ANDELSBOLIGFORENINGEN TELEMARKEN ÅRSRAPPORT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANDELSBOLIGFORENINGEN TELEMARKEN ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr Tlf: , Fax: ANDELSBOLIGFORENINGEN TELEMARKEN ÅRSRAPPORT 2007 CVR-NR

2 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Ejendomsoplysninger og hovedtal... 6 Ledelsesberetning... 7 Årsregnskab 1. januar december Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Noter Andelskroneberegning Supplerende beretning Drifts- og likviditetsbudget 1. januar december... 20

3 2 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Telemarken Sundholmsvej 73, Telemarksgade 2-8 og 10, Romsdalsgade 2-4 og Dovregade København S Ejendom: Matr.nr m.fl. Sundbyvester, København CVR-nr.: Hjemsted: København Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Annette Østerlind Pia Jeppesen Mads Kamstrup Malene Egekjær Administrator Boligadministratorerne A/S Dahlerupsgade København V Telefon Kontaktperson: Erik Christensen Revision BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kristineberg København Ø Tlf Pengeinstitut Nordea Vesterbrogade København V

4 3 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og administrator har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for A/B Telemarken. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. marts 2008 Administrator: Erik Christensen Boligadministratorerne A/S Bestyrelse: Annette Østerlind Pia Jeppesen Mads Kamstrup Malene Egekjær

5 4 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i A/B Telemarken Vi har revideret årsrapporten for A/B Telemarken for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter side Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven. Revisionen har ikke omfattet den supplerende beretning på side 20, og budgettallene i resultatopgørelsen. Bestyrelsens og administrators ansvar for årsrapporten Foreningens bestyrelse og administrator har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for foreningens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af bestyrelsen og administrator anvendte regnskabspraksis er passende, om de af bestyrelsen og administrator udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

6 5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. København, den 27. marts 2008 B D O S c a n R e v i s i o n Statsautoriseret revisionsaktieselskab Steen Klit Andersen Statsautoriseret revisor

7 6 EJENDOMSOPLYSNINGER Ejendom Antal lejligheder Heraf: Andelslejligheder Erhvervslejligheder... 1 Antal etager... 5 Antal opgange UDVIKLING I HOVEDTAL Udviklingen i boligafgift og andelskrone Boligafgift (2004 = index 100) ,00 100,00 100,00 100,00 Andelskrone ,99 684,01 487,62 351,13 Vedtaget på generalforsamlingen ,00 435,51 311,75

8 7 LEDELSESBERETNING Hovedaktiviteter Foreningens aktivitet består i at eje og drive ejendommen beliggende Sundholmsvej 73, Telemarksgade 2-8 og 10 og Romsdalsgade 2-4 og Dovregade 5-9, 2300 København S. Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Foreningen har i årets løb fået udskiftet køkkenstigestrenge for tkr. 212, der er udgiftsført i regnskabet. Årets resultat anses under hensyntagen til ovenstående for tilfredsstillende. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.

9 8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for Andelsboligforeningen Telemarken for 2007 er aflagt i overensstemmelse med den danske årsregnskabslovs bestemmelser for virksomheder i regnskabsklasse B. Som følge af foreningens karakter er der dog foretaget tilpasninger i opstillingsformen, således at regnskabet for den enkelte andelshaver bliver mere læsevenligt. Der er endvidere af hensyn til årsrapportens retvisende billede foretaget tilretninger af anvendt regnskabspraksis på enkelte områder, som beskrevet nedenfor. Som følge af foreningens karakter som andelsboligforening foretages der ikke regnskabsmæssige afskrivninger på foreningens ejendom. Der henvises til beskrivelsen heraf i anvendt regnskabspraksis. Foreningens bestyrelse har endvidere i overensstemmelse med foreningens vedtægter samt beslutninger truffet på foreningens generalforsamlinger valgt at foretage hensættelser til udførelse af fremtidige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder. Disse hensættelser fremgår som en særskilt post i balancen og medregnes ikke som en del af egenkapitalen og ved opgørelsen af andelskronen. Præsentationen af disse hensættelser er en afvigelse fra bestemmelserne i Årsregnskabsloven. Endvidere indeholder årsrapporten oplysninger om andelens værdi i overensstemmelse med Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2. Årsrapporten er udarbejdet efter samme regnskabspraksis som sidste år Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden års-rapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

10 9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSEN Boligafgift og leje Der er i årsregnskabet medtaget den for perioden opgjorte teoretiske boligafgift og leje. Ikke indbetalt boligafgift og leje samt forudbetalt boligafgift og leje er medtaget i årsregnskabet som henholdsvis tilgodehavende/forudbetalt boligafgift og leje. Skat af årets resultat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat. BALANCEN Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger måles til kostpris med tillæg af værdien af foretagne forbedringer. Der foretages en systematisk vedligeholdelse af ejendommen, der sikrer en høj vedligeholdelsesstandard, og ejendommen antages derfor ikke at være udsat for løbende værdiforringelse. Der afskrives derfor ikke på ejendommen. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af den skønnede restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Aktiver med en kostpris på under 12 tkr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

11 10 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Skyldig skat og udskudt skat Aktuelle skatteforpligtelser og tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst reguleret for skat af tidligere års skattepligtige indkomster samt for betalte acontoskatter. Udskudt skat måles af midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssig og skattemæssig værdi af aktiver og forpligtelser. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgiv-ning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. For indeværende år er anvendt en skattesats på 25%. Gældsforpligtelser Prioritetsgæld er målt til lånets restgæld. Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi. Andelskroneopgørelse Beregningen af andelskronens værdi foretages i overensstemmelse med 5 stk. 2 i "Lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber" samt foreningens vedtægter 11.

12 11 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Regnskab Regnskab Budget Note kr. tkr. tkr. Andelsboligafgift Lejeindtægt, erhverv Opsparing Lejeindtægt, kælderrum Indtægter i alt Prioritetsgæld Ejendomsskat m.v Forsikringer Elektricitet Renholdelse, ejendomsservice Reparationer og vedligeholdelse Revisor, administration, kontorhold Opsparing Udgifter i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Finansielle omkostninger RESULTAT FØR SKAT OG EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære poster Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Afdrag prioritetsgæld Anvendt af tidligere års overskud I ALT

13 12 BALANCE 31. DECEMBER AKTIVER Note kr. tkr. Ejendommen matr. nr m.fl. Sundbyvester, København (Ejendomsværdi pr. 1. oktober 2006, kr ) Igangværende etablering af bredbånd Materielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Tilgodehavende boligafgift og leje Mellemregning, administrator Antenneregnskab Tilgodehavende forsikringssager Varmeregnskab tidligere år Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Kassebeholdning Indestående Nordea Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER

14 13 BALANCE 31. DECEMBER PASSIVER Note kr. tkr. Andelskapital Overført overskud EGENKAPITAL Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse HENSATTE FORPLIGTELSER Prioritetsgæld Forudbetalt leje og deposita Langfristede gældsforpligtelser Indestående Nordea Mellemregning, administrator Varmeregnskab Skyldige omkostninger Forudbetalt boligafgift/leje/ej afregnede mangler Ej afregnede mangler tidligere administrator Varmeregnskab tidligere år Kortfristede gældsforpligtelser GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER Eventualposter mv. 14 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15

15 14 NOTER Note kr. tkr. Ejendomsskat m.v. 1 Ejendomsskat Vandafgift Renovation m.v Forsikringer 2 Ejendomsforsikring incl. bestyrelsesansvar Falck-abonnement Arbejdsskadeforsikring Renholdelse, ejendomsservice 3 Ejendomsservice Containertømning mm Anden renholdelse Reparationer og vedligeholdelse 4 Blikkenslager Murer Tømrer og snedker Elektriker Glarmester Maler Centralvarmeanlæg Låseservice Gårdanlæg/maskiner/redskaber Kloakservice Diverse/arkitekt/rådgivende ingenør

16 15 NOTER Note kr. tkr. Revisor, administration, kontorhold 5 Revisionshonorar, BDO ScanRevision A/S BDO ScanRevision A/S, regnskabsopstilling Administrationshonorar, Boligadministratorerne A/S Bestyrelseshonorar Handelsværdivurdering Generalforsamling/bestyrelsesmøder m.m Porto/gebyrer/stempel Øvrig rådgivning/pbs/dataløn Kontorartikler m.v Målerpasning/varmeregnskab EDB-udgifter Telefonudgifter Sociale udgifter Andre administrationshonorar Ekstraordinære poster 6 Omkostninger og kurstab ved omprioritering Vurderingshonorar Fremlejeafgifter Solgte lejligheder Salg af cykelstativ Indtægtsført check, ej hævet Åbning gammel administrator Forkert ført beløb mellem ejendomme Difference A-skat

17 16 NOTER Note kr. tkr. Periodeafgrænsningsposter 7 Falck abonnement Antenneregnskab 8 Saldo pr. 1. januar Afholdte serviceydelser antenne Indbetalte antennebidrag Varmeregnskab 9 Aconto varmeindbetalinger Afholdte varmeudgifter Henlæggelse til fremtidig vedligeholdelse 10 Saldo primo Hensat i året Egenkapital 11 Overført Andelskapital overskud I alt Egenkapital 1. januar Forslag til årets resultatdisponering Afdrag prioritetsgæld Egenkapital 31. december

18 17 NOTER Note Prioritetsgæld 12 Hoved- Restgæld Afdrag Renter Restgæld Kursværdi stol primo Ultimo Ultimo BRF, 4% BFR, 5% BRF, 4% kr. tkr. Skyldige omkostninger 13 BDO ScanRevision A/S Kbh. Energi, vand A-skat og AM-bidrag Trappevask december Malerarbejde Reparation af tagrende Øvrige kreditorer Portoforbrug Fejlførte vaskeriindtægter Bestyrelseshonorar

19 18 NOTER Note Eventualposter mv. 14 Eventualforpligtelser Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervsmæssig anvendelse (udlejet) til skattefri anvendelse (andel). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt skattetilsvar, som ikke fremgår af årsregnskabets balance. Pantsætninger og sikkerhedsstillelser 15 Der er i ejendommen tinglyst et ejerpantebrev på nom. kr Foreningen har afgivet den lovpligtige garanti, ved flere andelshaveres køb af andelsbolig, i henhold til lov om andelsboligforeninger.

20 19 NOTER Note Egenkapital ('andelenes værdi') 16 I henhold til lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5 skal vi oplyse at foreningens formue på grundlag af de bogførte værdier udgør kr For at konstatere den samledes "handelsværdi" for andelene er det tilladt at opskrive ejendommen til en af følgende værdier: 1. Anskaffelsesprisen (bogført værdi) Handelsværdi som udlejningsejendom Kontant ejendomsværdi Foreningens formue til brug for salg af andele opgjort efter kontantejendomsværdien 1. oktober 2006 kan herefter opgøres således: Bogført egenkapital 31. december Handelsværdi som udlejningsejendom Bogført værdi af ejendom Kursværdi prioritetsgæld Bogført værdi prioritetsgæld Foreningens formue pr. 31. december Hver andelshaver kan herefter i henhold til vedtægterne opgøre sin andel af foreningens formue (andelskronen) ved at indsætte den månedlige boligafgift i følgende brøk: x boligafgift pr Andel af foreningens formue kan opgøres ved at gange den månedlige boligafgift pr. 31.december 2007 med 731,99 Bestyrelsen indstiller, af hensyn til fremtidig vedligeholdelsesarbejder, kursudviklingen på prioritetsgælden samt den foretagne opskrivning af ejendommen m.v., at andelskronen sættes til 675,00. Andelsboligforeninger skal beskattes efter ejendomsavancebeskatningsloven, når der sker overgang af foreningens sidste lejemål fra erhvervsmæssig anvendelse (udlejet) til skattefri anvendelse (andel). Skattepligten omfatter den del af ejendomsavancen, som forholdsmæssigt kan henføres til de lejligheder, som i perioden fra foreningens stiftelse til udgangen af det indkomstår, hvori det sidste lejemål skifter status og kan således udgøre et væsentligt skattetilsvar, som ikke fremgår af årsregnskabets balance.

21 20 SUPPLERENDE BERETNING DRIFTS- OG LIKVIDITETSBUDGET 1. JANUAR DECEMBER 2008 Budget Regnskab kr. kr. Andelsboligafgift Lejeindtægt, erhverv Opsparing Lejeindtægt, kælderrum Indtægter i alt Prioritetsrenter Ejendomsskat Vandafgift Renovation m.v Forsikringer Elektricitet Ejendomsservice Anden renholdelse Reparationer og vedligeholdelse Revisor, administration, kontorhold Administrationshonorar, Boligadministratorerne A/S Handelsværdivurdering Målerpasning/varmeregnskab Øvrige administrationsomkostninger Opsparing Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter Udgifter i alt ÅRETS RESULTAT Afdrag prioritetsgæld Nettoresultat Likvid beholdning, primo Likvid beholdning, ultimo

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT

UDKAST TIL ÅRSRAPPORT UDKAST TIL ÅRSRAPPORT A/B Refsnæsgaard II Refsnæsgade 39-45, Arresøgade 11-13 Guldbergs Plads 10 2200 Købehavn N ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2008-31.12.2008 84. regnskabsår CVR. Nr.: 16 29 91 11 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J

A/B Møllevænget. Holme Møllevej 11-29, 8260 Viby J c/o Dansk Administrations Center A/S Skovbrynet 10 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (7. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR

TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 9. REGNSKABSAR TIf: 19 15 52 00. Fax: 39 15 52 01 E-mail: Koebenhavn@bdo.dk A/B BORUP ARSRAPPORT 2006 9. REGNSKABSAR INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... Pitegninger Ledelsespitegning...

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2008 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår)

ABF Bülowsgade 66. Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C. Årsrapport for 2009. (24. regnskabsår) Bülowsgade 66, 2. sal, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (24. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10

Andelsboligforeningen Lundingsgade 10 Lundingsgade 10, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2009 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2010 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den / 2009 Jens Ive Formand 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012

ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 ANDELSBOLIGFORENINGEN TÅRNPARKEN ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsen og administrators påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn

Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn Vedbæk CVR nr. 11 63 70 35 Årsrapport 2007 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens bestyrelsesmøde. Vedbæk, den 2008 Jens Ive Formand Store Kongensgade 68

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13

ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 ANDELSBOLIGFORENINGEN UDBYGÅRD ÅRSRAPPORT 2012/13 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelse og administrators beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS ÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1/11 2010-31/10 2011 Tlf: 39 15 52 00 koebenhavn@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havneholmen 29 DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSHUS HARALDSGADE 18-42 2200 KØBENHAVN

Læs mere

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby

Andelsboligforeningen Henrikshøj Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby Vigerslev Alle 90-94, Johan Krohns Vej 1-7 og 2-6 Scharlingsvej 1-13, Jakob Knudsens Vej 1-5 2500 Valby ÅRSRAPPORT FOR 1.7.2005-30.6.2006 3. regnskabsår CVR. Nr.: 27 14 09 20 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger...

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13

HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 HAARBY KRAFT-VARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten

Læs mere

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 SMIDSTRUP VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C

Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Foreningen af Radiografer i Danmark H.C. Ørstedsvej 70, 1879 Frederiksberg C Årsrapport 2010 CVR nr. 83 81 52 13 Foreningen af Radiografer i Danmark 2 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 3 Påtegninger

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere