Læreplan for Børnehuset Solstien 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Børnehuset Solstien 2015"

Transkript

1 Læreplan for Børnehuset Solstien 2015

2 Børnehuset Solstiens læringsforståelse... 3 Børn i udsatte positioner:... 3 Børnehuset Solstiens værdier og mål... 4 Læreplanstemaerne... 5 Alsidig personlig udvikling... 5 Sociale kompetencer... 6 Sproglig udvikling... 6 Krop og bevægelse... 7 Naturen og naturfænomener... 8 Kulturelle udtryksformer og værdier... 8 Børnemiljø... 9 Det fysiske børnemiljø... 9 Det psykiske børnemiljø... 9 Det æstetiske børnemiljø Det direkte børnemiljø Overgange Overgang internt fra vuggestue til flex/børnehave: Overgang fra vuggestue til børnehave: Overgang fra børnehave til SFO: Digital dannelse Inklusion Evaluering

3 Hvidovre Kommunes børnepolitik og læringsforståelse Børnehuset Solstiens læringsforståelse I Børnehuset Solstien ser vi hele barnets hverdagsliv i et læringsperspektiv. Det betyder at læring er mere end barnets udbytte af planlagte pædagogiske aktiviteter. Der er vigtige læreprocesser forbundet med barnets leg, samvær med andre og hverdagslivets gøremål og rutiner. Fra afleveringen ved morgenstunden, til puslebordet og frokosten, over puderummet og dukkekrogen, til børnenes legegrupper hvor legen nogle gange går i hårdknude og andre gange tager en ny og spændende drejning. Ved deltagelse i meningsfyldte børnefællesskaber opstår læring i forhold til, de indbyrdes relationer, hvordan man agere, og forståelse for de sociale spilleregler. Det vil sige i hverdagslivet, i samværet, i relationsdannelsen, i børns lege og i de pædagogiske aktiviteter er der mangfoldige læreprocesser tilstede. Det gælder både kropslige, sproglige, sociale og følelsesmæssige læreprocesser. Det er derfor vores opgave at skabe mulige læringsrum og miljøer for netop dette. I Børnehuset Solstien tænker vi læring ud fra et anerkendende og inkluderende perspektiv. Det betyder at det enkelte barn bliver set, hørt og forsøgt forstået. Vi mener, at det er vigtigt at børnene lære egne følelser at kende og at alle følelser er i orden. Derudover mener vi at, det er vigtigt at børnene lærer hvordan man agere i differentierede fællesskaber og lære de sociale spilleregler at kende. Vi møder børnene der hvor de er, hvilket betyder at der plads og rum for deres perspektiv og motivation. Vi møder børnene anerkendende og ved at vi er rollemodeller for børnenes læring. Det betyder at børnene vil kunne spejle sig i de voksne, på en måde hvor læring og selvværd knyttes sammen. Ved at arbejde anerkendende støtter vi børnenes udvikling og forståelse for sig selv, hvilket giver højere selvværd. Solstiens børnesyn er baseret på, at børn er kompetente med muligheder og ressourcer, der gør dem til aktive deltagere, i forhold til deres egen læreprocesser og deres omverden. Vi lægger stor vægt på, at gøre børnene selvhjulpne. Vi tilstræber et miljø hvor børnene har indflydelse på deres liv og anerkendes for deres bidrag til fællesskabet; et miljø hvor børnene for mulighed for at udvikle sig så de kan handle, vælge og agere i en mangfoldig hverdag. Børn i udsatte positioner: Vores læringsforståelse for børn i udsatte positioner, adskiller sig ikke fra vores almene læringsforståelse. Dog er vi opmærksomme på, at der i udpræget grad, stilles krav til de voksne som omgiver børnene. Når der er tale om børn i udsatte positioner, er det dog vigtigt at pointere vigtigheden af, at give børnene den tid og det rum de skal have, for at tilegne sig færdigheder og komme videre i deres udvikling. Børn med i udsatte positioner kan eksempelvis have brug for længere tid til at lære noget nyt, da deres udvikling på den ene eller anden måde er forsinket eller adskiller sig fra andre børns. 3

4 Børn kan være i udsatte positioner periodisk, akut eller permanent. For at kunne hjælpe børnene er man derfor nødt til at ændre perspektivet fra fejlfinding hos børnene og rette fokus mod fællesskabet. Det er vigtigt at holde fast i, at det ikke er ualmindeligt i perioder, eller længerevarende at have brug for en særlig indsats. I den forbindelse er det vigtigt, at de voksne vedvarende holder fokus på børnenes kompetencer. Vi har et tværfagligt netværk tilknyttet institutionen, vi afholder 8 møder årligt. Det tværfaglige team består af en logopæd, en psykolog, familierådgiver, sundhedsplejerske, institutions inklusionspædagog, ledelsen og der er altid mulighed for at indhente andre fag personer ad hoc, det kan eksempelvis være vejlederteam eller børnetandlægen. Disse møder bliver brugt til forbyggende indsats, til sparringsrum for enkelte sager, udfordringer i dagligdagen, vejledning og rådgivning. Vi tager temaer op i dette faglige forum, hvor vi har mulighed for at få en tværfaglig sparring. Vi har et vejlederteam som ved andre udfordringer altid kan indkaldes. Vi arbejder med Sip analysemodellen for børn i udsatte positioner og vi har afsat en del af vores stuemøder til planlægning og diskussion af den pædagogiske praksis. Børnehuset Solstiens værdier og mål I Børnehuset Solstien ønsker vi at give børnene en tryg, omsorgsfuld og indholdsrig hverdag med voksne der er nærværende og anerkendende. Vi mener at tryghed og anerkendelse er en forudsætning for børnene trivsel, udvikling og læring. Nærvær er vigtigt for at skabe optimale rammer for børnenes trivsel, relationsdannelse og udvikling. Ved at være anerkendende får børnene en følelse af at blive set, hørt og forstået. Det er grundlæggende at børnene oplever nærvær og anerkendelse og har en oplevelse af at føle sig som en del af et fællesskab. Det er vigtigt for at kunne udvikle tillid til omverdenen. I Børnehuset Solstien arbejder vi ud fra en værdi om, at udvise anerkendelse og forståelse for forskellige kulturelle baggrunde. I børnehuset Solstien er nærværende voksne et vigtig element for, at skabe optimale vilkår for barnets udvikling af relationskompetence. I Børnehuset Solstien er vores mål At styrke børns relationskompetencer At styrke børnenes nysgerrighed, kreativitet, selvværd, selvstændighed og selvhjulpenhed At alle børn får mulighed for at blive en del af fællesskabet At lære børnene at samarbejde At lære børnene at håndterer succeser og nederlag At give børnene naturoplevelser og kendskab til naturen At give børnene kendskab til børnebøger, sange og sanglege At give børnene kendskab til forskellige udtryksformer At hjælpe børnene til at kende og respektere egne og andres grænser 4

5 Læreplanstemaerne I arbejdet med læreplaner er der altid et øget fokus på, hvordan vi skaber en inkluderende praksis. I det forberedende arbejde tænkes der i små grupper med fokus på relationer og differentierede børnefællesskaber. Der tages højde for børnenes oplevelser af meningsfyldte fællesskaber. Alsidig personlig udvikling Det er vigtigt at børnene får et nuanceret kendskab til sig selv og andre. At de lærer at forstå det samspil som foregår i samværet med andre, men også de konflikter der kan opstå i mellem børn og voksne. Det er vigtigt for os i Solstien, at børnene føler sig afholdte og værdsatte og beskyttet af fællesskabet. Derudover har vi et stort fokus, på vores opgave i, at lære børnene at takle de følelser som opstår i fællesskabet, bl.a. venskab, kærlighed, engagement, ligegyldighed og konkurrence, og på hvor vigtig vores rolle som medspiller er. Mål for de 0-2 årige At børnene har en oplevelse af at blive set, hørt og forstået Børnene støttes i at være selvhjulpne At børnene kan sige til og fra At børnene kan udvise empati At børnene har en selvværdsfølelse Mål for de 3-6 årige At børnene styrkes og understøttes i egen identitet At børnene får et kendskab til de grundlæggende følelser At børnene kan se og mærke sig selv At børnene kan udsætte deres behov At børnene har en oplevelse af, at kunne indgå i et fællesskab At børnene har en selvværdsfølelse Den voksne skal Skal styrke børnene i deres selvværdsfølelse Møde barnet positivt Anerkende og være nærværende Anerkende børnenes forskelligheder Gribe ind ved uhensigtsmæssig adfærd og støtte barnet i en positiv adfærd Guide og støtte barnet i dets følelsesmæssige udvikling og forståelse af dette Være tydelig og troværdig Udfordrer og vække barnets nysgerrighed til at turde prøve nye ting Kunne acceptere barnets følelser og grænser 5

6 Sociale kompetencer I Solstien forstår vi sociale kompetencer som grundstenen for, at kunne indgå i meningsfulde fællesskaber, samt at kunne danne relationer. Vi ser legen som værende central for børns udvikling og læring. Og det er herigennem barnet opnår forståelse og respekt for de sociale spilleregler. Mål for de 0-2 årige At børnene oplever en fællesskabsfølelse At børnene oplever trygge rammer omkring dem At guide børnene mod en forståelse for de sociale spilleregler At danne venskaber via leg At dele og vente på tur Mål for de 3-6 årige At børnene føler sig set og hørt og som en del af fællesskabet At børnene oplever trygge rammer omkring dem At styrke børnenes deltagelsesmuligheder i fællesskabet At kunne respektere og rumme hinandens forskelligheder At kunne danne venskaber At kunne sætte grænser og sige til og fra At kunne samarbejde om små opgaver og kunne indgå kompromis Den voksne skal Være bevidst om barnets stærke og svage sider Styrke legerelationer Have øje for de eksklusionsmekanismer der er på spil i børnefællesskaberne, for at kunne skabe et inkluderende miljø Være bevidst om egne roller og ageren børnene lærer af os Være bevidst om hvilke historier vi fortæller/skaber om børnene Sproglig udvikling De sproglige kompetencer udvikles i samarbejde med andre. I Solstien er vi meget bevidste om vigtigheden i, at skabe nogle gode rammer der udvikler sproget. Det er de sproglige kompetencer, som er med til, at kunne udtrykke behov og ønsker og er en vigtig del i forhold til, at kunne danne relationer og byde ind i fællesskabet. Mål for de 0-2 årige At børnene lære at kommunikere gennem fagter, mimik, bevægelse og billeder At børnene lære at udtrykke sig At børnene får begyndende kendskab til skriftsprog At børnene præsenteres for rim og remser 6

7 Mål for de 3-6 årige At børnene oplever at sproget bruges som adgang til fællesskaber og social deltagelse At børnene får kendskab til store bogstaver og tal At børnene lære at kommunikere gennem det talte sprog, mimik og kropssprog At børnene øger deres ordforråd At børnene får kendskab til skriftsprog og skriveretning At børnene lære rim og remser og kan rime på ord Den voksne skal Sætte ord og begreber på de ting som sker i hverdagen Støtte barnet i at bruge sproget Skal etablere aktiviteter og rum hvor børnene bruger sproget og kommunikere aktivt med børn og voksne Have fokus på at læringen hovedsageligt foregår gennem leg Krop og bevægelse Krop og bevægelse er vigtige elementer for børns kropsforståelse samt selvværd og identitetsfølelse. Når vi styrker børnenes motoriske færdigheder, udholdenhed og bevægelighed, styrkes deres forudsætninger for at udvikle sig. Mål for de 0-2 årige at børnene kan mestre de grov og fin motoriske færdigheder at børnene oplever glæden ved at bevæge sig at børnene får styrket og stimuleret sanserne at børnene oplever små succesoplevelser, ved at udforske deres krop, og derved turde mere og mere. Mål for de 3-6 årige At børnene bliver bevidste om og får kendskab til deres krop og forskellige kropsdele At børnene lærer hvor meget deres krop kan fysisk samt dets begrænsninger At børnene lærer at bruge og er opmærksom de forskellige sanser At det er vigtigt at bevæge sig for at være sund Den voksne skal Skabe bevægelses muligheder og udfordringer Skabe rammer for god fysisk udfoldelse Styrke barnets stærke og svage sider og opmuntre til at turde prøve noget nyt Være inspirerende, vejledende og hjælpende 7

8 Være rollemodeller og turde gå forrest og vise glæde ved at røre sig Naturen og naturfænomener Det er for os i Solstien vigtigt, at børnene lærer at mærke deres krop igennem de forskellige sanser, og opnår glæde ved naturen og får kendskab til årstiderne. Naturen er et rum for børnenes leg, at det bliver et rum til udfoldelse og Mål for de 0-2 årige At børnene kommer ud i naturen At få sanserne stimuleret ved bl.a. ved vejr forandringer At børnene ser og oplever de dyr som er omkring dem At børnene oplever naturen som frit udfoldelsessted Mål for de 3-6 årige At børnene lærer at respektere naturen og miljøet At børnene får kendskab til forplantning At få kendskab til naturen og dens muligheder At børnene opnår en forståelse og interesse for naturen og omverden At børnene opnår kendskab til årstiderne og vejrfænomener At børnene opnår kendskab til de dyr som lever i naturen At børnene oplever naturen som frit udfoldelsessted Den voksne skal Vække børnenes interesser i forhold til at bruge naturen Følge op på undrende spørgsmål Sætte ord på og i talesætte det der opleves Vise børnene naturens uendelige muligheder Kulturelle udtryksformer og værdier Børnehuset Solstien er institution med mange forskellige kulturer. Her er derfor plads til at udfolde små nicher ved de forskellige kulturer, snak om baggrund og hvorfor vi alle ser forskellige ud. Vi har fokus på, at introducere børnene for forskellige kulturelle udtryksformer og oplevelser i det daglige, gennem f.eks. litteratur, musik, teater, billeder, mad og meget mere. Da det er gennem mødet med forskellige udtryksformer både kunstnerisk, kulturelt, ved at stifte bekendtskab med andre måder at leve på og andre værdier, at børnene udfoldes til hele, nysgerrige og tolerante mennesker. Mål for 0-2 årige At børnene oplever traditioner og højtider At børnene får kendskab til forskellige materialer og oplever disse mellem hænderne 8

9 At børnene bliver præsenteret for Mål for de 3-6 årige At børnene oplever traditioner og højtider At børnene bliver præsenteret for forskellige mad oplevelser At børnene får kulturelle oplevelser f.eks. teater osv. At børnene får mulighed for at udtrykke sig kreativt At børnene får en forståelse for deres egen opvækst Den voksne skal Lære børnene almen dannelse, at begå sig i det offentlige rum i samvær med andre Inddrage forskellige traditioner og højtider Kunne give en forståelse af forskellige kulturer Lære børnene om regler og koder Være med til at skabe en god madkultur (bordskik samvær) Give børnene kulturelle oplevelser Børnemiljø I Solstien har vi særlig fokus på børnenes oplevelser af de aktiviteter de indgår i. samtidig har vi fokus på trivsel, læring og udvikling samt børnenes deltagelse i fællesskaberne. Dette ses i forhold til det fysiske, psykiske og æstetiske børnemiljø. Ydermere er det vigtigt for os, også at have det direkte børneperspektiv med. Det fysiske børnemiljø handler om de fysiske rammer indendørs og udendørs. Om sundhed, ergonomi, pladsforhold, faciliteter, materialevalg, inventar og sikkerhedsmæssige forhold. Institutionens fysiske rammer giver lyst til leg og deltagelse Børnene har et tilhørsforhold til institutionen, og dermed også et ansvar for institutionen og dens indhold Børnene har lyst til at være med til at forbedre og dekorere de ydre rammer Det psykiske børnemiljø drejer sig om, hvordan børnene trives med hinanden og den voksne. Et godt psykisk børnemiljø bidrager til fællesskaber, venskaber, tryghed, tillid og medbestemmelse. Børnene føler sig som en del af et fællesskab Aktiviteter på tværs af stuerne, giver mulighed for nye relationer og venskaber Børnene lærer at mærke sine egne behov, og kan rumme andre børns forskelligheder Børnenes udsagn er vigtige i forhold til det, de deltager i 9

10 Det æstetiske børnemiljø handler om, hvordan omgivelserne påvirker børnene i dagligdagen. Det har betydning for, om børnene oplever institutionen som et rart sted at være. Om det inspirer og giver børnene lyst til at udfolde sig. Børnene har mulighed for at benytte og udforske forskellige materialer, og skabe noget med dette. Børnene oplever hvordan man kan bruge naturen I hverdagens små aktiviteter stimuleres børnenes sanser. Det direkte børnemiljø handler om børnenes egne udsagn Børnene interviewes om deres dagligdag i børnehaven Børnene kommer med udsagn om hvordan aktiviteten har været Børnene tager selv billeder og film om deres dagligdag eller en given aktivitet Overgange Når barnet møder institutionslivet første gang kan det være noget af en omvæltning og det kan være svært for både forældre og barn. Vi er meget opmærksomme og omsorgsfulde for at kunne skabe et trygt miljø til en god start. Det at falde til i institutionen kan variere individuelt og der er tid og plads til at indkøringen kan foregå på barnets præmisser. Vi gør meget ud af at barnet kommer godt ind i børnegruppen, og føler sig som en del af fællesskabet. Vi afholder et introduktionsmøde med forældrene evt. i forbindelse med en rundvisning. Vi fortæller om Solstien, og høre om barnet vi skal modtage. Det er også her vi afstemmer vores forventninger og snakker om indkøringsforløbet og om der er særlige hensyn vi skal tage. Overgang internt fra vuggestue til flex/børnehave: Når vi flytter børn fra en stue til en anden, bestræber vi os på at gøre det på en tryg og rolig måde. Hvis det er muligt, flytter vi to eller flere børn ad gangen, da det giver en god tryghed for barnet. Den voksne er med i børnehaven i indkøringsperioden, som vil forløbe over 1-2 uger. Vi holder et overleveringsmøde med forældrene, hvor der bliver informeret om den nye stues rutiner, pædagogiske aktiviteter, og om hvad det vil sige at gå i børnehave. Vi taler om gensidige forventninger, og også hvad der måtte være af aftaler omkring det enkelte barn. Her møder man også de nye voksne, og har mulighed for at stille de mange spørgsmål, som måtte fylde. Vi ved nemlig godt, at det er en stor ting, når ens barn starter i børnehave, og det er en omvæltning, som kan være lige så svær, som at starte i en ny institution. Vi afholder 3 måneders samtaler, som opfølgning på introsamtalen hvor der vil være mulighed for, at få en snak om hvordan indkøringen og starten er gået og hvordan barnet trives i børnehaven. Overgang fra vuggestue til børnehave: Overgang fra vuggestue til børnehave kan være svært for både børn (og forældre). Vi vil gerne sikre os, at barnet får den fornødne tid til at vænne sig til nye omgivelser og nye voksne. Og at der 10

11 er tid til det enkelte barn. Det gør vi ved at sikre os, at barnet er parat til nyt skift personligt og socialt. At selve indkørslen foregår på barnets præmisser, og at barnet bliver forbedret, samt får den fornødne tid til at vende sig til nye omgivelser og nye voksne. Stuerne aftaler selve forløbet, samt nogle faste tider, hvor barnet er på besøg i børnehaven. Det giver både barnet og barnets forældre en vis ro. Hvis det er muligt vil børnehaven sørge for, at det ikke er så mange børn på stuen. Inden selve flytningen fra vuggestue til børnehave aftaler stuerne imellem et overleveringsmøde med forældrene. Vuggestuen sørger for, at barnets mappe følger med til børnehaven med både billeder og andre ting som barnet har lavet imens det har gået i vuggestuen. Forældre kan have et ønske om en bestemt stue. Det prøver vi at opfylde, men det er ikke altid muligt. Dels kan den ønskede stue være fyldt op med børn og i enkelte tilfælde er sammensætningen af stuens børnegruppe ikke godt for det enkelte barn. Overgang fra børnehave til SFO: Der er en samtale med de kommende skolebørns forældre, med henblik på børnenes kommende skolegang, børnenes ressourcer og hvor det evt. er lidt svært. Vi kommer omkring hele barnet. Vi holder overleveringsmøde med distrikt skolerne og hertil er der udfyldt, i samarbejde med forældrene, et overleveringsskema. Vi besøger de SFO er som børnene skal på, så de kan se hvad det er og ikke er fremmet for dem. Digital dannelse Digital dannelse er en proces, der starter i daginstitutionen og understøttes af alle institutioner i Børne- og Velfærdsforvaltningsregi indtil barnet fylder 18 år. Formålet med digital dannelse er, at støtte børnenes udvikling til en stadig bedre indsigt i, hvad it kan bruges til, og hvad brugen af it gør ved dem. Digital Dannelse omfatter, udover basale færdigheder i betjening af it, nemlig også kompetencer. Det gælder kompetencer i kritisk informationssøgning, databehandling og itbrugerens evne til at fortolke de digitale mediers mangfoldige repræsentationer. Målet er, at børnene gradvist skal kunne forstå sig selv i en digital omverden være kompetente brugere, når det gælder digitale kompetencer. Digital dannelse i Solstien handler om på en legende og udforskende måde at give børnene endnu et redskab (ipad, digital kamera) til at kunne opleve eller udtrykke sig selv med. Børnene får deres første erfaringer med at forstå og bearbejde deres omverdensoplevelser via digitale medier. For at vi som pædagogisk personale kan understøtte denne udvikling handler det i ligeså høj grad om at vi selv tilegner os kompetencer i forhold til digital dannelse. Vi bruger det digitale medie i vores pædagogiske praksis. Vi har udvalgte Apps i forhold til børns læring og udvikling. Brugen af it skal altid have et pædagogisk sigte. Vi ser det digitale medie som et æstetisk og socialt redskab det betyder at, når vi anvender digitale medier i Solstien understøtter vi udviklingen af børnenes kreativitet, leg, læring og deltagelse i fællesskaber. 11

12 Inklusion I Solstien prioriterer vi arbejdet med inklusion højt. Alle pædagoger har taget eller er i gang med et diplom modul i Social inklusion, hvilket er med til at sikre en høj faglig viden. Det giver samtidig personale gruppen en fælles viden om inklusion at arbejde ud fra. Vi mener det er vigtigt med en fælles viden om inklusionsbegrebet, da det ikke er den enkelte pædagog som skal løfte opgaven alene, men derimod at hele institutionen som i fællesskab skal skabe en inkluderende grundforståelse, som kan omsættes i det daglige arbejde. Vi arbejder med inklusion ud fra et pædagogisk perspektiv, om at alle børn har brug for at udvikle sig i for dem, meningsfyldte fællesskaber med andre børn, og opleve sig som aktive deltagere i børnefællesskabet og i hverdagens aktiviteter og rutiner. Vi har derfor i vores daglige pædagogiske praksis fokus på at arbejde i mindre børnegrupper, for derved at kunne styrke den inkluderende praksis. Vi reflekterer derfor over, hvilke inklusion- og eksklusionsmekanismer der kan være i det pædagogiske miljø eller i børnefællesskabet og laver handleplaner med forandringstiltag og efterfølgende evaluering. I Solstien har vi ansat en inklusionspædagog som er tovholder for inklusionsarbejdet og sparrer med stuepersonalet i forhold til børn i udsatte positioner. Inklusionspædagogen indgår samtidig i det pædagogiske arbejde på stuerne, med fokus på at støtte op om udsatte børns deltagelsesmuligheder i børnefællesskaber og daglige rutiner og aktiviteter. Vi arbejder konkret med SIP- analyse som redskab til refleksion over det pædagogiske arbejde med børn og fællesskaber og som udgangspunkt for nye handlemuligheder og måder at organisere det pædagogiske arbejde. Vi har samtidig taget hul på at bruge aktionslæring som en måde at udvikle den pædagogiske organisering og sætte gang i forandringsprocesser. Vi arbejder kontinuerligt med at skabe struktur, tydelighed og overskuelighed i hverdagen. Vi arbejder med differentierede børnefællesskaber hvilket betyder, at vi dagligt arbejder i mindre grupper, med hensyntagen til børns forskellige aldre, forudsætninger og interesser. Men også ud fra hvad der giver mening i forhold til barnets kontekst. Dette kunne være en støtte/hjælp til at danne relationer, indgang til fællesskabet, legekompetencer samt en håndtering af egne følelser og forståelse for de sociale spilleregler. Et godt forældresamarbejde betyder meget i arbejdet med inklusion. Vi vægter en åben, respektfuld og konstruktiv dialog med forældre og afsætter god tid til at skabe et godt samarbejde gennem samtaler og møder. 12

13 Evaluering Vi arbejder temabaseret i en periode og når perioden er slut, laver vi systematisk opfølgning og evaluering af forløbet. Vi tænker evalueringen ind som et arbejdsredskab, så vi hele tiden kan optimere og udvikle vores pædagogiske praksis. Evaluering foregår løbende ud fra de planlagte læreplanstemaer, men bruges også som arbejdsredskab til de mindre projekter som også foregår i huset. Vi evaluerer og laver opfølgning ud fra denne model. 13

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne.

Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet, der hvor det er. Tydelige og nærværende voksne. Institutionens værdigrundlag: Vi tager udgangspunkt i Kolding Kommunes værdier: En anderkendende og omsorgsfuld tilgang Herved mener vi: Se, høre og være opmærksom på det enkelte barn. At møde barnet,

Læs mere

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune

Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Den Pædagogiske Læreplan i Hjørring Kommune Forord: Dette materiale er sammen med Strategi for Pædagogisk Praksis grundlaget for det pædagogiske arbejde i Hjørring kommunes dagtilbud. Det omfatter formål,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup

Generel pædagogisk læreplan. Slangerup Generel pædagogisk læreplan Slangerup Indholdsfortegnelse Indhold Personlige kompetencer... 3 Sociale kompetencer... 3 Sproglige kompetencer.... 4 Krop og bevægelse... 4 Kultur og kulturelle udtryksformer....

Læs mere

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution

De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution De 6 pædagogiske lærerplanstemaer for Herslev Flexinstitution 2011-2012 De 6 pædagogiske lærerplanstemaer I vores fælles hverdag på Herslev central Skole, i Flexinstitutionen, og SFO en som helhed, har

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke

Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Afrapportering af lærerplaner i Birkebo og A lykke Vi har i Dagtilbud Sydvest valgt, at lave en fælles afrapportering af punkterne 1-5 + 8. I Birkebo og Ålykke har de 2 børnehuse fælles pædagogisk leder

Læs mere

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen.

Kompetencemålene beskriver hvilke kompetencer børnene skal tilegne sig i deres tid i dagtilbuddene inden de skal begynde i skolen. Fælles kommunale læreplansmål For at leve op til dagtilbudslovens krav og som støtte til det pædagogiske personales daglige arbejde sammen med børnene i Ruderdal kommune er udarbejdet kompetencemål indenfor

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Indledning Pædagogiske overvejelser:

Indledning Pædagogiske overvejelser: Børnegårdens læreplan 2016 Indledning Børnegården har valgt at aldersopdele børnegruppen. Således at vi har et hus med vuggestue, et hus med mellemgruppe børn 3- ca. 4,5 år, samt et hus for de ældste børn

Læs mere

Læreplan for Privatskolens børnehave

Læreplan for Privatskolens børnehave Læreplan for Privatskolens børnehave Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner

Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Læreplan under kontinuerlig udarbejdelse Pædagogiske læreplaner Børnehaven Fyrtårnet Vigøvej 2, Skærbæk 7000 Fredericia Tlf. 72 10 51 80 www.boernehavenfyrtaarnet.fredericiakommune.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på:

Vi arbejder på, at give børnene tydelighed omkring hvilke læringsmiljøer, der er tilgængelige. Vi lægger vægt på: Bilag 1. Pædagogisk Handleplan De Tre Huse: Dagligdagen overordnede principper: Institutionen består af 3 huse på 2 matrikler. Højager vuggestue og Fredskovhellet vuggestue og Fredskovhellet børnehave.

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Børnehaven

Pædagogisk læreplan. Børnehaven Pædagogisk læreplan Børnehaven 0 LÆREPLAN LYKKEBO I Lykkebo har vi altid fokus på dette som en væsentlig del af kerneopgaven: Vi skal være til stede ved børnene og bruge vores tid der Den pædagogiske læreplan

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL

FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FÆLLES KOMMUNALE LÆREPLANSMÅL FOR BØRNEOMRÅDET Udgivet oktober 2014 De fælles kommunale læreplansmål 1 I Rudersdal har vi valgt at have fælles kommunale læreplansmål for det pædagogiske arbejde. De fælles

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret

Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Læreplan og læringsmiljøer i Dagtilbud Skanderborg Midt Trekløveret Hvad er Læring? I Trekløveret forstår vi begrebet læring som en udviklingsproces, der foregår i alle livets sammenhænge. Læring er tilegnelse

Læs mere

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07

Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 Mål for Gentofte Kommunes fritidsordninger 2005-2007 Mål for GFO i Gentofte Kommune 2005-07 August 2005 Gentofte Kommune Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Publikationen kan hentes på Gentofte Kommunes

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne

Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Læreplaner Dagtilbud Ø-gaderne Barnets alsidige personlige udvikling Barnets sociale kompetencer Barnets sproglige udvikling Naturen og naturfænomener Krop og bevægelse Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Skibbyssen Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017

BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 Pædagogiske læreplaner : BORNHOLMS FRIE IDRÆTSSKOLES BØRNEHAVE 2017 1. Barnets personlige kompetencer 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Den pædagogiske læreplan Trivsel Udvikling Ansvar Tillid Gode oplevelser Sociale relationer Engagement Rummelige voksne Sund kost Venner Godt vejr Omsorg Plads til alle Leg Anerkendelse Naturoplevelser

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi

GEFIONSGÅRDEN. Læreplanstema: Fri for mobberi GEFIONSGÅRDEN SØNDERBROGADE 74 8700 HORSENS TLF.: 76 25 48 48 FAX: 75 61 39 13 TLF.: KLUB 76 25 48 33 E-MAIL: INFO@GEFIONSGAARDEN.DK Horsens, den 2. september 2011 Pædagogisk læreplan for Spirerne 2009

Læs mere

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen

Pædagogisk læreplan. O 2 år. Afdeling: DII Stationsvangen Pædagogisk læreplan O 2 år Afdeling: DII Stationsvangen Sociale kompetencer 0 2 år Det er i samspillet med andre barnets sociale kompetencer øves og udvikles. Barnets sociale ansvar og kompetencer udvikles

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Børnehuset Himmelblå s læreplan

Børnehuset Himmelblå s læreplan Børnehuset Himmelblå s læreplan Læreplanen er udarbejdet med baggrund i dagtilbudsloven og Børnehuset Himmelblå s driftsoverenskomst med Herning kommune. En del af lovens formål er at skabe tilbud til

Læs mere

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde'

Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' Rapport for børnehuset 'Holbøllsminde' MEDARBEJDERNES SELVVURDERING MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Børnehuset Holbøllsminde Antal besvarelser: 6 Denne tabel viser, hvordan de ansatte har vurderet den pædagogiske

Læs mere

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen.

Læreplan for dagplejen. Pædagogisk målsætning for dagplejen. Dagplejens læringssyn. Børnemiljø i dagplejen. 1 Læreplan for dagplejen. Forvaltningen på dagtilbudsområdet har udarbejdet en fælles ramme for arbejdet med læreplaner, som dagplejen også er forpligtet til at arbejde ud fra. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden

Institution: Vesterlunden. Institutionen består af følgende børnehuse: Kernehuset Kildebækken Nordenvinden Nordlyset Ryttergården Skovlinden Institution: Institutionen består af følgende børnehuse: Skovlinden MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Side 1 af 10 MEDARBEJDERNES SELVVURDERING Institutionen Antal besvarelser: 69 Denne tabel viser, hvordan

Læs mere

Værdigrundlag og pædagogiske principper

Værdigrundlag og pædagogiske principper Værdigrundlag og pædagogiske principper Børnehuset Langs Banens værdigrundlag tager afsæt i Lyngby-Taarbæk kommunes Sammenhængende Børne- og Ungepolitik, LTK s Inklusionsstrategi samt i LTK s Læringsgrundlag,

Læs mere

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer

Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Sociale kompetencer Gimsing dagtilbud 2013 Pædagogiske læreplaner Social kompetence udvikles i fællesskaber og gennem relationer til, f.eks. i venskaber, grupper og kultur. I samspillet mellem relationer og social kompetence

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Rapport for Herlev kommune

Rapport for Herlev kommune Rapport for Herlev kommune FORÆLDRENES BESVARELSER Herlev kommune Svar Antal besvarelser: 241 Denne tabel viser, hvordan forældrene har vurderet den pædagogiske praksis. Forældrene har anvendt følgende

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan

Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Børnehuset Bakketoppens Pædagogiske Læreplan Vi arbejder efter dagtilbudsloven, hvor der i Afsnit II, Dagtilbud til børn indtil skolestart, Kapitel 2, 7, bl.a. står følgende: børn i dagtilbud skal have

Læs mere

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag

Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse Kommunalt formål Fritidspædagogikken og læring i SFO Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 0 Indhold Formål med Mål- og indholdsbeskrivelse 2 Kommunalt formål 3 Fritidspædagogikken og læring i SFO 4 Ikast Vestre Skoles værdigrundlag 5 Mål A: Børnenes personlighedsudvikling 6 Fire delmål Mål

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag

Sammenhæng. Mål 1. At barnet kan etablere og fastholde venskaber. Tiltag Sociale kompetencer Barnets sociale kompetencer udvikles, når barnet oplever sig selv som betydningsfuldt for fællesskabet, kan samarbejde og indgå i fællesskaber. Oplevelse af tryghed og tillid i relation

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Mål for Den pædagogiske Læreplan Børnehuset Næringen

Mål for Den pædagogiske Læreplan Børnehuset Næringen Mål for Den pædagogiske Læreplan Børnehuset Næringen 2014-15 Læreplaner Vejlby dagtilbud 2014/2015 Baggrund Dagtilbudsloven stiller lovmæssige krav om udarbejdelse af læreplaner for dagtilbud. Pædagogisk

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013

Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Dagtilbudsområdet Tilsyn 2013 Børnehuset Petra Deltagere: Pædagoger Anne Thomsen, Marianne Secher, leder Marianne Krogh, dagtilbudschef Jørn Godsk, konsulent Lene Bering Sprogpakken Beskriv hvorledes I

Læs mere

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe.

Georgs Æske er en integreret institution med en vuggestuegruppe en børnehavegruppe og en specialgruppe. Læreplan 2006 Indeks Grundlaget for det pædagogiske arbejde i Georgs Æske Vores syn på læring Vores målsætning og værdigrundlag Hvordan arbejder vi Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Evaluering af Firkløverens læreplaner

Evaluering af Firkløverens læreplaner af Firkløverens læreplaner Februar 2012 1 Barnets alsidige og personlige udvikling hviler i sig selv og får rum til deres forskelligheder føler sig afholdt og værdsat, og oplever sig som en del af fællesskabet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd

Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Pædagogiske læreplaner for vuggestueafdelingen i Børnehuset Syd Læreplanerne for de 0-3 årige lægger sig tæt op af eller er identiske med dem, der udarbejdet for de 3-6 årige. Det er især målene, der er

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for

Ejby Private Børnehave. Pædagogisk læreplan. for Pædagogisk læreplan for 1 Indhold 1. Idégrundlag 2. Læring og pædagogik 3. De 6 temaer: Sproglig udvikling Sociale kompetencer Personlig udvikling Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer Krop

Læs mere

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger

Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger Børnehuset Måløv By Inklusionsprincipper og handlinger 1. Inklusion er et fælles ansvar fra politik til lokal handleplan Inklusionsarbejdet tager afsæt i den fælles strategi der er politisk vedtaget som

Læs mere