E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E/F Øresundsparken. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi."

Transkript

1 E/F Øresundsparken Referat af den ordinære generalforsamling tirsdag den 22. maj 2012 kl i Amager Internationale Skole, Engvej 141, 2300 København S. AD. 1 Valg af dirigent Som dirigent valgtes foreningens administrator Kjeld Vestergaard der konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i overensstemmelse med foreningens vedtægter, samt at 43 lejligheder var til stede eller repræsenteret på generalforsamlingen. Heraf udgjorde fuldmagterne 14. Lisette Sarelius fra Boligexperten Administration blev valgt som referent. AD. 2 Administrators (formandens) aflæggelse af årsberetning og forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse Formanden Plinia Sandholt aflagde beretning for det forløbne år. Beretningen lyder som følger: Kære ejere, Tak for det store fremmøde til denne generalforsamling! Det har været et travlt år for bestyrelsen, og som I sikkert har bemærket, er der i den forgangne periode sket store forandringer for foreningen. På bestyrelsens vegne vil jeg først takke Kjeld Vestergaard, som har været vor ny administrator siden 1. juli 2011, hvor vi skiftede fra advokatfirmaet Erlandsen til Boligexperten. Boligexperten er et stort firma, der udelukkende beskæftiger sig med foreningsadministration, hvor den faste administrator og faste bogholder kan trække på en række eksperter inden for f.eks. jura, byggeteknik og økonomi. Det har bl.a. betydet, at vi har fået ryddet op i vores restanceliste, hvor nogle beboere fejlagtigt har været opført siden De uheldige beboere har været påført restancelisten, fordi de var kommet i klemme i en sag mellem entreprenøren for faldstammerne og daværende administrator. Kravene til beboerne er nu blevet slettet takket være Boligexpertens vedholdende arbejde. Endvidere har Boligexperten rådgivet os i forbindelse med skift til nyt forsikringsselskab Codan, hvor foreningen har opnået rabat p.g.a. Boligexpertens firmaaftale. På ejendomsforsikringen har vi således sparet ca ,- kr. i år. Boligexpertens forsikringsafdeling har været os en stor hjælp i løbet af året. Det har for den siddende bestyrelse været et af de vigtigste mål at få optimeret foreningens økonomi. Med rettidigt omhu lukkede bestyrelsen opsparingskontoen i Max Bank og overførte indestående til Sparekassen Lolland til en favorabel rente. På grund af den senere tids usikkerhed omkring banken, har bestyrelsen for nyligt overført foreningens midler til

2 Nordea, hvor vi har driftskonto. Renteindtægterne i 2011 indbragte foreningen kr Bestyrelsen har sat sig ind i de indviklede regler omkring tilskudsordninger. Det har betydet, at vi har fået hentet et lille tilskud hjem til isolering af de nye vinduesbrystninger. Bestyrelsen har i forbindelse med vand i kælderen og fugt i enkelte lejligheder konstateret, at for at få en saglig vurdering af, hvilke tiltag der skal til for at bevare vore bygninger i bedst mulig stand, og for at kunne forvalte vore begrænsede midler bedst, var vi nødt til at kontakte professionelle rådgivere. For at få overblik, har vi derfor bedt A4 arkitekter og ingeniører a/s om at udarbejde en tilstandsrapport og en vedligeholdelsesplan som værktøjer for foreningen. Vi har i aften den glæde at kunne præsentere bygningsingeniør Jesper Thomsen fra A4 arkitekter og ingeniører a/s, som vi har været i god dialog med omkring udarbejdelsen af rapporterne. Jesper Thomsen vil besvare spørgsmål i forbindelse med den på generalforsamlingen udleverede tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan, samt de vedligehold, som lånet på kr skal bruges til. Med hensyn til TV undersøgelsen, som A4 anbefalede os at foretage for at få kendskab til kloakledningernes tilstand, har vor tidligere forsikringsselskab Alm. Brand, hvortil skaderne blev anmeldt sidste år, netop bekræftet, at forsikringsberettigede skader på baggrund af TV inspektionen vil blive dækket. Da arbejdet skal udføres snarest, indebærer dette en ændring i budgettet, således at beløbet til hensættelse til stigstrenge i stedet foreslås anvendt til udbedring af skaderne i kloaknettet. Kjeld Vestergaard forklarer nærmere i forbindelse med fremlæggelse af budget. Bestyrelsen har pr. 1. august 2012 opsagt det nuværende samarbejde med AB Engvej for at stå frit for etablering af nye løsninger. Dette indebærer bl.a. muligheden for en ny affaldsordning og at der fremtidigt ikke vil være udgifter til vedligehold og fornyelse af maskinparken. Som omtalt på sidste generalforsamling medfører dette desuden, at dagrenovationscontaineren på Sortevej vil kunne afskaffes, hvorved der opstår flere parkeringspladser. Da grundlaget for vores viceværts arbejdsopgaver ikke længere var til stede efter ophør af aftalen med andelsforeningen, valgte bestyrelsen at opsige varmemester Svend Kisselhegn samt kontrakten med det rengøringsfirma, der står for trappevask og ferieafløsning. Svends sidste arbejdsdag bliver d. 14. juni i år. Fra d. 15. juni har bestyrelsen valgt at tegne kontrakt med Christianshavns Ejendomspleje Aps. De vil stå for både viceværtsgerningen og trappevask. De råder over egen maskinpark, hvilket giver ejerforeningen mulighed for at sælge den bestående maskinpark. Bestyrelsen har i sine forhandlinger omkring den nyindgåede kontrakt bestræbt sig på, at den service som beboerne har haft, ikke bliver forringet med den ny aftale. Endvidere tilbyder det nye firma, at beboerne kan benytte en døgnvagt ved akutte skader, hvor der skal tilkaldes håndværker. Bestyrelsen har indhentet tilbud på udskiftning af altandør og altanvindue, hvor beboerne på frivillig basis kan få arbejdet udført. Arbejdet kan dog først iværksættes, efter altanprojektet er afsluttet.

3 Derudover er udført følgende forbedringer samt vedligeholdelse på ejendommen: - Vi har fået efterfuget facaderne på altansiden. Dette har sammen med de isolerede brystninger betydet, at beboerne skulle opleve et bedre indeklima. - Parkeringspladsen på Sortevej har længe haft nogle store dybe huller som har generet snerydningen samt beboerne. Vi har repareret de største huller fra Engvej til begyndelsen af carportene. - Nyt plankeværk er sat op ind mod Lejerbo. - Vi har fået sat trægelændere op i alle udvendige trappenedgange. - Der er kommet nye lamper op over hoveddørene, som forhåbentligt har medført en bedre belysning. - Bestyrelsen har på baggrund af ansøgning om kommunens projekt flere træer fået foræret 19 træer til området. Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige hjertelig tak til de beboere, der har hjulpet med plantningen og vandingen af træerne. Vandingen overtages af ny vicevært pr. 15. juni i år. - Vores hjemmeside har fået et nyt look. Den er ved at blive opdateret, bl.a. med de ændringer, som evt. bliver vedtaget på dette års generalforsamling. Desuden er der kommet en ny side, hvor ejerne i ejerforeningen kan bytte, forære eller efterlyse ting eller f.eks. en løbekammerat. Indlæg af diverse opslag til hjemmesiden kan ske ved henvendelse til Ea. I den forgangne periode har bestyrelsen, i samarbejde med Boligexperten, desuden gennemgået nogle af vedtægterne samt ordensreglementet. Resultatet er de ændringsforslag, der er til afstemning. Med hensyn til altanprojektet har byggeadministrator Niels Erlandsen meddelt, at Windoor har besvaret alle spørgsmål fra kommunen og at tilladelsen forventes snarest såvel som at budgettet overholdes. Niels Erlandsen har meddelt, at han er i gang med at arrangere et møde for beboerne omkring altanprojektet i juni måned, hvor Windoor og vor rådgiver på altanprojektet ligeledes forventes at deltage. Nu giver jeg ordet til Kjeld Vestergaard. Formandens årsberetning blev godkendt med applaus. Herefter blev ordet givet til bygningsingeniør Jesper Thomsen fra A4 arkitekter og ingeniører a/s. Jesper Thomsen gennemgik tilstandsrapporten samt vedligeholdelsesplanen. Han forklarede, at arbejdet var prioriteret i A, B og C, hvor A var vigtigst for foreningen at få lavet, da det kan få en økonomisk konsekvens for foreningen ikke at udbedre disse skader på bygningerne, hvorimod C var ting, der ikke ville medføre bygningsskade, hvis man venter med at få det gjort. Det foreslåede lån på kr er tiltænkt de mest presserende reparationer. Disse er, som det fremgår af vedligeholdelsesplanen: omlægning af tagryg på alle tage, tilpasning af isolering ved tagfod, udbedring af afvanding fra tag over skorsten i

4 gavl Blok E, punktvis tætning af fundamenter, undersøgelse af installationskasse ved udvendig trappe i blok E samt udskiftning af ca. 5% af vinduesfugerne. Der var ejere der ønskede at få isoleret de østvendte facader. Med hensyn til isolering blev henvist til energimærkningen for foreningen på Boligexpertens hjemmeside under WEB Beboer. Jesper Thomsen pointerede, at de udarbejdede dokumenter er et arbejdsredskab, og at vedligehold der forhindrer yderligere skader i at opstå bør prioriteres frem for forbedringer. Derefter gennemgik foreningens administrator Kjeld Vestergaard foreningens årsrapport for 2011, som er udarbejdet af statsautoriseret revisor BDO. Regnskabet udviste samlede indtægter på kr og samlede udgifter før renter på kr , således at årsresultatet efter renteindtægter og udgifter udgjorde kr Foreningens aktiver og passiver balancerede med kr , hvoraf foreningens egenkapital efter overførsel af årets resultat udgjorde kr Efter få spørgsmål til regnskabet kunne dirigenten på forespørgsel konstatere, at regnskabet blev enstemmigt godkendt med samtlige fremmødte stemmer. AD. 3 Fremlæggelse af kommende års driftsbudget, indeholdende oplysning om de af administrator fastsatte á conto bidrag Det af bestyrelsen og administrator udarbejdede budgetforslag for 2012 blev gennemgået af administrator Kjeld Vestergaard. Budgetforslaget indebar uændrede bidrag. Det blev foreslået at tage posten ekstraordinær vedligeholdelse, ydelse på lån på kr ,- ud af budgettet, ligesom de andre fælleslån der er i foreningen heller ikke fremgår af budgettet. Desuden henviste administrator til formandens årsberetning, hvor beløbet til hensættelse til stigstrenge foreslås i stedet anvendt til reparation af kloaknettet. Budgettet blev herefter sat til afstemning med disse ændringer, og dirigenten kunne konstatere, at budgetforslaget blev enstemmigt godkendt. Et revideret budget er vedlagt som bilag til referatet. AD. 4 Forslag fra administrator, bestyrelse eller medlemmer. Indkomne forslag. For a: Forslag til ændring af vedtægtens 11 Det påpegedes, at forslaget var fremlagt af dele af bestyrelsen. Bestyrelsesmedlem Ea Hansen påpegede, at man ved vedtagelse af den fremlagte lovændring til 11 skulle være opmærksom på, at man ifølge den nye formulering, ville være i stand til at have en bestyrelse, der ville bestå af op til 5 forældrekøbs børn. Altså 5 unge mennesker, der f.eks. skulle forvalte foreningens økonomi. Samtidig var der i forslaget heller ikke taget forbehold for, om man kendte de nye bestyrelsesmedlemmer, da der i den nye 11 ikke var krav om, at man (søn/datter) skulle møde frem på generalforsamlingen, såfremt man ønskede at blive valgt (ved fuldmagt fra sine forældre). Et eksempel kunne være: 4 ejere stiller op på generalforsamlingen, hvor de alle bliver valgt ind i bestyrelsen. Dagen efter giver de

5 alle en fuldmagt til deres søn/datter, således at de bliver bestyrelsesmedlemmer. Ingen har set/hørt de nye medlemmer ved valget på generalforsamlingen. Det vil sige, man har valgt 4 ejere på generalforsamlingen, som ikke ønsker at være med i bestyrelsen, men blot giver en fuldmagt til deres datter/søn. Desuden har jeg følgende spørgsmål: Hvem har egentlig tale/stemmeret på generalforsamlingen: Ejeren eller bestyrelsesmedlemmet (på fuldmagt). Jeg ønsker en skærpelse af 11, som hedder: Flertallet i bestyrelsen skal bestå af de oprindelige ejere (ikke på fuldmagt). Såfremt der er tale om valg af en søn/datter skal vedkommende deltage på den generalforsamling, hvor man ønsker at blive valgt. Samtidig skal der inden valget til bestyrelsen være en fuldmagt fra ejeren (far/mor), som giver tilladelse til at søn/datter kan stille op som bestyrelsesmedlem. Desuden bør det kræves, at et bestyrelsesmedlem er fyldt 18 år (økonomisk og personligt ansvarlig), og det skal fastslåes i 11, hvem der har tale/stemmeret på generalforsamlingen (er det ejeren selv eller den ejeren har givet sin fuldmagt til (søn/datter). Et andet spørgsmål er, hvorfor det kun drejer sig om forældrekøb? Og hvem skal kontrollere, om der er tale om forældrekøb? Der blev talt om aflønning af bestyrelsen, som forslaget til vedtægtsændring lagde op til blev muligt fremover. Der blev gjort opmærksom på, at en fremtidig aflønning af / godtgørelse til af bestyrelsen skal godkendes på en generalforsamling, og dette var der ikke fremlagt forslag om på denne generalforsamling. Formanden pointerede imidlertid, at forslagsstillernes primære formål med ændringsforslaget af 11 var at sikre et bredere grundlag for generalforsamlingens valg af bestyrelsesmedlemmer, således at der nu også gives mulighed til, at f.eks. børn ved forældrekøb kan opstille. Det er tidligere sket, at et bestyrelsesmedlem er blevet valgt på baggrund af en fuldmagt fra en forælder. Dette har også været tilfældet med bestyrelsesmedlem Ole Byvard, som imidlertid ikke kan fortsætte, medmindre vedtægtsændringen vedtages. Formanden kunne foreslå Ole Byvard som formand, hvis vedtægtsændringen blev vedtaget. Nuværende 11 lyder således: Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er kun foreningens medlemmer og disses ægtefæller. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I år med ulige årstal afgår formanden samt halvdelen af bestyrelsens medlemmer og suppleanter. Bestyrelsens arbejde er ulønnet. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Det blev foreslået at dele den nye 11 op i stk. A og B, og stemme om hvert enkelt forslag separat. Man gik derefter til afstemning om forslag til ny 11, stk. A.

6 Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 3-5 medlemmer, hvoraf formanden vælges særskilt af generalforsamlingen. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbar til bestyrelsen er foreningens medlemmer. Dette gælder også disses ægtefæller/samlever, forældre samt myndige børn med folkeregister adresse på ejendommen. Der kan kun vælges én person pr. lejlighed. Bestyrelsen konstituerer sig selv. I år med ulige årstal afgår formanden samt halvdelen af bestyrelsens øvrige medlemmer og halvdelen af suppleanterne. I år med lige årstal afgår næstformanden og den anden halvdel af bestyrelsens medlemmer og halvdelen af suppleanterne. 25 stemte for forslaget, inkl. 12 fuldmagter. 6 stemte imod, inkl. 3 fuldmagter. Forslaget til vedtægtsændring er vedtaget. *)Se bemærkning herom i slutningen af referatet. Herefter gik man til afstemning om ny 11, stk. B: Generalforsamlingen har mulighed for at træffe aftale om eventuel aflønning af bestyrelsen. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelse af sit hverv. 35 stemte for, inkl. 12 fuldmagter. 4 stemte imod, inkl. 3 fuldmagter. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter denne. For b: Forslag til ændring af vedtægtens 21 Nuværende 21 lyder således: Det påhviler foreningen at vedligeholde alt, hvad der ifølge 20 er undergivet fælles ejendoms- og brugsret samt entredøre udvendigt og vinduer, bortset fra indvendig maling. Det er kun dette afsnit der foreslås ændret med følgende: Det påhviler foreningen at vedligeholde alt, hvad der ifølge 20 er undergivet fælles ejendoms- og brugsret, samt vinduer, bortset fra indvendig maling. Dette blev debatteret og gik til afstemning. 33 stemte for, inkl. 11 fuldmagter, og 5 stemte imod inkl. 4 fuldmagter. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, indkaldes der til ny ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter denne generalforsamling. For c: Forslag til ændring af vedtægtens 23 Nuværende 23 lyder således: Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelse omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden

7 form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt groft forsømmes eller forsømmes til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev. Det blev debatteret hvad der mentes med ordet del i altandel. Man aftalte derfor at lave to afstemninger, dels om det som bestyrelsen havde fremlagt i dagsordenen og dels afstemning om en ny formulering af 23. Man gik først til afstemning om det oprindelige forslag, bestyrelsen havde fremlagt. 19 stemte for, inkl. 12 fuldmagter, og 8 stemte imod, heraf 3 ved fuldmagt. Herefter besluttede generalforsamlingen at ændre i den foreslåede tekst, så den blev mere præciseret. 23 ændres til: Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne. Vedligeholdelse omfatter ikke blot maling, hvidtning og tapetsering, men tillige anden form for vedligeholdelse, såsom fornyelse af gulve, træværk, murværk, elektriske og sanitære installationer. Ejeren har vedligeholdelsespligt til lejlighedens altandør og altanvindue samt gelænder og afløb. Ved udskiftning af altandør og altanvindue skal udformning og farve ske i overensstemmelse med ordensreglementet. Det samme gælder entrédør med karme. Hvis en lejlighed vedligeholdelsesmæssigt groft forsømmes eller forsømmes til gene for de øvrige beboere, kan bestyrelsen kræve fornøden vedligeholdelse og istandsættelse foretaget indenfor en fastsat frist. Efterkommes bestyrelsens krav ikke, kan bestyrelsen på foreningens vegne sætte lejligheden i stand for ejerens regning og om fornødent søge fyldestgørelse for det hertil udlagte beløb i det til ejerforeningen håndpantsatte ejerpantebrev. Man gik til afstemning om dette. 24 stemte for, og ingen stemte imod. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmer til endeligt at vedtage dette punkt på en ekstraordinær generalforsamling. For d: Forslag til ændring af vedtægternes lyder således:

8 Enhver ejerlejlighedsejer har brugs-, udlejnings-, salgs-, belånings- og testationsret over sin ejerlejlighed, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter. I tilfælde af udlejning skal lejekontrakten godkendes af bestyrelsen, hvilket dog ikke gælder for de oprindelige ejeres udlejning. Foreslås ændret til: Enhver ejerlejlighedsejer har brugs-, udlejnings-, salgs-, belånings- og testationsret over sin ejerlejlighed, ligesom hans rettigheder og forpligtelser kan gå i arv og være grundlag for retsforfølgning, alt med de begrænsninger, der følger af lovgivningen og nærværende vedtægter. Ejeren skal oplyse skriftligt (gerne via ) til administrator omkring udlejning, det være sig navn, adresse, telefonnummer og evt. på lejer, samt dato for indflytning. Dette blev debatteret og gik til afstemning med 41 for, inkl. 15 fuldmagter, og ingen stemte imod. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling til afholdelse senest 1 måned efter denne generalforsamling. e: Forslag til ændringer af ordensreglement under "ansvar og forsikring" Forslag ændres fra: Evt. skader skal anmeldes til vicevært eller bestyrelsen. Forslaget ændres til: Skader, der hører under foreningens ansvar, skal anmeldes til Ejendomsservice eller administrator. Dette blev debatteret og gik til afstemning med 40 for, inkl. 14 fuldmagter, og 1 stemte imod ved fuldmagt. Forslaget er vedtaget. f: Forslag til tilføjelse i ordensreglement Bestyrelsen havde fremsat et forslag til et nyt punkt i ordensreglementet, da de ønsker et ensartet og harmonisk udseende af foreningens bygninger. Dette blev debatteret og der kom forslag om nedsættelse af en arbejdsgruppe, som kunne fremkomme med forslag til en nærmere definition af hvordan byggeriet skal se ud rent arkitektonisk. Der blev ikke nedsat nogen arbejdsgruppe på generalforsamligen. Det blev besluttet at ændre ordet altandelen i det fremsatte forslag til altandør og altanvindue. Ordlyden blev derfor: Vedligeholdelse Vedligeholdelse af den enkelte ejerlejlighed påhviler alene ejeren af denne, herunder altandør og altanvindue samt entrédør med karme, i øvrigt i henhold til vedtægternes 23. Ved udskiftning skal følgende overholdes:

9 - Altandør og altanvindue: Farve udvendig: Hvid RAL Det er tilladt at male alle gamle vinduer, døre og plader på dør samt under og over vinduer, i samme hvide farve. - Entrédør med karme: Døren skal udvendig være holdt i brun teak som oprindelige døre. Farve og udformning på karme holdes ligeledes som oprindelige. Dette for at holde det ensartede udtryk i opgangen. Man gik herefter til afstemning om forslaget, og 25 stemte for, inkl. 11 fuldmagter, og 5 stemte imod, inkl. 4 fuldmagter. Da forslaget til ændring af 23 ikke har opnået stemmer nok, bortfalder forslaget til tilføjelse i ordensreglementet. g: Forslag til at foreningen køber de resterende garager, nemlig følgende Matr. nr Sundbyøster, ejerlejlighed nr. 25, 27, 28, 29, 30, 31 og 32. Bestyrelsen regner ikke med at garagerne kan købes for ,- kr. Erlandsen havde forslået bestyrelsen at købe garagerne, men de ville ikke komme med en salgspris, kun modtage et bud. Indtægterne for garageudlejningen tilkommer nu et garagelaug under Erlandsen, men vedligeholdelsespligten påhviler foreningen. Tagene er i dårlig stand, og der er skimmelsvamp i nogle af garagerne. Jvf. en valuar ville lejeindtægten kunne udgøre op mod 750,- kr. pr. måned pr. garage. Der skal påregnes en istandsættelse førend garagerne kan lejes ud, men i løbet af en kortere årrække vil det kunne generere en indtægt til foreningen. Man besluttede sig for at stemme om at give bestyrelsen mandat til at købe garagerne for kr ,-. Afstemningen så således ud: 30 stemte for, inkl. 9 fuldmagter, og 7 stemte imod, inkl. 4 fuldmagter. Forslaget er vedtaget. h: Forslag om fælleslån til ekstraordinær vedligeholdelse Forslag fra bestyrelsen om at få generalforsamlingens bemyndigelse til at optage lån op til max. kr til dækning af den af A4 udarbejdede vedligeholdelsesplan nævnte nødvendige istandsættelser i Lånet skal være et fælleslån hvor den enkelte ejer kan vælge at indbetale sin del eller at vælge at afdrage over de næste 20 år. Hæftelsen er pro rata gange 1,5. Det blev pointeret at hvis man indfrier lånet, har man ingen hæftelse. Nogle syntes, at renten var for høj. Det blev oplyst, at såfremt der var beboere, der kunne tilbyde et fælleslån til en lavere rente, ville det tilbud være meget velkommen i foreningen. Man gik til afstemning og forslaget blev vedtaget med 32 for, inkl. 10 fuldmagter, og 4 stemte imod, inkl. 3 fuldmagter. Forslaget er vedtaget.

10 AD. 5 Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter Bestyrelsen foreslog at udskyde dette punkt til den snarligt forestående ekstraordinære generalforsamling. Dette var der ingen protester imod. AD. 6 Valg af revisor og revisionssuppleant Som revisor blev BDO Statsautoriseret Revisoraktieselskab enstemmigt genvalgt. AD. 7 Valg af administrator Som administrator blev Boligexperten Administration A/S enstemmigt genvalgt. AD. 8 Eventuelt En beboer udtrykte utilfredshed med, at nogle beboere tørrer tøj synligt på altanen og henstillede til, at ting såsom paraboler, bannere, flag og lignende ikke hænges over gelænderhøjden. Ligeledes at der ikke må grilles på altanen. Bestyrelsen henviste til ordensreglementet. En beboer sagde at fugen på altanerne er begyndt at smuldre. Der skal sendes en mail til administrator om det, som så vil se på sagen. Der var tak til bestyrelsen for det store arbejde de havde udført i det forgangne år. Der blev spurgt til bestyrelsens beslutningskompetence i forbindelse med viceværtens fyring. Administrator oplyste at bestyrelsen har ret til at ansætte og afskedige. Bestyrelsen understregede desuden, at personfølsomme oplysninger og personalesager ikke kan drøftes i et åbent forum med foreningens medlemmer. Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen sluttede kl *) AD 4 a: Det har efterfølgende vist sig, at forslaget til vedtægtsændring 11 A er forkastet, idet der var 25 for ud af 34 stemmer. Da der er tale om vedtægtsændringer der kræver ¾ flertal, er der ikke et tilstrækkeligt antal stemmer til endeligt at vedtage dette punkt på en ekstraordinær generalforsamling. København, d Godkendt på mail d Dirigent Bestyrelse

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Selvstændige advokater i kontorfællesskab

Selvstændige advokater i kontorfællesskab b rammer ADVOKATER Selvstændige advokater i kontorfællesskab Kronprinsessegade 26 DK 1306 København K Tlf 333 80 300 Fax 333 80 315 www.brammer-advokater.dk Advokatfirmaet Arne Linde Olsen ApS Cvr. 15262206

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang

Vedtægter for. Ejerforeningen Hvidovrevang Ejerlav.: Hvidovre By, Hvidovre Matr.nr.: 14pt, ejerlejlighed nr. 1-144 14b, ejerlejlighed nr. 1-96 Beliggenhed: Næsborgvej 10-88, 2650 Hvidovre Vedtægter for Ejerforeningen Hvidovrevang 1. Navn, hjemsted

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30

Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Referat fra ordinær generalforsamling Ejerlejlighedsforeningen Willemoesgade 41-43 Torsdag den 28. april 2011 kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2010.

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F Tyreengen Ejd.nr.: 2-341 Dato: 1. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, 17. marts, kl. 19.00, i gildesalen, Tyreengen 34, kld., afholdtes ordinær generalforsamling i E/F Tyreengen

Læs mere

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat:

Ordinær generalforsamling den 28.juni 2010 i Andelsboligforeningen J.M. Thorvald. Referat: Andelsboligforeningen J.M. Thorvald Ny bestyrelse efter generalforsamling 28.juni.2010: Mark Tychsen (formand) Steen Pedersen (næstformand) Kate Pedersen (sekretær) Roger Mester Nina Pavlovski Suppleanter:

Læs mere

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD

REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD REFERAT FRA DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I EJERFORENINGEN GL. LADEGAARD År 2003, torsdag den 10. april kl. 19.00 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Gl. Ladegaard i Medborgerhuset,

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen

VEDTÆGTER for Ejerforeningen VEDTÆGTER for Ejerforeningen Alkale Apt. (Ocean View Residence III, Blok E) Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli 07400 Alanya/Antalya, Tyrkey Indholdsfortegnelse. 1. Navn 2. Hjemsted og værneting

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN

V E D T Æ G T E R. for. Ejerforeningen JAGTGAARDEN 1 Matr.nr. 10 at, Ordrup by, Skovshoved sogn, og samtlige ejerlejligheder, hvori denne ejendom er opdelt. Beliggenhed: Ordrup Jagtvej 40 A-B-C Ny Ordrup Sidealle 1-7 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Kgs. Enghave, den 13. juli 2007 Referat af ordinær generalforsamling År 2007, den 30. maj 2007 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Tartinisvej og Stradellasvej 30-34. Til stede

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj

R E F E R A T. ordinær generalforsamling i A/B A.S.T., 2700 Brønshøj ADVOKAT OLE FISCHER Møderet for landsret ADVOKAT HENRIK RAVNILD Møderet for højesteret DANSKE BANK 4180 3125079016 NORDEA 2191 6877891370 - i kontorfællesskab - F R EDERIKSSUNDSVEJ 159, 2700 BRØNSHØJ,

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge

Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge Vedtægter for A/B Emilievej 13-30 4600 Køge 1. Navn og hjemsted: 1.01. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Emilievej 13-30. 1.02. Foreningens hjemsted er Køge Kommune. 2. Formål: 2.01. Foreningens

Læs mere

Revideret forslag til nye vedtægter

Revideret forslag til nye vedtægter Revideret forslag til nye vedtægter Nedenfor har vi lavet et skema, der systematisk gennemgår forslaget til nye vedtægter. Skemaet viser de nye og gamle vedtægter ved siden af hinanden. Undervejs har bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter. E/F Bryggertorvet

Vedtægter. E/F Bryggertorvet Indhold: 1 Indledning, formål, medlemskab, indmeldelsesgebyr og hæftelse 2 Generalforsamling 3 Ordinær generalforsamling 4 Forslag 5 Ekstraordinær generalforsamling 6 Stemmeret og fuldmagt 7 Dirigent og

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat 2008.

Generalforsamlingsreferat 2008. 1 Generalforsamlingsreferat 2008. År 2008, den 14. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen THYLANDSHUSE i Grøndalskirkens menighedslokaler, Hulgårdsvej 2, 2400 NV. Til stede

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Blågårdsgade 29, 29A-E Vedtægterne oprindelig vedtaget den 6. september1984 revideret og vedtaget på generalforsamlingerne den 26. oktober 1984 22. april 1985 30. april

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K 230408 450/RC Referat af ordinær generalforsamling År 2008, d. 23. april, kl. 18.30, på Langelinieskolen, Holsteinsgade

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN LØJT FERIECENTER MED BEGRÆNSET ANSVAR 1 NAVN 1.1 Ejerforeningens navn er "Ejerforeningen Løjt Feriecenter med begrænset ansvar" beliggende Løjt Feriecenter 1, 6200 Aabenraa,

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel.

R E F E R A T. af ordinær generalforsamling i. Ejerforeningen Lodsgården. tirsdag, den 27. maj 2003, kl. 19.30, på Dragør Badehotel. E/F Lodsgården v/ administrator advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37 A 1253 København K. Tlf. 33 14 14 38 R E F E R A T af ordinær generalforsamling i Ejerforeningen Lodsgården tirsdag, den 27. maj 2003,

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere