsrapport Forår 2012 Kontor

Markedsrapport Forår 2012 Kontor Markedsrapport Forår 212 Kontor side 3 Markedsoverblik side 8 side 12 side 14 Byggeri og udvikling Muligheder på det sekundære marked og udenlandske investorer Konjunkturcyklus for kontorudlejlning Markedsoverblik

Læs mere

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1

update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Markedet for erhvervsejendomme Efterår 2013 s/1 update Side 3: Erhvervsmæglere bag investeringer med flere vindere Side 4: Boligudlejning er penge i banken Side 5: Nye investorer ser boligudlejningsejendomme

Læs mere

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør

Forord. Henrik Hyltoft Markedsdirektør 1 Forord Dansk økonomi har udvist imponerende vækstrater gennem den senere årrække. Detailhandelen har i høj grad høstet frugterne af den gunstige udvikling, der blandt andet har betydet, at de danske

Læs mere

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015

Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 Dansk Erhvervs Økonomiske Prognose, februar 2015 AF CHEFØKONOM MICHAEL H. J. STÆHR, CAND.SCIENT.OECON, PH.D., KONSULENT MALTHE MUNKØE, CAND.SCIENT.POL, MA, STUDENTERMEDHJÆLPER KENNETH BEIERHOLM, BA.OECON

Læs mere

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013

Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 Markedsrapport industri og logistik Efterår 2013 03 executive summary 04 Det europæiske industriog logistikmarked 08 De blå motorveje 11 Det danske industriog logistikmarked 19 Et marked med udfordringer

Læs mere

Markedsrapport Industri- og logistikejendomme

Markedsrapport Industri- og logistikejendomme Markedsrapport Industri- og logistikejendomme November 2009 Executive Summary The market for logistics The Danish economy is still affected by the credit crisis and the import and export fell remarkably

Læs mere

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger

medie INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 4 april 2012 INVESTERINGSEJENDOMME Boligejendomme er det nye sort Dagligvarebutikker giver højt afkast Stigende forventninger medie for overblik og formidling af investeringsejendomme

Læs mere

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden

MEDIE INVESTERINGSEJENDOMME. Investeringer tog fart i 1. halvår. Discountkæder efterspørger nye beliggenheder. Købere og sælgere når hinanden Tillæg til Magasinet Ejendom Nr. 9 oktober 2011 INVESTERINGSEJENDOMME MEDIE for overblik og formidling af investeringsejendomme FOTO: KONTRAFRAME Discountkæder efterspørger nye beliggenheder Købere og

Læs mere

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014

DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE & TEXTIL. Analyse 2014 DANSK MODE DANSK MODE 1 PILEN PEGER DEN RIGTIGE VEJ Mode- og tekstilbranchen er blandt landets vigtigste eksporterhverv. Men kan branchen tjene penge? Og har den overhovedet lært af de hårde tider, som

Læs mere

Kontor Markedsrapport Forår 2013

Kontor Markedsrapport Forår 2013 Kontor Markedsrapport Forår 213 4 Markedsoverblik 1 Byggeri og udvikling 17 Tendenser på kontorlejemarkedet 2 Sale & lease back i dagens marked 1 22 Hvorfor lokalisere sig i Storkøbenhavn idag? Executive

Læs mere

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked

AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked AKTUEL STATISTIK Tema: Boligmarked Nr. / Den 7. november Boligmarkedet står foran en større afkøling Fremgangen i det private forbrug bidrager i høj grad til højkonjunkturen i dansk økonomi. Det private

Læs mere

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013

Øjebliksbillede. 2. kvartal 2013 Øjebliksbillede. kvartal 1 DB Øjebliksbillede for. kvartal 1 Det første halve år af 1 har ikke været noget at skrive hjem om. Både nøgletal fra dansk økonomi generelt og nøgletal for byggeriet viser, at

Læs mere

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE

ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE juli 2010 2 4 6 7 ØGET AKTIVITET PÅ MARKEDET FOR EJENDOMSINVESTERING DET GLOBALE EJENDOMSMARKED: NU ER TIDEN INDE TIL AT KØBE TENDENSER PÅ MARKEDET FOR SALE & LEASE BACK TRANSAKTIONER UDLEJNINGSMARKEDET

Læs mere

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE

BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE BRANCHEANALYSE HÅNDVÆRKERE I Brancheanalysen Håndværkere tegner vi et detaljeret billede af de danske håndværkeres aktuelle udfordringer. Brancheanalysen er udarbejdet på baggrund af kvantitative data

Læs mere