KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET"

Transkript

1 02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 15 Idræt 19 Borgerservice KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version januar

2 Områderne i tal BUDGET MIO. KR. Kulturel virksomhed 59,7 Museer 18,9 Teatre 3,6 Musiske skoler 12,5 Tilskud/puljer 15,8 Andre kulturelle opgaver 8,9 Folkebiblioteker 51,6 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 35,3 Folkeoplysende voksenundervisning 12,3 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 9,3 Lokaletilskud 5,7 Aktivitetstilskud 7,4 Andre fritidsaktiviteter 0,6 Fritidsfaciliteter og fritidsområder 44,5 Svømmebadene 7,8 Stadion og idrætsanlæg 35,6 Andre fritidsfaciliteter 0,5 I alt 190,5 Roskilde Kommunes Nettoudgifter 2014 KULTUR- og IDRÆTSUDVALGETs område Kommunens Øvrige områder 4% 96% 2

3 Kultur Kulturområdet er i vidt omfang et ikke-lovbestemt område. Som egentlig lovbundne forpligtelser skal kommunen tilbyde musikskoleundervisning og folkebibliotek. Staten yder via Statens Kunstfond, Statens Kunstråd og Kulturstyrelsen tilskud til en række kulturelle aktiviteter med lokal forankring. Grundlaget for tilskuddene er fastsat i forskellige lovgivninger, som f.eks. egnsteaterloven, lov om kulturaftaler og lov om musik. Roskilde Bibliotekerne Lov om biblioteksvirksomhed Kommunen er, jf. lov om biblioteksvirksomhed forpligtet til, evt. i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne, med det formål at: fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Bibliotekspolitik Roskilde Bibliotekerne Byrådet vedtog i januar 2011 en bibliotekspolitik med fire fokusområder - det digitale bibliotek, det musiske bibliotek, det dynamiske bibliotek og biblioteket som mødested. Roskilde Bibliotekerne har status af centralbibliotek og har seks lokale afdelinger samt en bogbus. Som et af landets seks centralbiblioteker har Roskilde Bibliotekerne kontrakt med staten om at betjene og fremme udviklingen på de øvrige biblioteker i Region Sjælland og på Bornholm. Det handler blandt andet om indkøb af bøger og andre medier, som skal udlånes til biblioteker i samarbejdsområdet og andre biblioteker i landet samt om at sikre den biblioteksfaglige 3

4 Kultur udvikling i hele regionen. Biblioteket har ca. 110 fastansatte medarbejdere. Der var i 2013 ca voksne lånere og ca aktive børnelånere. Udlånet fordelte sig i 2013 på de 6 filialer - Gadstrup, Gundsømagle, Jyllinge, Roskilde, Viby og Ågerup - og bogbussen. Stadsarkivet og Lokalhistorisk arkiv er tilknyttet Roskilde Bibliotekerne Kulturbussen Kulturbussen er Roskilde Kommunes børnekulturhus på hjul. Kulturbussen drives af Kultur og Idræt. Bussen er indrettet, så den både kan fungere som scene, workshop, fortællerum og billedkunstværksted. Alle institutioner, skoler, biblioteker og foreninger i kommunen kan bestille et besøg af Kulturbussen. Med bussen følger forskellige kunstnere, der alle har stor erfaring med at formidle til børn og voksne. Musiske skoler Lov om musik Bekendtgørelse om musikskoler Kommunen er, jf. lov om musik, forpligtet til at drive musikskole eller yde tilskud til en selvejende musikskole. Skolen skal tilbyde undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år og kan derudover tilbyde undervisning til voksne. Formålet med musikskolen er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø. Roskilde Kommune har to musiske skoler, nemlig Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole. Skolerne kaldes musiske, da de begge indeholder flere tilbud end musikundervisning. Tilbuddene omfatter ud over musik, billedskole, dans, drama og lyrik. Roskilde Musiske Skole Roskilde Musiske Skole har til huse på Kildegården, men en stor del af undervisningen foregår på folkeskolerne efter almindelig undervisningstid. Skolen har i alt ca elever i alderen 0-25 år. Roskilde Garden hører under skolen. Undervisningen foregår som enkeltundervisning eller undervisning i små hold. Der er herudover etableret ca. 30 samspilsgrupper eller orkestre. 40 fastansatte lærere plus 12 timelærere forestår undervisningen på den musiske skole. Hertil kommer 16 undervisere i Roskilde Garden, hvoraf de 15 er timelærere. I billedskolen underviser 2 fastansatte og 2 timelærere. 4

5 Kultur Roskilde Kulturskole Roskilde Kulturskole ligger i Jyllinge. Skolen har ca. 900 elever i alderen 0-24 år. Der er ca. 40 voksne over 25 år, som modtager undervisning. Størstedelen af undervisningen foregår på Jyllinge Skole, resten på andre folkeskoler. Kulturskolen tilbyder undervisning indenfor musik, billedkunst, dans og drama, og arbejder med talentudvikling af solister, billedkunstnere, orkester og rytmiske bands. Kulturskolens elevråd driver MusikCaféen, der er et samlings- og spillested for kommunens unge. Roskilde Musiske Skole og Roksilde Kulturskole har hver en selvstændig ledelse og bestyrelse med repræsentanter for byrådet, forældre og medarbejdere. Statens Kunstfond Staten yder refusion på op til 25 % af musikskolernes udgifter til lærerlønninger. Refusionen fordeles forholdsmæssigt til alle godkendte musikskoler, indenfor den ramme staten har afsat på finansloven. Refusionen fordeles via Statens Kunstfond, som også godkender musikskolerne. Kulturaftaler Lov om regionale kulturaftaler Roskilde Kommuner har to kulturaftaler: Kulturregion Midt- og Vestsjælland og KulturMetropolØresund. Kulturregion Midt- og Vestsjælland Kulturaftalen Kulturregion Midt- og Vestsjælland er et kulturpolitisk samarbejde mellem de 8 kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø. Gennem aftalen sikres en sammenhængende offentlig kulturpolitik for hele kulturregionen, som går på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne modtager i aftaleperioden en årlig rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af aftalen. Kulturaftalen for Midt- og Vestsjælland omfatter kulturområder som teater, billedkunst, musik og museer, men også en række tværgående kulturtemaer, der som fælles afsæt betragter kultur som en væsentlig udviklingsdynamo. De tværgående udviklingstemaer er bl.a. kultur og erhverv og kultur for børn og unge. Billedkunstnerisk Grundkursus Som udløber af kulturaftalen er der blandt andet etableret et Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK Midt og Vest). BGK Midt og Vest er forankret i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Den består af tre afdelinger henholdsvis Holbæk, Ringsted og Roskilde. Administrationen ligger hos Roskilde Kulturskole. BGK Midt og Vest er et 3-årigt undervisningstilbud. Formålet med tilbuddet er at give de studerende redskaber og erfaringer til at søge videreuddannelse indenfor billedkunst og lignende discipliner. Roskilde-afdelingen har fået stillet 2 mindre grupperum til rådighed på Østervangsskolen. Her kan eleverne selv komme og gå, så de har mulighed for at arbejde med deres kunst udenfor undervisningstid.. 5

6 Kultur Bandakademiet Bandakamiet er udviklet af lokale aktører. Bandakademiet er støttet af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland til og med Mere end 40 bands har været igennem skræddersyede forløb i Bandakademiet. Flere af dem har etableret sig eller er godt i gang med at etablere sig på den danske musikscene. Derudover er Bandakademiet en engageret lokal aktør, som blandt andet står bag netværk og åbne workshops og arrangementer for det lokale og regionale rytmiske vækstlag. Bandakademiet samarbejder blandt andre med KarriereKanonen, som er Danmarks største talentprojekt for de bedste upcoming bands og solister i Danmark. Arrangørerne bag KarriereKanonen er nogle af de stærkeste spillere i musikbranchen: DR, SukFest, KODA og spillesteder.dk. Der er 6 medlemmer i Bandakademiets bestyrelse, herunder 1 repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget. KulturMetropolØresund Kulturaftalen I KulturMetropolØresund deltager Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre og Stevns kommune samt Region Hovedstaden. Samlet dækker aftalen et område med cirka 1,7 millioner borgere. Det samlede budget til projekter i kulturaftalen er 25,4 millioner kroner for perioden Her har kommunerne bidraget med samlet 9 millioner kroner, Region Hovedstaden med 5 millioner kroner og Kulturministeriet med 11,4 millioner kroner. Aftalen indeholder seks indsatsområder: Festivaler og events. Målet er at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt, samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Institutioner på tværs. Målet er at skabe kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet, og styrke den regionale sammenhængskraft ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere. Unge og kultur. Ønsket er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen, og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Børn og kultur. Hér er målet, at børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer, og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag. 6

7 Kultur Kultur og fritid i det offentlige rum. Målet er at de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. Kreativ vækst. Målet er at øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. Egnsteatre Egnsteaterloven Roskilde Kommune huser to egnsteatre: Opera Hedeland drives i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune. Åben Dans Roskilde er kommunens eget egnsteater, der samtidig er landets første egnsdanseteater. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Det er Kunstrådet som afgør, om et teater indfrier forudsætningerne for at være et egnsteater. Staten yder via Kunstrådet refusion på op til 50 % af de kommunale udgifter til egnsteatre. Opera Hedeland Opera Hedeland Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørsscene, hvor der hvert år i august opføres opera. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed. Operaen har selvstændig ledelse og bestyrelse. Der er nedsat en politisk følgegruppe med repræsentanter fra de tre tilskudskommuner. Høje Taastrup varetager i 2014 sekretariatsfunktionen for den politiske følgegruppe. Roskilde Kommune giver i 2014 et tilskud på netto 0,25 mio. kr. Åben Dans Åben Dans Åben Dans er organiseret som en forening. Formålet er at producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende karakter samt at medvirke til at understøtte Roskildes profil som musisk by. Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans: producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf en for målgruppen børn/unge. Dette er teatrets primære aktivitet. skabe national opmærksomhed omkring Roskildes scenekunst videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kultur i Roskilde i et netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af Musicon 7

8 Kultur bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed Som eksempel på sidstnævnte har Åben Dans undervist på skoler og i fritidsklubber. Roskilde giver i 2014 et tilskud på netto 3,2 mio. kr. Regionale spillesteder Lov om musik Gimle Statens Kunstfond, Rytmiske spillesteder Regionale spillesteder udpeges af og modtager økonomisk støtte fra Statens Kunstråd. Forudsætningen er, at spillestedet også modtager kommunal støtte til musikdriften Gimle er Roskildes regionale spillested og samtidig studenterhus og ungdomskulturhus. Formålet med de regionale spillesteder er blandt andet at sikre fundamentet og udviklingspotentialet for den rytmiske livemusik og sikre, at spillestederne kan fungere som kunstscener for den rytmiske musik. Spillestederne skal stimulere og understøtte vækstlagene dér, hvor de findes og har blandt andet en særlig forpligtelse til at præsentere smalle genrer og nyskabende musik, som ikke er kendt i den brede befolkning. Gimle ledes af en fond. Fondens bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra Gimle, Roskilde Festival og Roskilde Byråd. Kommunens tilskud til Gimle er i 2014 på netto 1,4 mio. kr. Blandt de mange aktiviteter på Gimle kan nævnes, at Foreningen Gimle for børn administrerer kommunens koncertordning Kamæleonkoncerter med fire årlige koncerter på Gimle. Museumsloven Museer Selvejende, statsanerkendte museer med støtte fra Roskilde Kommune Roskilde Kommune yder tilskud til en række selvejende, statsanerkendte museer beliggende i kommunen. Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumssamarbejde. Som statsanerkendt skal museet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Vikingeskibsmuseet Vikingeskibsmuseet Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Byrådet er repræsenteret med 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer og med 8

9 Kultur borgmesteren som formand. Kommunens tilskud er i 2014 på netto 8,6 mio. kr. Museet for Samtidskunst Museet for samtidskunst Museet for Samtidskunst har til opgave at holde et dansk publikum orienteret om det nyeste i kunstens verden, både indenfor landets grænser og internationalt. Roskilde Byråd er repræsenteret ved 1 af bestyrelsens i alt 7 medlemmer. Kommunens tilskud er i 2014 på netto 1,8 mio. kr. Roskilde Museum Roskilde Museum Roskilde Museum er et kulturhistorisk museum med faste og skiftende udstillinger og rummer byens lokalhistoriske samling. Roskilde Museum er et enhedsmuseum med otte besøgssteder. Herunder bl.a. Brdr. Lützhøfts Købmandsgård og Slagterimuseet. Herudover er Lejre Museum og Færgegården i Frederikssund tilknyttet Roskilde Museum. Danmarks Rockmuseum Danmarks Rockmuseum, er, som nationalt museum, organiseret som en afdeling under Roskilde Museum. Roskilde Byråd er repræsenteret ved 5 ud af 17 bestyrelsesmedlemmer i Roskilde Museum. Borgmesteren er formand for bestyrelsen i Roskilde Museum og Danmarks Rockmuseum. Kommunens tilskud til Roskilde Museum er i 2014 på netto 8,5 mio. kr. og heraf 1,6 mio. kr. til Danmarks Rockmuseum. Kulturforeninger Driftsaftaler med kulturforeninger Kultur- og Idrætsudvalget har i efteråret 2013 indgået driftsaftaler med 11 foreninger for 2014/15, hvor en række indsatsområder er præciseret. Foreningerne med fast tilskud under denne ordning er: musikforeningen Ramsø Musikhus råstof Roskilde Franz Schubert Selskabet roskilde Musikforening roskilde Teaterforening roskilde Kunstforening kunstforeningen Halvcirklen egnshistorisk forening i Gundsø gundsø Teater- og Musikforening vindinge lokalhistoriske forening Historisk samfund for Roskilde Amt Derudover findes en lang række foreninger på kulturområdet, der ikke modtager et årligt tilskud, men løbende søger de forskellige puljer, der er oprettet under Folkeoplysningsloven og i Kultur- og Idrætsudvalgets regi. 9

10 Kultur Råstof Roskilde Foreningen administrerer og udlejer øvelokaler til udøvende musikere og arbejder på at forbedre forholdene for den rytmiske musik i Roskilde. Foreningen råder over 18 øvelokaler, hvoraf de 15 er centralt placeret i Roskilde på Gartnergården, Paramount og Musicon samt 2 i Jyllinge og 1 i Trekroner. Råstof Roskilde Foreningen har også en grejbank, hvor musikarrangører kan låne forskelligt gear. Paramount Spillestedet Paramount startede i 1960erne, og navne som Gnags, Malurt, Sort Sol (The Sods) samt Sebastian har spillet på scenen. I dag er der undergrundsmusiksted, hvor fire unge arrangørgrupper afholder koncerter. Arrangørgrupperne får et mindre tilskud til deres koncerter. Paramount administreres af Råstof Roskilde. Hal 12 Hal 12 Ungekultursted på Musicon med fokus på skatermiljø og events. Modtager i 2014 driftsstøtte fra Kultur- og Idrætsudvalget. INSP! INSP! En almen velgørende forening med lokale kræfter, som holder til på den gamle slagteriskole. INSP! er et sam lende sted for og en mulig ind gang til Roskildes kultur-, for e nings og erhvervs liv. INSP! får et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. fra Udviklingspuljen og 0,5 mio. fra Roskilde Festival frem til og med Spil Dansk Dagen Årets Spil Dansk Kommune 2013 Spil Dansk Dagen fejrer hvert år dansk musik i hele landet var første år, hvor Roskilde Kommune officielt deltog, og her fik arrangementet massivt vokseværk, da hele uge 44 blev Spil Dansk Uge og bød på flere end 40 musikarrangementer rundt i kommunen. Roskilde Kommunes debut i Spil Dansk sammenhæng var så imponerende, at Roskilde blev kåret til Årets Spil Dansk Kommune Med hæderen følger kr. til at skabe nykomponeret dansk musik, som skal opføres på Spil Dansk Dagen i

11 Folkeoplysning Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsområdet er reguleret i folkeoplysningsloven. Lovens formål er at sikre offentlige tilskud og lokaler til den folkeoplysende virksomhed. Forudsætningen for at være tilskudsberettiget eller få anvist lokaler er som udgangspunkt, at der er etableret en folkeoplysende forening. Foreninger skal godkendes af kommunen. Tilskud Kommunen skal hvert år fastsætte og fordele et beløb til: 1. Voksenundervisning 2. Foreningsarbejde, herunder idræt Kommunen fastsætter selv størrelsen af beløbet til fordeling. Kommunen skal fastsætte en tilskudsmodel til fordeling af midler til voksenundervisning. Kommunens tilskud kan højst være 1/3 af aftenskolernes udgifter til undervisning. I Roskilde Kommune udgør tilskuddet 12,3 mio. kr. i 2014 Kommunen skal yde tilskud til foreningsaktiviteter og -lokaler. Aktivitetstilskud ydes kun til medlemmer under 25 år, hvorimod der også ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I Roskilde Kommune udgør aktivitets- og lokaletilskuddene netto 13 mio. kr. i 2014 Lokaler I henhold til loven skal kommunen anvise egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg. Som udgangspunkt skal kommunen i henhold til loven normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning 3. Aktiviteter for voksne Lokalerne stilles som udgangspunkt gratis til rådighed, der er dog mulighed for at opkræve et gebyr, som så skal indgå i en særlig pulje. 11

12 Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Efter folkeoplysningslovens 35 skal der i hver kommune nedsættes et folkeoplysningsudvalg. Der er i Roskilde Kommune nedsat et Folkeoplysningsudvalg med 11 medlemmer, hvoraf to er medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har en række kompetencer i henhold til loven til at afgøre sager, afgive udtalelser og afgive indstillinger. I Roskilde Kommune fordeler udvalget midler fra tre puljer: Start- og Udviklingspuljen på 0,25 mio. kr. Puljen støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne. Aktiviteterne skal ligge indenfor folkeoplysningslovens overordnede formål. Ungepuljen på 0,12 mio. kr. Puljen støtter aktiviteter for unge, der er lavet af unge. Puljen administreres af Ungeudvalget. Tilskud til leder- og trænerudvikling (idrætsforeninger) på 0,25 mio. kr. Foreninger kan få tilskud til udviklingsaktiviteter, som omfatter kurser og uddannelse for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer, samt trænere og instruktører. Puljen administreres af Roskilde Idræts Union. Tilskud til leder- og trænerudvikling (kulturelle foreninger) på 0,05 mio. kr. Foreninger kan få tilskud til udviklingsaktiviteter, som omfatter kurser og uddannelse for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer, samt trænere og instruktører. Puljer under Kultur- og Idrætsudvalget Ud over de lovpligtige aktivitets- og lokaletilskud og ovennævnte puljer under Folkeoplysningsudvalget, støtter Roskilde Kommune kultur-, fritid- og idrætslivet via følgende puljer: Kulturpuljen på 1,5 mio. kr. Puljen støtter kulturelle aktiviteter og nyskabende projekter - især med fokus på kommunens mål på det kulturelle område. Ansøgninger over kr. forelægges Kultur- og Idrætsudvalget salpuljen på 0,8 mio. kr. Denne pulje støtter leje af sale til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle Roskilde Kommunes borgere. Puljen kan søges af kulturelle aktører, herunder foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner. idrætsfacilitetsspuljen på 3,5 mio. kr. Støtter renovering og mindre ud- og nybygninger af idrætsfaciliteter. Puljen bruges både til projekter i kommunalt ejede bygninger og i faciliteter, der er ejet af foreningerne selv. Roskilde Idræts Union er høringspart i forhold til fordelingen af støtte fra puljen. Kom ud og leg-puljen på 0,3 mio. kr. Puljen støtter initiativer, der fremmer bevægelse, oplevelse og leg, så hele Roskilde Kommune bliver et sjovere og sundere sted at bo. Puljen kan søges af alle med en god idé. Pulje til større arrangementer på 0,75 mio. kr. Puljen støtter større kultur- og idrætsarrangementer. 12

13 Folkeoplysning Foreninger i Roskilde Der ca. 700 godkendte foreninger i Roskilde Kommune. Foreningerne spænder vidt fra musik- og danseforeninger, over spejdere til idrætsforeninger, som repræsenterer en bred vifte af forskellige idrætsgrene. Drift af folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune Ca. 120 foreninger modtager i 2014 det lovpligtige aktivitetstilskud. Tilskuddet gives på baggrund af foreningernes medlemmer under 25 år og og udregnes forholdsmæssigt i forhold til kontingentet. De ca. 120 foreninger har et samlet medlemstal på ca , hvoraf de er under 25 år gamle. Folkeoplysende voksenundervisning Drift af aftenskoler i Roskilde Kommune Roskilde Kommune har 18 godkendte og aktive aftenskoler. Aftenskolerne modtager, i henhold til lovgivningen, tilskud til lønudgifterne. Herudover giver Roskilde Kommune tilskud til programmer, materiel og leder/lærerkursusudgifter. Endvidere giver kommunen et særligt tilskud til arbejdsledige og pensionister. Holdtilbudene varierer lige fra bevægelseshold til sprogundervisning samt foredrag af forskellig art. 13

14 Folkeoplysning Lokaler og idrætsfaciliteter Lokaler til undervisningsbrug mv. udlånes fortrinsvis på folkeskolerne, Gråbrødre Skole og Kildegården. Kommunen stiller Gråbrødre Skole til rådighed for aftenskolerne som en særaftale. Der betales ikke for brugen, og aftenskolerne har ifølge en gammel aftale førsteret til skolens faciliteter. Kommunen råder over en lang række udendørs idrætsanlæg og har haller primært på skolerne. Viby Sj. Idrætscenter er kommunens egen idrætshal. Roskilde Kongres og Idrætscenter (herunder Himmelev hallen) og Ramsøhallen er delvist ejet af Roskilde Kommune. Begge haller er etableret som AMBA og kommunen ejer henholdsvis 75,4 og 95 % af andelene. Kommunen betaler driftstilskud, lejer timer til idrætten og anviser de lejede timer. Jyllinge Hallerne og Gundsølillehallen modtager driftstilskud fra kommunen. Kommunen betaler driftstilskud, lejer timer til idrætten og anviser de lejede timer. Der ydes hvert år tilskud til omkring 75 lejemål, fordelt på ca. 50 foreninger. Det er typisk lejemål af specielle lokaler, som kommunen ikke råder over. For eksempel til roklub, golfklub og spejdere. I et vist omfang ydes tilskud til leje af hal, fordi efterspørgslen overstiger kapaciteten i de kommunale haller. Roskilde Kommune satser bredt på både elite- og breddeidrætten i samarbejde med kommunens frivillige foreninger og en række organisationer. Der er idræts- og friluftsfaciliteter over hele kommunen både i tilknytning til skoler og som selvstændige anlæg, som blandt andre idrætsforeninger i Roskilde Kommune kan låne. 14

15 Idræt Idrætsfaciliteter Roskilde Badene Roskilde Badene Roskilde Badene består af det offentlige Roskilde Badet og de 3 såkaldte skolebade: Maglegårdsbadet, Sct. Jørgensbadet og Lysholmbadet. roskilde Badet bruges til den offentlige badning. Det har et 25 m bassin og 2 varmtvandsbassioner. maglegårdsbadet bruges til foreningsaktiviteter og til offentlig morgenbadning. Det har et 25 m bassin sct. Jørgensbadet bruges til foreningsaktiviteter og offentlig morgenbadning. Dert har et 16,7 m bassin lysholmbadet er terapibassin på 34 C med handicapfaciliteter. De 4 bade har fælles ledelse. Roskilde Badene har et Brugerråd. Ud over de offentlige bade er der en privat svømmehal i Jyllinge Hallen. Hallen har et 25 m bassin og et mindre varmtvandsbassin og bruges til offentlig badning og foreningsaktiviteter. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er der afsat 110 mio. kr til udvidelse af Roskilde Badet. Øvrige faciliteter Roskilde Kommune fordeler tider til godkendte folkeoplysende foreninger i både kommunale idrætsfaciliteter og selvejende institutioner, som kommunen lejer sig ind i og/eller betaler driftstilskud til. Indendørsfaciliteterne tæller bl.a. 11 kommunale og 7 selvejende haller (jf. afsnittet om lokaler og idrætsfaciliteter under folkeoplysning). Udendørsfaciliteterne tæller bl.a. over 150 græsbaner til fodbold af forskellig art og størrelse, 3 ridehaller, 1 boksehal og 1 skydebane. Faciliteter som modtager lokaletilskud Kommunen betaler desuden lokaletilskud til 17 idrætsforeninger, som selv ejer deres lokaler og 23 idrætsforeninger, som lejer sig ind i lokaler. 15

16 Idræt Samarbejder på idrætsområdet Team Danmark Elitekommune Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune Elitekommuner Team Danmark og Roskilde Kommune indgik i slutningen af 2012 en 4-årig samarbejdsaftale for perioden Roskilde er en af de i alt 18 elitekommuner, som Team Danmark har indgået aftaler med. Som Elitekommune forpligter Roskilde sig til en bred satsning på idrætten i kommunen. Herunder kan som væsentlige delprojekter nævnes: Idrætsskoler og talentklasser Udvikling af talent- og evt. elitemiljøer i udvalgte idrætter Elite- og Talentråd Basalkurser Idrætsskoler Roskilde Kommune har 6 idrætsskoler, nemlig Baunehøjskolen, Gadstrup Skole, Lindebjergskolen, Sct. Jørgens Skole, Tjørnegårdskolen og Trekronerskolen. Skolerne har 4 lektioner i idræt og skal indtænke bevægelse i alle fag fra klasse. Bevægelse og idræt bliver prioriteret på skolerne og ekstraidrætten vil tage afsæt i Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept, der sikrer en alsidig fysisk, personlig og social udvikling af den enkelte elev. Der bliver arbejdet med bevægelse i hele skoledagen, i øvrige fag og i SFO-tiden. I samarbejdsperioden er skolernes tilknyttede SFO er blevet certificeret af DGI som Idræts-SFOer. Himmelev Skole er idrætsskole med talentklasser på årgang. Talentklasserne får i alt 6 timers idræt om ugen. De 4 timer er 2 gange morgentræning i deres idrætsgren eller på en basislinie med fysisk træning. Klasserne har et tæt samarbejde med udvalgte idrætsklubber, da morgentræning foregår med kvalificerede klubtrænere. Udvikling af talentudviklingsmiljøer i udvalgte idrætter I Roskilde bliver der udviklet på seks udvalgte idrætsgrene: BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning. Der er fokus på klub- og trænerudvikling og muligheden for at etablere talentmiljøer og evt. kraftcentre i idrætten i samarbejde med specialforbund. Elite- og Talentråd Elite- og Talentråd Team Danmark projektet er organiseret med et Elite- og Talentråd. Rådets formål er at udmønte de retningslinjer og principper, der er fastsat i Roskilde Kommunes Idrætspolitik samt at synliggøre eliteidrætten og individuel talentudvikling. Rådet består af 18 medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget, Roskilde Idræts Union, erhvervslivet, idrætsskolerne m.fl. Økonomi Roskilde Kommune har i perioden afsat mellem 4,7 og 6,7 mio. kr. årligt til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i regi af samarbejdsaftalen. Team Danmark bidrager med kr årligt til Kommunens elitekoordinator 16

17 Idræt Elitesportaftaler Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler i henhold til Elitesportsloven 7, med tre foreninger i kommunen: FC Roskilde, Roskilde Bordtennis- BTK 61 og Roskilde Håndbold. Der er indgået individuelle aftaler med hver af klubberne, som blandt andet indebærer, at kommunen i 2014 udbetaler tilskud således: Roskilde Bordtennis-BTK 61: kr. FC Roskilde: kr. Roskilde Håndbold: kr. Klubberne forpligter sig blandt andet til at eksponere Roskilde Kommune i landsdækkende medier, at deltage i ungdoms- og talentarbejde, i sundhedsforebyggende kampagner og at besøge skoler og SFOer. Fælles for alle tre aftaler gælder, at aftalerne evalueres kvartalsvist i forhold til de forpligtigelser, der er i aftalerne og 1/2 årligt i forhold til det økonomiske og organisatoriske i klubberne, så kommunen hele tiden har fokus på, at aftalen opfyldes, at økonomien holder, og at klubberne forsat er udbyttebegrænsende. Det vil sige, at der ikke kan udbetales evt. udbytte af indskudt kapital. Roskilde Idræts Union Roskilde Idræts Union Like My Life Roskilde Idræts Union er en paraplyorganisation for de lokale idrætsforeninger, og den har eksisteret siden Omkring 100 af de lokale idrætsforeninger er medlem af RIU, hvilket svarer til ca personlige medlemskaber. Der er tradition for, at kommunen arbejder sammen med RIU i forskellige sammenhænge, såsom de årlige idrætsfester, uddeling af støtte, fordeling af faciliteter til idrætsforeningerne mm. Like My Life Fritidspasordningen Like My Life hjælper børn og unge ud i foreningslivet. Målgruppen er 6-17 årige, der er bosat i Roskilde Kommune og som ikke allerede er aktive i foreningslivet. Projektet løber fra og har et samlet budget på 4,4 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er bevilliget af Socialstyrelsen. Fra har over 250 børn været tilknyttet Fritidspasordningen, heraf har ca. 150 børn modtaget økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Foreløbige resultater viser, at op imod 50 % af de børn, som har modtaget tilskud, efterfølgende er blevet fastholdt i foreningslivet. I 2014 fortsætter fritidspasordningen med bl.a. afholdes fritidsvejledning på Tjørnegårdsskolen samt på Roskilde Bibliotek. Fokus i sidste projektår er at styrke samarbejdet med det lokale foreningsliv samt udvalgte skoler og boligsociale indsatser afsluttes med en evaluering af fritidspasordningen. 17

18 Idræt Roskilde 2 Go Roskilde 2 Go Roskilde Kommune arbejder tæt sammen med DGI, Roskilde Festival, Roskilde Idræts Union en lang række idrætsforeninger og ungdomsuddannelser for at fastholde unge i foreningslivet. Projektet løber i 2013 og 2014 og giver unge mellem 15 og 25 samt alle studerende mulighed for at købe et pas til 300,-. Passet giver ubegrænset og fleksibel adgang til at dyrke idræt og gå til koncerter i 2x12 uger om året. Roskilde2Go har et samlet budget på 2,4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er finansieret fra eksterne midler. I 2013 er der solgt 600 pas, flere end 25 idrætsforeninger har haft over 1200 besøg og passet har givet adgang til mere end 35 koncerter. I 2014 er der lavet en samarbejdsaftale med Roskilde Katedralskole om, at alle skolens 1250 elever får et Roskilde2Go pas, og at vi laver særlige aktivitetsforløb designet til skolens elever. Idræt for Alle Kulturministeriet og Nordea Fonden har udvalgt Roskilde Kommune til Idræt for Alle-kommune i Med udvælgelsen følger 2,1 mio. kr. fra Kulturministeriet og Nordea Fonden. Roskilde Kommune bidrager yderligere med 2,1 mio. kr., så breddeidrætsprojektets samlede budget for alle tre år er på 4,2 mio. kr. Projektet rummer tre indsatsområder indenfor breddeidrætten; 1) Få foreningslivet ind i folkeskolen, 2) Erhvervsskolen skal sættes i bevægelse og 3) Haller og sale åbnes for borgernes selvorganiserede idræt. Nomineret til Årets Idrætskommune 2011, 2012 og 2013 Roskilde Kommune er den eneste kommune, der tre år i træk er blevet nomineret til Årets Idrætskommune. Dog endnu uden at vinde titlen. Det er Danmarks Idræt-Forbund (DIF), der uddeler prisen hvert år, ved DR store Sportsgalla. 18

19 Borgerservice Lov om borgerservicecentre Baggrunden for Borgerservice er Lov om Kommunale Borgerservicecentre fra Formålet er at understøtte og opfordre til, at borgerne får én indgang til den offentlige sektor. Vi har derfor i Roskilde Kommune samlet de serviceydelser, som flest borgere har brug for ét sted nemlig i Borgerservice. I Borgerservice kan vi hjælpe borgerne med information, vejledning og sagsbehandling. Hvis borgerne ikke kan få hjælp i Borgerservice, kan de blive henvist til den rigtige myndighed. Det betyder, at en stor del af henvendelserne til Borgerservice kan afsluttes med det samme og at borgerne kan få den korrekte vejledning, hvis de skal ledes videre til andre forvaltninger. Med den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi skal det sikres, at så mange borgere som muligt betjener sig selv via selvbetjeningsløsninger på internettet. Borgerservice har en vigtig rolle i at guide borgerne i løsningerne, og i at sikre, at borgerne er parate til at bruge løsningerne. Borgerservice og Roskilde Biliotekerne har en samarbejdsaftale omkring introduktion og vejledning i digtale selvbetjeningsløsninger til kommunens borgere Borgerservice er fysisk placeret på Stændertorvet i Roskilde, og har pt. filialer i Jyllinge og Viby. Begge filialer har åbent 2 dage om ugen. Der er omkring 60 medarbejdere i Borgerservice. Opgaver I borgerservicebutikkerne kan borgerne bl.a. få udstedt NemID, pas og kørekort. Borgerservice rummer også kommunens nyoprettede tværgående callcenter. Borgerne mødes her også telefonisk af én indgang, og callcentrets områder vil løbende blive udvidet i første halvdel af I Borgerservice udføres en række sagsbehandlingsopgaver fra andre udvalgsområder, som har bred borgerkontakt. Der er blandt andet tale om folkeregistret, vielsesområdet, forældrebetaling og pladsanvisningen, anvisning af akutboliger og international sygesikring. Ligesom Roskilde Kommunes opkrævning, ejendomsbeskatning og lignende udføres af medarbejdere i Borgerservice. Indsatsen mod socialt bedrageri i kommunen er en anden opgave, og kommunens parkeringsvagter hører også til i Borgerservice. 19

20 20 Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen Roskilde

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET 02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 16 Idræt KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område www.roskilde.dk/kiuintro Version november 2013 Områderne i tal Budget 2014 - mio. kr.

Læs mere

02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område

02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET. Introduktion til udvalgets område 02 OMRÅDERNE I TAL 03 KULTUR 10 FOLKEOPLYSNING 14 IDRÆT 18 BIBLIOTEKER OG BORGERSERVICE KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version april 2016 1 Områderne i tal BUDGET 2016 - MIO.

Læs mere

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder

Nettobudget 06 Kulturudvalget i alt 186.382 05 Løn og drift 186.382 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28 Fritidsområder P:\BR-gruppe\Budgetbemærkninger\Budgetbemærkninger 2011\Kulturudvalget budgetbemærkninger 2011.xls Basis budget Budgetbemærkninger Pl 2011 (+ = udgift, - = indtægt) Nettobudget i alt 186.382 05 Løn og

Læs mere

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2013-2016 "!!! "!! Fritidsfaciliteter & Fritidsområder 36.539 41.795-5.256 36.289 41.545-5.256 36.288 41.544-5.256 36.288 41.544-5.256 Folkebiblioteker

Læs mere

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget

Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget Kultur- og Idrætsudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017!! "! "!! Fritidsfaciliteter & Fritidsområder 42.278 47.456-5.177 41.863 47.041-5.177 41.803 46.981-5.177 41.803 46.980-5.177 Folkebiblioteker

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

13. Kultur- og Fritidsudvalget

13. Kultur- og Fritidsudvalget 13. Kultur- og Fritidsudvalget ------------ overslag ---------- Udvalget for Kultur og Fritid 91.922 92.524 93.406 94.598 93.967 93.883 Kulturel virksomhed 38.136 35.350 39.136 40.250 39.666 39.582 Bibliotek

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt

Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Budgetgennemgang af serviceområde Kultur og idræt Børn og Kultursekretariatet Roskilde Kommune, april 2010 Analysen er udarbejdet af: Styregruppe: Chefgruppen i Børn og Kultur Projektgruppe Poul Knopp

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune

Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Udkast til Folkeoplysningspolitik for Hvidovre Kommune Folkeoplysningsudvalgets forslag af 10.11.11 1. Præsentation og målsætning 1 Det folkeoplysende arbejde, som foregår i kommunens foreningsliv aftenskolerne,

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter

Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Offentlig støtte til idrætsaktiviteter Danmarks Idræts-Forbund gør det nemmere for dig Danmarks Idræts-Forbund har udarbejdet denne vejledning for at gøre det nemmere for de lokale idrætsforeninger at

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 8. Kultur- og Fritidsudvalget 8. Kultur- og Fritidsudvalget 79 80 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2013 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2013 Kultur U 7.980.660 I -142.866 Idræt U 9.438.124 I - 3.338.577 Folkeoplysning

Læs mere

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde...

Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 Vision... 3 Målsætninger for borgernes deltagelse i den folkeoplysende voksen-undervisning og det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde... 4 Særlige indsatsområder...

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dok. nr. 2489494/11 NOTA 24. maj 2011 Fritids- og Kulturudvalget Fritids- og Kulturudvalget har ansvaret for de kommunale tilbud og støtte til de mange frivillige kræfter i kommunen. De kommunale tilbud

Læs mere

Kommunernes udgifter til idræt

Kommunernes udgifter til idræt Kommunernes udgifter til idræt Februar 2013 Introduktion Det lokale foreningsliv udgør livsnerven i dansk idræt, og foreningerne er helt afhængige af kommunernes velvilje til at støtte foreningerne økonomisk

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus

Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde. 29. november 2011 Allerød Kulturhus Kultur Metropol Øresund Styregruppemøde 29. november 2011 Allerød Kulturhus Dagsorden 1. Velkomst 2. Deltagerkredsen i KMØ 2012-2015 3. Forhandling med Kulturministeriet 4. Projekter og økonomi 5. Evt.

Læs mere

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg

1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ).

Nærværende notat beskriver mulige potentialer indenfor fritids- og kulturområdet (incl. bibliotek 1 ). Sagsnr. 274223 Brevid. 2240305 NOTAT: Temaanalyse vedr. kultur, fritid og bibliotek 17. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune

Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Folkeoplysningspolitik for Ballerup Kommune Indledning Ballerup Kommune har tradition for at udvikle kommunen og byen i dialog med borgerne. I vision 2020 hedder det, at Vi satser på mennesker. Mennesker

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget. Korrigeret budget 2015 2015. Budget. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2014 Oprindeligt Korrigeret 2015 2015 Budget 2016 Kultur- og Fritidsudvalg 61.454 64.191 64.424 63.862 Kultur og Fritid

Læs mere

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik

Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik SILKEBORG KOMMUNE Handlekatalog til brug for realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik 2 Handlekatalog til realisering af idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommunes idræts-

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen

Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen Orientering til kommuner og egnsteatre Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 Købe Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 10. november

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010.

Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. Idrætspolitik - Opsamling på møder med interessenter, januar 2010. 5 temaer Borgeren i centrum Frivillige vs. professionelle De frivillige skal støttes i deres initiativer. Der skal være opbakning fra

Læs mere

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune

Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune Folkeoplysningen i Skanderborg Kommune 2016 Indhold Indledning - Den folkeoplysende virksomhed i Skanderborg Kommune.. 3 Vision. 4 Mål.. 4 Folkeoplysningsudvalget. 6 Rammer for den folkeoplysende virksomhed..

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK POLITIK FOR DEN FRIE FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED 1. UDGAVE, 2011 INDHOLD 1 INDLEDNING... 3 2 VISION... 3 3 LEJRE KOMMUNE OG DEN FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED... 4 4 MÅLSÆTNING... 4 5 FOLKEOPLYSNINGSPOLITIKKEN

Læs mere

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv

Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningen i et nutidigt perspektiv 1 af 5 17-09-2012 15:11 Forside» Borger» Kultur og Fritid» Folkeoplysning» Folkeoplysningspolitik Politik for folkeoplysende virksomhed Indhold Introduktion Vision Målsætninger Skanderborg Kommune og den

Læs mere

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december

Indstilling. Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus for perioden 1. januar 2009 til 31. december Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 4. maj 2009 Århus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice Kulturaftale mellem Kulturministeren og Kulturregion Århus

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet

Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet Notat vedr. tilskud og puljer på kultur- og fritidsområdet I følgende notat beskrives de puljer og ordninger på kultur- og fritidsområdet, der er søgbare af foreninger m.v. Kultursamvirket kulturpuljen

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg.

Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 1 Elitesport Aalborg 1 Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001, og dens navn er Elitesport Aalborg. 2 Institutionens formål er: at styrke og vedligeholde talentudvikling

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1.

1. Organisation. Den nærmere organisering af [X-]Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag 1. Team Danmark og [X-]Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i [X-]Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget

Kultur- og fritidsudvalget 123 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde: Kultur og fritid 124 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012.

Handlekatalog til Idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik Silkeborg Kommune 2012. Godkendt i Kultur- og Fritidsudvalget den 14. maj 2012. Handlekatalogets temaer (indsats = vi gør i politikken) Frivillige ledere Silkeborg Kommune letter de bureaukratiske krav til idræts- og fritidslivet

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Kolding Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Kolding Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Kolding Kommune. Parterne som vedkender

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen

Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget. Lukket referat. 15. marts For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen Åbent referat Kultur - og Fritidsudvalget 15. marts 2010 For Stig Elling mødte Johnny Gehlsen 25. Tilskud fra Start, forsøgs- og udviklingspuljen 57 26. Små tilskud 2010, 1. runde 58 27. Talentudvikling

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik Gældende fra 1. januar 2012 Indhold Indledning 3 Forord 4 Vision og målsætninger 5 Frivillige foreninger og klubber 6 Voksenundervisningen 7 Fysiske rammer 8 Tilskud 9 Brugerindflydelse

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Kultur Glostrup Kommune Center for Kultur og Borgerkontakt Godkendt af Glostrup Kommunalbestyrelse den 16.08.2017 Folkeoplysningspolitik Indledning Foreningslivet og oplysningsforbundenes tilbud er en

Læs mere

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt

Dialogmøde 2011-2012. Fritid og Kultur Den 8. maj 2012. Idræt Dialogmøde 2011-2012 Fritid og Kultur Den 8. maj 2012 Idræt Dagsorden for idrætsområdet 1. Budget for Fritids- og Kultur området 2. Status på Idræts- og bevægelses-politikken 1. Herunder orientering om

Læs mere

VISION Svendborg Kommune vil:

VISION Svendborg Kommune vil: FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab, frivillige indsats og livslange læring. I folkeoplysningsloven er formålet for henholdsvis oplysningsforbund

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 11. april 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse 11.04.12...2 3. KF- Ansøgning

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Retningslinjer for Fritidspuljen

Retningslinjer for Fritidspuljen Retningslinjer for Fritidspuljen Rådhuset Egevangen 3 B DK-2980 Kokkedal Telefon 7256 5000 fredensborg@fredensborg.dk www.fredensborg.dk Indholdsfortegnelse Retningslinjer for Fritidspuljen... 3 1 Puljens

Læs mere

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK

DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNES FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK DRAGØR KOMMUNE Indhold: 1. Hvorfor en folkeoplysningspolitik... 3 2. Visioner for og formålet med folkeoplysningspolitikken... 3 3. Målsætninger for borgernes deltagelse

Læs mere

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012

IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 IDRÆTSPOLITIK Vedtaget af Byrådet d. 19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Idrætspolitik Idrætten har en egenværdi, som det er vigtigt at tage udgangspunkt i. Idræt bygger på demokrati, samvær og gode oplevelser.

Læs mere

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget

Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Sektorredegørelse for Kultur- og Fritidsudvalget Kapitel 1 beskrivelse af området Kultur- og Fritidsudvalgets område omfatter kultur- og idrætsinstitutioner, folkeoplysningsområdet, fritids- og ungdomsklubber

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag

1. Organisation. Den nærmere organisering af Roskilde Kommunes arbejde med eliteidræt er beskrevet i bilag Team Danmark og Roskilde Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for talentudvikling og eliteidræt i Roskilde Kommune. Parterne som

Læs mere

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft

Kultur, Service & Events. v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events v/direktør Lars Stentoft Kultur, Service & Events Kultur, Service & Events 10 lovområder kultur service, dvs. borgerservice events erhverv og turisme kommunikation og branding

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg.

1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. VEDTÆGTER For Den selvejende Institution Elitesport Aalborg 1: NAVN: 1.1: Institutionen er oprettet ved Aalborg Byråds beslutning på mødet den 13. august 2001 og dens navn er Elitesport Aalborg. 2: FORMÅL:

Læs mere

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU.

Udover de 56 mio. kr. til biblioteksdriften er der budget til borgerservice på ca. 9 mio. kr., men de står under henholdsvis ØU og BSU. By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2110025 Dato 20. maj 2015 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2016 I dette notat er først en kort beskrivelse af budget 2016 og særlige

Læs mere

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene

1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser hvilke områder, der er omfattet af bevillingen. Desuden vises budgetbeløbene for 2016: Servicerammen Mio. kr. Udgift Indtægt Netto 1.1 Aftaleenheder 97,3

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier:

Der er ikke et lovmæssigt grundlag, der forpligter Roskilde Kommune til at yde tilskud til kulturelle foreninger. Kriterier: Kultur og Idræt Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk Driftsaftale 2016-2017 Roskilde Teater 1. oktober 2015 Mellem Roskilde

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

KulturMetropolØresund. Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark

KulturMetropolØresund. Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark KulturMetropolØresund Foto: Golden Days 2012 Fotograf: Tobias Fønsmark Intern sammenhængskraft, ekstern gennemslagskraft KulturMetropolØresund er en unik kulturaftale mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden

Læs mere

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011

Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012. Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov og kommunal folkeoplysningspolitik fra 2012 Dialogmøde - mandag den 3. oktober 2011 Ny folkeoplysningslov vedtaget i juni 2011 Ny folkeoplysningslov med virkning fra 1. august 2011

Læs mere

Vision og indsatsområder 2011/2012

Vision og indsatsområder 2011/2012 Vision og indsatsområder 2011/2012 Baggrund Med udgangspunkt i Fredericia Kommunes vision og værdigrundlag har Den Kreative Skoles bestyrelse udarbejdet sin vision for skolen og peger på en række indsatsområder,

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012

KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 KULTURPOLITIK Vedtaget af Byrådet d.19.december 2012 HILLERØD KOMMUNE 1 Kulturpolitik Kultur handler om mennesker og om, hvordan vi indretter os i samfund og fællesskaber om hvor vi kommer fra og måske

Læs mere

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund.

FORORD. - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORORD - teksten skrives af Svendborg Kommune. I 2 spalter midt på siden evt. med neddæmpet baggrund. FORMÅL Formålet med den folkeoplysende virksomhed er at bidrage til borgernes aktive medborgerskab,

Læs mere

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget

Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Folkeoplysningsudvalget Dagsorden åben Mødedato 21. juni 2011 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse 1 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Folkeoplysningsudvalget

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet

Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Indsamling af kommunale nøgletal på folkeoplysningsområdet Formålet med skemaet er at indsamle detaljerede oplysninger om tilskud, aktiviteter og deltagere i den folkeoplysende voksenundervisning og det

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38

Kultur- og Fritidsudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 40.38 Bevillingsområde 40.38 Kulturel virksomhed 1. Beskrivelse af opgaver Området omfatter: Musik (musikundervisning m.m.). (Musikteater Baltoppen, Skovlunde Kulturhus/Kulturhus Måløv, Ungdomshuset Vognporten

Læs mere

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven

Reviderede. retningslinier for. tilskud til foreninger. i henhold til. Folkeoplysningsloven Reviderede retningslinier for tilskud til foreninger i henhold til Folkeoplysningsloven 2008 1 Godkendelse af folkeoplysende foreninger...3 1.1 Der ydes tilskud til...3 1.2 Der ydes ikke tilskud til...3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Vision 2020 Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der skal vise vejen for, hvordan kommunens fritids-

Læs mere

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013

En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 En rapport fra Danmarks Idræts Forbund 2013 Rapportens formål Identificere ligheder og forskelle mellem kommunernes idrætspolitiske prioriteringer Analysere og sammenligne idrætsforeningers rammevilkår

Læs mere

Forslag til. Folkeoplysningspolitik

Forslag til. Folkeoplysningspolitik Forslag til Kerteminde Kommune 231111 2011-19114 1440-29400 1 Vision, værdier og målsætninger for folkeoplysningsområdet i Kerteminde Kommune 2 Indledning Aktiviteterne inden for fritidslivet opstår i

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid

Kultur- og fritidsudvalget: Kultur- og fritid Kultur og Fritidsudvalget er tildelt en række nettorammer på følgende funktionsområder. Den samlede budgetbevilling for 2008 fordeler sig således: Tabel 1 Budget 2008 (1.000 kr.) Netto udgifter 00.32.31

Læs mere

Talentudvikling i Sønderjylland

Talentudvikling i Sønderjylland Talentudvikling i Sønderjylland tirsdag den 26. april 2011 Michael Andersen, direktør man@teamdanmark.dk Tlf: 43 26 25 00 51 26 60 62 Team Danmarks mission Team Danmark har til formål at udvikle dansk

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Regnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89

Regnskab 2013. 032202 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen U 150 107 107 109 I -54-205 -87-89 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Kultur og Fritid U 40.021 59.493 60.217 60.104 I -5.401-6.605-6.487-6.614

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven.

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende voksenundervisning i Ballerup Kommune i henhold til Folkeoplysningsloven. 1 Formål Formålet med folkeoplysende voksenundervisning er med udgangspunkt i undervisningen,

Læs mere