Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Kortlægningsområde 1427 Sæby"

Transkript

1 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1427 Sæby Sæbygårdværket og Ørnedalsværket Toftelund Vandværk Understed Vandværk Østervrå Vandværk Try Vandværk Dybvad Vandværk Thorshøj Vandværk Præstbro Vandværk Voerså Vandværk Rugtved Fælled Vandværk Februar

2 Indholdsfortegnelse 1. Forord Resumé og indledning Præsentation af området Målsætninger for indsatsplanlægningen Generel prioritering af indsatser Baggrund for indsatser i handleplanerne Målsætninger med hensyn til nitrat Handleplaner for vandværkerne Indsatser for Dybvad Vandværk Indsatser for Præstbro Vandværk Indsatser for Rugtved Fælled Vandværk Indsatser for Sæbygårdværket Indsatser for Thorshøj vandværk Indsatser for Toftelund Vandværk Indsatser for Try Vandværk Indsatser for Understed Vandværk Indsatser for Voerså Vandværk Indsatser for Ørnedalsværket Indsatser for Østervrå vandværk Retningslinjer for planlægning og sagsbehandling Redegørelse Grundvandsressourcen Grundvandsmagasinet - Geologi Grundvandsdannelse Grundvandskvalitet Områdeudpegninger Nitratsårbare områder Indsatsområder med hensyn til nitrat (ION) Indvindingsoplande og grundvandsdannende oplande Kildepladszoner Indsatsområder med hensyn til pesticider Arealanvendelse Arealanvendelse generelt Byer og byudvikling Naturområder og fredede arealer SFL-områder og MVJ-aftaler Skov og skovrejsningsområder Råstofområder Forureningskilder med tilknytning til landbruget Lokaliteter kortlagt efter jordforureningsloven Beskrivelse af vandværker og kildepladser

3 8. Administrative forhold Baggrund og lovgrundlag Krav til indsatsplanlægning Procedure for udarbejdelse af indsatsplaner Retsvirkning

4 1. Forord Frederikshavn Kommune, Center for Teknik og Miljø, har udarbejdet indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, der skal sikre at vandværkerne i området ved Sæby fortsat kan levere godt drikkevand til forbrugerne uden brug af udvidet vandbehandling. Aktivitetsområdet som indsatsplanen omfatter, indeholder Område med særlige drikkevandsinteresser, OSD 1427 samt indvindingsopland til 10 almene vandværker. Thorshøj Vandværk, som ligger udenfor aktivitetsområdet, er også omfattet af indsatsplanen. Aktivitetsområde: Det overordnede undersøgelsesområde, der afgrænses af gamle eller nye kommunegrænser. Område med særlige drikkevandsinteresser, OSD: Områder hvor grundvandsbeskyttelse har høj prioritet og hvor der er grundvand i så store mængder, at det samlede fremtidige lokale og regionale drikkevandsbehov kan imødekommes. Områderne udpeges i vandplanerne. Indvindingsoplande: Udgør det område i grundvandsmagasinet vandværket indvinder fra, hvor vandet strømmer mod indvindingsboringerne. Indsatsplanen er lavet i samarbejde mellem Frederikshavn Kommune og repræsentanter fra de enkelte vandværker. 4

5 Indsatsplanen er udarbejdet i henhold til: Lov om vandforsyning, lov nr. 635 af 7. juni 2010 Lov om miljømål mv. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder, lov nr. 932 af 24. september 2009 Lov om miljøbeskyttelse, lov nr. 879 af 26. juni 2010 Bekendtgørelse om indsatsplaner, bekendtgørelse nr af 21. december 2011 Som baggrund for indsatsplanen har Nordjyllands Amt og herefter Miljøcenter Aalborg (nu Naturstyrelsen) i perioden fra 2001 til 2010 lavet en detaljeret kortlægning af grundvandsressourcen samt lavet en detaljeret registrering af arealanvendelsen og kortlægning af mulige forureningstrusler mod grundvandsressourcen. Kortlægningens resultater er præsenteret i en række rapporter, som kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside, se tm. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Område med særlige drikkevandsinteresser nr. 7 Sæby Syd, er godkendt af Nordjyllands Amt i Indsatsplanen omfatter indvindingsoplande ved Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled Vandværker. Ved vedtagelse af herværende indsatsplan ophæves ovennævnte indsatsplan. Forslag til indsatsplanen har været forelagt Frederikshavn kommunes Grundvandsråd til drøftelse d. 29. oktober Forslag til indsatsplan har været i offentlig høring i perioden 14. februar 2013 til 9. maj. Frederikshavn Byråd har godkendt planen d. 26. februar Planen er godkendt med flg. tilføjelse: Indgreb til virkeliggørelse af indsatsplanens målsætninger - både regulering i henhold til husdyrlov og dyrkningsrestriktioner i henhold til vandforsyningsloven - skal gennemføres på grundlag af det nyeste og mest detaljerede vidensgrundlag. Dyrkningspraksis bør detaljeres mest muligt på grundlag af nyeste oplysninger herom i indvindingsoplandet. Indsatsplanens målsætninger skal gennemføres på grundlag af det nyeste og mest detaljerede vidensgrundlag og fakta. 5

6 2. Resumé og indledning Resumé Det er Frederikshavn Kommunes målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen også fremover er baseret på uforurenet grundvand. Målet skal sikres gennem en effektiv og forebyggende grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen er et af de vigtigste værktøjer til sikring af den fremtidige drikkevandsforsyning. Ifølge Vandforsyningsloven skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan for hvert af de indsatsområder, der er udpeget i Vandplanen for Nordlige Kattegat og Skagerrak. Indsatsområderne er beliggende i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker. Aktivitetsområde: Det overordnede undersøgelsesområde, der afgrænses af gamle eller nye kommunegrænser. Indsatsområde: Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande til almene vandværker Område med særlige drikkevandsinteresser, OSD: Områder hvor grundvandsbeskyttelse har høj prioritet og hvor der er grundvand i så store mængder, at det samlede fremtidige lokale og regionale drikkevandsbehov kan imødekommes. Områderne udpeges i vandplanerne. Indvindingsoplande: Udgør det område i grundvandsmagasinet vandværket indvinder fra, hvor vandet strømmer mod indvindingsboringerne. Denne indsatsplan omfatter Aktivitetsområde 1427, indeholdende OSD 1427 Sæby samt indvindingsoplande til 11 almene vandværker (Thorshøj Vandværk incl.). Aktivitetsområdet ligger i den sydlige del af Frederikshavn Kommune og dækker et areal på 230 km 2. OSD 1427 har et areal på 60 km 2. 6

7 Frederikshavn Forsyning A/S har to store kildepladser ved Ørnedalsværket og Sæbygårdværket, der tilsammen har tilladelse til indvinding af m 3 /år. De øvrige vandværker er mindre vandværker, hver med årlig indvinding under m 3 /år. Den geologiske opbygning i området er karakteriseret ved at være ret kompleks med store geologiske variationer. Området indeholder flade marine sletter omkranset af randmorænestrøg, se side 50, Grundvandsmagasinet -Geologi. Hele OSD 1427 samt indvindingsoplandene ved vandværkerne er udpeget som sårbart overfor nitrat, da der ikke findes beskyttende lerlag over grundvandsmagasinerne. Undtaget er indvindingsoplandet ved Thorshøj Vandværk. Her findes beskyttende lerlag og grundvandsmagasinet er ikke nitratsårbart. Ud fra kortlægningen samt den statslige vandplan vurderes det, at den samlede grundvandsressource pt. ikke overudnyttes i området. Vandplanen foreskriver, at højst 35 % af grundvandsdannelsen må anvendes til indvinding. Arealanvendelsen i området er overvejende landbrug med heraf følge stor udvaskning af nitrat. Kortlægningen viser, at nitrat endnu ikke er trængt ned til de dybereliggende grundvandsmagasiner ved Ørnedalsværket og Sæbygårdværket, beliggende i OSD. I de øvrige områder er nitrat derimod flere steder trængt ned i det grundvandsmagasin hvorfra der indvindes vand. Der er påvist forhøjede nitratkoncentrationer i flere vandværkers indvundne vand. Der er flere steder fundet pesticidrester i vandet, hvilket tyder på at grundvandsmagasinerne er sårbare overfor pesticider. I forhold til fortsat indvinding af vand i området er de væsentligste indsatser reduktion af nitrat- og pesticidudvaskningen samt at undgå salt grundvand på grund af for kraftig indvinding fra dybe, saltholdige magasiner. I indsatsplanen er der udpeget områder, hvor der skal ske en særlig beskyttelse overfor nedsivning af nitrat. Der skal samtidig arbejdes for, at anvendelse af pesticider i området begrænses mest muligt. De indsatser der er beskrevet i indsatsplanen skal som udgangspunkt gennemføres ved frivillige aftaler mellem de berørte parter. Vandværkerne afholder udgifterne til gennemførelse af de tiltag som vandværkerne i indsatsplanen er ansvarlige for. Indledning Hvad er en indsatsplan? Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver hvad der konkret skal iværksættes for at beskytte grundvandet i et bestemt område. Planen angiver hvem der er ansvarlig for at gennemføre forskellige indsatser og hvornår de gennemføres. En vedtaget indsatsplan er en aftale mellem aftaleparterne om disse forhold. De statslige vandplaner angiver overordnede, bindende retningslinjer for den generelle beskyttelse af grundvandet. Indsatsplanen angiver rammerne for de nødvendige ekstra indsatser, som skal iværksættes for at sikre godt drikkevand i fremtiden. En indsatsplan er en dynamisk plan, hvor effekten af indsatserne og behovet for disse løbende vurderes. Planen vil blive revideret hvis effekten af indsatserne udebliver, hvis ny teknologi giver 7

8 mulighed for bedre og eventuelt billigere indsatser eller ny viden ændrer forudsætningerne for indsatserne. Det er Frederikshavn kommune der tager stilling til revision af planen. Sådan er planen blevet til Indsatsplanen er udarbejdet i samarbejde med vandværkerne. Der er afholdt fælles orienteringsmøde ved opstart af planlægningen. Herefter er der holdt møde med de enkelte vandværker. Her har vandværkerne bidraget med vigtig information om indvindingsbehov, lokal kendskab til forureninger og arealanvendelsen. Region Nordjylland har bidraget med bemærkninger vedrørende forurenede grunde. LandboNord har bidraget med bemærkninger i forhold til nitratudvaskning fra landbrugsarealer. Der kan læses mere om den administrative procedure for udarbejdelse af indsatsplaner under afsnittet Procedure for udarbejdelse af indsatsplaner, side 95. Det videre forløb For at sikre indsatsplanens virkninger er der behov for løbende at sikre, at de konkrete indsatser gennemføres, at forudsætningerne for indsatserne stadig er aktuelle samt at evaluere indsatsplanens effekt i forhold til målsætningerne. For at sikre denne løbende evaluering, indkaldes vandværkerne til opfølgningsmøde 1 år efter planens vedtagelse samt herefter til opfølgende møde hvert andet år. Læsevejledning Indsatsplanen består af 3 dele: Målsætninger og prioriteringer indeholder en beskrivelse af planens generelle målsætninger for grundvandsbeskyttelse og en redegørelse for baggrunden for indsatserne i handleplanerne. Handlingsplanen For hvert vandværk er opstillet en oversigt over de indsatser der skal gennemføres, hvem der er ansvarlig herfor samt hvornår indsatserne gennemføres. Der redegøres desuden for de administrative bestemmelser, der er gældende for indsatsområdernes fremtidige anvendelse og beskyttelse i forhold til grundvandet, samt de retningslinjer som kommunalbestyrelsen skal lægge til grund for afgørelser af sager indenfor de lovgivne beføjelser. Redegørelsen indeholder baggrunden for indsatsplanen. Her findes en opsummering af resultaterne fra kortlægning af geologien, arealanvendelsen og forureningskilderne. For en mere detaljeret beskrivelse af kortlægningen henvises der til baggrundsrapporterne, jf. r1427.htm. Rapporterne kan anvendes som arbejdsgrundlag ved gennemførelsen af de beskrevne indsatser. 8

9 Redegørelsen indeholder endvidere baggrunden for indsatsplanens udarbejdelse. Desuden beskrives proceduren for udarbejdelse af indsatsplanen. Endelig beskrives administrative forhold og indsatsplanens retsvirkning. 9

10 3. Præsentation af området Placering og størrelse Aktivitetsområde 1427 omfatter den sydlige del af Frederikshavn kommune. Hele området dækker et areal på ca. 230 km 2, OSD 1427 har et areal på 60 km 2. Kort over området kan ses på side 4 Efter Statens kortlægning er afrapporteret til Frederikshavn Kommune, er afgrænsningen af aktivitetsområde 1427 ændret i Kortet på side 4 viser ny afgrænsning af aktivitetsområdet. På tidspunktet for Statens kortlægning lå indvindingsoplandet for Thorshøj Vandværk i aktivitetsområde 1427, derfor er Thorshøj Vandværk omfattet af denne indsatsplan. Idet Redegørelsen er udarbejdet med baggrund i Statens kortlægningsmateriale, indeholder figurerne i Redegørelsen den tidligere afgrænsning af aktivitetsområdet. Vandværker og kildepladser I området er der 11 almene vandværker. Frederikshavn Vand har to store kildepladser, Ørnedalsværket og Sæbygårdværket. De har tilsammen en indvindingstilladelse på 1,5 millioner m 3. De øvrige vandværker, Dybvad, Thorshøj, Toftelund, Try, Understed, Østervrå, Præstbro, Voerså og Rugtved Fælled Vandværk er mindre vandværker med en årlig indvinding mellem og m 3. Udover vandværkernes indvinding har slagteriselskabet Danish Crown tilladelse til indvinding af m 3 /år. Der er tilladelse til ca. 15 markvandingsindvindinger i området. Fordelingen mellem forskellige typer indvindere ses i cirkeldiagrammet. Fordeling på typer af indvindingstilladelser i Aktivitetsområde 1427 Sæby Den geologiske opbygning i området er karakteriseret ved at være temmelig kompleks. Området er præget af markante randmorænestrøg og omkringliggende flade marine sletter med deraf følgende store geologiske variationer indenfor korte afstande. 10

11 Arealanvendelsen er overvejende landbrug. Der ligger nogle mindre skovområder indenfor indvindingsoplandet til Sæbygårdværket, ellers ligger skovområderne primært i den sydøstlige del af området, dvs. både udenfor OSD 1427 og udenfor indvindingsoplandene. De største byer i området er Sæby, Østervrå og Dybvad. Hovedproblemstillinger Det øverste grundvandsmagasin ligger i sandede forekomster. Grundvandet i dette magasin indeholder nitrat samt i en vis grad pesticider til varierende dybde. De nedre grundvandsmagasiner indeholder de naturlige stoffer jern og mangan samt gasarter, der kræver vandbehandling. De nederste grundvandsmagasiner, der ligeledes kan være saltholdige, er lavtydende (siltede) lag. Den naturlige beskyttelse mellem øvre og nedre grundvandsmagasiner i form af lerlag er begrænset i området. Det er afgørende for drikkevandets fremtidige kvalitet at beskytte grundvandsmagasinerne mod nedsivning af nitrat, pesticider samt andre forurenende stoffer. For at opretholde en god og stabil vandkvalitet i grundvandsmagasinerne, er det nødvendigt at finde en indvindingsstrategi, hvor man undgår at trække nitrat og pesticider fra overfladen ned til grundvandsmagasinet. Samtidig skal det undgås at der trækkes saltholdigt vand fra de dybe magasiner op i de grundvandsmagasiner, der anvendes til drikkevand. 11

12 4. Målsætninger for indsatsplanlægningen I afsnittet beskrives de generelle målsætninger for grundvandsbeskyttelsen. Derudover beskrives prioriteringen af indsatser i indsatsområdet. Endelig beskrives baggrunden for indsatserne i vandværkernes handleplaner. Der henvises i øvrigt til afsnittet omkrig arealanvendelse og forureningskilder, hvor der også kan findes en uddybning af baggrunden for indsatserne. Grundvandsbeskyttelse generelt i indsatsområdet Det er Frederikshavn Kommunes målsætning at sikre, at drikkevandsforsyningen i kommunen er baseret på uforurenet grundvand. Baggrunden for grundvandsbeskyttelsen og indsatser i indsatsområdet er baseret på: At den fremtidige indvinding baseres på de eksisterende vandværker. At grundvandets kvalitet også fremover skal være så god, at en almindelig simpel vandbehandling er tilstrækkelig til, at vandet kan bruges i vandforsyningen. At der ikke bruges mere end 35 % af grundvandsdannelsen til vandindvinding. Grundvandets kvalitet skal være sådan, at det behandlede vand overholder kravene i bekendtgørelsen om vandkvalitet Det betyder bl.a., at nitratindholdet ikke må overskride grænseværdien på 50 mg/l. Anvendelsen og håndteringen af pesticider begrænses mest muligt. Risikoen for forurening fra øvrige mulige forureningskilder skal minimeres på baggrund af en vurdering af miljøproblemets omfang, økonomi ved forskellige løsningsmuligheder samt tilgængelig viden. Generel prioritering af indsatser Generelt for prioriteringerne gælder, at jo tættere en mulig kilde til forurening ligger på en indvindingsboring og jo større grundvandsrisiko, der er forbundet med den enkelte kilde, jo højere prioriteres en indsats mod forureningskilden. Der prioriteres en intensiv indsats på begrænsede arealer frem for en mere udbredt indsats over større arealer. Der gennemføres ikke en særlig forebyggende indsats overfor vandindvindingsanlæg i større byområder hvor vandet er sårbart overfor forurening og hvor tætheden af mulige forureningskilder er stor. Tiltag overfor nitrat og andre forureningskilder sker på baggrund af en individuel vurdering, og tiltagets styrke tilpasses problemets omfang det pågældende sted. 12

13 Planen omfatter vandværker af meget forskellig størrelse. I den individuelle vurdering af indsatserne indgår en vægtning af den mængde vand som indvindes på kildepladsen. Der er således stillet skærpede krav til beskyttelse af grundvandet på kildepladser, hvor der indvindes store vandmængder. Baggrund for indsatser i handleplanerne Indsats i forhold til indvindingsstrategi på kildepladsen Generelt skal der være opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Intensiv oppumpning kan medføre forøget sænkning af grundvandsspejlet, resulterende i forhøjet indhold af sulfat, nikkel og arsen i råvandet. Endvidere øges risikoen for at trække forureninger, f.eks. nitrat og pesticider, fra de øvre vandførende lag ned til grundvandsmagasinet. Ved indvinding fra dybe grundvandsmagasiner kan der være øget risiko for indtrængen af saltvand til grundvandsmagasinet. De statslige vandplaner indeholder retningslinjer for hvor stor en del af grundvandsdannelsen, der kan anvendes til indvinding. Der tages stilling til tilladelige indvindingsmængder i vandværkernes indvindingstilladelser. Indsats overfor landbrug og skovbrug nitrat og pesticider Målsætninger med hensyn til nitrat Den overordnede målsætning for drikkevand er et så lavt nitratindhold som muligt i det indvundne vand. Nitratindholdet må ikke overstige grænseværdien på 50 mg/l. De nitratfølsomme indvindingsoplande ved vandværkerne samt OSD er udpeget som områder hvor der er et særligt behov for en indsats overfor udvaskning af nitrat til grundvandet, indsatsområder med hensyn til nitrat (ION), se side 55. Undtaget er et mindre areal, beliggende i den østlige del af OSD området og Sæbygårdværkets indvindingsopland. Området er ikke udpeget som indsatsområde med hensyn til nitrat, idet der på arealet står fredsskov. Naturstyrelsen har vurderet, at der er blivende minimal nitratudvaskning fra området. De områder, hvor der er behov for indsats overfor udvaskning af nitrat (ION) strækker sig over store arealer. For at målrette indsatsen overfor nitratudvaskning er der opstillet forskellige målsætninger for nitratudvaskning fra rodzonen i områderne. Der er lavet tre gradueringer for målsætningen for nitratudvaskning: Prioriterede områder: Områder, hvor en reduktion af nitratudvaskningen har høj prioriteret, f.eks områder tæt på boringer og områder med høj nitratudvaskning. Ligeledes prioriteres sårbare indvindingsoplande, der leverer store mængder vand. I prioriterede områder ønskes en maksimal udvaskning fra rodzonen på 25 mg nitrat/l. De prioriterede områder fremgår af bilag til vandværkets handleplan. Øvrige områder i sårbare indvindingsoplande ved vandværkerne: I disse områder ønskes en maksimal udvaskning fra rodzonen på 50 mg nitrat/l. 13

14 OSD 1427: Hvis den aktuelle udvaskning er under 50 mg nitrat/l, må ændringer af anvendelsen højst give anledning til en udvaskning på 50 mg nitrat/l. Hvis den aktuelle udvaskning er over 50 mg nitrat/l, må der ikke ske en stigning i udvaskningen af nitrat fra rodzonen. Målsætningerne for nitratudvaskning i vandværkernes indvindingsoplande og i OSD er vist i kortet: 14

15 Prioritering af indsatsen overfor nitrat Generelt prioriteres indsatsen på baggrund af en vurdering af, hvor grundvandsdannelsen har en vis størrelse samt hvor det dannede grundvand når indvindingsboringerne indenfor en overskuelig tidshorisont. For vandværker med indsatser overfor nitratudvaskning er der lavet en vurdering af, hvor der er høj grundvandsdannelse. Der er lavet beregning af hvor grundvandsdannelsen er over 80 mm pr. år samtidig med at det dannede vand vil nå indvindingsboringen indenfor mindre end 50 år. Dette sker for at opnå hurtig effekt og for at begrænse indsatsen længere ud i indvindingsoplandet. En indsats overfor nitrat iværksættes senest når nitratindholdet er stigende i det indvundne vand eller indholdet er over 37,5 mg nitrat/l. Prioritering af indsats i forhold til pesticider Der er i grundvandskortlægningen ikke udpeget indsatsområder i forhold til pesticider, da forskellige pesticider reagerer forskelligt med jorden og grundvandet under forskellige omstændigheder. Naturstyrelsen har tilkendegivet, at der kan forventes øget risiko for forurening med pesticider i områder med stor grundvandsdannelse. En kombination af viden om grundvandsdannelse, arealanvendelse og viden om forureningskilder, danner grundlag for prioritering af indsatsen overfor pesticider i grundvandet. Pesticidanvendelsen i indsatsområderne reguleres via frivillige dyrkningsaftaler. Hvor der laves dyrkningsaftaler omkring nitratudbringning laves samtidig aftale om pesticidfri dyrkning. Risikoen for pesticidforurening af grundvandet nedbringes via information om grundvandsvenlig adfærd. Indsats i forhold til udspredning af spildevandsslam Spildevandsslam kan indeholde stoffer, som er uønskede i grundvand. Det kan være vandopløselige stoffer som medicinrester og hormonlignende stoffer. Landmænd opfordres derfor til ikke at bruge slam som jordforbedringsmiddel i indsatsområdet. Hvor der indgås dyrkningsaftaler omkring nitratreduktion og pesticidfri dyrkning indgås der samtidig aftale om at der ikke udspredes slam. Indsatser vedrørende miljøtilsyn Frederikshavn Kommune fører virksomhedstilsyn og tilsyn på landbrugsejendomme med dyrehold efter kravene i miljøbeskyttelsesloven. Tilsynet skal have fokus på grundvandsbeskyttelse, herunder opbevaring og håndtering af husdyrgødning, indretning af vaske- og fyldpladser for sprøjtemiddelhåndtering, oplag af kemikalier samt opsporing af ubenyttede brønde og boringer. Tilsynsfrekvensen følger lovkravene. Indsatser vedrørende ubenyttede brønde og boringer Brønde og boringer der ikke bliver brugt kan udgøre en risiko for grundvandet idet forurenende stoffer via vandforsyningen kan sive ned til grundvandet. Frederikshavn Kommune og 15

16 vandværkerne opsporer i fællesskab ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandene. Hvis kommunen vurderer, at en brønd eller boring indebærer en risiko, sløjfes denne på ejers bekostning, evt. efter påbud jf. lovgivningen. Indsatser vedrørende jordforureninger Jordforureninger kan indebære en trussel for grundvandet hvis forureningskomponenter kan trænge ned til grundvandet. Risiko for forurening og behov for evt. oprydning skal derfor vurderes. Det er Region Nordjylland der registrerer forureningerne, foretager kortlægning og prioriterer evt. oprydning på forurenede grunde. Materialet fra grundvandskortlægningen omfatter en række kortlagte jordforureninger. Da der efter grundvandskortlægningens afslutning er registreret yderligere jordforureninger, vil den konkrete indsats på området løbende blive fastlagt i samarbejde med Region Nordjylland. Ved nye jordforureninger er kommunen myndighed i forhold til undersøgelser og oprydning. Indsatser vedrørende olietanke Indenfor 300 m fra vandværksboringer gives der kun tilladelse til etablering af overjordiske olietanke. Kommunen laver opsporing og risikovurdering af eksisterende olietanke i indvindingsoplandet indenfor 300 m fra vandværksboringer. Hvis det vurderes at opbevaringsforholdene indebærer en risiko for grundvandet, kan der gives påbud om ændrede opbevaringsforhold. Indsatser vedrørende private spildevandsanlæg Der gives ikke tilladelse til nedsivningsanlæg indenfor 300 m fra vandværksboringer. Ved eksisterende lokal afledning af spildevand i indvindingsopland indenfor 300 m fra en vandværksboring vurderer kommunen, om afledningen indebærer en risiko for grundvandet. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. Indsatser i form af kampagner Forbrugerne skal gennem målrettet information gøres opmærksomme på, at de bor ovenpå deres drikkevand og at de kan være med til at gøre en indsats for at sikre rent drikkevand. Der kan informeres om grundvandsvenlig adfærd f.eks. i forhold til håndtering af pesticider. Derudover kan der informeres om muligheder for tilskud til miljøvenlige driftsformer mv. Informationen kan ske via pjecer, vandværkets hjemmeside mv. Indsatserne aftales i samarbejde mellem vandværk og kommune Indsatser vedrørende overvågning Udviklingen i grundvandskvalitet overvåges løbende via de lovmæssige analyseprogrammer for vandværkerne. Kommunen kan vurdere, at der er behov for mere intensiv overvågning i udvikling af vandkvalitet, f.eks for at afdække forureningssammenhænge, hvilket kan give mulighed for at iværksætte beskyttelsesmæssige tiltag ved forringet vandkvalitet. 16

17 5. Handleplaner for vandværkerne Indsatser for Dybvad Vandværk Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatsen for indvindingsoplandet, se side 19. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen Landbrug, skovbrug o.lign. nitrat og miljøfremmede stoffer Nitrat og pesticidindhold VV 2013 og frem Med frivillige dyrkningsaftaler søges eksisterende MVJ-aftaler fastholdt. Hvis der ikke kan opnås tilskud via EU s støtteordninger bør vandværket forsøge at indgå frivillige aftaler på lignende vilkår. I indvindingsoplandet søges pesticid- og nitratudvaskning generelt reduceret ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning, gennem frivillige dyrkningsaftaler. Prioritering af arealer for dyrkningsaftaler mv. kan tage udgangspunkt i størrelse af grundvandsdannelse, alder på indvundet vand mv. MVJ-aftaleområder og områder med stor grundvandsdannelse fremgår af kort. Miljøgodkendelser jf. husdyrlovgivningen FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Landbrug, skovbrug og lign. Andre forureningskilder Spildevandsslam eller lignende FK, VV 2013 og frem I forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftaler omkring brug af nitrat, se ovenfor, indgås aftale om ingen udspredning af spildevandsslam. Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. Tilsyn med landbrug FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn med landbrug i indvindingsoplandet. Information til landmænd mv VV/FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift, skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder 17

18 Information til borgere om grundvandsvenlig adfærd VV/FK 2013 og frem Information til borgere om grundvandsvenlig adfærd via vandværkets hjemmeside, pjecer el. lign. Øvrige indsatser Ubenyttede brønde og boringer Olietanke 300 m fra boringer Private spildevandsanlæg 300 m fra boringer FK,VV 2013 og frem FK og VV registrerer eksisterende og ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af olietanke i området. Hvis nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af spildevandsanlæg. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. Opfølgning Opfølgning og overvågning FK, VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 18

19 Prioritering af dyrkningsaftaler ved Dybvad Vandværk: 1. MVJ-aftaleområder. Der ønskes maksimal udvaskning af 25 mg nitrat/l. 2. Øvrigt indvindingsopland. Der ønskes maksimal udvaskning på 50 mg nitrat/l. Områder med høj grundvandsdannelse prioriteres højest. 19

20 Indsatser for Præstbro Vandværk Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatsen for indvindingsoplandet, se side 22. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Ubenyttede boringer, tilhørende vandværket VV DGU , og skal sløjfes Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Landbrug, skovbrug o.lign. nitrat og miljøfremmede stoffer Der skal være speciel fokus på indvindingsstrategi i forhold til nitrat i behandlet vand. Nitrat- og pesticider PV 2013 og frem Med frivillige dyrkningsaftaler søges eksisterende MVJ-aftaler fastholdt (udløber 2017). Hvis der ikke kan opnås tilskud via EU s støtteordninger bør vandværket forsøge at indgå frivillige aftaler på lignende vilkår. MVJ-aftaleområder fremgår af kort. I det øvrige indvindingsopland søges pesticid- og nitratudvaskning generelt reduceret ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning, gennem frivillige dyrkningsaftaler. Dyrkningsaftaler skal omfatte regulering af nitratudvaskning samt pesticidfri dyrkning. Miljøgodkendelser af husdyrbrug FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Landbrug, skovbrug og lign. Andre forureningskilder Spildevandsslam eller lignende FK, VV 2013 og frem I forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftaler omkring brug af nitrat, se ovenfor, indgås aftale om ingen udspredning af spildevandsslam. Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. Tilsyn med landbrug FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn med landbrug i indvindingsoplandet. 20

21 Information til landmænd mv. Information til borgere om grundvandsvenlig adfærd VV,FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift og skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. VV,FK 2013 og frem Informer borgerne via vandværkets egen hjemmeside eller via udsendelse af pjecer om grundvandsvenlig adfærd. Øvrige indsatser Ubenyttede brønde og boringer Olietanke 300 m fra boringer Afløbsanlæg 300 m fra boringer FK,VV 2013 og frem FK og PV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af olietanke. Hvis nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af spildevandsanlæg. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. Opfølgning og overvågning Overvågning FK 2013 og frem Der laves årlig opgørelse over udviklingen i pesticidindhold i boringer i indvindingsoplandet (GRUMO). Opfølgning FK, VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 21

22 Prioritering af dyrkningsaftaler ved Præstbro Vandværk: 1. MVJ-aftaleområder. Der ønskes maksimal udvaskning af 25 mg nitrat/l. 2. Øvrigt indvindingsopland. Der ønskes maksimal udvaskning på 50 mg nitrat/l. 22

23 Indsatser for Rugtved Fælled Vandværk Hvor ikke andet er nævnt gælder indsatserne i indvindingsoplandet, se side 74. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen Landbrug, skovbrug o.lign. nitrat og miljøfremmede stoffer Udvaskning af nitrat- og pesticider i indvindingsoplandet Miljøgodkendelser jf. husdyrloven FK 2013 og frem Den ekstensive arealanvendelse på kildepladsen søges fastholdt. Idet kildepladsen er ny, afventer stillingtagen til indsatser omkring behov for dyrkningsaftaler de næste års udvikling i boringernes indhold af nitrat og pesticider FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Landbrug, skovbrug og lign. Andre forureningskilder Spildevandsslam eller lignende Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med tilsyn med landbrug Information til landmænd mv. Information til borgere et om grundvandsvenlig adfærd FK, VV 2013 og frem Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende. FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn med landbrug. VV,FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift og skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. VV,FK 2013 og frem Informer borgerne via vandværkets egen hjemmeside eller via udsendelse af pjecer om grundvandsvenlig adfærd. Forurenede grunde Forurenede grunde FK/RN 2013 og frem Region Nordjylland har registreret Lok nr Nedlagt fyldplads i mergelgrav Regionen kontaktes for prioritering og evt. oprydning af lokaliteten. 23

24 Øvrige indsatser Ubenyttede brønde og boringer FK,VV 2013 og frem FK og VV registrerer eksisterende ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. Opfølgning Opfølgning og overvågning FK, VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 24

25 Indsatser for Sæbygårdværket Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatserne i indvindingsoplandet, se side 28. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Der skal være speciel fokus på indvindingsstrategi i forhold til: kloridindtrængen fra dybereliggende lag i magasinet risiko for at trække forurenet vand fra tidligere losseplads til indvindingsboringerne Etablering af nye boringer VV - Hvis der etableres nye boringer på kildepladsen udføres disse med kortere filtersætning Landbrug, skovbrug o.lign. nitrat og miljøfremmede stoffer Udvaskning af nitrat og pesticider Miljøgodkendelser af husdyrbrug VV 2013 og frem I indvindingsoplandet, beliggende i ION (bem. Sæbygård Skov er ikke i ION, se kort under Målsætninger, søges den høje nitratudvaskning reduceret ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning, gennem frivillige dyrkningsaftaler. Der stilles samtidig krav om pesticidfri dyrkning af arealerne. Prioritering af arealer for dyrkningsaftaler mv. kan tage udgangspunkt i hvor der er stor grundvandsdannelse samt hvor det indvundne grundvand er relativt nydannet, jf. kortbilag. Områder i bymæssig bebyggelse samt i nærheden af konstaterede forureninger prioriteres lavt. FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles i områder beliggende i ION (bem. Sæbygård Skov er ikke i ION, se kort under målsætninger) krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. 25

26 Spildevandsslam eller lignende FK, VV 2013 og frem I forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftaler omkring brug af nitrat og pesticider, se ovenfor, indgås aftale om ingen udspredning af spildevandsslam. Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. Landbrug og industri Andre forureningskilder Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med tilsyn med landbrug og samt godkendelse og tilsyn med virksomheder. Information til landmænd mv. i indvindingsoplandet FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn med landbrug og godkendelse og tilsyn med virksomheder. VV/FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift, skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder Råstofgrave Råstofgrave i indvindingsoplandet FK 2013 og frem Ved udarbejdelse af efterbehandlingsplaner for råstofområderne sikres det, at den fremtidige arealanvendelse sker under hensyntagen til arealernes sårbarhed overfor brug af gødningsstoffer og pesticider Forurenede grunde Forurenede grunde FK/RN 2013 og frem Risiko for forurening af grundvandet fra forurenede lokaliteter i indvindingsoplandet undersøges. Øvrige indsatser Kortlægningsmaterialet omtaler: Lok. nr , Nedlagt losseplads, Sæbygård Skov Lok.nr , Nedlagt losseplads, Sæbygård Region Nordjylland kontaktes for prioritering af kortlægning og evt. oprydning på forureningskortlagte samt uafklarede lokaliteter i området. Information til borgere i boligområder i indvindingsopland Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet Olietanke indenfor 300 m fra boringer VV, FK 2013 og frem Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområde. FK,VV 2013 og frem FK og VV registrerer eksisterende ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af olietanke i området. Hvis nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. 26

27 Private spildevandsanlæg indenfor 300 m fra boringer FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af spildevandsanlæg. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. Opfølgning og overvågning Overvågning VV 2013 og frem På baggrund af fund af BAM i boring , laves der indtil 2015 årlige pesticidanalyser på boringen. Der tages på baggrund af analyserne stilling til behov for indsats.. Opfølgning og overvågning FK, VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 27

28 Sæbygårdværket, prioritering af indsats omkring dyrkningsaftaler: Der ønskes maksimal udvaskning af 25 mg nitrat/l i hele indvindingsoplandet. Områder med høj grundvandsdannelse prioriteres højt. 28

29 Indsatser for Thorshøj vandværk Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatserne i indvindingsoplandet, se side 79. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen. Landbrug, skovbrug og lignende nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder pesticider Udvaskning af nitrat og pesticider VV 2013 og frem Der arbejdes for, at den nuværende arealanvendelse ændres til mere ekstensivt landbrugsdrift og/eller skovdrift. Landbrug, industri og lignende - Andre forureningskilder / Information Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med godkendelse og tilsyn med landbrug, industri og andre forureningskilder Information til landmænd, industri mv. FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer, herunder spildevandsslam, i forbindelse med det kommunale tilsyn og godkendelse af landbrug, industri mv. VV / FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift, skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. Øvrige indsatser Information til borgere VV/ FK 2013 og frem Information til borgere om grundvandsvenlig adfærd via vandværkets hjemmeside, pjecer el. lign. Ubenyttede brønde og boringer Olietanke indenfor 300 m fra boringer Private spildevandsanlæg indenfor 300 m fra boringer FK / VV 2013 og frem FK og VV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK / VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af olietanke i området. Hvis nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. FK / VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af spildevandsanlæg. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. 29

30 Opfølgning og overvågning Opfølgning og overvågning FK /VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser samt resultater af den løbende overvågning af vandkvalitet. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 30

31 Indsatser for Toftelund Vandværk Hvor ikke andet er anført gælder indsatserne i indvindingsoplandet, se side 81. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen Landbrug, skovbrug, industri nitrat, miljøfremmede stoffer og andre forureningskilder Udvaskning af nitrat og pesticider VV, FK 2013 og frem På grund af kildepladsens bynære placering laves ingen indsatser omkring dyrkningsaftaler. Miljøgodkendelser i Indvindingsopland FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Information Tilsyn med virksomheder FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn med virksomheder. Information til landmænd, skovbrug mv. Information til borgere i boligområder i indvindingsopland VV, FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift og skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende. VV, FK 2013 og frem Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområde. Forurenede grunde Forurenede grunde FK/RN 2013 og frem Region Nordjylland har registreret: Lok nr Produkthandel Lok nr Stiholt Region Nordjylland kontaktes for prioritering af kortlægning og evt. oprydning på de forureningskortlagte lokaliteter. 31

32 Øvrige indsatser Ubenyttede brønde og boringer Olietanke, 300 m fra boringer FK/VV 2013 og frem FK og VV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK/VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af olietanke. Hvis nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. Opfølgning Opfølgning FK, VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 32

33 Indsatser for Try Vandværk Hvor andet ikke er nævnt gælder indsatsen i indvindingsoplandet, se side 35. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen Landbrug, skovbrug o.lign. nitrat og miljøfremmede stoffer Udvaskning af nitrat og pesticider Miljøgodkendelser af husdyrbrug VV 2013 og frem Den høje nitratudvaskning søges reduceret ved omlægning til brak eller anden miljøvenlig drift, herunder skovrejsning, gennem frivillige dyrkningsaftaler. Der stilles samtidig krav om pesticidfri dyrkning af arealerne. Prioritering af arealer for dyrkningsaftaler mv. kan tage udgangspunkt i hvor der er stor grundvandsdannelse samt hvor det indvundne grundvand er relativt nydannet, jf. kortbilag. FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Landbrug, skovbrug og lign. Andre forureningskilder Indvindingsoplandet friholdes for spildevandsslam eller lignende Information til landmænd mv. i indvindingsoplandet Information til borgere i boligområder om grundvandsvenlig adfærd FK, VV 2013 og frem I forbindelse med indgåelse af dyrkningsaftaler omkring brug af nitrat, se ovenfor, indgås aftale om ingen udspredning af spildevandsslam. Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. VV,FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift og skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. VV,FK 2013 og frem Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområde. 33

34 Øvrige indsatser Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet Olietanke indenfor 300 m fra boringer Private spildevandsanlæg indenfor 300 m fra boringer FK,VV 2013 og frem FK og VV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af olietanke. Hvis nødvendigt gives påbud om ændret opbevaring. FK,VV 2014 og frem Der laves opsporing og risikovurdering af spildevandsanlæg. Spildevandsafledningen påbydes ved behov ændret. Opfølgning Opfølgning og overvågning FK, VV 2014 og frem Vandværket indkaldes til møde 1 år efter planens vedtagelse. Herefter opfølgende møde hvert andet år. Frederikshavn Kommune indkalder til opfølgningsmøder. På møderne fremlægges status for indsatser. Indsatsernes effekt vurderes løbende via udvikling i råvandskvalitet, vurdering af nitratudvaskning mv. 34

35 Try Vandværk, prioritering af indsats omkring dyrkningsaftaler Der ønskes maksimal udvaskning af 25 mg nitrat/l i hele indvindingsoplandet. Områder med stor grundvandsdannelse prioriteres højt. 35

36 Indsatser for Understed Vandværk Hvor ikke andet er nævnt gælder indsatsen i indvindingsoplandet, se side 85. Vandindvinding Emne Ansvar Tidsplan Indsats Indvindingsstrategi VV 2013 og frem Vandværket skal have opmærksomhed på indvindingsstrategien, så der sker en jævn og skånsom oppumpning på kildepladsen Landbrug, skovbrug o. lign. nitrat og pesticider Nitrat- og pesticidindhold VV 2013 og frem Den ekstensive arealanvendelse på kildepladsen fastholdes. Udviklingen i nitrat- og pesticidindhold i det indvundne vand overvåges. Ved stigende nitratindhold eller fund af pesticider bør dyrkningsaftaler, skovrejsning mv. overvejes. Miljøgodkendelser af husdyrbrug FK 2013 og frem I miljøgodkendelser ved udvidelse af husdyrbrug jfr. husdyrloven, stilles krav om max. udvaskning fra rodzonen på 50 mg/l nitrat. Dog ikke krav om udvaskning lavere end ved dyrkning uden husdyrgødning (planteavlsregel). Udvaskningen beregnes på markniveau. Landbrug, skovbrug og lign. iøvrigt Spildevandsslam eller lignende Godkendelse og tilsyn med landbrug Information til landmænd mv. FK, VV 2013 og frem Via information appelleres lodsejere om ikke at modtage eller sprede spildevandsslam eller lignende indenfor indvindingsoplandet. FK 2013 og frem Der skal være fokus på grundvandsbeskyttelse i forhold til nitrat og miljøfremmede stoffer i forbindelse med det kommunale tilsyn og godkendelse af landbrug i indvindingsoplandet. VV,FK 2013 og frem Information om miljøvenlig drift af såvel landbrugsjord som skovarealer. Information om muligheder for skovrejsning, herunder tilskudsmuligheder. Øvrige indsatser Information til borgere i boligområder i indvindingsopland Ubenyttede brønde og boringer i indvindingsoplandet VV, FK 2013 og frem Der iværksættes en oplysningskampagne om alternativ ukrudtsbekæmpelse og korrekt håndtering af miljøfremmede stoffer i den del af indvindingsoplandet som anvendes til boligområde. FK,VV 2013 og frem FK og VV registrerer ubenyttede brønde og boringer. Hvis nødvendigt sker sløjfning af ubenyttet brønd og boring på ejerens bekostning evt. efter påbud. 36

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 2 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen Aalborg har afsluttet grundvandskortlægningen i kortlægningsområderne 1426 Bagterp og 1470 Lønstrup, Hjørring Kommune Anna Maria Nielsen Geolog, Naturstyrelsen

Læs mere

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse.

Når der er udarbejdet konkrete forslag til indsatsplaner vil disse blive forelagt Byrådet til godkendelse. Notat Til: Sagen Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Fra: Notat til sagen: Birgit D. Kristensen Indsatsområde Boulstrup og Boulstrup Vest Administrationspraksis for udarbejdelse af indsatsplaner Byrådet i Odder

Læs mere

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse

3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse 3.1 Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes miljømål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet grundvand. For at opfylde dette, er Kommunens målsætning

Læs mere

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse

Bilag 1. Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Bilag 1 Administrationsgrundlag for indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse Målsætning for grundvandsbeskyttelse Det er Rebild Kommunes mål at drikkevandsforsyningen, nu og i fremtiden, er baseret på uforurenet

Læs mere

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals

Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals Indsatsplanlægning Kontaktgruppemøde - Hals oktober 2015 Status for indsatsplanlægning Hvad er der sket siden sidst? Byrådet har vedtaget: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse, Tylstrup Vandværk Indsatsplan

Læs mere

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014

Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Velkommen til møde i den tekniske arbejdsgruppe for beskyttelse af grundvand Kortlægningsområde Odense Syd 6 november 2014 Dagsorden til teknisk arbejdsgruppe Velkomst og præsentation 1. Orientering om:

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK. Forslag til indsatsplan INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE LØKKEN VANDVÆRK... 1 1. Baggrund for indsatsplanen... 3 Lovgrundlag...

Læs mere

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a.

Herværende indsatsplan tjener således som formål at beskytte kildepladsen ved Dolmer. Indsatsplanen er udarbejdet efter Vandforsyningslovens 13a. Indsatsplan for Vandcenter Djurs a.m.b.a. Dolmer Kildeplads Indledning: Ifølge vandforsyningslovens 13 skal kommunalbestyrelsen vedtage en indsatsplan i områder, som i vandplanen er udpeget som indsatsplanområder

Læs mere

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 11. Godkendelse af forslag til revison af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til revision af indsatsplan

Læs mere

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR

TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR Maj 2011 Forord Forord Indsatsplan Venø beskriver problemer med drikkevandet, en gennemgang af de geologiske og hydrogeologiske forhold på Venø, kortlægningsresultaterne af grundvandsressourcen, en gennemgang

Læs mere

Rammeplan for Indsatsplanlægning

Rammeplan for Indsatsplanlægning Rammeplan for Indsatsplanlægning Indholdsfortegnelse Rammeplan 3 Målsætninger og indsatser 4 Overordnede indsatser 5 Retningslinjer 9 Om indsatsplaner 10 Opbygning 11 Udarbejdelse 12 Statens kortlægning

Læs mere

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner

Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Forsyningernes forventninger til indsatsplaner Natur og Miljø 2017 Christian Ammitsøe Disposition 1.Indsatsplaner i Odense Kommune Odense Vest 2.Finansiering 3.Konkrete formuleringer Nitrat Pesticider

Læs mere

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev

Indsatsplan. VIBORG AMT Miljø & Teknik. for at sikre drikkevandet ved Sejerslev Indsatsplan VIBORG AMT Miljø & Teknik for at sikre drikkevandet ved Sejerslev J. nr. 8-52-2-773-1-03 Indsatsplanen der skal sikre forsyningen af drikkevand ved Sejerslev er udarbejdet af: Viborg Amt i

Læs mere

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst

Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Tillæg til Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Aalborg Sydøst Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, marts 2008 Forord Dette tillæg til delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Aalborg Sydøst

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup Punkt 4. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1476, Hvorup 2018-062489 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan for OSD 1476,

Læs mere

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter

Indsatsplan Skive-Stoholm. Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området. Stoholm Fritids- og Kulturcenter Offentligt møde: Indsatsplan for sikring af drikkevandet i Skive-Stoholm-området Stoholm Fritids- og Kulturcenter d. 12. august 2014 Kl. 19.00 side 1 Dagsorden: Velkomst Torsten Nielsen, Formand for Klima

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Skærum Vandværk Ravnshøj Vandværk Åsted Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Kortlægningsområde 1425 Gærum Åsted Vandværk Ravnshøj Vandværk Skærum Vandværk 1 Dato: 21.09.2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Naturstyrelsen har afsluttet grundvandskortlægning i kortlægningsområdet 1435 Aalborg SØ Søren Bagger Landinspektør, Naturstyrelsen Aalborg Tlf.: 72 54 37 21 Mail:sorba@nst.dk

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling

Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Offentligt møde om indsatsplanlægning Durup - Balling Torsdag, 8. februar 2018 Kl. 19-21 Sallinghallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Heden Aslundve j Øs te rh a ss in lun As er g t Øs Ve j in Sk db am Delindsatsplan for grundvandsbeskyttelse Vester Hassing Vandværk, Øster Hassing Vej Juni 2013 ej gv jer Bro d d Udgiver: Aalborg Kommune,

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013

Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Hvorfor er det vigtigt med et vandsamarbejde? Møde med vandværker og byråd den 16. maj 2013 Præsentation Tina Callesen, Afdelingsleder, Vand & Jord Henrik Züricho, Geolog, Vand & Jord Louise Appel Bjergbæk,

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup.

Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. Punkt 14. Pålæg af rådighedsindskrænkninger, Gl. Hvorupvej 120, Hvorup. 2013-1974. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der træffes beslutning om pålæg af rådighedsindskrænkninger

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst

Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst Punkt 4. Godkendelse af 1. behandling af tillæg til indsatsplan for OSD 1435, Aalborg Sydøst 2016-056296 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til tillæg til indsatsplan for

Læs mere

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING

Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Revision af indsatsplan i Greve Kommune I ET OMRÅDE MED INTENSIV VANDINDVINDING Tommy Koefoed, civilingeniør, Koordinator for miljø ATV 28. november 2017 Behov for revurdering af indsatsplan Eksisterende

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 10 Om Løkken Vandværk 12 Kildepladser 13 Vandkvalitet 14 Boringsdata 15 Om indsatsplanen 16 Statens kortlægning 17 Grundvandsressourcen

Læs mere

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011

Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 Vandværksmøde i Brovst Hallen den 29. marts 2011 PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt Information fra kommunen Status for vandforsyningsplanen Status for indsatsplanlægningen PAUSE Kaffe og kage og Jammerbugt

Læs mere

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Indsatsplaner og boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) Koordinationsforum, Haderslev, 3. oktober 2013 Naturstyrelsens BNBO-rejsehold v/ civilingeniør Gunver Heidemann og jurist Sanne Hjorth Henriksen

Læs mere

Indsatsplan for Løkken Vandværk

Indsatsplan for Løkken Vandværk Indsatsplan for Løkken Vandværk Indholdsfortegnelse Indsatsplan for Løkken Vandværk 3 Handlingsplan 4 Prioriterede områder 11 Om Løkken Vandværk 13 Kildepladser 14 Vandkvalitet 15 Boringsdata 16 Om indsatsplanen

Læs mere

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Udbyneder Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Udbyneder Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på

Læs mere

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål

Program. 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Program 1. Velkomst ved Knud Vincents 2. Grundvandskortlægningen 3. Kaffepause 4. Indsatsplan 5. Det videre forløb 6. Spørgsmål Indsatsplan for beskyttelse af grundvandet i Slagelse Ved Brian Badike Thomsen,

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst

Nr. Afsender Resumé af indkomne kommentar til forslag til Grundvandsbeskyttelsesplan for Sønderborg Øst Opsummering af høringssvar til forslag til Plan for grundvandsbeskyttelse for Sønderborg Øst, med forvaltningens bemærkninger og henvisning til rettelser, som det har medført i den endelige plan Nr. Afsender

Læs mere

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen.

Rårup Vandværk er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. er beliggende i Rårup by, mens de to indvindingsboringer er beliggende i det åbne land nord for byen. Vandværket har en indvindingstilladelse på 77.000 m 3 og indvandt i 2013 58.000 m 3. Indvindingen har

Læs mere

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Asferg Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Asferg Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet på vandværket...

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER INDLEDNING Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se figur 9 side 9) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor nitrat. Området er endvidere udpeget som

Læs mere

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger.

Ved høringsfristen udløb den 27. oktober 2017, var der indkommet seks skriftlige høringssvar med bemærkninger. Solrød Kommune Teknik og Miljø Team Natur og Miljø Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD Dato: 30.10. 2017 HØRINGSNOTAT Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse SOLRØD, har været sendt i høring i 12

Læs mere

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL

UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL INDLEDNING UDPEGNING AF PRIORITEREDE OMRÅDER TIL BESKYTTELSE OVERFOR NITRAT OG PESTICIDER Staten har i 2013 udpeget ca. 900 ha indvindingsopland (se bilag 1) for Løkken Vandværk, som er følsom overfor

Læs mere

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Gassum Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Gassum Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet i boringerne

Læs mere

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs

Der er på figur 6-17 optegnet et profilsnit i indvindingsoplandet til Dejret Vandværk. 76 Redegørelse for indvindingsoplande uden for OSD Syddjurs Sammenfattende beskrivelse ved Dejret Vandværk Dejret Vandværk har 2 aktive indvindingsboringer, DGU-nr. 90.130 og DGU-nr. 90.142, der begge indvinder fra KS1 i 20-26 meters dybde. Magasinet er frit og

Læs mere

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen

Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget. Mandag, 5. februar 2018 Kl Fursund Hallen Offentligt møde om indsatsplanlægning Selde - Junget Mandag, 5. februar 2018 Kl. 19-21 Fursund Hallen 1 Indsatsplaner til beskyttelse af grundvandet Kommunen SKAL udarbejde indsatsplaner På baggrund af

Læs mere

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen

Notat. Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Notat Til: Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Kopi til: Fra: Per Hans Hansen Høringssvar til Forslag til indsatsplan for grundvand, Assens med kommentarer. Følgende har indgivet høringssvar:

Læs mere

Udkast til Indsatsplan Hundslund,

Udkast til Indsatsplan Hundslund, Indsatsplan Hundslund Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan Indsatser ved vandværkerne Alrø Vandværk Hadrup Vandværk Hundslund

Læs mere

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk

Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bilag: Faktaark om vandværker - Hvidebæk Bjerge Vandværk Tilladelse Indvinding Boringer Magasin Råvandkvalitet Vandtype Nitratsårbarhed BNBO-areal, i alt Potientielle forureningskilder Anbefalinger og

Læs mere

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Indsatsplan Beder. Gennemgang af Forslag. Beder Gartnerskole 14. maj NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Indsatsplan Beder Gennemgang af Forslag Beder Gartnerskole 14. maj 2012 s oplæg Formål og baggrund for indsatsplanen Parter i indsatsplanen Tidsplan for høring v/ Mogens Bjørn Nielsen Geologi og sårbare

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresse nr. 17 - Hals Maj 2010 Omfatter vandværkerne: Vester Hassing, Gandrup, Skindbjerg, Ulsted, Ulsted-Ålebæk og Gettrup Forord Aalborg

Læs mere

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand

Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Bilag 1 Klima og Miljøudvalget NOTAT: Rollefordelingen mellem stat, region og kommune i sager om forurening af grundvand og eller drikkevand Spørgsmål om forurening af grundvand og drikkevand varetages

Læs mere

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune

Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune Følgegruppemøde Vesthimmerland Kommune - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger -Find materialet 18. maj 2010 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den overordnede arealanvendelse

Læs mere

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1]

Delindsatsplan. Enslev & Blenstrup Vandværk. for [1] Delindsatsplan for Enslev & Blenstrup Vandværk [1] [2] Indhold Forord... 5 Definitioner/ordforklaring... 5 1 Indledning... 7 2 Områdebeskrivelse... 8 2.1 Vandværket... 8 2.1.1 Boringer... 8 2.1.2 Vandkvalitet

Læs mere

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx

4 Vandværket skal klimasikre boringer og anlæg Senest udgang 20xx Bruttoliste over indsatser Kolding Kommunes indsatsplaner - 2016 Bruttoliste over indsatser - 2016 er Vandindvinding og vandforsyning 1 Vandværkerne skal indføre/ bibeholde/undersøge muligheden for at

Læs mere

Niels Peter Arildskov, COWI

Niels Peter Arildskov, COWI Indsatsplanlægning i Brønderslev Kommune Opdaterede udkast til indsatsplaner for Brønderslev Kommune Niels Peter Arildskov, COWI 1 Lovgrundlag og indsatser Lovgrundlaget for indsatsplanlægningen For de

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK Forslag til indsatsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer

Læs mere

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse i Herning Kommune nordvestlige del Høringsudkast Herning Kommune 1 Indholdsfortegnelse 2 INDLEDNING... 1 2.1 FORMÅL... 1 2.2 MÅLSÆTNING... 1 2.3 BAGRUNDSMATERIALE...

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE BREDKÆR VANDVÆRK 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for indsatsplanen...3 Lovgrundlag...3 2. Præsentation af området...5 3. Målsætninger, prioriteringer og baggrund

Læs mere

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening.

Indsatsplanlægning. Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. Indsatsplanlægning Indsatsplanlægning skal sikre, at der udarbejdes en plan til beskyttelse af grundvandet mod forurening. En indsatsplan har en høj placering i planhierakiet, som vist på figur 1. Figur

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens Punkt 13. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 25, Vodskov (matr. nr. 13s, 43d og 100 samt del af 13a Horsens By, Horsens 2016-024069 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009

Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 Grundvandsbeskyttelse Svendborg området - Rammeplan - november 2009 GRUNDVANDSBESKYTTELSE I SVENDBORG OMRÅDET... 2 DEFINITN AF INDSATSOMRÅDET... 3 FORMÅL MED INDSATSPLANEN... 3 PROBLEMSTILLINGER I SVENDBORG

Læs mere

Bilag 1 Kragelund Vandværk

Bilag 1 Kragelund Vandværk ligger i den sydlige del af Kragelund by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 70.000 m 3 og indvandt i 2016 55.362 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår

Læs mere

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011).

Fig. 1: Hornsyld Vandværk samt graf med udviklingen af indvindingsmængden (til 2011). Vandværk Vandværket, der er placeret centralt i by, er et stort og centralt placeret vandværk for områdets vandforsyning. Området ved er under vækst og et stigende vandforbrug må forventes fremover. Vandværket

Læs mere

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk

Bilag 1 Båstrup-Gl.Sole Vandværk er beliggende mellem Øster Snede og Gammel Sole by ved en landbrugsejendom. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 47.000 m 3 og indvandt i 2016 31.982 m 3. Udviklingen

Læs mere

Indsatsplanen set i et juridisk lys

Indsatsplanen set i et juridisk lys Indsatsplanen set i et juridisk lys Regelgrundlaget Den konkrete sagsbehandling Kursus om indsatsplanlægning til beskyttelse af drikkevandet den 20. august 2014 v/sten W. Laursen Områdeudpegning (VFL 11

Læs mere

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen

Forslag til Indsatsplan. for vandindvindingsopland syd for Skagen Forslag til Indsatsplan for vandindvindingsopland syd for Skagen Udarbejdet af gruppe D007 på baggrund af rapporten Vandforsyning til Skagen Efterårssemester 2009 2 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

Læs mere

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV

Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 1432 Aalborg SV ! "#$%&'()*'++),-.( "/#. ! Resume og vurdering af bemærkninger til Indsatsplan for en del af OSD 142 Aalborg SV!" # $$ %$# $& 01 2 % 1 1...- %45'.,.6 7() 5 5 (85 / )!% / (!% - 2 '/ / 5 8) 58)5 5 8 (/#

Læs mere

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup

Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup Punkt 5. Godkendelse af 2. behandling af revision af indsatsplan for OSD 1475, Hammer Bakker og Tylstrup 2018-062490 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender, at at revision af indsatsplan

Læs mere

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens)

Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) Punkt 25. Godkendelse af pålæg af dyrkningsrestriktioner - Gravsholtvej 34, Vodskov (matr. nr. 14c Horsens By, Horsens) 2016-024061 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender, at der

Læs mere

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE

FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE FRA KORTLÆGNING TIL INDSATSPLAN EKSEMPEL FRA ODENSE KOMMUNE Hans Peter Birk Hansen Geolog Odense Kommune Grundvandsbeskyttelsesplaner Bornholm Svendborg Ærø Odense 11/01 2015 SIDE 1 PLANER FOR GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE TEKNIK & MILJØ RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2018 1 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formål Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning

Læs mere

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg

Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg Orientering fra Naturstyrelsen Aalborg - Arealanvendelse og forureningskilder - Beskyttelsesbehov og anbefalinger - Find materialet Søren Bagger 19. maj 2011 Arealanvendelse og forureningskilder 1. Den

Læs mere

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst & præsentationsrunde Indsatsplanområder i Hvorfor skal der laves indsatsplaner? Hvad indeholder en grundvandskortlægning? Hvad indeholder en indsatsplan?

Læs mere

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3.

Vandværket har en indvindingstilladelse på m 3 og indvandt i 2013 omkring m 3. Vandværket er beliggende i det åbne land. Vandværket har 3 indvindingsboringer, som er beliggende tæt ved hinanden i en mindre skov ca. 100 m fra vandværket. Vandværket har en indvindingstilladelse på

Læs mere

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den

Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse. Ringe tirsdag den Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse Ringe tirsdag den 03. 11. 2015. Dagsorden Velkomst og præsentation Forslag til indsatsplan - Odense Syd Den videre proces Pause Nye kortlægningsområder Nyborg

Læs mere

Redegørelse for Vejlemodellen

Redegørelse for Vejlemodellen NOTAT: Viborg Kommune Forvaltningen for teknik og miljø, Natur og Vand 19. maj 2015 / j2n Redegørelse for Vejlemodellen På mødet i KMU d. 26. marts 2015, pkt. 7 Vedtagelse af indsatsplan for beskyttelse

Læs mere

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted

Bilag 1 TREFOR Vand Hedensted Bilag 1 ligger sydvest for Hedensted. Figur 1: TREFOR Vands kildeplads ved Hedensted. Billedet til venstre viser boring 116.1419, til højre ses boring 116.1528 i baggrunden. Kildepladsen har en indvindingstilladelse

Læs mere

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015

Indsatsplan Boulstrup. Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Vedtaget af Odder Byråd den 18. maj 2015 Indsatsplan Boulstrup Indledning Formål med planen Baggrund for planen Behov for indsats Oversigt over indsatser Indsatsprogram og tidsplan

Læs mere

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012

Notat. Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø. Den 14. november 2012 Notat Emne: Udkast til ændringer ift. forslag til Indsatsplan Beder Til: - Kopi til: - Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 14. november 2012 Bilag 2 til Indstilling vedr. endelig vedtagelse

Læs mere

Sønderborg Kommune

Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune post@sonderborg.dk hzyr@sonderborg.dk Ribe vand J.nr. NST-463-00554 Ref. Jedbe/jarei Den 10. maj 2012 Udpegning af nitratfølsomme indvindingsområder (NFI) og indsatsområder mht. nitrat

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017

RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 RETNINGSLINJER FOR VEJLE KOMMUNE 2017 TEKNIK & MILJØ Vejle Kommunes retningslinjer Formålet med retningslinjerne er at beskytte grundvandet mod forurening, så borgerne sikres en stabil forsyning med drikkevand

Læs mere

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version

Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner. Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Resume af teknisk version Gentofte og Lyngby-Taarbæk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Resume af teknisk version 1. FORORD I store dele af Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner indvinder vi drikkevand af høj kvalitet. Vandindvinding

Læs mere

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk

INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk L E M V I G K O M M U N E Indsatsområdet ved Klosterheden INDSATSPLAN FOR GRUNDVANDS- BESKYTTELSE Klosterhede Vandværk, Lemvig Vandværk III, Nr. Nissum Vandværk, Gudum Vandværk og Fabjerg Vandværk Juni

Læs mere

Indsatsplan. for grundvandsbeskyttelse. Præstbro Vandværk Voerså Vandværk Rugtved Fælled Vandværk

Indsatsplan. for grundvandsbeskyttelse. Præstbro Vandværk Voerså Vandværk Rugtved Fælled Vandværk Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Område med Særlig Drikkevandsinteresser nr. 7 Sæby Syd Præstbro Vandværk Voerså Vandværk Rugtved Fælled Vandværk November 2006 T E K N I K O G M I L J Ø Titel Indsatsplan

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune

Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune Grundvandsbeskyttelse og målretning - hvordan arbejder Odense Kommune? Geolog Hans Peter Birk Hansen Odense Kommune DISPOSITION Lovstof Målretning Case fra Odense Kommune Konklusion LOVSTOF Bekendtgørelse

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug

Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Fra statslig grundvandskortlægning til kommunal grundvandsbeskyttelse Grundvandsbeskyttelse i forbindelse med miljøgodkendelses af husdyrbrug Charlotte Bamberg, Nikolaj Ludvigsen Conterra Lertykkelseskortet

Læs mere

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage Dokumentationsrapport, november 2009 Addendum til Kortlægning af grundvandsressourcen i og nord for Klosterhede Plantage

Læs mere

Forslag til Indsatsplan Boulstrup

Forslag til Indsatsplan Boulstrup Forslag til Indsatsplan Boulstrup Indledning Indsatsplanen er en handlingsplan, der beskriver de nødvendige indsatser for at beskytte grundvandet i et nærmere afgrænset område, så der også i fremtiden

Læs mere

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015

Redegørelse for GKO Odsherred. Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 Redegørelse for GKO Odsherred Afgiftsfinansieret grundvandskortlægning 2015 7.2.7 Sammenfattende beskrivelse ved Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk indvinder fra 2 boringer, henholdsvis DGU.nr: 191.124

Læs mere

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde

Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Erfaringer med indsatser i Drastrup Indsatsområde Bente Villumsen 21. maj 2008 1 Indsatsplanen for Drastrup delindsatsområde Et lille område på 150 ha - kildepladsnært 25 lodsejere, heraf 13 i byzone Indvindingsområdet

Læs mere

Bilag 1 Hedensted Vandværk

Bilag 1 Hedensted Vandværk ligger nordvest for Hedensted. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 600.000 m 3 og indvandt i 2015 492.727 m 3. Udviklingen i vandværkets indvinding fremgår af figur

Læs mere

Ringsted Vandsamarbejde I/S

Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Handlingsplan 2010 Ringsted Vandsamarbejde I/S Indhold 1. Baggrund for handlingsplanen... 3 Beskrivelse af vandsamarbejdet... 3 Formålet med handlingsplanen...

Læs mere

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg

Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Notat - ang. bemærkninger fra Landboforeningen Odder-Skanderborg Skanderborg Kommune vil gerne kvitterer for nogle gode og konstruktive møder med landboforeningen i forbindelse med udarbejdelse af planer

Læs mere

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet

Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger. Eksempler fra hovedstadsområdet Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Regionale temaer for indvindingsoplande og regionerne indsat mod grundvandstruende jordforureninger Eksempler fra hovedstadsområdet Møde den 1. november

Læs mere

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014

Viborg Nord. Dagsorden. Offentligt møde. D. 5. august 2014 Offentligt møde D. 5. august 2014 Dagsorden Velkomst Indsatsplaner Indsatsplan Landbrugets syn Vandværkets syn - Pause - Debat Afslutning Offentligt møde Indsatsplan d. 5. august 2014 side 1 Dagsorden:

Læs mere

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK

VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK MARTS 2013 HOLBÆK KOMMUNE VANDVÆRKSBESKRIVELSE OG INDSATSPLANLÆGNING - FÆRGEBAKKERNE VANDVÆRK NOTAT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Bilag 1 Øster Snede Vandværk

Bilag 1 Øster Snede Vandværk Bilag 1 ligger i den sydvestlige del af Øster Snede by. Figur 1:. Foto fra tilsyn i 2010. Vandværket har en indvindingstilladelse på 46.000 m 3 og indvandt i 2016 34.832 m 3. Udviklingen i vandværkets

Læs mere

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle

Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning. Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle Grundvandsbeskyttelse gennem planlægning Jess Ingo Jensen Planlægger og projektleder Vejle Kommune / NVC Vejle ATV, 21. Maj 2008 Kortlægning skaber ikke OSD er - det gør g r politik! Ved hjælp af geologisk

Læs mere

As Vandværk og Palsgård Industri

As Vandværk og Palsgård Industri og Palsgård Industri ligger i det åbne land i den østlige del af Overby. Vandværket har 2 indvindingsboringer beliggende tæt ved hinanden, ca. 10 meter fra vandværket, se figur 2. Vandværket har en indvindingstilladelse

Læs mere

Grundvandet på Orø en sårbar ressource

Grundvandet på Orø en sårbar ressource Grundvandet på Orø en sårbar ressource Derfor skal vi beskytte grundvandet Grundvandet på Orø er en værdifuld drikkevandsressource. Men den er sårbar over for forurening. Drikkevandsforsyningen skal bygge

Læs mere

Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009

Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009 Strategi for grundvandsbeskyttelse Marts 2009 Indledning VandCenter Syd har en årlig produktion af drikkevand på knap 11 mio. m³, hvilket svarer til en tredjedel af den samlede indvinding på Fyn. En produktion

Læs mere

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by.

Bjerre Vandværk ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. ligger i den vestlige udkant af Bjerre by. Vandværket har en indvindingstilladelse på 75.000 m 3 og indvandt i 2014 godt 47.000 m 3. I 2006 og 2007 har indvindingen været knap 58.000 m 3. Dette hænger

Læs mere