Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport."

Transkript

1 Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej Aalborg Øst Hobrovej Støvring Telefon Journalnr: A Ref.: Aneta Agnieszka Achmirowicz Telefon: Dato: Rebild Kommunes høringssvar til forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. 1. Kommentarer til råstofområder i Rebild Kommune 1.1. Øster Hornum Estrup Mark Drikkevandsinteresser: Øster Hornum: Graveområdet ligger indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) og indvindingsoplandet tilhørende AKV Flødal Vandværk beliggende i Aalborg Kommune, se figur 1. Der findes herudover drikkevandsboringer i området (enkeltindvinder). Grundvandsressourcer beliggende indenfor OSD og områder udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal beskyttes mod forurening. For det udlagte råstofområde ved Øster Hornum ønsker Rebild Kommune derfor, at der opstilles følgende forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding i graveområde: Som udgangspunkt må der ikke graves under grundvandspejl og der skal tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området. Estrup Mark: Graveområdet ligger mest indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI), Ellidshøj Vandværks indvindingsopland (Vandværket ligger i Aalborg Kommune) og delvis indenfor indvindingsoplandet og det grundvandsdannende opland tilhørende Støvring Vandværk, Hæsumvej, se figur 1. Der findes herudover drikkevandsboringer i området. Støvring Vandværk er et af de største vandværker i kommunen og hører under vandsektorloven. De forsyner bl.a. Støvring by. De har en indvindingstilladelse på m 3 /år. Kildepladsen på Hæsumvej er en meget vigtig kildeplads for Støvring Vandværk og for kommunen. Der er til tider problemer med Støvring Vandværks to øvrige kildepladser mht. bakterier og nitrat. Det er rigtig mange forbrugere, der vil blive berørt hvis Støvring Vandværk ikke kan levere tilstrækkeligt med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet, hvorfor det er meget vigtigt at sikre den fremtidige indvinding på Hæsumvej. Rebild Kommune mener, at som minimum bør den del af råstofområdet ved Estrup Mark, som ligger indenfor indvindingsopland og grundvandsdannede område til Støvring Vandværk Hæsumvej, udtages af råstofplan 2016 på grund af drikkevandsinteresserne i området. Den resterende del af graveområde beliggende indenfor OSD og samt udpegede som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) skal beskyttes mod forurening. Rebild Kommune ønsker derfor, at der er opstillet følgende forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding i graveområdet: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl og der skal tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området. Side 1 af 11

2 2 Figur 1. Oversigtskort med graveområder Øster Hornnum og Estrup Mark. Enkeltindvinder er markeret med gul. Natur- og landskabsinteresser: Den del af området der ligger syd for Gammel Viborgvej rummer landskabelige interesser i form af kuperet terræn med mosaik af dyrkede jorder, overdrev og små beplantninger ned mod Guldbækken. Overdrev og små beplantninger vurderes at have betydning for den økologiske sammenhæng i ådalen omkring Guldbækken. Overdrevene er delvist 3 beskyttede. Midt i området, umiddelbart op til Gammel Viborgvej, ligger det fredede fortidsminde Tinghøj, der er en stor og velbevaret gravhøj med en fremtrædende beliggenhed, højt og åbent i landskabet. Stedet er tillige en betydelig lokalhistorisk lokalitet som hjemsted for Hornum Herreds tingsted. Råstofgravning i området omkring Tinghøj, også udenfor 100 m beskyttelseszonen, vurderes at ville ændre landskabet og forringe tingstedets historiske autenticitet. Trafik og veje: Vejene i området er ikke dimensioneret til råstofkørsel, og der er behov for at udvide og forstærke dem, hvis råstofkørsel skal være muligt. Det vurderes mest hensigtsmæssigt, at kørsel fra råstofområdet ledes ad Gammel Viborgvej direkte til Nibevej, da det ikke er hensigtsmæssigt at lede det gennem Øster Hornum by tæt forbi skolen, og da det vurderes uhensigtsmæssigt at lede dem gennem Guldbæk eller Hæsum. Umiddelbart vurderes det, at Gammel Viborgvej udvides ca. 1 meter samt forstærkes. Overslagspris for Side 2 af 11

3 3 udvidelse samt forstærkning ca. 3 mio. kr. Samlet indstilling: Rebild Kommune fastholder sit ønske om at Øster Hornum området udtages, som udlagt råstofområde jf. tidligere indsigelser og klage i forbindelse med Råstofplan Såfremt området fastholdes som råstofområde vil der være en konflikt mellem effektiv udnyttelse af råstofferne og tilstrækkelige hensyn til drikkevandet, natur og landskab samt infrastruktur. Her opfordres Regionen til at vægte hensynene til drikkevandsinteresser, natur og landskab samt infrastruktur særlig højt. Den del af råstofområdet ved Estrup Mark, som ligger indenfor indvindingsopland og grundvandsdannede område til Støvring Vandværk Hæsumvej udtages af råstofplan 2016 på grund af særlige drikkevandsinteresser i området. For den resterende del af graveområdet ved Estrup Mark beliggende indenfor OSD og samt udpegede som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) ønskes at opstile forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding som følger: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl og der skal tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området Korup Sydøst (forslag) Natur- og landskabsinteresser: Det foreslåede råstofområde er i store træk sammenfaldende med et 3 beskyttet overdrev, og der skal helt særlige begrundelser til for at give dispensation til at bortgrave overdrevet. Kommunen vurderer umiddelbart at det kan blive vanskeligt at give en sådan dispensation. En eventuel 3 dispensation vil som minimum forudsætte nytænkning af efterbehandlingsplanen for hele det eksisterende indvindingsareal med særlig fokus på etablering og fremtidig sikring af et erstatningsareal herunder tinglysning af fremtidig pleje og offentlig adgang til hele området. Rebild Kommune ønsker at råstofområde ved Korup Sydøst udtages på grund af særlige naturinteresser Gl. Skørping Drikkevandsinteresser Graveområdet ligger i sin sydøstlige del indenfor Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) udpeget for nyligt som indvindingsopland tilhørende Skørping Vandværk, Hanehøj, se figur 2. Samtidig ligger graveområdet indenfor 25 meters beskyttelseszone til Skørping Vandværk Hannehøjs drikkevandsboring med DGU nr Skørping Vandværk er et stort vandværk i Rebild Kommune, der forsyner bl.a. Skørping by. Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 /år og har 3 kildepladser. Hanehøj er en meget vigtig kildeplads bl.a. fordi der findes udfordringer med de to øvrige kildepladser mht. for højt indhold af ammonium, BAM og atrazin. Det er rigtig mange forbrugere, der vil blive berørt hvis Skørping Vandværk ikke kan levere tilstrækkelig med drikkevand af tilfredsstillende kvalitet, hvorfor det er meget vigtigt at sikre den fremtidige indvinding på Hanehøj og beskytte indvindingsoplandet bedst muligt mod grundvandstruende aktiviteter på overfladen. Grundvandsressourcer indenfor NFI skal beskyttes mod forurening. Derudover skal grundvandsressourcen indenfor vandværkernes indvindingsoplande beskyttes bedst muligt. Rebild Kommune mener derfor at den del af råstofområdet ved Gl. Skørping, som ligger indenfor Side 3 af 11

4 4 indvindingsopland til Skørping Vandværk Hanehøj skal udtages af råstofplan 2016 på grund af de særlige drikkevandsinteresser i området. Figur 2. Oversigtskort med graveområdet Gl. Skørping. Bufferzone på 25 meter omkring vandværkets drikkevandsboring er markeret med rød cirkel Bradsted Drikkevandsinteresser: Graveområdet ligger delvis indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) og indvindingsopland og grundvandsdannende område tilhørende Bradsted Vandværk og Hedens Vandværk, se figur 3. Der findes herudover 9 registrerede drikkevandsboringer (enkeltindvinder) indenfor graveområdet og 4 enkeltindvindere maks. 30 meter udenfor graveområdet. Bradsted Vandværk samt Hedens Vandværk er mindre vandværker i Rebild Kommune, der forsyner parcelhuse, erhverv og landbrug i området. Deres indvindingsoplande er udpeget som NFI og de overlapper hinanden. Det betyder, at de to vandværker samtidig er sårbare i forhold til forurening på overfladen. Indvindingen til Bradsted Vandværk foregå via en kort boring, og vandkvaliteten er truet pga. arsen, hvor koncentrationen ligger lige under kvalitetskravet. Vandværket vil blive lagt sammen med Hendens Vandværk, hvis indholdet af arsen kommer over kvalitetskravet. Det er derfor vigtigt at beskytte begge kildepladser bedst muligt mod grundvandstruende aktiviteter på overfladen. Grundvandsressourcer indenfor OSD og områder udpeget som NFI skal beskyttes mod forurening. Derudover skal grundvandsressourcen indenfor vandværkers indvindings- og grundvandsdannende oplande beskyttes bedst muligt. Derfor mener Rebild Kommune, at som minimum skal den del af Bradsteds råstofområde, der ligger indenfor grundvandsdannende oplande for Bradsted Vandværk og Side 4 af 11

5 5 Hedens Vandværk udtages som udlagt råstofområde i forslag til råstofplan 2016 på grund af særlige drikkevandsinteresser. For den resterende del af graveområdet ved Bradsted beliggende indenfor OSD, udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) samt vandværkers indvindingsoplande ønsker Rebild Kommune, at der opstilles følgende forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding i graveområdet: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl og der skal tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området. Figur 3. Oversigtskort med graveområdet Bradsted. Enkeltindvinder er markeret med gul Bælum - Lille Brøndum Drikkevandsinteresser: Graveområdet ligger indenfor Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI) og lige på grænsen af indvindings- og grundvandsdannende opland tilhørende Lille Brøndum Vandværk, se figur 4. Der findes 2 registrerede enkeltindvinder indenfor graveområdet. Lille Brøndum Vandværk er et mindre landsbyvandværk med en kort boring i byen. Det forsyner parcelhuse og landbrug i området. Hele indvindingsoplandet er sårbart over for forurening fra overfladen. Det er derfor vigtig at beskytte indvindingsoplandet mod overfladeaktiviteter, der vil true grundvandet eller fjerne resterne beskyttende lerlag over grundvandsmagasinet. Side 5 af 11

6 6 Grundvandsressourcer indenfor NFI skal beskyttes mod forurening. Derudover skal grundvandsressourcen indenfor vandværkernes indvindings- og grundvandsdannende oplande beskyttes bedst muligt. Derfor er det vurderet, at som minimum skal den del af råstofområdet med ler ved Lille Brøndum, som ligger indenfor det grundvandsdannende opland til Lille Brøndum Vandværk, udtages af forslag til råstofplan Den resterende del af graveområdet ved Lille Brøndum beliggende indenfor indvindingsoplandet udpegede som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) anbefales at også frigøres for råstofgravning. I tilfælde af at det forbliver udlagt ønsker Rebild Kommune at opstile forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding som følger: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl og der skal tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området. Figur 4. Oversigtskort med graveområdet Lille Brøndum. Enkeltindvinder er markeret med gul Sørup Syd Drikkevandsinteresser: Størstedelen af graveområdet ligger indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI), se figur 5. Der findes herudover enkeltindvinder indenfor graveområdet. Grundvandsressourcer indenfor OSD og især områder udpeget som NFI skal beskyttes mod forurening og derfor ønskes der at opstilles følgende forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl og der skal tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området. Side 6 af 11

7 7 Figur 5. Oversigtskort med graveområdet Sørup og Sørup syd. Enkeltindvinder er markeret med gul Aarestrup Drikkevandsinteresser Næsten det hele graveområder ved Aarestrup ligger indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI), se figur 6. Der findes også enkeltindvinder indenfor graveområdet. Grundvandsressourcer indenfor NFI skal beskyttes mod forurening. Derfor er det vurderet, at Rebild Kommune for den del af råstofområdet ved Aarestrup, som ligger indenfor OSD udpeget som NFI ønsker, at der opstiles forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding som følger: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl og der tages hensyn til enkeltindvinder og andre drikkevandsboringer indenfor området. Side 7 af 11

8 8 Figur 6. Oversigtskort med graveområdet Aarestrup. Enkeltindvinder er markeret med gul Siem Skov Nord (forslag) Drikkevandsinteresser: Siem Skov Nord (forslag) graveområde ligger indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og et område udpeget som Nitratfølsomme Indvindingsområde (NFI) og Indsatsområde (IO). Grundvandsressourcer indenfor OSD, især områder udpeget som NFI, skal beskyttes mod forurening. Derfor ønsker Rebild Kommune, at som minimum er der opstillet følgende forudsætning for tilladelser til råstofindvinding i graveområdet: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl. Natur- og landskabsinteresser: Umiddelbart vest for det foreslåede råstofområde ligger potentielt grundvandsafhængige naturtyper, der udgør en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000 område nr. 18 Rold Skov, Lindenborg Ådal og Madum Sø. Det drejer sig om naturtyperne hængesæk (7140) samt den prioriterede naturtype Elle- og Askeskov (91E0). Umiddelbart øst (og nord) for det foreslåede råstofområde ligger desuden adskillige 3 beskyttede mosearealer og et vandløb, der ligeledes potentielt kan blive påvirkede af eventuelle grundvandssænkninger. Hvis en ansøgt indvinding forudsætter grundvandssænkninger, vil det således kunne medføre væsentlige påvirkninger af både internationalt og nationalt beskyttede våde naturtyper. Forud for en eventuel tilladelse, der indebærer grundvandssænkning, bør der foranlediges en nærmere undersøgelse af de Side 8 af 11

9 9 hydrologiske påvirkninger af omkringliggende naturarealer. En nærmere undersøgelse kan både omfatte hydrologiske modelberegninger af forventede påvirkninger evt. suppleret med erfaringer fra mosearealet ved det eksisterende graveområde umiddelbart syd for - samt efterfølgende løbende overvågning af grundvandsspejlet i udvalgte naturarealer. Samlet indstilling Rebild Kommune ønsker at til Siems Skov Nord forslag til graveområde opstiles forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding som følger: Der må, som udgangspunkt, ikke graves under grundvandspejl indenfor graveområdet. Forud for en eventuel tilladelse der indebærer grundvandssænkning skal der udføres en nærmere undersøgelse af forventede påvirkninger på natur samt efterfølgende løbende overvågning af grundvandsspejlet i udvalgte naturarealer Tisted (graveområdet beliggende i Mariagerfjord Kommune) Drikkevandsinteresser Graveområdet ligger delvis indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI), og indvindingsopland til bl.a. Rebild Kommunes vandværk - Korup Vandværk, se figur 7. Rebild Kommune ønsker derfor, at for den del af Tisted råstofområde, som ligger indenfor indvindingsopland for Korup Vandværk, opstiles forudsætning for tilladelser til råstofindvinding som følger: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejl. Figur 7. Oversigtskort med graveområdet Tisted indenfor Mariagerfjord Kommune (kommuners grænser er markeret med brun). Side 9 af 11

10 Siem Skov (afsnit blev tilføjet efter TMU, den 11. maj 2016) Drikkevandsinteresser Graveområdet ligger helt indenfor Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD), Nitratfølsomme Indvindingsområder (NFI), Indsatsområder (IO) samt delvis indenfor de senest optegnede: indvindingsoplandet og det grundvandsdannende område tilhørende Terndrup Vandværk, se figur 8. Mariagerfjord Kommune Figur 8. Oversigtskort med graveområdet Siem Skov. Enkeltindvinder er markeret med gul. Terndrup Vandværk er et større vandværk i Rebild Kommune med to boringer i byen og en reserveboring uden for byen. Kildepladsen i byen er dårligt beskyttet og derfor er det vigtigt at beskytte den resterende del af kildepladsen, som er meget sårbar overfor grundvandstruende aktiviteter på overfladen. Vandværkets indvindingsopland samt grundvandsdannende områder ved den vestlige del ligger delvis indenfor Nitratfølsomt Indvindingsområde (NFI), Indsatsområde (IO) og Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD). Grundvandsressourcer indenfor OSD og områder udpeget som NFI skal beskyttes mod forurening. Derudover skal grundvandsressourcen indenfor vandværkers indvindingsoplande og grundvandsdannende områder beskyttes bedst muligt. Derfor mener Rebild Kommune, at som minimum skal den del af Siem Skov råstofområde, der ligger indenfor grundvandsdannende områder for Terndrup Vandværk udtages som udlagt råstofområde i forslag til råstofplan 2016 på grund af drikkevandsinteresser. Side 10 af 11

11 11 For den resterende del af graveområdet ved Siem Skov beliggende indenfor OSD, udpeget som nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) samt indenfor vandværkers indvindingsopland udpeget som Indsatsområde (IO) ønsker Rebild Kommune, at der opstilles følgende forudsætninger for tilladelser til råstofindvinding i graveområdet: Som udgangspunkt graves der ikke under grundvandspejlet og der skal tages hensyn til enkeltindvindere og andre drikkevandsboringer i området. 2. Kommentarer til forslag til Miljøvurdering og miljørapport til forslag til Råstofplan I scoping-skemaet samt miljørapporten mangler vurderinger af hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser råstofområderne medfører. Der tænkes hovedsageligt infrastrukturelle konsekvenser. På grund af de seneste ændringer indenfor statens grundvandskortlægning, herunder nyoptegning af vandværkers indvindingsoplande og grundvandsdannende områder samt udpegning af Nitratsårbar Indvindingsområde (NFI) og Indsatsområder (IO), mangler der en opdateret miljøvurdering til bl.a. følgende graveområder: Gl. Skørping, Lille Brøndum, Siem Skov, Estrup Mark og Bradsted. Side 11 af 11

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport.

Rebild Kommunes foreløbige høringssvar i forbindelse med forslag til råstofplan 2016 samt forslag til Miljøvurdering og miljørapport. Center Natur og Miljø Region Nordjylland Råstofgruppen Niels Bohrsvej 30 9220 Aalborg Øst Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.09.00-A00-2-14 Ref.:

Læs mere

Nitratindhold mv. hos almene vandværker og ikke-almene vandforsyninger i Rebild Kommune

Nitratindhold mv. hos almene vandværker og ikke-almene vandforsyninger i Rebild Kommune Nitratindhold mv. hos almene vandværker og ikke-almene vandforsyninger i Rebild Kommune -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Råstofplan 2016 supplerende høring

Råstofplan 2016 supplerende høring Regional Udvikling Ph.d. Geolog Rikke Ellemann-Biltoft Direkte +4597648284 rieb@rn.dk 30. august 2016 NOTAT Råstofplan 2016 supplerende høring Notat om bemærkninger og indsigelser til forslag til områder

Læs mere

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15

Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum. En plan for beskyttelse af drikkevandet. Side 1 af 15 Hvidbog til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Side 1 af 15 HVIDBOG til Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget Mødet den 24.01.2018 kl. 13.00 Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing

Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing Punkt 9. Godkendelse af høringssvar til Region Nordjylland om ikke at anbefale det foreslåede råstofområde ved Vester Hassing 2017-054657 By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningen

Læs mere

Kontornotits. Emne: Råstofplan Fovslet. Oversigt over området omkring Fovslet. Kort over det foreslåede råstofindvindingsområde Fovslet

Kontornotits. Emne: Råstofplan Fovslet. Oversigt over området omkring Fovslet. Kort over det foreslåede råstofindvindingsområde Fovslet Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Industri Emne: Råstofplan 2016 - Fovslet Oversigt over området omkring Fovslet Dato 15. juni 2016 Sagsnr. 16/9228 Løbenr. 110482/16 Rev. 1 Sagsbehandler Irene

Læs mere

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort A/S, Centervej 1, Gatten

Dagsorden. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort A/S, Centervej 1, Gatten Dagsorden AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.01.2018 kl. 14.00 Himmerland Golf & Spa Resort A/S, Centervej 1, Gatten Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet

Aalborg Kommunes høringssvar til Region Nordjyllands fornyede offentlige høring af Råstofplan Hvorupområdet #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Aalborg Kommune, Direktøren Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Region Nordjylland Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst raastoffer@rn.dk 13-12-2016

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Region Syddanmark. Februar 2016 MILJØVURDERING AF RÅSTOFGRAVEOMRÅDE FREDERIKSHÅB TIL RÅSTOFPLAN Vejle Kommune

Region Syddanmark. Februar 2016 MILJØVURDERING AF RÅSTOFGRAVEOMRÅDE FREDERIKSHÅB TIL RÅSTOFPLAN Vejle Kommune Region Syddanmark Februar 2016 MILJØVURDERING AF RÅSTOFGRAVEOMRÅDE FREDERIKSHÅB TIL RÅSTOFPLAN 2016 Vejle Kommune 1 Indledning... 4 2 Ikke teknisk resumé... 5 3 Beskrivelse af det miljøvurderede areal...

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort A/S, Centervej 1, Gatten

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort A/S, Centervej 1, Gatten Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd By- og Landskabsudvalget Mødet den 24.01.2018 kl. 13.25-13.45 Himmerland Golf & Spa Resort A/S, Centervej 1, Gatten Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse og gennemgang

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.01.2018 kl. 13.25-13.45 Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Godkendelse

Læs mere

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg

10 b) anlægsarbejder i byzoner, herunder opførelse af butikscentre og parkeringsanlæg Center Natur og Miljø IK Frem Sønderup, Suldrup Hjedsbækvej 303 9541 Suldrup Att.: Henrik Asp Sendt med mail til: ha@fbdk.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE

7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 7. BILAG: FAKTAARK OM VANDVÆRKERNE 1 Bregninge Vandværk Bregninge vandværk forsyner ca. 111 forbrugere med drikkevand og har en indvindingstilladelse på 16.000 m 3 per år. n er gældende til den 30-09-2023.

Læs mere

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø

Referat. Aalborg Byråd. Mødet den kl Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Referat AALBORG BYRÅD Aalborg Byråd Mødet den 24.01.2018 kl. 12.45-13.25 Himmerland Golf & Spa Resort, Centervej 1, Gatten, 9640 Farsø Indholdsfortegnelse Åben 1 Godkendelse af dagsorden 1 2 Drøftelse

Læs mere

På baggrund af foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr , har Rebild Kommune udført nedenstående screening.

På baggrund af foreløbig tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr , har Rebild Kommune udført nedenstående screening. Center Natur og Miljø John Christensen Nibevej 117 A, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.10-P19-7462-09 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune

Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune Dato 27.01.2012 Dok.nr. 1064969 Sagsnr. 134497 Ref. AGSC Høringssvar til Region Syddanmark angående råstofområder i Varde Kommune Varde Kommune har modtaget Region Syddanmarks Forslag til råstofplan 2012.

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016

Møde med vandværkerne på Helgenæs. 7. marts 2016 Møde med vandværkerne på Helgenæs 7. marts 2016 Dagsorden 1. Velkomst: 2. Resultatet af grundvandskortlægningen. 3. Udfordringer på grundvandsområdet. - Korte boringer - Pesticider/nitrat mv. 4. Forsyningsstruktur.

Læs mere

Denne afgørelse træffes iht. 10, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter.

Denne afgørelse træffes iht. 10, stk. 1 i lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Afgørelse vedrørende screening for miljøvurdering af udkast til " Indsatsplan Rold Skov - Hellum En

Læs mere

Afgørelse om, at etablering af eldrevet varmepumpeanlæg ved Ravnkilde Kraftvarmeværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig)

Afgørelse om, at etablering af eldrevet varmepumpeanlæg ved Ravnkilde Kraftvarmeværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig) Center Natur og Miljø RAVNKILDE KRAFTVARMEVÆRK A M B A Skalborgvej 17 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.16.04-P19-6-18 Ref.: Lene

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING

Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan Rold Skov - Hellum En plan for beskyttelse af drikkevandet Det er de grønne skraverede områder, der er omfattet af indsatsplanen. Baggrund og formål Indsatsplan

Læs mere

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER

FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER Bilag 4 til Forslag til Råstofplan 2016 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF GRAVEOMRÅDER Oversigt over forslag til ændringer af graveområder indkommet i for-offentlighedsfasen Indeholder kort og indstillinger for

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Indsatsområder sagen kort

Indsatsområder sagen kort Miljøudvalget, Miljøudvalget 2013-14 L 72 Bilag 5, L 71 Bilag 5 Offentligt Dato: 26. november 2013 Til: Folketingets Miljøudvalg Sagsbehandler: Bente Villumsen, 4097 3243, bv@dn.dk Indsatsområder sagen

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Solvarmeanlæg ved Kværndrup

Solvarmeanlæg ved Kværndrup Solvarmeanlæg ved Kværndrup Supplerende redegørelse efter Statens udmelding til Vandplanernes retningslinier 40 og 41 Udarbejdet af: Olav Bojesen Dato: 22. januar 2015 Naturstyrelsens j.nr.: NST-122-430-00034

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

SCREENING FOR MILJØVURDERING

SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Indsatsplan for indsatsområdet omkring Guldbæk og Øster Hornum En plan for beskyttelse af drikkevandet Baggrund og formål Indsatsplanen for Guldbæk og Øster Hornum

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

1 Hvad er en grundvandsredegørelse?

1 Hvad er en grundvandsredegørelse? Grundvandsredegørelse for muligt Kommuneplantillæg for erhvervsareal ved Christiansmindevej i Skanderborg. - supplement til gældende grundvandsredegørelse Jan. 2019 Indhold 1 Hvad er en grundvandsredegørelse?...2

Læs mere

Bilag 1 til grundvandsredegørelse

Bilag 1 til grundvandsredegørelse Bilag 1 til grundvandsredegørelse 1 Indholdsfortegnelse Byudvikling... 3 Grundvandets forhold i Ringsted Kommune... 4 Boligområder... 11 Langagerområdet... 12 Hulemarken... 13 Gyrstinge... 14 Høm... 16

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Kontornotits. Emne: Råstofplan Stepping. Oversigt over området ved Stepping. Oversigtskort over det foreslåede råstofindvindingsområde Stepping

Kontornotits. Emne: Råstofplan Stepping. Oversigt over området ved Stepping. Oversigtskort over det foreslåede råstofindvindingsområde Stepping Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Industri Emne: Råstofplan 2016 - Stepping Oversigt over området ved Stepping Dato 5. juli 2016 Sagsnr. 16/9228 Løbenr. 110582/16 Rev. 2 Sagsbehandler Irene Samsøe

Læs mere

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By.

Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. NOTAT Sagsnr.: 15-12874 Dokumentnr.: 94238/15 Udtalelse til miljøansøgning for Lynggård Biogasanlæg, Peder Andersen, Over Lyngen 4, 4720 Præstø, Matr.nr. 9a mfl., Stavreby By. Lynggård Biogasanlæg har

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune

Råstofplan 2016. #split# Høringssvar fra Brønderslev Kommune #split# Råstofplan 2016 Plan og Miljø Dato: 04-05-2016 Sags. nr.: 86.07.00-P17-1-15 Sagsbeh.: Gorm Pilgaard Jørgensen Lokaltlf.: +4599455109 Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev Telefon 9945 4545 Fax 9945

Læs mere

Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Kudsk & Dahl A/S CVR-NR: 49857217 Sendt på mail: tl@kudsk-dahl.dk Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Camilla Bjerre Scheffel E-mail: cbs@rsyd.dk Direkte tlf.: 29 20 19 27 Den 14. december 2017 Journal nr.:

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til vanding af golfbane på Golfvej 1, Fræer, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til vanding af golfbane på Golfvej 1, Fræer, 9520 Skørping Rold Skov Golfklub Golfvej 1, Fræer 9520 Skørping Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-1659-10 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING

Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Bilag 1 SCREENING FOR MILJØVURDERING Af Indsatsplan Støvring - Torsted En plan for beskyttelse af drikkevandet De sortskraverede områder er indsatsområder omfattet af indsatsplanen. Baggrund og formål

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand fra DGU nr til forsyning af husholdninger og husdyrbrug

Tilladelse til at indvinde grundvand fra DGU nr til forsyning af husholdninger og husdyrbrug Center Natur og Miljø John Christensen Nibevej 117 A, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.10-P19-7462-09 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning.

Ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 19a Tune by Tune. VVM-screning. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6478 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk Greve Kommune Rådhusholmen 10 2670 Greve Att.: Jens Erling Klindt CVR-nr. 48233511 Ansøgning om råstofindvinding

Læs mere

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdninger og erhverv fra boring på Siem Skovvej 7, Siem, 9575 Terndrup

Legalisering af tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdninger og erhverv fra boring på Siem Skovvej 7, Siem, 9575 Terndrup Center Natur og Miljø Jens Stevn Ejstrupvej 10, Ejstrup 9575 Terndrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-6-15 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum

Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum Grundvandsgruppens udtalelse i forhold til kunstgræsbanen ved Bælum-Solbjerg IF - Skolevej 1D, 9574 Bælum Grundvandsgruppens udtalelser i forhold til Østhimmerlands Kunstgræsforenings ansøgning om etablering

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan Vandindvinding i Furesø Kommune Nord og Syd

Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan Vandindvinding i Furesø Kommune Nord og Syd Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013 Vandindvinding i Furesø Kommune Nord og Syd Indhold Indledning 3 Redegørelse 3 Furesø Vandforsynings vandindvindinger 3 Furesø Kommuneplan 2013 4 Kommuneplantillæg

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Kommuneplantillæg for klimatilpasning Projektansvarlig: TRI (Rune) Miljøvurdering er påbegyndt:25. juni 2017 Miljøvurdering er afsluttet: 30. august 2017 Kommuneplantillægget

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by.

Stenderup Vandværk er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. er beliggende umiddelbart vest for Stenderup by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 35.000 m 3 og indvandt i 2013 omkring 42.000 m 3 årligt. Indvindingen har været faldende frem til 1998, hvorefter

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup

Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Indkaldelse af idéer og forslag Gunderup Igangsættelse af VVM og indkaldelse af idéer og forslag Udvidelse af den eksisterende råstofindvinding ved Gunderup Debatfase fra den 10. december 2014 til den

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding Center Natur og Miljø Finn Søgaard Bustedvej 16, Albæk 9541 Suldrup mail: solvang@rebild.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-2514-09

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Det betyder, at ansøgningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, se bilag 1.

Det betyder, at ansøgningen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse, se bilag 1. Niels Moes Røde Møllevej 18,st, Gravlev 9520 Skørping Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-7-17 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping

Screening for VVM-pligt af fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Gerding Gade 1, Gerding, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Erik Hedegaard Kristensen Gerding Gade 1, Gerding 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-73-13 Ref.:

Læs mere

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer

Rambøll har kigget nærmere på afslaget og har i det følgende kommenteret på afslaget og hvad, der taler for indvinding af råstoffer NOTAT Projekt Grusgravning i Vester Hornstrup Kunde Jørgen og Peter Olesen Notat nr. 01 Dato 2012-02-06 Til Fra Kopi til Region Syddanmark, Andreas Blinkenberg Rambøll, Niels N. Christensen og Trine Mehlsen

Læs mere

Råstofplan områder, der har haft stor bevågenhed

Råstofplan områder, der har haft stor bevågenhed Regional Udvikling Jr. nr 2016-004030 29. marts 2017 NOTAT / BILAG 2 Råstofplan 2016 - områder, der har haft stor bevågenhed Nedenfor opsummeres den udvikling og debat, der har været i relation til forslag

Læs mere

Skindbjerg Vandværk V/Lars Tolstrup Skindbjergvej 11 Skindbjerg 9520 Skørping. Side 1 af 10. Center Natur og Miljø

Skindbjerg Vandværk V/Lars Tolstrup Skindbjergvej 11 Skindbjerg 9520 Skørping. Side 1 af 10. Center Natur og Miljø Center Natur og Miljø Skindbjerg Vandværk V/Lars Tolstrup Skindbjergvej 11 Skindbjerg 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-106-14

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 448 af 10. maj 2017 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Projektets placering og arealbehov

Læs mere

Tillæg til indvindingstilladelse til at indvinde grundvand fra DGU nr til Asp Vandværk på Aspvej 6, Asp, 9520 Skørping

Tillæg til indvindingstilladelse til at indvinde grundvand fra DGU nr til Asp Vandværk på Aspvej 6, Asp, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Asp Vandværk v/gudrun Knudsen Aspvej 10, Asp 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-13189-09 Ref.: Grethe

Læs mere

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016

DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 DEL 3 GRØNBJERG-LANGELUND VANDVÆRK OG ØGELUND VANDVÆRK 2016 TEKNIK Indsatsplan & MILJØ for Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 01 Grønbjerg-Langelund Vandværk Grønbjerg-Langelund Vandværk

Læs mere

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE

Rebild Kommune. Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE Rebild Kommune Februar 2017 VURDERING AF PROJEKTOMRÅDE FOR NFI OG BYUDVIKLING I RAVNKILDE (SUPPLERENDE GRUNDVANDS- REDEGØRELSE), REBILD KOMMUNE PROJEKT Vurdering af projektområde for NFI og byudvikling

Læs mere

Tilladelse til erstatningsboring og til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning på Sejlstrup Hedevej 7, Sejlstrup, 9520 Skørping

Tilladelse til erstatningsboring og til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning på Sejlstrup Hedevej 7, Sejlstrup, 9520 Skørping Center Natur og Miljø Joan Bandholst Rampes Sejlstrup Hedevej 7, Sejlstrup 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-15 Ref.:

Læs mere

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2

Notat. Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS INDHOLD 1 INDLEDNING...2 Notat Skørping Vandværk I/S SKØRPING VANDVÆRK. HYDROGEOLOGISK VURDERING VED HANEHØJ KILDEPLADS 20. december 2012 Projekt nr. 211702 Dokument nr. 125930520 Version 1 Udarbejdet af NCL Kontrolleret af AWV

Læs mere

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan

Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan MILJØVURDERING Forslag om nyt råstofgraveområde i Råstofplan 2016 2027 Munke Bjergby Delområde, gravefelt B. Mindre udvidelse mod vest Sorø Kommune Side 1 Beskrivelse af området Det foreslåede nye råstofgraveområde

Læs mere

Til ejer af Matrikel 1c, Dollerup By, Blenstrup

Til ejer af Matrikel 1c, Dollerup By, Blenstrup Center Natur og Miljø Til ejer af Matrikel 1c, Dollerup By, Blenstrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.13.23-P19-2-19 Ref.: Karen Elizabeth Clausager

Læs mere

Bilag 1 Solkær Vandværk

Bilag 1 Solkær Vandværk Bilag 1 ligger i Solekær, vest for Gammelsole by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 60.000 m 3 og indvandt i 2016 50.998 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding

Læs mere

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune

Forhøring vedr. råstofindvinding på matr. nr. 236 Strandmarken, Hasle Jorder, Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge Diverse myndigheder og naboer inden for 300 m fra det ansøgte område m.fl. Bornholms Regionskommune Teknik & Miljø CVR: 26 69 63 48 11. juli 2016 J. nr. 01.09.00P19-0048

Læs mere

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning

RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Image size: 7,94 cm x 25,4 cm RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Præsentation af den afsluttede kortlægning Grundvandsrådsmøde i Næstved Kommune 3/9-2014 RINGSTED-SUSÅ KORTLÆGNINGSOMRÅDE Kortlægningsområde:

Læs mere

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at udfører ny boring, samt ren- og prøvepumpning på Støvring Hedevej 35, 9530 Støvring

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at udfører ny boring, samt ren- og prøvepumpning på Støvring Hedevej 35, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Søren Vagndorf Schjødt Kristensen Lille Dallvej 50A 9230 Svenstrup J Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.02-P19-1-18 Ref.:

Læs mere

Bilag 1 Lindved Vandværk

Bilag 1 Lindved Vandværk Bilag 1 ligger midt i Lindved by. 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Indvinding

Læs mere

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning

Vurdering af anmeldelse af skovrejsning og afgørelse om ikke VVM-pligt ved skovrejsning Til ejer af Matrikelnr. 1au, Gl. Viffertsholm Hgd., Solbjerg Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.13.23-P19-1-19 Ref.: Mette

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Bilag 4: Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 Kriterier iht. bilag 6 i lov nr. 425 af 18. maj 2016 Projektets karakteristika Projektbeskrivelse jf. ansøgningen Råstofindvinding af rødbrændende

Læs mere

Afgørelse om, at etablering af varmepumpe på Støvring Kraftvarmeværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

Afgørelse om, at etablering af varmepumpe på Støvring Kraftvarmeværk ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt) Center Natur og Miljø Støvring Kraftvarmeværk A.m.b.a Hjedsbækvej 2 9530 Støvring Att.: Driftsleder Claus Haparanda Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup

COLAS Danmark Fabriksparken Glostrup Regionshuset Horsens COLAS Danmark Fabriksparken 40 2600 Glostrup Miljø Emil Møllers Gade 41 DK-8700 Horsens Tel. +45 7841 1999 www.jordmidt.dk Afslag på ansøgning om dispensation til at tilføre jord til

Læs mere

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at udfører ny boring, samt ren og prøvepumpning på Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at udfører ny boring, samt ren og prøvepumpning på Hornumgårdvej 2, Tranten, 9530 Støvring Center Natur og Miljø Allan Laursen Kvist Hornumgårdvej 2, Tranten 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-3-18 Ref.: Tina Krohn

Læs mere

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder

Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan ) Større ændringer i afgrænsningen af graveområder og interesseområder Notat Vedr. de væsentligste ændringer siden Forslag til Råstofplan 2012 Siden forslaget til råstofplan 2012 blev vedtaget af Regionsrådet i december 2011 har det været i høring. I høringsperioden har regionen

Læs mere

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING

Dispositionsplan for ByUdvikling HØJE STØVRING Dispositionsplan for ByUdvikling 11. december 2014 1 Støvrings Historiske Udvikling 1842-1899 1900-1960 1957-1976 1977-1992 1983-1997 I dag 2 Mod Nibe Støvrings Struktur Motorvej og Jegnbane Hovedveje

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan med VVM-redegørelser og miljørapport for vandindvinding FORSLAG. offentlig høring 1.

Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan med VVM-redegørelser og miljørapport for vandindvinding FORSLAG. offentlig høring 1. Tillæg nr. 7 til Furesø Kommuneplan 2013 med VVM-redegørelser og miljørapport for vandindvinding FORSLAG ii offentlig offentlig høring høring fra fra xx.december xxxx til 2015 xx. xxxx 2015 1. til 27.

Læs mere

Administrationsgrundlag - GKO

Administrationsgrundlag - GKO Administrationsgrundlag - GKO Beskyttelse af grundvand og drikkevand 1. Den generelle beskyttelse - Grundvandet skal kunne anvendes som drikkevand uden egentlig rensning (simpel vandbehandling) - Generel

Læs mere

Center Natur og Miljø Maj 2017

Center Natur og Miljø Maj 2017 Potentielle nye placeringer af Støvring, Suldrup og Veggerbys Flugtskydningsforenings (SSV) skydebane Ådalshøj-projektmagere har foreslået placering ved Nysumbanen SSV har foreslået 3 alternative placeringer

Læs mere

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding

Screeningsafgørelse - der er ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding Otto Chrestensen Stensbækvej 16, Arnum 6510 Gram CVR-NR: 47124719 Miljø og Råstoffer Kontaktperson: Niels Koch E-mail: niels.koch@rsyd.dk Direkte tlf.: 76 63 19 45 Dato: 12. september 2017 Journalnr.:

Læs mere

Bilag 1 Daugård Vandværk

Bilag 1 Daugård Vandværk Bilag 1 er beliggende i den vestlige del af Daugård by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket er opført i 1997 og har en indvindingstilladelse på 66.000 m 3 og indvandt i 2016 64.743 m 3. Udviklingen

Læs mere

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg

Tilladelse til krydsning af Lindenborg Å med jordvarmeledning i forbindelse med etablering af jordvarmeanlæg Center Natur og Miljø Leif Madsen Vælderskoven 10 Gravlev 9520 Skørping Sendt via mail: inge@skillingbro.dk Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 06.02.16-P19-3-15

Læs mere

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning på Røde Møllevej 15 og Naturskole på Røde Møllevej 17

Tilladelse til at indvinde grundvand til forsyning af husholdning på Røde Møllevej 15 og Naturskole på Røde Møllevej 17 Center Natur og Miljø Niels Moes Røde Møllevej 18,st, Gravlev 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-7-17 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdninger og husdyrbrug på Stejlhøjvej 7, Gammel Nørager, 9610 Nørager

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at indvinde grundvand til husholdninger og husdyrbrug på Stejlhøjvej 7, Gammel Nørager, 9610 Nørager Jens-Henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gammel Nørager 9610 Nørager Center Natur og Miljø Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.02-P19-7172-09

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA

»Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Hvad kan forsyninger også bruge grundvandskortlægningen til? v. Tina Halkjær Andersen, Teamleder Vand, ALECTIA »Disposition 1) Baggrund Naturstyrelsens grundvandskortlægning 2) Eksempler på anvendelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Region Midtjylland Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Indvinding af sand, grus og sten på

Læs mere

( m 3 årligt), idet den gældende tilladelse på samme årlige

( m 3 årligt), idet den gældende tilladelse på samme årlige VVM-screening af: Vandindvindings- og anlægstilladelse til Vellerup Sommerby Vandværk Dato: 16. december 2016 Udarbejdet af: Journalnummer: Adresse: Matrikel: Projekt: dmikk 13.02.01-P19-35-16 Birkebækvej

Læs mere

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Enggårdsvej 35, Sørup,

Fornyet tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Enggårdsvej 35, Sørup, Center Natur og Miljø Jørgen Wittrup Enggårdsvej 35, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-K08-78-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at udvide indvindingsmængden på Asp Vandværk,

Screening for VVM-pligt af tilladelse til at udvide indvindingsmængden på Asp Vandværk, Center Natur og Miljø Asp Vandværk v/gudrun Knudsen Aspvej 10, Asp 9520 Skørping Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-13189-09 Ref.: Grethe

Læs mere

AFVISNING af klage i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region

AFVISNING af klage i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-220-00123 KlageID: 150681 MIJHH-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AFVISNING af klage i sag om vedtagelse af Råstofplan 2016 for Region Sjælland Miljø- og Fødevareklagenævnet

Læs mere