Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning"

Transkript

1 11. december 2008 Referat fra møde i netværksgruppe vedr. Vand- og Naturplanlægning Kære alle Hermed referat fra møde i netværksgruppen vedr. Vand- og Naturplanlægning den 10. december 2008 på Koldkærgård Konferencecenter kl Deltager i mødet: Per Vinther Per Nørmark Anne Sloth Charlotte Frimer Petersen Claus S. Madsen Eja Lund Michael Palsgaard Carsten Buskov Andreas Höll AFBUD Camilla Ståle Sundstrup Hans Ole Kristensen Erik Jørgensen Karen Post Lidde Bagge Jensen Irene Wiborg Ref. Heidi Buur AFBUD Flemming Gertz Jysk Landboret og Landdistriktudvikling Heden & Fjorden Centrovice Østlige Øers Landboforeninger Gefion LandboMidtØst Agri Nord Landbo MidtØst Agrovi (Nordsjælland) Landbo Thy Landbo Nord Dagsorden: 1) Opfølgning på referat fra sidste møde 2) Bemærkninger fra Axelborg 3) Erfaringsudveksling landet rundt. Sjælland og øer - Nordsjælland - Fyn Sønderjylland Vestjylland - Østjylland - Nordjylland/Limfjorden - Er der afsat ressourcer til jeres arbejde for 2009? Hvilke aktiviteter er der i gang? Fyrtårnsprojekter kontakt til myndigheder netværksopbygning mm? 4) Frokost (kl ) 5) Aktiviteter i 2009 (kl ) Hvad skal der laves og hvem gør hvad? Axelborg,, lokale centre. 6) Indlæg fra KL (Kommunernes Landsforening) (kl :20) Debat med KL (14:20-15). Hvordan forbedrer vi samarbejdet og forståelse med kommuner Plan & Miljø, Udkærsvej 15, 8200 Århus N Tlf Fax

2 Ad 1. Opfølgning på referat fra sidste møde Referatet blev gennemgået og en række af punkterne blev drøftet. Drøftelse af problemstilling vedr. udkast til vand- og naturplanerne. Hvordan og hvornår vil de blive brugt i relation til miljøgodkendelserne? De kan først bruges når viden er tilstrækkeligt velfunderet. Men hvornår er det? Der var en generel drøftelse af at man juridisk set kan gøre nogle ting gældende men at man som lokale konsulenter oplever en anden virkelighed i samarbejdet med kommunerne. Der var en drøftelse af, at hvis der bliver tilstrækkeligt med Landdistriktsmidler, så vil der ikke være det samme behov for at regulere erstatningsfrit via miljøgodkendelsesordeningen. Vedr. modelværktøjers mangelfuldhed (særligt ålegræsværktøjet), - så har Flemming og Trine Baskilde Stoltenborg udarbejdet et notat som Axelborg har haft forelagt By- og Landskabsstyrelsen. Bolden er spillet tilbage til landbruget, idet BLST erkender værktøjets svagheder og derfor bliver der brugt andre modeller nogle steder men hvornår er modellerne troværdige det er et spørgsmål som hænger lidt i luften og som landbruget aktivt må søge at finde ud af. Det blå nitatkort vil også blive anvendt i relation til vandplanlægningen. Der er enighed om at dette kortgrundlag er alt for generelt da det ikke er muligt at foretage en målrettet indsats med kortet. Kommunerne får formentlig rum til at gå målrettet til værks Med flere landdistriktsmidler bliver dette formentlig en reel mulighed (henvisning til artikel 68 Erik vil du supplere her?) Referat godkendt Ad 2 Bemærkninger fra Axelborg Erik orienterede fra arbejdet omkring Grøn Vækst. Der arbejdes bl.a. med synergierne mellem forskellige planer (Pesticidhandlingsplan, Vandmiljøplan, VRD- og Natura planlægnignen) De endelige interkalibrerede mål ift. Vandrammedirektivet kom under mødet. Kommisionsbeslutningen er lagt på sharepoint d.d. Det forventes at undtagelsesbestemmelserne i relation til VRD kommer væsentligt mere i spil end hidtil forventet. Det skal vi være meget opmærksomme på i den kommende tid (dette er også indspillet til Grøn Vækst). Karen orienterede om at Vejledningen vedr. målfastsættelse for Natura 2000 er under udarbejdelse men vi har ikke hørt til den siden august. Karen orienterede om at der til januar forventes et lovforslag om implementering af artikel 12 (den strenge artsbeskyttelse) Ad 3 Erfaringsudveksling landet rundt Jens Ole spurgte til Lov om miljøskade hvor der i 7 står en formulering om hvem der skal betale hvis der er sket en skade på miljøet. Der er tale om et culpaansvar med omvendt bevisbyrde hvilket umiddelbart er en ret ubehagelig sag. Karen sender beskrivelse af hvordan paragraffen skal fortolkes.

3 Anne Sloth orienterede om det fynske fyrtårnsprojekt, der har fået støtte fra Natur og Miljøprojektpuljen. Der er et pilotområde der bruges som case i projektet. Projektet handler dialog mellem kommune, konsulenter, landmænd og folkevalgte i forbindelse med at der skal udarbejdes handleplaner. AGWAPLAN konceptet anvendes som basis for projektet. De tre foreninger der er på Fyn er med i projektet. Herudover er Svendborg kommune partner. Der er ca. 8 landmænd der har sagt ja til at deltage i projektet Per Nørmark orienterede om det vestjyske fyrtårnsprojekt, der har fået støtte fra Natur og Miljøprojektpuljen. Projektet arbejder med hvordan man håndterer et opland i forbindelse med handleplanerne og om, hvordan samspillet mellem den enkelte landmand og oplandet skal håndteres. Der er fundet to pilotområder. Der deltager 2 kommuner og tre foreninger i projektet. Michael Palsgaard orienterede om at man har søgt om 8 projekter via Natur og Miljø puljen. Et af dem er et af de såkaldte fyrtårnsprojekter. Dette projekt tager udgangspunkt i et pilotområde i AGWAPLAN konceptet. Der deltager 1 center og en kommune i projektet. MariagerFjord kommune har i øvrigt betalt de 25 pct. Af midlerne. De øvrige projekter omhandler: 2 projekter om natur og afgræsning, Et projekt er et planlægningsprojekt vedr. Lindenborg ådal. Michael vil du supplere? Charlotte orienterede om at man har søgt om et projekt der skal tage udgangspunkt i tre pilotområder i tre kommuner. I projektet vil man udvikle et dialogkoncept, man vil etablere netværk og man vil også se mere konkret på implementering af de tiltag man finer frem til er relevante. Der tages udgangspunkt i AGWAPLAN konceptet. Eja orienterede om at man får midler til et projekt hvor der etablere et fosforfilter, - altså et lille område hvor fosfor skal fanges. Projektet er placeret et sted hvor P-indekset har vist at der er stor risiko for afstrømning af P. P skal bindes vha. beton-granulat. Camilla orienterede om samarbejdsprojekt med Biologisk Forening i Thy. Projektet er finansieret via pulje fra Indenrigsministeriet. I projektet deltager kommunen og landboforeningen. Projektet omhandler nogle konkrete naturplejetiltag som man vil søge at igangsætte når man ser konkret behov. Camilla vil du supplere? Per orienterede om projekt i det vestjyske der er lavet i samarbejde med SNS (statsskovdistriktet). Projektet er 100 pct. Finansieret af miljømilliarden. Ideen er opstået i forbindelse med at af de årlige dialogmøder der er mellem landbruget og statsskovdistriktet. Flemming og Irene supplerede emd at Andreas Höll fra Nordsjællands Landboforening har fået et projekt igennem i Natur og miljøprojektpuljen omkring Grønne Partnerskaber og på Juelsmindehalvøen har man fået et projekt igennem i et grundvandsområde. I dette projekt vil man tage udgangspunkt i AGWAPLAN-konceptet. Det aftaltes at alle ligger beskrivelser af projekter på sharepoint. Bemærk at I kan lægge beskrivelserne på under delte dokumenter her er der oprettet underbiblioteker til de forskellige fyrtårnsprojekter. Opret evt. yderligere underbiblioteker hvis I har flere projekter. Vedhæftet vejledning i sharepoint.

4 Følgende midler blev nævnt som mulige finansieringskilder til projekter vedr. Vandramme- og Natura 2000 arbejdet: 3. mandsmidler i kommunerne Pulje fra Indenrigsministeriet LAC-midler Midler fra DFFE: Natura og miljøprojekter Miljømilliarden (via statsskovdistrikterne) Andre metoder til indflydelse på planlægningen: Carsten orienterede om at han som kommunenetværksansvarlig ift. Viborg kommune har en god dialog med kommunen. Han arbejder bl.a. med indspil til kommuneplan, arbejder i grundvandforum. Charlotte fortalte om hvordan der er sket en organisering omkring Østlige Ø er. Alle foreninger der er medlem af Østlige Ø er giver midler til det erhvervspolitiske arbejde. De disse midler i ryggen har man fået gang i samarbejde med kommunerne, man har midler til at honorere fagpersoners arbejde, m.v. Har for nylig med god succes holdt temadag om vandløb Har netværk med tre kommunale miljøchefer. I forbindelse med dette samarbejde er der som konkret produkt udarbejdet fælles informationsmateriale. De tre miljøchefer sidder desuden i et større sjællandsk miljøchefnetværk så de 3 chefer har derfor mulighed for at bringe ideer ud i et bredere forum Helge kunne orientere om at man siden sidste møde har etableret DLMØ ( Midt Østjylland). Denne organisation har alle landbrugsforeninger i MC Århus opland som medlemmer. Struktur og finansiering af aktiviteter minder meget om Østlige Ø ers organisering. Ad 4 Aktiviteter i 2009 Der var en drøftelse af hvordan vi skal organisere os og hvilke aktiviteter vi forventer der skal fine sted i Punkterne skal senest, når de endelige vand- og naturplaner foreligger, genovervejes i forhold til hvad der konkret fremgår af disse planer. har hovedansvaret her: Udarbejdelse af faglig opsamling omkring hovedudfordringerne i vand- og naturplanerne Udarbejdes af notater ol. Vedr. juridiske problemstillinger Øget aktivitet i vand- og naturnetværket (det er meget her erfaringsudvekslingen skal ligge). Netværket skal fungere som rugekasse for ideer) Rejsehold der kan bidrage med faglige input til regionerne Kurser der fagligt klæder rådgiverne på Faglige netværk omkring de områder hvor problemerne bliver størst, f.eks. netværk om vandløb, Axelborg: Kurser for folkevalgte via LOK, - casebaseret. Kommunenetværkspersonerne inviteres og de lokale bestyrelser. Lokale: Dialog med kommuner både på det faglige og det politiske niveau tæt samspil om udkast til vand og naturplanerne tæt samspil med kommunenetværket

5 samspil til anden planlægning herunder kommuneplanlægningen Dialog med Miljøcentre løbende kontakt med ansatte, kontakt med miljøchefen, møder i vand og naturråd Klæde folkevalgte og andre konsulenter på til arbejdet. Andre debatskabende aktiviteter Der var enighed om at der i forbindelse med udkast til vand- og naturplanerne formentlig vil være fordelagtigt at køre en proces a la den der fandt sted i forbindelse med idefasen. Ressourcer Fyn afventer afklaring om samarbejde landbrugsforeningerne imellem Nordjylland der er midler i det regionale samarbejde. Camilla oplever at der mangler midler til hendes arbejde og at der mangler et mere fagligt samspil for de dele der ikke har med Limfjorden at gøre. Michael oplever god opbakning fra forening. Der er konkret oprettet Natur og miljøudvalg i foreningen med næstformand som formand for udvalget. Sydvestjysk oplever at der er god opbakning til arbejdet Sjælland oplever der er god opbakning Østjylland oplever med oprettelsen af DLMØ at der er god opbakning Vestjylland oplever der er god opbakning. Drøftede om der mangler mere ledelsesmæssig kontakt? Kontakt med kommuner Der var enighed om at der skal satses på såvel politisk som faglig kontakt via administrative system. Mht. det politiske så er det vigtigt at man beder om at få lodsejerindflydelse. Og det bliver så vigtigt at vi sørger for at få motiveret lodsejerne til aktiv deltagelse. Det er i den forbindelse vigtigt at vi bakker lodsejerne op så vi får sikret at der ikke laves dårlige aftaler der pludselig kan danne præcedens for andre aftaler! De steder hvor man i forvejen har grupperet landmænd ift. et opland f.eks. i vandløbslaug er dette et uhyre godt forum for oplandsmøder i relation til Vrd. og Natura Venlig hilsen Irene Wiborg

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011

Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådets inspirationskatalog 2010-2011 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17 kreds@friluftsraadet.dk

Læs mere

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1

Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådets inspirationskatalog 2012-2013 1 Friluftsrådet Scandiagade 13 2450 København SV Tlf. 33 79 00 79 Fax 33 79 01 79 fr@friluftsraadet.dk www.friluftsraadet.dk Kredssektionen Tlf. 33 28 04 17

Læs mere

Indtryk fra studietur til England 24. 27. november 2008

Indtryk fra studietur til England 24. 27. november 2008 Indtryk fra studietur til England 24. 27. november 2008 Deltagere: Landmand Jens Gammelgaard, tlf. 86554138, 21274014, mail: jens.gammelgaard@mail.tele.dk Landmand Hans Jakob Fenger, tlf. 86540357, 21420357,

Læs mere

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte

Politik for pårørendesamarbejde i botilbud. Et inspirationshæfte Politik for pårørendesamarbejde i botilbud Et inspirationshæfte 2 Indhold Hvorfor udarbejde en pårørendepolitik?...4 Formålet med dette hæfte...9 Roller, ansvar og dilemmaer...10 Hæftets indhold og opbygning...12

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet.

Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. 1 Metodebeskrivelse DIALOG-metoden Landbruget i Landskabet. Indholdsfortegnelse Sammendrag, konklusion, perspektivering... 3 A. Udviklingsplan og metodebeskrivelse... 3 A.1 Målgruppe... 3 A. 2 Introduktion

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 5/14 27. oktober 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse

Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV. Friluftsrådets bestyrelse Januar 2010 Referat af møde i Regionskontaktudvalget den 1. december 2009 i Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 København SV Tilstede: Jeppe Jørgensen Nanna Ilmer William S. Jacobsen Ole Bøgh Vinther Thyge

Læs mere

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31.

Treårigt udviklingsprojekt forankret i. Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Kort statusrapport for fjerde kvartal 1. oktober til 31. Nyhedsbrev Januar 2015 Kære medlemmer og læsere af landsforeningens nyhedsbrev Med dette nyhedsbrev sender vi nogle praktiske oplysninger omkring generalforsamlingen d. 26. april, omkring medlemskab og

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Udslusning Boliger til borgere

Udslusning Boliger til borgere Udslusning Boliger til borgere med særlige behov Vejledningsmateriale for Skoler og uddannelsessteder Vejledningsmaterialet er udarbejdet og udgivet af BUS, Bo- og Udviklingsfonden for borgere med særlige

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Arbejdsorganisering København den 15. juli 2014 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen, formand Helle Ankersen Finn Buch (afbud) Finn Brøndum (afbud) 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen, næstformand Claus Eskesen Morten

Læs mere

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009

Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Indledning: Formandsberetning ved Hans Gæmelke Djursland Landboforenings Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2009 Der er flere, der har sagt til mig, at sådan en beretning her må da blive nemmere og

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab

Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel - igen 3. Hærvejsstien 4. Mobiltelefoni 5. Grønt partnerskab af møde med bestyrelsen for Sammenslutningen af Sommerhusejerforeninger den 3. juli 2014 kl. 15.30 Mødelokale 1 administrationsbygningen i Pandrup Punkter fra bestyrelsen 1. Lokalplaner 2. Mountainbikekørsel

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding

Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Udviklingsudvalg for ArbejdsOrganisering BILAG 1.1 Referat af møde i Udviklingsudvalg for arbejdsorganisering afholdt onsdag d. 2. marts 2011 hos AMU SYD, C. F. Tietgens Vej 6, 6000 Kolding Deltagere DI-repræsentanter:

Læs mere

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV.

REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. REKU møde 22. maj 2012 Friluftsrådet, Scandiagade 13, 2450 Kbh SV. Til stede Poul Erik Pedersen (mødeleder), Annie Juul-Jørgensen, Nanna Ilmer, Leif Nielsen, Aksel Leck Larsen, Hanne Voetman, Thomas Jensen,

Læs mere

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE

VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE VEJLEDNING til skabelon for AFTALER OM TILRETTELÆGGELSEN AF DET FÆLLES KONTAKTFORLØB OG SAMARBEJDET OM DE FORSIKREDE LEDIGE Februar 2015 INDLEDNING Skabelonen KL og AK-Samvirke har udarbejdet et forslag

Læs mere

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede

Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn 2008 Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4

REFERAT. Møde: Styregruppemøde KAP-H. Dato: 11. marts 2014. Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00. Sted: Regionsgården, lokale H4 REFERAT Møde: Styregruppemøde KAP-H Dato: 11. marts 2014 Kl.: 09.00 11.00 Formøde for styregruppen 08:30-09:00 Sted: Regionsgården, lokale H4 Deltagere: Birgitte Alling Møller Kaare Rossel Else Hjortsø

Læs mere

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00

Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011. Socialdirektørkredsen. Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Click here to enter text. Dagsorden til møde den 14. december 2011 Møde Socialdirektørkredsen Tid 14. december 2011, kl. 10.00-12.00 Sted Byrådssalen i Støvring Deltagere Jan Nielsen, Jesper Hosbond Jensen

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Regionale miljønetværk og grønne job

Regionale miljønetværk og grønne job Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Regionale miljønetværk og grønne job Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte om projekter,

Læs mere