Kapitel 1: Indledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 1: Indledning"

Transkript

1 i Forord vii Tak xi Kapitel 1: Indledning 1. Introduktion Multimediedidaktik i dansk som andetsprog for voksne Voksen i en andetsproglig kontekst Didaktik En dannelsesteoretisk didaktikforståelse Et kritisk-konstruktivt fokus Faglighed i dansk som andetsprog for voksne Begrebet approach i dansk som andetsprog for voksne Forankringen af undervisningens multimediedidaktik Et menneske-, sprog- og sprogtilegnelsessyn Dannelse Sprog- og sprogtilegnelsessyn Et kommunikativt sprogsyn Sprogtilegnelsessynet Et erkendelsessyn Et experientialistisk sprogtilegnelsessyn En didaktisk fremgangsmåde Et kritisk-konstruktivt fokus Dannelsesteoretisk didaktik Undervisningen, kursisten og dansk hverdagssamtale Undervisningens formidling af dansk hverdagssamtale 36 Kapitel 2: Undervisningen 1. Indledning Undervisningens syn på kursistens dannelse Sammentænkning af et materialt og et formalt dannelsessyn Material dannelse Formal dannelse Et kategorialt dannelsessyn Undervisningens syn på dannelsens sagsforhold Dansk hverdagssamtale som dannelsens sagsforhold Nuancering af det kommunikative sprogsyn Et deltager- og iagttagerperspektiv på dansk hverdagssamtale Sammenfatning og diskussion Undervisningen 54 i

2 ii 4.2 Det kategoriale dannelsessyn Deltager- og iagttagerperspektivet på dansk hverdagssamtale 57 Kapitel 3: Kursisten 1. Indledning Sproglig bevidsthed i andetsprogstilegnelse Modelbygning i kognitiv andetsprogstilegnelsesforskning Andetsprogstilegnelse som en informationsbearbejdning Bevidsthed i input- og outputprocesser Sproglig bevidsthed i et sprogpolitisk perspektiv Bevidsthed som viden Fokus på output-processer Hukommelse og viden Vidensformernes anvendelse Den lille pige og den store cykel Andetsproglige vidensformer Relationen mellem vidensformerne Adgangen mellem vidensformerne The strong interface position The no interface position The weak interface position Et materialt dannelsessyn Viden om dansk hverdagssamtale Bevidstgørelse af viden om dansk hverdagssamtale Bevidsthed som opmærksomhed Fokus på input-processer Bevidsthedens grader og dimensioner Bevidsthed som opmærksomhed Bevidsthed som intention Bevidsthed i andetsprogstilegnelse? Opmærksomhed som refleksion og iagttagelse Et formalt dannelsessyn Fokusering af opmærksomhed om dansk hverdagssamtale Mangfoldighed i input med dansk hverdagssamtale Bevidsthed som genkendelse Fokus på oplevelse og erfaring Kognitiv semantik Er mælkebøtter blomster eller grøntsager? Kategorier og begreber Begrebers intension og ekstension Aristotelisk kategorisering Kategorier og begrebers over-, grund- og underniveau Prototypeteorien 100 ii

3 iii Modstanden mod den klassiske kategorisering Den sprogfilosofiske inspiration Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-Philosophicus Filosofiske Undersøgelser Metodisk nyskabelse Kritikken af navneteorien Prototyper Berlin og Kays studier af farvekategorisering Kategorisering omkring et eksemplarisk medlem Basic-level som udgangspunkt for læring Browns studier af børns begrebsdannelse Fuzziness Prototypeteoriens kognitionspsykologiske implikationer Et kategorialt dannelsessyn Prototypeorganisering af hverdagssamtalens kategorier Iagttagelse af eksemplarisk dansk hverdagssamtale Sammenfatning og diskussion Kursisten Bevidsthed som viden Bevidsthed som opmærksomhed Bevidsthed som genkendelse 122 Kapitel 4: Dansk hverdagssamtale 1. Indledning Formidling af et deltagerperspektiv Dansk hverdagssamtales lokale kontekst Sproglig mangfoldighed i den lokale kontekst Et deltagerperspektiv på den lokale kontekst Sammenfatning Formidling af et iagttagerperspektiv Et tilegnelsesteoretisk defineret perspektiv Samtale som system Informationsteori Kybernetik Efter Norbert Wiener og Claude Shannon Iagttagerperspektivets to metaforer for kommunikation Goffmanns kommunikative universalier Et system af universalier Sammenfatning Sammenfatning og diskussion Dansk hverdagssamtale Formidlingen af et deltagerperspektiv 147 iii

4 iv Sammentænkning af et deltager- og et iagttagerperspektiv 148 Kapitel 5: Undervisningens formidling af dansk hverdagssamtale 1. Indledning Metodiske overvejelser En praktisk andetsprogsdidaktisk ramme Lyttedidaktik Lytteforståelse Interaktionel lyttedidaktik Levende billeder i undervisningen Videodidaktik Formidling af et deltager- og et iagttagerperspektiv Sammenfatning Et deltagerperspektiv på dansk hverdagssamtales lytteaktiviteter Andre lytteaktiviteter Adgangen til et deltagerperspektiv på lytteaktiviteter Fundamentale principper i analysen af deltagerperspektivet Transskription af den lokale konteksts mangfoldighed Lytteaktiviteter i lyd og levende billeder Et iagttagerperspektiv på dansk hverdagssamtales lytteaktiviteter En debat om sprogsyn i andetsprogstilegnelsesforskningen Kategoriers prototypeorganisering og flydende grænser Adgang til kursistens iagttagerperspektiv Sammentænkningen af deltager- og iagttagerperspektivet Kategorialdannende iagttagelse af lytteaktiviteter Dannelsesteoretisk sammentænkning af de to perspektiver Analysen Et deltager- og et iagttagerperspektiv på lytteaktiviteter Indledning Lytteaktiviteter som lyttemarkeringer Lyttemarkeringers turjobs Fortsættelsesmarkeringer Modtagelsesmarkeringer Nyhedsmarkeringer Vurderingsmarkeringer Oplevelses- og erfaringsbaseret iagttagelse af kategorien Lytteaktiviteters kontekster og leksikale udformninger Deltagelse i en fortælling Deltagelsens leksikale udformninger Lytteaktiviteters kontekster Oplevelses- og erfaringsbaseret iagttagelse af kategorien Lytteaktiviteters leksikale udformninger Lytteaktiviteters kontekster 216 iv

5 v 4. Sammenfatning og diskussion Undervisningens formidling af dansk hverdagssamtale Formidling af et deltagerperspektiv Formidling af et iagttagerperspektiv Kategorialdannende iagttagelse af dansk hverdagssamtale 225 Kapitel 6: Sammenfatning og diskussion 1. Indledning Den didaktiske fremgangsmåde Didaktisk proces og produkt Kritisk-konstruktiv forståelse af undervisningens multimediedidaktik Dannelsesteoretisk didaktik Kategorial dannelsesteori Nuanceringen af det kommunikative sprogsyn Nuanceringen af det kognitive sprogtilegnelsessyn Et objektivistisk bevidsthedssyn Et subjektrelativistisk bevidsthedsyn Experientialistisk kritik Et experientialistisk bevidsthedssyn Fremgangsmådens og teoriens andetsprogsdidaktiske potentiale Nogle forslag til multimediemetode Indledning Multimediemetodiske begreber Formidling af dansk hverdagssamtale Formidling af et deltagerperspektiv Formidling af et iagttagerperspektiv Sproglaboratoriet som multimediemetodisk scenario Laboratoriet, der forsvandt Et virtuelt sproglaboratorium Sammenfatning 258 Litteraturhenvisninger 261 Transskriptionsnøgler 279 Appendiks 1a 283 Appendiks 1b 289 Appendiks 2a 295 Appendiks 2b 303 English summary 311 Dansk resumé 313 v

6 vi vi