opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Sygeplejerskeuddannelsen i Århus asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Sygeplejerskeuddannelsen i Århus asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd April 2011"

Transkript

1 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui Evaluering af implementering af eportfolio opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Sygeplejerskeuddannelsen i Århus asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd April 2011 Udviklingskoordinator Inge Jensen Uddannelseskoordinator Carsten Nielsen fghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæ øzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzx cvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvb nmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmrtyuiopasdfghjkl

2 Evaluering af implementering af eportfolio VIA University College, Sygeplejerskeuddannelsen i Århus Baggrund Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (SIA) har siden 2003 arbejdet med en portfolio (Studiebog) knyttet til den kliniske undervisning. I forbindelse med en større evaluering af denne i 2006 pegede såvel studerende som kliniske vejleder på muligheden for at få studiebogen digitaliseret (kilde). Dette blev dog udsat, da de kliniske uddannelsessteder som helhed ikke mente, de havde de IT-mæssige forudsætninger for brug af en digitaliseret portfolio. Ønsket om digitalisering var dog forsat til stede i organisationen, hvorfor vi i indgik i et udviklingsprojekt med sygeplejerskeuddannelserne i Holstebro og Viborg med henblik på udvikling af en eportfolio. Denne blev pilottestet i 2009 og projektet blev endeligt afrapporteret i juni I vinteren 2009/2010 blev det besluttet i Uddannelsesforum (besluttende organ ved SIA), at eportfolio skulle implementeres i uddannelsen som helhed. Der blev udarbejdet plan for implementeringen, herunder blandt andet plan for uddannelse af superbrugere og etablering af diverse administrative støtteprocesser. Studerende og kliniske vejledere har fra september 2010 taget eportfolio i brug og fra forårssemesteret 2011 anvendes eportfolio for alle studerende i deres kliniske studier. Da Center for E-læring og medier (CELM) var en del af det oprindelige udviklingsprojekt (ekstern projektledelse, sparring, m.v.) og i øvrigt har en interesse i at følge projektet til dørs ikke blot mht. udvikling, men også implementering, er nærværende projekt kommet i stand ved at CELM og SIA har delt finansieringen. Udviklingskoordinator Inge Jensen og uddannelseskoordinator Carsten Nielsen har taget initiativ til evalueringen og har gennemført denne. Hensigt med evalueringsprojektet Det overordnede mål for implementeringen af eportfolio er, at primærbrugere forstår funktionaliteten af eportfolio og kan anvende denne. Hensigten med evalueringen af implementeringen er at afdække styrker og svagheder i den faktisk gennemførte implementering med henblik på generering af viden, der kan bruges i fremtidige implementeringsprocesser knyttet til IT baserede pædagogiske redskaber. 1 E-portfolio i sygeplejerskeuddannelsen : Rapport om projekt e-læring i kliniske forløb på sygeplejerskeuddannelsens modul 4 i Århus, Viborg og Holstebro Kirsten Nielsen ; Carsten Munch Nielsen ; Poul Henning Christensen ; Niels Ardal ; Anne Brandborg, Århus Sygehus, Danmark ; Jette Skårhøj, Regionshospital Viborg, Danmark ; Bente K. Stisen, Regionshospital Viborg, Danmark ; Janet Hansen, Hospitalsenhed Vest, RM, Danmark ; Raymond Kolbæk 2

3 Implementering af eportfolio har været en krævende proces i en organisation med ca studerende, 35 undervisere og ca. 200 kliniske vejledere i mange forskellige institutionelle kontekster. Der har været en række tekniske og organisatoriske udfordringer, og brugerne skulle på en gang blive fortrolige med brugerfladen og ikke mindst de pædagogiske hensigter med eportfolio. SIA står løbende overfor implementering af nye pædagogiske tiltag, herunder IT-baserede læringsobjekter. SIA har tradition for at evaluere om nye pædagogiske tiltag kommer i brug som det var intenderet og hvordan de læringsmæssige resultater af tiltagene er. Der har ikke før været gennemført systematisk evaluering af selve implementeringen af IT-baserede læringsobjekter. Evalueringen giver SIA mulighed for at generere generel viden om implementeringsprocesser og specifik viden i forhold til de udfordringer ITbaserede læringsobjekter giver. Evaluering kan medvirke til at: - afdække den intenderede og faktisk gennemført implementeringsproces - afdække styrker og svagheder i den aktuelle implementeringsproces - skabe læring i forhold til fremtidig implementering af IT-baserede læringsobjekter Metode Da implementeringen af eportfolio var påbegyndt før evalueringsprojektet gik i gang, er der anvendt et afdækkende undersøgelsesdesign. Dataindsamling Der er indsamlet diverse dokumenter knyttet til implementeringsprocessen. Dokumenterne siger mest noget om de organisatoriske initiativer knyttet til implementeringsprocessen. Der er foretaget interview med ansvarlige for implementeringen herunder undervisning og support. Der har været to centrale aktører i implementeringen henholdsvis den tekniske og den pædagogiske IT-ansvarlige, som har ydet support og gennemført introducerende undervisning til eportfolio. Disse interview kan sige noget om indhold og afviklingen af support og undervisning samt om informanternes vurderinger af disse tiltag. Der er indhentet vurderinger fra primærbrugerne af eportfolio i form af spørgeskemabesvarelser fra studerende, kliniske vejledere og undervisere. Disse spørgeskemaer giver information om primærbrugernes erfaringer med undervisning og support samt forslag til forbedring af disse initiativer. 3

4 Datatyper Specificeret Bemærkninger Dokumenter Referater fra lokal eportfoliogruppe Referat fra besluttende organer ved SIA Retningslinjer og organisatoriske procedurer knyttet til eportfolio 4 referater fra eportfoliogruppen 2 referater fra Uddannelsesforum 1 referat fra møde for uddannelsesledere i sygeplejerskeuddannelsen i VIA Procedurebeskrivelse for oprettelse af eksterne brugere og support Undervisningsprogrammer for undervisning af studerende, kliniske vejledere og undervisere Undervisningsprogram for studerende. Annoncering. Antal afholdte kurser og antal deltagere Undervisningsprogram for superbrugere blandt kliniske vejledere(bilag 1). Annoncering. Antal afholdte kurser og antal deltagere Undervisningsprogram for undervisere. Annoncering. Antal afholdte kurser og antal deltagere Individuelle interviews. Semistrukturerede på baggrund af spørgeguide (bilag 2 og 3). Optaget på voicerecorder. Pædagogisk IT-ansvarlig Teknisk IT-ansvarlig Interview af ca. 45 minutters varighed. Interview gennemført i ultimo december 2010 og medio januar 2011 Spørgeskema Studerende (bilag 4) 25 studerende fra en klasse på Modul 5 (efter kliniske studier på Modul 4). 26 studerende fra en klasse på Modul 9 (efter kliniske studier på Modul 6 og 8). Spørgeskemaer udleveret i februar Kliniske vejledere (bilag 5) Undervisere (bilag 6) 41 kliniske vejledere samlet til temaeftermiddag på SIA februar undervisere tilknyttet kliniske undervisningssteder. Spørgeskemaer udleveret i februar Analyse af datamaterialet De forskellige datatyper er indledningsvist analyseret hver for sig. Efterfølgende er disse delanalyser sammenfattet på tværs af datamaterialerne. Datamaterialet er analyseret i forhold til at: - afdække den intenderede og faktisk gennemført implementeringspraksis - afdække styrker og svagheder i den aktuelle implementering Analyse af dokumenter 4

5 Dokumenterne er analyseret i forhold til hvilke aktører der har gjort hvad på hvilke tidspunkter. I forhold til de indholdsmæssige aspekter i beslutninger og aktiviteter, blev materialet analyseret i forhold til: - Hvem der tog beslutning om implementeringen? - Hvordan blev beslutningen formidlet til de faktiske agenter for implementeringen? - Hvilke organisatoriske og ressourcemæssige tiltag blev iværksat? - Hvordan foregik informationen til primærbrugerne? - Hvordan blev primærbrugerne indført i eportfolio? - Hvordan blev supportopgaverne efter ibrugtagning organiseret? Analysen af dokumenterne er sammenfattet i et skema (bilag 7). Analyse af interview I første omgang blev interviews gennemlyttet af de to analysander og centrale informantudsagn blev nedskrevet. Efterfølgende blev resume af interview sendt til informanterne til gennemlæsning og validering. Dette medførte mindre ændringer i de nedskrevne resumeer. Resumeerne blev analyseret/kodet ud fra de overordnede analysespørgsmål: - Hvordan foregik undervisning til primærbrugerne (studerende, kliniske vejledere og undervisere)? - Hvordan vurderes undervisningen? - Hvilke supportopgaver har der været til primærbrugerne? - Hvordan vurderes de organisatoriske procedurer knyttet til implementering og drift af eportfolio? - Anbefalinger i forhold til fremtidige implementeringsinitiativer? Afslutningsvis blev de to informanters udsagn sammenfattet (bilag 8). Analyse af spørgeskema I første omgang er der foretaget en kvantitativ opgørelse, hvor det var relevant i forhold til typer af spørgsmål. Kvalitative udsagn er oplistet og samlet i overordnede fælles kategorier. Dette er sket for hver af de tre informantgrupper (bilag 9). Spørgeskemaer for de tre informantgrupper var i stor udstrækning enslydende og der er spurgt til informanternes erfaring med og vurdering af: - Deltagelse i Introduktion til eportfolio - Support i form af brug af manual eller direkte support - Vurdering af egen og andres aktørers aktuelle fortrolighed med eportfolio - Mulighed for supplerende kommentarer Efterfølgende er analysen af de enkelte informantgruppers besvarelser sammenfattet. 5

6 Beskrivelse og vurdering af implementeringsprocessen Fundene vil blive præsenteret under to hovedoverskrifter: - Den intenderede og faktisk gennemført implementeringsproces - Styrker og svagheder i den aktuelle implementeringsproces Sammenfatningen nedenfor er skrevet på baggrund delanalyserne af datamaterialet som fremgår af bilagene, og har en form, hvor der sammenfattes på tværs af de forskellige delanalyser, og hvor der i teksten ikke henvises direkte til primærkilderne. Det indledende afsnit med overskriften Den intenderede og faktisk gennemførte implementeringsproces vil have en overvejende deskriptiv karakter, hvor den gennemførte implementeringsproces og forhold heromkring beskrives. Den mere vurderende vinkel på implementeringsprocessen vil primært være i det efterfølgende afsnit med overskriften Styrker og svagheder i implementeringsprocessen. Den intenderede og faktisk gennemført implementeringsproces Udviklingen af eportfolio blev afsluttet i foråret 2009 og implementeringen af eportfolio kunne i princippet være påbegyndt i efterårssemesteret 2009, som det skete ved Sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro (SIH). Implementering blev først påbegyndt i efterårssemesteret 2010 ved SIA. I efteråret 2009 blev der udarbejdet implementeringsplan fra den lokale eportfoliogruppen som blev forelagt Uddannelsesforum ved SIA, der er uddannelsens overordnede besluttende organ i forhold til pædagogiske og faglige spørgsmål. Uddannelsesforum bakkede i princippet implementeringsplanen op. Før igangsættelse af implementeringen ønskede Uddannelsesforum dog at få undersøgt, om de tekniske aspekter kunne håndteres på de kliniske undervisningssteder samt om sikkerhedsmæssige forhold knyttet til det juridiske og etiske var på plads. eportfoliogruppen undersøgte ved hjælp af skolens tekniske IT-ansvarlige de tekniske problemer. Denne henvendte sig til de forskellige kliniske undervisningssteder i regionen og kommunerne og kunne konstatere, at der ikke var tekniske forhindringer. Det eneste problem informanter i region og kommuner kunne påvise var, at der nogle steder kunne være flaskehalse i forhold til adgang til lokale computere. Det blev afklaret, at eportfolio ikke gav nye etiske/juridiske problemer og var mere sikker end anvendelse af mailkorrespondance. På baggrund af orientering fra eportfoliogruppen besluttede Uddannelsesforum i marts 2010 at implementering af eportfolio kunne iværksættes på baggrund af revideret implementeringsforslag, hvor implementeringen var udskudt til efterårssemesteret Alle studerende med undtagelse af det første 6

7 hold på 2008-uddannelsen, som var nået til deres sidste kliniske studier i efterårssemesteret, skulle bruge eportfolio. Fra april til juni 2010 blev de kliniske vejledere og undervisere informeret om eportfolio via det lokale informationsbreve og gennem en temaeftermiddag fik kliniske vejledere og undervisere demonstreret eportfolio. Studerende og undervisere havde automatisk adgang til VIA s kommunikationsplatform Studienet og dermed eportfolio, mens kliniske vejleder skulle oprettes individuelt som eksterne brugere. Der blev i foråret besluttet en arbejdsprocedure for hvem på SIA der skulle varetage opgaven med registrering af eksterne brugere af Studienet. Navne og andre nødvendige data for oprettelse af eksterne brugere blev indsamlet via de kliniske samarbejdspartnere. Når de ansvarlige ved SIA havde oprettet de nye brugere modtog de kliniske vejledere brugernavn og logon kode. Fra august til oktober 2010 fik de kliniske vejledere, undervisere og studerende undervisning i eportfolios funktionaliteter og hensigt. Da SIA har kontakt til op mod 200 kliniske vejledere, blev det besluttet at tilbyde såkaldte superbrugerkurser til en mindre gruppe af disse. 120 kliniske vejledere deltog i 6 udbudte kurser af 2½ timers varighed. Undervisningen foregik i SIA s IT-lokale, hvor deltagerne fik mulighed for at arbejde direkte i eportfolio. Der var udbudt to kurser for underviserne på SIA hvor 15 ud af 35 potentielle deltog i undervisningen. Undervisningen havde en varighed på 1 time og foregik i IT-lokalet. De studerende der skulle påbegynde kliniske studier på Modul 6 og 8 medio september modtog undervisning som var skemalagt. Undervisningen havde et omfang på 1 lektion og foregik samlet for 4 klasser i auditoriet, hvor eportfolios opbygning og funktionaliteter blev forevist. De studerende havde mulighed for at gå ind på egne eportfolioer via egne bærbare computere, men på dagen for introduktionen var der problemer med driftsikkerheden af Studienet. Studerende, der skulle påbegynde kliniske studier på Modul 4 medio november, blev i slutningen af oktober introduceret til eportfolio efter samme koncept som studerende på Modul 6 og 8. Ved møde i eportfoliogruppen i november 2010 blev det konstateret, at den skitserede implementeringsplan i store træk var fulgt. På samme møde blev evalueringsstrategi drøftet i forhold til eportfolios pædagogiske funktion i den kliniske undervisning. Det blev besluttet, at en sådan evaluering burde foregår i samarbejde med de andre udbudssteder der anvender eportfolio. Evalueringen kunne med fordel gennemføres i efteråret 2011, da der på dette tidspunkt vil være en vis erfaring med brugen af eportfolio. Styrker og svagheder i den aktuelle implementeringsproces 7

8 Der gik et år fra eportfolio var færdigudviklet til den faktiske implementering blev påbegyndt ved SIA. Implementeringen skulle besluttes af Uddannelsesforum på baggrund af en indstilling fra eportfoliogruppen. Indstillingen blev først behandlet på møde i Uddannelsesforum i december Da det her blev besluttet, at tekniske og juridisk/etiske spørgsmål knyttet til brugen af eportfolio skulle afklares inden ibrugtagningen, var det ikke muligt at påbegynde implementeringen fra forårssemesteret 2010, som eportfoliogruppen egentlig havde lagt op til. Den manglede afklaring af disse forhold har måske forsinket beslutningsprocessen. På baggrund af behandlingen i Uddannelsesforum, kom der krav om afdækning af forhold, som ikke var tilstrækkeligt belyst i det indsendte implementeringsforslag. Det forlængede processen, men var en nødvendig afklaring. eportfoliogruppen har været initiativtagere til implementering af eportfolio, og har presset på for at komme i gang med implementeringen. Det har været en styrke, at der eksisterer en sådan gruppe, som over en årrække har arbejdet med portfoliotanken og har indgået i udvikling af såvel papirudgaven af portfolio som den elektroniske portfolio. Det er også en styrke, at gruppen består af såvel underviser som klinikrepræsentanter fra de forskellige kliniske områder. Klinikrepræsentanterne har en god føling med muligheder og begrænsninger i klinikken. Der har ikke deltaget studerende i eportfoliogruppen, hvilket kan være en svaghed, da disse som vigtige primærbrugere kan bringe et andet perspektiv ind i drøftelserne og beslutningerne. Informationsaktiviteterne via diverse nyhedsbreve og efterfølgende temaeftermiddag foregik i maj og juni Superbrugerkurserne s afvikling i august og begyndelsen af september har været hensigtsmæssig i forhold til implementering af eportfolio fra september Der var mange deltager ved temaeftermiddagen, og der var positiv respons på det nye redskab i klinisk undervisning. Men for kliniske vejledere på somatiske sygehuse, som ikke skulle være superbrugere, er der gået lang til fra introduktionen i juni til de mødte studerende på Modul 4 i november 2010, som var de første der anvendte eportfolio i denne kontekst. Ideelt set burde der have været tilbud om introduktion for kliniske vejledere på somatisk sygehus i oktober Der har været afholdt superbrugerkurser for en stor gruppe kliniske vejledere, og disse har vurderet kurserne positivt. De kunne dog have ønsket sig lidt mere arbejde med de forskellige delelementer i eportfolio. Der var relativt få undervisere der modtog undervisning om eportfolio, men deltagerne har været tilfredse med denne, selv om den kun havde en varighed på en time. Underviserne havde i modsætning til de kliniske vejledere erfaring med grundfunktionaliteterne i Studienet, hvorfor det var lettere for dem at tilegne sig et nyt program. 8

9 De studerende har ikke været tilfredse med introduktionen til eportfolio. De vil gerne have mulighed for at arbejde med de forskellige funktionaliteter i eportfolio, hvilket auditorieundervisningen ikke gav rum for. Det var uheldigt at driften af Studienet ikke var sikker da studerende på Modul 6 og 8 skulle introduceres. De studerende på Modul 3, der skulle introduceres til brug af eportfolio på Modul 4 fandt placeringen af undervisningen uheldig. Den var placeret i en periode, hvor de forberedte sig til moduleksamen, og derfor ikke var så motiverede for undervisningen. Der var således problemer med såvel formen på undervisningen som den tidsmæssige placering. De forskellige brugergrupper er bedt om at score egne og andres kompetencer. Kliniske vejledere scorer sig selv relativt lavt, hvilket også svarer til de studerendes bedømmelse af de kliniske vejlederes fortrolighed med brug af eportfolio. Måske har ideen med superbrugerkurserne ikke slået igennem på de kliniske undervisningssteder, så det reelt set kun er kliniske vejledere, der har været på superbrugerkurser, som er fortrolige med eportfolio. Måske har forventningerne, om at superbrugerne kunne introducere kollegaerne til eportfolio, været urealistisk. Det ser ud til, at brugere, der har anvendt supportmulighederne hos den pædagogiske IT-supporter og den tekniske IT-supporter, har fået hjælp i forhold til de problemer, de er stødt ind i. Henvendelserne har været koncentreret i perioden lige efter introduktion til og ibrugtagning af eportfolio, og mange af henvendelserne har drejet sig om logon-problemer. De to supportere fremhæver betydningen af, at de har været to, så det i de fleste tilfælde har været muligt for brugerne at få support. De er også tilfredse med deres indbyrdes arbejdsdeling. Flertallet af informanter blandt studerende og kliniske vejledere har ikke været klar over supportmuligheden, selv om denne er blevet annonceret ved introduktion af eportfolio for studerende og på superbrugerkurserne. Meget få informanter har været opmærksomme på eksistensen af brugermanualen, som er tilgængelig i eportfolio. Informanter, der har brugt manualen, har fået hjælp i forhold til de problemstillinger, de er stødt på. Nogle studerende har søgt support, da de har slettet dele af eller hele deres eportfolio. Der findes ikke backupsystem, så eportfolio kan gendannes. Der er ikke fundet løsning på disse problemer. Det ser ud til, at der har været et fint samarbejde mellem de to IT-supportere og IT-afdelingen i VIA, som har taget sig af problemstillinger, der skulle løses i forhold til funktionen af eportfolio. Sekretariatets oprettelse af eksterne brugere på baggrund af tilsendte lister fra de kliniske undervisningssteder har fungeret fint om end det har krævet en del tid. Efterfølgende har der været henvendelser fra kliniske vejledere, som ikke er blevet oprettet som brugere i første omgang. Henvendelser fra disse er typisk gået 9

10 via pædagogisk IT-supporter, selv om den skulle gå til sekretariatet ved sygeplejerskeuddannelsen. Annonceringen om denne procedure har ikke været så tydelig. Der har været problemer med den tilsendte meddelelse til nye bruger i forhold til terminologi for brugernavn og logon, som ikke har korresponderet med betegnelserne på Studienet, hvilket har forvirret kliniske vejledere og betydet, at nogle har haft behov for support for at blive logget på. Denne uoverensstemmelse er ikke blevet løst trods henvendelse til IT afdelingen i VIA. Læring i forhold til fremtidig implementering af IT-baserede læringsobjekter På baggrund af den gennemførte evaluering af implementering af eportfolio kan der trækkes en række forhold frem, som vi anser som vigtige for implementeringsprocesser. Vi anbefaler at: Der nedsættes en implementeringsgruppe. I denne skal der være repræsentation af de centrale brugergrupper, IT-supportere og gruppen der har det pædagogiske og indholdsmæssige ansvar for eportfolio (i det aktuelle tilfælde eportfoliogruppen). Der udpeges en overordnet ansvarlig for processen. Ledelsen skal understøtte implementeringen af nye IT-baserede læringsredskaber og afsætte ressourcer til planlægning, informationsaktiviteter, support m.v. Der udformes en implementeringsplan med angivelse af opgaver samt hvem der er ansvarlige for, at opgaverne bliver udført. I god tid skal interne og eksterne beslutningstagere have mulighed for at forholde sig til implementeringsplanen. Nye brugere får mulighed for at arbejde med funktionaliteterne i eportfolio, når de skal introduceres til programmet. Det er vigtigt, at introduktionen til eportfolio sker umiddelbar før det skal anvendes i klinisk vejledning. Der uddannes superbrugere blandt de kliniske vejledere. Man skal dog være opmærksom på, at det logistisk og organisatorisk kan være svært for disse at udfylde rollen. Derfor er det hensigtsmæssigt også at udbyde kurser i eportfolio for en bredere gruppe af kliniske vejledere. De tekniske problemer knyttet til logon er løst og mulighederne for at slette dele af eportfolio ikke eksisterer, da tekniske problemer give uhensigtsmæssig modstand mod eportfolio og dermed vanskeliggøre implementeringen af et nyt studieredskab. Der er let adgang til viden om eportfolio fra sygeplejerskeuddannelsens hjemmeside, herunder oplysninger om supportmuligheder, brugermanual og oprettelse som ekstern bruger. 10

11 Bilagsliste Bilag 1 Undervisningsprogram superbrugere og arbejdsbeskrivelse for superbrugere Bilag 2 Interviewguide med pædagogisk IT-ansvarlig Bilag 3 Interviewguide med teknisk IT supporter Bilag 4 Spørgeskema og opgørelse af svar fra studerende Bilag 5 Spørgeskema og opgørelse af svar fra kliniske vejledere Bilag 6 Spørgeskema og opgørelse af svar fra undervisere Bilag 7 Analyse af dokumenter Bilag 8 Sammenfatning af interviews Bilag 9 Sammenfatning af spørgeskemaer Bilag 10 Procedure for oprettelse af nye eksterne brugere og drift 11

12 Bilag 1 Undervisningsprogram superbrugere og arbejdsbeskrivelse for superbrugere E-portfolio - Program for superbrugerkurser Undervisning/indføring: - log in til e-portfolio - opbygning af e-portfolio - adgang og tilladelser til brugere af eportfolio - navigation - introduktion til enkeltelementer - videresend funktion og giv mig besked funktion - vejledningsmuligheder /tutorials Afprøvning med mulighed for vejledning: - log in - navigere rundt i programmet - bruge diverse funktioner/skrive i diverse skabeloner - give andre adgang til portfolio - kommentere elementer i andens portfolio - aktiver videresend og giv mig besked funktionen - oprette WIKI og diskussionsforum og afprøve dette med anden kursusdeltager Drøftelse/afklaring: - superbrugerrolle (funktionsbeskrivelse) - praktiske aspekter - hjælpemuligheder Praktiske aspekter vedrørende undervisningsafvikling: - Undervisning foregår i IT-loklale (lokale 123), hvor der er plads til 16 deltagere pr gang. - Der serveres kaffe og kage - Poul er underviser i forhold til det IT-mæssige. En fra Studiebogsgruppen er underviser i forhold til det indholdsmæssige - Kursusdage tirsdag den 17. august, onsdag den 18. august, tirsdag den 24. august og tirsdag den 2. september. Alle kurser fra kl til E-portfolio - Arbejdsbeskrivelse for superbruger - Kan introducere kollegaer (andre kliniske vejledere eller uddannelsesansvarlige) til e-portfolio - Kan yde support i forhold til anvendelse af de almindelige funktioner i programmet - Opsøger andre superbrugere ved eventuelle tvivlsspørgsmål med hensyn til anvendelse af programmet - Henvender sig til IT-ansvarlig ved VIAUC ved driftsproblemer - Kan i en vis udstrækning supervisere studerende, som ikke er fortrolige med programmet - Indgår i den overordnede evaluering af programmet. 12

13 Bilag 2 E-portfolio Interviewguide med pædagogisk IT-ansvarlig Erfaringer med indføring af studerende i e-portfolio - erfaringer fra undervisningspraksis - hvad fungerede godt og hvad fungerede eventuelt mindre godt - læringsresultat Erfaringer med indføring af superbrugere (kliniske vejledere) i e-portfolio - erfaringer fra undervisningspraksis - hvad fungerede godt og hvad fungerede eventuelt mindre godt - læringsresultat Erfaringer med indføring af undervisere i e-portfolio - erfaringer fra undervisningspraksis - hvad fungerede godt og hvad fungerede eventuelt mindre godt - læringsresultat Supportopgaver i forhold til kliniske vejledere (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren af henvendelserne - løsning? Supportopgaver i forhold til undervisere (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren - løsning Overordnet omkring implementeringen - din vurdering af den gennemførte praksis - mulige forbedringsforslag 13

14 Bilag 3 Interviewguide med teknisk IT-supporter Supportopgaver i forhold til studerende (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren af henvendelserne - løsning? Supportopgaver i forhold til andre f.eks. undervisere og kliniske vejledere (omfang og indhold) - hvor mange henvendelser og hvornår? - karakteren - løsning Erfaringer i forhold til procedure - oprettelse af eksterne brugere - interne arbejdsgange Overordnet omkring implementeringen - din vurdering af den gennemførte praksis mulige forbedringsforslag 14

15 Bilag 4 Spørgeskemaer og opgørelse af svar fra studerende Studerende på Modul 5 Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning 25 besvarelser ud af maksimum 36 mulige (der kan være færre studerende i klassen) På hvilke modul har du anvendt e-portfolio? Ingen Modul 4 Alle på Modul 4 Modul 6 Modul 8 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja nej 25 Hvis ja : Hvordan? Introduktion på skolen / klinisk vejleder, medstuderende, andre (hvem) Alle 25 introduceret på skolen. 4 angiver også at være introduceret af klinisk vejleder. 2 angiver også at være introduceret af medstuderende. Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio Hvordan vurderer du introduktionen på skolen, hvis du har deltaget i denne? Gennemsnit på 4 (mellem 1 og 8) Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) : Mulighed for selv at følge med på computer/tid til selv at kunne navigere rundt på siden. 4: Lidt grundigere information Info lå lige inden eksamen på Modul 3, hvorfor det var svært at se, hvad man skulle bruge e-potfolio til. 4: Skal ikke ligge lige før eksamen Gennemgås systematisk og orientering om hvad mapperne bruges til Klasseundervisning, så enkelte kunne stille spørgsmål Meget hurtig gennemgang Kliniske vejledere bedre introduceret Tilbyde timer efter start i klinik Ikke forståelse for, hvordan man sletter tilladelse til anden bruger Godt at gennemgå manualen Har du brugt manual for e-portfolio? ja 7 nej 18 Hvis ja : Til hvad? 15

16 Finde ud af hvilke ting jeg skulle lægge hvor For at redigere dokument Hvad de forskellige felter skal indeholde Til at udfylde studieaktiviteter Til at forstå delrubrikker Individuel klinisk studieplan Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 6 : ja 1 : ikke besvaret Hvis nej: Ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? 2 Prøvede mig frem 1 spurgte medstuderende 14 Ikke kendt eksistensen 3 ikke brug for hjælp Har du brugt supportmuligheden? ja Nej 25 Hvis ja : Til hvad? Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. 1: Kunne ikke få fat i ansvarlige for e-portfolio. 5: Ikke brug for hjælp 13: Kendte ikke muligheden for support 6: Ikke besvaret Var din klinske vejlder været fortrolig med e-portfolio? Gennemsnit 5 (mellem 1-10) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Gennemsnit 6 (mellem 3-10) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) Eventuelt supplerende kommentarer: 16

17 Jeg synes, at det var svært at finde rund/hvor ligger hvad Ingen problemer med e-portfolio Finder e-portfolio smart og effektiv ifm opgaver. Smart at man kan kommunikere med klinisk vejleder og medstuderende Specielt vigtigt at kliniske vejledere ved, hvordan den skal bruges. Problem at der ikke er computer på afdeling, så e-portfolio ikke kan anvendes ved vejledningssamtaler. Der skal være mulighed for at kliniske vejledere kan kommentere direkte i dokumenter. Svært at læse ugeplaner, når det står i kolonner. For tidskrævende i forhold til, hvad det skal bruges til. Træls at ugeplaner flere gange er slettet. Man skal være hurtigt for at undgå, at den lukker ned og sletter. Træls at skulle skrive det samme i flere ugeplaner. Hverken jeg eller klinisk vejleder kunne bruge e-portfolio. Ulogisk opbygning Tak for hjælpen! Studerende på Modul 9 Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning 26 besvarelser ud af maksimum 36 mulige (der kan være færre studerende i klassen) På hvilke modul har du anvendt e-portfolio? Ingen 1 har ikke anvendt e- portfolio Modul 4 Modul 6 25 på Modul 6 Modul 8 21 på Modul 8 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja Nej 22 4 Hvis ja : Hvordan? Introduktion på skolen / klinisk vejleder, medstuderende, andre (hvem) 22 introduceret på skolen 3 angiver også medstuderende Problemer med studienet den dag e-portfolio skulle bruges, hvorfor introduktionen blev mangelfuld. Enkelte studerende beklager, at introduktionen ikke blev gentaget. Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio 2 studerende overflyttere, hvorfor de ikke er introduceret. 1 har haft merit for modul 8 Hvordan vurderer du introduktionen på skolen, hvis du har deltaget i denne? Gennemsnit 4 (mellem 1-8) 17

18 Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) Generelle kommentarer: Introducere færre studerende af gangen og mulighed for spørgsmål Nettet blev overbelastet/nettet skal virke Mere tid og mulighed for at følge med på egen computer Enkeltstående kommentar: Opgaver der kan bruges til at finde rundt i e-portfolio Har du brugt manual for e-portfolio? Hvis ja : Til hvad? 2: Hvordan man fik tilføjet underviser Hvordan man fik lavet en præsentation 7: Til at finde rundt i e-portfolio 2: Hvordan man sletter medlem Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 6: ja 2: Delvis 1 Nej (i forhold til at oprette og slette medlemmer) ja 9 Nej 17 Hvis nej: Ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? 11: Ikke kendt med at manual eksisterer 3: Ikke brug for hjælp 2: uoplyst 1: prøvet sig frem 1: Brugt medstuderende Har du brugt supportmuligheden? Hvis ja : Til hvad? 1 fik hjælp til at oprette og fjerne bruger ja 1 Nej 24 nej 1 uoplyst Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? Fik afklaret problemet Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. 11: Kendte ikke muligheden 5: Ikke brug for hjælp 8: Ubesvaret 2: Vidste ikke hvordan det kan bruges 18

19 Var din klinske vejlder været fortrolig med e-portfolio? Gennemsnit 3 (mellem 1-9) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Gennemsnit 6 (mellem 1-9) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) Eventuelt supplerende kommentarer: Tror, at det letter kommunikationen i klinikken og giver overblik over studiet (overflytter) På modul 8 havde vejleder ikke adgang til e-portfolio og måtte lave dokumenter i papirudgave Godt redskab. Mange muligheder for at hjælpe uddannelse på vej. Layout og brugervenlighed dybt kritisabel. E-portfolio god ide, men det kræver, at vejledere har sat sig ind i det og at de har kode. Ellers dobbeltarbejde. Rigtig fint arbejdsredskab. Er dog super utilfreds med fagmoduler. Risiko for at miste materiale når man skriver i individuel klinisk studieplan. Problem, at man ikke kan kopiere tekst ind i dokumentet. Der burde være funktion der siger, når der er kommet nye kommentarer i e-portfolio. Godt at man kan sende patientdata uden at skulle sende brev. Ikke god oplevelse da de to kliniksteder har kendt og brugt e-portfolio. Det er kun mig selv der har brugt det. Vejleder på modul 6 kunne ikke komme på og vejleder på modul 8 kunne ikke finde ud af at bruge det. Når vejlederen ikke er på eller ikke kendte med e-portfolio giver det ikke mening. Det er dobbelt arbejde. Redskabet bliver ikke brugt i praksis. Tager lang tid at udfylde, og bliver ikke læst. Hvis vejlederne lærte at bruge det kunne det bruges som læringsredskab. Burde give mulighed for at aflevere opgaver. Klinikvejleder havde ingen kode til studienet. Meget dårligt. Forvirring om hvilke opgaver, man måtte lægge på e-portfolio. Bliver ikke brugt i klinikken. Vejlederne satte sig ikke ind i den. Dobbeltarbejde i ugeplaner, at skulle gentage tekst. Burde bruges til at aflevere opgaver. Tak for hjælpen! 19

20 Bilag 5 Spørgeskemaer og opgørelse af svar fra kliniske vejledere Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning Opgørelse af svar 46 besvarelser indsamlet på temaeftermiddag. På hvilke modul har du haft studerende der har anvendt e-portfolio? Ingen 9 Modul 4 20 Modul 6 15 Modul 8 5 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja 33 Nej 8 Hvis ja : Hvordan? kursus for superbrugere på skolen, af superbruger på dit arbejdssted, andre (hvem) 9 af superbruger på arbejdspladsen 20 på superbrugerkursus på SIA 4 ved introduktion på temaeftermiddag 2 uoplyst Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio 5 Hjælp fra studerende 1 Gennem selvstudie 1 Nævnt på netværksmøde Har du deltaget i superbrugerkurser på skolen? ja 19 nej Hvis ja : Hvordan vurderer du kurset på skolen? Gennemsnitsvurdering på 7 (4-10) Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) Forslag til forbedring af kurset? For kort tid. Systemet virkede ikke ved indledning af kurset Kursus for abstrakt. Ikke øvelse i at indsætte kommentarer For kort tid. Ikke tid til at øve tilbagemelding og at finde ting i e-portfolio Information om at skulle medbringe bruger ID og kode. Mere om brug af individuel klinisk studieplan Forslag om at lave opfølgningskursus på superbrugerkurset, hvor man kan få svar på spørgsmål der opstår ved brug af e-portfolio Lidt voldsomt at kalde det et superbrugerkursus Reminder til tilmeldte en uge før kursus samt beskrivelse af forventning til superbruger Materialet til kurset retter sig mest mod studerende og er ikke så brugervenligt Mere aktiv brug af e-portfolio i kurset, f.eks. indlægge profil 20

21 Har du brugt manual for e-portfolio? ja 13 Nej 27 Hvis ja : Til hvad? Kan ikke huske? Til opslag og intro til andre kliniske vejledere Videresend af VIA-mail (3) Finde afleveret studiemetode Ved opståede problemer Print af diverse dokumenter (2) Afklare brug sammen med studerende Til at få overblik Adgang til e-portfolio (2) Skrive i ugeplan Systematisere brug af e-portfolio Skriveadgang til studerendes dokumenter Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 6 fik afklaret deres problem 3 svarer ikke 4 fik ikke afklaret: Kunne ikke skrive i de studerendes dokumenter. Fik ikke hjælp til print, men eksperimenterede sig frem Hvis nej: ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? Prøver mig frem (3) Ikke haft brug for hjælp (11) Glemt eksistens af manual Fik hjælp af anden vejleder Fik hjælp af studerende (2) Ikke kendt med manual eksisterede (3) Ikke haft tid til at læse i manual Har du brugt supportmuligheden? ja 9 Nej 30 Hvis ja : Til hvad? Var oprettet forkert fra skolen, så studerende ikke kunne logge mig på Kunne ikke logge på e-portfolio (2) Studerende kunne ikke finde mig på listen og logge mig på Forespørgsel om samme mail kunne sendes til gruppe af studerende Fejl i studerendes e-portfolio, som gjorde at alle dele ikke kunne bruges Forespørgsel om hvordan seminaroplæg sendes til gruppe Forespørgsel om oprettelse af e-portfolio Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 7 svarer ja 2 uoplyst 21

22 Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. Ikke haft brug for hjælp (9) Spurgt kollega eller studerende (3) Uoplyst (11) Kendte ikke muligheden for support (5) Nåede det ikke Ved der er support, men ikke hvor Har dine studerende været fortrolige med e-portfolio? Gennemsnit på 5,6 (1-10) Uoplyst (3) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Gennemsnit på 5,8 (1-9) Uoplyst (1) Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) Eventuelt supplerende kommentarer: Studerende ikke helt fortrolige med anvendelse MAC-fungerer ikke med e-portfolio (2) Nogle studerende har haft modstand mod e-portfolio. Føler ikke de er blevet introduceret tilstrækkeligt (modul 6). Andre studerende har ikke haft problemer. Skal selv øve mig mere. 7 kliniske vejledere der kun har studerende på modul 11 og 12 har ikke været på kursus. Kan der tilbydes nyt kursus. Stadig behov for at udprinte skriftlige opgaver. Hvordan godkendes de skriftlige opgaver? Studentergruppen delt i to. Dem med modstand og dem der gør det af sig selv. Tror det kommer til at fungere når det bliver kendt. Fået instruks hos kollega og er nu parat til at bruge det. E-portfolio virker som et super forum. Studerende fortalte at de ikke havde fået instruktion og fået af vide, at man på afdelingen var superbrugere (modul 4) Har nogen gange kunne skrive kommentarer/godkendelse i studiemetoder og andre gange ikke. Stor hjælp i forhold til vejledning, at jeg kunne skrive kommentarer i ugeplanerne hjemmefra. Mangler afrapporteringsskema for seminar på modul 4. Upraktisk at evalueringsfeltet under ugeplaner er logret. Kunne bruge mere viden. Måske et lidt tungt system. Få det til at køre på mac og lux Tror på, at det bliver et godt redskab. Nemmere at få materiale og kommunikere. Usikker i forhold til ugeplaner. Mange gentagelser. Hvor skal hvad stå? Bedre intro fra skolen inden start. Svært at dokumentere at studieaktiviteter er set og godkendt. Medvirke til at fremme planlægning og evaluering. Både selvevaluering og evaluering af klinisk vejleder. 22

23 Opsætning i kolonner virker uoverskueligt. Svært at godkende studieaktiviteter og litteraturliste. Kunne det kobles sammen med ugeplanen så godkendelse sker her? Har ikke været motiveret for at bruge e-portfolio, da jeg har synes det fungerer godt at kommunikere via mail. Her kan lettere skrive følsomme ting. Bruge e-portfolio som opgave- og databank. Vigtigt med kursus lig før man modtager studerende så læring ikke glemmes. Ingen på min arbejdsplads er oplært i e-portfolio (Lokalcenter) Tak for hjælpen! 23

24 Bilag 6 Spørgeskemaer og opgørelse af svar fra undervisere Ibrugtagning af E-portfolio i klinisk undervisning I alt 25 besvarelser ud af ca. 33 mulige På hvilke modul har du haft studerende der har anvendt e-portfolio? enkelte undervisere har brugt e-portfolio på flere moduler Ingen 1 Modul 4 17 Modul 6 9 Modul 8 5 Er du blevet introduceret til e-portfolio? ja 18 Hvis ja : Hvordan? Introduktion på skolen ved Poul Christensen, andre (hvem) 17 Introduceret ved Poul 1 Uoplyst Nej 7 Hvis nej: Hvordan er du blevet kendt med e-portfolio 5 Selvlært 2 Selvlært og kollegavejledning Hvordan vurderer du introduktionen på skolen, hvis du har deltaget i denne? 8,3 (5-10) Skala fra 1-10 ( 1=dårlig / 10 =god ) Forslag til forbedring af kurset? 1. At kurset gentages/opsamling 2. At kurset bygges op ud fra deltagernes spørgsmål i stedet for fast program 3. Kurset lå lidt lang tid forud for første brug, hvorfor noget af logikken i e-portfolio var glemt. 4. Tydeliggøre, hvordan man kan kommentere direkte i e-portfolio. Kan eksempelvis ikke gøres direkte via den mail den studerende sender til en. Har du brugt manual for e-portfolio? ja 4 Nej 21 24

25 Hvis ja : Til hvad? 1. finde ud af hvordan studerende afmeldes igen 2. orientering 3. information om det jeg ikke kan huske 4. Information om forskellige funktioner i e-portfolio Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 3 ja 1 nogenlunde Hvis nej: ikke haft brug for hjælp, ikke kendt med eksistensen af manual? 7 kender ikke eksistensen af manual 5 har ikke haft brug for hjælp 2 anvendt kollegial vejledning i stedet 1 ikke haft ro til at fordybe mig 1 henvendelse fra studerende/klinisk vejleder om lockin-problemer Har du brugt supportmuligheden? Hvis ja : Til hvad? 1. Problem med manglende adgang trods studerende havde givet adgang 2. I forhold til individuel klinisk studieplan og individuelt pensum 3. Et enkelt spørgsmål 4. Henvendelse fra studerende (ikke specificeret) ja 5 Nej 20 Hvis ja : Fik du afklaret dit problem? 4 fik løst problemet 1 fik ikke løst problem (adgang) Hvis nej: i ikke haft brug for hjælp, kendte ikke muligheden for support. 7 havde ikke brug for hjælp 2 kendte ikke muligheden for support 1 havde ikke tid til at opsøge hjælp 7 uoplyst Har dine studerende været fortrolige med e-portfolio? 6,7 (3-10) 2 scorer ikke men beskriver, at der er stor variation mellem studerende. Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke fortrolig med e-portfolio/ 10 =fuldt fortrolig ) Hvor fortrolig føler du dig aktuelt som bruger af e-portfolio? Skala fra 1-10 ( 1=slet ikke / 10 =fuldt fortrolig ) 7,4 (4-10)

26 Eventuelt supplerende kommentarer: 1. Litteraturlister fra studerende placeres forskellige steder i e-portfolio. Forslag om at oprette et bestemt sted. 2. Problem at den fulde studieplan ikke kan læses samlet. Hvor skal underviser godkende studieplanen? 3. Virker som om e-portfolio mere er skolens end klinikkens og studerendes redskab. 4. Vejleder beskriver at studerende bruger meget energi på e-portfolio. 5. Problem at der ikke er plads som jeg som underviser kan skrive tilbagemelding på i den individuelle studieplan 6. Studerende har i mails gjort opmærksom på, at de ikke kan få hjælp af kliniske vejledere, som ikke kender e-portfolio. 7. Nogle afdelinger synes det er ærgerligt, at nogle dele ikke kan udprintes. Har oplevet at e- portfolio betyder, at klinisk vejleder og studerende sidder og ser på skærm i stedet for at sidde overfor hinanden. E-portfolio giver mulighed for at kunne følge med i studerendes aktiviteter når underviser har lyst/tid/behov svært at læse pensumliste, som de studerende lægger ind pga lille skrifttype. 9. Studerende klager jævnligt over, at de ikke kan komme ind på deres e-portfolio, når de er ude i klinikken. Vil I aflevere spørgeskemaet senest onsdag den 9. februar? Skemaet lægges i Carstens dueslag. Tak for hjælpen! 26

27 Bilag 7 Implementering af eportfolio Analyse af dokumenter - sammenfatning Tidspunkt Aktører Aktiviteter m.v. Sommer 2009 Tværinstitutionel eportfoliogruppe Pilotprojekt med afprøvning af eportfolio afsluttet og eportfolio er færdigudviklet September 2009 Oktober 2009 November 2009 December 2009 December 2009 Februar 2010 Ledelsen ved Sygeplejerskeuddannelsen i Århus (SIA) Møde i lokal Studiebogsgruppen på SIA med kliniske repræsentanter og undervisere (senere eportfoliogruppen) Ledergruppen for sygeplejerskeuddannelserne i VIA Møde i Uddannelsesforum (overordnet besluttende organ ved SIA) Møde i eportfoliogruppen IT-ansvarlig Beslutter, at implementering af eportfolio udsættes til de organisatoriske og tekniske aspekter er bedre afklaret. Finder at Studienet skal være bedre implementeret før endnu et itprogram skal implementeres. Ledelsen udtrykker forbehold i forhold til de etiske/juridiske aspekter knyttet til personfølsomme data. Vil satse på implementering af eportfolio fra forårssemesteret eller efterårssemesteret Undersøgelse af IT-tekniske aspekter knyttet il brug af eportfolio på de kliniske undervisningssteder iværksættes. Første udkast til introduktionsprocedure knyttet til studerende, kliniske vejledere og undervisere. Forslag til implementeringstidspunkt og -plan sendes til beslutning i Uddannelsesforum. Undersøge erfaring med implementering af eportfolio ved sygeplejerskeuddannelsen i Holstebro (SIH). Kirsten Nielsen fra SIH introducerer eportfolio for ledergruppen. Uddannelsesleder ved SIA finder, at de tekniske udfordringer fortsat er så store, at implementeringen ikke kan igangsættes til forårssemesteret Uddannelsesforum bakker op bag principperne i den fremsendte implementeringsplan under forudsætning af, at de tekniske aspekter kan håndteres på de kliniske undervisningssteder. Ligeledes ønsker Uddannelsesforum sikkerhed for, at eportfolio ikke tilsidesætter juridiske og etiske regler knyttet til patientdata. Kirsten Nielsen fra SIH fortæller om erfaringer fra implementering i Holstebro. Det besluttes at kontakte skolens IT-ansvarlige med henblik på kontakt til IT-afdelingerne på de kliniske undervisningssteder i regionen og i kommunerne. Drøftelse af procedure knyttet til oprettelse af kliniske vejledere som brugere af eportfolio /Studienet. Etiske/juridiske aspekter skal undersøges. Undervisningsprogram knyttet til introduktion af eportfolio konkretiseres. Har haft kontakt til IT-ansvarlige på sygehusene og i kommunerne og kan meddele at de ikke ser IT-tekniske problemer i anvende eportfolio, men at der kan være flaskehalse i forhold til adgang til de lokale computere. Orienterer om at IT-afdelingen i VIA har meddelt, at adgang for 27

28 Marts 2010 Marts 2010 April 2010 Møde i eportfoliogruppen Møde i Uddannelsesforum Orientering til kliniske vejledere og undervisere kliniske vejledere skal administreres lokalt. Der udformes plan for indhentning af navne på kliniske repræsentanter, der skal oprettes som brugere af eportfolio. Det bestemmes, at der uddannes superbruger på alle afdelinger/lokalcentre. Plan for undervisning af superbrugere (tidspunkter, undervisere og antal deltagere) Indkaldelse til temaeftermiddag om eportfolio for alle kliniske undervisere i maj/juni. IT-ansvarlig skal sørge for, at eportfolio bliver tilgængelig for alle studerende på Studienet. Det er afklaret, at eportfolio ikke giver nye etiske/juridiske problemer og er mere sikker end anvendelse af mailkorrespondance. Overholdelse af de almindelige regler for at sløre personfølsomme data er stadig en forudsætning. Revideret implementeringsplan og underretning om det tekniske og juridiske/etiske aspekter sendes til Uddannelsesforum. Er tilfreds med undersøgelse af de tekniske, organisatorisk og juridiske/etiske spørgsmål. Det besluttes at eportfolio implementeres for alle studerende undtagen Hold 08 I, som beholder Studiebogen, da de er i deres sidste kliniske periode i efterårssemesteret. Fra forårssemesteret 2011 overgår alle studerende på eportfolio og Studiebogen afskaffes. I Nyhedsbrevet (til underviserne) og i Info til klinikken orienteres der om beslutningen vedrørende implementering af eportfolio fra efterårssemesteret 2010, samt om planlagt introduktionsaktiviteter i form af temaeftermiddag og superbrugerkurser. Juni 2010 Temaeftermiddag Information om og demonstration af eportfolio på velbesøgt møde (ca. 80 deltagere) Annoncering af superbrugerkurser og tilmeldingsfrister i Info til klinikken (lokalt nyhedsbrev til klinikken). Annoncering af kursus for undervisere i Nyhedsbrevet (internt nyhedsbrev på SIA). Program for superbrugerkurser færdiggøres. Skolen pædagogiske ITansvarlige bliver hovedansvarlig for undervisning og en anden fra eportfoliogruppen som medunderviser. Pædagogisk IT-ansvarlig udfærdiger brugermanual. Juli 2010 August og september Oprettelse af eksterne brugere Kursusaktivitet Brev sendes til de kliniske undervisningssteder på somatiske sygehuse, psykiatrien og til kommunerne med henblik på at få liste over kommende brugere blandt de kliniske vejledere. Aftale på SIA om, hvem der opretter og sletter eksterne brugere (sekretærer), hvem der yder support til superbrugere/kliniske vejledere (pædagogisk it-koordinator) og hvem der yder support til studerende (teknisk it-ansvarlig). Aftale om hvem der er ansvarlig for opdateringskurser for kliniske vejledere og introducere nye studerende til eportfolio (pædagogisk itkoordinator). Sekretær opretter ca. 150 kliniske vejledere som brugere og brugernavn og kode sendes til de kliniske vejledere. 28

29 superbrugerkurser afvikles i skolen IT-lokale med mulighed for hands on. Der deltager ca. 60 kliniske vejledere fra primær sundhedstjeneste og psykiatrien, hvor eportfolio først implementeres. 2 kurser for undervisere med ca. 15 deltagere. Studerende der skal påbegynde kliniske studier i psykiatrien og primær sundhedstjeneste introduceres til eportfolio. Den dag, hvor undervisningen blev gennemført, var driften af Studienet usikker. Oktober 2010 November 2010 Kursusaktivitet Møde i eportfolio gruppen 4 superbrugerkurser afvikles i skolen IT-lokale med mulighed for hands on. Der deltager ca. 60 kliniske vejledere fra somatiske sygehuse. Studerende der skal i klinisk undervisning på Modul 4 på somatisk sygehus introduceres. Implementeringsplanen drøftes og det konstateres, at den stort set er fulgt. I forhold til den mangelfulde introduktion af studerende i september besluttes det at gentage introduktionen for samme gruppe studerende i november. Introduktionskurserne for kliniske vejledere er forløbet godt og det har ikke været svært at formidle opbygning og funktionaliteterne i eportfolio. Velkomstbrevet med brugernavn og kode har været lidt svær for de kliniske vejledere, da betegnelserne ikke har svaret til betegnelserne på startsiden i Studienet. Pædagogisk IT-ansvarlig undersøger om ITafdelingen i VIA kan synkronisere de to. Mindre forbedringer af funktionaliteter drøftes. Evalueringsstrategi drøftes og det besluttes, at evaluering skal ske i et tværinstitutionelt samarbejde med de andre sygeplejeuddannelser, der anvender eportfolio. Det kunne ske i efteråret IJ/CN februar

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

EVALUERING AF PILOTPROJEKT

EVALUERING AF PILOTPROJEKT November 2014 En app til fælles beslutninger og recovery i Region Hovedstadens Psykiatri EVALUERING AF PILOTPROJEKT Esben Sandvik Tønder og Lisa Korsbek, PC Ballerup Kompetencecenter for Rehabilitering

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering BILAGSRAPPORT Marts 2009 BILAGSRAPPORT Side i 1. INTERVIEWGUIDE UFC-KONSULENTERNE...

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse

Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Lectio som redskab i den pædagogiske praksis en spørgeskemaundersøgelse Udarbejdet af Signe Friis Jensen April 2007 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Undersøgelsesfeltet... 4 3 Metode...5 3.1

Læs mere

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg

DT LIV. Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser. Fødevare-BST. Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Projekt til nedbringelse af arbejdsbetingede lidelser Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg Fødevare-BST - 3 - Forord Slagteribranchens Arbejdsmiljøudvalg arbejder for at reducere arbejdsskader i slagteribranchen

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul

Projekt Studievej. Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU. Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Projekt Studievej Vejledning, studiemiljø og studiestøttende aktiviteter på DPU Niels-Henrik M. Hansen & Tilde Mette Juul Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Dimensioner i projektet... 4 1.2 Projektets

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet

Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet Samarbejde mellem almen praksis og kommunerne i Vestegnsprojektet af Thorkil Thorsen April 2011 2 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Metoder og evalueringsdesign... 3 Rapportering... 4 Resultater... 5 De

Læs mere

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed.

Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Netwerk om at forebygge og afhjælpe ensomhed på ungdomsuddannelser Spor 1 evaluering af tilfredshed og gennemførbarhed. Mathias Lasgaard Signe Sofie Nielsen Julie Christiansen Rune Christensen Rikke Holm

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning

Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Pædagogisk analyse i dagtilbud resultater af følgeforskning Af Bent B. Andresen 1 Resumé Denne artikel omhandler følgeforskning blandt medarbejdere i pædagogiske dagtilbud om deres erfaringer med systematisk,

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING

360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE- UDDANNELSE EVALUERING JENS SEEBERG WWW.HRACONSULT.DK MAJ 2006 360 -EVALUERING I SPECIALLÆGE-UDDANNELSE EVALUERING INDHOLD FORORD...3 INDLEDNING...4 BAGGRUND...4 PROJEKTETS

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark

Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen. En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Psykisk arbejdsmiljø på dagsordenen En evaluering af projektet: Udvikling af det psykiske arbejdsmiljø i Trafikstyring i Banedanmark Hans Jørgen Limborg og Inger-Marie Wiegman December 2006 Indhold Forord...3

Læs mere

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen.

Projektrapport. Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Projektrapport for Sundhedspædagogik- og supervisions- delen af projektet: Nye roller og opgaver i forældrekontakten udvikling af kommunikative og sundhedspædagogiske kompetencer i børneafdelingen. Udarbejdet

Læs mere

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN

1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN 1 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN Vejen til uddannelse og beskæftigelse 2 SOCIALSTYRELSEN SOCIAL VIDEN TIL GAVN INDHOLD 0. Indledning 4 1. Hvorfor - Vejen til uddannelse og beskæftigelse? 5 2. Guide

Læs mere

Implementering af opfølgende hjemmebesøg

Implementering af opfølgende hjemmebesøg Implementering af opfølgende hjemmebesøg Hvad kan andre lære af 11 kommuners foreløbige erfaringer? Henning Voss Dansk Sundhedsinstitut December 2009 Dansk Sundhedsinstitut Dansk Sundhedsinstitut er en

Læs mere

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme

Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Samarbejde mellem kommuner og almen praksis om henvisning til kommunale sundhedstilbud for patienter med kroniske sygdomme Julie Høgsgaard Andersen Thorkil Thorsen Marius Brostrøm Kousgaard December 2014

Læs mere

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN

EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN EVALUERING AF IT-UNDERSTØTTELSEN AF BESKÆFTIGELSESINDSATSEN UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN DECEMBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning... 1 2. Metoden bag evalueringen... 6 3. Arbejdsdeling

Læs mere

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009

Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1 Rapport vedrørende udvikling af studiekompetencer marts 2009 1. Indledning Nærværende rapport er igangsat i Studievejledernetværket i foråret 2009, som en del af flere projekter, der har til formål at

Læs mere