UUUC/UU Lederforsamlingen VejLEDERNYT Ledernyhedsbrev for UU centre i Danmark nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UUUC/UU Lederforsamlingen VejLEDERNYT Ledernyhedsbrev for UU centre i Danmark nr. 2-23.8.2010"

Transkript

1 Bestyrelsen for UUUC og UUL (UU Lederforsamlingen) afholdt den sit første møde efter sommerferien. UU Odense og omegn Det var UU Odense og Omegn på Ørbækvej 100 i Odense, der lagde lokaler til bestyrelsesmødet. De nye lokaler i bygningens nederste plan var lyse og indbydende. Bestyrelsen mødte en glad UU Leder og tilfredse medarbejdere i lokaliteterne. Fra venstre: Finn Lambek, Pia Vigh, Claus Maigaard og Per Lynge. Det var sekretariatsleder Pia Vighs første møde efter ansættelsen pr Pia benyttede lejligheden til at takke for blomsterbuketten, som hun blev modtaget med på UUUC s sekretariat på Nytorv i mandags (den 16.8.) den første arbejdsdag. Pia kunne meddele, at der var et godt samarbejde med Højskoleforeningen, som UUUC har lejet lokaler hos. Aktuelt arbejdes der med møblering, IT, hjemmeside (www.uuuc.dk) logo, kontooprettelse og meget andet praktisk. Der bliver indgået en aftale med UU Center Syd, der er 60 selskab om lønudbetaling til Pia, og bestyrelsen gav grønt lys til, at Pia kunne ansætte en studentermedhjælp i timer ugentligt til hjælp med hjemmeside og andet IT. Pia havde også udarbejdet et forslag til forretningsorden, som med enkelte ændringer blev vedtaget. Dialog med formanden for børne- og kulturdirektørforeningen Claus Maigaard: Det var som altid en engageret direktør for børne- og kulturchefforeningen, der havde taget trapperne ned fra direktørkontoret på Rådhusets afdeling på Ørbækvej til UUOs lokaler i nederste etage. Finn orienterede Claus Maigaard om UUL (Lederforeningen) og UUUC og udtrykte håb om et godt samarbejde med børne- og kulturdirektørforeningen. Claus leverede et kort oplæg, hvor han så det nye uddannelsesparathedsbegreb som noget centralt, der kan binde grundskolen og ungdomsuddannelserne sammen. Uddannelsesparathed er den røde tråd, der binder overbygningen sammen til en overgangskurs for eleverne i et samarbejde mellem skolen og UU vejlederen, sagde CM. Claus talte for deltagelse i et udvalgsarbejde omkring uddannelsesparathed. Et ønske som UUL modtog positivt. Problematikken omkring vejledere i krydspres blev vendt. Ungdomsskolernes rolle i forbindelse med forberedelse til uddannelsesparathed efter grundskolen blev drøftet. 10. kl. skolernes rolle drøftet. Claus gjorde opmærksom på KL projekt ungepartnerskab, som kommunerne her og nu kan byde ind på. Finn samlede op efter mødet omkring de fremtidige samarbejdsrelationer mellem Børne- og kulturdirektørforeningen og UUL/UUUC: * Deltagelse i et netværksmøde * netværksmøde eller andet omkring uddannelsesparathed 1

2 *Claus har lovet en tilbagemelding vedr. balancefeltet i forhold til UU centrenes størrelse. Ny fælles uddannelsesplan for alle UU centre blev præsenteret Det var souschef Anders Ladegaard fra UU Lillebælt, der på vegne af en hurtigarbejdende arbejdsgruppe (Anne F. (Ålborg) og Jacob M. (Vestsjælland)) præsenterede et oplæg, som bestyrelsen skulle tage stilling til. Der er behov for en fælles uddannelsesplan, der korresponderer med optagelse sagde Anders L. fra arbejdsgruppen. Anders orienterede om Uddannelsesplansarbejde som UVdata også havde deltaget i. Planen kan ses i 3 faseopdelinger: Sammentænkes med elevplanen Både et ansøgningsskema og et myndighedspapir for de årige hvordan uddannelses/beskæftigelseskravet overholdes. Mål: En national dynamisk uddannelsesplan, hvor design kan justeres én gang årligt. Planen går i luften i begyndelsen af september, hvis der gives grønt lys fra bestyrelsen, meddelte Anders. Tilbagemelding.dk er måske ikke død! John V. (næstformand) orienterede om et møde den , som John og Mark havde med direktør Jan Gaardboe og formand Lars Ole fra UVdata. Det er aftalt, at UUUC og UVdata gennemfører 5 regionale opkvalificeringskurser og 3 kurser for administrativt personale (alle heldags). Kurserne gennemføres vederlagsfrit af UVdata. UUUC står for invitation, lokalitet m.m. Kursusindhold (foreløbigt): Uddannelsesparathedsvurdering i forhold til uddannelsesplanen/ optagelsesansøgning blev drøftet. Arbejdsgruppens forslag blev tiltrådt af bestyrelsen med enkelte bemærkninger og småændringer. Af drøftelserne med Jan som havde været i dialog med uvm./uni-c - fremkom, at 2

3 tilbagemelding.dk måske ikke er død, og at der pågår drøftelser mellem UVdata, UNI-C og Uvm. vedrørende den fælles nationale database. Sagen lægger op til dialog med Steffen, Uvm., på mødet den sagde Finn L. - og bestyrelsens anbefaling indtil nu er, at UU centrene med en opsigelsesfrist på 12 mdr. fra den stiller en eventuel opsigelse i bero frem til november 2010, hvor der må forventes at være et overblik over situationen. Mulighed for at hilse på og se UUUC s lokalitet på Nytorv 7 den kl Der udsendes invitationer til samarbejdspartnere, ministerium, KL og relevante landsorganisationer. UUUC er vært ved et let traktement. Den primære målgruppe er samarbejdsrelationerne og det står UU centrene frit for, om de ønsker at deltage. På dagen afholdes der bestyrelsesmøde. Der er således via bestyrelsen repræsentation fra alle regioner på mødet. Finn Lambek orienterede bestyrelsen om møde i Undervisningsministeriet om e- vejledningen pr I forbindelse med Undervisningsministeriets møde for UU ledere den kl er der mulighed for at kikke forbi UUUC s lokaler på Nytorv mellem kl. 11 og 12. Indgang fra porten til højre for Højskoleforeningens vinduer. Det er et uformelt tilbud til UU ledere, der har lyst til at se lokaler og hilse på Pia, der i øvrigt også deltager i mødet i Fægtesalen fra kl Kære UU-leder og Studievalgsleder Som det fremgår af tidligere mail af dags dato, så har vi udstedt en lovbekendtgørelse og fem bekendtgørelser. I lighed med tidligere vil vi gerne invitere lederne til en dialog om indholdet i bekendtgørelserne torsdag den 26. august kl i Fægtesalen, Frederiksholms Kanal 26, København K. Ganske vist afholder vi i samarbejde med nogle af jer en række informationsarrangementer i september måned med nogenlunde samme indhold, men målgruppen for disse arrangementer er bredere, og derfor forventes præsentationerne og debatten at foregå på et mere generelt niveau. I behøver ikke at tilmelde jer til arrangementet, idet hvert UU- og Studievalgscenter forventes at møde med én repræsentant. Hvis jeres center ikke repræsenteres på dagen, eller hvis der er ønske om deltagelse af flere personer, så giv venligst en tilbagemelding til mig herom. Med venlig hilsen, god sommer og ikke mindst; god læselyst! Per Bredholt Officiel reception og præsentation af lokalerne på Nytorv 7 og sekretariatsleder for UUUC fredag den kl Foruden UU lederforeningen deltog også Studievalg i mødet Mødet havde til formål at drøfte organiseringen af den kommende e- vejledning og fastsætte rammerne for ansættelsesforhold for de deltidsansatte vejledere ved e-vejledningen. Undervisningsministeriet forventer at ansætte ca. 10 vejledere i e-vejledningen på fuldtid med arbejdssted i UNIC et sted i Storkøbenhavn og et større antal deltidsvejledere svarende til ca. 12 årsværk - fra UU og Studievalg eller evt. andre vejledningsenheder med arbejdssted i henholdsvis UU eller studievalg eller via hjemmearbejdsplads. Drøftelserne på mødet skete bl.a. på baggrund af ønsket om ansættelse af professionelle vejledere med en geografisk spredning og repræsentation og med mulighed for regionale enheder i forhold til 3

4 videndeling, samarbejdsrelationer og udviklingsmuligheder. Som resultat af mødet blev det aftalt, at Undervisningsministeriet arbejder videre med følgende model: Det er en forudsætning for deltidsansættelse i e-vejledningen, at medarbejderen samtidig er ansat i en anden vejledningsenhed, primært UU eller Studievalg, samt at medarbejderen har en vejlederuddannelse eller er i gang med erhverve en sådan. Alle, der opfylder disse betingelser, kan søge, men ansættelsen skal i hvert enkelt tilfælde aftales med den pågældendes ansættelsessted. Undervisningsministeriet udarbejder en fælles ramme for ansættelseskontrakter, som udfyldes ved den enkelte ansættelse. Medarbejderen skal bevare 2 eller 3 bestemte ugedage på sit hidtidige ansættelsessted og dermed stille 3/5 eller 2/5 af sin arbejdstid til rådighed for e-vejledningen fordelt på alle ugens resterende dage og aftener. Det skal sikres, at e-vejledningen har mulighed for at samle alle e-vejlederne til møder, arrangementer m.m. Det blev endvidere aftalt, at der ved ansættelsen skal sikres en rimelige geografisk fordeling med cirka 3 vejledere i hver af de 7 studievalgsregioner, dog 6 i hovedstaden. UUL og UUUC s årsmøde den januar 2011 i Århus: Bo Ravn (Holstebro og omegn) gav bestyrelsen en orientering om kursusudvalgets (Bo, Leif, Allan og nu også Pia) overvejelser. Mødet planlægges i samarbejde med Undervisningsministeriet og KL. Ideer og inspiration kan gives til udvalgets medlemmer. Invitation til informationsmøder om Ungepakke 2 Undervisningsministeriet afholder info-møder om Ungepakke 2: Undervisningsministeriet inviterer hermed til informationsmøder om ny lovgivning, som er gennemført primært inden for unge 15-17årige (Ungepakke 2). Lovgivningen er den endelige udmøntning af den finanslovsaftale, som regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik den 5. november 2009 (Aftale om flere unge i uddannelse og job), som skal bringe flere unge i uddannelse og job. Den nye lovgivning er nu på plads, og der forestår et arbejde med at implementere den. Formålet med møderne er at give bred og fyldig information om de nye lovændringer, samt at give inspiration til det videre arbejde med implementeringen af det nye lovgrundlag. Hovedtemaer for møderne vil være: Overgang fra grundskolen til ungdomsuddannelse, vurdering af uddannelsesparathed, pligt til uddannelse, beskæftigelse mv., afbureaukratisering, kommunernes tilbud til unge, der ikke er uddannelsesparate og andre initiativer, herunder eux, 10. kl. mv. På møderne vil et team af medarbejdere fra Undervisningsministeriet give information og besvare de spørgsmål, der måtte være. Målgruppe: Repræsentanter for kommunerne Ungdommen Uddannelsesvejledning Repræsentanter for ungdomsuddannelsesinstitutioner, produktionsskoler mv. Repræsentanter for friskoler og efterskoler Studievalg Møderne finder sted seks forskellige steder i landet se oversigt herunder. Vi håber herigennem at komme ud til så mange som muligt. Bo Ravn tv. (foto) 4

5 Tid og sted: Aalborg 8. september, Aarhus 9. september, Esbjerg Odense 10. september, 15. september, Slagelse 16. september, København 20. september, kl København 20. september, Tech College Aalborg Århus Statsgymnasi um EUC Vest Tietgen Handelsgymn asium Slagelse Gymnasium TEC TEC Vi er i alt 5 vejledere i UU Billund, slutter Boye. Boye og UU Billund bydes velkommen til samarbejdet i UUL 46 og UUUC. Sidste nyt UU Center Himmerland er 2 selvstændige centre fra den så UU 46 bliver måske til UU 47: UU 45 bliver til UU 46 velkommen til UU Billund: Velkommen til Boye som ny leder i UU Billund. Mange af os har mødt Boye tidligere som afdelingsleder i UU Sydvestjylland Boye Skov Lauritsen Ny UU leder Boye Skov Lauritsen Leder UU Billund Mobil: UU Billund Centerets adresse er: Tårnvej 135, 7200 Grindsted Telefon: Mail: VejLEDERNYT har fået en kort udtalelse fra Boye om dannelsen af UU Billund: UU Billund kom "på tegnebrættet" i Billund kommunes børne/unge udvalg i slutningen af Jeg ved ikke så meget om, hvad den politiske debat gik på, men jeg har en formodning om at deltagelsen i "UTA" var en øjenåbner for politikerne. Ungeproblematikken blev meget nærværende, og der kom stor fokus på området, "Ungepakken" - behovet for hurtig tilpasning til forandringer og en tro på fordelene ved at kunne agere umiddelbart i nærmiljøet, var andre medvirkende årsager til ønsket om at "gå selv". Fra 1/ overgår vejledningen i UU Center Himmerland til 2 selvstændige UU Centre. Henvendelse vedr. vejledning i Vesthimmerlands Kommune sker til tlf.nr og i Mariagerfjord Kommune sker til tlf.nr Formanden har fået følgende foreløbige information fra Niels, der fortsætter som centerleder i UU Mariagerfjord kommune: Leder i Vesthimmerland er konstitueret indtil Lene Juhl Pedersen Stillingen er opslået, så der kommer en anden til den tid. Med venlig hilsen Niels Andreasen UU Mariagerfjord Industrivej 11, Assens 9550 Mariager Formand: Finn Lambek mail: Sekretariat: UUUC/ UU Lederforsamlingen, co. Højskolernes Hus, Nytorv 7, 1450 København K, Danmark Sekretariatsleder: Pia Vigh, mail: mobil:

6 Lars Jørgensen centerleder UU Lolland Falster takker af for at tiltræde stillingen som rektor på Maribo Gymnasium pr Lederforsamlingens/ UUUCs bestyrelse: Ved afskedsreceptionen den hos UU LF blev der udtrykt vemod ved Lars farvel og samtidig blev der sagt tillykke med det nye job. Fra venstre. Mark Jensen (Region Sjælland), Finn Lambek (formand), Leif Pedersen (UU København), John Vilhelmsen (Region Syddanmark), Bo Ravn (Region Midtjylland), Per Lynge (Hovedstadsregionen) og Niels Chr. Andersen (Region Nordjylland). Foreningernes vedtægter Inden sommerferien modtog alle centre en vedtægtsoversigt og en sommerhilsen fra formanden. Ekstra ex. kan rekvireres hos foreningens sekretariat: Lis og Lars god dag og farvel. På billedet får Lars et par ord med på vejen af souschef Lis Svendsen, der er konstitueret leder, indtil en nyansættelse har fundet sted. Lars gamle mailadresse kan fortsat benyttes, da den videresendes til den kst. leder Lis. Lis Svendsen kan kontaktes på: Mail: mobil: UU Lolland Falster: Eggertsvej 2, 4800 Nykøbing F, Danmark. 6

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle,

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 7 - januar 2011. Kære alle, Læs bla. om: Nyt fra formanden Tema fokus på UU Haderslev Nyt besked til UU centrene UU nyt fra centre og personer Aktuelt Nyt fra formanden Kære alle, For os der har været med fra starten i august 2004

Læs mere

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 2 - marts 2011. Kære alle

Nyt fra formanden. Ledernyhedsbrev for UU-centre i Danmark, nr. 2 - marts 2011. Kære alle Læs bla. om: Nyt fra formanden Fra bestyrelsesmødet Undervisningsministeriet / UNI-C / KL UU nyt fra centre og personer Aktuelt Kurser Podio Nyt fra formanden Kære alle STU forslag til høring Undervisningsministeriet

Læs mere

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11

Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 10 juli 11 Årsrapport for Ungdommens Uddannelsesvejledning august 1 juli 11 Forord Hermed foreligger UU Tårnbys årsrapport for perioden august 1 juli 11. Rapporten tager afsæt i tre fokusområder udpeget af UU Tårnby

Læs mere

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt

UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns. Virksomhedsplan 2009. Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt UUV Køge Bugt Greve Køge Solrød Stevns Virksomhedsplan 2009 Ungdommens UddannelsesVejledning Køge Bugt INDHOLD Forord 3 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og ændringer

Læs mere

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge

Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge Unges uddannelsesparathed på dagsordenen i næste uge UURS den 1. oktober 2010 Alle 6 Ungdommens Uddannelsesvejledningscentre (UU) i Region Sjælland og 47 efterskoler har sat hinanden stævne i næste uge

Læs mere

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS

FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS AFBRUD FRA UNGDOMSUDDANNELSER I AARHUS 2012 RAPPORTEN OMFATTER PERIODEN 1.8. 2011 31.7. 2012. JOB&UDDANNELSE, UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING, JOBCENTER AARHUS. APRIL 2013. 1 Forord: Denne rapport beskæftiger

Læs mere

UU INFO. Indhold. UU flytter sig

UU INFO. Indhold. UU flytter sig UU INFO Februar 2010 Indhold UU flytter sig UU Århus-Samsø i nye lokaler Erhvervsgrundsuddannelse (EGU) uddannelse med praktik og meget hjælp Specialvejledning i UU Århus-Samsø Kort og godt om introkurser

Læs mere

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge

Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge KL 2012 1 Sådan får de unge en ungdomsuddannelse 24 kommuners arbejde med ungepakkerne i projektet Sammen om de unge // Uddannelsesparathedsvurdering // Forløb til ikke-uddannelsesparate // Vejledning

Læs mere

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning

Årsberetning januar 2014 december 2014. Årsberetning. Ungdommens Uddannelsesvejledning Årsberetning januar 2014 december 2014 Årsberetning 2014 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1 Forord... 3 Uddannelsesråd... 4 Samarbejde med... 4 - Folkeskoler... 4 - Ungdomsuddannelser... 4 - Specialskoler...

Læs mere

Nyhedsbrev Januar 2009

Nyhedsbrev Januar 2009 Nyhedsbrev Januar 2009 Studietur til Skotland Digital tilmelding til ungdomsuddannelserne hvordan gør vi Nye måder at møde unge på med anden etnisk baggrund end dansk Få, men tilfredse lærere på kursus

Læs mere

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010

UUV Køge Bugt. Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner. Virksomhedsplan 2010 UUV Køge Bugt Greve, Køge, Solrød og Stevns Kommuner Virksomhedsplan 2010 INDHOLD Året der gik og 2010 3 Organisationsforhold 10 Ydelser og arbejdsområde 10 Struktur og ledelse 10 Personale oversigt og

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Referat Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 kl. 12:00 Hotel Søparken Jammerbugt Kommune Børne- og Familieudvalget 07.09.2012 Punkter på åbent møde: 77. Ungestrategi for Jammerbugt Kommune herunder høringssvar

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de

Fælles retningslinjer for. Fælles retningslin. undervisningen. sikrede institutioner. på de 1 r for je Fælles retningslin g n i n s i v r e d un stitutioner på de sikrede in Fælles retningslinjer for undervisningen sikrede institutioner på de Fælles retningslinjer for undervisning på de sikrede

Læs mere

Nye funktioner på vej til web

Nye funktioner på vej til web NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 UVNEWS NYHEDSBREV NOVEMBER 2013 Digitale dagtilbud i Vejen Vejen har efter en EU-udbudsproces med 8 firmaer valgt at indkøbe UVdatas løsning MinInstitution til kommunikation mellem

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011-12

Bestyrelsens beretning 2011-12 Beretning 2011 2012 Bestyrelsens beretning 2011-12 Krisen koster på mange planer, men først og fremmest er det jo vores brugere der bliver ramt. De får ikke den hjælp, de skal have ifølge loven og må betale

Læs mere

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU)

ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Rapport Dato Juni 2009 ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) ANALYSE AF ANVENDELSEN AF ERHVERVSGRUNDUDDANNELSEN (EGU) INDHOLD 1. Konklusion

Læs mere

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt.

De kommende klasselærerkurser vil have fokus på, hvordan uddannelsesperspektivet kan tænkes ind i skolens praksis som vidensområde og praksisfelt. UU INFO April 2011 Indhold Parat til uddannelse side 1 Klar-Parat-Start på Århus Produktionsskole side 3 Fastholdelseskaravanen - særlig indsats side 4 Min Vej til Uddannelse - nyt initiativ i UU side

Læs mere

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE

Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE Politisk beslutningsgrundlag for implementering af FOLKESKOLEREFORMEN I ESBJERG KOMMUNE 1 Mange har kaldt folkeskolereformen den mest omfattende forandring af folkeskolen i nyere tid. Et bredt flertal

Læs mere

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011

UVNEWS NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN. Kære alle NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 UVNEWS NYHEDSBREV SEPTEMBER 2011 NU KAN DE UNGE VEJLEDES DIREKTE FRA MOBILEN Der skabes nu yderligere digital kontakt mellem UU-vejlederen, de unge og UU-centrenes IT-system.

Læs mere

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre:

Jobcenter Aarhus har gennemgået en omstrukturering og er pr. 1. april organiseret i fire centre: UU INFO Maj 2012 Indhold Job & Uddannelse. En ny afdeling i Jobcenter Aarhus Uddannelsesparathedsvurdering. Side 3 10+ nyt tilbud om opkvalificering. Side 6 Min vej til uddannelse. Side 7 Det kan betale

Læs mere

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Arbejdsmarkedsudvalget's møde Onsdag den 14-11-2012 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Grete Schødts, Bente Bondebjerg, Bo Hansen, Jesper Ullemose, Lærke Jensen Afbud: Christian Kaastrup, Jeppe

Læs mere

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken

Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse. Kommunernes implementering af ungepakken Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Maj 2011 Forord Sådan får flere unge en ungdomsuddannelse Kommunernes implementering af ungepakken Flere unge skal have

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012

Samarbejdsaftale. mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster. Januar 2012 Samarbejdsaftale mellem ungdomsuddannelserne, VUC Storstrøm, produktionsskolerne og UU Lolland-Falster Januar 2012 INDLEDNING Godt 95 pct. af en ungdomsårgang på Lolland-Falster tilmelder sig en uddannelse,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8

Nyhedsbrev. Nummer. 9. årgang marts 2007. Temadage og konferencer side 6 Nyt fra Sammenslutningen side 6 Fra Ældreråd til Ældreråd side 8 9. årgang marts 2007 Nummer Nyhedsbrev 2 Kvalitet - en udfordring i hverdagen Sidste år satte socialministeren sit skib i søen, et projekt om Kvalitet i ældreplejen, med en bred opfordring til at sætte

Læs mere