Virtuel læring i praksis undervisningsforløb fra start til slut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virtuel læring i praksis undervisningsforløb fra start til slut"

Transkript

1 Virtuel læring i praksis undervisningsforløb fra start til slut UP1102 Projektrapport udarbejdet af Martin Thirstrup Hansen, NETOP juli 2012 Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd.

2 Denne projektrapport er udgivet af: NETOP netværk for oplysning Gammel Kongevej 39G, København V Telefon: Mail: Web: København juni

3 Indledning Denne rapport beskriver forløbet, beslutningerne, konklusionerne og resultaterne i forbindelse med projektet Virtuel læring i praksis undervisningsforløb fra start til slut UP1102. Projektledelsen er forestået af Martin Hansen, NETOP, og Signe Buch, FOF. Desuden har der været en projektgruppe, som sammen med projektledelsen har bistået med gode råd, diskussioner, test og feedback og som har stået for kontakten mellem projektet og underviserne. Gruppen har bestået af: Pernille Marstrand, DOF Dorthe Lykke Olesen, LOF Hafida Bouylud og Henrik Rostoft, AOF (AOF deltog med observatørstatus og havde ingen undervisere med i projektet). Desuden har vi benyttet os af konsulent Katrine Thielke fra Advice rådgivning undervejs, ligesom Katrine deltog med oplæg i vores møder med underviserne. Projektet er gennemført af NETOP, FOF, DOF, LOF, og AOF med støtte fra Dansk Folkeoplysnings Samråds udviklingspulje Denne rapport skal ses i sammenhæng med Elevnet, der er en internetbaseret platform bygget på e- læringssystemet Ilias. Kontakt Martin Hansen, NETOP / ) for flere informationer. 3

4 Baggrund De senere år er der gennemført en række projekter med fokus på virtuel læring og fællesskaber i forandring. Fokus har været rettet imod forskellige elementer omkring denne type undervisning, og den praktiske gennemførelse har været indtænkt som en naturlig følge af disse elementer. Udover fx teknik (IT) og pædagogisk tilgang er der en række praktiske forhindringer, der skaber barrierer ift. at gennemføre ITbaseret undervisning i aftenskolen. De omtalte projekter er Fællesskab under forandring fra , hvor målet var at kigge på de pædagogiske udfordringer, der ligger i e-læring. Dette projekt fokuserede på de kreative fag og resulterede blandt andet i to skitser til undervisningsforløb. Udvikling af virtuelt møderum for deltagere i folkeoplysning fra var primært målrettet udviklingen af teknikken, eaftenskolen. Projektet skitserede forskellige teknologiske muligheder og begrænsninger. De to projekter har vist nogle potentialer men også afsløret, at der er behov for en yderligere konkretisering af såvel de tekniske udfordringer som udviklingen af undervisningsforløb, der kombinerer det fysiske og det virtuelle. Derfor har dette nye projekt fokus på udviklingen og gennemførelsen af konkrete undervisningsforløb med virtuel læring som omdrejningspunkt. Denne gang vil der blive åbnet for at udvikle undervisningsforløb inden for hele aftenskolernes kursuspalet. Og der vil blive udviklet undervisningsforløb på forskellige teknologiske platforme for at afdække potentiale og svagheder i de forskellige teknologiske valg. 4

5 Formål og mål Formålet med projektet var at udvikle og gennemføre konkrete undervisningsforløb, hvor dele af undervisningen foregik virtuelt. Projektet kombinerede teori og praksis, idet målet var, at de 15 undervisningsforløb i løbet af efteråret 2011 blev så færdigudviklede, at de allerede i foråret 2012 kunne tilbydes til borgerne. Forløbene var alle tilstræbt afviklet som normal undervisning, forstået på den måde, at skolen og underviseren selv var udførende i de forskellige faser men at projektet inspirerer, vejleder og guider (hjælp til selvhjælp). Det var ligeledes intentionen at afprøve forskellige tekniske platforme til undervisningen. Dels fordi de forskellige oplysningsforbund internt gør brug af forskellige it-systemer, der hver især har indbygget forskellige muligheder. Dels for også at afprøve såkaldt open-source systemer (eks. Wordpress, som Studieskolen i København har gjort brug af ved et lignende eksperiment), for til slut i projektet at kunne sammenligne erfaringerne med de forskellige systemer. Resultatet skulle gerne have været, dels at vi fik en række skoler og undervisere til at være så trygge ved at lave virtuel undervisning, at de kunne fortsætte selv fremover, dels at vi centralt fik nogle praktiske erfaringer med, hvad det kræver at sætte nye skoler og undervisere i gang med virtuel undervisning. Det kunne være korte kurser, manualer eller guidelines til gennemførte forløb, der ligner dette projekt men i mindre målestok. Desuden forventede vi efterfølgende at benytte de deltagende undervisere som ambassadører for e-læring i skolerne/oplysningsforbundene. Nærværende projekt kunne således blive det sidste trin i den 3- trinsraket, der gør kombinationen af virtuelt og fysisk samvær og læring til en naturlig og tidssvarende del af aftenskolernes tilbud til befolkningen. Som det oftest sker med udviklingsprojekter, sker der ting undervejs, der gør, at man må ændre sine planer. Som vi vil komme nærmere ind på senere i denne rapport, var det ikke alle målene, der blev opfyldt og erkendelser og erfaringer gjorde også, at nogle af målene blev ændret undervejs. 5

6 Projektforløbet Rekruttering af deltagere I august og september rekrutterede vi blandt de deltagende forbunds lokale aftenskoler og fandt frem til følgende undervisere, der ville gennemføre undervisning: Dorthe Lykke Olesen, Pilates (LOF Mariager Fjord) Ilse Gaardahl, Yoga (LOF Midtjylland og FO Aarhus) Merete F. Christoffersen, EDB (FO Nordfyn) Helle Borg Hansen, Flamencodans og billedkunst (DOF Birkerød) Maj Britt Bøving, Yoga (FOF Kolding) Mette Elam, Engelsk (FOF Kolding) Ole Albertsen, EDB/demokrati, indvandrere m.m. (Daghøjskolen Sydvestjylland Esbjerg) Bente Gyhrs, Billedkunst/kreative fag (DOF Fritidsskoler & LOF) Camilla Wandahl, Skriveværksted (DOF Fritidsskoler) Ralf Hojenski, Digital billedbehandling (FOF Fredericia) Rigmor Serup, Tegning (FOF Aarhus) Klaus Ankerstjerne, It & internet (Verninge Husflid) Marianne Dall, Billedkunst (FOF Aarhus) Sabina Trabjerg, Syning (Midtfyns Husflid) I udvælgelsen lagde vi stor vægt på, at underviserne som udgangspunkt skulle være meget interesserede i at arbejde med e-læring og at de var klar over, at det i denne udviklingsfase kunne betyde arbejde, som de ikke nødvendigvis fik betaling for. Samtidig søgte vi at skabe en spredning i fag, så vi fik erfaring med så forskellige typer fag som muligt. Valg af e-læringsplatform Undervejs i forberedelserne fik de respektive konsulenter i projektgruppen til opgave at undersøge, hvilken e-læringsplatform, deres landsforbund ønskede at tilbyde deres respektive skoler. I den forbindelse rådførte vi os med Katrine Thielke, der via deltagelsen FOF s projekt Fællesskab under forandring fra havde et indgående kendskab til forskellige platforme. I overvejelserne vurderede vi WordPress, SharePoint og eaftenskolen. WordPress blev hurtigt fravalgt. På trods af at systemet er nemt at gå til, så mangler det en række funktioner, der giver mulighed for at kommunikere deltagerne iblandt. WordPress er primært tænkt som et simpelt hjemmesideprogram og er derfor først og fremmest skabt til envejskommunikation. SharePoint er FOF s primære it-platform, og de havde i FOF en række erfaringer, der gjorde, at de valgte at fortsætte med denne løsning. eaftenskolen kunne gratis blive stillet til rådighed af NETOP i projektperioden til de forbund, der ønskede at benytte den. Katrine Thielke og andre fik adgang til at teste eaftenskolen, og konklusionen var, at den indeholdt de nødvendige funktioner. Dette valgte LOF, DOF og NETOP at benytte sig af. 6

7 Introduktionsdag Da tilsagnet om støtte fra DFS indløb den 30. september, gik vi videre og planlagde en introduktionsdag for underviserne. Denne fandt sted den 27. oktober og skulle dels præsentere projektet og dets mål over for deltagerne dels inspirere dem og sætte dem i gang med tanker omkring, hvordan de ville gribe deres respektive undervisningsforløb an. Efter præsentation af deltagerne og projektet gav konsulent Katrine Thielke et generelt oplæg om at levendegøre undervisning på nettet. Hendes pointer indgår i den samlede Vejledning til e-læring i aftenskolen 2012, som er bilag til denne rapport. Herefter gennemgik vi de tekniske hjælpemidler, vi centralt som udgangspunkt havde forestillet os, kunne være relevante. Det drejede sig om tekniske værktøjer, der kan bruges på tværs af undervisningsplatforme på Internettet: SlideShare visning af PowerPoint-præsentationer YouTube visning af videoer Brug af fotos og billeder til at forklare Video- og fotokamera til optagelse Ovenstående er også inkluderet i manualen: Vejledning til e-læring i aftenskolen Desuden blev gruppen delt op i undergrupper, der hver fik en kort introduktion til deres respektive e- læringsplatform, hhv. eaftenskolen (for NETOP-, LOF og DOF-skoler) og SharePoint (for FOF-skolerne). En enkelt underviser valgte at benytte nogle systemer, han selv havde erfaringer med. Der var en tale om kurser med meget få deltagere, hvor underviseren tilrettelagde forløbet meget individuelt, og derfor passede hans metoder ikke direkte med projektets. Han kunne dog stadig få glæde af den generelle rådgivning ligesom han også kom med gode input til andre. Til sidst blev deltagerne bedt om at præsentere deres umiddelbare ideer til undervisningsforløb, og efterfølgende blev de delt op i grupper, så de kunne idéudveksle med undervisere inden for relaterede fag. Efter en afsluttende plenumdebat fik alle undervisere til opgave at lave udkast til kursustekster (til kursuskataloget o.lign.), samt gøre sig overvejelser omkring hvilke hjælpemidler, de ville benytte i undervisningen og overveje forløbet/strukturen i deres undervisning (jvnf. eksemplet nedenfor). Eksempel på opdeling af mødegange mellem fysiske og virtuelle mødegange. 7

8 Efter en dag med et tætpakket program gik en flok meget inspirerede og engagerede undervisere hjem for at lave deres lektier. Midtvejs arbejdsmøde 16. november mødtes undervisergruppen igen til et midtvejs- og arbejdsmøde. Målet var at samle op på problemer, der var opstået undervejs, og afholde en række workshops i værktøjer, som der var behov for. Mødet indledtes af en plenumsnak om de oplevelser, underviserne havde haft med at udvikle undervisningsforløb i tiden siden første møde. I perioden var underviserne i FOF sammen med Signe Buch kommet til den konklusion, at SharePoint var for krævende at arbejde med. Selv små tilrettelser var besværlige. Derfor valgte de også at gå over til eaftenskolen. Derfor fik alle deltagerne en grundig indføring i brugen af eaftenskolen. Det viste sig dog, at dette minikursus ikke var tilstrækkeligt, så det blev besluttet at lave en manual i brugen af eaftenskolen til undervisere. Denne er vedlagt som bilag til nærværende rapport. Efterfølgende blev alle undervisere oprettet i eaftenskolen under det dertil oprettede kursus Virtuel læring i praksis. Her kunne de teste funktionerne og debattere forskellige løsninger med andre. Fra projektets debatforum på eaftenskolen Resten af dagen var sat af til workshops i værktøjerne SlideShare, YouTube og optagelse af video. Afsluttende arbejdsmøde På dette møde den 1. december præsenterede underviserne deres endelige kursusforløb og deres valg af værktøj. Det var en fornøjelse at se, hvordan underviserne dels havde taget de gode råd til sig men 8

9 samtidig formåede at udtænke egne kreative løsninger. Nogle havde allerede fyldt materiale ind i eaftenskolen, så de kunne demonstrere på projector. Efterfølgende blev underviserne opdelt i grupper af beslægtede fag, hvor de talte videre om deres planer og de udfordringer, de forventede eller allerede havde mødt. Undervejs var der mulighed for at få hjælp fra konsulenterne med tekniske spørgsmål. Nu manglede blot nogle enkelte detaljer og så at se, om kursisterne meldte sig til. Sidste forberedelser Den sidste tid frem mod de planlagte kursusstarter i starten af 2012 gik med at få undervisningsmaterialerne lagt op på eaftenskolen. Blandt andet videoer voldte lidt udfordringer, men med hjælp fra projektledelsen blev de løst. Kurserne Det var ikke overvældende positive meldinger, vi fik fra skolerne med hensyn til tilmeldinger. Der var generelt for få deltagere til, at kurserne kunne oprettes. Nogle få valgte dog at tilbyde e-læring som en del af en mere traditionel undervisning. Et godt eksempel på dette var Ilse Gaardahls yogakursus. Ilse havde på forhånd planlagt at lave e- læringsdelen som et ekstra tilbud i forbindelse med et traditionelt kursus. Helt præcist var planen, at undervisningen kunne fortsætte, mens Ilse var en måned i Indien. Metoden var, at Ilse på forhånd lagde nogle videoer med øvelser, hun havde optaget, op på eaftenskolen. Deltagerne kunne så gå ind og se og høre Ilse præsentere øvelserne og stille eventuelle opklarende spørgsmål til hende undervejs. Evaluering Desværre var Ilse Gaardahls kursus det eneste, der rigtig fik gang i e-læringen, så her nåede projektet desværre ikke i mål. Det betyder, at det var svært, at lave en grundig evaluering af deltagernes oplevelser med e-læring. Vi udsendte naturligvis et elektroniks evalueringsskema ud til Ilse Gaardahls deltagere, og her var tilbagemeldingerne positive, om end blot fire deltageres besvarelser må siges at være for få til at bygge en troværdig evaluering over. Da vi således ikke nåede det primære mål at få sat 15 undervisningsforløb i gang, besluttede projektgruppen, at vi måtte forsøge en gang mere. En hurtig evaluering i projektgruppen blandt andet baseret på telefon- og mailkommunikation med underviserne nåede frem til fire konklusioner: Forløbet op til kursusstart var nok lige vel presset tidsmæssigt. Vi havde prioriteret den korte tid til at lave nogle gode forløb, men brugt for lidt kræfter og tid på markedsføring. Og med noget så forholdsvis nyt, er markedsføringen meget vigtig. Timingen var ikke optimal. De fleste aftenskoledeltagere melder sig til efterårssæsonen, der uden sammenligning er den største med det bredeste udbud. Målgruppen for fleksibelt tilrettelagt undervisning leder muligvis ikke efter kurser blandt almindelig aftenskoleundervisning Præsentationen af det fleksible i kursustilbuddet stod ikke klart nok. 9

10 Markedsføringsmøde Derfor blev det besluttet at lave det ellers planlagte evalueringsmøde i april om til et markedsføringsmøde, hvor det primære fokus skulle rettes mod, hvordan vi får kurserne i gang i efteråret Derfor blev de implicerede skolers ledere også inviteret med. Heldigvis var der stor gejst og opbakning fra de fleste til at give det et forsøg mere. Nogle valgte dog af forskellige årsager at melde fra. Den 22. maj mødtes vi derfor igen for at tale om, hvordan vi kunne markedsføre kurserne bedre. Vi fik Katrine Thielke til at lave et oplæg om markedsføring, og herefter tog vi en snak om hvordan man laver den bedste kursustekst, hvor vi selvfølgelig tog udgangspunkt i dem, der allerede var lavet til forårssæsonen. Flere af underviserne havde på forhånd gjort sig gode overvejelser og kunne præsentere deres nye ideer. Eksempler på kursustekster er med i bilagene til denne rapport. 10

11 Resultater Det var desværre ikke muligt at opfylde samtlige mål med projektet, men vi har dog fået en masse nyttige resultater og satser på at gøre et en ekstra indsats, efter at projektet formelt er afsluttet. Status i forhold til de forskellige delmål er følgende: 15 gennemførte e-læringsforløb blev langt fra nået. Vi nåede egentlig kun et enkelt kursusforløb, der benyttede e-læring som supplement til den traditionelle undervisning. Dog med gode tilbagemeldinger! Det var ligeledes intentionen at afprøve forskellige tekniske platforme til undervisningen. Dette blev forsøgt i den indledende fase, men vi blev hurtigt sporet ind på en enkelt e-læringsplatform, eaftenskolen. Et enkelt system, WordPress, blev ret hurtigt fravalgt grundet, at systemet ikke indeholdt mulighed for, at deltagerne kunne debattere indbyrdes eller i et åbent forum med underviseren, ligesom der heller ikke kunne laves automatisk mailadvisering, når der kom nyt materiale. Begge dele noget, som vurderedes vigtigt. SharePoint kunne disse ting, men det viste sig alt for besværligt at tilpasse systemet til de enkelte hold. Derfor blev også SharePoint forkastet. Det betød, at alle valgte at benytte eaftenskolen, der var den tredje løsning, vi havde i overvejelserne fra begyndelsen. Vi ønskede ikke at bruge tid på at undersøge andre muligheder, men fokuserede i stedet på at få de enkelte forløb planlagt, da tiden efterhånden var knap. Målet at få en række skoler og undervisere gjort trygge ved at lave virtuel undervisning, nåede vi til en vis grad at opfylde. Størstedelen af de deltagende undervisere fik testet, hvordan det er at benytte forskellige e-læringsværktøjer, selvom de færreste prøvede det af i deciderede undervisningsforløb. Alligevel er det vores klare indtryk, at vi fik overbevist underviserne om de store muligheder, der ligger i e-læring. Dette understreges af den store mængde undervisere, der har meldt sig til at forsøge en gang mere i efteråret Det var også målet at lave en opdateret manual i e-læring, og dette er opfyldt med Vejledning til e-læring i aftenskolen 2012, der er bilag til denne rapport. Sidst, men ikke mindst, var det målet at lave formidlingsseminarer i de enkelte forbund. Alle de aktive forbund i projektet har i foråret lavet workshops, oplæg og lignende på deres forskellige forbundsarrangementer. Flere af projektets undervisere har i den forbindelse deltaget som oplægsholdere. Disse præsentationer har taget udgangspunkt i dette projekts erfaringer, og der har været så gode tilbagemeldinger på dem, at vi forventer en større spredning på forsøg med e-læring fremover. Her vil både vejledning og flere præsentationer komme til at spille en rolle. 11

12 Konklusion E-læring indeholder en lang række spændende nye muligheder, som de deltagende undervisere var meget interesserede i at udnytte. I det hele taget var de deltagende underviseres gejst og entusiasme en stor fornøjelse at følge. Der er en del tekniske udfordringer omkring brugen af fx video, som det enten kræver en teknisk kyndig underviser eller hjælp fra skole/oplysningsforbund at løse. Men som udgangspunkt kunne de fleste undervisere ret hurtigt forstå at bruge de mest gængse værktøjer, der knytter sig til e-læring. Nye undervisere vil dog for de flestes vedkommende kræve hjælp. Derfor vil det et stykke frem i tiden kræve noget af det enkelte oplysningsforbund og/eller den enkelte aftenskole, hvis man ønsker at få gang i mere e-læring. I øjeblikket er der få undervisere, der af egen interesse overvinder de tekniske udfordringer i at lave e-læringsforløb. Men disse er for spredte til, at der er tale om en målrettet indsats, hvilket hindrer, at vi opdrager deltagerne til at tilmelde sig e- læringskurser. Der er ganske simpelt et manglende kendskab til e-læringens muligheder i folkeoplysningen. Med tiden, når nye og mere it-vante generationer vokser op vil e-læring formodentlig blive meget mere almindeligt. Og da vil det være klogt af folkeoplysningen at stå klar til at tilbyde e-læring. Ellers risikerer vi, at deltagerne søger andre steder hen. Derfor må vi sikre aftenskolerne ved, at vi vedholdende insisterer på at udvikle e-læring og opdrage omgivelserne til, at det er en naturlig del af aftenskolernes tilbud. Vi mener, der ligger et stort og uudnyttet potentiale i e-læring. Ikke blot i forhold til de eksisterende målgrupper, der i stadigt højere grad foretrækker mere fleksible undervisningsformer. Det gælder også målgrupper, som vi hidtil har haft svært ved at betjene. Det kunne være beboere på danske småøer, der har svært ved at samle nok deltagere til deres fag på hver deres lille ø. Det kunne være handicappede der grundet deres handicap (fysisk eller psykisk) ikke evner at følge traditionel undervisning. Eller det kunne være så specialiserede fag eller emner, at et enkelt lokalområde ikke formår at samle tilstrækkeligt med deltagere, til at starte et kursus op. Det er et potentiale, vi stadigt skal og vil forsøge at udnytte. 12

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen

Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Evaluering og kvalitetsudvikling i aftenskolen Projektrapport Peter Holbaum-Hansen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse

Læs mere

Udviklingsprojekter 2009/2010

Udviklingsprojekter 2009/2010 5. maj 2009/CPK Udviklingsprojekter 2009/2010 I skoleåret 2009-2010 udbyder Danske Science Gymnasier fire udviklingsprojekter 1 : Nye veje i statistik og sandsynlighedsregning Matematik, fysik og kemi

Læs mere

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013

Sprogtest via Skype - Rapport Kgs. Lyngby, September 2013 Intro Projekt Sprogtest via Skype er støttet af Kulturministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk Folkeoplysnings Samråd. Studieskolen v/ Christoph

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter

Fleksibelworkshopdag kl Hornstrupkursuscenter Fleksibel Fleksibelworkshopdag workshopdag 14. 14.jan. jan.kl.10.00-20.00 kl.10.00-20.00 Hornstrup Hornstrupkursuscenter kursuscentervejle Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles

Læs mere

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER

FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Aftenskolens foreningsnummer: 67460 FORUDSÆTNINGER FOR TILDELING AF MIDLER FRA UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel: It for alle Ansøgers navn: NETOP København Navn på ansvarlig:

Læs mere

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort

Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Studieskolens sprogpædagogiske it-kørekort Projektrapport Projektet er støttet af Undervisningsministeriets puljemidler til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning, administreret af Dansk

Læs mere

Fællesskab under forandring

Fællesskab under forandring Udviklingspulje til lokal folkeoplysning Dansk Folkeoplysnings Samråd Fællesskab under forandring Projektrapport udarbejdet af udviklingskonsulent Signe Buch, FOF Juli 2011 1 1. Indledning Denne rapport

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

AOF 1121 Projekttitel: Boligkvarterløft. Græsrodsdemokrati og nye kompetencer

AOF 1121 Projekttitel: Boligkvarterløft. Græsrodsdemokrati og nye kompetencer Dansk Folkeoplysnings Samråd Rapport over udviklingspuljen 2011-12 Dansk Folkeoplysnings Samråd fik i 2011 i alt 783.000 kr. til udvikling og omstilling af den lokale folkeoplysning blandt Samrådets medlemsorganisationer

Læs mere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere

læring - i aftenskolen Manual til undervisere læring - i aftenskolen 110 101001001 000100 111 011010 1101 00011 011010100 Manual til undervisere 110 110101001001 101001001 0001001101 000100 01101000110110 111 10100 011010 1101 110 00011 011010100

Læs mere

Projektrapport Udarbejdet af Marlene Berth Nielsen, NETOP og Lene Buerup Andersen, LOF

Projektrapport Udarbejdet af Marlene Berth Nielsen, NETOP og Lene Buerup Andersen, LOF Kvalificering af beskrivelsen af faglige kompetencer i aftenskolen elektronisk kursusbevis Projektrapport Udarbejdet af Marlene Berth Nielsen, NETOP og Lene Buerup Andersen, LOF 1. Indledning Denne rapport

Læs mere

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING

SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE EVALUERING SÆT VERDEN I BØRNEHØJDE Et samarbejde mellem: Bakkeskolen, Kolding, Erritsø Fællesskole, Fredericia, Globale Skolepartnerskaber og SOS Børnebyerne Danmark Efteråret 2014

Læs mere

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle

Fleksibel workshopdag 12. nov. kl Hornstrup kursuscenter Vejle Fleksibel workshopdag 12. nov. kl. 10.00-20.00 Hornstrup kursuscenter Vejle Program 09.30 10.00 Ankomst & morgenkaffe 10.00 10.15 Fælles velkomst, sang osv. 10.15 12.00 Fælles oplæg & gruppesessions 12.00

Læs mere

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU

Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Brug af sociale medier og digitale værktøjer til at fremme motivation for AMU Indholdsfortegnelse Nye veje i arbejdet med synliggørelse af AMU s styrker, projektnummer 135798 omtales i publikationen som

Læs mere

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aabenraa i Bevægelse. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aabenraa i Bevægelse Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 2 Indhold 1. Introduktion........ 3 2. Projektets aktiviteter........ 4 3. Projektets resultater....... 4 4. Projektets virkning.........

Læs mere

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015

Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Projekt Grænseløs læring Statusrapport maj 2015 Afprøvning og evaluering af virtuelt valgfag I uge 16 2015 blev der afviklet valgfaget Udsatte borgere for SOSU Trin 1 elever på Randers Social- og Sundhedsskole.

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer

Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer Inspiration: Fleksible tilrettelæggelsesformer (Åben) Studiecirklen Jahn Sørensen fra Bjerggaardens Lokalcenter i Århus ville gerne lave et forløb på 36 timer omkring lokalområdet Christiansbjergs historie.

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole

Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Folkeoplysning i Ny Nordisk Skole Rapport over projektets forløb og resultater Rapporten er udarbejdet i september 2014 af: Line Høgh, DOF Indhold Baggrund for projektet side 2 Opstart og organisering

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG

INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG INTRODUKTION TIL MASTERPLAN OG DIALOG Landsbyen Sølund 2014 Med dialogmaterialet sætter vi gang i arbejdet med masterplan for Landsbyen Sølund. Vi håber på dit bidrag i en proces, hvor vi med åbne øjne,

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus

Sådan får du anvendt dit kursus i praksis. - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Sådan får du anvendt dit kursus i praksis - Guide til at maksimere dit udbytte så du får størst værdi ud af dit kursus Introduktion Ifølge Robert Brinkerhoffs, studier om effekten af læring på kurser,

Læs mere

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION

SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGS GUIDEN GØR DET NEMT AT DELE OG GENBRUGE INNOVATION SPREDNINGSGUIDEN 2016 Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse COI Center for Offentlig Innovation Købmagergade 22 1150

Læs mere

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1

Aktivering af netværket omkring Landsstævnet. Netværksstrategi del 1 Aktivering af netværket omkring Landsstævnet Netværksstrategi del 1 Indledning Dette dokument er første del af netværksstrategien. Her præsenteres det strategiske fundament for en mere netværksbaseret

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014

Kortlægning af lokale it-aktiviteter 2014 Kortlægning af lokale it-aktiviteter Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra oktober. Spørgeskemaet indeholdt 31 spørgsmål omkring it-aktiviteter

Læs mere

Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole

Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole Handicap - og Specialundervisning Et samarbejde mellem Elleslettegård og DOF Birkerød Fritidsskole Kursuskatalog Forår 2016 Velkommen Velkommen til forårssæsonen 2016 med disse kursustilbud, der er særlig

Læs mere

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Fleksible tilrettelæggelsesformer Lederhåndbog side 9.2.1 Fleksible tilrettelæggelsesformer Fleksible tilrettelæggelsesformer Folketinget vedtog i december 2006 en ændring af folkeoplysningsloven, der bl.a. giver aftenskolerne mulighed

Læs mere

Design dit eget computerspil med Kodu

Design dit eget computerspil med Kodu Design dit eget computerspil med Kodu I sensommeren var vi to CFU-konsulenter ude i SFO en på Borup Ris Skolens Grønbro-afdeling. Her var vi sammen med børnene for at få erfaringer i arbejdet med platformen

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen

Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med anden etnisk baggrund i folkeoplysningen Til Silkeborg 25.11.2015 Folkeoplysningen Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Fra AOF Viborg Aftenskole AOF Midt, Ørnsøvej 5 8600 Silkeborg Ansøgning om støtte til Mentorprojekt flere kvinder med

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr.

Christoph Schepers Borgergade 12, 1300 Kbh K Kr. ANSØGNINGSSKEMA TIL UDVIKLINGS- OG AKTIVITETSPULJEN FOR AFTENSKOLER Projekttitel Foreningens navn Foreningsnummer 66040 Projektansvarlig Adresse Sprogcoaching som den moderne aftenskoles bidrag til dannelse

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow

Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow Guide til projektledere: Succesfuld konceptudvikling, kommunikationsstrategi og eksekvering af dit projekt på BetterNow version 1.0 maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Definer budskabet

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2015 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september. Spørgeskemaet indeholdt 32 spørgsmål

Læs mere

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance

10 trin til Digital Læring. En E-bog fra Peak Balance En E-bog fra Peak Balance Trin 1: Gør dig klar Hvorfor vil du lave digital læring? Der kan være mange årsager til at gå digitalt. En årsag kan være, at du gerne vil forankre viden hos modtagerne, så det

Læs mere

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9

M a s t e r o f P u b l i c G o v e r n a n c e ( M P G ) L F G, h o l d 1, E 0 9 Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af seminarerne i forhold til de opstillede mål? Var modulet fagligt interessant? Det første seminar var for meget "navlepilleri". Der kunne godt have været mere

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne

Slutrapport fra. projekt Læs dansk på bibliotekerne Slutrapport fra projekt Læs dansk på bibliotekerne Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 5 Læringsforløbene... 5 Netværk... 6 Organisering... 7 Aktiviteter

Læs mere

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne?

Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Ny viden om praksis Hvad gør man på landets hospitaler for at forbedre kommunikation med patienterne? Her kan du læse resultatet af den landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, der er gennemført som del

Læs mere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere

Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Mød Alfred Josefsen til en debat omkring ledelse af vidensmedarbejdere Dato: 05-01-2016 Arr.nr.: 316867 Fordeling af score: Score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Antal besvarelser Antal deltagere Svarandel Gns. score

Læs mere

Pædagogiske overvejelser

Pædagogiske overvejelser Pædagogiske overvejelser Hvordan får jeg effekt af mit kursus? En stor del af det man får ud af et kursus, handler ikke om, hvad der sker på kurset. Hvad der sker før og særligt efter kurset har mindst

Læs mere

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet.

Kurset henvender sig til dig, som er ledig, eller som er på vej ud i ledighed og søger nye veje på arbejdsmarkedet. Idéer til brug af JobSpor på kurser for ledige JobSpor er meget velegnet til arbejdsmarkedsorienterede afklaringskurser for ledige. Nedenfor har vi taget udgangspunkt i kurset Motivation Afklaring - Planlægning

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

- en effektundersøgelse

- en effektundersøgelse SKOLESTØTTE til børn i familiepleje - en effektundersøgelse Hvordan kan man bedst støtte op om god skoletrivsel, inklusion og faglig udvikling for børn i familiepleje? Dette forskningsprojekt skal undersøge

Læs mere

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog.

Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Få redskaber til at skabe god brugerservice eller kundeservice gennem en personlig og professionel dialog. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår at sætte sig ind i andre virksomheder

Læs mere

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes

Onlinerekruttering. Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk. FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes Onlinerekruttering Kom nemt i gang på FrivilligJob.dk FrivilligJob.dk Hvor frivillige og foreninger mødes FrivilligJob.dk dit værktøj til online-rekruttering Hvor går man hen, hvis man vil være frivillig,

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter

KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter KAN 95 DRENGE RYKKE SIG 2-3 SKOLEÅR PÅ 20 DAGE? LøkkeFondens projekter JA, DET KAN DE. OG DET GJORDE DE. LØKKEFONDENS PROJEKTER LøkkeFonden udvikler konkrete projekter, der kan virke til gavn for drenge

Læs mere

8. JUNI 2017 / KØBENHAVN HÅNDTERING AF KRITIK OG KONFLIKTER PÅ SOCIALE MEDIER KURSUS MED NANA DALL & KATRINE THIELKE

8. JUNI 2017 / KØBENHAVN HÅNDTERING AF KRITIK OG KONFLIKTER PÅ SOCIALE MEDIER KURSUS MED NANA DALL & KATRINE THIELKE 8. JUNI 2017 / KØBENHAVN HÅNDTERING AF KRITIK OG KONFLIKTER PÅ SOCIALE MEDIER KURSUS MED NANA DALL & KATRINE THIELKE BAGGRUND FOR KURSET Sidder du med den daglige håndtering af kunder på sociale medier,

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2016 Denne kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra september 2016. Spørgeskemaet indeholdt 33

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors

VEJLEDNING. Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors VEJLEDNING Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde Kors Velkommen I denne vejledning kan du se, hvad du skal gøre for at undervise i Sådan kan vi rekruttere mangfoldigt til Ungdommens Røde

Læs mere

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten.

ESDH. Specialisten. Produkter og priser 2010 2011. www.esdh specialisten.dk. esdh specialisten.dk tel. 2818 4940 info esdh specialiaten. ESDH Specialisten Produkter og priser 2010 2011 www.esdh specialisten.dk Grundkurser Målgruppe: Slutbrugere Varighed: 1 dag Et typisk grundkursus varer en dag. Alle kurser tilpasses kundens organisation.

Læs mere

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013

Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 STUDIENÆVN FOR ØKONOMI 24. september 2013 Referat af møde i Studienævn for Økonomi den 17. september 2013 Tilstedeværende: Ole Friis, Christian Kronborg, Per Andersen, Bent Jørgensen, Andreas Vestermark,

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

E-læring og samarbejde over nettet

E-læring og samarbejde over nettet E-læring og samarbejde over nettet Vi var ikke i tvivl, da vi for nogle år tilbage valgte at satse på e-læring og udvikling af nye lærings- og samarbejdsformer. Vi havde brug for en seriøs og kompetent

Læs mere

Afrapportering projekt Regn og Design

Afrapportering projekt Regn og Design DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 27.SEPTEMBER 2013 Afrapportering projekt Regn og Design SCIENCE KOMMUNIKATION BÜLOWSVEJ 17 1870 FREDERIKSBERG C TLF 353 34042 DIR 353 32387

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015

Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Evaluering, 3. semester, Politik & Administration og Samfundsfag, eftera r 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Modulevaluering udleveret på modulernes sidste kursusgang... 4 Modul 3: Samfundsøkonomi...

Læs mere

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora

Foras brand lokalt. Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora Foras opbygning Foras brand lokalt Alle foreninger kan vælge at skifte navn til Fora. Alle foreninger skal gøre opmærksom på, at de medlem af Fora I vedtægter I kataloger osv. På hjemmesiden Fællesskab

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

TILLIDS- REPRÆSENTANT

TILLIDS- REPRÆSENTANT TILLIDS- REPRÆSENTANT GUIDE BEDRE TIL ORD, TAL OG IT INTRODUKTION TIL GUIDEN Din arbejdsplads er blevet udvalgt til at være med i projektet Bedre til ord, tal og IT. Du får denne guide, fordi du har en

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement

Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Beskrivelse af kursus og VIP-arrangement Undervisningen på Klikstart-kurserne Generelt Pædagogikken, der bliver brugt ved Klikstart-kurserne er udviklet og gennemtestet i forbindelse med det første Klikstart-forløb,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget!

Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Lær nyt i din fagforening - gode tilbud til dig der ønsker at lære mere. Det koster ikke noget - men du får meget! Som medlem af FOA Vendsyssel får du tilbud om deltagelse i forskellige kurser. Det koster

Læs mere

Drama som pædagogisk metode til trivsel

Drama som pædagogisk metode til trivsel Drama som pædagogisk metode til trivsel 9 dramaworkshops á 2 dage på 9 skoler fordelt på: Region Hovedstaden Sønderbro Skole Risbjergskolen Hedelyskolen Region Syddanmark 4kløverskolen Issøskolen Rinkenæs

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016

Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016 Indholdsfortegnelse Projekt Grænseløs læring statusrapport jan. 2016... 1 Indledning... 2 Afprøvning i uge 50 2015... 2 Evaluering af den tekniske løsning...

Læs mere

ZebraByer i Roskilde Kommune

ZebraByer i Roskilde Kommune ZebraByer i Roskilde Kommune Indledning Følgende beskriver et pilotprojekt, som tester visionen om ZebraByer i Roskilde Kommune. Pilotprojektet er udarbejdet som løsning på Byrådets innovationsspørgsmål

Læs mere

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk

Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet. Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk Anvendelse af webkonference på Syddansk Universitet Lise Petersen, e-læringskoordinator, SDU lisep@sdu.dk E-læringsværkstedet på SDU Et tilbud til undervisere og TAP er: Teknisk support: Hvordan får man

Læs mere

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige.

Skriv bedre tekster. Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Skriv bedre tekster Dette kursus hjælper dig til at skrive knivskarpe tekster, der på en levende måde formidler præcis det, du gerne vil sige. Det er helt utroligt, hvordan alle AROS undervisere formår

Læs mere

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet?

Tabel 3: Hvor stor en del af din arbejdstid bruger du på undervisning på grundforløb og uddannelse indenfor uddannelsesområdet? Frekvenstabeller Tabel 1: Fordeling på uddannelsesområder Bygge og Anlæg 232 26,1 Merkantil 226 25,5 Produktion og udvikling 155 17,5 Sundhed, omsorg og pædagogik 275 31,0 Tabel 2: Hvor mange år har du

Læs mere

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006

Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide udarbejdet i forbindelse med udviklingen af Silkeborg Biblioteks nye hjemmeside 2. halvdel 2006 Interviewguide. 09. 2006 Silkeborg Biblioteks Ny hjemmeside Dagsorden for interview omkring

Læs mere