Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Allerød Kommune. Skolevejsundersøgelse Generel analyse NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD"

Transkript

1 Allerød Kommune NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund Sammenfatning Analyse Usikkerhed Elevbesvarelser Transportmiddelvalg Transportmiddelvalg til og fra skole Transportmiddelvalg og alder Foretrukne transportmiddel Årsager til kørsel i bil Skolepatrulje Cykelhjelm Tryghed Tryghed og klassetrin Tryghed og transportmiddelvalg Tryghed og skole Afsætningspladser Utrygge steder Udpegning af kryds og strækninger Udpegninger og forslag til tiltag Øvrige tiltag Målsætning for skoleveje Baggrund Allerød Kommune har i 2015 fået udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes valg af transportmiddel samt kortlægge, hvor elever og forældre oplever utryghed i trafikken. Der kan være potentiale for at få flere elever til at gå eller cykle til skole ved at forbedre skolevejene. Dette dokument indeholder hovedresultaterne af undersøgelsen. Der er udarbejdet et særskilte notater for hver folkeskole. Skolevejsundersøgelsen er gennemført blandt alle elever i kommunens 6 folkeskoler. Undersøgelsen er foretaget fra uge i 2015 svarende til 3 uger. Der er sendt invitationer til undersøgelsen ud via Skoleintra. Undersøgelsen blev afholdt internetbaseret, hvor elever i klasse og deres forældre havde mulighed for at svare på spørgsmål vedrørende trafikale forhold og udpege utrygge steder. Det er valgt at lade forældrene til eleverne i klasse svare på vegne af eleverne. Ud over disse besvarelser har forældre til elever i 0 til 9 klasse også fået mulighed for at svare på et spørgeskema med en række mere specifikke spørgsmål såsom hvordan cykelparkeringen og afsætningspladsen fungerer på skolen Side 2

3 2 Sammenfatning I alt har elever besvaret spørgeskemaet, hvilket svarer til 36% af eleverne i Allerød Kommune. Dette vurderes til at være tilfredsstillende, og kan blandt andet sammenlignes med svarprocenter på skolevejsanalyser fra nedenstående kommuner: Frederiksberg: 24% Gentofte: 26% Egedal: 25% Forældrene til eleverne i klasse har haft mulighed for at svare på et andet spørgeskema, hvor der er modtaget 806 besvarelser. Hovedresultater: Trafikuheld: Politiet har kun registreret ganske få skolevejsuheld i Allerød Kommune. Der er ikke steder på vejeller stinettet med ophobning af trafikuheld (sorte pletter). Transportmiddelvalg: Der er generelt mange elever som cykler i Allerød Kommune, hvor 68% havde cyklet i skole den dag de svarede på undersøgelsen. Analysen viser dog at der er flere elever som ønsker at cykle, end dem som svarede at de cyklede på svardagen. Der er hermed et potentiale for at få flere til at cykle, hvis der rettes op på de forhold som forhindrer dem i at cykle. Fx angiver 33% af de elever som er blevet kørt i bil i skole, at de ikke må gå eller cykle eller at det er for farligt. Tryghed: Analysen viser at 79% af eleverne i kommunen føler sig enten trygge eller meget trygge på deres skolevej. Trygheden varierer fra skole til skole, og de forskellige klassetrin imellem. Lynge Skole skiller sig ud ved at have en væsentlig større utryghed end de andre skoler. Tiltag: Elever og forældre har haft mulighed for at udpege utrygge steder i kommunen. Nedenfor er vist de steder der oftest udpeges som utrygge, og hvilke overordnede tiltag som kan benyttes. - Krydsningspunkter af større veje o Hastighedsdæmpning o Signalregulering o Følgeordninger - Rundkørsler o Optimering af rundkørselsudformning o Hvor nødvendigt bør det undersøges om der bør være signalkryds - Strækninger o Etablering af cykelstier o Hastighedsdæmpning - Adfærd i trafikken foran skolerne o Trafikpolitik o Kampagner Side 3

4 3 Analyse 3.1 Usikkerhed Det skal bemærkes, at variationen mellem antal besvarelser mellem de enkelte skoler og mellem de en enkelte klassetrin kan medføre en usikkerhed ved generalisering af undersøgelsesresultaterne. Således vil en eventuel overrepræsentation af besvarelser fra skoler, der ligger i områder med gode vejforhold for gående og cyklende alt andet lige medføre, at den samlede andel af elever, der går eller cykler til skole, overvurderes. Omvendt vil en højere andel af besvarelser i de mindre klassetrin medføre, at den samlede andel af elever, der går eller cykler til skole, undervurderes, da flere elever i de mindre klasser bliver kørt til skole end i de større klasser. Denne rapports resultater er et udtryk for tendenser i Allerød Kommune. I rapporterne for de enkelte skoler, ses lokale tendenser for de enkelte skoler. 3.2 Elevbesvarelser Nedenfor er vist antallet af elevbesvarelser på fordelt ud på de enkelte skoler Blovstrød Skole Engholmskolen Lillerød Skole Lynge Skole Ravnsholtskolen Skovvangsskolen Antal Besvarelser Antal elever Figur 1. Antal elevbesvarelser sammenholdt med antal elever. Spm. Hvilken skole går du på? (1.305 besvarelser). Antallet af besvarelser varierer meget fra skole til skole. Lillerød Skole har opnået den højeste svarprocent på 51 %. Modsat har Lynge Skole kun opnået en svarprocent på 18 %. Side 4

5 I figur 2 er vist antal besvarelser og antal elever opdelt på de enkelte klassetrin. Det ses, at antallet af besvarelser er forholdsvis jævnt fordelt på klassetrinene Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Besvarelser Elever Figur 2. Antal besvarelser fordelt på klassetrin sammenholdt med antal elever i de pågældende klassetrin. Spm. Hvilken klasse går du i? (1.305 besvarelser). 3.3 Transportmiddelvalg Transportmiddelvalg til og fra skole Elevernes transportform til og fra skole er vist på figur 3. Den hyppigst anvendte transportform til og fra skole er cykel. Andelen af skoleelever, der cykler til skole, er 68 %, mens andelen, der cykler videre fra skole er nogenlunde det samme. Det er primært dem, som cykler til skole, der også cykler videre fra skole. Bilen er den næstmest udbredte transportform. I alt bliver 18 % kørt til skole, mens 15 % bliver hentet fra skole igen. 73 % af dem, som bliver kørt til skole, bliver hentet igen i bil, mens 17 % går eller cykler videre fra skole. Årsagen til, at en større andel af skoleelever bliver kørt til skole end fra skole kan skyldes flere faktorer. Dels er der en del elever som skal videre til venner eller fritidsaktiviteter efter skole, dels Side 5

6 kan den øgede trafik ved skolerne om morgenen medføre, at forældre ikke tør lade deres børn gå eller cykle til skole på dette tidspunkt. Til skole 1% 3% 1 18% 68% Fra skole 1% 3% 15% 12% 69% Jeg bliver kørt i bil eller taxa Jeg cykler Jeg går Jeg kører i bus eller tog Jeg kører på knallert Andet Figur 3. Transportform til skole og transportform fra skole. Spm. Hvordan kom du til skole i dag? (venstre 1257 besvarelser) og spm. Hvordan kommer du fra skole i dag? (højre besvarelser) Transportmiddelvalg og alder Generelt viser undersøgelsen, at der er stor sammenhæng mellem transportmiddelvalget og elevens alder. Af figur 4 ses det, at andelen af elever, der bliver kørt til skole, falder efterhånden som eleverne bliver ældre Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Jeg blev kørt i bil eller taxa Jeg cyklede Jeg gik Jeg kørte med bus eller tog Jeg kørte på knallert Andet Figur 4. Sammenhæng mellem transportmiddel til skole og elevens alder. Spm. Hvordan kom du til skole i dag? og spm. Hvilket klassetrin går du på? (1.257 besvarelser). For klasse er det primære transportmiddel bilen. Således er det omkring halvdelen af eleverne i klasse, der bliver kørt til skole. Fra 2. klasse og opefter er cyklen det Side 6

7 transportmiddel, som hyppigst bliver benyttet til skole. Andelen, der benytter de øvrige transportmidler, er stort set uafhængig af alderen. Undersøgelsen viser endvidere, at der er stor sammenhæng mellem transportmiddelvalget, og hvorvidt eleven må færdes alene. Generelt øges andelen af elever, der cykler til skole, når eleverne må færdes alene. Figur 5 viser, hvorvidt en elev må færdes alene sammenholdt med elevens alder Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Aldrig Altid Nogle gange Figur 5. Hvorvidt en elev må færdes alene sammenholdt med elevens alder. Spm. Giver dine forældre dig lov til at gå eller cykle alene til skole? (1.289 besvarelser) og spm. Hvilket klassetrin går du på? (1.241 besvarelser). Figur 5 viser, at andelen af elever, der altid må færdes alene til skole, øges markant fra klasse. I 1. klasse må ca. 14 % altid færdes alene, mens næsten 59 % altid må færdes alene i trafikken i 3. klasse. I 4. klasse må 9 af eleverne altid færdes alene Foretrukne transportmiddel I undersøgelsen er eleverne blevet bedt om at angive, hvordan de helst vil komme til skole. I figur 6 ses det foretrukne transportmiddel sammenholdt med det nuværende transportmiddel Bil eller taxa Cykle Gang Knallert Bus eller tog Andet Hvordan kom du til skole i dag? Hvordan vil du helst komme hen til skolen? Figur 6. Nuværende transportmiddel til skole sammenholdt med det foretrukne transportmiddel til skole. Spm. Hvordan kom du til skole? (1.257 besvarelser) og spm. Hvordan vil du helst komme til skole? (1.230 besvarelser). Side 7

8 Af figur 6 fremgår det, at 9 % flere end i dag vil cykle til skole, mens 9 % færre vil blive kørt til skole, såfremt det foretrukne transportmiddel blev benyttet. Undersøgelsen viser, at 69% af dem, der i dag bliver kørt til skole, hellere vil cykle eller gå til skole. Det er primært de yngre elever, der hellere vil cykle eller gå til skole. Ovenstående indikerer, at der er et væsentligt potentiale for at få flere elever til at cykle til skole Årsager til kørsel i bil Undersøgelsen viser, at den primære årsag til, at eleverne bliver kørt til skole i bil, er, at forældrene kører lige forbi. Figur 7 viser fordelingen af de angivne årsager. 4% 5% 16% 18% 11% 29% 17% Må ikke gå eller cykle Der er for langt til at gå eller cykle Det er for farligt at gå eller cykle Mine forældre kører lige forbi Det er nemmest Det er koldt eller dårligt vejr i dag Ved ikke Jeg bliver aldrig kørt Andet Figur 7. Årsager til at elever bliver kørt til skole i bil. Spm. Hvad er årsagen til at du blev kørt? (325 besvarelser). Af figur 7 fremgår det, at der ikke er én entydig årsag til, at forældrene kører deres børn til skole i bil. Der er således behov for flere virkemidler, såfremt antallet af elever, der køres til skole i bil, skal reduceres. Figuren viser ligeledes at 33 % af eleverne angiver at de ikke må gå eller Det er for farligt at gå eller cykle. Dette viser at der er potentiale til at få flere elever til at gå eller cykle, ved at forbedre deres skolevej. 3.4 Skolepatrulje En skolepatruljeordning skal bidrage til, at skoleelever kommer sikkert og trygt til skole. Skolepatruljer står typisk ved de mest farlige veje, som eleverne skal krydse nær skolerne. Typisk er det ældre elever, der står i skolepatruljen og hjælper yngre elever med at krydse vejen. I undersøgelsen er eleverne og deres forældre blevet adspurgt om de benytter skolepatrulje på deres vej til skole. Undersøgelsen viser, at der bortset fra enkelte undtagelser kun forekom skolepatrulje på eleverne på Lillerød Skoles vej. Her benytter omkring 60 % af eleverne skolepatruljen på deres vej til skole, mens ca. 15 % ikke har nogen skolepatrulje på deres vej i Side 8

9 skole. Figur 8 viser hvor stor en andel af eleverne på Lillerød Skole, der benytter skolepatrulje, opdelt på elevernes alder Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Ingen skolepatrulje på min vej Ja Nej Figur 8. Brug af skolepatrulje sammenholdt med elevens alder. Spm. Bruger du skolepatruljen på vej til skole? og spm. Hvilket klassetrin går du på? (302 besvarelser). Det ses af figur 8, at andelen af elever, der benytter skolepatrulje, falder efter klasse. I figur 9 er angivet, hvad eleverne og deres forældre synes om skolepatruljen Det er spild af tid Det føles mere sikkert at færdes ved skolen, når der er en skolepatrulje Skolepatruljen er en hjælp for mig når jeg skal til skole Figur 9. Vurdering af skolepatruljerne. Spm. Hvad synes du om skolepatruljen? (vælg de udsagn som passer bedst) (181 besvarelser). Figur 9 viser, at holdningen til skolepatruljer er positiv, og at børnene føler sig sikre i trafikken med tilstedeværelsen af en skolepatrulje. Dette indikerer, at skolepatruljer har en positiv effekt på, om det er en tryg skolevej. Side 9

10 Generelt har skolepatruljer en positiv effekt på trafiksikkerheden. En undersøgelse bragt i Dansk Vejtidsskrift nr. 4 dokumenterer, at tilstedeværelse af skolepatruljer sænker bilernes hastighed og mindsker dermed risikoen for uheld. 3.5 Cykelhjelm Undersøgelsen viser, at 85 % af eleverne bruger cykelhjelm. Brug af cykelhjelm er højest blandt de yngste elever og falder gradvist, efterhånden som eleverne bliver ældre. I figur 10 fremgår udviklingen i brug af cykelhjelm Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Ja Nej Jeg cykler aldrig Figur 10. Brug af cyklehjelm fordelt på elevens alder. Spm. Bruger du cykelhjelm, når du cykler? og spm. Hvilket klassetrin går du på? (1.190 besvarelser). Det ses af figur 10, at brug af cykelhjelm falder i takt med, at eleverne bliver ældre. Dette er en tendens, der også gælder på landsbasis. Ifølge tællinger foretaget gennem en årrække af Rådet For Sikker Trafik tyder det på, at andelen, der benytter cykelhjelm, falder med alderen. I landsgennemsnit brugte 27 % cykelhjelm i bytrafik i I forbindelse med ovenstående skal det bemærkes, at andelen, der benytter cykelhjelm bestemt af Rådet For Sikker Trafik, er baseret på tællinger, mens andelen, der benytter cykelhjelm i Allerød Kommune, er bestemt ved deltagernes egne udsagn. Side 10

11 3.6 Tryghed Størstedelen af eleverne føler sig trygge på vej til skole i Allerød Kommune. 79 % af alle elever har i spørgeskemaet angivet, at de føler sig trygge eller meget trygge. Modsat har kun 8 % svaret, at de føler sig utrygge eller meget utrygge, se figur 11. 2% 6% 13% 36% Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg 43% Meget utryg Figur 11. Elevernes tryghed i trafikken. Spm. Er du tryg/utryg på din vej til skole? (1.199 besvarelser) Tryghed og klassetrin Undersøgelse viser, at trygheden er mindst i klasse og størst i klasse. I figur 12 er vist besvarelserne af, hvorvidt eleverne føler sig trygge på vej til og fra skole fordelt på klassetrin Klasse 1. Klasse 2. Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse 6. Klasse 7. Klasse 8. Klasse 9. Klasse Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg Meget utryg Figur 12. Elevernes tryghed i trafikken fordelt på klassetrin. Spm. Er du tryg eller utryg i trafikken på vej til din skole? og Hvilket klassetrin går du på? (1.199 besvarelser). Af figur 12 ses det, at elevernes tryghed stiger jævnt mellem 1. og 5. klasse. I den forbindelse skal det bemærkes, at i klasse er det forældrene, der har svaret på elevernes vegne. Side 11

12 3.6.2 Tryghed og transportmiddelvalg Undersøgelsen indikerer, at der er sammenhæng mellem elevens transportmiddelvalg og elevens tryghed, se figur Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg Meget utryg Jeg blev kørt i bil eller taxa Jeg cyklede Jeg gik Jeg kørte med bus eller tog Jeg kørte på knallert Figur 13. Transportmiddelvalg til skole sammenholdt med tryghed. Spm. Er du tryg eller utryg i trafikken på vej til din skole? og spm. Hvordan kom du til skole i dag? (1.167 besvarelser). Af figur 13 ses det, at der er en tendens til, at jo større utrygheden er, desto flere bliver kørt i bil til skole. Dette tyder på, at såfremt trygheden forbedres er der potentiale for at få flere elever til at gå eller cykle til skole Tryghed og skole Undersøgelse viser, at trygheden er størst for Blovstrød Skole, Engholmsskolen og Lillerød Skolen. Lynge Skole skiller sig ud, ved at have væsentlig større utryghed end de øvrige skoler Blovstrød Skole Engholmskolen Lillerød Skole Lynge Skole Ravnsholtskolen Skovvangsskolen Meget tryg Tryg Hverken tryg eller utryg Utryg Meget utryg Figur 14:Tryghed delt op på de forskellige skoler. Spm. Hvilken skole går du på? (1.305 besvarelser) og spm. Er du tryg eller utryg i trafikken på vej til din skole? (1.199 besvarelser). Side 12

13 3.7 Afsætningspladser Afsætningspladser har til formål at forbedre trafiksikkerheden og trafikafviklingen ved skolerne. I figur 15 er vist, hvordan forældrene synes, at skolernes afsætningsplads (kys & kør) fungerer Blovstrød Skole Engholmskolen Lillerød Skole Lynge Skole Ravnsholtskolen Skovvangsskolen Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Figur 15. Vurdering af de enkelte skolers afsætningspladser. Spm. Hvor tilfreds/utilfreds er du med skolens afsætningsplads? (749 besvarelser). Det fremgår, at der er meget blandede holdninger til skolernes afsætningspladser. En større andel af besvarelserne, svarende til 42 %, er enten meget tilfredse eller tilfredse. 19 % er enten utilfredse eller meget utilfredse med skolernes afsætningspladser. Figur 15 viser, at vurderingen af afsætningspladserne er forskellig fra skole til skole. Eksempelvis er mellem 26 og 30 %, utilfredse eller meget utilfredse med afsætningspladserne på Lillerød Skole, Ravnsholtskolen og Skovvangsskolen. Dette kan indikere, at der er problemer i trafikken i morgentimerne omkring mødetid. Der er i undersøgelsen umiddelbart ikke fundet sammenhæng mellem vurderingen af afsætningspladser og valg af transportmiddel. Der er således umiddelbart ikke noget, der indikerer, at gode afsætningsmuligheder får flere til at blive kørt i bil eller omvendt. Side 13

14 Allerød Kommune 3.8 Utrygge steder I forbindelse med undersøgelsen har henholdsvis forældre og elever haft mulighed for at udpege konkrete utrygge steder i kommunen. I alt er der foretaget 502 udpegninger af forældre, og 659 udpegninger af elever (for elever i klasse har forældrene udpeget for eleverne), se figur 16. Det skal bemærkes, at flere af stederne er sammenfaldende, hvorfor der ikke er tale om 1161 forskellige steder. Østlig del af Kommunen I figur 16 er der vist de lokaliteter som elever og forældre har udpeget som utrygge i den østlige del af Kommunen. Figur 16. Udpegede utrygge steder i skolevejsundersøgelsen. Blå prikker viser elevbesvarelser og røde prikker viser forældrebesvarelser. De sorte afgrænsninger viser skoledistrikterne. Side 14

15 Vestlig del af Kommunen I figur 17 er der vist de lokaliteter som elever og forældre har udpeget som utrygge i den vestlige del af Kommunen. Figur 17: Udpegede utrygge steder i skolevejsundersøgelsen. Blå prikker viser elevbesvarelser og røde prikker viser forældrebesvarelser. De sorte afgrænsninger viser skoledistrikterne. Side 15

16 I forbindelse med udpegningen af utrygge steder har forældrene og eleverne haft mulighed for at angive en eller flere årsager til, at de mener at stederne er utrygge. Det er foregået ved at afkrydse foruddefinerede årsager, eventuelt suppleret med en kommentar. I figur 18 fremgår årsagerne til, at utrygge steder er udpeget. Forældre Elever Andet Manglende belysning Dårlig vedlighold Det er svært at krydse vejen Bilerne kører tæt på mig Meget trafik Høj fart Figur 18. Årsager til udpegning af utrygge steder i skoleundersøgelsen. Spm. Hvorfor er det et utrygt sted? Hver udpegning kan have flere årsager (502 forældre udpegninger, 659 elevudpegninger). Af figur 18 ses det, at de primære årsager til at et sted udpeges som utrygt er Høj fart, Meget trafik, Bilerne kører tæt på mig/børnene samt Det er svært at krydse vejen. Dette gælder både for forældre- og elev-udpegningerne. Udpegningerne er koncentreret nær skolerne på skoleveje, hvor skolebørnene oftest færdes i trafikken. Side 16

17 Allerød Kommune Udpegning af kryds og strækninger På baggrund af udpegningerne på figur 16 og figur 17 er lokaliteter med flest udpegninger, fra både elever og forældre, blevet udvalgt, se figur 19. Kryds er udpeget som kryds, hvor der inden for en radius af 40 m fra krydsets midte er minimum 5 udpegninger Østlig del af Kommunen Figur 19. Udvalgte kryds og strækninger i skolevejsundersøgelsen. Røde prikker angiver lokaliteter med mere end 10 udpegninger, mens gule prikker angiver lokaliteter med 5 til 9 udpegninger. Side 17

18 Vestlig del af Kommunen Figur 20. Udvalgte kryds og strækninger i skolevejsundersøgelsen. Røde prikker angiver lokaliteter med mere end 10 udpegninger, mens gule prikker angiver lokaliteter med 5 til 9 udpegninger. Side 18

19 3.8.2 Udpegninger og forslag til tiltag I tabel 1 fremgår de lokaliteter med 10 eller flere udpegninger, samt årsager til udpegningen. Endvidere er der opstillet foreløbige idéer til forbedringer. Idéerne bør dog undersøges nærmere for at kunne bestemme de mest hensigtsmæssige tiltag for hver enkelt lokalitet. Nr. Lokalitet Udpegninger i alt Høj fart Meget trafik Bilerne kører tæt på mig Det er svært at krydse vejen Dårlig vedligehold Manglende belysning Andet Forslag til tiltag Groft anlægsskøn Etablering af delvist kantstensafgrænset cykelsti i rundkørsel kr. Hastighedsdæmpning i alle vejgrene fx ved pudebump kr. 1 Kærhøjgårdssvej / Knud Rasmussens Vej Analyse af stitilslutninger og generelt rundkørselsdesign (fx enkeltrettede stier i hver vejside mellem rundkørsel og krydsning ved Vildroseparken) ( kr.) Ombygning til signalkryds (kræver nærmere undersøgelse af fordele/ulemper) kr. 2 3 Lyngevej / Idrætsvej / Knud Rasmussens Vej / Ved Gadekæret Lyngevej ved krydsning syd for Duevej Evaluering af afsætningsplads Følgeordning Hastigheds-dæmpning fx ved pudebump Signalreguleret kryds kr kr. 4 Kollerødvej/Vest vej Skiltning af A22 børn på tavle og kørebane kr. Hastigheds-dæmpning fx ved pudebump kr. Side 19

20 5 6 Lyngevej ved krydsning syd for Lyngsvinget Frederiksborgvej /Enghavevej/ Rønne Allé Følgeordning Hastigheds-dæmpning fx ved pudebump Cykelsti i østlig vejside ml. Rønne Allé og Havrevænget (kræver evt. ekspropriering) Sikret krydsning ca. 100 m nord for kryds med forlængelse af cykelsti (kræver evt. ekspropriering) Signalkryds kr kr kr kr. Hævet flade kr. 7 Lyngevej / Søparken Hastigheds-dæmpning på Lyngevej og Søparken fx ved bump eller pudebump kr Lærkenborg Allé ved Engholmskolen Rådhusvej/Gl. Lyngevej Kærhøjgårdsvej ved krydsning øst for Lynge Bygade Beskæring af beplantning Gennemført fortov fra Lærkenborg Allé til skolen (vigeligt til biltrafik på tværs til østlig parkeringsplads) Ombygning af kryds med henblik på bedre cykelforhold Tydeliggørelse af fodgængerfelt fx med fodgængerblink Hastighedsdæmpning fx ved pudebump kr kr kr kr Frederiksborgvej / Amtsvej Rønneholt Parkvej ved Cedervangen Kollerødvej/Gl. Lyngevej Kærvej ved Blovstrød Skole Justering af bomme Hastighedsdæmpning inden rundkørsel fx ved pudebump Ombygning til signalkryds (kræver nærmere undersøgelse af fordele/ulemper) Hævet flade eller evt. pudebump Beskæring af beplantning Analyse af kryds Cykelsti og fortov, fællessti eller delt sti. Evt. vejlukning syd for p- plads kr kr kr. - ( kr.) kr kr. Side 20

21 Strækning: Hillerødvej ml. Lynge Stationsvej og Kærhøjgårdsvej Strækning: Lynge Bygade Strækning: Prøvestensvej mellem Kollerødvej og Frederiksborgvej Strækning trafiksaneres med henblik på lavere hastighed og bedre forhold for lette trafikanter Strækning trafiksaneres med henblik på bedre forhold for lette trafikanter Hastigheds-dæmpende tiltag fx ved nye eller forbedrede bump Projektering pågår i andet regi kr kr. Strækning: Poppelgården/Ør 18 nevang (fra skolen mod nord) Tabel 1. Udpegede lokaliteter i skolevejsundersøgelsen Lukning af vej tydeliggøres/forstærkes kr Øvrige tiltag I tillæg hertil kan der med fordel gøres en række øvrige tiltag for at forbedre den trafikale adfærd på skolevejene: Nr. Forslag til tiltag 1 2 Trafikpolitik ved alle kommunens skoler. Trafikpolitikkerne bør indeholde: - Regler for afsætning samt transport til skole - Evt. anbefalede skoleruter - Regler for transport i skoletiden. Etablering af følgeordninger, evt. som alternativ til skolepatrulje. Der er ikke faste krav til en følgeordning, men den kan etableres så den minder om en skolepatrulje det er dog ikke muligt at skilte med følgeordning og det er ikke tilladt for følgeordningen at gå ud foran biltrafikken. 3 Indsats for at få færre til at blive kørt i skole efter 3. klasse, særligt i de ældste klasser. 4 Indsats for at få de ældre elever til at bruge cykelhjelm (hjelmanvendelsen falder efter 5. klasse). Evt. forsøg med lukning af en skoles forplads omkring mødetid, så afsætning af elever sker i en afstand 5 fra skolen. Herved undgås de gener som afsætningen skaber for elever der går og cykler i skole. Tabel 2: Øvrige tiltag. 4 Målsætning for skoleveje Der kan arbejdes med målsætninger for cykel- og fodgængertrafik i forbindelse med trafiksikkerhedspolitik. Side 21

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 Skovvangsskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 Blovstrød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Ravnsholtskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Engholmskolen Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD

Allerød Kommune. Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD Lillerød Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

Allerød Kommune Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015

Allerød Kommune Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015 Lynge Skole Skolevejsanalyse 2015 NOTAT 20. november 2015 Rev: 11. december 2015 BRJ/JKD 1. Baggrund Allerød Kommune har i 2015 udarbejdet en skolevejsundersøgelse for at afdække årsager til elevernes

Læs mere

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011

UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 UDKAST Skolevejsundersøgelse 2011 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Skolevejsundersøgelse 2011 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Analyse...7 3.1 Respondenter...7 3.1.1 Usikkerhed...9

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ

UDKAST. Dragør Kommune. Trafiksikker i Dragør Borgerundersøgelse 2015 NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ UDKAST Dragør Kommune Trafiksikker i Dragør NOTAT 14. april 2016 JKD/CJ INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Resume... 3 3. Analyse... 4 Respondenter... 4 Bopæl... 4 Alders- og kønsfordeling... 4

Læs mere

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER

Til. Rødovre Kommune. Dokumenttype. Rapport. Dato. Februar Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Til Rødovre Kommune Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 Foreløbig udgave RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER RØDOVRE KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSER Revision 0a Dato 2015-02-13 Beskrivelse Foreløbig udgave

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sdr. Vissing Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole

Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Skolevejsanalyse 2013 Bording Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole

Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Skolevejsanalyse 2013 Uhre Friskole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune

Brøndby Kommune. Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole. Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse 2011 Brøndby Strand Skole Brøndby Kommune Brøndby Kommune Skolevejsanalyse for 3 skoler i Brøndby Kommune Brøndby Strand Skole Udarbejdet af Brøndby Kommune i samarbejde

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Stensballeskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Stensballeskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Sct. Ibs Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Midtbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Midtbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Nim Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Nim Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes ruter

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole

Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Skolevejsanalyse 2013 Blåhøj Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Søvind Skole. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Søvind Skole Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Vestbyskolen. Februar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Vestbyskolen Tillægsrapport Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 8 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund

Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Skolevejsanalyse 2013 Friskolen i Thorlund Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Skolevejsanalyse 2013 Ikast Nordre Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole. januar Tillægsrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse for Hovedgård Skole Tillægsrapport januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole

Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Skolevejsanalyse 2013 Ejstrupholm Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU Godkendt af

Læs mere

Trafikpolitik Tofthøjskolen

Trafikpolitik Tofthøjskolen Trafikpolitik Tofthøjskolen Indholdsfortegnelse Tofthøjskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 10 Rollemodel.. 11 Samarbejde

Læs mere

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010

HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Helsingør Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Tibberup Skole HELSINGØR KOMMUNE SKOLEVEJSANALYSE 2010 Revision 5 Udarbejdet af MTM/JKD Kontrolleret af HHU

Læs mere

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE

Skolevejsanalyse VEJEN KOMMUNE VEJEN KOMMUNE Skolevejsanalyse Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Vejen Kommunes Trafiksikkerhedsplan Udarbejdet af Vejen Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger: Anne Mette

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen

Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Skolevejsanalyse 2013 Hyldgårdsskolen Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk

Indholdsfortegnelse. 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole. 0. 1. Skolevejsundersøgelse for Haresk Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Hareskov Skole...1 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...1 1.2 Besvarelsesprocenter...2 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008.

Undersøgelsen var tilgængelig på internettet fra d. 25. marts 2008 til den 22. april 2008. Notat Rambøll Danmark as Rambøll NYVIG Bredevej 2 DK-2930 Virum Danmark T: +45 4574 3600 D: +45 4574 3625 F: +45 4576 7640 hhu@nyvig.dk www.nyvig.dk CVR nr. DK 3512 8417 Dato 2008-07-04 Ref hhu Skolevejsanalyse

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

Principskitse. 1 Storegade

Principskitse. 1 Storegade 1 Storegade Strækning Som en del af byomdannelsen i Bredebro ønskes det at give Storegade et nyt profil mellem Søndergade og det nye torv. Det er et ønske at få bedre styr på parkering, skabe bedre forhold

Læs mere

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport

Horsens Kommune. Skolevejsanalyse. december Hovedrapport Horsens Kommune Skolevejsanalyse Hovedrapport december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 7 3 RESULTATER 8 3.1 Transportmiddel til og fra skole 8 3.2 Transportvaner 11 3.3 Elevernes ruter

Læs mere

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S

e s ly a n a js e v le HJØRRING KOMMUNE o k S Skolevejsanalyse HJØRRING KOMMUNE Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til Hjørring Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2010 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole

Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Trafikpolitik Gl. Lindholm Skole Indholdsfortegnelse Gl. Lindholm Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 11 Rollemodel..

Læs mere

Trafikpolitik Frejlev Skole

Trafikpolitik Frejlev Skole Trafikpolitik Frejlev Skole Indholdsfortegnelse Frejlev Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 14 Samarbejde

Læs mere

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej.

8 GUG SKOLE. Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. 8 GUG SKOLE Gug Skole er beliggende i den sydlige del af Gug og grænser op til Sønder Tranders Vej og Solhøjsvej. Figur 114. Skoleruter til Gug Skole. Vejene Sønder Tranders Vej, Solhøjsvej og Landlystvej

Læs mere

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen

Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Trafikpolitik Østskolen, Waldorfskolen Indholdsfortegnelse Østskolen, Waldorfskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13

Læs mere

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen

Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Holstebro Kommune Skolevejsanalyse for Sønderlandsskolen Tillægsrapport Januar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 RESULTATER 6 2.1 Transportmiddel til og fra skole 6 2.2 Transportvaner 9 2.3 Elevernes

Læs mere

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009

Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 2011. Cykelregnskab 2009 Godkendt af Teknisk Udvalg den 2. marts 11 Cykelregnskab 9 INDHOLD 1. Forord....3 2. Indledning...4 3. Transportvaner....5 4. Cykeltællinger....8 5. Trafiksikkerhed...9 6. Brug af cykelhjelm... 7. Vedligeholdelse

Læs mere

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013

Cykelregnskab 2012 Solrød Kommune kommune - februar 2013 TEKNIK OG MILJØ Cykelregnskab 01 Solrød Kommune kommune - februar 013 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 3 Datagrundlag... 3 Vilkår for cykeltrafikken... 4 3.1 Cykelstier... 4 3. Cykelparkering... 5 4 Cyklisters

Læs mere

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S

Skolevejsanalyser. Lárus Ágústsson, COWI A/S LÁRUS ÁGÚSTSSON, COWI A/S Skolevejsanalyser 1 10-03-2016 Lárus Ágústsson, COWI A/S Indhold Skolevejsanalyser kan omfatte følgende elementer: Udarbejdelse af fakta-ark for samtlige skoler i kommunen Gennemførelse af internetbaseret

Læs mere

Trafikpolitik Filipskolen

Trafikpolitik Filipskolen Trafikpolitik Filipskolen Indholdsfortegnelse Filipskolen Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 10 Rollemodeller... 13 Samarbejde... 15 3 Forord

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar

På vej til skole. Sikker skolevej et fælles ansvar På vej til skole Sikker skolevej et fælles ansvar Ny skolevej Sikker skolevej og sunde børn færre bilister - flere børn der cykler eller går Færre og færre børn går eller cykler til skole. Flere og flere

Læs mere

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune

Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Ringsted Syd 24-10-2013 Ringsted Kommune NOTAT Projekt Trafikplan Ringsted Syd -Trafiktællinger - dokumentation Kunde Ringsted Syd Notat nr. Dato 24-10-2013 Til Ringsted Kommune Dato 24-10-2013 Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Skolevejsundersøgelse for Syvstjerneskolen...2 1.1 Beskrivelse af undersøgelsen...2 1.2 Besvarelsesprocenter...3 1.3 Transportmiddelvalg...3 1.4 Elevernes rutevalg...5 1.4.1 Ruter

Læs mere

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk

NOTAT. Dato 2011-03-30. Rambøll. Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N. T +45 8944 7700 F +45 8944 7625 www.ramboll.dk NOTAT Projekt Skolevejsundersøgelser i Aarhus Kommune Kunde Aarhus Kommune Notat nr. 33. Møllevangskolen Dato 2011.03.23 Deltagere Majbritt Jensen Møllevangskolen Anne Vinter Trafik & Veje, Aarhus Kommune

Læs mere

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport

Skolevejsanalyse Hjørring Kommune Samlet rapport Skolevejsanalyse Hjørring Kommune 2016 Samlet rapport Hjørring Kommune Skolevejsanalyse 2016 Udarbejdet af Hjørring Kommune i samarbejde med Sweco A/S Kontaktoplysninger: Teknik og Miljøområdet Park og

Læs mere

Trafikpolitik Stolpedalsskolen

Trafikpolitik Stolpedalsskolen Trafikpolitik Stolpedalsskolen Indholdsfortegnelse Stolpedalsskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 13 Rollemodel.. 16

Læs mere

Trafikpolitik Ulsted Skole

Trafikpolitik Ulsted Skole Trafikpolitik Ulsted Skole Indholdsfortegnelse Ulsted Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde

Læs mere

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole

Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Skolevejsanalyse 2013 Isenvad Skole Ikast-Brande Kommune Drift- og Anlægsafdelingen Rådhusstrædet 6 7430 Ikast Telefon 9960 4000 E-mail: post@ikast-brande.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse

Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Vejledning til internetbaseret skolevejsanalyse Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 17. april 2009 1 HVAD ER EN SKOLEVEJSANALYSE?

Læs mere

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

Tryghed langs skolevejen. - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Tryghed langs skolevejen - En undersøgelse af skolebørns opfattelse af tryghed i trafikken samt ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Baggrund Marie Thesbjerg Ansat ved Rambøll Danmark Trine

Læs mere

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole

Aalborg Kommune. Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune. Mou Skole Aalborg Kommune Skolevejsanalyse for 11 skoler i Aalborg Kommune Mou Skole December 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 METODE 6 2.1 Analysens struktur 7 3 RESULTAT AF SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE 8

Læs mere

Trafikale forhold ved 3 skoler

Trafikale forhold ved 3 skoler Vedrørende: Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnavn: Ny skolestruktur. Trafikale forhold ved Kristrup Skole, Søndermarkskolen og Vestervangsskolen Sagsnummer:

Læs mere

Trafikpolitik Hals Skole

Trafikpolitik Hals Skole Trafikpolitik Hals Skole Indholdsfortegnelse Hals Skole Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 14 Rollemodel.. 18 Samarbejde

Læs mere

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport

Stiplan 2010. - offentlige cykel- og gangstier til transport Stiplan 2010 - offentlige cykel- og gangstier til transport Maj 2011 Stiplan 2010 Ringsted Kommune Drift og Forsyning Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 9. maj 2011 2 Indhold Forord 5 Planens

Læs mere

Trafikpolitik Mou Skole

Trafikpolitik Mou Skole Trafikpolitik Mou Skole Indholdsfortegnelse Mou Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17

Læs mere

Jellebakkeskolen, revision 2013:

Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen, revision 2013: Jellebakkeskolen er beliggende i Risskov nord for Aarhus. Skolen har 0.-9. klassetrin og modtager pr. august 2013 samtlige elever fra Vejlby Skole. SFO er beliggende nær

Læs mere

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse

Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen. - Førundersøgelse Skoletrafikundersøgelse ved Bymarkskolen - Førundersøgelse Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 2. METODE... 3 2.1 SPØRGESKEMAER... 3 2.2 PRAKTISK UDFØRSEL AF SKOLETRAFIKUNDERSØGELSEN... 4 3. UNDERSØGELSE

Læs mere

Trafikpolitik Kongerslev Skole

Trafikpolitik Kongerslev Skole Trafikpolitik Kongerslev Skole Indholdsfortegnelse Kongerslev Skole Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 15

Læs mere

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen

Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Trafikpolitik Lyngbjerggårdskolen Indholdsfortegnelse Lyngbjerggårdskolen Side Forord 4 Skolevejsanalyse. 5 Skolens trafikpolitik.. 6 På vej.. 7 Undervisning. 11 Rollemodel.. 15 Samarbejde 17 3 Forord

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020

TÅRNBY KOMMUNE. Cykelregnskab 2015-2020 TÅRNBY KOMMUNE Cykelregnskab 2015-2020 1 Indhold: Indledning - Cykelregnskab 2015... 3 Hvorfor cykler borgerne i Tårnby?... 4 og hvorfor ikke?... 6 Ikke - cyklisterne i Tårnby Kommune... 7 Cykling og trafiksikkerhed...

Læs mere

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser

TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser TRYGHED LANGS SKOLEVEJEN - ny proces til udarbejdelse af skolevejsanalyser Forfattere: Civilingeniør Trine Fog Nielsen, Grontmij Carl Bro, tfn@gmcb.dk Civilingeniør Marie Thesbjerg, Rambøll Danmark, met@ramboll.dk

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone

Skolen på La Cours Vej Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Skolen på Løsningsforslag til forbedringer af trafiksikkerhed og skolezone Indledning Løsningsforslagene på de følgende sider tager afsæt i de problematikker, som er blevet udpeget i forbindelse med skolevejsanalysen

Læs mere

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev.

NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg. I notatet gennemgås forslaget fra gruppen Sikker trafik i Svogerslev. Veje og Grønne Områder Sagsnr. 291111 Brevid. 2589079 Ref. MOCH Dir. tlf. 4631 3722 Mortenhc@roskilde.dk NOTAT: Vurdering af Svogerslev Sikker Trafiks oplæg 7. august 2017 I notatet gennemgås forslaget

Læs mere

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010

SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 SIKRE SKOLEVEJE I KØBENHAVNS KOMMUNE Forundersøgelse af københavnske forældres vurdering af skolevejene Juni 2010 Rapporten er én ud af fire rapporter om børns skoleveje, belyst fra hhv. forældrenes, skoleledernes

Læs mere

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole

Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Trafikpolitik Sct. Mariæ Skole Indholdsfortegnelse Sct. Mariæ Skole Side Forord... 4 Skolevejsanalysen... 5 Skolens trafikpolitik... 6 På vej... 7 Undervisning... 13 Rollemodeller... 17 Samarbejde...

Læs mere

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold

TRYGHED OG SIKKERHED I TRAFIKKEN. Indhold Forældres oplevelse af tryghed og sikkerhed i trafikken Marts 2014 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Metode... 4 3. Konklusioner... 6 4. Transport til skole... 9 5. Trafiksikkerhed på skolevejen... 13 6. Tryghed...

Læs mere

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD

Projekt: Emne: Notat nr.: Rev.: Fordeling: INHOLD NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2013-2017 Emne: Revision af skolevejsanalysen Notat nr.: 01 København, den 12.11.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0319 Reference: epr@moe.dk Rev.: 0 Fordeling:

Læs mere

Skoleveje Kirstinebjergskolen

Skoleveje Kirstinebjergskolen Notat Skoleveje Kirstinebjergskolen Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Kirstinebjergskolen med undervisning på 4 skoler: Bøgeskov Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Egumvejens

Læs mere

CYKELREGNSKAB 2009 1

CYKELREGNSKAB 2009 1 CYKELREGNSKAB 2009 1 INTRODUKTION 3 CYKELTRAFIK I SILKEBORG 3 CYKLENS ANDEL AF TURE 3 ÅRSDØGNTRAFIK 3 INFRASTRUKTUR 4 CYKELSTINETTET 4 CYKELPARKERING 4 TRAFIKSIKKERHED 5 BORGERUNDERSØGELSE 2009 6 HVEM

Læs mere

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole

Trafikpolitik. Askov-Malt Skole Trafikpolitik Askov-Malt Skole EMNE Hvad er en trafikpolitik Målet for trafikpolitikken Hvordan søger vi målet? Undervisning Færdselskontaktlærer HANDLING En trafikpolitik beskriver, hvad skolen gør for

Læs mere

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold

Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold Sammenlægning af skoler på Amager - Trafikale forhold November 2010 Bo Mikkelsen Center for Trafik, Trafiksikkerhed, sikre Skoleveje Oversigt Generelle trafikale konsekvenser Sikre Skoleveje Programmet

Læs mere

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej.

Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde syd for Juelsbovej. Løsning Elevtal: ca. 500. Klassetrin: 0. til 9. Lavet registreringer 6 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Krydsningspunkt for elever som skal til idrætsområde

Læs mere

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune

Cykelregnskab En statusrapport. Randers Kommune Cykelregnskab 2009 En statusrapport Randers Kommune Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 7 Formålet med cykel- og stiplanen... 7 Hvordan cykel- og stiplanen er blevet til... 7 Borger- og interessentinddragelse

Læs mere

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler:

Notat. Skoleveje i Erritsø. Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Notat Skoleveje i Erritsø Med den nye skolestruktur i Fredericia Kommune etableres Erritsø Fællesskole med undervisning på 3 skoler: Lyng Skole 0. 6. kl. fra eget tidligere distrikt. Erritsø Centralskole

Læs mere

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen.

Forsøgsresultaterne skal opsamles og evalueres, så resultaterne også kan bruges til erfaringsopsamling og eventuelt en fortsættelse af kampagnen. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-34 Allerød Køge Kommune EVALUERING AF KAMPAGNE Telefon 48 Fax 48 43 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Aktiv Transport 14. december 9 1. Indledning

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017

Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 Veje og Grønne Områder Sagsnr. 270793 Brevid. 2452081 Ref. BIRD Dir. tlf. 4631 3733 Birthedj@roskilde.dk Bilag 1: Uddybning af trafiksikkerhedsprojekterne 2017 15. december 2016 Med baggrund i Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB

Dragør Kommune. 1 Indledning. Ombygning af krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej. NOTAT 24. maj 2017 SB 1 Indledning NOTAT 24. maj 2017 SB Dragør Kommune har bedt Via Trafik om at undersøge, hvordan krydset Bachersmindevej/Krudttårnsvej/Møllevej mest hensigtsmæssigt kan ombygges, herunder udarbejde anlægsoverslag

Læs mere

Skolevejsanalyse 2010

Skolevejsanalyse 2010 Skolevejsanalyse 2010 Udarbejdet af: CBP/LEH/KSC Dato: 29.4.2009 Version: 2 Projekt nr.: 5170-002 MOE & BRØDSGAARD A/S Rådgivende ingeniører CVR nr.: 64 04 56 28 E-mail: info@moe.dk www.moe.dk RØDOVRE

Læs mere

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling

Bornholms Regionskommune Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling Campus Bornholm & Åvangsskolen Trafikal vurdering sammendrag og anbefaling NOTAT/Styregruppe November 2017 1 Baggrund De videregående uddannelser på Bornholm har hidtil været fordelt på flere adresser

Læs mere

Trafikpolitik Sofiendalskolen

Trafikpolitik Sofiendalskolen Trafikpolitik Sofiendalskolen Indholdsfortegnelse Sofiendalskolen Forord Side 4 Skolevejsanalyse. 5 Den trafiksikre skolevej.. 6 Skolens trafikpolitik.. 7 På vej.. 8 Undervisning. 12 Rollemodel.. 16 Samarbejde

Læs mere

Trafikpolitik Fjordskolen

Trafikpolitik Fjordskolen Trafikpolitik Fjordskolen Fjordskolen Fjordvej 46 (0-5. klasse) Thorsensvej 11 (6-10. klasse) 4800 Nykøbing F. www. fjordskolen-guldborgsund.dk Indholdsfortegnelse Fjordskolen Side Forord... 3... 4 På

Læs mere

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation

Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen - Forældreinformation 4 Sikker Skolevej til Favrdal-afdelingen Til skolens forældre Haderslev Kommune har forbedret skolevejen til Favrdal-afdelingen. Særligt ruterne

Læs mere

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade.

Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler parkeret langs Bygade og der er kun ét fortov langs Bygade. Tørring Elevtal: ca. 450. Klassetrin: 0. til 10. Lavet registreringer 12 steder ved den gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17 Manglende cykelstier på Kirkevej og Bygade. Biler

Læs mere

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området.

Tiltagene fokuserer især på at skabe sikre og trygge forhold for de mange lette trafikanter til skolerne i området. NOTAT Projekt Ombygning af krydset Søvej Rolighedsvej i Ringe Kunde Faaborg Midtfyn Kommune Notat nr. 2 Dato 29. juni 2012 Fra Erik Gersdorff Stilling 1. Baggrund Faaborg Midtfyn Kommune har i en trafiksikkerhedsrevision,

Læs mere

Generelt for hele distriktet

Generelt for hele distriktet Trafikpolitik Indhold Generelt for hele distriktet... 2 Sikker skolevej... 2 Forældreinformation... 2 Rollemodeller... 2 Kampagner... 2 Snerydning og saltning... 2 Skolebestyrelsen... 2 Personalets befordring

Læs mere

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds

Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Fodgængeres og cyklisters serviceniveau i kryds Af civilingeniør Søren Underlien Jensen Trafitec, suj@trafitec.dk Trafikanters oplevelser i trafikken er en vigtig parameter. I faglige kredse benævnes denne

Læs mere

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016

Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Cyklistundersøgelse i Kolding Kommune En del af Den Nationale Cyklistundersøgelse 2016 Indhold Formål og baggrund. 3 Metode. 4 Fremstilling af resultater.. 5 Tendenser i årets undersøgelse.. 6 Tilfredshed

Læs mere

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser

Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Sammenfatning af resultat af to holdningsundersøgelser Dette bilag indeholder en sammenfatning af resultater af to holdningsundersøgelser, som er gennemført i forbindelse med idé-debatten om trafikplan

Læs mere

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt.

Fodgængerfeltet ved Majsevej anvendes som skolevej for et større boligområde mm. Vigtigt at kunne anbefale skoleruter som er sikret bedst muligt. Øster Snede Elevtal: ca. 175. Klassetrin: 0. til 6. Der er lavet registreringer 6 steder ved gennemførte besigtigelse. Se mere i Trafiksikkerhedsplan 2013 17. Mangler fortov til skoleelever fra Kragelund.

Læs mere

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge

Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge BILAG 1 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 18-04-2016 Liste over trafiksikkerhedsprojekter i prioriteret rækkefølge I vedlagte liste er trafiksikkerhedsprojekterne oplistet i prioriteret rækkefølge (højest prioriterede)

Læs mere