KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KULTURGUIDE. for børn og unge i Albertslund. www.albertslund.dk/kultur"

Transkript

1 KULTURGUIDE for børn og unge i Albertslund

2 2

3

4 KULTURGUIDE Formålet med at udforme en lokal kulturguide er at skabe overblik over de tilbud og muligheder, som Albertslund kommune giver børn og unge på kulturområdet. Kulturguiden er en vejviser, der skal være med til at sikre, at alle børn og unge får de sammen tilbud. Den præsenterer den praksis, der er i dag, hvor skoler og daginstitutioner giver børn og unge en vifte af kulturelle oplevelser og aktiviteter. Det betyder, at kulturguiden ikke har til opgave at komme med en masse nye, dyre aktiviteter, men derimod at synliggøre og systematisere de eksisterende tilbud. På den måde er det ønsket at sikre, at alle børn og unge gennem deres institutions- og skolegang får mødt alle kunstformer både som tilskuere og deltagere. Kulturguiden i Albertslund kommune afspejler kommunens kulturpolitik og beskriver hvorledes børn og unge møder kunst og kultur i deres hverdag. Børn og unges møde med kunst og kultur i et bredt perspektiv kan have betydning for deres opvækst og udvikling med nyttig viden og naturlig tilknytning til lokalsamfundet. Med en kulturguide kan vi sende børn og unge på en kunst og kulturdannelsesrejse. Guiden giver et overblik over kunst - og kulturtilbud tilrettelagt i skolehverdagen og dagtilbud som kobler til fritiden. Kulturguiden er udarbejdet af kommunens børnekulturkonsulent, som har til opgave at varetage information og formidling og gennem netværk at fastholde gode og relevante tilbud, projekter samt at arbejde med nye initiativer. 4

5 OPLEVELSE Aktiviteterne i kulturguiden giver børn og unge mulighed for at opleve den professionelle kunst og mødet mellem mennesker, kunst og kultur. Desuden skaber den mulighed for, at børn og unge i praksis kan være aktiv i æstetiske læreprocesser, hvor det bliver muligt for den enkelte at opleve, være nysgerrig og glæde sig ved at være en del af en skabende proces. LÆRING Ved at deltage i skabende æstetiske læreprocesser* oplever børn og unge, at de har og kan anvende egne kreative evner og fungere i samspil med andre om fælles kunstneriske og kulturelle udtryksformer. Derudover lærer de om kunstens og kulturens betydning i et hverdags -, nutidsog historisk perspektiv. DANNELSE Børn og unge lærer, at kunst og kultur bliver en naturlig del af deres hverdag ved at lære om og anvende de lokale kunst- og kulturtilbud. Tilbud og muligheder kan fungere som øjenåbnere og være springbræt i forbindelse med udvikling af egne evner, lyst og ønsker om deltagelse i kunst og kulturlivets mangfoldige muligheder. 5

6 ÆSTETISKE LÆREPROCESSER ER KENDETEGNET VED Aktiviteterne i kulturguiden giver børn og unge mulighed for at opleve den professionelle kunst og mødet mellem mennesker, kunst og kultur. Desuden skaber den mulighed for, at børn og unge i praksis kan være aktiv i æstetiske læreprocesser, hvor det bliver muligt for den enkelte at opleve, være nysgerrig og glæde sig ved at være en del af en skabende proces. A At alle lærer i eget tempo, på egen måde. Alles evner og kompetencer styrer læringen og lysten til at lære B Naturlig nysgerrighed og støtte til elevens egne udspil og udtryk, fordybelse og refleksion. C Leg, kreative aktiviteter, tværfaglighed og oplevelser i uvante omgivelser, der giver børn mulighed for at udtrykke sig med viden, fantasi og forestillingsevne. D Brug af sansning, medier og andre udtryksmidler så som håndværk, billeddannelse, fantasi og dokumentation. 6

7 KULTURGUIDENS VISION alle børn og unge i Albertslund kommune skal i deres hverdag møde kunst og kultur alle kulturinstitutioner skal bidrage til mødet mellem børn og unge og kunst og kultur alle kunstarter skal gøres tilgængelige for børn og unge alle dele af kulturen bringes ind i kulturguiden ALLE BØRN OG UNGE SKAL VÆRE MEDLEVENDE OG MEDSKABENDE I ÆSTETISKE LÆREPROCESSER VED at møde kunst og kultur at være aktivt deltagende at få mulighed for at udtrykke sig i hverdagens fællesskaber ALBERTSLUNDS OVERORDNEDE VISION. Visionen beskriver de værdier, som kommunen er baseret på med følgende tre grundsætninger og tre mærkesager. Grundsætningerne Vores by skal have høj fysisk kvalitet Vi vil udfolde den demokratisk kultur Vi skal leve i mangfoldigheden Mærkesagerne Børn og unge er grundlag for fremtidens fællesskab Kultur er en motor for fællesskabet Miljø er en fordring til fællesskabet ALBERTSLUND KOMMUNE HAR FØLGENDE MÅLSÆTNINGER PÅ KULTUROMRÅDET Albertslund skal tilbyde et rigt og mangeartet kultur- og fritidsliv, der giver plads til og tiltrækker børn og unge i kommunen på tværs af forskelle. Albertslund skal tilbyde børn og unge mange og gode muligheder for at udvikle deres individuelle styrker. Det vil sige, at de skal sikres adgang til et veludbygget bibliotek, musiske aktiviteter, kunstneriske udfoldelser og idræt. 7

8 KULTUROPLEVELSER Hverdagen skal byde på kulturoplevelser for, med og af børn og unge selv. Det være sig billedkunst, litteratur, teater, musik, idræt, dans, arkitektur eller medier. Kunst og kulturoplevelser er en central del af børns og unges udvikling. Kulturen er en motor for fællesskabet og for børns og unges identitetsskabelse. (Børn og unge.politikken i Albertslund)

9 SAMMENFATTENDE KAN MAN KONKLUDERE, AT MAN I ALBERTSLUND ØNSKER AT SIKRE KUNST OG KULTUREN I BØRNEHØJDE, VED AT: Stimulere børns og unges kreativitet i institutionerne og i fritidslivet Kulturlivet Stimulere børns og unges lyst til og give dem mulighed for at udfolde sig gennem idræts- og bevægelsesaktiviteter i institutionerne og i det organiserede fritids- og kulturliv Give børn og unge mulighed for at få æstetiske oplevelser og for at møde professionel kunst Motivere de voksne til at involvere sig sammen med børnene og de unge i fritiden Viderebringe den danske kulturarv til vores børn og unge, så deres identitet også forankres Sikre bredde i kulturudbuddet for børn og unge i kommunen Kulturguidens aktiviteter forholder sig til børn og unges oplevelse, læring og dannelse Kulturguiden indeholder aktiviteter for, med og af alle børn og unge, som lægger vægt på kulturel udfoldelse. Kulturguiden er fælles for alle institutioner og tager sit udgangspunkt i lokal viden og erfaring Kulturguiden refererer til de pædagogiske læreplaner og fagenes Fælles Mål Kulturguiden sikrer, at alle børn og unge får sammen viden om kulturtilbud og muligheder lokale såvel som regionale. Kulturguidens tilbud har høj kvalitet, som sikres gennem professionelle møder og gode erfaringer. 9

10 EKSISTERENDE TILBUD OG TRADITIONER Igennem en række år har forskellige aktiviteter og tilbud lokale som udefrakommende fundet en god og naturlig plads i skolehverdagen. Nogle aktiviteter og tilbud benyttes flittigt af mange, mens andre stadig ikke anvendes i hverdagstænkningen i fuldt omfang. Nye tiltag tager tid at implementere i praksis, men når først de har fundet indpas fx i lærernes planlægning af årshjul med læringsplan og aktivitetsplan medtænkes de som en naturlig del. Herunder beskrives de aktiviteter og tilbud, der er blevet præsenteret og anvendes i skolehverdagen siden KULTURPAS Kulturpasset er et tilbud til elever i 4. klasse. Passet giver adgang til en række kulturinstitutioner, som barnet skal besøge sammen med skolen og i fritiden. Formålet med passet er at børn får kendskab til de lokale kulturinstitutioner Sammen med deres lærer, kammerater og familie. Passet udleveres på Skolen, som også tager ansvar for en række af besøgene. Ved hvert besøg Får barnet et klistermærke til at sætte bagerst i passet. MUSIKSKOLENS KONCERT - BØRN SPILLER FOR BØRN Hvert år sit tema, som alle børn i indskolingsklasserne 0., 1. og 2. klasse arbejder med og synger, danser og oplever at være et godt publikum. På koncerten møder eleverne forskellige musikinstrumenter, som musikskoleeleverne præsenterer. Temaerne har været: Astrid Lindgren, Folk og røvere i Kardemommeby, 1000 og en nat og Eventyr. Koncerten planlægges og administreres af Musikskolen og Musikkonsulenterne. Pris per barn er kr. 15,- og musikkonsulenterne betaler resten. 10

11 LEVENDE MUSIK I SKOLEN Albertslund har været med i Levende Musik i Skolen (LMS) i mange år. Det sikrer at elever på 3., 4. og 5. klassetrin kan opleve en koncerter med professionelle kunstnere. Musiknetværket er den lokale samarbejdspartner og ansvaret ligger hos musikkonsulenterne. Udgifterne blev fordelt mellem skolerne og musikkonsulenternes konto. Til hver koncert findes undervisningsmateriale. LOKAL KONCERT PÅ FORBRÆNDINGEN Til udskolingen arrangeres en koncert på det lokale musiksted Forbrændingen, hvor formålet er at de ældste elever lærer et lokalt spillested at kende og gerne med lokale eller lokalt tilknyttede bands. Pris per elev er kr og her betaler musikkonsulenternes konto differencen. TEATERFORESTILLINGER To gange årligt udkommer et teaterkatalog med tilbud om teaterforestillinger til alle aldersgrupper, afdelinger og klassetrin. De er gratis for alle at se forestillinger og ordningen fungerer under teatercentrum/refusionsordningen, hvor 50 % af udgiften refunderes af staten. 11

12 MED SKOLEN I BIOGRAFEN En gang årligt udkommer kataloget, hvor alle klasser indbydes til at se kvalitetsfilm udvalgt af Filminstituttet i den lokale Albertslund Bio. Undervisningsmateriale udformet af Filminstituttet kan downloades af den enkelte lærer gratis, mens filmaftalen betales af børnekulturkonsulenten, skolerne og de enkelte klasser. BØRNEBIFFEN To gange om året tilbydes de yngste og ældste børn i dagtilbuddet film fremvist i Albertslund Bio. Filmene er udvalgt af Filminstituttet og betales af den enkelte institution til en meget rimelig pris. DET KU MAN DA OGSÅ PRØVE Dette er et ide - og inspirationskatalog til faglige, tværfaglige og praktisk musiske forløb på alle klassetrin. Bag tænkningen er, at æstetiske læreprocesser med fokus på oplevelse, læring og dannelse med fokus på især kunst og kultur, så det finder indpas og anvendes i skolehverdagen og opfylder fagenes Fælles Mål. Publikationen udsendes to gange per skoleår til skolernes team og skolebiblioteket. 12

13 MUSIKKONSULENT Børnekulturkonsulenten i Skoleafdelingen. Deres funktion er opdelt i forhold til daginstitutioner, skoler, ungdomsuddannelser og fritidsundervisning og fritidsaktiviteter. Udviklingsprojekter og den særlige opmærksomhed på musikfaget i folkeskolen gennemføres i samarbejde med skolernes musiknetværk, som de mødes med op til seks gange på et skoleår. Her arbejdes med kompetenceløft, hverdagsundervisning, materiale og erfaringsudveksling og fælles tiltag for musikfaget. MUSIK I DAGTILBUDDET Musikalsk Legestue er et musiktilbud / et undervisningstilbud til kommunens daginstitutioner den enkelte institution tilmelder sig tilbuddet. MULE Hvert år inviteres børnegrupper til et musikarrangement i Kongsholmsalen. Under et tema føres børn og deres pædagoger ind i et musikalsk univers. Materiale er på forhånd udsendt, så alle kan være med. Dette arrangement hænger sammen med den musikalske legestue, hvor musikpædagogerne bl.a. forbereder børnene til arrangementet.. 13

14 ELEVBYRÅD Eleverne på 6. klassetrin er målgruppen for kommunens årlige elevbyråd i februar. Formålet er at dette klassetrin lærer om den demokratiske proces, som afsluttes med et reelt byråd, hvor syv forslag præsenteres og endelig afgøres, hvad der skal virkeliggøres. Eleverne skal både arbejde demokrati i forhold til det repræsentative demokrati, kommunalt og statslig styrelse, borgerrettigheder og pligter samt det gode møde. Børnekulturkonsulenten besøger klasserne i forløbet og ved temapræsentationen møder lærere og elever samarbejdspartnere fra By og plan. Mødet afholdes med borgmesteren som mødeleder. BOLSJELÆSNING På alle skoler læser 3. klasserne mange bøger. Bolsjelæsning går ud på at læse så mange bøger som muligt, og for hver læst 50 sider lægges et bolsje i en krukke dette giver et tydeligt løft i læsningen. Når læseperioden er færdig, mødes alle 3. klasserne til et fælles arrangement, hvor en mundtlig fortæller underholder med en god historie og børnene får overrakt bolsjeglas, en boggave og et diplom. Projektet foregår i et samarbejde mellem Albertslund Bibliotek, skolebibliotekerne og klassens lærere. 14

15 SOMMERBOGEN Dette er en sommerferie-læsekampagne arrangeret af folkebiblioteket og med stor opbakning fra skolerne. Børn mellem 7-14 år inviteres til at læse 5 bøger i deres sommerferie, og som belønning får de en gratis gavebog. I 2013 deltog 544 børn i læsningen og 334 af dem gennemførte læsningen af 5 bøger, hvilket svarer til 61 % af de tilmeldte. 86 af de børn der gennemførte læsningen af de 5 bøger havde anden etnisk baggrund end dansk, hvilket svarer til 26 %. HUSKUNSTNERPROJEKTER To gange om året kan skoler, institutioner og/eller børnekulturkonsulenten søge midler til huskunstnerordningen. Hvis midlerne bevilliges finansierer ansøgeren selv 25% af udgiften til projektet. Ansøgerne kan være: børnekulturkonsulenten, daginstitutioner, skoler m.fl. Huskunstnerprojekterne er kun indenfor kunstarterne: scenekunst, billedkunst, musik og litteratur. Under scenekunst er både drama og dans, litteratur kan der fx skabes projekter som forfatterværksteder, musik kan omhandle praktisk udøvelse eller komposition med professionel musiker eller komponist. I foråret 2014 havde vi besøg af Janne Aagaard, der var på både Brøndagerskolen og Egelundskolen. Sammen lavede de forestillingen Zamba Ze Ze 15

16 BØRNEFESTUGEN I uge 24 mødes børn fra alle institutioner i Kongsholmparken til den årlige Børnefestuge. Hvert år er der et nyt tema, som alle deltagende daginstitutioner, indskolingsklasser, bibliotek, Vikingelandsby, Musikskole m.fl. er med til i fællesskab at planlægge og gennemføre. Børnefestugen er planlagt af en gruppe pædagoger, Musikskolen og andre ildsjæle. 16

17 SYNGELYST - SMÅ BØRN SYNGER OG SANGENS DAG DR iværksatte Syngelyst- et initiativ på sangområdet i I den forbindelse blev først Små børn synger og derefter Sangens Dag sat på kalenderen. SPIL DANSK DAG Torsdag i uge 43 er det Spil Dansk Dag arrangeret af KODA. Der er mulighed for at deltage i landsdækkende fællessang ved at mødes omkring DR Spil Dansk Dags- udsendelse - lokalt er det op de enkelte skoler at planlægge et arrangement. Små børn synger sammen ligger på den anden torsdag i september. Børn med deres pædagoger mødes i Albertslund Centret og synger børnesange under ledelse af musikkonsulenten og en musikpædagog fra Musikskolen. Sangene er gode børnesange med bevægelser, som ikke kræver meget forberedelse det vigtigste er at børn synger. KORTRÆF Skolekor mødes og synger sammen og for hinanden en til to gange om året. Her kan en professionel børnekorsdirigent stå for dagen, men skolernes egne musik- og korlærere kan også selv stå for arrangementet, som arrangeres af musikkonsulenten. Skolernes Sangdag ligger fredag før påske, hvor skolelever synger udvalgte sange i landets største kor sammen med DR-pigekor. Efterhånden har det udviklet sig til at de enkelte skoler synger udvalgte sange på et tidspunkt, der passer dem og med de elever, der kan deltage i det fælles arrangement. Det kan handle om morgensang eller fællessang i et større rum på skolen. MORGENSANG På skolerne gennemføres morgensang i de enkelte afdelinger under ledelse af en musiklærer og i samarbejde med afdelingerne. Der er i princippet morgensang på alle skoler i indskoligen. 17

18

19 LOKALE KULTURINSTITUTIONER I Albertslund har vi en række kulturinstitutioner, der er medtænkt i Kulturpas, samarbejdsrelationer og som indgår i tilbud beskrevet i Det ku man da også prøve og udbyder undervisningsforløb til de enkelte skoler, klasser og lærere. VIKINGELANDSBYEN Kort beskrivelse Undervisningsforløb og udstilling - hjemmesideadresse DYREGÅRDEN/ TOFTEGÅRDEN Kort beskrivelse Besøg og information - adresse - hjemmesideadresse KROPPEDAL MUSEUM Kort beskrivelse Undervisningsforløb, udstilling og miniplanetariet - adresse - hjemmesideadresse NATURCENTER HERSTEDHØJE Kort beskrivelse Undervisning, udstilling, aktiviteter og projektsamarbejde - adresse - hjemmesideadresse HOVEDBIBLIOTEKET Kort beskrivelse Undervisningsforløb, koblinger, udstilling, sommerbog - adresse - hjemmesideadresse NATURVEJLEDER Kort beskrivelse Besøg og undervisning - adresse - hjemmesideadresse For yderligere information om - besøg deres hjemmesider 19

20 KULTURPLAN FOR SKOLER 2014 AFDELING AKTIVITET ANSVARSHAVENDE Indskoling (0. 3. klasse) 0,1. og 2. klassetrin 3. klassetrin Mellemtrin (4. 6. klasse) 4. klassetrin 4. og 5. klassetrin 6. klassetrin Teaterforestilling Koncert i Musikteatret arr. Musikskole- Skolen i Biografen Koncert Undervisningstilbud katalog Kortræf Miniplanetarium Musiktilbud i skolehverdagen Bolsjelæsning Koncerter på skolerne LMS Skolen i biografen Teaterforestilling Undervisningstilbud katalog Kroppedal miniplanetarium Kortræf Kulturpas Cykelkampagne Musik på tværs Lokal Bolddag og atletikdag Elevbyråd Børnekulturkonsulent Musikskole og musikkonsulent Børnekulturkonsulent Musikskole, musikkonsulent Børnekulturkonsulent Musikkonsulent Kroppedal Museum Musikskole Hovedbibliotek Musikkonsulent Børnekulturkonsulent Børnekulturkonsulent Børnekulturkonsulent Kroppedal og Børnekulturkonsulent Musikkonsulent Børnekulturkonsulent Miljø og teknik og børnekulturkonsulent Musikkonsulent Lokale idrætslærere Børnekulturkonsulent Udskoling ( klasse) 8. klassetrin Teaterforestilling Skolen i biografen Koncert på Forbrændingen Undervisningstilbud - katalog Biblioteksbesøg forud for projektopgaver Børnekulturkonsulent Børnekulturkonsulent Musikskole og musikkonsulent Børnekulturkonsulent Hovedbiblioteket 20

21 DAGTILBUD Med udgangspunkt i både kommunens børne- og ungepolitik, kulturpolitik og musikpolitik gives der en lang række tilbud til daginstitutionerne, som understøtter de pædagogiske læreplaner. De pædagogiske læreplaner indeholder seks områder: 1.Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer), 2. Sociale kompetencer. 3 Sprog, 4. Krop og bevægelse, 5. Naturen og naturfænomener og 6.Kulturelle udtryksformer og værdier Udviklingsstrategien på dagområdet skal være med til at sikre, at børn i Albertslund Kommune oplever et trygt og sammenhængende børneliv, der styrker børnenes trivsel, udvikling, læring, dannelse og sundhed. Der er i alt 11 temaer, som institutionerne skal arbejde med i Albertslund til og med 2014 Udgangspunktet for strategien er den daglige pædagogik i institutionen og forholdet imellem pædagogen og barnet. Det er vigtigt for børns identitetsskabelse, selvværd, trivsel, læring, og udvikling, at de indgår i relationer og er en betydningsfuld del af fællesskabet. Strategien peger på, at dette arbejde skal foregå inden for en række overordnede temaer, henholdsvis børneperspektivet, børns medindflydelse, børnefællesskaber, børns legerum, inklusion, sprogindsatsen, overgange i børns liv, sundhed samt børn og IT. I PRAKSIS PÅ KUNST OG KULTUROMRÅDET UDMØNTES DET FX I FØLGENDE AKTIVITETER: Sprog og den gode fortælling: Vikingelandsbyen, De små børn synger, 2-årsbogen med arrangementer på biblioteket, biblioteksaktiviteter, bogkufferten fra biblioteket, musik og rytmik fra Musikskolen. Hertil kommer også teaterforestillinger og Børnebiffen. Musik: sange, danse, musiklege og stemmen arbejdes der med, når Musikskolen har forløb i daginstitutionen. Musikkonsulentens arrangementer på biblioteket Små børn synger til højtider og årstider samt festligholdelse af sangdagen i september. Bevægelse: lege og danse og aktiviteter beskrevet i bevægelseskataloget, cykelpas og tilbud om huskunstnerprojekter i samarbejde med Børnekulturkonsulenten. Oplevelse: små arrangementer med leg, sang, spil, bevægelse, teater, fortælling og besøg med aktiviteter. Natur Toftegården, Vikingelandsbyen, Hersted Høje Naturcenter, Vestskoven og vandreture i de grønne områder i byen. Børnefestugen rammer mange af tilbuddene ind i løbet af de tre dage, den foregår. 21

22 EKSEMPEL PÅ EN ÅRLIG KULTURGUIDE TIL DAGINSTITUTIONER Aktivitet Ansvarshavende Musikalsk legestue musikpædagog i dagint. Musikkonsulent og Musikskolen Små børn synger sammen DR projekt Musikkonsulent og Musikskole Teaterforestillinger to gange årligt Børnekulturkonsulenten 2- års-bogen / fortællinger, sanglege og sange Hovedbiblioteket og børnekulturkonsulenten Besøg på Vikingelandsbyen, Herstedhøje Naturcenter, Toftegården, Vestskoven Lokale pædagoger sammen med skoletjeneste og lokale ildsjæle/ ansatte Børnefestugen Fællesmøde bestående af repræsentanter fra daginstitutioner, musikskole, bibliotek m.fl., der beslutter tema og nedsætter arbejdsgruppe. Mule Musikskolens Musikalske legestuearrangement Børnebiffen Børnekulturkonsulenten og Albertslund Biograf BAGGRUND I Folkeskolens Formålsparagraf og De pædagogiske Læreplaner kan man læse sig til baggrunden for skoler og dagtilbuds opgave med kunst og kultur, som en del af hverdagsopgaven, men hvordan er op til den enkelte lærer og pædagog. FOLKESKOLENS FORMÅLSPARAGRAF Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der forbereder dem til videre uddannelse og giver dem lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk kultur og historie, giver dem forståelse for andre lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for menneskets samspil med naturen og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling En lang række af skolens fag er kulturbærende fag og som indeholder en kulturel dimension beskrevet i de enkelte fags Fælles Mål. Æstetiske læreprocesser kan anvendes i samtlige fag og elevers møde med kunst og kultur er ofte en naturlig del af tværfaglige og praktisk musiske forløb. I Fælles Mål for elevernes alsidige og personlige udvikling, står der: De musiske, kreative og praktiske aktiviteter medvirker til, at alle elever får mulighed for at udvikle flest mulige sider af sig selv og Elevernes kreative sider skal udvikles i et tæt samspil med de øvrige færdigheder. 22

23 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Kapitel 1 - Formål og principper for læringen i dagtilbud 1. Ophold i dagtilbuddet skal bidrage til, at børns læring understøttes, jf. lovens 8. Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læringen kan både ske gennem spontane oplevelser og leg, samt ved at den voksne skaber eller understøtter situationer, der giver børnene mulighed for fornyelse, fordybelse, forandring og stimulering. Kapitel 2 - Temaer og mål i pædagogiske læreplaner 1.Barnets alsidige personlighedsudvikling (personlige kompetencer), 2. Sociale kompetencer. 3 Sprog, 4. Krop og bevægelse, 5. Naturen og naturfænomener og 6.Kulturelle udtryksformer og værdier FN S BØRNEKONVENTION, SOM DANMARK RATIFICEREDE I 1991, SIGER I ARTIKEL 31: 1. Deltagerstaterne anerkender barnets ret til hvile og fritid, til at lege og dyrke fritidsinteresser, som er passende for barnets alder, og frit til at deltage i det kulturelle og kunstneriske liv. 2. Deltagerstaterne skal respektere og fremme barnets ret til fuld deltagelse i det kulturelle og kunstneriske liv og skal opmuntre til, at der stilles passende og lige muligheder til rådighed for kulturel, kunstnerisk, fritidspræget og rekreativ udfoldelse. MÅL FOR KULTURPOLITIKKEN Meningsfulde oplevelser af en bredde og kvalitet, der gør det muligt for alle at finde tilbud, der skaber mening for dem. Meningsfulde oplevelser styrker vores identitet og udfordrer os til at se os selv og vores omverden i et nyt perspektiv. Fællesskab gennem mangfoldighed. Kulturpolitikken skal være med til at sikre, at de kulturelle ressourcer bliver bragt i spil. Et kulturliv i front. Vi vil være kendt for et højt kvalitetsniveau inden for alle felter af vores kulturliv. Mål for det lokale kulturliv siger bl.a. Vi vil understøtte lokale arrangementer og traditioner, der udfolder sig i byens rum og de grønne områder. 23

24 BØRNE- OG UNGEPOLITIKKENS MÅLSÆTNING ER - at fremme det enkelte barns og den enkelte unges selvværd, identitet, læring og udvikling socialt, fagligt og personligt - at understøtte den form for venskaber blandt børn og unge, der bygger på nærvær, gensidig respekt og opmærksomhed. - at lære børn og unge at samarbejde og at styrke et fællesskab. - at sikre børns og unges medbestemmelse og demokratiske deltagelse i de fællesskaber, de indgår i. - at fremme det enkelte barns og den enkelte unges oplevelse af at være vigtig for fællesskabet - og af at fællesskabet er vigtigt for dem. - at sikre, at fællesskabet udfordrer den enkelte og bidrager til dennes personlige, sociale og faglige udvikling. - at arbejde for, at børn og unge undgår fællesskaber, der bygger på tvang, undertrykkelse eller kriminelle aktiviteter - at tilbyde et bredt udbud af aktiviteter og samværsformer i kommunen, hvor børn og unge kan opbygge venskaber. MUSIKPOLITIKKEN - FÆLLES VISION FOR MUSIKKEN I ALBERTSLUND Alle borgere skal have adgang til og mulighed for deltagelse i værdifulde musikoplevelser. Børn, unge, voksne og ældre skal tilbydes et aktivt liv i Albertslund Kommune med musik inden for rammerne af musikundervisning, musikalsk egen udfoldelse og musikoplevelser af høj kvalitet. Musikkens pædagogiske dimension Musikkens pædagogiske dimension udfolder sig som strukturerede læringsforløb i en række institutioner såsom daginstitutioner, folkeskoler, musikskolen m.m.. Vision Børn og unge skal have mulighed for at udvikle deres kreative evner inden for musikalske udtryk. Ved at støtte deres kreative udvikling skal der skabes forudsætning for børn og unges livslange, aktive deltagelse i musiklivet som udøvere og lyttere. Målsætninger - Alle børn og unge, uanset social og etnisk baggrund, skal deltage i musikalske aktiviteter af høj faglig kvalitet i de institutioner og skoler, hvor de har deres daglige gang. - De musikpædagogiske tilbud skal have som formål at sikre, at eleverne udvikler deres evne til at opleve musik og til at udtrykke sig selv i og om musik. - Beskæftigelse med musik skal medvirke til at stimulere børnenes sociale kompetencer, øge deres forståelse af sig selv som del af et fællesskab, samt udvikle deres kendskab til den kulturelle mangfoldighed. - Bredden skal prioriteres samtidig med, at der gives plads og muligheder til talenterne. 24

25 25

26 Bibliotekspolitikken - en sammenfatning af bibliotekspolitikken Der er fire facetter i visionen for Albertslund Bibliotek: 1. Oplevelsesarena 2. Centrum for læring, viden og it 3. En samlende institution 4. Brugerperspektiv ALBERTSLUND BIBLIOTEK VIL ARBEJDE MÅLRETTET PÅ AT: - give borgerne oplevelsen af et styrket fællesskab - bidrage til identitetsdannelse for at styrke den enkelte borgers mestring af eget liv - udfordre verdensbilleder og forventninger til tilværelsen - give borgerne kompetencer, viden og oplysning for at kunne indgå i et demokratisk samfund - skabe rummelighed og accept af forskellighed ØKONOMI Som udgangspunkt finansierer institutioner selv deres aktiviteter på kunst og kulturområdet. I børnekulturbudgettet er der mulighed for at sikre, at aftalte faste aktiviteter og enkeltstående projekter kan gennemføres og understøttes. Dette gælder fx teaterforestillinger, film og projekter i begrænset omfang. Det koordinerede kulturnetværk bestående af bl.a. børnekulturkonsulent, musikkonsulent, børnebiblioteket, kulturkonsulent i Kultur- og fritidsforvaltningen m.fl. drøfter tiltag, traditioner, udvikling og tager evt. stilling til fordeling af midler og kan om nødvendigt søge midler hos fonde Lærernes kulturkontaktpersoner kan bede om at møde netværket og foreslå og deltage aktivt i projekter til Kulturguiden. Fælles udgifter til aftalte aktiviteter, projekter og processer aftales mellem de deltagende partnere. Fælles udgifter til aftalte aktiviteter, projekter og processer aftales mellem de deltagende partnere. Det er muligt at søge huskunstnerordninger og etablere aktiviteter, hvor finansieringen oftest er et institutionsansvar, men kan en sjælden gang være delt mellem en institution og børnekulturkonsulentens budget. Oftest kan børnekulturkonsulenten blot assistere i udformningen af ansøgningen. Udgift til trykning af Kulturpas og andre specielle tryksager afholdes fortrinsvis af børnekulturkonsulentens budget. 26

27 UDGIVELSER TIL SKOLER OG DAGINSTITUTIONER Børn og medborgerskab. Materiale til elevbyrådet Elevbyråd. Årets temahæfte Det skal vi da prøve. Ide- og inspirationskatalog til skoler Appetitvækker. Ide og inspirationskatalog til dagtilbuddet Tilbud og tilmeldingskatalog. Til dagtilbud og skoler 27

28 KULTURGUIDE for børn og unge i Albertslund Albertslund Kommune Børn, Kultur & Velfærd Afdelingen for Sundhed, Pleje og Omsorg Udgivet: August 2014

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet Varde kommune 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 3 De overordnede rammer for dagtilbudsområdet...4 Børne- og Ungepolitikken...4 Aftalestyring... 4 Udviklingsplan

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år

BALLERUP KOMMUNE. Institutionspolitiske mål 0-14 år BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år 1 BALLERUP KOMMUNE Institutionspolitiske mål 0-14 år forblad 2 3 00 INSTITUTIONSPOLITISKE MÅL At Ballerup børn har Kommunes et sundt plan miljø for og

Læs mere

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme.

Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. Ølsemagle Børnegård Virksomhedsplan 2013 Der kan indsættes billede/illustration efter eget valg. Billedet skal dog befinde sig inden for den blå ramme. INDHOLD Forord 3 Virksomhedens rammer 4 Opgaver 4

Læs mere

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord

Børnehuset Kærlodden Pædagogiske læreplaner 1. Forord 1. Forord Vi ønsker at Børnehuset Kærlodden skal være et rart sted at komme og det begynder med modtagelsen af barnet og familien. I vores dagligdag lægger vi vægt på at børnene får omsorg. Det gør vi

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne

Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Mål- og indholdsbeskrivelser for SFOerne Børne- og Kulturforvaltningen, Skoleafdelingen, april 2010 1 Indledning Formålet med denne mål- og indholdsbeskrivelse for SFO er at give borgerne mulighed for

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart.

Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Hassel-Husets læreplan for Børnehave-gruppen/normeret til 35 børn i alderen 3 år til skolestart. Med udgangspunkt i en grundlæggende viden omkring børns udvikling, tilrettelægges de her anførte læreplaner.

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN

ANDERLEDES SKOLEDAG. Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN Folkeskolereformen VELKOMMEN TIL EN ANDERLEDES SKOLEDAG En TEMAAVIS om FOLKESKOLEREFORMENS ELEMENTER - den nye skoledag med mere bevægelse og nye aktiviteter, nye samarbejdspartnere m.m. - og fortællinger

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner Vision for børneområdet i Hellested Børnelivet i Hellested tager udgangspunkt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Naturen og idrætsfaciliterne har en stor plads i børnenes

Læs mere

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM

PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM PÅ VEJ I SKOLE DAGTILBUD OG SKOLE - OM AT SKABE SAMMENHÆNG MELLEM DAGTILBUD, SKOLE, SFO OG FRITIDSHJEM KOLOFON Udgivet af: Velfærdsministeriet, www.vfm.dk, og Undervisningsministeriet, www.uvm.dk, februar

Læs mere

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet

August 2005. Verdens bedste folkeskole. vision og strategi. Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet August 2005 Verdens bedste folkeskole vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 18. og 19. august 2005 1 Indledning: Folkeskolen og globaliseringen Folkeskolen har et hovedansvar

Læs mere

Det sker derude - samarbejde i praksis

Det sker derude - samarbejde i praksis 7 Foto: Eva Kylland Det sker derude samarbejde i praksis 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER KOMPETENTE BØRN

Læs mere

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag

Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige. - et læringsgrundlag Rammeplan for arbejdet med de 10-14 årige - et læringsgrundlag Januar 2011 Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 10-14 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet

Læs mere

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk

VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk VELKOMMEN TIL HADSTEN BØRNEHAVE LINDEVEJ 4, 8370 HADSTEN. TLF. 86 98 03 89 www.hadstenboernehave.dk Hadsten Børnehave, er en selvejende institution med driftsoverenskomst med Favrskov Kommune 1 ne ha K

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7

Indhold. 1.0 Indledning...5. 2.0 Anbefalinger...7 Kvalitetsrapport Dagtilbud 2014 1 Indhold 1.0 Indledning...5 2.0 Anbefalinger...7 3.0 Faglige kvalitetsvurderinger...11 3.1 Forældretilfredshedsundersøgelse... 11 3.2 Tosprogs-Taskforce... 11 3.3 Evaluering

Læs mere

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud

TEMA 3. En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud TEMA 3 En guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud KOLOFON en guide om pædagogiske læreplaner til alle dagtilbud og forældre med børn i dagtilbud udgivet af Ministeriet

Læs mere

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole

Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden. Virksomhedsplan 2013. Danmarks bedste læringsmiljø. Kongevejens Skole Virksomhedsplan 2013 Danmarks bedste læringsmiljø Uden drømme mister vi evnen til at gentænke virkeligheden Kongevejens Skole 1 Indholdsfortegnelse 1. Skolens værdier og vision 3 2. Politiske mål 4 Høj

Læs mere

Børn- og Ungepolitik

Børn- og Ungepolitik Børn- og Ungepolitik Side 5 Side 6 Forord Formål, værdigrundlag og mål Formål, værdigrundlag og mål Side 8 Delpolitik - Pasningstilbud til de 0-6 årige Side 12 Mål Delmål Pasning af de 0-3 årige Pasning

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013

Pædagogiske læreplaner for. Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Pædagogiske læreplaner for Børnehaven på Skanderborgvej 2012-2013 Indholdsfortegnelse: Indledning: s. 3 Barnets alsidige personlige udvikling: s. 7 Sociale kompetencer: s. 10 Sproglig udvikling: s. 12

Læs mere