E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi."

Transkript

1 E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes foreningens administrator Kjeld Vestergaard der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt at 43 lejligheder var til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen. Heraf udgjorde fuldmagterne 14. Lisette Sarelius fra Boligexperten Administration blev valgt som referent. AD. 2 Administrators (formandens) aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse Formanden Plinia Sandholt aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen lyder som følger: Kære ejere, Tak for det store fremmøde til denne generalforsamling! Det har været et travlt år for bestyrelsen, og som I sikkert har bemærket, er der i den forgangne periode sket store forandringer for foreningen. På bestyrelsens vegne vil jeg først takke Kjeld Vestergaard, som har været vor ny administrator siden 1. juli 2011, hvor vi skiftede fra advokatfirmaet Erlandsen til Boligexperten. Boligexperten er et stort firma, der udelukkende beskæftiger sig med foreningsadministration, hvor den faste administrator og faste bogholder kan trække på en række eksperter inden for f.eks. jura, byggeteknik og økonomi. Det har bl.a. betydet, at vi har fået ryddet op i vores restanceliste, hvor nogle beboere fejlagtigt har været opført siden De uheldige beboere har været påført restancelisten, fordi de var kommet i klemme i en sag mellem entreprenøren for faldstammerne og daværende administrator. Kravene til beboerne er nu blevet slettet takket være Boligexpertens vedholdende arbejde. Endvidere har Boligexperten rådgivet os i forbindelse med skift til nyt forsikringsselskab Codan, hvor foreningen har opnået rabat p.g.a. Boligexpertens firmaaftale. På ejendomsforsikringen har vi således sparet ca ,- kr. i år. Boligexpertens forsikringsafdeling har været os en stor hjælp i løbet af året. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. Med rettidigt omhu lukkede bestyrelsen opsparingskontoen i Max Bank og overførte indestående til Sparekassen Lolland til en favorabel rente. På grund af den senere tids usikkerhed omkring banken, har bestyrelsen for nyligt overført foreningens midler til

2 Nordea, hvor vi har driftskonto. Renteindtægterne i 2011 indbragte foreningen kr Bestyrelsen har sat sig ind i de indviklede regler omkring tilskudsordninger. Det har betydet, at vi har fået hentet et lille tilskud hjem til isolering af de nye vinduesbrystninger. Bestyrelsen har i forbindelse med vand i kælderen og fugt i enkelte lejligheder konstateret, at for at få en saglig vurdering af, hvilke tiltag der skal til for at bevare vore bygninger i bedst mulig stand, og for at kunne forvalte vore begrænsede midler bedst, var vi nødt til at kontakte professionelle rådgivere. For at få overblik, har vi derfor bedt A4 arkitekter og ingeniører a/s om at udarbejde en tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan som værktøjer for foreningen. Vi har i aften den glæde at kunne præsentere bygningsingeniør Jesper Thomsen fra A4 arkitekter og ingeniører a/s, som vi har været i god dialog med omkring udarbejdelsen af rapporterne. Jesper Thomsen vil besvare spørgsmål i forbindelse med den på generalforsamlingen udleverede tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, samt de vedligehold, som lånet på kr skal bruges til. Med hensyn til TV undersøgelsen, som A4 anbefalede os at foretage for at få kendskab til kloakledningernes tilstand, har vor tidligere forsikringsselskab Alm. Brand, hvortil skaderne blev anmeldt sidste år, netop bekræftet, at forsikringsberettigede skader på baggrund af TV inspektionen vil blive dækket. Da arbejdet skal udføres snarest, indebærer dette en ændring i budgettet, således at beløbet til hensættelse til stigstrenge i stedet foreslås anvendt til udbedring af skaderne i kloaknettet. Kjeld Vestergaard forklarer nærmere i forbindelse med fremlæggelse af budget. Bestyrelsen har pr. 1. august 2012 opsagt det nuværende samarbejde med AB Engvej for at stå frit for etablering af nye løsninger. Dette indebærer bl.a. muligheden for en ny affaldsordning og at der fremtidigt ikke vil være udgifter til vedligehold og fornyelse af maskinparken. Som omtalt på sidste generalforsamling medfører dette desuden, at dagrenovationscontaineren på Sortevej vil kunne afskaffes, hvorved der opstår flere parkeringspladser. Da grundlaget for vores viceværts arbejdsopgaver ikke længere var til stede efter ophør af aftalen med andelsforeningen, valgte bestyrelsen at opsige varmemester Svend Kisselhegn samt kontrakten med det rengøringsfirma, der står for trappevask og ferieafløsning. Svends sidste arbejdsdag bliver d. 14. juni i år. Fra d. 15. juni har bestyrelsen valgt at tegne kontrakt med Christianshavns Ejendomspleje Aps. De vil stå for både viceværtsgerningen og trappevask. De råder over egen maskinpark, hvilket giver ejerforeningen mulighed for at sælge den bestående maskinpark. Bestyrelsen har i sine forhandlinger omkring den nyindgåede kontrakt bestræbt sig på, at den service som beboerne har haft, ikke bliver forringet med den ny aftale. Endvidere tilbyder det nye firma, at beboerne kan benytte en døgnvagt ved akutte skader, hvor der skal tilkaldes håndværker. Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af altandør og altanvindue, hvor beboerne på frivillig basis kan få arbejdet udført. Arbejdet kan dog først iværksættes, efter altanprojektet er afsluttet.

3 Derudover er udført følgende forbedringer samt vedligeholdelse på ejendommen: - Vi har fået efterfuget facaderne på altansiden. Dette har sammen med de isolerede brystninger betydet, at beboerne skulle opleve et bedre indeklima. - Parkeringspladsen på Sortevej har længe haft nogle store dybe huller som har generet snerydningen samt beboerne. Vi har repareret de største huller fra Engvej til begyndelsen af carportene. - Nyt plankeværk er sat op ind mod Lejerbo. - Vi har fået sat trægelændere op i alle udvendige trappenedgange. - Der er kommet nye lamper op over hoveddørene, som forhåbentligt har medført en bedre belysning. - Bestyrelsen har på baggrund af ansøgning om kommunens projekt flere træer fået foræret 19 træer til området. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til de beboere, der har hjulpet med plantningen og vandingen af træerne. Vandingen overtages af ny vicevært pr. 15. juni i år. - Vores hjemmeside har fået et nyt look. Den er ved at blive opdateret, bl.a. med de ændringer, som evt. bliver vedtaget på dette års generalforsamling. Desuden er der kommet en ny side, hvor ejerne i ejerforeningen kan bytte, forære eller efterlyse ting eller f.eks. en løbekammerat. Indlæg af diverse opslag til hjemmesiden kan ske ved henvendelse til Ea. I den forgangne periode har bestyrelsen, i samarbejde med Boligexperten, desuden gennemgået nogle af vedtægterne samt ordensreglementet. Resultatet er de ændringsforslag, der er til afstemning. Med hensyn til altanprojektet har byggeadministrator Niels Erlandsen meddelt, at Windoor har besvaret alle spørgsmål fra kommunen og at tilladelsen forventes snarest såvel som at budgettet overholdes. Niels Erlandsen har meddelt, at han er i gang med at arrangere et møde for beboerne omkring altanprojektet i juni måned, hvor Windoor og vor rådgiver på altanprojektet ligeledes forventes at deltage. Nu giver jeg ordet til Kjeld Vestergaard. Formandens årsberetning blev godkendt med applaus. Herefter blev ordet givet til bygningsingeniør Jesper Thomsen fra A4 arkitekter og ingeniører a/s. Jesper Thomsen gennemgik tilstandsrapporten samt vedligeholdelsesplanen. Han forklarede, at arbejdet var prioriteret i A, B og C, hvor A var vigtigst for foreningen at få lavet, da det kan få en økonomisk konsekvens for foreningen ikke at udbedre disse skader på bygningerne, hvorimod C var ting, der ikke ville medføre bygningsskade, hvis man venter med at få det gjort. Det foreslåede lån på kr er tiltænkt de mest presserende reparationer. Disse er, som det fremgår af vedligeholdelsesplanen: omlægning af tagryg på alle tage, tilpasning af isolering ved tagfod, udbedring af afvanding fra tag over skorsten i

4 gavl Blok E, punktvis tætning af fundamenter, undersøgelse af installationskasse ved udvendig trappe i blok E samt udskiftning af ca. 5% af vinduesfugerne. Der var ejere der ønskede at få isoleret de østvendte facader. Med hensyn til isolering blev henvist til energimærkningen for foreningen på Boligexpertens hjemmeside under WEB Beboer. Jesper Thomsen pointerede, at de udarbejdede dokumenter er et arbejdsredskab, og at vedligehold der forhindrer yderligere skader i at opstå bør prioriteres frem for forbedringer. Derefter gennemgik foreningens administrator Kjeld Vestergaard foreningens årsrapport for 2011, som er udarbejdet af statsautoriseret revisor BDO. Regnskabet udviste samlede indtægter på kr og samlede udgifter før renter på kr , således at årsresultatet efter renteindtægter og udgifter udgjorde kr Foreningens aktiver og passiver balancerede med kr , hvoraf foreningens egenkapital efter overførsel af årets resultat udgjorde kr Efter få spørgsmål til regnskabet kunne dirigenten på forespørgsel konstatere, at regnskabet blev enstemmigt godkendt med samtlige fremmødte stemmer. AD. 3 Fremlæggelse af kommende års driftsbudget, indeholdende oplysning om de af administrator fastsatte á conto bidrag Det af bestyrelsen og administrator udarbejdede budgetforslag for 2012 blev gennemgået af administrator Kjeld Vestergaard. Budgetforslaget indebar uændrede bidrag. Det blev foreslået at tage posten ekstraordinær vedligeholdelse, ydelse på lån på kr ,- ud af budgettet, ligesom de andre fælleslån der er i foreningen heller ikke fremgår af budgettet. Desuden henviste administrator til formandens årsberetning, hvor beløbet til hensættelse til stigstrenge foreslås i stedet anvendt til reparation af kloaknettet. Budgettet blev herefter sat til afstemning med disse ændringer, og dirigenten kunne konstatere, at budgetforslaget blev enstemmigt godkendt. Et revideret budget er vedlagt som bilag til referatet. AD. 4 Forslag fra administrator, bestyrelse eller medlemmer. Indkomne forslag. For a: Forslag til ændring af vedtægtens 11 Det påpegedes, at forslaget var fremlagt af dele af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Ea Hansen påpegede, at man ved vedtagelse af den fremlagte lovændring til 11 skulle være opmærksom på, at man ifølge den nye formulering, ville være i stand til at have en bestyrelse, der ville bestå af op til 5 forældrekøbs børn. Altså 5 unge mennesker, der f.eks. skulle forvalte foreningens økonomi. Samtidig var der i forslaget heller ikke taget forbehold for, om man kendte de nye bestyrelsesmedlemmer, da der i den nye 11 ikke var krav om, at man (søn/datter) skulle møde frem på generalforsamlingen, såfremt man ønskede at blive valgt (ved fuldmagt fra sine forældre). Et eksempel kunne være: 4 ejere stiller op på generalforsamlingen, hvor de alle bliver valgt ind i bestyrelsen. Dagen efter giver de

5 alle en fuldmagt til deres søn/datter, således at de bliver bestyrelsesmedlemmer. Ingen har set/hørt de nye medlemmer ved valget på generalforsamlingen. Det vil sige, man har valgt 4 ejere på generalforsamlingen, som ikke ønsker at være med i bestyrelsen, men blot giver en fuldmagt til deres datter/søn. Desuden har jeg følgende spørgsmål: Hvem har egentlig tale/stemmeret på generalforsamlingen: Ejeren eller bestyrelsesmedlemmet (på fuldmagt). Jeg ønsker en skærpelse af 11, som hedder: Flertallet i bestyrelsen skal bestå af de oprindelige ejere (ikke på fuldmagt). Såfremt der er tale om valg af en søn/datter skal vedkommende deltage på den generalforsamling, hvor man ønsker at blive valgt. Samtidig skal der inden valget til bestyrelsen være en fuldmagt fra ejeren (far/mor), som giver tilladelse til at søn/datter kan stille op som bestyrelsesmedlem. Desuden bør det kræves, at et bestyrelsesmedlem er fyldt 18 år (økonomisk og personligt ansvarlig), og det skal fastslåes i 11, hvem der har tale/stemmeret på generalforsamlingen (er det ejeren selv eller den ejeren har givet sin fuldmagt til (søn/datter). Et andet spørgsmål er, hvorfor det kun drejer sig om forældrekøb? Og hvem skal kontrollere, om der er tale om forældrekøb? Der blev talt om aflønning af bestyrelsen, som forslaget til vedtægtsændring lagde op til blev muligt fremover. Der blev gjort opmærksom på, at en fremtidig aflønning af / godtgørelse til af bestyrelsen skal godkendes på en generalforsamling, og dette var der ikke fremlagt forslag om på denne generalforsamling. Formanden pointerede imidlertid, at forslagsstillernes primære formål med ændringsforslaget af 11 var at sikre et bredere grundlag for generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer, således at der nu også gives mulighed til, at f.eks. børn ved forældrekøb kan opstille. Det er tidligere sket, at et bestyrelsesmedlem er blevet valgt på baggrund af en fuldmagt fra en forælder. Dette har også været tilfældet med bestyrelsesmedlem Ole Byvard, som imidlertid ikke kan fortsætte, medmindre vedtægtsændringen vedtages. Formanden kunne foreslå Ole Byvard som formand, hvis vedtægtsændringen blev vedtaget. Nuværende 11 lyder således: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I år med ulige årstal afgår formanden samt halvdelen af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Det blev foreslået at dele den nye 11 op i stk. A og B, og stemme om hvert enkelt forslag separat. Man gik derefter til afstemning om forslag til ny 11, stk. A.

6 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Dette gælder også disses ægtefæller/samlever, forældre samt myndige børn med folkeregister adresse på ejendommen. Der kan kun vælges én person pr. lejlighed. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I år med ulige årstal afgår formanden samt halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer og halvdelen af suppleanterne. I år med lige årstal afgår næstformanden og den anden halvdel af bestyrelsens medlemmer og halvdelen af suppleanterne. 25 stemte for forslaget, inkl. 12 fuldmagter. 6 stemte imod, inkl. 3 fuldmagter. Forslaget til vedtægtsændring er vedtaget. *)Se bemærkning herom i slutningen af referatet. Herefter gik man til afstemning om ny 11, stk. B: Generalforsamlingen har mulighed for at træffe aftale om eventuel aflønning af bestyrelsen. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 35 stemte for, inkl. 12 fuldmagter. 4 stemte imod, inkl. 3 fuldmagter. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter denne. For b: Forslag til ændring af vedtægtens 21 Nuværende 21 lyder således: Det påhviler foreningen at vedligeholde alt, hvad der ifølge 20 er undergivet fælles ejendoms- og brugsret samt entredøre udvendigt og vinduer, bortset fra indvendig maling. Det er kun dette afsnit der foreslås ændret med følgende: Det påhviler foreningen at vedligeholde alt, hvad der ifølge 20 er undergivet fælles ejendoms- og brugsret, samt vinduer, bortset fra indvendig maling. Dette blev debatteret og gik til afstemning. 33 stemte for, inkl. 11 fuldmagter, og 5 stemte imod inkl. 4 fuldmagter. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter denne generalforsamling. For c: Forslag til ændring af vedtægtens 23 Nuværende 23 lyder således: Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelse omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden

7 form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt groft forsømmes eller forsømmes til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev. Det blev debatteret hvad der mentes med ordet del i altandel. Man aftalte derfor at lave to afstemninger, dels om det som bestyrelsen havde fremlagt i dagsordenen og dels afstemning om en ny formulering af 23. Man gik først til afstemning om det oprindelige forslag, bestyrelsen havde fremlagt. 19 stemte for, inkl. 12 fuldmagter, og 8 stemte imod, heraf 3 ved fuldmagt. Herefter besluttede generalforsamlingen at ændre i den foreslåede tekst, så den blev mere præciseret. 23 ændres til: Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelse omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Ejeren har vedligeholdelsespligt til lejlighedens altandør og altanvindue samt gelænder og afløb. Ved udskiftning af altandør og altanvindue skal udformning og farve ske i overensstemmelse med ordensreglementet. Det samme gælder entrédør med karme. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt groft forsømmes eller forsømmes til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev. Man gik til afstemning om dette. 24 stemte for, og ingen stemte imod. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmer til endeligt at vedtage dette punkt på en ekstraordinær generalforsamling. For d: Forslag til ændring af vedtægternes lyder således:

8 Enhver ejerlejlighedsejer har brugs-, udlejnings-, salgs-, belånings- og testationsret over sin ejerlejlighed, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter. I tilfælde af udlejning skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen, hvilket dog ikke gælder for de oprindelige ejeres udlejning. Foreslås ændret til: Enhver ejerlejlighedsejer har brugs-, udlejnings-, salgs-, belånings- og testationsret over sin ejerlejlighed, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter. Ejeren skal oplyse skriftligt (gerne via ) til administrator omkring udlejning, det være sig navn, adresse, telefonnummer og evt. på lejer, samt dato for indflytning. Dette blev debatteret og gik til afstemning med 41 for, inkl. 15 fuldmagter, og ingen stemte imod. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter denne generalforsamling. e: Forslag til ændringer af ordensreglement under "ansvar og forsikring" Forslag ændres fra: Evt. skader skal anmeldes til vicevært eller bestyrelsen. Forslaget ændres til: Skader, der hører under foreningens ansvar, skal anmeldes til Ejendomsservice eller administrator. Dette blev debatteret og gik til afstemning med 40 for, inkl. 14 fuldmagter, og 1 stemte imod ved fuldmagt. Forslaget er vedtaget. f: Forslag til tilføjelse i ordensreglement Bestyrelsen havde fremsat et forslag til et nyt punkt i ordensreglementet, da de ønsker et ensartet og harmonisk udseende af foreningens bygninger. Dette blev debatteret og der kom forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som kunne fremkomme med forslag til en nærmere definition af hvordan byggeriet skal se ud rent arkitektonisk. Der blev ikke nedsat nogen arbejdsgruppe på generalforsamligen. Det blev besluttet at ændre ordet altandelen i det fremsatte forslag til altandør og altanvindue. Ordlyden blev derfor: Vedligeholdelse Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne, herunder altandør og altanvindue samt entrédør med karme, i øvrigt i henhold til vedtægternes 23. Ved udskiftning skal følgende overholdes:

9 - Altandør og altanvindue: Farve udvendig: Hvid RAL Det er tilladt at male alle gamle vinduer, døre og plader på dør samt under og over vinduer, i samme hvide farve. - Entrédør med karme: Døren skal udvendig være holdt i brun teak som oprindelige døre. Farve og udformning på karme holdes ligeledes som oprindelige. Dette for at holde det ensartede udtryk i opgangen. Man gik herefter til afstemning om forslaget, og 25 stemte for, inkl. 11 fuldmagter, og 5 stemte imod, inkl. 4 fuldmagter. Da forslaget til ændring af 23 ikke har opnået stemmer nok, bortfalder forslaget til tilføjelse i ordensreglementet. g: Forslag til at foreningen køber de resterende garager, nemlig følgende Matr. nr Sundbyøster, ejerlejlighed nr. 25, 27, 28, 29, 30, 31 og 32. Bestyrelsen regner ikke med at garagerne kan købes for ,- kr. Erlandsen havde forslået bestyrelsen at købe garagerne, men de ville ikke komme med en salgspris, kun modtage et bud. Indtægterne for garageudlejningen tilkommer nu et garagelaug under Erlandsen, men vedligeholdelsespligten påhviler foreningen. Tagene er i dårlig stand, og der er skimmelsvamp i nogle af garagerne. Jvf. en valuar ville lejeindtægten kunne udgøre op mod 750,- kr. pr. måned pr. garage. Der skal påregnes en istandsættelse førend garagerne kan lejes ud, men i løbet af en kortere årrække vil det kunne generere en indtægt til foreningen. Man besluttede sig for at stemme om at give bestyrelsen mandat til at købe garagerne for kr ,-. Afstemningen så således ud: 30 stemte for, inkl. 9 fuldmagter, og 7 stemte imod, inkl. 4 fuldmagter. Forslaget er vedtaget. h: Forslag om fælleslån til ekstraordinær vedligeholdelse Forslag fra bestyrelsen om at få generalforsamlingens bemyndigelse til at optage lån op til max. kr til dækning af den af A4 udarbejdede vedligeholdelsesplan nævnte nødvendige istandsættelser i Lånet skal være et fælleslån hvor den enkelte ejer kan vælge at indbetale sin del eller at vælge at afdrage over de næste 20 år. Hæftelsen er pro rata gange 1,5. Det blev pointeret at hvis man indfrier lånet, har man ingen hæftelse. Nogle syntes, at renten var for høj. Det blev oplyst, at såfremt der var beboere, der kunne tilbyde et fælleslån til en lavere rente, ville det tilbud være meget velkommen i foreningen. Man gik til afstemning og forslaget blev vedtaget med 32 for, inkl. 10 fuldmagter, og 4 stemte imod, inkl. 3 fuldmagter. Forslaget er vedtaget.

10 AD. 5 Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen foreslog at udskyde dette punkt til den snarligt forestående ekstraordinære generalforsamling. Dette var der ingen protester imod. AD. 6 Valg af revisor og revisionssuppleant Som revisor blev BDO Statsautoriseret Revisoraktieselskab enstemmigt genvalgt. AD. 7 Valg af administrator Som administrator blev Boligexperten Administration A/S enstemmigt genvalgt. AD. 8 Eventuelt En beboer udtrykte utilfredshed med, at nogle beboere tørrer tøj synligt på altanen og henstillede til, at ting såsom paraboler, bannere, flag og lignende ikke hænges over gelænderhøjden. Ligeledes at der ikke må grilles på altanen. Bestyrelsen henviste til ordensreglementet. En beboer sagde at fugen på altanerne er begyndt at smuldre. Der skal sendes en mail til administrator om det, som så vil se på sagen. Der var tak til bestyrelsen for det store arbejde de havde udført i det forgangne år. Der blev spurgt til bestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med viceværtens fyring. Administrator oplyste at bestyrelsen har ret til at ansætte og afskedige. Bestyrelsen understregede desuden, at personfølsomme oplysninger og personalesager ikke kan drøftes i et åbent forum med foreningens medlemmer. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl *) AD 4 a: Det har efterfølgende vist sig, at forslaget til vedtægtsændring 11 A er forkastet, idet der var 25 for ud af 34 stemmer. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmer til endeligt at vedtage dette punkt på en ekstraordinær generalforsamling. København, d Godkendt på mail d Dirigent Bestyrelse

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ...

Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder. Vedtægt. for Ejerforeningen Langelandsgade 208 ... Normalvedtægt for ejerforeninger, som er omfattet af lov om ejerlejligheder Vedtægt for Ejerforeningen Langelandsgade 208......... 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer,

Læs mere

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab

Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab År 2010, den 17. maj blev der afholdt ordinær generalforsamling i med følgende dagsorden: E/F Nordlyset 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne

Læs mere

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten

Vedtægter. for. E/F Ejerforeningen Femkanten Anmelder: Advokat Sune Westrup Valkendorfsgade 16 1151 København K Vedtægter for E/F Ejerforeningen Femkanten Foreningens navn er Ejerforeningen Femkanten. Navn og medlemmer Stk.2. Foreningens formål er

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 27. juni 2006 kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Torsdag den 14. april 2005 kl. 19,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger

Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger Bekendtgørelse om normalvedtægt for ejerforeninger I medfør af 7 i lov om ejerlejligheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 647 af 25. juli 1995, som senest ændret ved 2 i lov nr. 485 af 9. juni 2004, fastsættes

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSN/tv REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE tirsdag den 19. april 2016 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken

Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Holme den 14. marts 2010 Referat fra generalforsamling i Andelsboligforeningen Bakkelyparken Dato: Den 10. marts 2010 kl. 19.00 Sted: Lokalcenter Holme 1. Valg af dirigent og referent Formand Poul Erik

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10

Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36, Fredericiagade 36, 1310 København K. Ejerlejlighed 1-10 Vedtægter for Ejerforeningen Fredericiagade 36 Side 1 1.1 Foreningens medlemmer er de til enhver

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek

Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek Vedtægter for Ejerlejlighedsforeningen Belek 1. Navn identifikation 1.1 Foreningens navn er Ejerlejlighedsforeningen Belek i vedtægter kaldet foreningen. 1.2 Ejendomsprojektet består af 56 ejerlejligheder

Læs mere

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent.

Ejendomsadministrator Jette Houborg og praktikant Rikke Kjærgaard blev valgt som referent. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. maj 2014 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 1. april

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 Andelsboligforeningen Amagerbrogade 117-121/Øresundsvej 2 afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 8. april

Læs mere

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014.

2. Beretning for det senest forløbende regnskabsår samt forelæggelse af administrator udarbejdede årsregnskab for 2014. EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 19. juli 2015 REFERAT Ejd.nr. 8-857 E/F Hvidovrevang ordinær generalforsamling Mødested: Risbjerggårds store sal, Hvidovrevej 241, 2650 Hvidovre Mødedato: 8.april

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel

Ejerforeningen Skodsborg Solgård. Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling Mandag den 22. oktober 2007 Skodsborg Kurhotel Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 2.527 stemmeberettigede fordelingstal

Læs mere

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg

Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Advokat Per Therkildsen Ejendomsadministration I/S * Buddingevej 289 * 2860 Søborg Referat fra ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Willemoesgade 32-36 Onsdag den 11. maj 2005, afholdtes ordinær

Læs mere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere

REFERAT. EDVARD NIELSEN & Partnere EDVARD NIELSEN & Partnere Advokat Peter Skrøder Jakobsen Algade 1-7 4000 Roskilde Tlf. 4635 4017 Sag nr.: 25-73567-PSJ/CF REFERAT fra ekstraordinær generalforsamling i ejerforeningen Rosagården 1-5 tirsdag

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009

Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 Forslag til nye vedtægter for E/F Danasvej 4-6 Marts 2009 1 Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse, revision,

Læs mere

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010

A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 A/B POSTGÅRDEN GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2010 År 2011, torsdag d. 13. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Postgården i lokalerne Prinsessen, Prinsesse Charlottes

Læs mere

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260).

Med disse bemærkninger blev regnskabet vedtaget med 63 stemmer for (254/260) og en imod (4/260). Referat År 2008, mandag den 28. april kl. 18:00 afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bryggervangen 12-16 m.v. i ejendommens gård med følgende Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12

Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 Referat - ordinær generalforsamling for E/F Frøbels Alle 1-7/Ewaldsensvej 8-12 i Lindevangkir- Ar 2011, torsdag den 28. april klokken 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling ken, Meninghedssalen, Hattensens

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene

Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene Vedtægter for Ejerforeningen Kajhusene 1. Navn og hjemsted Foreningen navn er: Ejerforeningen Kajhusene. Foreningens hjemsted er Frederikssund kommune. Foreningen er registeret i Det Centrale Virksomhedsregister

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år.

3. Aflæggelse af bestyrelsens skriftlige årsberetning for det seneste år. GENERALFORSAMLINGSREFERAT I EJERFORENINGEN MØLNDALSPARKEN År 2011, tirsdag den 22. marts, afholdtes ordinær generalforsamling i ejerlejlighedsforeningen matr.nr. 11 h Vridsløselille By, Herstedvester.

Læs mere

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B.

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING FOR E/F VALBYGÅRDSVEJ 76, 76 A & 76 B. EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B ADR. FORMAND ALLAN RASMUSSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 B, ST.TV., 2500 VALBY - TLF. & FAX 36 17 51 12 Valby, fredag den 28. maj 2004 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT FOR DEN

Læs mere

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg

VEDTÆGTER. for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg VEDTÆGTER for ejerforeningen Mølledamsgade 8, 8600 Silkeborg 1. Indledning, formål, medlemskab, hæftelse og udbetaling. Stk. 1. Ejerforeningens navn er Mølledamsgade 8, og foreningens hjemsted er Silkeborg

Læs mere

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården

Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Beslutningsreferat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Schneeklothsgården Andelsboligforeningen Schneeklothsgården afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 19. april 2012 kl. 19.00

Læs mere

Andelsboligforeningen Hampeland

Andelsboligforeningen Hampeland År 2014, tirsdag den 29. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Hampeland i fælleshuset, Hampelandvej 28, Ølstykke. Andelsboligforeningen er beliggende Hampelandvej 6-48 og Københavnsvej

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé

Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt. tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé Referat af efterårsgeneralforsamling afholdt tirsdag den 12. november 2013 kl. 19.00 hos Helsingør Byskole, Natur Tekniklokalet mod Marienlyst Allé med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06

Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 1. Navn Vedtægter for Birkegårdens grundejerforening Sidst opdateret 2015-05-06 stk. 1. Foreningens navn er BIRKEGÅRDENS GRUNDEJERFORENING, dens hjemsted er Ballerup kommune. stk. 2. Foreningens område

Læs mere

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ

Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ Vedtægter for grundejerforeningen Rødtjørnvej Opdateret 1/4 2010 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØDTJØRNVEJ 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rødtjørnvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN MOLTRUPVEJ 46-84 Matr.nr. 3583, 6100 Haderslev Indledning, formål, medlemskab og hæftelse 1 Nærværende vedtægt regulerer, medmindre andet er vedtaget og tinglyst, jf. 7 i lov

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse.

5. Forelæggelse af foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår til godkendelse. År 2002, tirsdag, den 29. oktober kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Dommervænget 4-14 på Restaurant Toppen, Bymarken 37, 4000 Roskilde. Tilstede på generalforsamlingen var

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø

Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø Ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø År 2004, den 20. april afholdtes ordinær generalforsamling i ejerforeningen Willemoesgade 32-36, 2100 København Ø. Til stede var 21 ud af 28 ejerlejlighedsejere,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling i E/F Rentemestergården afholdt den 20. marts 2012 kl. 19:00 i Kulturhuset, Tomsgårdsvej 35, 2400 København NV. Der var fremmødt repræsentanter eller afgivet fuldmagt

Læs mere

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260

VEDTÆGTER. For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 VEDTÆGTER For beboer repræsentationen Vestervang 2A-6B, Roskilde vej 185A-185B og Valby Langgade 258 og 260 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Vesterled beboerrepræsentation efterfølgende kaldet Foreningen.

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN 1 UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN FOR EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSPARKEN Tirsdag den 15. juni 2004 kl. 18,00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerlejlighedsforeningen Øresundsparken. Generalforsamlingen

Læs mere

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27

Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Eierforeningen Sletterhagevei nr. 23. 25. 27 Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i ejerforeningen - onsdag d.27.05 2009 k1.19 i Caf6 Fortegården, Femmøllervej 10 med indgang ved nye hvide

Læs mere

Generalforsamling 2003

Generalforsamling 2003 Generalforsamling 2003 Formandens Beretning Allerførst vil jeg gerne byde de nye ejere velkommen i foreningen. Jeg håber, at I ligesom os andre, bliver glade for at bo her. Det har været et godt år for

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61

ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Vort j.nr. 81/320 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Ejerlejlighedsforeningen Godthåbsvej 2/Falkoner Allé 57-61 Mandag den 26. november 2007 kl. 17,00 afholdt ejerforening ordinær generalforsamling

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F SVENSKELEJREN 2-6/DEGNEMOSE ALLÉ 9-11 Advokatfirmaet Fabritius Tengnagel og Heine Anette Kirkeskov HD EJENDOMSADMINISTRATIONEN 4-B A/S Andelsboligforeninger Ejerforeninger Udlejningsejendomme Erhvervsejendomme REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården

Referat af ordinær generalforsamling 2013. i A/B Blidahlund & Esperancegården Referat af ordinær generalforsamling 2013 i A/B Blidahlund & Esperancegården Afholdt d. 23. april kl. 18.00 på biblioteket, Ahlmanns alle 6, 2900 Hellerup. Med følgende dagsorden: 1) Valg af dirigent og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BRAMMING KOSMORAMA Revideret d. 27. marts 2012 Stiftet den 09.12.2006 Navn og hjemsted: 1. Foreningens navn er Bramming Kosmorama med hjemsted i Esbjerg Kommune. Foreningens adresse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Vedtægter for Hareklit Vejlaug

Vedtægter for Hareklit Vejlaug Vedtægter for Hareklit Vejlaug Navn 1. Vejlaugets navn er Hareklit Vejlaug og benævnes herefter "Vejlauget". Hjemsted 2. Vejlaugets hjemsted er Haurvig, Ringkøbing-Skjern Kommune. 3. Vejlaugets formål

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Sundby Overdrev 1. Foreningens navn, hjemsted, formål, medlemskab og hæftelse Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Sundby Overdrev, og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

REFERAT. Ordinær generalforsamling

REFERAT. Ordinær generalforsamling ADMINISTRATOR TEAMET Administrator Teamet Nørrelundvej 8B, 1. sal 2730 Herlev REFERAT af Ordinær generalforsamling I A/B Den Gule By tirsdag, den 17. januar 2012, kl. 18.00. 1. På opfordring af bestyrelsen

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården

VEDTÆGTER For Ejerforeningen Kihlgården Matr.nr. 2492 Vanløse, København. Anmelder: Advokatfirmaet Nicolai Giødesen Frederiksholms Kanal 18, Ejerl.nr. 1-30 1220 København K. Tlf: 33 15 84 45 Beliggende: Vanløse Alle 66-70/ Kilholmvej 29 A-B.

Læs mere

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager

Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager Vedtægter for "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager. Vedtaget på generalforsamlingen 25. Oktober 2013 l Foreningens navn er "Grundejerforeningen Højager, Ringvejen og Hvesager". Stiftelsen

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN -------------------------------------------------------- Kap 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN ENGGÅRDSBAKKEN 2 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED

EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED EJERFORENINGEN H.C. ANDERSENS VEJ 51-79, NÆSTVED Ekstraordinær generalforsamling Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Ejerforeningen H.C. Andersens Vej 51-79, Næstved. Tid: Onsdag den

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal

Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal Matr.nr.: 4071 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerlejlighed nr.: 1 34 Ejendommens beliggenhed: Tagensvej96 / Valhalsgade 1 Vedtægt for Ejerforeningen Tagens/Valhal 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE J.nr. 204951 JSNvj REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING E/F SANDALSPARKEN, 3660 STENLØSE mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 i Sognegården, Engholmvej 6, 3660 Stenløse. Til stede ved generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43

Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 Vedtægter for arbejdsfællesskabet Prags Boulevard 43 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 1 2. FORENINGENS FORMÅL... 1 3. MEDLEMSKAB... 1 4. GENERALFORSAMLINGEN... 1 5. FORENINGENS BESTYRELSE... 3 6. TEGNINGSRET...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Matrikel nr. 324 c Korsør Bygrunde Adresse: Ny Strandvej 15-19, 4220 Korsør Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN Pier 2 Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Ejerforeningen Pier 2 1. Foreningens

Læs mere

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved

ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved J.nr.: N-2-013209 psp/agl Matr. nr.: ActaAdvokater Hjultorv 18, 1., 4700 Næstved Afgift kr. 5.500,00 Anmelder: 13 eq, 13 ep og 13 eo Ejerlav: ActaAdvokater Lille Næstved by, Hjultorv 18, 1. Herlufsholm

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse

- - Dato: REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 23 apr 2012. 3. Bestyrelsens forslag til tilsidesættelse af kr. 250.000,- til vedligeholdelse - - ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Nr.: 12154 Peblinge Dossering 30 2200 København N Dato: 09 MAJ 2012 (Bedes anført ved henvendelser) REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 23 apr 2012

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat År 2016, tirsdag den 3. maj kl. 19:00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Annebergparken 10. Til stede på generalforsamlingen var repræsentanter for følgende

Læs mere

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3

A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING. Mødet afholdt: 25. april 2004. Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 A/B Woltershus - Referat af STIFTENDE GENERALFORSAMLING Mødet afholdt: 25. april 2004 Sted: Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3 Søndag den 25. april 2004 kl. 18.00 afholdtes stiftende generalforsamling med

Læs mere

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter

Ny Bringe Grundejerforening. Vedtægter Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ny Bringe Grundejerforening. Foreningens hjemsted er Furesø kommune. 2 Område og medlemmer Stk. 1. Foreningen omfatter ejendommene, der er beliggende på

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl.

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. År 2015, den 13. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Amagerbrogade 173 m.fl. på adressen Kastrupvej 57,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ

Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169. 9210 Aalborg SØ Vedtægter for Ejerforeningen Beatesmindevej 93-169 9210 Aalborg SØ 1. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse Nærværende vedtægt regulerer forholdene om ejerforeningens ledelse, regnskabsaflæggelse,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63.

Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 Referat af afdelingsmødet Tirsdag d. 27. november 2007 kl.19.00 i fælleslokalerne Strandgade 63. Formanden bød velkommen til de tilstedeværende beboere. Der var mødt

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Damhjørnet afholdt den 29. april 2008 kl. 19.00 i Ålholm Kirke, Bramslykkevej 18 A, 2500 Valby Det blev konstateret at der var 32 ud af 82 andelshavere repræsenteret

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN Ejerne i E/F Bremergården REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I E/F BREMERGÅRDEN År 2013, den 29. april, afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Bremergården på Kofoeds Skole, Nyrnberggade 1, 2300 København

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling A/B Sadolinparken 2 Ejd.nr.: 1-598 Dato: 21. marts 2013 Referat af ordinær generalforsamling År 2013, den 21. marts kl. 17.20, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Sadolinparken 2 i Kvarterhuset,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II. Referat af ordinær generalforsamling for Ejerforeningen Åhavnen II. Ejerforeningen E/F Åhavnen II REFERAT AF GENERALFORSAMLING FOR E/F ÅHAVNEN II Dato: 28. april 2009 Sted: Emne: Deltagere: Teaterbygningen, Bag Haverne 1, 4600 Køge Referat af ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET VEDTÆGTER FOR FORENINGEN TEAM TEATRET Navn 1 Foreningens navn er FORENINGEN TEAM TEATRET. Foreningens bestyrelse har ret, men ikke pligt til at lade navnet beskytte gennem anmeldelse til Erhvervs- og selskabsstyrelsens

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat

E J E N D O M S A D M I N I S T R A T I O N A / S. Referat Referat År 2011, mandag, den 28. marts, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Tunnelvej i Glostrup Fritidscenters mødelokale 1, beliggende Christiansvej 2, 2600 Glostrup med følgende: Dagsorden:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2014

Referat af Generalforsamling 2014 Til Ejerkredsen Odinsvej 1, 1A & 1B 8230 Åbyhøj Referat af Generalforsamling 2014 Tidspunkt: 05.05.2014 Sted: Odinsvej 1A, st. Tilstedeværende: Alle lejligheder repræsenteret på nær Odinsvej 1 (Holger)

Læs mere

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012

Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 Generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården, 2012 År 2012, mandag den 16. januar kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Sct. Kjeldsgården i kantinen i Niels Steensens Gymnasium, Sankt Kjelds

Læs mere

A/B Kongelysvej 18-26

A/B Kongelysvej 18-26 År 2012, onsdag d. 14. marts, kl. 18.30, afholdtes der ordinær generalforsamling i A/B Kongelysvej 18-26 i mødelokalet Kongelysvej 24, kld., 2820 Gentofte. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for foreningen Polymeren

Vedtægter for foreningen Polymeren Udkast Vedtægter for foreningen Polymeren 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn og hjemsted er Foreningen Polymeren Stationsvej 69 5792 Årslev Faaborg-Midtfyn Kommune CVR: 2. Foreningens formål

Læs mere