Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier"

Transkript

1 Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 31. august 2015 kl Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Hjørring Fælles Provstiudvalg samt repræsentanter fra menighedsrådene i Hjørring Nordre og Søndre provstier Afbud: Provst Winnie Rischel, Lissy Wittendahl, Sørig, Gitte Lundsgaard, Rubjerg. Dagsorden: 1. Orientering om den kirkelige økonomi 2. Menighedsrådenes bemærkninger til de udmeldte rammer 3. Det videre budgetforløb Referat: Ad. 1. Orientering om den kirkelige økonomi LES bød velkommen til aftenens budgetsamråd og orienterede om udsigterne for provstiets samlede økonomi i Efter provstiets budgetmøder den august 2015 blev der i økonomiportalen udmeldt nye foreløbige rammer til menighedsrådene. Provstiudvalget gik i april ud fra, at udskrivningsgrundlaget var forbedret minimalt, men det har hen over sommeren vist sig, at udskrivningsgrundlaget faktisk er 0,9% bedre end først antaget. Det betyder, at der ikke skal skæres ned i forhold til de beløb, der blev udmeldt i juni, ligesom provstiudvalget i stor udstrækning har været i stand til at imødekomme de ønsker, som menighedsrådene har fremsat. Provstiudvalget har for alle kassers vedkommende reduceret lønfremskrivningen fra 1,1% til 0,8%, da der kom meddelelse fra Finansministeriet herom. De frie midler Hos enkelte kirkekasser har de frie midler givet anledning til problemer. Såfremt man disponerer fornuftigt over de frie midler og anfører, hvordan man har tænkt sig at anvende midlerne, blander provstiudvalget sig ikke heri. Såfremt man ikke disponerer, og har en større sum penge stående som frie midler, kan provstiudvalget godt finde på at bruge dem et andet sted. LES understregede, at det selvfølgelig skal kunne betale sig at spare op til et givet formål man skal bare huske at gøre opmærksom herpå! Der er også altid mulighed for at lave en hensættelse til et bestemt formål. Anlæg og drift Provstirevisor har gjort opmærksom på, at der skal skelnes mellem anlægsmidler og driftsmidler. Hidtil har man i provstiudvalget lagt mange poster ind som anlægsmidler, idet det er nemmere at følge, hvad beløbene bruges til. Imidlertid har provstirevisor gjort opmærksom på, at kun de sager, der lånefinansieres samt nybyggerier og vedligehold på over kr. er anlæg. Hermed bliver posterne lidt mere vanskelige at styre, men provstiudvalget er for nærværende ved at udarbejde et skema over midlertidige driftsbevillinger, således at det sikres, at pengene ikke bevilges mere end en gang. Ny kontoplan og civil registrering kontra kirkelig registrering Fremover er der en ny udfordring for alle regnskabsførere. Jf. den nye kontoplan skal der fremover skelnes mellem udgifter til civil registrering og udgifter til kirkelig registrering. Det er en umulighed at opsætte retningslinier herfor, hvorfor man er nødt til at bede sin kordegn/præstesekretær om at lave et 1

2 fornuftigt skøn over fordelingen af timer. Der er politiske røster fremme om at tage personregistreringen fra kirken og lægge den over til kommunerne, hvorefter bloktilskuddet til kirken muligvis reduceres. Kirke-DV LES opfordrede til, at man i menighedsrådene benytter Kirke-DV, der er et godt og nødvendigt værktøj ifm. budgetlægningen. Ønsker, der ikke er registreret i Kirke-DV, afvises. Regninger LES opfordrede i lighed med tidligere år til at sende regninger vedr. gravstedsvedligeholdelse ud i september/oktober måned, da indbetalingerne skal registreres i indeværende år. Ekstrabevillinger Hjørring Fælles Provstiudvalg har fået en lille næse vedr. tildeling af ekstrabevillinger. Der har været et par enkelte tilfælde, hvor man har givet en ekstrabevilling, som i stedet skulle have været bevilget som et ekstraordinært, midlertidigt lån. Derfor er det vigtigt at få de større, kendte projekter på det kommende års budget alternativt kan der evt. udbetales et midlertidigt lån, som skal betales tilbage året efter. Organistvikar LES opfordrede til, at man har Vibeke Skagbo, organist i Børglum, i baghovedet, hvis man pludselig mangler en vikar for sin organist. Vibeke Skagbo står til rådighed som vikar i hele provstiet, og da lønnen er betalt, står hun gratis til rådighed for menighedsrådene. Vibekes kalender styres af Birgit Nedergaard, Hjørring Søndre Provsti, tlf , Forsikringsskader LES nævnte, at man skal huske at anmelde skader til forsikringen! Man kan godt komme ud for en situation, hvor man ikke tænker over, at en evt. skade skal anmeldes! Forpagtning Elsebet Madvig, Tversted Menighedsråd, spurgte til provstiudvalgets holdning til forpagtningskontrakter og menighedsrådenes jordbesiddelser. LES anførte, at den generelle holdning i provstiudvalget er, at der ikke er nogen grund til at kirken ejer jord og bruger tid og energi på at genforhandle forpagtningskontrakter. Desuden har man flere steder solgt jord og brugt provenuet til at finansiere større renoveringsprojekter, men det må vurderes i hvert enkelt tilfælde. Ad. 2. Menighedsrådenes bemærkninger til de udmeldte rammer Budgetlægning 2016 Menighedsrådene havde følgende kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer for budget 2016: Menighedsråd Nordre Provsti: Kommentarer til de udmeldte foreløbige rammer til budget 2016: Astrup Kan leve med det udmeldte beløb til drift. TAK! Bindslev Har fået det, man vil have også penge til afdrag på lån til et orgel! Sidenhen har præsten fremsat ønske om, at konfirmandstuen i præstegården laves om til et samtalerum. Tit har hun møde med flere på én gang og kan ikke være på sit kontor, som er meget lille. Der kommer derfor et ønske om ca kr. til ombygning! Bjergby-Mygdal Stort set tilfredse. Man er dog skuffet over, at der ikke er taget stilling til renovering af Bjergby kirke i 2016! PU kigger på sagen! Hirtshals Det går godt i Hirtshals! På driften har man sat kr. af til børneaktiviteter pengene tages af frie midler men det bliver en løbende udgift fremover. Har fået en anlægsbevilling i form af kr. til minilæsser til Hirtshals kirkegård. MR havde ønske om nye døre i N-side af kirken de er slidte, grimme og 2

3 PUK-kassen Nordre og Søndre provsti Horne-Asdal Hørmested Lendum Sindal Sørig Tolne-Mosbjerg Tornby-Vidstrup Tversted Uggerby Ugilt Bistrup Børglum Em utætte vil koste ca kr. Endvidere er der ønske om ny plæneklipper til Emmersbæk vil koste kr. Ønske om reparation af sokkel på Hirtshals kirke fuger ml. granitkvadre vil koste ca kr. Dvs. Anlægsønsker som ikke er opfyldt for i alt ca kr.!!! Forv. frie midler vil være kr. til nytår. MR mener ikke, at det er forsvarligt med et mindre beløb i frie midler! Efter budgettet er sendt ind er der kommet et nyt ønske: Der er for lidt parkeringspladser ved Emmersbæk kirke overslag kr. Vil gerne, om PU kigger på ønskerne igen! Mht. med de til børnearbejde vil kunne regnes ind i driften. Biskop og Stiftsråd har ansøgt provstiet om at støtte et rent diakonalt arbejde Folkekirkens Familie Støtte. Det betyder, at Hjørring provstierne de næste 3,5 år støtter dette projekt med lige godt kr. i alt. Beløbet finansieres via PUKkasserne. Mange tak det er næsten, som vi gerne vil have det! Tegltag på menighedshuset der er ikke taget stilling hertil og man kender ikke beløbet endnu. Der kommer fygesne ind og tegltaget smuldrer. Der ligger et beløb på godt kr. på Kirke-DV men det kommer an på om undertaget også skal skiftes! Mener, at man skulle kunne klare sig. Regner med, at ønskerne opfyldes. Maskinhus. Der er netop sendt materiale ind medtages på PU-møde den 8/9. Blytag over koret er pt. nødtørftigt lukket til. Regner med reparation i 2016 til ca kr. - skulle kunne holde i 5-10 år. Glad for det man har fået, men driften er reduceret med kr. dem vil man gerne have tilbage. Syn i 2014 lå så sent, at det først kom med i 2015 Synsudsatte udgifter er derfor ikke med i budgettet for 2015! Varmerør på kirkegården bev. i Evt. kan projektet sættes i gang allerede i 2015? Afbud, men har meddelt, at man er tilfredse! Tilfredse. Hænger sammen. Har ikke fået det alt sammen på kirke-dv. Forsøger at få det til at hænge sammen. Har fået hjælp af PU til at disponere over de frie midler. Man er i gang med at få lagt nyt blytag på kirken. Herefter er der en sag med orglet, der trænger til rensning, intonering mm. Hvilket vil koste ca kr. Ikke utilfredse! Har ikke tallene for det endelige kun det foreløbige. Rimelig tilfredse. LES anførte, at det ikke bliver ringere! Kan kun være tilfredse. Lidt spændende med præsteboligen. Budget hænger fint sammen. Der er dog et hængeparti, nemlig Klanghuset Børglum Kloster Kirke. Ser ikke godt ud - råddent kommer til at overskride budget. Salg af præstegården. Enten bliver vi formuende eller også gør vi ikke. Håber den kan sælges, så der bliver penge tilovers. Budgettet er godt nok Man har lånt nogle penge for at komme over nytåret MR spurgte, om det var meningen, at de skal betales tilbage? LES spurgte, om man ansøgte om at beløbet ændres fra at være midlertidigt lån til at være en ekstrabevilling? Det bekræftede Arne Blichfeldt. Desuden havde MR forslag til en opgave for PU: Man har haft en rørskade i kirken. Man ansøgte forsikringen om at få dækket skaden. De vil dække følgeskaderne, men ikke røret! MR forventede, at der var en rørskadeforsikring - nogle rør i f.eks. kirkerne har ligget i mange år. Det kan beløbe sig til store summer. MR opfordrede til, at PU indstiller til KM at forsikringsbetingelserne rettes op således at også rørskader dækkes! LES mente, at rørskader er undtaget, fordi forsikringen dermed er 3

4 billigere. LES opfordrede i øvrigt til, at MR retter henvendelse til Landsforeningen af Menighedsråd, da emnet er i alles interesse. Harritslev Har fået det, vi har bedt om. Jelstrup Tilfredse med det, vi har fået. Løkken - Furreby De må være tilfredse. Kirkeværgen meddelte, at muren omkring p-plads til sognegården er i forfald koster små kr. LES vil undersøge, hvor galt det står til. Skal lægges i Kirke-DV! Mårup/Lønstrup Har fået det, der er på Kirke-DV. Godt tilfredse. Der er et voksende problem med rådyr på kirkegården. Tænkt os at kombinere det med at fælde noget af det skov, der støder op til kirkegården tilbud blev blege over det. Vil tage en snak med Winnie Rischel. Fældning af skov kr beplantning og vedligehold koster rigtig mange penge. Rakkeby Tilfredse. Har fået, hvad der er bedt om. Rubjerg-Lyngby Afbud nogenlunde tilfreds. Der var noget med, at kalkning af Lyngby kirke var for dårligt udført desuden var der noget med syd-muren på Rubjerg Kirke. Sct. Catharinæ Tilfreds. Hænger sammen. Der er dog et par ting, der kan få indflydelse på næste år; nemlig renovering af provsteboligen og problemer med Lien 2, hvor der har været store svampeskader. Lien 2 skal sælges og man er ved at kigge på ny præstebolig. Kan måske godt få en manko på nogle hundrede tusinde kr. - måske en million. Vil gerne planlægge en gennemgribende renovering af kirken, hvilket vil koste nogle millioner. I 2026 har kirken 100 års jubilæum. I 2022 vil man gerne projektere renovering og have den gennemført i Dette føres ind i Kirke-DV! Skt. Hans Tak har fået det, der er søgt om - det hænger sammen. Renovering af P-plads: Der er akut mangel på P-pladser. Der er en grøn vold ud til Kirkegårdsvej. Denne vold er måske fredet, hvilket i givet fald vil fordyre sagen! Museet vil være med, når der skal graves på P-pladsen. MR vil gerne have projekt igennem hurtigst muligt. Kirken trænger indvendigt gerne ny varmekilde, ligesom bænkene trænger til renovering. I den forbindelse ønskes måske en anden opstilling. Noget der arbejdes videre med. MR tager kontakt til arkitekter. Bliver nok ikke i 2016! Sct. Olai Får det til at hænge sammen. Føler sig udfordret omkring konfirmanderne. Har rigtig mange børn tilknyttet. Undervises i Sct. Olai. Vil gerne have nogle præstetimer hertil, så det er præsterne, der kommer til at undervise. I gamle dage gik man til præst! Vil gerne have en præst hellere end en ny præstegård! Sejlstrup Godt tilfredse. Kloak septiktank ved kirken? Det undersøges, hvad kommunen har sendt pr. mail. Skallerup- Driftsbudget fornuftigt. Vennebjerg MEN et enkelt punkt er: i budget 2015 indv. kalkning af Vennebjerg kirke; kr. til kalkning vi vil gerne anmode PU om at kigge på sagen igen! Tårs Føler, at man har fået for meget hjælp til at bruge af de frie midler. Har sparet penge sammen, fordi man vidste, at der kom nogle ting, som trænger! Har dog ikke gjort opmærksom herpå! Der er et problem omkring hækkene, som man gerne vil vedligeholde. SV dige er meget ringe trænger til at blive sat om! Når der er tid blandt medarbejderne, udføres disse opgaver for de opsparede midler! Føler, at man bliver straffet for god kassebeholdning. Principielt er man i MR modstander af bare at bruge pengene, inden året er omme. Der var et formål med at samle de mange penge sammen! MR anmoder derfor om, at de , der er taget + pengene, der var afsat til afdrag på graverhus tilbageføres. MR har nu forstået budskabet at man skal gøre rede for, hvad man vil bruge pengene til. PU tager sagen op og fremover skal MR nok anmode om en hensættelse. Vejby Vrejlev-Hæstrup Frie midler til dige mm. Tak for det! MR stiller med beklagelse spørgsmål ved provstiudvalgets måde at håndtere Kirke- DV på. I 2009 fremsattes ønske om en ny sognegård i Vrejlev. 2 skitseforslag til 12 4

5 Vrensted Vrå mio. hver blev sendt til videre behandling. Positiv tilkendegivelse fra konsulenterne. Løkken og Tornby skulle have først disse projekter er nu realiseret. I 2009 blev projektet sat ind i Kirke-DV nr. 1 med et beløb på 5 mio. til udførelse i 2015! MEN det viste sig, at der ingen penge er afsat til projektet. Efter sidste PU-møde erkender man, at man har lavet en fejl nu udskydes projektet til 2017/2018 eller længere det udmeldes også, at projektet bør reduceres! Vi har nu 2 toiletter, som ikke fungerer samt medarbejderfaciliteter, som ikke er i orden dette vil alene betyde 1 mio. kr. i udgift, hvis kommunen eller AT melder deres ankomst. MR vil gerne have svar på, om man kan begynde at bygge i 2016 med 1. afdrag i 2017? Desuden er der på budget 2016 fremsat 8 ønsker, hvoraf kun de 2 er godkendt. Resten af afvist af PU, idet man ikke mener, at der er sendt Kirke-DV ind de er imidlertid sendt ind og registreret (jf. reg. nr. 184, 185, 191, 195, 198, 200). PU undersøger sagen og vender tilbage! Tilfredse. Venter på vores nye præst istandsættelse af præstegården. Orgelprojekt kører orglet færdigt sidst i Tilfredse. Overføre fra drift til anlæg vedr. kirkegården! Tilfredse! Valg til MR Der skal være valg til MR i Såfremt der skal være valg, kan der bevilges et likviditetslån til dækning af udgifterne. Som ved sidste valg laves der fælles annoncering i form af en helsides annonce med den lovpligtige tekst hvert MR får herefter en rubrik med dato og sted for afholdelse af det orienterende møde. Vigende indtægter Allan Vest, Hjørring Kirkegård, nævnte, at man har kunnet konstatere, at omsætningen vedr. vedligeholdelse og renholdelse af gravsteder er faldet med ca kr. Det begynder således at slå igennem, at priserne er steget. Det betyder, at kirkegårdene bliver mere park-agtige med lavere indtægter til følge. Der blev herefter diskuteret forskellige muligheder for at spare på udgifterne f.eks. på telefoni. Ny provst i Hjørring Søndre Provsti Afslutningsvis fik Thomas Reinholdt Rasmussen (TRR), ny provst i Hjørring Søndre Provsti pr. 1. november 2015, ordet. TRR nævnte, at der afholdes afskedsgudstjeneste for provst Lars-Erich Stephansen den 4. oktober kl i Sct. Catharinæ kirke med efterfølgende reception i sognegården. Der er udsendt indbydelse til alle MR. Torsdag den 29. oktober afholdes reception for TRR. Mere herom senere. Den 31. januar 2016 kl indkaldes alle menighedsråd til et kort introduktionsmøde v/trr. TRR glæder sig til et spændende samarbejde! Ad. 3. Det videre budgetforløb De på budgetsamrådet d.d. nævnte kommentarer tages med til provstiets 3. behandling af budgetterne den 8. september De endelige rammer fastlægges på mødet og de fremsendes herefter til kommunen, som gerne vil have tallene i hænde den 9. september - dog senest den 15. september. Herefter udarbejder MR de endelige budgetter, som afleveres til PU senest den 15. november! Da der alligevel indkaldes til konstituerende møde i november kan man godkende det endelige budget ved samme lejlighed (også selvom det ligger efter den 15. november) budgettet skal blot være inde senest 1. søndag i advent! LES takkede for et godt og spændende samarbejde gennem alle årene! ref. mmj,

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier

Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Budgetsamråd vedr. budget 2013 Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre og Søndre Provstier Dato: 29. august 2013 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 14. maj 2012 kl. 19.00 Sted: Sindal Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Ole Dybro (ODY),

Læs mere

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti

Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Indledende Budgetsamråd Hjørring Fælles Provstiudvalg Hjørring Nordre Provsti Dato: 6. maj 2015 kl. 19.00 Sted: Hjørring Sognegård Deltagere: Provst Lars-Erich Stephansen (LES), Provst Winnie Nørholm Rischel

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 14. august kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Læs mere

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 12. december 2012 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, 9800 Hjørring Version: 1 Lisbeth Waaentz forlod

Læs mere

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård.

Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Referat fra Budgetsamråd i Kgs. Lyngby Provsti tirsdag den 2. september 2014 kl 19.00 i Lyngby Sognegård. Deltagere: 1. Christians: Karsten Clement og Hans-Christian Jørgensen 2. Kgs. Lyngby: Vibeke Lentz,

Læs mere

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand

AARHUS VESTRE PROVSTI Provstiudvalget Engdalsvej 1, 8220 Brabrand REFERAT Budgetsamråd i Brabrand Sognegård torsdag den 18. juni 2015 kl. 18.00-21.00 Til stede var: Repræsentanter fra menighedsråd (MR) i provstiet (ÅVP) og provstiudvalget (PU) jf. vedhæftede oversigt.

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter:

Fælles: Hjørring Søndre Provsti, behandlingspunkter: Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 25. marts 2013 kl. 13.00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti, Nørregade 52, Sindal Version: 1 Afbud fra Jens Peter Madsen Fælles:

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Referater af Osted menighedsråds møder 2015

Referater af Osted menighedsråds møder 2015 Referater af Osted menighedsråds møder 2015 www.o-a-p.dk Referat fra menighedsrådsmøde i Osted den 14. januar 2015 kl. 19.00 i Stalden Vært: Allan Baunehøj Jensen. Deltagere: TD-J Torsten Dam Jensen, AB

Læs mere

Referent: Elizabeth Hjortborg

Referent: Elizabeth Hjortborg Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Onsdag den 25. marts 2015, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård, Sehestedsvej 1. Hellerup

Læs mere

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti

Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg. PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Referat for: Hjørring Nordre og Søndre provstiudvalg PU møde 9. december 2014. Kl. 13:00 Mødested: Hjørring Nordre Provsti Mødepunkt 1 revisionsprotokollater til regnskab 2013 for Hjørring Søndre provsti

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg

REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg REFERAT AF GENERALFORSAMLING SØNDAG, DEN 15. MAJ 2011 KL. 10,00 i Andelshaverne Tjørnebjerg Formand: Hallo så er vi ved de tider, hvor vi skal til at i gang med vores generalforsamling. Tiden er overskredet.

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5

Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Referat af ekstraordinær generalforsamling Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.00 på Tapeten, store sal, Magleparken 5 Formand Birgit Ploumann bød velkommen til denne lidt kedelige ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved indkaldelse runddelt den 2. februar 2004. 1 Referat af generalforsamling den 17. februar 2004 Formanden bød velkommen. Valg af dirigent: Som dirigent blev valgt Thomas, nr. 59 Valg af referent: Som referent blev valgt Sanne, nr. 77. Dirigenten

Læs mere

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk

Referat. Afdelingsmøde Flintemarken, Lejerbo, afd.187. Referat fra afdelingsmødet den 26. februar 2013 - Flintemarken, Vedbæk Tid: Tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 Sted: Selskabslokalerne Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent og stemmetællere. 3. Afdelingsbestyrelsens beretning. 4. Valg til afdelingsbestyrelse:

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 18. MAJ 2010 1. VALG AF DIRIGENT Bestyrelsen foreslog Klaus Børch, som blev valgt uden modkandidater. Klaus Børch takkede for valget og tilliden og konstaterede, at

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 19.00 på Sønderkærskolen Side 1 af 10 Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2.

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde

Fælles: Hjørring Nordre Provsti, behandlingspunkter: Afbud fra Lisbeth Waaentz. Takkekort fra Lone Brønnum. Underskrift af referat fra sidste møde Referat for: Hjørring Nordre og Søndre Provstiudvalg Provstiudvalgsmøde den 11. april 2012 kl. 9.00 Mødested: Hjørring Søndre Provsti, Nørregade 18C, Hjørring Version: 1 Afbud fra Lisbeth Waaentz Fælles:

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN BOESAGERPARKEN Smørum den 24. november 2014 Vedlagt følger: Referatet fra den ordinære generalforsamling den 30. oktober 2014 Ajourført orientering om bestyrelse og udvalg for 2013/14

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret

Referat fra afdelingsmøde i afdeling 40 Fredag den 5.maj 2006 kl. 19.00 i Margeritsalen, Vejlby-Risskov Centret 1. Valg af dirigent Kurt Hou Jensen fra Hovedbestyrelsen Han takkede for valget det var første gang han var med til et afdelingsmøde i afdeling 40. Stemmeudvalg Erik Olesen, Bent Iversen, Ruth Sørensen

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 5. juli 2002 Poul Erik Skov Christensen bød velkommen til det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde. Det er glædeligt, at så mange har haft mulighed for at komme selv

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen.

Men selv om både vi og kommunen mener vi har en god sag, skal det pointeres at der ikke er nogen garanti for at vi vinder sagen. Beretning 2011-04-27 Heller ikke på dette års beretning kommer vi uden om tilskudsdeklarationen. På sidste års generalforsamling kunne vi oplyse, at kommunen ønskede et møde med foreningen inden vi fremsendte

Læs mere

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg

Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Generalforsamlings referat 2010 AH- Tjørnebjerg Punkt 1.) Valg af dirigent og referent samt valg af stemmeudvalg Dirigent: Nils Tornbo fra Kreds 1 i kolonihaveforbundet Referent: Benjamin Greenwood (319)og

Læs mere