opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Sygeplejerskeuddannelsen i Århus asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Sygeplejerskeuddannelsen i Århus asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd April 2011"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Evaluering af implementering af eportfolio opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Sygeplejerskeuddannelsen i Århus asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd April 2011 Udviklingskoordinator Inge Jensen Uddannelseskoordinator Carsten Nielsen fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmrtyuiopasdfghjkl

2 Evaluering af implementering af eportfolio VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Baggrund Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (SIA) har siden 2003 arbejdet med en portfolio (Studiebog) knyttet til den kliniske undervisning. I forbindelse med en større evaluering af denne i 2006 pegede såvel studerende som kliniske vejleder på muligheden for at få studiebogen digitaliseret (kilde). Dette blev dog udsat, da de kliniske uddannelsessteder som helhed ikke mente, de havde de IT-mæssige forudsætninger for brug af en digitaliseret portfolio. Ønsket om digitalisering var dog forsat til stede i organisationen, hvorfor vi i indgik i et udviklingsprojekt med sygeplejerskeuddannelserne i Holstebro og Viborg med henblik på udvikling af en eportfolio. Denne blev pilottestet i 2009 og projektet blev endeligt afrapporteret i juni I vinteren 2009/2010 blev det besluttet i Uddannelsesforum (besluttende organ ved SIA), at eportfolio skulle implementeres i uddannelsen som helhed. Der blev udarbejdet plan for implementeringen, herunder blandt andet plan for uddannelse af superbrugere og etablering af diverse administrative støtteprocesser. Studerende og kliniske vejledere har fra september 2010 taget eportfolio i brug og fra forårssemesteret 2011 anvendes eportfolio for alle studerende i deres kliniske studier. Da Center for E-læring og medier (CELM) var en del af det oprindelige udviklingsprojekt (ekstern projektledelse, sparring, m.v.) og i øvrigt har en interesse i at følge projektet til dørs ikke blot mht. udvikling, men også implementering, er nærværende projekt kommet i stand ved at CELM og SIA har delt finansieringen. Udviklingskoordinator Inge Jensen og uddannelseskoordinator Carsten Nielsen har taget initiativ til evalueringen og har gennemført denne. Hensigt med evalueringsprojektet Det overordnede mål for implementeringen af eportfolio er, at primærbrugere forstår funktionaliteten af eportfolio og kan anvende denne. Hensigten med evalueringen af implementeringen er at afdække styrker og svagheder i den faktisk gennemførte implementering med henblik på generering af viden, der kan bruges i fremtidige implementeringsprocesser knyttet til IT baserede pædagogiske redskaber. 1 E-portfolio i sygeplejerskeuddannelsen : Rapport om projekt e-læring i kliniske forløb på sygeplejerskeuddannelsens modul 4 i Århus, Viborg og Holstebro Kirsten Nielsen ; Carsten Munch Nielsen ; Poul Henning Christensen ; Niels Ardal ; Anne Brandborg, Århus Sygehus, Danmark ; Jette Skårhøj, Regionshospital Viborg, Danmark ; Bente K. Stisen, Regionshospital Viborg, Danmark ; Janet Hansen, Hospitalsenhed Vest, RM, Danmark ; Raymond Kolbæk 2

3 Implementering af eportfolio har været en krævende proces i en organisation med ca studerende, 35 undervisere og ca. 200 kliniske vejledere i mange forskellige institutionelle kontekster. Der har været en række tekniske og organisatoriske udfordringer, og brugerne skulle på en gang blive fortrolige med brugerfladen og ikke mindst de pædagogiske hensigter med eportfolio. SIA står løbende overfor implementering af nye pædagogiske tiltag, herunder IT-baserede læringsobjekter. SIA har tradition for at evaluere om nye pædagogiske tiltag kommer i brug som det var intenderet og hvordan de læringsmæssige resultater af tiltagene er. Der har ikke før været gennemført systematisk evaluering af selve implementeringen af IT-baserede læringsobjekter. Evalueringen giver SIA mulighed for at generere generel viden om implementeringsprocesser og specifik viden i forhold til de udfordringer ITbaserede læringsobjekter giver. Evaluering kan medvirke til at: - afdække den intenderede og faktisk gennemført implementeringsproces - afdække styrker og svagheder i den aktuelle implementeringsproces - skabe læring i forhold til fremtidig implementering af IT-baserede læringsobjekter Metode Da implementeringen af eportfolio var påbegyndt før evalueringsprojektet gik i gang, er der anvendt et afdækkende undersøgelsesdesign. Dataindsamling Der er indsamlet diverse dokumenter knyttet til implementeringsprocessen. Dokumenterne siger mest noget om de organisatoriske initiativer knyttet til implementeringsprocessen. Der er foretaget interview med ansvarlige for implementeringen herunder undervisning og support. Der har været to centrale aktører i implementeringen henholdsvis den tekniske og den pædagogiske IT-ansvarlige, som har ydet support og gennemført introducerende undervisning til eportfolio. Disse interview kan sige noget om indhold og afviklingen af support og undervisning samt om informanternes vurderinger af disse tiltag. Der er indhentet vurderinger fra primærbrugerne af eportfolio i form af spørgeskemabesvarelser fra studerende, kliniske vejledere og undervisere. Disse spørgeskemaer giver information om primærbrugernes erfaringer med undervisning og support samt forslag til forbedring af disse initiativer. 3

4 Datatyper Specificeret Bemærkninger Dokumenter Referater fra lokal eportfoliogruppe Referat fra besluttende organer ved SIA Retningslinjer og organisatoriske procedurer knyttet til eportfolio 4 referater fra eportfoliogruppen 2 referater fra Uddannelsesforum 1 referat fra møde for uddannelsesledere i sygeplejerskeuddannelsen i VIA Procedurebeskrivelse for oprettelse af eksterne brugere og support Undervisningsprogrammer for undervisning af studerende, kliniske vejledere og undervisere Undervisningsprogram for studerende. Annoncering. Antal afholdte kurser og antal deltagere Undervisningsprogram for superbrugere blandt kliniske vejledere(bilag 1). Annoncering. Antal afholdte kurser og antal deltagere Undervisningsprogram for undervisere. Annoncering. Antal afholdte kurser og antal deltagere Individuelle interviews. Semistrukturerede på baggrund af spørgeguide (bilag 2 og 3). Optaget på voicerecorder. Pædagogisk IT-ansvarlig Teknisk IT-ansvarlig Interview af ca. 45 minutters varighed. Interview gennemført i ultimo december 2010 og medio januar 2011 Spørgeskema Studerende (bilag 4) 25 studerende fra en klasse på Modul 5 (efter kliniske studier på Modul 4). 26 studerende fra en klasse på Modul 9 (efter kliniske studier på Modul 6 og 8). Spørgeskemaer udleveret i februar Kliniske vejledere (bilag 5) Undervisere (bilag 6) 41 kliniske vejledere samlet til temaeftermiddag på SIA februar undervisere tilknyttet kliniske undervisningssteder. Spørgeskemaer udleveret i februar Analyse af datamaterialet De forskellige datatyper er indledningsvist analyseret hver for sig. Efterfølgende er disse delanalyser sammenfattet på tværs af datamaterialerne. Datamaterialet er analyseret i forhold til at: - afdække den intenderede og faktisk gennemført implementeringspraksis - afdække styrker og svagheder i den aktuelle implementering Analyse af dokumenter 4

5 Dokumenterne er analyseret i forhold til hvilke aktører der har gjort hvad på hvilke tidspunkter. I forhold til de indholdsmæssige aspekter i beslutninger og aktiviteter, blev materialet analyseret i forhold til: - Hvem der tog beslutning om implementeringen? - Hvordan blev beslutningen formidlet til de faktiske agenter for implementeringen? - Hvilke organisatoriske og ressourcemæssige tiltag blev iværksat? - Hvordan foregik informationen til primærbrugerne? - Hvordan blev primærbrugerne indført i eportfolio? - Hvordan blev supportopgaverne efter ibrugtagning organiseret? Analysen af dokumenterne er sammenfattet i et skema (bilag 7). Analyse af interview I første omgang blev interviews gennemlyttet af de to analysander og centrale informantudsagn blev nedskrevet. Efterfølgende blev resume af interview sendt til informanterne til gennemlæsning og validering. Dette medførte mindre ændringer i de nedskrevne resumeer. Resumeerne blev analyseret/kodet ud fra de overordnede analysespørgsmål: - Hvordan foregik undervisning til primærbrugerne (studerende, kliniske vejledere og undervisere)? - Hvordan vurderes undervisningen? - Hvilke supportopgaver har der været til primærbrugerne? - Hvordan vurderes de organisatoriske procedurer knyttet til implementering og drift af eportfolio? - Anbefalinger i forhold til fremtidige implementeringsinitiativer? Afslutningsvis blev de to informanters udsagn sammenfattet (bilag 8). Analyse af spørgeskema I første omgang er der foretaget en kvantitativ opgørelse, hvor det var relevant i forhold til typer af spørgsmål. Kvalitative udsagn er oplistet og samlet i overordnede fælles kategorier. Dette er sket for hver af de tre informantgrupper (bilag 9). Spørgeskemaer for de tre informantgrupper var i stor udstrækning enslydende og der er spurgt til informanternes erfaring med og vurdering af: - Deltagelse i Introduktion til eportfolio - Support i form af brug af manual eller direkte support - Vurdering af egen og andres aktørers aktuelle fortrolighed med eportfolio - Mulighed for supplerende kommentarer Efterfølgende er analysen af de enkelte informantgruppers besvarelser sammenfattet. 5

6 Beskrivelse og vurdering af implementeringsprocessen Fundene vil blive præsenteret under to hovedoverskrifter: - Den intenderede og faktisk gennemført implementeringsproces - Styrker og svagheder i den aktuelle implementeringsproces Sammenfatningen nedenfor er skrevet på baggrund delanalyserne af datamaterialet som fremgår af bilagene, og har en form, hvor der sammenfattes på tværs af de forskellige delanalyser, og hvor der i teksten ikke henvises direkte til primærkilderne. Det indledende afsnit med overskriften Den intenderede og faktisk gennemførte implementeringsproces vil have en overvejende deskriptiv karakter, hvor den gennemførte implementeringsproces og forhold heromkring beskrives. Den mere vurderende vinkel på implementeringsprocessen vil primært være i det efterfølgende afsnit med overskriften Styrker og svagheder i implementeringsprocessen. Den intenderede og faktisk gennemført implementeringsproces Udviklingen af eportfolio blev afsluttet i foråret 2009 og implementeringen af eportfolio kunne i princippet være påbegyndt i efterårssemesteret 2009, som det skete ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro (SIH). Implementering blev først påbegyndt i efterårssemesteret 2010 ved SIA. I efteråret 2009 blev der udarbejdet implementeringsplan fra den lokale eportfoliogruppen som blev forelagt Uddannelsesforum ved SIA, der er uddannelsens overordnede besluttende organ i forhold til pædagogiske og faglige spørgsmål. Uddannelsesforum bakkede i princippet implementeringsplanen op. Før igangsættelse af implementeringen ønskede Uddannelsesforum dog at få undersøgt, om de tekniske aspekter kunne håndteres på de kliniske undervisningssteder samt om sikkerhedsmæssige forhold knyttet til det juridiske og etiske var på plads. eportfoliogruppen undersøgte ved hjælp af skolens tekniske IT-ansvarlige de tekniske problemer. Denne henvendte sig til de forskellige kliniske undervisningssteder i regionen og kommunerne og kunne konstatere, at der ikke var tekniske forhindringer. Det eneste problem informanter i region og kommuner kunne påvise var, at der nogle steder kunne være flaskehalse i forhold til adgang til lokale computere. Det blev afklaret, at eportfolio ikke gav nye etiske/juridiske problemer og var mere sikker end anvendelse af mailkorrespondance. På baggrund af orientering fra eportfoliogruppen besluttede Uddannelsesforum i marts 2010 at implementering af eportfolio kunne iværksættes på baggrund af revideret implementeringsforslag, hvor implementeringen var udskudt til efterårssemesteret Alle studerende med undtagelse af det første 6

7 hold på 2008-uddannelsen, som var nået til deres sidste kliniske studier i efterårssemesteret, skulle bruge eportfolio. Fra april til juni 2010 blev de kliniske vejledere og undervisere informeret om eportfolio via det lokale informationsbreve og gennem en temaeftermiddag fik kliniske vejledere og undervisere demonstreret eportfolio. Studerende og undervisere havde automatisk adgang til VIA s kommunikationsplatform Studienet og dermed eportfolio, mens kliniske vejleder skulle oprettes individuelt som eksterne brugere. Der blev i foråret besluttet en arbejdsprocedure for hvem på SIA der skulle varetage opgaven med registrering af eksterne brugere af Studienet. Navne og andre nødvendige data for oprettelse af eksterne brugere blev indsamlet via de kliniske samarbejdspartnere. Når de ansvarlige ved SIA havde oprettet de nye brugere modtog de kliniske vejledere brugernavn og logon kode. Fra august til oktober 2010 fik de kliniske vejledere, undervisere og studerende undervisning i eportfolios funktionaliteter og hensigt. Da SIA har kontakt til op mod 200 kliniske vejledere, blev det besluttet at tilbyde såkaldte superbrugerkurser til en mindre gruppe af disse. 120 kliniske vejledere deltog i 6 udbudte kurser af 2½ timers varighed. Undervisningen foregik i SIA s IT-lokale, hvor deltagerne fik mulighed for at arbejde direkte i eportfolio. Der var udbudt to kurser for underviserne på SIA hvor 15 ud af 35 potentielle deltog i undervisningen. Undervisningen havde en varighed på 1 time og foregik i IT-lokalet. De studerende der skulle påbegynde kliniske studier på Modul 6 og 8 medio september modtog undervisning som var skemalagt. Undervisningen havde et omfang på 1 lektion og foregik samlet for 4 klasser i auditoriet, hvor eportfolios opbygning og funktionaliteter blev forevist. De studerende havde mulighed for at gå ind på egne eportfolioer via egne bærbare computere, men på dagen for introduktionen var der problemer med driftsikkerheden af Studienet. Studerende, der skulle påbegynde kliniske studier på Modul 4 medio november, blev i slutningen af oktober introduceret til eportfolio efter samme koncept som studerende på Modul 6 og 8. Ved møde i eportfoliogruppen i november 2010 blev det konstateret, at den skitserede implementeringsplan i store træk var fulgt. På samme møde blev evalueringsstrategi drøftet i forhold til eportfolios pædagogiske funktion i den kliniske undervisning. Det blev besluttet, at en sådan evaluering burde foregår i samarbejde med de andre udbudssteder der anvender eportfolio. Evalueringen kunne med fordel gennemføres i efteråret 2011, da der på dette tidspunkt vil være en vis erfaring med brugen af eportfolio. Styrker og svagheder i den aktuelle implementeringsproces 7

8 Der gik et år fra eportfolio var færdigudviklet til den faktiske implementering blev påbegyndt ved SIA. Implementeringen skulle besluttes af Uddannelsesforum på baggrund af en indstilling fra eportfoliogruppen. Indstillingen blev først behandlet på møde i Uddannelsesforum i december Da det her blev besluttet, at tekniske og juridisk/etiske spørgsmål knyttet til brugen af eportfolio skulle afklares inden ibrugtagningen, var det ikke muligt at påbegynde implementeringen fra forårssemesteret 2010, som eportfoliogruppen egentlig havde lagt op til. Den manglede afklaring af disse forhold har måske forsinket beslutningsprocessen. På baggrund af behandlingen i Uddannelsesforum, kom der krav om afdækning af forhold, som ikke var tilstrækkeligt belyst i det indsendte implementeringsforslag. Det forlængede processen, men var en nødvendig afklaring. eportfoliogruppen har været initiativtagere til implementering af eportfolio, og har presset på for at komme i gang med implementeringen. Det har været en styrke, at der eksisterer en sådan gruppe, som over en årrække har arbejdet med portfoliotanken og har indgået i udvikling af såvel papirudgaven af portfolio som den elektroniske portfolio. Det er også en styrke, at gruppen består af såvel underviser som klinikrepræsentanter fra de forskellige kliniske områder. Klinikrepræsentanterne har en god føling med muligheder og begrænsninger i klinikken. Der har ikke deltaget studerende i eportfoliogruppen, hvilket kan være en svaghed, da disse som vigtige primærbrugere kan bringe et andet perspektiv ind i drøftelserne og beslutningerne. Informationsaktiviteterne via diverse nyhedsbreve og efterfølgende temaeftermiddag foregik i maj og juni Superbrugerkurserne s afvikling i august og begyndelsen af september har været hensigtsmæssig i forhold til implementering af eportfolio fra september Der var mange deltager ved temaeftermiddagen, og der var positiv respons på det nye redskab i klinisk undervisning. Men for kliniske vejledere på somatiske sygehuse, som ikke skulle være superbrugere, er der gået lang til fra introduktionen i juni til de mødte studerende på Modul 4 i november 2010, som var de første der anvendte eportfolio i denne kontekst. Ideelt set burde der have været tilbud om introduktion for kliniske vejledere på somatisk sygehus i oktober Der har været afholdt superbrugerkurser for en stor gruppe kliniske vejledere, og disse har vurderet kurserne positivt. De kunne dog have ønsket sig lidt mere arbejde med de forskellige delelementer i eportfolio. Der var relativt få undervisere der modtog undervisning om eportfolio, men deltagerne har været tilfredse med denne, selv om den kun havde en varighed på en time. Underviserne havde i modsætning til de kliniske vejledere erfaring med grundfunktionaliteterne i Studienet, hvorfor det var lettere for dem at tilegne sig et nyt program. 8

9 De studerende har ikke været tilfredse med introduktionen til eportfolio. De vil gerne have mulighed for at arbejde med de forskellige funktionaliteter i eportfolio, hvilket auditorieundervisningen ikke gav rum for. Det var uheldigt at driften af Studienet ikke var sikker da studerende på Modul 6 og 8 skulle introduceres. De studerende på Modul 3, der skulle introduceres til brug af eportfolio på Modul 4 fandt placeringen af undervisningen uheldig. Den var placeret i en periode, hvor de forberedte sig til moduleksamen, og derfor ikke var så motiverede for undervisningen. Der var således problemer med såvel formen på undervisningen som den tidsmæssige placering. De forskellige brugergrupper er bedt om at score egne og andres kompetencer. Kliniske vejledere scorer sig selv relativt lavt, hvilket også svarer til de studerendes bedømmelse af de kliniske vejlederes fortrolighed med brug af eportfolio. Måske har ideen med superbrugerkurserne ikke slået igennem på de kliniske undervisningssteder, så det reelt set kun er kliniske vejledere, der har været på superbrugerkurser, som er fortrolige med eportfolio. Måske har forventningerne, om at superbrugerne kunne introducere kollegaerne til eportfolio, været urealistisk. Det ser ud til, at brugere, der har anvendt supportmulighederne hos den pædagogiske IT-supporter og den tekniske IT-supporter, har fået hjælp i forhold til de problemer, de er stødt ind i. Henvendelserne har været koncentreret i perioden lige efter introduktion til og ibrugtagning af eportfolio, og mange af henvendelserne har drejet sig om logon-problemer. De to supportere fremhæver betydningen af, at de har været to, så det i de fleste tilfælde har været muligt for brugerne at få support. De er også tilfredse med deres indbyrdes arbejdsdeling. Flertallet af informanter blandt studerende og kliniske vejledere har ikke været klar over supportmuligheden, selv om denne er blevet annonceret ved introduktion af eportfolio for studerende og på superbrugerkurserne. Meget få informanter har været opmærksomme på eksistensen af brugermanualen, som er tilgængelig i eportfolio. Informanter, der har brugt manualen, har fået hjælp i forhold til de problemstillinger, de er stødt på. Nogle studerende har søgt support, da de har slettet dele af eller hele deres eportfolio. Der findes ikke backupsystem, så eportfolio kan gendannes. Der er ikke fundet løsning på disse problemer. Det ser ud til, at der har været et fint samarbejde mellem de to IT-supportere og IT-afdelingen i VIA, som har taget sig af problemstillinger, der skulle løses i forhold til funktionen af eportfolio. Sekretariatets oprettelse af eksterne brugere på baggrund af tilsendte lister fra de kliniske undervisningssteder har fungeret fint om end det har krævet en del tid. Efterfølgende har der været henvendelser fra kliniske vejledere, som ikke er blevet oprettet som brugere i første omgang. Henvendelser fra disse er typisk gået 9

10 via pædagogisk IT-supporter, selv om den skulle gå til sekretariatet ved sygeplejerskeuddannelsen. Annonceringen om denne procedure har ikke været så tydelig. Der har været problemer med den tilsendte meddelelse til nye bruger i forhold til terminologi for brugernavn og logon, som ikke har korresponderet med betegnelserne på Studienet, hvilket har forvirret kliniske vejledere og betydet, at nogle har haft behov for support for at blive logget på. Denne uoverensstemmelse er ikke blevet løst trods henvendelse til IT afdelingen i VIA. Læring i forhold til fremtidig implementering af IT-baserede læringsobjekter På baggrund af den gennemførte evaluering af implementering af eportfolio kan der trækkes en række forhold frem, som vi anser som vigtige for implementeringsprocesser. Vi anbefaler at: Der nedsættes en implementeringsgruppe. I denne skal der være repræsentation af de centrale brugergrupper, IT-supportere og gruppen der har det pædagogiske og indholdsmæssige ansvar for eportfolio (i det aktuelle tilfælde eportfoliogruppen). Der udpeges en overordnet ansvarlig for processen. Ledelsen skal understøtte implementeringen af nye IT-baserede læringsredskaber og afsætte ressourcer til planlægning, informationsaktiviteter, support m.v. Der udformes en implementeringsplan med angivelse af opgaver samt hvem der er ansvarlige for, at opgaverne bliver udført. I god tid skal interne og eksterne beslutningstagere have mulighed for at forholde sig til implementeringsplanen. Nye brugere får mulighed for at arbejde med funktionaliteterne i eportfolio, når de skal introduceres til programmet. Det er vigtigt, at introduktionen til eportfolio sker umiddelbar før det skal anvendes i klinisk vejledning. Der uddannes superbrugere blandt de kliniske vejledere. Man skal dog være opmærksom på, at det logistisk og organisatorisk kan være svært for disse at udfylde rollen. Derfor er det hensigtsmæssigt også at udbyde kurser i eportfolio for en bredere gruppe af kliniske vejledere. De tekniske problemer knyttet til logon er løst og mulighederne for at slette dele af eportfolio ikke eksisterer, da tekniske problemer give uhensigtsmæssig modstand mod eportfolio og dermed vanskeliggøre implementeringen af et nyt studieredskab. Der er let adgang til viden om eportfolio fra sygeplejerskeuddannelsens hjemmeside, herunder oplysninger om supportmuligheder, brugermanual og oprettelse som ekstern bruger. 10

11 Bilagsliste Bilag 1 Undervisningsprogram superbrugere og arbejdsbeskrivelse for superbrugere Bilag 2 Interviewguide med pædagogisk IT-ansvarlig Bilag 3 Interviewguide med teknisk IT supporter Bilag 4 Spørgeskema og opgørelse af svar fra studerende Bilag 5 Spørgeskema og opgørelse af svar fra kliniske vejledere Bilag 6 Spørgeskema og opgørelse af svar fra undervisere Bilag 7 Analyse af dokumenter Bilag 8 Sammenfatning af interviews Bilag 9 Sammenfatning af spørgeskemaer Bilag 10 Procedure for oprettelse af nye eksterne brugere og drift 11

12 Bilag 1 Undervisningsprogram superbrugere og arbejdsbeskrivelse for superbrugere E-portfolio - Program for superbrugerkurser Undervisning/indføring: - log in til e-portfolio - opbygning af e-portfolio - adgang og tilladelser til brugere af eportfolio - navigation - introduktion til enkeltelementer - videresend funktion og giv mig besked funktion - vejledningsmuligheder /tutorials Afprøvning med mulighed for vejledning: - log in - navigere rundt i programmet - bruge diverse funktioner/skrive i diverse skabeloner - give andre adgang til portfolio - kommentere elementer i andens portfolio - aktiver videresend og giv mig besked funktionen - oprette WIKI og diskussionsforum og afprøve dette med anden kursusdeltager Drøftelse/afklaring: - superbrugerrolle (funktionsbeskrivelse) - praktiske aspekter - hjælpemuligheder Praktiske aspekter vedrørende undervisningsafvikling: - Undervisning foregår i IT-loklale (lokale 123), hvor der er plads til 16 deltagere pr gang. - Der serveres kaffe og kage - Poul er underviser i forhold til det IT-mæssige. En fra Studiebogsgruppen er underviser i forhold til det indholdsmæssige - Kursusdage tirsdag den 17. august, onsdag den 18. august, tirsdag den 24. august og tirsdag den 2. september. Alle kurser fra kl til E-portfolio - Arbejdsbeskrivelse for superbruger - Kan introducere kollegaer (andre kliniske vejledere eller uddannelsesansvarlige) til e-portfolio - Kan yde support i forhold til anvendelse af de almindelige funktioner i programmet - Opsøger andre superbrugere ved eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til anvendelse af programmet - Henvender sig til IT-ansvarlig ved VIAUC ved driftsproblemer - Kan i en vis udstrækning supervisere studerende, som ikke er fortrolige med programmet - Indgår i den overordnede evaluering af programmet. 12

13 Bilag 2 E-portfolio Interviewguide med pædagogisk IT-ansvarlig Erfaringer med indføring af studerende i e-portfolio - erfaringer fra undervisningspraksis - hvad fungerede godt og hvad fungerede eventuelt mindre godt - læringsresultat Erfaringer med indføring af superbrugere (kliniske vejledere) i e-portfolio - erfaringer fra undervisningspraksis - hvad fungerede godt og hvad fungerede eventuelt mindre godt - læringsresultat Erfaringer med indføring af undervisere i e-portfolio - erfaringer fra undervisningspraksis - hvad fungerede godt og hvad fungerede eventuelt mindre godt - læringsresultat Supportopgaver i forhold til kliniske vejledere (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren af henvendelserne - løsning? Supportopgaver i forhold til undervisere (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren - løsning Overordnet omkring implementeringen - din vurdering af den gennemførte praksis - mulige forbedringsforslag 13

14 Bilag 3 Interviewguide med teknisk IT-supporter Supportopgaver i forhold til studerende (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren af henvendelserne - løsning? Supportopgaver i forhold til andre f.eks. undervisere og kliniske vejledere (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren - løsning Erfaringer i forhold til procedure - oprettelse af eksterne brugere - interne arbejdsgange Overordnet omkring implementeringen - din vurdering af den gennemførte praksis mulige forbedringsforslag 14

15 Bilag 4 Spørgeskemaer og opgørelse af svar fra studerende Studerende på Modul 5 Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning 25 besvarelser ud af maksimum 36 mulige (der kan være færre studerende i klassen) På hvilke modul har du anvendt e-portfolio? Ingen Modul 4 Alle på Modul 4 Modul 6 Modul 8 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja nej 25 Hvis ja : Hvordan? Introduktion på skolen / klinisk vejleder, medstuderende, andre (hvem) Alle 25 introduceret på skolen. 4 angiver også at være introduceret af klinisk vejleder. 2 angiver også at være introduceret af medstuderende. Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio Hvordan vurderer du introduktionen på skolen, hvis du har deltaget i denne? Gennemsnit på 4 (mellem 1 og 8) Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) : Mulighed for selv at følge med på computer/tid til selv at kunne navigere rundt på siden. 4: Lidt grundigere information Info lå lige inden eksamen på Modul 3, hvorfor det var svært at se, hvad man skulle bruge e-potfolio til. 4: Skal ikke ligge lige før eksamen Gennemgås systematisk og orientering om hvad mapperne bruges til Klasseundervisning, så enkelte kunne stille spørgsmål Meget hurtig gennemgang Kliniske vejledere bedre introduceret Tilbyde timer efter start i klinik Ikke forståelse for, hvordan man sletter tilladelse til anden bruger Godt at gennemgå manualen Har du brugt manual for e-portfolio? ja 7 nej 18 Hvis ja : Til hvad? 15

16 Finde ud af hvilke ting jeg skulle lægge hvor For at redigere dokument Hvad de forskellige felter skal indeholde Til at udfylde studieaktiviteter Til at forstå delrubrikker Individuel klinisk studieplan Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 6 : ja 1 : ikke besvaret Hvis nej: Ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? 2 Prøvede mig frem 1 spurgte medstuderende 14 Ikke kendt eksistensen 3 ikke brug for hjælp Har du brugt supportmuligheden? ja Nej 25 Hvis ja : Til hvad? Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. 1: Kunne ikke få fat i ansvarlige for e-portfolio. 5: Ikke brug for hjælp 13: Kendte ikke muligheden for support 6: Ikke besvaret Var din klinske vejlder været fortrolig med e-portfolio? Gennemsnit 5 (mellem 1-10) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Gennemsnit 6 (mellem 3-10) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) Eventuelt supplerende kommentarer: 16

17 Jeg synes, at det var svært at finde rund/hvor ligger hvad Ingen problemer med e-portfolio Finder e-portfolio smart og effektiv ifm opgaver. Smart at man kan kommunikere med klinisk vejleder og medstuderende Specielt vigtigt at kliniske vejledere ved, hvordan den skal bruges. Problem at der ikke er computer på afdeling, så e-portfolio ikke kan anvendes ved vejledningssamtaler. Der skal være mulighed for at kliniske vejledere kan kommentere direkte i dokumenter. Svært at læse ugeplaner, når det står i kolonner. For tidskrævende i forhold til, hvad det skal bruges til. Træls at ugeplaner flere gange er slettet. Man skal være hurtigt for at undgå, at den lukker ned og sletter. Træls at skulle skrive det samme i flere ugeplaner. Hverken jeg eller klinisk vejleder kunne bruge e-portfolio. Ulogisk opbygning Tak for hjælpen! Studerende på Modul 9 Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning 26 besvarelser ud af maksimum 36 mulige (der kan være færre studerende i klassen) På hvilke modul har du anvendt e-portfolio? Ingen 1 har ikke anvendt e- portfolio Modul 4 Modul 6 25 på Modul 6 Modul 8 21 på Modul 8 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja Nej 22 4 Hvis ja : Hvordan? Introduktion på skolen / klinisk vejleder, medstuderende, andre (hvem) 22 introduceret på skolen 3 angiver også medstuderende Problemer med studienet den dag e-portfolio skulle bruges, hvorfor introduktionen blev mangelfuld. Enkelte studerende beklager, at introduktionen ikke blev gentaget. Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio 2 studerende overflyttere, hvorfor de ikke er introduceret. 1 har haft merit for modul 8 Hvordan vurderer du introduktionen på skolen, hvis du har deltaget i denne? Gennemsnit 4 (mellem 1-8) 17

18 Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) Generelle kommentarer: Introducere færre studerende af gangen og mulighed for spørgsmål Nettet blev overbelastet/nettet skal virke Mere tid og mulighed for at følge med på egen computer Enkeltstående kommentar: Opgaver der kan bruges til at finde rundt i e-portfolio Har du brugt manual for e-portfolio? Hvis ja : Til hvad? 2: Hvordan man fik tilføjet underviser Hvordan man fik lavet en præsentation 7: Til at finde rundt i e-portfolio 2: Hvordan man sletter medlem Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 6: ja 2: Delvis 1 Nej (i forhold til at oprette og slette medlemmer) ja 9 Nej 17 Hvis nej: Ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? 11: Ikke kendt med at manual eksisterer 3: Ikke brug for hjælp 2: uoplyst 1: prøvet sig frem 1: Brugt medstuderende Har du brugt supportmuligheden? Hvis ja : Til hvad? 1 fik hjælp til at oprette og fjerne bruger ja 1 Nej 24 nej 1 uoplyst Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? Fik afklaret problemet Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. 11: Kendte ikke muligheden 5: Ikke brug for hjælp 8: Ubesvaret 2: Vidste ikke hvordan det kan bruges 18

19 Var din klinske vejlder været fortrolig med e-portfolio? Gennemsnit 3 (mellem 1-9) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Gennemsnit 6 (mellem 1-9) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) Eventuelt supplerende kommentarer: Tror, at det letter kommunikationen i klinikken og giver overblik over studiet (overflytter) På modul 8 havde vejleder ikke adgang til e-portfolio og måtte lave dokumenter i papirudgave Godt redskab. Mange muligheder for at hjælpe uddannelse på vej. Layout og brugervenlighed dybt kritisabel. E-portfolio god ide, men det kræver, at vejledere har sat sig ind i det og at de har kode. Ellers dobbeltarbejde. Rigtig fint arbejdsredskab. Er dog super utilfreds med fagmoduler. Risiko for at miste materiale når man skriver i individuel klinisk studieplan. Problem, at man ikke kan kopiere tekst ind i dokumentet. Der burde være funktion der siger, når der er kommet nye kommentarer i e-portfolio. Godt at man kan sende patientdata uden at skulle sende brev. Ikke god oplevelse da de to kliniksteder har kendt og brugt e-portfolio. Det er kun mig selv der har brugt det. Vejleder på modul 6 kunne ikke komme på og vejleder på modul 8 kunne ikke finde ud af at bruge det. Når vejlederen ikke er på eller ikke kendte med e-portfolio giver det ikke mening. Det er dobbelt arbejde. Redskabet bliver ikke brugt i praksis. Tager lang tid at udfylde, og bliver ikke læst. Hvis vejlederne lærte at bruge det kunne det bruges som læringsredskab. Burde give mulighed for at aflevere opgaver. Klinikvejleder havde ingen kode til studienet. Meget dårligt. Forvirring om hvilke opgaver, man måtte lægge på e-portfolio. Bliver ikke brugt i klinikken. Vejlederne satte sig ikke ind i den. Dobbeltarbejde i ugeplaner, at skulle gentage tekst. Burde bruges til at aflevere opgaver. Tak for hjælpen! 19

20 Bilag 5 Spørgeskemaer og opgørelse af svar fra kliniske vejledere Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning Opgørelse af svar 46 besvarelser indsamlet på temaeftermiddag. På hvilke modul har du haft studerende der har anvendt e-portfolio? Ingen 9 Modul 4 20 Modul 6 15 Modul 8 5 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja 33 Nej 8 Hvis ja : Hvordan? kursus for superbrugere på skolen, af superbruger på dit arbejdssted, andre (hvem) 9 af superbruger på arbejdspladsen 20 på superbrugerkursus på SIA 4 ved introduktion på temaeftermiddag 2 uoplyst Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio 5 Hjælp fra studerende 1 Gennem selvstudie 1 Nævnt på netværksmøde Har du deltaget i superbrugerkurser på skolen? ja 19 nej Hvis ja : Hvordan vurderer du kurset på skolen? Gennemsnitsvurdering på 7 (4-10) Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) Forslag til forbedring af kurset? For kort tid. Systemet virkede ikke ved indledning af kurset Kursus for abstrakt. Ikke øvelse i at indsætte kommentarer For kort tid. Ikke tid til at øve tilbagemelding og at finde ting i e-portfolio Information om at skulle medbringe bruger ID og kode. Mere om brug af individuel klinisk studieplan Forslag om at lave opfølgningskursus på superbrugerkurset, hvor man kan få svar på spørgsmål der opstår ved brug af e-portfolio Lidt voldsomt at kalde det et superbrugerkursus Reminder til tilmeldte en uge før kursus samt beskrivelse af forventning til superbruger Materialet til kurset retter sig mest mod studerende og er ikke så brugervenligt Mere aktiv brug af e-portfolio i kurset, f.eks. indlægge profil 20

21 Har du brugt manual for e-portfolio? ja 13 Nej 27 Hvis ja : Til hvad? Kan ikke huske? Til opslag og intro til andre kliniske vejledere Videresend af VIA-mail (3) Finde afleveret studiemetode Ved opståede problemer Print af diverse dokumenter (2) Afklare brug sammen med studerende Til at få overblik Adgang til e-portfolio (2) Skrive i ugeplan Systematisere brug af e-portfolio Skriveadgang til studerendes dokumenter Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 6 fik afklaret deres problem 3 svarer ikke 4 fik ikke afklaret: Kunne ikke skrive i de studerendes dokumenter. Fik ikke hjælp til print, men eksperimenterede sig frem Hvis nej: ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? Prøver mig frem (3) Ikke haft brug for hjælp (11) Glemt eksistens af manual Fik hjælp af anden vejleder Fik hjælp af studerende (2) Ikke kendt med manual eksisterede (3) Ikke haft tid til at læse i manual Har du brugt supportmuligheden? ja 9 Nej 30 Hvis ja : Til hvad? Var oprettet forkert fra skolen, så studerende ikke kunne logge mig på Kunne ikke logge på e-portfolio (2) Studerende kunne ikke finde mig på listen og logge mig på Forespørgsel om samme mail kunne sendes til gruppe af studerende Fejl i studerendes e-portfolio, som gjorde at alle dele ikke kunne bruges Forespørgsel om hvordan seminaroplæg sendes til gruppe Forespørgsel om oprettelse af e-portfolio Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 7 svarer ja 2 uoplyst 21

22 Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. Ikke haft brug for hjælp (9) Spurgt kollega eller studerende (3) Uoplyst (11) Kendte ikke muligheden for support (5) Nåede det ikke Ved der er support, men ikke hvor Har dine studerende været fortrolige med e-portfolio? Gennemsnit på 5,6 (1-10) Uoplyst (3) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Gennemsnit på 5,8 (1-9) Uoplyst (1) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) Eventuelt supplerende kommentarer: Studerende ikke helt fortrolige med anvendelse MAC-fungerer ikke med e-portfolio (2) Nogle studerende har haft modstand mod e-portfolio. Føler ikke de er blevet introduceret tilstrækkeligt (modul 6). Andre studerende har ikke haft problemer. Skal selv øve mig mere. 7 kliniske vejledere der kun har studerende på modul 11 og 12 har ikke været på kursus. Kan der tilbydes nyt kursus. Stadig behov for at udprinte skriftlige opgaver. Hvordan godkendes de skriftlige opgaver? Studentergruppen delt i to. Dem med modstand og dem der gør det af sig selv. Tror det kommer til at fungere når det bliver kendt. Fået instruks hos kollega og er nu parat til at bruge det. E-portfolio virker som et super forum. Studerende fortalte at de ikke havde fået instruktion og fået af vide, at man på afdelingen var superbrugere (modul 4) Har nogen gange kunne skrive kommentarer/godkendelse i studiemetoder og andre gange ikke. Stor hjælp i forhold til vejledning, at jeg kunne skrive kommentarer i ugeplanerne hjemmefra. Mangler afrapporteringsskema for seminar på modul 4. Upraktisk at evalueringsfeltet under ugeplaner er logret. Kunne bruge mere viden. Måske et lidt tungt system. Få det til at køre på mac og lux Tror på, at det bliver et godt redskab. Nemmere at få materiale og kommunikere. Usikker i forhold til ugeplaner. Mange gentagelser. Hvor skal hvad stå? Bedre intro fra skolen inden start. Svært at dokumentere at studieaktiviteter er set og godkendt. Medvirke til at fremme planlægning og evaluering. Både selvevaluering og evaluering af klinisk vejleder. 22

23 Opsætning i kolonner virker uoverskueligt. Svært at godkende studieaktiviteter og litteraturliste. Kunne det kobles sammen med ugeplanen så godkendelse sker her? Har ikke været motiveret for at bruge e-portfolio, da jeg har synes det fungerer godt at kommunikere via mail. Her kan lettere skrive følsomme ting. Bruge e-portfolio som opgave- og databank. Vigtigt med kursus lig før man modtager studerende så læring ikke glemmes. Ingen på min arbejdsplads er oplært i e-portfolio (Lokalcenter) Tak for hjælpen! 23

24 Bilag 6 Spørgeskemaer og opgørelse af svar fra undervisere Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning I alt 25 besvarelser ud af ca. 33 mulige På hvilke modul har du haft studerende der har anvendt e-portfolio? enkelte undervisere har brugt e-portfolio på flere moduler Ingen 1 Modul 4 17 Modul 6 9 Modul 8 5 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja 18 Hvis ja : Hvordan? Introduktion på skolen ved Poul Christensen, andre (hvem) 17 Introduceret ved Poul 1 Uoplyst Nej 7 Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio 5 Selvlært 2 Selvlært og kollegavejledning Hvordan vurderer du introduktionen på skolen, hvis du har deltaget i denne? 8,3 (5-10) Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) Forslag til forbedring af kurset? 1. At kurset gentages/opsamling 2. At kurset bygges op ud fra deltagernes spørgsmål i stedet for fast program 3. Kurset lå lidt lang tid forud for første brug, hvorfor noget af logikken i e-portfolio var glemt. 4. Tydeliggøre, hvordan man kan kommentere direkte i e-portfolio. Kan eksempelvis ikke gøres direkte via den mail den studerende sender til en. Har du brugt manual for e-portfolio? ja 4 Nej 21 24

25 Hvis ja : Til hvad? 1. finde ud af hvordan studerende afmeldes igen 2. orientering 3. information om det jeg ikke kan huske 4. Information om forskellige funktioner i e-portfolio Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 3 ja 1 nogenlunde Hvis nej: ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? 7 kender ikke eksistensen af manual 5 har ikke haft brug for hjælp 2 anvendt kollegial vejledning i stedet 1 ikke haft ro til at fordybe mig 1 henvendelse fra studerende/klinisk vejleder om lockin-problemer Har du brugt supportmuligheden? Hvis ja : Til hvad? 1. Problem med manglende adgang trods studerende havde givet adgang 2. I forhold til individuel klinisk studieplan og individuelt pensum 3. Et enkelt spørgsmål 4. Henvendelse fra studerende (ikke specificeret) ja 5 Nej 20 Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 4 fik løst problemet 1 fik ikke løst problem (adgang) Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. 7 havde ikke brug for hjælp 2 kendte ikke muligheden for support 1 havde ikke tid til at opsøge hjælp 7 uoplyst Har dine studerende været fortrolige med e-portfolio? 6,7 (3-10) 2 scorer ikke men beskriver, at der er stor variation mellem studerende. Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) 7,4 (4-10)

26 Eventuelt supplerende kommentarer: 1. Litteraturlister fra studerende placeres forskellige steder i e-portfolio. Forslag om at oprette et bestemt sted. 2. Problem at den fulde studieplan ikke kan læses samlet. Hvor skal underviser godkende studieplanen? 3. Virker som om e-portfolio mere er skolens end klinikkens og studerendes redskab. 4. Vejleder beskriver at studerende bruger meget energi på e-portfolio. 5. Problem at der ikke er plads som jeg som underviser kan skrive tilbagemelding på i den individuelle studieplan 6. Studerende har i mails gjort opmærksom på, at de ikke kan få hjælp af kliniske vejledere, som ikke kender e-portfolio. 7. Nogle afdelinger synes det er ærgerligt, at nogle dele ikke kan udprintes. Har oplevet at e- portfolio betyder, at klinisk vejleder og studerende sidder og ser på skærm i stedet for at sidde overfor hinanden. E-portfolio giver mulighed for at kunne følge med i studerendes aktiviteter når underviser har lyst/tid/behov svært at læse pensumliste, som de studerende lægger ind pga lille skrifttype. 9. Studerende klager jævnligt over, at de ikke kan komme ind på deres e-portfolio, når de er ude i klinikken. Vil I aflevere spørgeskemaet senest onsdag den 9. februar? Skemaet lægges i Carstens dueslag. Tak for hjælpen! 26

27 Bilag 7 Implementering af eportfolio Analyse af dokumenter - sammenfatning Tidspunkt Aktører Aktiviteter m.v. Sommer 2009 Tværinstitutionel eportfoliogruppe Pilotprojekt med afprøvning af eportfolio afsluttet og eportfolio er færdigudviklet September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2009 December 2009 Februar 2010 Ledelsen ved Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (SIA) Møde i lokal Studiebogsgruppen på SIA med kliniske repræsentanter og undervisere (senere eportfoliogruppen) Ledergruppen for sygeplejerskeuddannelserne i VIA Møde i Uddannelsesforum (overordnet besluttende organ ved SIA) Møde i eportfoliogruppen IT-ansvarlig Beslutter, at implementering af eportfolio udsættes til de organisatoriske og tekniske aspekter er bedre afklaret. Finder at Studienet skal være bedre implementeret før endnu et itprogram skal implementeres. Ledelsen udtrykker forbehold i forhold til de etiske/juridiske aspekter knyttet til personfølsomme data. Vil satse på implementering af eportfolio fra forårssemesteret eller efterårssemesteret Undersøgelse af IT-tekniske aspekter knyttet il brug af eportfolio på de kliniske undervisningssteder iværksættes. Første udkast til introduktionsprocedure knyttet til studerende, kliniske vejledere og undervisere. Forslag til implementeringstidspunkt og -plan sendes til beslutning i Uddannelsesforum. Undersøge erfaring med implementering af eportfolio ved sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro (SIH). Kirsten Nielsen fra SIH introducerer eportfolio for ledergruppen. Uddannelsesleder ved SIA finder, at de tekniske udfordringer fortsat er så store, at implementeringen ikke kan igangsættes til forårssemesteret Uddannelsesforum bakker op bag principperne i den fremsendte implementeringsplan under forudsætning af, at de tekniske aspekter kan håndteres på de kliniske undervisningssteder. Ligeledes ønsker Uddannelsesforum sikkerhed for, at eportfolio ikke tilsidesætter juridiske og etiske regler knyttet til patientdata. Kirsten Nielsen fra SIH fortæller om erfaringer fra implementering i Holstebro. Det besluttes at kontakte skolens IT-ansvarlige med henblik på kontakt til IT-afdelingerne på de kliniske undervisningssteder i regionen og i kommunerne. Drøftelse af procedure knyttet til oprettelse af kliniske vejledere som brugere af eportfolio /Studienet. Etiske/juridiske aspekter skal undersøges. Undervisningsprogram knyttet til introduktion af eportfolio konkretiseres. Har haft kontakt til IT-ansvarlige på sygehusene og i kommunerne og kan meddele at de ikke ser IT-tekniske problemer i anvende eportfolio, men at der kan være flaskehalse i forhold til adgang til de lokale computere. Orienterer om at IT-afdelingen i VIA har meddelt, at adgang for 27

28 Marts 2010 Marts 2010 April 2010 Møde i eportfoliogruppen Møde i Uddannelsesforum Orientering til kliniske vejledere og undervisere kliniske vejledere skal administreres lokalt. Der udformes plan for indhentning af navne på kliniske repræsentanter, der skal oprettes som brugere af eportfolio. Det bestemmes, at der uddannes superbruger på alle afdelinger/lokalcentre. Plan for undervisning af superbrugere (tidspunkter, undervisere og antal deltagere) Indkaldelse til temaeftermiddag om eportfolio for alle kliniske undervisere i maj/juni. IT-ansvarlig skal sørge for, at eportfolio bliver tilgængelig for alle studerende på Studienet. Det er afklaret, at eportfolio ikke giver nye etiske/juridiske problemer og er mere sikker end anvendelse af mailkorrespondance. Overholdelse af de almindelige regler for at sløre personfølsomme data er stadig en forudsætning. Revideret implementeringsplan og underretning om det tekniske og juridiske/etiske aspekter sendes til Uddannelsesforum. Er tilfreds med undersøgelse af de tekniske, organisatorisk og juridiske/etiske spørgsmål. Det besluttes at eportfolio implementeres for alle studerende undtagen Hold 08 I, som beholder Studiebogen, da de er i deres sidste kliniske periode i efterårssemesteret. Fra forårssemesteret 2011 overgår alle studerende på eportfolio og Studiebogen afskaffes. I Nyhedsbrevet (til underviserne) og i Info til klinikken orienteres der om beslutningen vedrørende implementering af eportfolio fra efterårssemesteret 2010, samt om planlagt introduktionsaktiviteter i form af temaeftermiddag og superbrugerkurser. Juni 2010 Temaeftermiddag Information om og demonstration af eportfolio på velbesøgt møde (ca. 80 deltagere) Annoncering af superbrugerkurser og tilmeldingsfrister i Info til klinikken (lokalt nyhedsbrev til klinikken). Annoncering af kursus for undervisere i Nyhedsbrevet (internt nyhedsbrev på SIA). Program for superbrugerkurser færdiggøres. Skolen pædagogiske ITansvarlige bliver hovedansvarlig for undervisning og en anden fra eportfoliogruppen som medunderviser. Pædagogisk IT-ansvarlig udfærdiger brugermanual. Juli 2010 August og september Oprettelse af eksterne brugere Kursusaktivitet Brev sendes til de kliniske undervisningssteder på somatiske sygehuse, psykiatrien og til kommunerne med henblik på at få liste over kommende brugere blandt de kliniske vejledere. Aftale på SIA om, hvem der opretter og sletter eksterne brugere (sekretærer), hvem der yder support til superbrugere/kliniske vejledere (pædagogisk it-koordinator) og hvem der yder support til studerende (teknisk it-ansvarlig). Aftale om hvem der er ansvarlig for opdateringskurser for kliniske vejledere og introducere nye studerende til eportfolio (pædagogisk itkoordinator). Sekretær opretter ca. 150 kliniske vejledere som brugere og brugernavn og kode sendes til de kliniske vejledere. 28

29 superbrugerkurser afvikles i skolen IT-lokale med mulighed for hands on. Der deltager ca. 60 kliniske vejledere fra primær sundhedstjeneste og psykiatrien, hvor eportfolio først implementeres. 2 kurser for undervisere med ca. 15 deltagere. Studerende der skal påbegynde kliniske studier i psykiatrien og primær sundhedstjeneste introduceres til eportfolio. Den dag, hvor undervisningen blev gennemført, var driften af Studienet usikker. Oktober 2010 November 2010 Kursusaktivitet Møde i eportfolio gruppen 4 superbrugerkurser afvikles i skolen IT-lokale med mulighed for hands on. Der deltager ca. 60 kliniske vejledere fra somatiske sygehuse. Studerende der skal i klinisk undervisning på Modul 4 på somatisk sygehus introduceres. Implementeringsplanen drøftes og det konstateres, at den stort set er fulgt. I forhold til den mangelfulde introduktion af studerende i september besluttes det at gentage introduktionen for samme gruppe studerende i november. Introduktionskurserne for kliniske vejledere er forløbet godt og det har ikke været svært at formidle opbygning og funktionaliteterne i eportfolio. Velkomstbrevet med brugernavn og kode har været lidt svær for de kliniske vejledere, da betegnelserne ikke har svaret til betegnelserne på startsiden i Studienet. Pædagogisk IT-ansvarlig undersøger om ITafdelingen i VIA kan synkronisere de to. Mindre forbedringer af funktionaliteter drøftes. Evalueringsstrategi drøftes og det besluttes, at evaluering skal ske i et tværinstitutionelt samarbejde med de andre sygeplejeuddannelser, der anvender eportfolio. Det kunne ske i efteråret IJ/CN februar

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Psykiatrisk Afdeling, Middelfart Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Baggrund og ramme for etablering af lokal evalueringspraksis: CVSU - Fyn igangsatte i 2003 et tværfagligt evalueringsprojekt

Læs mere

Kære sygeplejestuderende

Kære sygeplejestuderende Evalueringsskema Kære sygeplejestuderende Formålet med denne evaluering er at indsamle oplysninger om den kliniske undervisning, som du netop er en del af. Evalueringerne analyseres med henblik på udvikling

Læs mere

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode

Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Evaluering af din kliniske undervisningsperiode Kære sygeplejestuderende Du er nu i slutningen af din kliniske undervisningsperiode og det er tid til evaluering af perioden. Formålet med denne evaluering

Læs mere

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering

Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Handlingsplan Udbud som E-learning for opfølgning på Studentertilfredshedsundersøgelse og Undervisningsmiljøvurdering Svarprocent: 66% Viborg: Hold SVS12-NET og SVS14-NET Herværende handleplan er forelagt

Læs mere

Evaluering. Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab

Evaluering. Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab Evaluering Kliniske vejledere som medundervisere i Nursing Skill Lab Modulteam klinisk/teoretisk modul 1-4 Udarbejdet af: Karin Bonde Carsten Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus April 2016 1 Baggrund

Læs mere

eportfolio på Studienet

eportfolio på Studienet En introduktion til de vigtigste værktøjer og funktioner i eportfolio OBS! Gælder for eportfolio oprettet inden d. 30/8-2013 Sådan anvender du denne vejledning Brug diasshow visning Herved kan du anvende

Læs mere

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession

At reflektere over forskellige værdiopfattelser og interessemodsætninger inden for sygeplejeprofession Modul 13 - Tema og læringsudbytte Tema: Valgmodul - Sygepleje Praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgmodulet retter sig mod sygeplejefaglig udvikling inden for patient- og borgerrettet sygeplejevirksomhed

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. semester - modul 13. Hold ss2010v. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. semester - modul 13 Hold ss2010v Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE MODUL 13... 1 TEORETISKE VALGMODULER... 2 KLINISKE

Læs mere

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende

Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Introduktion til klinisk undervisning på Hospitalsenhed Midt for sygeplejestuderende Hospitalsenhed Midt HR, uddannelse Sygeplejerskeuddannelsen Klinisk undervisning og introduktion I dine kliniske undervisningsperioder

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014

Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Evaluering af 2. semester cand.it. i it-ledelse - fora r 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Forretningsudvalget (FU)... 3 Elektronisk semesterevaluering... 3 Modul 5: It-baseret forbedring af organisatoriske

Læs mere

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 3. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 9.1: Ledelse af it-udviklingsprojekter...

Læs mere

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016

Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 1 Opfølgning på evaluering af Modul 4, hold 15 II ABCD Klasse AB i uge 06 til 16/2016. Klasse CD i uge 17 til 26/2016 Spørgeskemaet består af 25 spørgsmål, svarmulighederne er angivet med en 5-trins skala,

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering VIA University College Dato: 10. marts 2015 Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 Svarprocent Thisted 82% Svarprocent Viborg 59% Handleplan

Læs mere

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak

Odense kommunale ældrepleje OKÆ sygepleje. Udd. koordinator Alice Helbak 1 Odense kommunale Ældrepleje, s evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen Periode. November 07 November 09 Evalueringspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i skabelon for

Læs mere

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen

Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Opfølgning på evaluering det samlede notat til studiezonen Modul/ semester: Modul 8 Dato for evaluering: 17.11.16 2016 Modul/semesteransvarlig: MT Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten:

Læs mere

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted

Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kvalitetsvurdering af klinisk uddannelsessted Kære sygeplejestuderende. Formålet med dette spørgeskema er at vurdere, hvorvidt det kliniske uddannelsessted lever op til kriterierne for godkendelse. Du

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2012 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Juni 2012 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten:

I gennemgangen af tilfredshedsmålingen er der taget udgangspunkt i de 6 områder, der er udarbejdet indsatskort for i rapporten: Opfølgning på den kombinerede studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2013 er sket i Studiesamarbejdsudvalget (SSU) ved Fysioterapeutuddannelsen i Aarhus (FIA). Her er handlingsplanen

Læs mere

Opfølgning på evaluering af :

Opfølgning på evaluering af : Opfølgning på evaluering af : Modul 12 / forår 2016; HOLD 13II ABCD; opgjort august 2016 Evalueringens grundlag - svarprocent Skemaet er udsendt til 121 studerende 102 har helt eller delvist gennemført,

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesforum den

Referat fra møde i Uddannelsesforum den Referat fra møde i Uddannelsesforum den 29.11.2016 Deltagere: Afbud: Bente Rubow, Anne-Lisbeth Pedersen, Anne Marie Elsborg, Irene Winther, Ole Svejstrup, Irene Sommer, Anne Brandborg, Naja Aagaard Lomstein,

Læs mere

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning

A. Vurdering af organisering og tilrettelæggelse af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er, at indsamle oplysninger om de

Læs mere

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers

Handlingsplan for studentertilfredshedsundersøgelsen og undervisningsmiljøvurdering Pædagoguddannelsen i Randers Find vejen frem VIA University College Dato: 30. april 2015 Journalnr.: U0124-4-04-1-14 Handlingsplan for n og undervisningsmiljøvurdering 2014 - Pædagoguddannelsen i Randers Resultaterne af Studentertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende.

Evalueringsskema. Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Evalueringsskema Evaluering af klinisk undervisning for sygeplejerstuderende. Formålet med evalueringen Formålet med din evaluering er at indsamle oplysninger om de uddannelsestilbud, du som sygeplejerstuderende

Læs mere

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge

Information om Modul 13 - Valgmodul Uge Information om Modul 13 - Valgmodul Uge 35-40 2011 Udarbejdet af arbejdsgruppe med kliniske repræsentanter og repræsentanter fra Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Juni 2011 1 Overordnet om Valgmodul Valgmodulet

Læs mere

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014

SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 SurveyXact Semesterevalueringsrapport IT, Læring og organisatorisk Omstilling, København/Aalborg - 8. semester foråret 2014 Om evalueringsundersøgelsen Evalueringsskemaet er udsendt til 40 studerende den

Læs mere

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune

Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nordfyns Kommune Forfatter: Christina Askholm Nissen Revideret den 6-01- 2015 Godkendt af: Gitte Lauersen, Drifschef for Aktiv Pleje

Læs mere

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet?

Evaluering. Hvordan vurderer du det sociale studiemiljø på holdet? Hvordan vurderer du dit eget bidrag til at skabe følelse af fællesskab på holdet? Evaluering Modul/ semester: Modul 13 Dato for evaluering: 31/10 2016 Modul/semesteransvarlig: PKN Antal studerende/mulige der har svaret samt svarprocenten: 10/14 71% Hvis svarprocenten på de elektroniske

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

12. Modulbeskrivelse

12. Modulbeskrivelse 12. Modulbeskrivelse Gældende pr. 1. september 2011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Generelt... 3 2. Introduktion til modulet:... 3 3. Modulets fokusområde... 3 4. Fordeling af fag og

Læs mere

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13

Ledelsesfagligt Grundforløb, E13 Følgende spørgsmål omhandler den faglige del af modulet: - Hvordan vurderer du planlægningen af modulet? Hvordan vurderer du modulets relevans for dig? 1 Hvordan vurderer du modulets faglige indhold? Hvordan

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12 Side 1 Modulets tema. Modulet retter sig

Læs mere

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen

Retningslinjer for. Praktik. på Datamatikeruddannelsen Retningslinjer for Praktik på Datamatikeruddannelsen Baggrund På datamatikeruddannelsens 5. semester skal de studerende gennemføre et praktikophold i en eller flere virksomheder. Praktikken er normeret

Læs mere

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen

Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Assens kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejeuddannelsen Indholdsfortegnelse Organisering af klinisk undervisning i Assens Kommune... 3 Formål... 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning

1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 1 UCL, Læreruddannelsen. Evaluering af undervisning. Orientering til studerende. Marts 2011 Orientering om evaluering af undervisning består af: 1. Beskrivelse af evaluering af undervisning 2. Mål for

Læs mere

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester

VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav. Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester VIA Sygeplejerskeuddannelsen Forudsætningskrav Udvikling af klinisk sygepleje 6. semester Læringsudbytte Læringsudbyttet viser fokus for forudsætningskravet. Du bedømmes ud fra kriterierne Forudsætningskravet

Læs mere

Evaluering af den kliniske uddannelse

Evaluering af den kliniske uddannelse Evaluering af den kliniske uddannelse Til studerende i uddannelsens kliniske del Ved afslutningen på dit kliniske uddannelsesforløb vil vi bede dig udfylde dette evalueringsskema. Evalueringen indgår som

Læs mere

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense

Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense Mødevirksomhed mellem Kliniske uddannelsessteder på Fyn og Sygeplejerskeuddannelsen Svendborg og Odense University College Lillebaelt 1 TS-dok.nr. 343531 13. januar 2014 Formålet med den beskrevne mødevirksomhed

Læs mere

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro

Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro VIA University College Opsummering af resultater af skriftlig slutevaluering af teoretisk undervisning i Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro. 2014. Resumé SIH s årlige opsummering for 2014 af skriftlig

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS. Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8. Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse 15 ECTS Fysioterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt Gældende fra 1.8.2012 Modulbeskrivelse modul 12, justeret 29.5.13 Side 1 Modulets tema. Modulet

Læs mere

Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt

Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt Portfolioanvendelse i Radiografuddannelsen University College Lillebælt Redigeret november 2009 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Portfolio... 3 2.1 Portfolio og læringsmål i uddannelsen... 3 2.2 Samarbejdsportfolio/

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder

b. indsamles og sendes til de kliniske undervisere fra de enkelte kliniske uddannelsessteder Studerendes evaluering i den kliniske undervisning 1. De studerendes evaluering af læringsmiljø i den kliniske undervisning Evalueringen foretages ved afslutning af klinisk undervisning på henholdsvis

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl

1. Implementering af deadlines for ændring af praktikpladstildeling kl Referat fra FOKUS-rådsmøde d. 17.09.2012 Mødedato 17. september 2012 Starttidspunkt 12:30 Sluttidspunkt 15:30 Afdeling/enhed Sygeplejerskeuddannelsen i Vejle Dokumentnavn 215069.Referat - FOKUS-rådsmøde

Læs mere

Klinisk periode Modul 4

Klinisk periode Modul 4 Klinisk periode Modul 4 2. Semester Sydvestjysk Sygehus 1 Velkommen som 4. modul studerende På de næste sider kan du finde lidt om periodens opbygning, et skema hvor du kan skrive hvornår dine samtaler

Læs mere

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden

Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114. Dagsorden Regionalt IT-netværksgruppemøde den 6/06 2003 kl. 9-15 på Viborg Sygeplejeskole lokale 114 4/06-2003 Dagsorden Fremmødte: Niels Ardal Holstebro Raymond Kolbæk Viborg Birgit Mikkelsen Århus Sygeplejeskole

Læs mere

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster.

Hensigten har været at træne de studerende i at dele dokumenter hvor der er mulighed for inkorporering af alle former for multimodale tekster. Projekt edidaktik Forsøg med multimodal tekstproduktion På Viden Djurs er der I to klasser blevet gennemført et forsøg med anvendelse af Microsoft Office 365. Hensigten har været at træne de studerende

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens

Generel vejledning til prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens Indhold Skriftlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Mundtlige prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen i Horsens... 2 Tilhørere... 2 I øvrigt... 3 Bachelor... 3 Retningslinjer for individuel

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne

ueri ng Undervisningsevaluering Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne eval asb ueri ng Bachelor-, kandidat- og HD-uddannelserne en er et vigtigt redskab i udviklingen af undervisningen i de enkelte fag, uddannelserne, studiemiljøet, medarbejderudvikling osv. en foregår

Læs mere

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE

FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE FREMME AF MENTAL SUNDHED HOS UNGE VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 2014-2016 PSYKIATRIFONDEN.DK VEJLEDNING TIL TRIVSELSMÅLINGEN WHO-5 WHO-5 Sundhedsstyrelsen skriver: WHO-5 er et mål for trivsel.

Læs mere

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00

EVALUERING. Spørgsmål. Innovationsagent uddannelse. Hold: S Dato/tid: kl. 09:00-15:00 EVALUERING 19-12-2016 12:07 Innovationsagent uddannelse Hold: S121-16-01 Dato/tid: 08-12-2016 kl. 09:00-15:00 16/16 kursister valgt. 13/16 kursister har evalueret. Spørgsmål 1. Hvorfra blev du tilmeldt

Læs mere

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering

Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Evaluering Kursus: Pleje af patient med IV adgang, infusionsterapi og IV medicinering Regionshospitalet Viborg Viborg HR-afdelingen Uddannelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3

Læs mere

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser

Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Evaluering af Iværksætterkontaktpunktets ydelser Informationsaftener Etableringsvejleder- møder Udarbejdet af LB Analyse for Ishøj Kommune Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Informationsaftener...

Læs mere

Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Redskaber Hvornår Procedure

Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Redskaber Hvornår Procedure Skema 1. Første afprøvning for etablering af evalueringspraksis Ærøskøbing SHF. Evalueringsredskabernes. Evaluerings perspektiv De studerendes evaluering af den kliniske undervisning Redskaber Hvornår

Læs mere

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation

Parathedsmåling. Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling. Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Parathedsmåling Anden fase: udarbejdelse af parathedsmåling Fælles dialog mellem udvalgte medarbejdere i egen organisation Parathedsmålingen er et redskab, der

Læs mere

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13

Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 Jordemoderuddannelsen Rammer og kriterier for intern teoretisk prøve på modul 13 1 Rammer og kriterier for modul 13 prøve Dette dokument indeholder en beskrivelse af: Læringsudbytte for modul 13 s. 2 Forudsætninger

Læs mere

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn

Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Skabelon for etablering af lokal evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelserne på Fyn Overordnet ramme for etablering af evalueringspraksis: Når de kliniske uddannelsessteder,

Læs mere

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014

Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Semesterevaluering SIV engelsk efterår 2014 Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx

Læs mere

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen.

Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Nyborg kommunes evalueringspraksis for klinisk undervisning i sygeplejerskeuddannelsen. Indholdsfortegnelse Organisering af det kliniske i Nyborg Kommune s. 3 Formål s. 3 Overordnet ramme for etablering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver

Vejledning til undervisere der vejleder og bedømmer udvekslingsstuderende i forbindelse med interne prøver Modul 6, Studieordningen 2008 Hold 2016 AB Intern, skriftlig klinisk prøve. Rammer for prøven vil i stor udstrækning følge de ordinære kriterier og vil være beskrevet i den pågældendes læringskontrakt

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Aarhus Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser

Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende sundhedsuddannelser Rammer for national koordinering af valgmodul 13 pa de mellemlange viderega ende Administration og udbud af valgfag modul 13 Administration og udbud af valgfag på ne modul 13 sker på den enkelte professionshøjskole

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn:

Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er du i disse udsagn: Evaluering Forår 2014 Master i IT Fagpakken Informationsarkitektur Udsendt til 3 personer Svar: 2 personer Læringsmålsætninger Du skal i det følgende vurdere karakteren af en række udsagn. Hvor enig er

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Tysk Generelle oplysninger Hvilken uddannelse går du på dette semester? På hvilket semester har du fulgt undervisningen? Praktikophold Har du været på praktikophold

Læs mere

Referat fra møde i Uddannelsesforum den

Referat fra møde i Uddannelsesforum den Referat fra møde i Uddannelsesforum den 29.09.2016 Deltagere: Afbud: Bente Rubow, Karen Møller, Karin Larsen, Anne Marie Elsborg, Irene Winther, Pennie Teglborg, Karin Bonde Kjærsgaard, Anne-Lisbeth Pedersen,

Læs mere

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg og Syddjurs kommuner. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Den kliniske undervisning foregår i sundhedsplejen i Aarhus, Favrskov, Odder, Samsø, Skanderborg eller Syddjurs kommuner.

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger

Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger 07.04.11 Nøglepersoner Overvejelser og anbefalinger Nu er det tid til at komme ind på nogle af de overvejelser, I skal gøre jer, når I implementerer SIP på jeres botilbud. Det er vigtigt at understrege,

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Vejledning til udfyldelse af selvevalueringsskema for standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indledning og formål Denne vejledning henvender sig til dig, der skal gennemføre jeres årlige

Læs mere

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN

Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Evaluering af studievejledningen 2011 TRIN FOR TRIN Denne trin-for-trin-guide er tænkt som en hjælp til medarbejderne i University College Lillebælts studievejledninger til at komme i gang med at evaluere

Læs mere

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse

Modul 12 - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse MODULBESKRIVELSE - Sygeplejerskeuddannelsen Sygepleje og selvstændig professionsudøvelse Modulbeskrivelsen er udarbejdet i henhold til Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje.

Læs mere

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015

Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Semester- og projektevaluering SIV Tysk forår 2015 Sammenfatning Der er generelt stor tilfredshed med semesterets forløb, og 6 af 8 studerende angiver, at de har fået meget stort og stort læringsudbytte,

Læs mere

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i

Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Evalueringsrapport vedr. implementering af læringsforløb for alle modul 4 sygeplejestuderende på HE Midt: Læringsforløb for sygeplejestuderende i Læringscenter Midt, afvikling i november 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

[År] [Afprøvning af PPS (Praktiske prosedurer i. sykepleie)] VIA University College. Britta Stenholt Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg

[År] [Afprøvning af PPS (Praktiske prosedurer i. sykepleie)] VIA University College. Britta Stenholt Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg [År] VIA University College Britta Stenholt Sygeplejerskeuddannelsen i Silkeborg Carsten Nielsen Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus September 2011 [Afprøvning af PPS (Praktiske prosedurer i sykepleie)]

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet

Evaluering. Modul 7 Hold BoF15. Foråret Tilbage meldinger fra de studerende. Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Evaluering Modul 7 Hold BoF15. Foråret 2016. Tilbage meldinger fra de studerende Hvordan vurdere du det sociale studiemiljø på holdet Hvordan vurdere du dit eget bidrag til at skabe følelsen af fælleskabet

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 4. Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 4 Sygepleje, grundlæggende klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 4 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen

Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen Metoder til inddragelse af patienter Af Louise Nordentoft og Line Holm Jensen 1. Innovativ patientinddragelse på to brystkirurgiske afdelinger Projektet Innovativ patientinddragelse skal være med til gøre

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017.

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017. UMV Sådan! Dato: 30. juni 2015 Undervisningsmiljøvurdering for Tekstilformidleruddannelsen Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: 1. september 2017. UMV en indeholder de fire faser,

Læs mere

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn

Vejledning til at afholde et panelmøde. Oktober Viden til gavn Vejledning til at afholde et panelmøde Oktober 2017 Viden til gavn Hvorfor afholde et panelmøde? Hvordan gør I? Et panelmøde giver jer viden om, på hvilke områder en afgrænset del af jeres faglige praksis

Læs mere

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager

Introduktionen har begrænset værdi for YL. Har begrænset værdi for YL. Ikke alle har personlige uddannelses-planer. Enkelte yngre læger deltager Rapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Specificering af Rating scale Skive Medicinsk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg

Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg VIA University College Dato: 24. april Handleplan for opfølgning på studentertilfredshedsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering 2014 på VIA Administrationsbachelor i Viborg Ultimo 2014 er der gennemført

Læs mere

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning

Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Sygeplejerskeuddannelsen Odense og Svendborg Klinisk uddannelsessted: Modul: Navn og hold: Spørgeskema til studerende Evaluering af klinisk undervisning Formålet med evalueringen og dette spørgeskema er,

Læs mere