KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET"

Transkript

1 02 Områderne i Tal 03 Kultur 12 Folkeoplysning 15 Idræt 19 Borgerservice KULTUR- OG IDRÆTSUDVALGET Introduktion til udvalgets område Version januar

2 Områderne i tal BUDGET MIO. KR. Kulturel virksomhed 59,7 Museer 18,9 Teatre 3,6 Musiske skoler 12,5 Tilskud/puljer 15,8 Andre kulturelle opgaver 8,9 Folkebiblioteker 51,6 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 35,3 Folkeoplysende voksenundervisning 12,3 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 9,3 Lokaletilskud 5,7 Aktivitetstilskud 7,4 Andre fritidsaktiviteter 0,6 Fritidsfaciliteter og fritidsområder 44,5 Svømmebadene 7,8 Stadion og idrætsanlæg 35,6 Andre fritidsfaciliteter 0,5 I alt 190,5 Roskilde Kommunes Nettoudgifter 2014 KULTUR- og IDRÆTSUDVALGETs område Kommunens Øvrige områder 4% 96% 2

3 Kultur Kulturområdet er i vidt omfang et ikke-lovbestemt område. Som egentlig lovbundne forpligtelser skal kommunen tilbyde musikskoleundervisning og folkebibliotek. Staten yder via Statens Kunstfond, Statens Kunstråd og Kulturstyrelsen tilskud til en række kulturelle aktiviteter med lokal forankring. Grundlaget for tilskuddene er fastsat i forskellige lovgivninger, som f.eks. egnsteaterloven, lov om kulturaftaler og lov om musik. Roskilde Bibliotekerne Lov om biblioteksvirksomhed Kommunen er, jf. lov om biblioteksvirksomhed forpligtet til, evt. i samarbejde med andre kommuner, at drive et folkebibliotek med afdelinger for børn og voksne, med det formål at: fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsressourcer, herunder internet og multimedier. bestræbe sig på at stille videogrammer til rådighed. formidle kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt. Bibliotekspolitik Roskilde Bibliotekerne Byrådet vedtog i januar 2011 en bibliotekspolitik med fire fokusområder - det digitale bibliotek, det musiske bibliotek, det dynamiske bibliotek og biblioteket som mødested. Roskilde Bibliotekerne har status af centralbibliotek og har seks lokale afdelinger samt en bogbus. Som et af landets seks centralbiblioteker har Roskilde Bibliotekerne kontrakt med staten om at betjene og fremme udviklingen på de øvrige biblioteker i Region Sjælland og på Bornholm. Det handler blandt andet om indkøb af bøger og andre medier, som skal udlånes til biblioteker i samarbejdsområdet og andre biblioteker i landet samt om at sikre den biblioteksfaglige 3

4 Kultur udvikling i hele regionen. Biblioteket har ca. 110 fastansatte medarbejdere. Der var i 2013 ca voksne lånere og ca aktive børnelånere. Udlånet fordelte sig i 2013 på de 6 filialer - Gadstrup, Gundsømagle, Jyllinge, Roskilde, Viby og Ågerup - og bogbussen. Stadsarkivet og Lokalhistorisk arkiv er tilknyttet Roskilde Bibliotekerne Kulturbussen Kulturbussen er Roskilde Kommunes børnekulturhus på hjul. Kulturbussen drives af Kultur og Idræt. Bussen er indrettet, så den både kan fungere som scene, workshop, fortællerum og billedkunstværksted. Alle institutioner, skoler, biblioteker og foreninger i kommunen kan bestille et besøg af Kulturbussen. Med bussen følger forskellige kunstnere, der alle har stor erfaring med at formidle til børn og voksne. Musiske skoler Lov om musik Bekendtgørelse om musikskoler Kommunen er, jf. lov om musik, forpligtet til at drive musikskole eller yde tilskud til en selvejende musikskole. Skolen skal tilbyde undervisning i musik til alle børn og unge op til 25 år og kan derudover tilbyde undervisning til voksne. Formålet med musikskolen er at udvikle og fremme elevernes evner og kundskaber gennem sine undervisningstilbud samt i øvrigt at virke til fremme af det lokale musikmiljø. Roskilde Kommune har to musiske skoler, nemlig Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole. Skolerne kaldes musiske, da de begge indeholder flere tilbud end musikundervisning. Tilbuddene omfatter ud over musik, billedskole, dans, drama og lyrik. Roskilde Musiske Skole Roskilde Musiske Skole har til huse på Kildegården, men en stor del af undervisningen foregår på folkeskolerne efter almindelig undervisningstid. Skolen har i alt ca elever i alderen 0-25 år. Roskilde Garden hører under skolen. Undervisningen foregår som enkeltundervisning eller undervisning i små hold. Der er herudover etableret ca. 30 samspilsgrupper eller orkestre. 40 fastansatte lærere plus 12 timelærere forestår undervisningen på den musiske skole. Hertil kommer 16 undervisere i Roskilde Garden, hvoraf de 15 er timelærere. I billedskolen underviser 2 fastansatte og 2 timelærere. 4

5 Kultur Roskilde Kulturskole Roskilde Kulturskole ligger i Jyllinge. Skolen har ca. 900 elever i alderen 0-24 år. Der er ca. 40 voksne over 25 år, som modtager undervisning. Størstedelen af undervisningen foregår på Jyllinge Skole, resten på andre folkeskoler. Kulturskolen tilbyder undervisning indenfor musik, billedkunst, dans og drama, og arbejder med talentudvikling af solister, billedkunstnere, orkester og rytmiske bands. Kulturskolens elevråd driver MusikCaféen, der er et samlings- og spillested for kommunens unge. Roskilde Musiske Skole og Roksilde Kulturskole har hver en selvstændig ledelse og bestyrelse med repræsentanter for byrådet, forældre og medarbejdere. Statens Kunstfond Staten yder refusion på op til 25 % af musikskolernes udgifter til lærerlønninger. Refusionen fordeles forholdsmæssigt til alle godkendte musikskoler, indenfor den ramme staten har afsat på finansloven. Refusionen fordeles via Statens Kunstfond, som også godkender musikskolerne. Kulturaftaler Lov om regionale kulturaftaler Roskilde Kommuner har to kulturaftaler: Kulturregion Midt- og Vestsjælland og KulturMetropolØresund. Kulturregion Midt- og Vestsjælland Kulturaftalen Kulturregion Midt- og Vestsjælland er et kulturpolitisk samarbejde mellem de 8 kommuner Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Ringsted, Roskilde, Slagelse og Sorø. Gennem aftalen sikres en sammenhængende offentlig kulturpolitik for hele kulturregionen, som går på tværs af kommunegrænserne. Kommunerne modtager i aftaleperioden en årlig rammebevilling til de kulturelle aktiviteter, der er omfattet af aftalen. Kulturaftalen for Midt- og Vestsjælland omfatter kulturområder som teater, billedkunst, musik og museer, men også en række tværgående kulturtemaer, der som fælles afsæt betragter kultur som en væsentlig udviklingsdynamo. De tværgående udviklingstemaer er bl.a. kultur og erhverv og kultur for børn og unge. Billedkunstnerisk Grundkursus Som udløber af kulturaftalen er der blandt andet etableret et Billedkunstnerisk Grundkursus (BGK Midt og Vest). BGK Midt og Vest er forankret i Kulturregion Midt- og Vestsjælland. Den består af tre afdelinger henholdsvis Holbæk, Ringsted og Roskilde. Administrationen ligger hos Roskilde Kulturskole. BGK Midt og Vest er et 3-årigt undervisningstilbud. Formålet med tilbuddet er at give de studerende redskaber og erfaringer til at søge videreuddannelse indenfor billedkunst og lignende discipliner. Roskilde-afdelingen har fået stillet 2 mindre grupperum til rådighed på Østervangsskolen. Her kan eleverne selv komme og gå, så de har mulighed for at arbejde med deres kunst udenfor undervisningstid.. 5

6 Kultur Bandakademiet Bandakamiet er udviklet af lokale aktører. Bandakademiet er støttet af Kulturministeriet og Kulturregion Midt- og Vestsjælland til og med Mere end 40 bands har været igennem skræddersyede forløb i Bandakademiet. Flere af dem har etableret sig eller er godt i gang med at etablere sig på den danske musikscene. Derudover er Bandakademiet en engageret lokal aktør, som blandt andet står bag netværk og åbne workshops og arrangementer for det lokale og regionale rytmiske vækstlag. Bandakademiet samarbejder blandt andre med KarriereKanonen, som er Danmarks største talentprojekt for de bedste upcoming bands og solister i Danmark. Arrangørerne bag KarriereKanonen er nogle af de stærkeste spillere i musikbranchen: DR, SukFest, KODA og spillesteder.dk. Der er 6 medlemmer i Bandakademiets bestyrelse, herunder 1 repræsentant fra Kultur- og Idrætsudvalget. KulturMetropolØresund Kulturaftalen I KulturMetropolØresund deltager Albertslund, Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Herlev, Hillerød, Hvidovre, Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lyngby-Taarbæk, Roskilde, Rudersdal, Rødovre og Stevns kommune samt Region Hovedstaden. Samlet dækker aftalen et område med cirka 1,7 millioner borgere. Det samlede budget til projekter i kulturaftalen er 25,4 millioner kroner for perioden Her har kommunerne bidraget med samlet 9 millioner kroner, Region Hovedstaden med 5 millioner kroner og Kulturministeriet med 11,4 millioner kroner. Aftalen indeholder seks indsatsområder: Festivaler og events. Målet er at øge de regionale festivaler og begivenheders udbredelse og forankring, synliggøre kulturregionen regionalt, nationalt og internationalt, samt at skabe forbedrede udfoldelses- og vækstmuligheder for kulturelle aktører i kulturregionen. Institutioner på tværs. Målet er at skabe kulturmøder for og mellem borgere fra alle dele af samfundet, og styrke den regionale sammenhængskraft ved at kulturregionens kunst- og kulturinstitutioner drager fordel af hinandens viden, kompetencer, faciliteter og tilgang til borgere og brugere. Unge og kultur. Ønsket er, at kulturregionens unge får øgede muligheder for at pleje og udvikle deres kulturelle talenter, styrke identiteten knyttet til det at være innovativ kulturentreprenør i kulturregionen, og skærpe de kreative, sociale og organisatoriske kompetencer, der knytter sig hertil. Børn og kultur. Hér er målet, at børn i kulturregionen sikres møder med kunst, kunstproduktion og kreative arbejdsprocesser i rammer og former, der styrker og fremmer deres kreative, innovative og sociale kompetencer, og opleves som en naturlig og væsentlig del af børnenes hverdag. 6

7 Kultur Kultur og fritid i det offentlige rum. Målet er at de kulturelle institutioner og tilbud spiller en aktiv rolle i at udvikle det offentlige rum som et kulturelt levende og spændende, fælles mødested. Kreativ vækst. Målet er at øge de kreative erhvervs vækstmuligheder i kulturregionen. Egnsteatre Egnsteaterloven Roskilde Kommune huser to egnsteatre: Opera Hedeland drives i samarbejde med Høje Taastrup Kommune og Greve Kommune. Åben Dans Roskilde er kommunens eget egnsteater, der samtidig er landets første egnsdanseteater. Ved et egnsteater forstås et professionelt producerende teater, der udbyder forestillinger hen over teatersæsonen, og som har hjemsted uden for København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg kommuner. Et egnsteater skal have minimum 2 produktioner årligt, et fast spillested, lokal forankring og være finansieret helt eller delvis af en eller flere kommuner. Det er Kunstrådet som afgør, om et teater indfrier forudsætningerne for at være et egnsteater. Staten yder via Kunstrådet refusion på op til 50 % af de kommunale udgifter til egnsteatre. Opera Hedeland Opera Hedeland Opera Hedeland er Danmarks største permanente udendørsscene, hvor der hvert år i august opføres opera. Opsætningerne skabes specielt til teatrets beliggenhed. Operaen har selvstændig ledelse og bestyrelse. Der er nedsat en politisk følgegruppe med repræsentanter fra de tre tilskudskommuner. Høje Taastrup varetager i 2014 sekretariatsfunktionen for den politiske følgegruppe. Roskilde Kommune giver i 2014 et tilskud på netto 0,25 mio. kr. Åben Dans Åben Dans Åben Dans er organiseret som en forening. Formålet er at producere og præsentere forestillinger af professionel og kunstnerisk udfordrende karakter samt at medvirke til at understøtte Roskildes profil som musisk by. Ifølge egnsteateraftalen skal Åben Dans: producere og præsentere mindst to forestillinger om året, heraf en for målgruppen børn/unge. Dette er teatrets primære aktivitet. skabe national opmærksomhed omkring Roskildes scenekunst videreudbygge rollen som en central aktør i udviklingen af kultur i Roskilde i et netværksbaseret samarbejde med andre lokale, nationale og internationale aktører, og herunder være en dynamo for udviklingen af Musicon 7

8 Kultur bygge bro til børnenes institutioner og give børnekulturen krop og kreativitet ved workshops og undervisning ved indtægtsdækket virksomhed Som eksempel på sidstnævnte har Åben Dans undervist på skoler og i fritidsklubber. Roskilde giver i 2014 et tilskud på netto 3,2 mio. kr. Regionale spillesteder Lov om musik Gimle Statens Kunstfond, Rytmiske spillesteder Regionale spillesteder udpeges af og modtager økonomisk støtte fra Statens Kunstråd. Forudsætningen er, at spillestedet også modtager kommunal støtte til musikdriften Gimle er Roskildes regionale spillested og samtidig studenterhus og ungdomskulturhus. Formålet med de regionale spillesteder er blandt andet at sikre fundamentet og udviklingspotentialet for den rytmiske livemusik og sikre, at spillestederne kan fungere som kunstscener for den rytmiske musik. Spillestederne skal stimulere og understøtte vækstlagene dér, hvor de findes og har blandt andet en særlig forpligtelse til at præsentere smalle genrer og nyskabende musik, som ikke er kendt i den brede befolkning. Gimle ledes af en fond. Fondens bestyrelse er sammensat af repræsentanter fra Gimle, Roskilde Festival og Roskilde Byråd. Kommunens tilskud til Gimle er i 2014 på netto 1,4 mio. kr. Blandt de mange aktiviteter på Gimle kan nævnes, at Foreningen Gimle for børn administrerer kommunens koncertordning Kamæleonkoncerter med fire årlige koncerter på Gimle. Museumsloven Museer Selvejende, statsanerkendte museer med støtte fra Roskilde Kommune Roskilde Kommune yder tilskud til en række selvejende, statsanerkendte museer beliggende i kommunen. Kulturministeren kan statsanerkende et museum som tilskudsberettiget med henblik på, at museet kan indgå med et ansvarsområde i det landsdækkende museumssamarbejde. Som statsanerkendt skal museet leve op til internationale konventioner for museer og til kravene i den danske museumslov. Vikingeskibsmuseet Vikingeskibsmuseet Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for studiet af nordisk skibs- og bådebygningskultur, specielt i forhistorisk tid og middelalder. Byrådet er repræsenteret med 2 ud af 6 bestyrelsesmedlemmer og med 8

9 Kultur borgmesteren som formand. Kommunens tilskud er i 2014 på netto 8,6 mio. kr. Museet for Samtidskunst Museet for samtidskunst Museet for Samtidskunst har til opgave at holde et dansk publikum orienteret om det nyeste i kunstens verden, både indenfor landets grænser og internationalt. Roskilde Byråd er repræsenteret ved 1 af bestyrelsens i alt 7 medlemmer. Kommunens tilskud er i 2014 på netto 1,8 mio. kr. Roskilde Museum Roskilde Museum Roskilde Museum er et kulturhistorisk museum med faste og skiftende udstillinger og rummer byens lokalhistoriske samling. Roskilde Museum er et enhedsmuseum med otte besøgssteder. Herunder bl.a. Brdr. Lützhøfts Købmandsgård og Slagterimuseet. Herudover er Lejre Museum og Færgegården i Frederikssund tilknyttet Roskilde Museum. Danmarks Rockmuseum Danmarks Rockmuseum, er, som nationalt museum, organiseret som en afdeling under Roskilde Museum. Roskilde Byråd er repræsenteret ved 5 ud af 17 bestyrelsesmedlemmer i Roskilde Museum. Borgmesteren er formand for bestyrelsen i Roskilde Museum og Danmarks Rockmuseum. Kommunens tilskud til Roskilde Museum er i 2014 på netto 8,5 mio. kr. og heraf 1,6 mio. kr. til Danmarks Rockmuseum. Kulturforeninger Driftsaftaler med kulturforeninger Kultur- og Idrætsudvalget har i efteråret 2013 indgået driftsaftaler med 11 foreninger for 2014/15, hvor en række indsatsområder er præciseret. Foreningerne med fast tilskud under denne ordning er: musikforeningen Ramsø Musikhus råstof Roskilde Franz Schubert Selskabet roskilde Musikforening roskilde Teaterforening roskilde Kunstforening kunstforeningen Halvcirklen egnshistorisk forening i Gundsø gundsø Teater- og Musikforening vindinge lokalhistoriske forening Historisk samfund for Roskilde Amt Derudover findes en lang række foreninger på kulturområdet, der ikke modtager et årligt tilskud, men løbende søger de forskellige puljer, der er oprettet under Folkeoplysningsloven og i Kultur- og Idrætsudvalgets regi. 9

10 Kultur Råstof Roskilde Foreningen administrerer og udlejer øvelokaler til udøvende musikere og arbejder på at forbedre forholdene for den rytmiske musik i Roskilde. Foreningen råder over 18 øvelokaler, hvoraf de 15 er centralt placeret i Roskilde på Gartnergården, Paramount og Musicon samt 2 i Jyllinge og 1 i Trekroner. Råstof Roskilde Foreningen har også en grejbank, hvor musikarrangører kan låne forskelligt gear. Paramount Spillestedet Paramount startede i 1960erne, og navne som Gnags, Malurt, Sort Sol (The Sods) samt Sebastian har spillet på scenen. I dag er der undergrundsmusiksted, hvor fire unge arrangørgrupper afholder koncerter. Arrangørgrupperne får et mindre tilskud til deres koncerter. Paramount administreres af Råstof Roskilde. Hal 12 Hal 12 Ungekultursted på Musicon med fokus på skatermiljø og events. Modtager i 2014 driftsstøtte fra Kultur- og Idrætsudvalget. INSP! INSP! En almen velgørende forening med lokale kræfter, som holder til på den gamle slagteriskole. INSP! er et sam lende sted for og en mulig ind gang til Roskildes kultur-, for e nings og erhvervs liv. INSP! får et årligt tilskud på 0,5 mio. kr. fra Udviklingspuljen og 0,5 mio. fra Roskilde Festival frem til og med Spil Dansk Dagen Årets Spil Dansk Kommune 2013 Spil Dansk Dagen fejrer hvert år dansk musik i hele landet var første år, hvor Roskilde Kommune officielt deltog, og her fik arrangementet massivt vokseværk, da hele uge 44 blev Spil Dansk Uge og bød på flere end 40 musikarrangementer rundt i kommunen. Roskilde Kommunes debut i Spil Dansk sammenhæng var så imponerende, at Roskilde blev kåret til Årets Spil Dansk Kommune Med hæderen følger kr. til at skabe nykomponeret dansk musik, som skal opføres på Spil Dansk Dagen i

11 Folkeoplysning Folkeoplysningsloven Folkeoplysningsområdet er reguleret i folkeoplysningsloven. Lovens formål er at sikre offentlige tilskud og lokaler til den folkeoplysende virksomhed. Forudsætningen for at være tilskudsberettiget eller få anvist lokaler er som udgangspunkt, at der er etableret en folkeoplysende forening. Foreninger skal godkendes af kommunen. Tilskud Kommunen skal hvert år fastsætte og fordele et beløb til: 1. Voksenundervisning 2. Foreningsarbejde, herunder idræt Kommunen fastsætter selv størrelsen af beløbet til fordeling. Kommunen skal fastsætte en tilskudsmodel til fordeling af midler til voksenundervisning. Kommunens tilskud kan højst være 1/3 af aftenskolernes udgifter til undervisning. I Roskilde Kommune udgør tilskuddet 12,3 mio. kr. i 2014 Kommunen skal yde tilskud til foreningsaktiviteter og -lokaler. Aktivitetstilskud ydes kun til medlemmer under 25 år, hvorimod der også ydes lokaletilskud til medlemmer over 25 år. I Roskilde Kommune udgør aktivitets- og lokaletilskuddene netto 13 mio. kr. i 2014 Lokaler I henhold til loven skal kommunen anvise egnede ledige offentlige lokaler, herunder idrætshaller og andre haller samt udendørsanlæg. Som udgangspunkt skal kommunen i henhold til loven normalt prioritere i følgende rækkefølge: 1. Aktiviteter for børn og unge 2. Folkeoplysende voksenundervisning 3. Aktiviteter for voksne Lokalerne stilles som udgangspunkt gratis til rådighed, der er dog mulighed for at opkræve et gebyr, som så skal indgå i en særlig pulje. 11

12 Folkeoplysning Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Efter folkeoplysningslovens 35 skal der i hver kommune nedsættes et folkeoplysningsudvalg. Der er i Roskilde Kommune nedsat et Folkeoplysningsudvalg med 11 medlemmer, hvoraf to er medlemmer af Kultur- og Idrætsudvalget. Folkeoplysningsudvalget har en række kompetencer i henhold til loven til at afgøre sager, afgive udtalelser og afgive indstillinger. I Roskilde Kommune fordeler udvalget midler fra tre puljer: Start- og Udviklingspuljen på 0,25 mio. kr. Puljen støtter start- og udviklingsaktiviteter i foreningerne. Aktiviteterne skal ligge indenfor folkeoplysningslovens overordnede formål. Ungepuljen på 0,12 mio. kr. Puljen støtter aktiviteter for unge, der er lavet af unge. Puljen administreres af Ungeudvalget. Tilskud til leder- og trænerudvikling (idrætsforeninger) på 0,25 mio. kr. Foreninger kan få tilskud til udviklingsaktiviteter, som omfatter kurser og uddannelse for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer, samt trænere og instruktører. Puljen administreres af Roskilde Idræts Union. Tilskud til leder- og trænerudvikling (kulturelle foreninger) på 0,05 mio. kr. Foreninger kan få tilskud til udviklingsaktiviteter, som omfatter kurser og uddannelse for bestyrelses-, udvalgs- og arbejdsgruppemedlemmer, samt trænere og instruktører. Puljer under Kultur- og Idrætsudvalget Ud over de lovpligtige aktivitets- og lokaletilskud og ovennævnte puljer under Folkeoplysningsudvalget, støtter Roskilde Kommune kultur-, fritid- og idrætslivet via følgende puljer: Kulturpuljen på 1,5 mio. kr. Puljen støtter kulturelle aktiviteter og nyskabende projekter - især med fokus på kommunens mål på det kulturelle område. Ansøgninger over kr. forelægges Kultur- og Idrætsudvalget salpuljen på 0,8 mio. kr. Denne pulje støtter leje af sale til kulturelle arrangementer, der er åbne for alle Roskilde Kommunes borgere. Puljen kan søges af kulturelle aktører, herunder foreninger, oplysningsforbund og kommunale institutioner. idrætsfacilitetsspuljen på 3,5 mio. kr. Støtter renovering og mindre ud- og nybygninger af idrætsfaciliteter. Puljen bruges både til projekter i kommunalt ejede bygninger og i faciliteter, der er ejet af foreningerne selv. Roskilde Idræts Union er høringspart i forhold til fordelingen af støtte fra puljen. Kom ud og leg-puljen på 0,3 mio. kr. Puljen støtter initiativer, der fremmer bevægelse, oplevelse og leg, så hele Roskilde Kommune bliver et sjovere og sundere sted at bo. Puljen kan søges af alle med en god idé. Pulje til større arrangementer på 0,75 mio. kr. Puljen støtter større kultur- og idrætsarrangementer. 12

13 Folkeoplysning Foreninger i Roskilde Der ca. 700 godkendte foreninger i Roskilde Kommune. Foreningerne spænder vidt fra musik- og danseforeninger, over spejdere til idrætsforeninger, som repræsenterer en bred vifte af forskellige idrætsgrene. Drift af folkeoplysende foreninger i Roskilde Kommune Ca. 120 foreninger modtager i 2014 det lovpligtige aktivitetstilskud. Tilskuddet gives på baggrund af foreningernes medlemmer under 25 år og og udregnes forholdsmæssigt i forhold til kontingentet. De ca. 120 foreninger har et samlet medlemstal på ca , hvoraf de er under 25 år gamle. Folkeoplysende voksenundervisning Drift af aftenskoler i Roskilde Kommune Roskilde Kommune har 18 godkendte og aktive aftenskoler. Aftenskolerne modtager, i henhold til lovgivningen, tilskud til lønudgifterne. Herudover giver Roskilde Kommune tilskud til programmer, materiel og leder/lærerkursusudgifter. Endvidere giver kommunen et særligt tilskud til arbejdsledige og pensionister. Holdtilbudene varierer lige fra bevægelseshold til sprogundervisning samt foredrag af forskellig art. 13

14 Folkeoplysning Lokaler og idrætsfaciliteter Lokaler til undervisningsbrug mv. udlånes fortrinsvis på folkeskolerne, Gråbrødre Skole og Kildegården. Kommunen stiller Gråbrødre Skole til rådighed for aftenskolerne som en særaftale. Der betales ikke for brugen, og aftenskolerne har ifølge en gammel aftale førsteret til skolens faciliteter. Kommunen råder over en lang række udendørs idrætsanlæg og har haller primært på skolerne. Viby Sj. Idrætscenter er kommunens egen idrætshal. Roskilde Kongres og Idrætscenter (herunder Himmelev hallen) og Ramsøhallen er delvist ejet af Roskilde Kommune. Begge haller er etableret som AMBA og kommunen ejer henholdsvis 75,4 og 95 % af andelene. Kommunen betaler driftstilskud, lejer timer til idrætten og anviser de lejede timer. Jyllinge Hallerne og Gundsølillehallen modtager driftstilskud fra kommunen. Kommunen betaler driftstilskud, lejer timer til idrætten og anviser de lejede timer. Der ydes hvert år tilskud til omkring 75 lejemål, fordelt på ca. 50 foreninger. Det er typisk lejemål af specielle lokaler, som kommunen ikke råder over. For eksempel til roklub, golfklub og spejdere. I et vist omfang ydes tilskud til leje af hal, fordi efterspørgslen overstiger kapaciteten i de kommunale haller. Roskilde Kommune satser bredt på både elite- og breddeidrætten i samarbejde med kommunens frivillige foreninger og en række organisationer. Der er idræts- og friluftsfaciliteter over hele kommunen både i tilknytning til skoler og som selvstændige anlæg, som blandt andre idrætsforeninger i Roskilde Kommune kan låne. 14

15 Idræt Idrætsfaciliteter Roskilde Badene Roskilde Badene Roskilde Badene består af det offentlige Roskilde Badet og de 3 såkaldte skolebade: Maglegårdsbadet, Sct. Jørgensbadet og Lysholmbadet. roskilde Badet bruges til den offentlige badning. Det har et 25 m bassin og 2 varmtvandsbassioner. maglegårdsbadet bruges til foreningsaktiviteter og til offentlig morgenbadning. Det har et 25 m bassin sct. Jørgensbadet bruges til foreningsaktiviteter og offentlig morgenbadning. Dert har et 16,7 m bassin lysholmbadet er terapibassin på 34 C med handicapfaciliteter. De 4 bade har fælles ledelse. Roskilde Badene har et Brugerråd. Ud over de offentlige bade er der en privat svømmehal i Jyllinge Hallen. Hallen har et 25 m bassin og et mindre varmtvandsbassin og bruges til offentlig badning og foreningsaktiviteter. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 er der afsat 110 mio. kr til udvidelse af Roskilde Badet. Øvrige faciliteter Roskilde Kommune fordeler tider til godkendte folkeoplysende foreninger i både kommunale idrætsfaciliteter og selvejende institutioner, som kommunen lejer sig ind i og/eller betaler driftstilskud til. Indendørsfaciliteterne tæller bl.a. 11 kommunale og 7 selvejende haller (jf. afsnittet om lokaler og idrætsfaciliteter under folkeoplysning). Udendørsfaciliteterne tæller bl.a. over 150 græsbaner til fodbold af forskellig art og størrelse, 3 ridehaller, 1 boksehal og 1 skydebane. Faciliteter som modtager lokaletilskud Kommunen betaler desuden lokaletilskud til 17 idrætsforeninger, som selv ejer deres lokaler og 23 idrætsforeninger, som lejer sig ind i lokaler. 15

16 Idræt Samarbejder på idrætsområdet Team Danmark Elitekommune Samarbejdsaftale mellem Team Danmark og Roskilde Kommune Elitekommuner Team Danmark og Roskilde Kommune indgik i slutningen af 2012 en 4-årig samarbejdsaftale for perioden Roskilde er en af de i alt 18 elitekommuner, som Team Danmark har indgået aftaler med. Som Elitekommune forpligter Roskilde sig til en bred satsning på idrætten i kommunen. Herunder kan som væsentlige delprojekter nævnes: Idrætsskoler og talentklasser Udvikling af talent- og evt. elitemiljøer i udvalgte idrætter Elite- og Talentråd Basalkurser Idrætsskoler Roskilde Kommune har 6 idrætsskoler, nemlig Baunehøjskolen, Gadstrup Skole, Lindebjergskolen, Sct. Jørgens Skole, Tjørnegårdskolen og Trekronerskolen. Skolerne har 4 lektioner i idræt og skal indtænke bevægelse i alle fag fra klasse. Bevægelse og idræt bliver prioriteret på skolerne og ekstraidrætten vil tage afsæt i Team Danmarks aldersrelaterede træningskoncept, der sikrer en alsidig fysisk, personlig og social udvikling af den enkelte elev. Der bliver arbejdet med bevægelse i hele skoledagen, i øvrige fag og i SFO-tiden. I samarbejdsperioden er skolernes tilknyttede SFO er blevet certificeret af DGI som Idræts-SFOer. Himmelev Skole er idrætsskole med talentklasser på årgang. Talentklasserne får i alt 6 timers idræt om ugen. De 4 timer er 2 gange morgentræning i deres idrætsgren eller på en basislinie med fysisk træning. Klasserne har et tæt samarbejde med udvalgte idrætsklubber, da morgentræning foregår med kvalificerede klubtrænere. Udvikling af talentudviklingsmiljøer i udvalgte idrætter I Roskilde bliver der udviklet på seks udvalgte idrætsgrene: BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning. Der er fokus på klub- og trænerudvikling og muligheden for at etablere talentmiljøer og evt. kraftcentre i idrætten i samarbejde med specialforbund. Elite- og Talentråd Elite- og Talentråd Team Danmark projektet er organiseret med et Elite- og Talentråd. Rådets formål er at udmønte de retningslinjer og principper, der er fastsat i Roskilde Kommunes Idrætspolitik samt at synliggøre eliteidrætten og individuel talentudvikling. Rådet består af 18 medlemmer fra Kultur- og Idrætsudvalget, Roskilde Idræts Union, erhvervslivet, idrætsskolerne m.fl. Økonomi Roskilde Kommune har i perioden afsat mellem 4,7 og 6,7 mio. kr. årligt til eliteidrætsaktiviteter og talentudvikling i regi af samarbejdsaftalen. Team Danmark bidrager med kr årligt til Kommunens elitekoordinator 16

17 Idræt Elitesportaftaler Roskilde Kommune har indgået elitesportsaftaler i henhold til Elitesportsloven 7, med tre foreninger i kommunen: FC Roskilde, Roskilde Bordtennis- BTK 61 og Roskilde Håndbold. Der er indgået individuelle aftaler med hver af klubberne, som blandt andet indebærer, at kommunen i 2014 udbetaler tilskud således: Roskilde Bordtennis-BTK 61: kr. FC Roskilde: kr. Roskilde Håndbold: kr. Klubberne forpligter sig blandt andet til at eksponere Roskilde Kommune i landsdækkende medier, at deltage i ungdoms- og talentarbejde, i sundhedsforebyggende kampagner og at besøge skoler og SFOer. Fælles for alle tre aftaler gælder, at aftalerne evalueres kvartalsvist i forhold til de forpligtigelser, der er i aftalerne og 1/2 årligt i forhold til det økonomiske og organisatoriske i klubberne, så kommunen hele tiden har fokus på, at aftalen opfyldes, at økonomien holder, og at klubberne forsat er udbyttebegrænsende. Det vil sige, at der ikke kan udbetales evt. udbytte af indskudt kapital. Roskilde Idræts Union Roskilde Idræts Union Like My Life Roskilde Idræts Union er en paraplyorganisation for de lokale idrætsforeninger, og den har eksisteret siden Omkring 100 af de lokale idrætsforeninger er medlem af RIU, hvilket svarer til ca personlige medlemskaber. Der er tradition for, at kommunen arbejder sammen med RIU i forskellige sammenhænge, såsom de årlige idrætsfester, uddeling af støtte, fordeling af faciliteter til idrætsforeningerne mm. Like My Life Fritidspasordningen Like My Life hjælper børn og unge ud i foreningslivet. Målgruppen er 6-17 årige, der er bosat i Roskilde Kommune og som ikke allerede er aktive i foreningslivet. Projektet løber fra og har et samlet budget på 4,4 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. er bevilliget af Socialstyrelsen. Fra har over 250 børn været tilknyttet Fritidspasordningen, heraf har ca. 150 børn modtaget økonomisk støtte til en fritidsaktivitet. Foreløbige resultater viser, at op imod 50 % af de børn, som har modtaget tilskud, efterfølgende er blevet fastholdt i foreningslivet. I 2014 fortsætter fritidspasordningen med bl.a. afholdes fritidsvejledning på Tjørnegårdsskolen samt på Roskilde Bibliotek. Fokus i sidste projektår er at styrke samarbejdet med det lokale foreningsliv samt udvalgte skoler og boligsociale indsatser afsluttes med en evaluering af fritidspasordningen. 17

18 Idræt Roskilde 2 Go Roskilde 2 Go Roskilde Kommune arbejder tæt sammen med DGI, Roskilde Festival, Roskilde Idræts Union en lang række idrætsforeninger og ungdomsuddannelser for at fastholde unge i foreningslivet. Projektet løber i 2013 og 2014 og giver unge mellem 15 og 25 samt alle studerende mulighed for at købe et pas til 300,-. Passet giver ubegrænset og fleksibel adgang til at dyrke idræt og gå til koncerter i 2x12 uger om året. Roskilde2Go har et samlet budget på 2,4 mio. kr., hvoraf ca. halvdelen er finansieret fra eksterne midler. I 2013 er der solgt 600 pas, flere end 25 idrætsforeninger har haft over 1200 besøg og passet har givet adgang til mere end 35 koncerter. I 2014 er der lavet en samarbejdsaftale med Roskilde Katedralskole om, at alle skolens 1250 elever får et Roskilde2Go pas, og at vi laver særlige aktivitetsforløb designet til skolens elever. Idræt for Alle Kulturministeriet og Nordea Fonden har udvalgt Roskilde Kommune til Idræt for Alle-kommune i Med udvælgelsen følger 2,1 mio. kr. fra Kulturministeriet og Nordea Fonden. Roskilde Kommune bidrager yderligere med 2,1 mio. kr., så breddeidrætsprojektets samlede budget for alle tre år er på 4,2 mio. kr. Projektet rummer tre indsatsområder indenfor breddeidrætten; 1) Få foreningslivet ind i folkeskolen, 2) Erhvervsskolen skal sættes i bevægelse og 3) Haller og sale åbnes for borgernes selvorganiserede idræt. Nomineret til Årets Idrætskommune 2011, 2012 og 2013 Roskilde Kommune er den eneste kommune, der tre år i træk er blevet nomineret til Årets Idrætskommune. Dog endnu uden at vinde titlen. Det er Danmarks Idræt-Forbund (DIF), der uddeler prisen hvert år, ved DR store Sportsgalla. 18

19 Borgerservice Lov om borgerservicecentre Baggrunden for Borgerservice er Lov om Kommunale Borgerservicecentre fra Formålet er at understøtte og opfordre til, at borgerne får én indgang til den offentlige sektor. Vi har derfor i Roskilde Kommune samlet de serviceydelser, som flest borgere har brug for ét sted nemlig i Borgerservice. I Borgerservice kan vi hjælpe borgerne med information, vejledning og sagsbehandling. Hvis borgerne ikke kan få hjælp i Borgerservice, kan de blive henvist til den rigtige myndighed. Det betyder, at en stor del af henvendelserne til Borgerservice kan afsluttes med det samme og at borgerne kan få den korrekte vejledning, hvis de skal ledes videre til andre forvaltninger. Med den fællesoffentlige og fælleskommunale digitaliseringsstrategi skal det sikres, at så mange borgere som muligt betjener sig selv via selvbetjeningsløsninger på internettet. Borgerservice har en vigtig rolle i at guide borgerne i løsningerne, og i at sikre, at borgerne er parate til at bruge løsningerne. Borgerservice og Roskilde Biliotekerne har en samarbejdsaftale omkring introduktion og vejledning i digtale selvbetjeningsløsninger til kommunens borgere Borgerservice er fysisk placeret på Stændertorvet i Roskilde, og har pt. filialer i Jyllinge og Viby. Begge filialer har åbent 2 dage om ugen. Der er omkring 60 medarbejdere i Borgerservice. Opgaver I borgerservicebutikkerne kan borgerne bl.a. få udstedt NemID, pas og kørekort. Borgerservice rummer også kommunens nyoprettede tværgående callcenter. Borgerne mødes her også telefonisk af én indgang, og callcentrets områder vil løbende blive udvidet i første halvdel af I Borgerservice udføres en række sagsbehandlingsopgaver fra andre udvalgsområder, som har bred borgerkontakt. Der er blandt andet tale om folkeregistret, vielsesområdet, forældrebetaling og pladsanvisningen, anvisning af akutboliger og international sygesikring. Ligesom Roskilde Kommunes opkrævning, ejendomsbeskatning og lignende udføres af medarbejdere i Borgerservice. Indsatsen mod socialt bedrageri i kommunen er en anden opgave, og kommunens parkeringsvagter hører også til i Borgerservice. 19

20 20 Roskilde Kommune By, Kultur og Miljø Rådhusbuen Roskilde

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010

Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2010 ÅRETS IDRÆTSKOMMUNE 2010 ÅRETS INTEGRATIONSPRIS 2010 Fritid og Kultur Dok. 3080013 Fritidspas 1. INDLEDNING... 3 1.1 RAPPORTENS

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015.

ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. Godkendt i Udvalget for Kultur og Fritid den 20. november 2014. ADMINISTRATIONSGRUNDLAG FOR TILSKUD OG ADMINISTRATION FOR KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET GÆLDENDE FOR 2015. 1 Administrationsgrundlaget fastlægger

Læs mere

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12

Åbning af parkourbanen 2011. Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011. Dok. 52346/12 Åbning af parkourbanen 2011 Statusrapport for fritids- og kulturområdet i Høje-Taastrup Kommune 2011 Dok. 52346/12 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1. INDLEDNING...3 Læsevejledning... 3 2. STATUS

Læs mere

Kunsten at fremme kunsten

Kunsten at fremme kunsten Kunsten at fremme kunsten Om organisering af kunstfaglig rådgivning og bedømmelse af kunstnerisk kvalitet Tværfagligt kunstråd med beslutningsret Institutionsledelse og faglig rådgivning Billedkunstråd

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

1. INDLEDNING Foreningslivet Året 2013

1. INDLEDNING Foreningslivet Året 2013 STATUSRAPPORT FRITIDS- OG KULTUROMRÅDET 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING. 4 2. IDRÆT OG BEVÆGELSE.. 6 2.1 IDRÆTSANLÆG OG FACILITETER 6 2.2 DIF-FRIKOMMUNE 7 2.3 IDRÆT OG BEVÆGELSE I SKOLE OG INSTITUTION

Læs mere

KulturMetropolØresund

KulturMetropolØresund KulturMetropolØresund Kulturaftalens betydning for borgerne og kulturindsatsen i en samlet kulturregion Foto 06 Golden Days: Imagebureauet 08 Decimeterhalvmaraton: Projektfoto 10 Sæt Kulturen I Spil: Malene

Læs mere

Referat Integrationsrådet

Referat Integrationsrådet Referat Integrationsrådet Mødedato: Torsdag den 19. februar 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu

Læs mere

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport

Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Analyse på fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen Rapport Norddjurs Kommune 1. juni 2015 Indhold 1 Indledning... 4 1.1 Projekt Fremtidssikring af Kulturhuset Pavillonen... 4 1.2 De kulturpolitiske rammer...

Læs mere

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012

Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Silkeborg Kommunes Idræts-, Fritids- og Folkeoplysningspolitik 2012 Forord Idræts- og fritidspolitikkens tilblivelse bygger på tematiserede åbne dialogmøder og drøftelser med Børne- og Ungdomskorpsenes

Læs mere

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012

Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Århus Kommunes Sports- og Fritidspolitik 2009-2012 Foto: Jesper Friis Sørensen Indsatsområder - Fra vision til handling Århus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1 Foto: Jesper Friis Sørensen

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik 1 of 18 2 of 18 Syddjurs Kommune januar 2014 Folkeoplysningspolitik Bemærkninger Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven. Formålet med ændringerne er en generel modernisering

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

Uddannelse, Forskning og Erhverv

Uddannelse, Forskning og Erhverv Kommunaldirektøren Byrådssekretariat Sagsnr. 246703 Brevid. 1852968 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 nicolair@roskilde.dk NOTAT: Bilag: Status på Udviklingsstrategiernes projekter 29. januar 2014 Uddannelse,

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 13-03-2014 kl. 08:15 Lundtofte Medborgerhus, Lundtofte Skolestræde 6, 2800 Kgs. Lyngby Medlemmer Endvidere deltog: Direktør Søren Hansen Direktør Ulla Agerskov Centerchef

Læs mere

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik

Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Kolding Kommune Forenings-, idræts- og voksenundervisningspolitik Fritid og Idræt 13-11-2011 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Vision... 4 Mission... 4 Strategi... 4 Brugerinddragelse... 5 De frivillige

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Protokol 20-02-2014 kl. 08:15 Lyngby Stadion i mødelokalet i forhuset til hallen Medlemmer Dorthe la Cour Hanne Agersnap Søren P. Rasmussen Ib Carlsen Jens Timmermann Finn Riber

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget den 17-11-2011, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kultur- og Fritidsudvalget Protokol Torsdag den 17 november 2011 kl 08:30 afholdt Kultur- og Fritidsudvalget møde i Udvalgsværelse

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014. Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. april 2014 Kl. 18:00 i Kulturhuset, Skolevej, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - April...2 3. KF -

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus

Læs mere

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1

Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik KOLDING KOMMUNE. Fritid og Idræt KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 KOLDING KOMMUNE Fritids-, idræts- og folkeoplysningspolitik Fritid og Idræt V0_Våben_Rød KOLDING KOMMUNE FRITIDS-, IDRÆTS- OG FOLKEOPLYSNINGSPOLITIK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord................................

Læs mere

DAMUSA NYT. marts 2012

DAMUSA NYT. marts 2012 DAMUSA NYT marts 2012 En ramme-hvaffornoget?... 2 Rammebeskrivelse for musikskoler... 3 Musikhandlingsplan: 23,2 mio. kr. og fokus på samarbejde... 8 Udsatte børn får ny start gennem musikken... 10 Kulturskoler

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN

RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN RETNINGSLINIER FOR STØTTE TIL FOLKEOPLYSNING I KØBENHAVN - for foreninger, der vil søge tilskud til børne- og ungemedlemmer (under 25 år) Retningslinierne er vedtaget i Borgerrepræsentationen den 1. december

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Folkeoplysningsrådet, 21-05-2014 Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 21. maj 2014 Mødested: Mødelokale 422 Gothersgade 20, 7000 Fredericia

Læs mere