26. januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "26. januar 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108344 Sted: Mødelokale 1"

Transkript

1 REFERAT Mødedato: Fredag 23. januar 2015, kl januar A /2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne: Bestyrelsesmøde Oversigt over dagsordenens punkter Beslutningssager: 1. Godkendelse af dagsorden (B) 2. Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) 3. Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) 4. Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) 5. Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) 6. Konvertering af lån (B) 7. Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Efterretningssager: Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) Evt. Dagsorden Pkt. nr. : 1 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af dagsorden (B) Til godkendelse. Godkendt.

2 Pkt. nr. : 2 J.nr. : A /2013 Sagsnr. : 6628 Godkendelse af protokoludskrift fra sidste møde (B) Til godkendelse. Godkendt. Pkt. nr. : 3 J.nr. : G /2012 Sagsnr. : 6534 Deltagelse i DAF s årsmøde maj 2015 (B) Der afholdes årsmøde i Dansk Affalds Forening i tidsrummet maj. AffaldPlus er i år værtsselskab og årsmødet afholdes i Korsør. Traditionen tro, er det AffaldPlus repræsentanter i DAF, som deltager i årsmødet, hvilket p.t. er Niels O. Pedersen, Jørn Elo Hansen, Thor Temte og Jørgen Egede Johannessen. Efter aftale med formanden åbnes der imidlertid mulighed for at flere medlemmer af bestyrelsen kan deltage, hvis det ønskes. Det afgøres hvem der deltager i DAF s årsmøde../. Bilag: Invitation til årsmødet. Repræsentanterne deltager og andre interesserede kan tilmelde sig. Pkt. nr. : 4 J.nr. : P /2014 Sagsnr. : 6677 Plan Godkendelse af prioriterede strategiske mål (B) Bestyrelsen godkendte den 20. juni 2014 Strategi I Strategi 2024 er opstillet 27 strategiske mål indenfor 5 hovedspor: 1. Håndtering af ressourcer og affald 2. Indsamling af affald 3. Energi 4. Lokalsamfundet og kunderne 5. Økonomi og organisering 2

3 Ud fra en vurdering af, hvad der p.t. er vigtigst for AffaldPlus at arbejde med indenfor den gældende ressourceramme, foreslår administrationen, at Plan primært skal sikre, at følgende prioriterede strategiske mål (numrene er fra nummereringen i Strategi 2024) bliver realiseret i planperioden: Strategi 2024 Strategisk mål 1.3 AffaldPlus sikrer, at der er behandlingsmuligheder og afsætning for alle affaldstyper og materialer på egne anlæg eller hos samarbejdspartnere (offentlige eller private). 1.5 AffaldPlus fremmer direkte genbrug. 2.1 AffaldPlus vil sammen med ejerkommunerne etablere et fælles koncept for indsamling og håndtering af affald og ressourcer samt samle driftsopgaverne på affaldsområdet hos AffaldPlus for at medvirke til, at de kommunale affaldsplaner realiseres og ressourcestrategiens mål nås. 3.1 AffaldPlus arbejder for udfasning af fossile brændsler. 3.4 AffaldPlus er energiproducent og anvender også andre energikilder end affald. 4.1 AffaldPlus er en aktiv og respekteret del af lokalsamfundet. 4.4 AffaldPlus opbygger og opretholder en høj faglig ekspertise om affald og ressourcer samt håndteringen og nyttiggørelsen heraf. 5.5 AffaldPlus opleves som en god og udviklende arbejdsplads, der rekrutterer og fastholder de medarbejdere, der har de bedste kompetencer. Administrationen har udarbejdet notatet, AffaldPlus Plan I notatet er opstillet en oversigt over projekter og aktiviteter indenfor de foreslåede 8 prioriterede strategiske mål. Oversigten vil løbende blive evalueret og enkelte aktiviteter/projekter måske udgå og nye blive igangsat. Det er tidligere aftalt, at bestyrelsen hvert år foretager en opfølgning på den i valgperioden vedtagne strategi. Opfølgningen sker bl.a. ved at planen opdateres hvert år, og hvis nødvendigt en opdatering eller justering af strategien. Bestyrelsen tiltræder, at de strategiske mål 1.3, 1.5, 2.1, 3.1, 3.4, 4.1, 4.4 og 5.5 prioriteres i perioden Notatet AffaldPlus Plan godkendes som grundlag for det videre arbejde med at nå de prioriterede strategiske mål../. Bilag: Notat dateret 13. januar 2015, AffaldPlus Plan Godkendt som indstillet med følgende tilføjelser Pkt. 4.7 fra Strategi 2024 prioriteres i plan Pkt tilføjes AffaldPlus medvirker til 3

4 Pkt. nr. : 5 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4484 Ny aktionæroverenskomst med AFATEK (B) AFATEK oparbejder og afsætter slagger for de 5 ejerselskaber, Affald- Plus, Kara/Noveren, Vestforbrænding, Nordforbrænding og Refa. Bestyrelsen for AFATEK som udgøres af ejerselskabernes direktører ønsker at optage ARC i ejerkredsen, med henblik på en yderligere styrkelse af selskabet. I forbindelse med optagelsen af ARC, er det aftalt, at der foretages en udligning af de nuværende aktieandele, idet det ønskes, at ejerskabet fremover fordeler sig således, at alle selskabers ejerandele bliver lige store. For nuværende er AffaldPlus største aktionær, med 29,49 % af aktierne, efterfuldt af Vestforbrænding som har 29,45 %. Da de fem ejerselskaber fremover, hver skal besidde 20 % af aktierne, vil der ske følgende aktieoverdragelse: I/S Affaldplus overdrager til I/S REFA nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. I/S Affaldplus overdrager til Kara / Noveren I/S nominelt kr. aktier, til en værdi af kr. ARC vil ved optagelse indskyde et beløb svarende til de øvrige selskabers indskud, hvorved ejerandelen for hvert selskab bliver 1/6. Det indstilles, jf. ovenstående, at direktøren bemyndiges til at: Indgå aktieoverdragelsesaftale vedr. AFATEK Indgå aftale om optagelse af ARC i ejerkredsen../. Bilag: Aktieoverdragelsesaftale. Godkendt som indstillet. Pkt. nr. : 6 J.nr. : Ø /2015 Sagsnr. : 6711 Konvertering af lån (B) I marts 2002 optog tidligere KAVO et lån i KommuneKredit på 26,7 mio. kr. Lånet blev omlagt i september 2005 til et 3 % obligationslån. Det omlagte lån har udløb i juni

5 Det er muligt at indfri lånet til kurs 100. Ved optagelse af et nyt lån med identisk løbetid har KommuneKredit oplyst en indikativ fast rente på 0,83 %, hvilket vil medføre en samlet rentebesparelse i lånets resterende løbetid på ca. 1 mio. kr. Administrationen indstiller, at det nuværende obligationslån bliver indfriet og samtidig optages et nyt fastforrentet lån på samme beløb og med samme løbetid. Godkendt som indstillet. Pkt. nr. : 7 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4403 Flytning af bestyrelsesmøde i maj/juni på grund af bestyrelsens tur til USA (B) Bestyrelsen har planlagt møde 29. maj og 19. juni. Da der er planlagt studietur for bestyrelsen i perioden imellem disse to møder, foreslås det, at møderne aflyses, og at der i stedet afholdes bestyrelsesmøde i forbindelse med studieturen i starten af juni. De planlagte møder 29. maj og 19. juni aflyses og der afholdes i stedet bestyrelsesmøde i forbindelse med den planlagte studietur. Godkendt som indstillet. EFTERRETNINGSSAGER Pkt. nr. : 8 J.nr. : S /2013 Sagsnr. : 6591 Varmeregnskab 2013 SK Forsyning (E) Der har gentagne gange været forsøgt at opnå enighed om de sidste elementer i varmeregnskabet for 2013, men desværre uden held. SK Forsyning har i konsekvens heraf besluttet blot at modregne økonomien i udeståenderne i betalingen for varmen. 5

6 Som følge heraf er det desværre derfor nødvendigt at påbegynde voldgiftssag om uenighederne. De uafklarede punkter vedrører dels mulighed for indregning af NOXafgiften afgiften andrager totalt for 2013 t.kr Afgiften er foreslået indregnet som fællesomkostning med efterfølgende fordeling med 60 % til varmesiden, et princip der i øvrigt var enighed om for SK Forsyning mener, at der er tale om en særomkostning for affaldssiden, medens vi i henhold til anbefaling fra vores advokat nu vil søge indregning af omkostningen som en særomkostning for varmesiden. Der er næppe tvivl om, at afgiften kan indregnes i henhold til varmeforsyningsloven, men SK Forsyning mener ikke, at varmeaftalen giver mulighed herfor. Udover NOX-afgiften er der uenighed om indregning af affaldsvarmeafgift for bortkølet energi, en omkostning der for 2013 andrager t.kr Vores juridiske rådgivning mener, at afgiften kan indregnes som en nødvendig fællesomkostning, hvorfor dette søges afklaret via voldgiftssagen. Hvorvidt SK Forsyning vil inddrage andre elementer vides endnu ikke. Til efterretning. Pkt. nr. : 9 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6687 Bestyrelsens studietur 2015 Foreløbigt program (E) Afrejse forventes at ske søndag den 31. maj 2015 og hjemkomst igen lørdag den 6. juni eller søndag den 7. juni (afhængig af billetmulighederne). På bestyrelsesmødet orienteres om det foreløbige program. Til orientering. 6

7 Pkt. nr. : 10 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6695 Etablering af forbehandlingsanlæg for kildesorteret organisk dagrenovation (KOD) Status (E) Bestyrelsen godkendte den 24. oktober 2014 at: AffaldPlus igangsætter arbejdet med at etablere et forbehandlingsanlæg til kildesorteret organisk affald med henblik på at etablere og idriftsætte anlægget hurtigst muligt Anlægsinvesteringen og finansieringen heraf indarbejdes i forslag til rev. budget 2015, som behandles på bestyrelsens decembermøde Der gennemføres en tilbudsindhentning hos potentielle leverandører af forbehandlingsteknologier om etablering af forbehandlingsanlægget inkl. de nødvendige bygninger Tilbuddene forelægges for bestyrelsen inden endelig beslutning om anlæggets etablering. På bestyrelsens decembermøde blev revideret budget 2015 godkendt. I budgettet er indarbejdet en anlægsinvestering på i alt 30 mio. kr. fordelt med 25 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. i Administrationen har indbudt 3 rådgivere, COWI, Grontmij og Rambøll, til at give tilbud på udførelse af rådgivningsopgaven for AffaldPlus inklusive gennemførelse af udbud, kontraktforhandlinger samt efterprøvning af, at leverancen opfylder de stillede krav og leverandørens garantier. De 3 rådgivere afgiver tilbud den 21. januar og administrationen vil derfor på bestyrelsesmødet kunne oplyse, hvilken rådgiver der vil blive knyttet til opgaven. Som tidligere oplyst, vil etablering af forbehandlingsanlægget blive udbudt i en totalentreprise på funktionskrav, idet der kan være mindre leverancer, der enten skal leveres som bygherreleverancer eller som særlige fagentrepriser. Tidsplanen forventes at være, at tilbudsgivning og kontraktforhandlinger er afsluttet og tilbud godkendt af bestyrelsen inden 1. september Anlægget forventes at blive sat i drift i løbet af 1. kvartal Bestyrelsen vil blive inddraget omkring den endelige beslutning om anlæggets etablering (godkendelse af tilbud fra den vindende tilbudsgiver), men også tidligere, idet rammerne for anlægget skal fastlægges, før udbuddet kan gennemføres. Det drejer sig bl.a. om placering af anlægget samt anlæggets kapacitet (evt. behandling af KOD fra andre selskaber). Til efterretning. 7

8 Pkt. nr. : 11 J.nr. : A /2014 Sagsnr. : 6682 Orientering om renteudviklingen på indgåede lån med tilhørende swap-aftaler (E) Med udgangen af 2013 var samtlige swaps indgået med fast rente, og den samlede gennemsnitlige rente var på daværende tidspunkt 4,33 %. 2. juli 2014 bliver 2 swaps omlagt til variabel rente, og i den forbindelse blev den gennemsnitlige rente reduceret til 3,93 %. Vores finansielle politik kræver minimum 50 % fastforrentet, og efter omlægningen er andel fastforrentet inklusiv caps på 62 %. Sideløbende med omlægningen blev der optaget nyt lån til røggaskondensering med en fastrente på 1,52 %, hvorefter den samlede gennemsnitlige rente for hele arrangementet blev på 3,78 %. På tidspunktet for budgetlægning af det reviderede budget 2015 blev anvendt denne gennemsnitlige rente på 3,78 %, tillagt forventet rentestigning for året på 0,22 % eller totalt 4 %. Efter omlægningen har der været en faldende rente, hvorfor den gennemsnitlige rente pr. 31/ andrager 3,72 %. Uden det nye lån til røggaskondenseringen vil den gennemsnitlige rente blive 3,94 %. Til efterretning. Pkt. nr. : 12 J.nr. : G /2014 Sagsnr. : 6663 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter (E) I forlængelse af Bestyrelsens godkendelse af udviklingsplanen på junimødet 2014 følger hermed en status. Overordnet er der sket en fordobling af omsætningen og mængden af solgte varer fra 2013 til 2014 ved genbrugssalg fra PlusButikken Næstved og PlusMarkedet Vordingborg. I PlusButikken Næstved foretages lettere reparation af udvalgte varer indtil videre i beskedent omfang, mens håndtering og afsætning af tøj er i fremdrift. 8

9 Der er påbegyndt drøftelser med de 6 ejerkommuners jobcentre om indgåelse af en fælles virksomhedsaftale, som optimerer og effektiviserer samarbejdet. Senest primo januar var AffaldPlus vært for et dialogmøde med deltagelse af alle jobcentrene. Der har ligeledes været samarbejder med uddannelsesinstitutioner, hvor varer i mindre omfang er blevet værdiforøget ved reparation. Der har været enkelte humanitære organisationer, som i december er kommet med et par udfald mod PlusButikkerne. AffaldPlus vurderer, at kritikken har været uholdbar. Der er en lang række argumenter som godtgør, at AffaldPlus både redder ressourcer, sikrer økonomien og skaber grøn beskæftigelse. Der er redegjort nærmere for status i bilag til sagen herunder uddybning af argumentationen for at fortsætte Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Til efterretning../. Bilag: Notat dateret 14. januar 2015 Status for Udviklingsplan for PlusButikker og associerede aktiviteter. Pkt. nr. : 13 J.nr. : G01/ Sagsnr. : 4400 Evt. Mødet hævet kl Sign.: Jørgen Egede Johannessen, Kurt Munck, Thor Temte, Elmer Jacobsen, Benny Christensen, Klaus Hansen, Villum Christensen, Niels O. Pedersen, Ivan Hansen, Per Hovmand, Poul A. Larsen og Jørn Elo Hansen. 9

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1

16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 DAGSORDEN Mødedato: Fredag 24. april 2015, kl. 10.00 16. april 2015 00.01.00A10-0001/2013 Sagsnr.: 6628 Brevid: 108787 Sted: Mødelokale 1 JKU/tof Indkaldte: AffaldPlus bestyrelsesmedlemmer Afbud: Emne:

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10.

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR. 27. marts 2014 kl. 08.00 10. Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 19. marts 2014 J.nr.: 200202/68454 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09. 22. april 2015 1889 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 22. april 2015, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Mødet

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Dato: 25. august 2015 Tidspunkt: 8.30 12.00 Højstrupgård, Ejler Jensens Vej 1, 3000 Helsingør Referat fra bestyrelsesmøde den 25. august 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 18. marts 2013 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Låneoptagelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00-12.00 Mødested: Hedensted Rådhus Mødelokale 5 Deltagere:, Jørn Juhl Nielsen, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten Sørensen,

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010. Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat fra møde i Økonomiudvalget tirsdag den 09. februar 2010 Mødet startede kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...3 2. ØU - Orientering...4 3. ØU - Temadrøftelse

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen

Medlemmer Anne Jeremiassen. Simon Pihl Sørensen. Søren P. Rasmussen. Morten Normann Jørgensen Økonomiudvalget Protokol 27-02-2014 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Anne Jeremiassen Dorthe la Cour Jan Kaspersen Mette Hoff Simon Pihl Sørensen Sofia Osmani Søren P. Rasmussen Henrik Brade Johansen

Læs mere

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg

Åben dagsorden. til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Åben dagsorden til mødet i Repræsentantskabet for Midttrafik 6. november 2009 kl. 09:30 Midttrafik, Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Valg af dirigent 1 2 Økonomiopfølgning

Læs mere

Åbent Referat. til. Byrådet

Åbent Referat. til. Byrådet Åbent Referat til Byrådet Mødedato: Tirsdag den 2. december 2014 Mødetidspunkt: 18:00-20:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, BCV (stor del) Erik Buhl Nielsen, Kjeld Anker Espersen,

Læs mere

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10

ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. november 2009. Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: 16:10 ÅBENT REFERAT ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. november 2009 Mødested: Byrådssal, Gl. Rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 16:10 Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen,

Læs mere

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde

PROTOKOL. fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN. onsdag d. 27. april 2011 kl. 9.30. Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde PROTOKOL fra bestyrelsesmøde i KARA/NOVEREN onsdag d. 27. april 2011 kl. 9.30 Administrationsbygningen, Håndværkervej 70, 4000 Roskilde 1. Formanden orienterer 2. Byggeudvalget orienterer 3. Administrationen

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 18-06-2008. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:00 Fraværende: REFERAT Mette Busk. Anny Winther deltog ikke i behandlingen af pkt. 26-35 og pkt. 37-44. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 2. november 2011 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Medlemmer: Afbud: Fraværende:

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 3. april 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Ena Nørgaard Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 13/7403 1. status mål

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. september 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering - September...2 3. ET

Læs mere

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt...

Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen. 1. Godkendelse af dagsordenen...2. 2. 08/34858 2. behandling af ændring af Assens Kommunes styrelsesvedtægt... Referat Byrådet Tid Onsdag den 25. juni 2014 Sted Afbud Byrådssalen Leif Rothe Rasmussen, Arno Termansen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2 2. 08/34858 2. behandling af ændring

Læs mere

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt.

Mødereferat den 28.09.2011 nr. 4-2011/12 konstitueringsmøde blev godkendt. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 5-2011/12 Tid: Tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 19 00-21 00 Sted: Central Åderupvej Tilstede: Lindy Nymark Christensen, Kristoffer Petersen, Lars Fischer, Søren Hartmann,

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge

Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Organisationsbestyrelsesmøde den 26. november 2013, kl. 10.00 i Mølleengen, 4040 Jyllinge Til stede: Leif Tingvad, Ejvind Poulsen, Grete Andersen, Hans Chr. Thigaard og Lisbet Berthelin Afbud fra: Fra

Læs mere

Komiteen for Solbakken

Komiteen for Solbakken Komiteen for Solbakken Referat Dato 11. december 2013 Mødetidspunkt 9:00 Sluttidspunkt 13:00 Sted Medlemmer Fraværende Kornerups Rådhus, Algade 97, Vordingborg Niels Fog (formand), Kaj Aagaard, Anne Middelboe

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 21 TORSDAG DEN 21. AUGUST 2008, KL. 19.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 21. august 2008 Side: 2 Fraværende: Eva Laut

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Mødedato: Mandag den 08. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 20:20 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. august 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere