2015 statistisk årbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2015 statistisk årbog"

Transkript

1 2015 statistisk årbog Befolkningen 1. Størrelse og vækst Størrelse og vækst Der bor personer i Grønland (pr 1. januar 2015), hvilket har været befolkningens samlede størrelse +/ personer igennem de seneste 20 år. Frem til 2005 var folketallet svagt stigende, men det ser nu ud til at være svagt faldende, hvilket er en tendens, der forventes at fortsætte de kommende år. Oversigt 1.1. Befolkningen fordelt på fødested I alt Grønland Udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistisk, Ændringer i befolkningens størrelse over tid forklares med udviklingen i antal fødsler, dødsfald samt antal ind- og udvandrede. Forskellen mellem det årlige antal levendefødte og døde kaldes fødselsoverskuddet. Når der udvandrer flere end der indvandrer taler vi om (positiv) nettoudvandring. I figur 1.1 ses udviklingen i den årlige befolkningstilvækst, fødselsoverskuddet samt nettoudvandringer siden Det ses, at der i hele perioden har været et fødselsoverskud uden store årlige svingninger mens der har været større svingninger i nettoudvandringen. Dvs. når vi søger forklaringer på de årlige ændringer i befolkningens størrelse, er det først og fremmest vandringsmønstret som forklarer dette.

2 Figur 1.1. Befolkningstilvækst, fødselsoverskud, nettoindvandringer. Hele befolkningen Kilde: Grønlands Statistik, Fødselsoverskuddet var særligt højt i begyndelsen af 1960 erne på grund af en særdeles høj fertilitet. Indenfor få år blev fertilitetsniveauet halveret, og fødselsårgangene blev tilsvarende halveret. Man taler om de store årgange fra 1960 erne. Disse årgange er omkring dobbelt så store som årgangene i 10- årene før og efter. De store årgange har siden givet anledning til voldsomme svingninger i befolkningens aldersfordeling og de ses fortsat tydeligt i en befolkningspyramide. I 2015 er de mellem 45 og 55 år og om 10 år vil de begynde at nærme sig pensionsalderen. Figur 1.2. Befolkningspyramide Hele befolkningen Kilde: Grønlands Statistik,

3 2. Struktur Køn, alder og civilstand Oversigt 2.1. Befolkningen fordelt på køn I alt Mænd Kvinder Procent Mænd 54,3 54,3 54,1 53,3 53,4 53,2 53,0 52,8 Kvinder 45,7 45,7 45,9 46,7 46,6 46,8 47,0 47,2 Kilde: Grønlands Statistik, Der bor flere mænd end kvinder i Grønland, idet 53 procent af befolkningen er mænd. Generelt er der i de erhvervsaktive aldre flest mænd. Først i de ældste aldersklasser (over 70 år) er kvinderne i overtal. Den generelt større andel af mænd i befolkningen skyldes en overvægt af mænd, blandt de som er født uden for Grønland. Denne gruppe er typisk bosat i Grønland af arbejdsmæssige grunde, og består af dobbelt så mange mænd som kvinder. I gennemsnit er Grønlands befolkning yngre end den danske Kun 7 pct. af befolkningen er fyldt 65 år og under 1 pct. er fyldt 80 år. Som indikator viser forsørgerbyrden forholdet mellem antallet af personer i og udenfor de erhvervsaktive aldre. Forsørgerbyrden er et vigtigt samfundsøkonomisk nøgletal, idet det er de erhvervsaktive, der med skatter og afgifter skal betale for at forsørge børn og ældre. Udviklingen i forsørgerbyrden påvirker derfor skattetryk og serviceniveau i det offentlige. Hvis den erhvervsaktive alder sættes til år, kan forsørgerbyrden pr. 1. januar 2015 beregnes til 0,56. Det betyder, at for hver 100 personer i den erhvervsaktive alder er der 56 personer, der skal forsørges. Et historisk tilbageblik viser, at forsørgerbyrden i 1979 var 0,89, altså en noget højere forsørgerbyrde end i dag, men siden midten af 1990'erne har nøgletallet ligget på omkring 65 pr. 100 erhvervsaktive. Det svarer i øvrigt til gennemsnittet for hele verdens befolkning. (se World Population Data Sheet Population Reference Bureau -

4 Figur 2.1. Andel ugifte personer, født i Grønland efter alder og køn 1980 og 2015 Kilde: Grønlands Statistik, I figur 2.1 ses at det er blevet mere almindeligt at forblive ugift igennem de seneste 30 år. Det ses også, at langt flere grønlandsk fødte mænd forbliver ugifte end grønlandsk fødte kvinder. 3. Fødested og statsborgerskab Fødested og statsborgerskab Indtil for få år siden havde kun 1 procent af befolkningen udenlandsk statsborgerskab. Som der fremgår af figur 3.1 er dette ved at ændre sig og blot indenfor de seneste 5 år er antallet af udenlandske statsborgere steget med 33 pct. Figur 3.1. Antal udenlandske statsborgere Kilde: Grønlands Statistik,

5 I befolkningsstatistikken analyseres befolkningen ofte opdelt efter fødested i kategorierne født uden for Grønland og født i Grønland, idet gennemsnitsbetragtninger ellers vil udjævne væsentlige demografiske træk. Samtidig er andelen af personer født udenfor Grønland faldet fra 18 pct. i 1980 til 10,7 pct. i I oversigt 3.1 ses befolkningen pr. 1. januar 2015, fordelt efter forældres og eget fødested. Af oversigten fremgår det, at eller 89,3 procent af befolkningen er født her i landet. Oversigt 3.1. Befolkningen fordelt efter forældres og eget fødested 2015 Begge forældres fødested En forælder født i Grønland/anden forælder Barnets fødested I alt Grønland Udenfor Grønland uoplyst Grønland Uoplyst I alt Grønland Udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistik I oversigten er befolkningen endvidere opdelt efter forældres fødested. Her ses det, at ( ) svarende til 79 procent af befolkningen har mindst én forælder, som er født i Grønland. Om 1/4 af befolkningen er forældrenes fødested uoplyst i folkeregistrene. Dette skyldes at forældrene ikke findes i personnummersystemet, enten fordi de aldrig har boet i Grønland eller Danmark, eller fordi de døde før 1967, da systemet blev indført. Oversigt 3.2. Befolkningen med stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland Begge forældres fødested I alt Grønland Uoplyst En forælder født i Grønland Anden forælder født udenfor Grønland I alt Grønland Udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistik Er mindst én forælder født i Grønland, siges personen at have en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland. Medregnes hertil personer, hvor begge forældres fødesteder er uoplyste, men hvor personen selv er født i Grønland, havde personer pr. 1. januar 2015 en stærk slægtsmæssig tilknytning til Grønland. Dette svarer til 90 procent af den samlede befolkning, jævnfør oversigt 3.2. Der er altså næsten ingen forskel på, hvor stor en andel af befolkningen, der har stærk slægtsmæssig tilknytning (91 procent) i forhold til andelen af fødte i Grønland (89 procent).

6 4. Bosætning Bosætning Jf. Asiaqs lokalitetsregister findes der pr 16. oktober aktive lokaliteter i Grønland. En lokalitet kan være enten en by(17), bygd(54), fåreholdersted(5), station(5). Frem til kommunesammenlægningen 1. januar 2009 fandtes kun en by i hver af landet kommuner, i hvilken kommunens administration holdt til. Efter kommunesammenlægningen kaldes disse gamle kommuner for distrikter. En kommune består i dag af flere distrikter, med hver sin by samt et antal bygder og eventuelt andre lokaliteter. Gennem 1960 erne voksede befolkningen i byerne hastigt. Byerne opsugede såvel befolkningstilvæksten som afvandringen fra bygderne. Denne udvikling er fortsat igennem de seneste 30 år, hvor folketallet i byerne fortsat stiger mens det falder i bygderne. I figur 4.1 ses befolkningsudviklingen i byerne Byerne i Nuuk og Qaanaaq har fordoblet indbyggertallet i perioden, mens folketallet i Paamiut og Qasigiannguit er faldet mest. Figur 4.1. Befolkningsudviklingen i byerne Kilde: Grønlands Statistik, Kun i Upernavik og Ilulissat s bygder er folketallet steget. En række bygder er nedlagt og i mange er folketallet halveret.

7 Figur 4.2. Befolkningsudviklingen i bygderne Kilde: Grønlands Statistik, 5. Bevægelser Fertilitet I 2014 kom der 806 levendefødte børn til verden i Grønland. Af disse blev 738 børn i født af mødre, der selv var født i landet mens 68 blev født af mødre, der selv var født uden for Grønland. Det årlige antal levendefødte kan ses som et resultat af hvor mange kvinder der er i befolkningen og deres fertilitet. Fertilitet beskrives og sammenlignes ofte med et eller flere af de centrale fertilitetsmål, som fremgår af oversigt 5.1. Oversigt 5.1. Centrale fertilitetsmål 2014 I alt Mødre født i Grønland Født udenfor Grønland Antal levendefødte Summarisk fertilitetskvotient 20,5 15,7 14,4 21,3 16,1 14,7 15,5 12,3 11,2 Generel fertilitetskvotient 80,2 61,8 58,9 81,2 61,8 59,3 72,6 61,5 54,3 Samlet fertilitet 2,536 2,422 1,995 2,543 2,455 1,998 2,478 1,861 1,571 Bruttoreproduktion 1,235 1,179 0,971 1,239 1,195 0,973 1,207 0,906 0,765 Nettoreproduktion 1,157 1,138 0,943 Kilde: Grønlands Statistik, De centrale fertilitetsmål giver et overblik over fertilitetsudviklingen, mens de aldersbetingede fertilitetskvotienter giver et mere nuanceret billede. I figur 5.1 ses udviklingen i de aldersbetingede fertilitetskvotienter for kvinder, født i Grønland. Fertilitetsniveauet faldt meget drastisk i slutningen af 1960 erne samt i starten af 1970 erne, jævnfør figur 5.1. Fra 1975 til i dag har den samlede fertilitet, det vil sige antallet af børn, som en kvinde vil få, hvis hun føder i

8 overensstemmelse med årets fertilitetskvotienter, ligget mellem cirka 2,0 og 2,6 børn. Figur 5.1. Samlet fertilitet , per 1000 kvinder født i Grønland Kilde: Grønlands Statistik, I de seneste 10 år ses en faldende fertilitet for kvinder under 25 år, således at den samlede fertilitet nu er så lav, at befolkningen på lang sigt ikke vil kunne reproducere sig selv. 6. Dødelighed Dødelighed I oversigt 6.1 ses de centrale mål til beskrivelse af dødeligheden i I 2014 døde 464 personer. Middellevetiden for 0-årige angiver, hvor gammelt et nyfødt barn kan forvente at leve med de dødshyppigheder, der gør sig gældende i de forskellige aldersklasser i en given periode. Af oversigt 6.2 fremgår det, at den forventede levealder for personer født i Grønland er steget med 11,7 år for mænd og 6,2 år for kvinder i perioden fra til Oversigt 6.1. Centrale dødelighedsmål I alt Mænd Kvinder Antal døde Antal ikke-naturlige dødsfald 1 Summarisk dødskvotient 8,2 8,0 8,3 9,1 9,1 8,1 7,2 6,8 8,5 Middellevetid 2 68,5 68,6 69,1 73,3 73,7 73,7 Middellevetid 2 (født i Grl.) 67,3 67,3 67,9 72,9 73,3 73,2 Kilde: Grønlands Statistik, Landslægeembedet 1) Se 2) Beregnet for 5-års perioder. 2014=

9 Oversigt 6.2. Middellevetid for nyfødte. Personer født i Grønland Mænd 58,4 58,3 58,9 62,0 62,6 64,9 69,1 Kvinder 67,5 65,9 68,0 68,2 68,4 71,1 73,7 Kilde: Grønlands Statistik, Såvel mænd som kvinder født i Grønland har kortere levetid end personer fra lande i den vestlige verden, hvilket primært tilskrives at Grønland har en høj dødelighed som følge af ulykker og selvmord. Dødsfald som følge af ulykke eller selvmord optræder typisk blandt yngre mænd i alderen år. Ligesom dødsfaldene blandt spædbørn bidrager disse dødsfald til et betydeligt antal tabte leveår, langt mere end det stigende antal dødsfald som følge af kræft og hjertesygdomme, der typisk indtræffer senere i livet. I oversigt 6.3 ses forskellen på mænds og kvinders risiko for at dø i de forskellige aldersklasser. Oversigt 6.3. Døde pr Personer født i Grønland Mænd Kvinder ,6 14,0 10,1 12,4 7,4 12,0 0,0 7,7 8,0 5,4 11,0 6, ,3 0,0 0,6 1,2 0,6 0,7 0,7 0,0 0,0 0,7 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,6 0, ,9 0,5 0,5 0,0 0,0 0,4 0,5 0,5 0,0 1,0 1,1 0, ,7 6,4 2,3 3,9 3,1 3,7 3,6 2,3 1,0 3,5 1,0 2, ,0 3,2 4,1 4,5 3,6 4,6 2,4 1,4 0,9 0,9 3,7 1, ,8 2,7 3,8 3,2 4,1 3,3 0,6 1,1 0,0 0,0 1,0 0, ,1 2,0 3,2 2,5 1,8 3,2 0,7 2,8 2,0 1,3 1,2 1, ,6 4,6 3,1 2,3 3,1 4,0 3,2 3,3 1,7 2,5 2,4 2, ,1 3,4 6,2 4,5 5,7 5,2 2,7 2,0 2,3 2,0 1,5 2, ,0 7,7 4,0 6,0 5,1 6,6 4,8 6,4 2,1 2,6 4,5 4, ,0 8,7 6,2 7,9 5,0 7,3 9,1 2,3 5,3 4,5 3,8 4, ,2 10,3 8,5 19,7 14,0 14,0 10,9 11,3 10,7 5,8 8,2 9, ,9 20,8 23,6 23,4 22,0 22,3 16,1 26,0 17,4 11,8 19,5 18, ,0 30,3 48,0 30,5 24,0 36,6 36,1 36,3 21,7 35,9 35,0 32, ,0 60,9 80,1 52,1 52,3 62,2 38,5 60,7 56,4 40,4 49,8 49, ,3 114,1 128,7 131,9 101,5 119,6 72,1 81,2 72,1 81,6 84,9 78, ,9 187,2 166,0 151,4 127,3 151,7 141,5 140,2 133,3 96,3 163,0 134, ,3 200,0 200,0 158,7 126,6 160,3 259,3 127,0 219,0 242,9 274,5 225,9 Kilde: Grønlands Statistik, 7. Flytninger Flytninger I Grønland er flytningerne betydelige i forhold til befolkningens størrelse og har stor indflydelse på fordelingen af befolkningen på kommuner og bosteder. Indflydelsen fra flytninger er langt større end effekten af fødsler og dødsfald. Flytninger påvirker sammensætningen af befolkningen såvel på stedet, hvorfra der flyttes, som på stedet, hvortil der flyttes.

10 I 2013 blev der registreret indenlandske flytninger. De fleste flytninger foregik inden for samme lokalitet. Oversigt 7.1. Indenlandske flytninger I alt samme by samme bygd mellem byer mellem bygder fra bygd til by fra by til bygd Øvrige Kilde: Grønlands Statistik, 8. Vandringer Vandringer Siden 1970 erne har nettovandringen varieret kraftigt fra år til år. Med enkelte undtagelser var udvandringen i 1980 erne generelt større end indvandringen. Denne tendens fortsatte i starten af 1990 erne, hvor en betydelig faldende indvandring øgede nettoudvandringen betydeligt i perioden I årene 1991 og 1992 var nettoudvandringen så stor, at fødselsoverskuddet ikke kunne forhindre et fald i det samlede folketal. Fra 1993 til 1998 faldt nettoudvandringen for såvel personer født i Grønland som personer født uden for Grønland. Fra 2005 til 2008 var nettoudvandringen markant højere end i de foregående år, især blandt personer, som er født i Grønland. Oversigt 8.1. Vandringer fordelt efter fødested Nettoindvandringer Indvandringer Udvandringer I alt Født i Grønland Nettoindvandringer Indvandringer Udvandringer Født udenfor Grønland Nettoindvandringer Indvandringer Udvandringer Kilde: Grønlands Statistik, Mere end ni af 10 vandringer sker til og fra Danmark. De resterende vandringer foretages primært til og fra de øvrige skandinaviske lande.

11 9. Fremskrivning Fremskrivning Befolkningsfremskrivninger giver et skøn over befolkningens fremtidige størrelse og sammensætning. Det er vigtigt at understrege, at en befolkningsfremskrivning ikke er en sikker forudsigelse af den fremtidige udvikling, men beregninger, bestemt af en række forudsætninger om fødsler, dødsfald samt ind- og udvandring. Holder disse forudsætninger ikke, vil den faktiske udvikling afvige fra befolkningsfremskrivningen. I fremskrivningen for 2015 er forventningen til den fremtidige fertilitet og dødelighed baseret på erfaringerne fra perioden , mens forudsætninger om vandringer baseres på en længere periode. For en detaljeret gennemgang af forudsætninger og model henvises til Oversigt 9.1. Befolkningsfremskrivning Hele befolkningen Personer født i Grønland Personer født udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistik, I oversigt 9.1 og tabel 5 vises resultater fra fremskrivningen, fordelt efter fødested. Det ses, at antallet af personer i de to befolkningsgrupper udvikler sig i hver sin retning. Den del af befolkningen, der er født i Grønland, forventes at falde lidt fra personer i 2014 til personer i Den del af befolkningen, der er født uden for Grønland, forventes at stige fra til personer i Den samlede befolkning vil ifølge fremskrivningen stort set være faldende over de næste 10 år.

12 Befolkning og befolkningstilvækst Tabel 1. Befolkning og befolkningstilvækst Befolkningen efter fødested Befolkningstilvækst efter fødested I alt Grønland Udenfor Grønland I alt Grønland Udenfor Grønland I alt Grønland Antal Tilvækst Tilvækst i procent Udenfor Grønland ,2 1,2 3, ,6 0,7-3, ,8 1,8 4, ,6 1,6 0, ,0 1,5 17, ,8 2,4 12, ,2 4,1 8, ,5 3,0 8, ,5 3,1 6, ,1 3,5 10, ,0 3,9 15, ,1 1,2 9, ,3 3,6 27, ,0 2,7 12, ,2 2,7 13, ,5 1,3 2, ,4 0,0 2, ,0 2,2 2, ,3 0,8 3, ,8 0,0 10, ,1-0,3 1, ,3 1,0-2, ,1 0,5-1, ,1 0,0-6, ,4 0,4 0, ,9 0,4 3, ,7 1,3 4, ,6 1,7 1, ,9 1,2-0, ,9 1,1-0, ,1 1,1 1, ,9 1,1 0, ,6 0,9-0, ,5 1,2 2, ,2 1,5-0, ,7 1,1-1, ,1 1,4-6, ,4 0,9-7, ,5 0,8-7, ,5 1,0-2, ,6 0,8-0, ,2 0,6-1, ,2 0,4-1, ,2 0,5-1, ,0 0,3-2, ,1 0,2-0, ,2 0,5-2, ,5 0,3 1, ,2 0,3-0, ,3 0,3 0,3

13 ,2 0,4-1, ,1 0,2-2, ,4-0,1-3, ,3-0,2-1, ,5-0,5-0, ,5 0,4 0, ,3 0,2 1, ,2 0 1, ,7-0,5-2, ,2 0,1-2, ,5-0,4-1,9 Noter: 1) : "Indfødte" : "Personer under grønlandsk ret". 2) Nordgrønland, der i 1930 omfattede 271 personer, alle født i Grønland. 3) De store udsving i befolkningstilvæksten skyldes tekniske forhold ved registreringen. 4) Fra og med 1966 indgår den civile del af befolkningen i Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord). Herved kom der en tilgang på 579 personer, alle på nær fem født uden for Grønland. Kilde: Statsministeriets Grønlandsafdeling, Danmarks Statistik og Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 13

14 Befolkningens bevægelser Tabel 2. Befolkningens bevægelser Moder født i Grønland Levendefødte Døde Nettoindvandring (inkl. korrektioner) I alt Født i Grønland I alt Fødselsoverskud Født i Grønland Født udenfor Grønland Befolkningstilvækst i året. I alt I alt [Titel] - xxxx 14

15 Noter: 1) De store udsving i befolkningstilvæksten skyldes tekniske forhold ved registreringen. Kilde: Statsministeriets Grønlandsafdeling, Danmarks Statistik og Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 15

16 Befolkningen i kommunerne, distrikterne, byer og bygder 2015 Tabel 3. Befolkningen i kommunerne, distrikterne og byer/bygderne I alt Hele landet By Bygd mm Kommuner Kommune Kujalleq By Bygd mm Kommuneqarfik Sermersooq By Bygd mm Qeqqata Kommunia By Bygd mm Qaasuitsup Kommunia By Bygd mm Udenfor kommunerne By Bygd mm Distrikter Nanortalik By Bygd mm Qaqortoq By Bygd mm Narsaq By Bygd mm Ivittuut By Bygd mm Paamiut By Bygd mm Nuuk By Bygd mm Maniitsoq By Bygd mm Sisimiut By Bygd mm Kangaatsiaq By Bygd mm Aasiaat By Bygd mm Qasigiannguit By Bygd mm [Titel] - xxxx 16

17 Ilulissat By Bygd mm Qeqertarsuaq By Bygd mm Uummannaq By Bygd mm Upernavik By Bygd mm Qaanaaq By Bygd mm Tasiilaq By Bygd mm Ittoqqortoormiit By Bygd mm Kilde: Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 17

18 Befolkningen fordelt efter alder køn, fødested og civilstand 2015 Tabel 4. Befolkningen fordelt efter alder, køn, fødested og civilstand 2015 Mænd Kvinder e I alt I alt Ugifte Gifte Fraskilte Enkemænd I alt Ugifte Gifte Fraskilte Enker Hele befolkningen I alt Født i Grønland I alt Født udenfor Grønland I alt [Titel] - xxxx 18

19 Note: 1) Separerede er medtaget under gifte Kilde: Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 19

20 Befolkningsfremskrivning Tabel 5. Befolkningsfremskrivning Hele befolkningen I alt Personer født i Grønland I alt Personer født udenfor Grønland I alt Kilde: Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 20

21 Dødelighedstavler Tabel 6. Dødelighedstavler Mænd Kvinder Mænd Kvinder Overlevende Dødshyppighed Middellevetid Overlevende Dødshyppighed Middellevetid Overlevende Dødshyppighed Middellevetid Overlevende Dødshyppighed Middellevetid , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0718 9, , , ,0715 8, , , ,0731 7, ,0735 8, ,1082 6, ,0648 8, ,1909 5, ,1035 6, ,1657 5, ,1280 6, ,2340 3, ,1827 3, ,2254 3, ,1939 4, , , , , , , , , ,011 63, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0728 8, , , ,0585 9, , , ,1128 6, ,0863 7, ,0971 6, ,0701 8, ,1825 5, ,1314 6, ,1712 5, ,1289 6, ,3643 3, ,1928 4, ,316 4, ,2071 4, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,9 [Titel] - xxxx 21

22 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0570 9, , , , , , , ,1023 6, ,0537 9, ,0855 7, ,0683 8, ,1654 5, ,1087 6, ,1580 6, ,1016 6, ,1969 3, ,1995 5, ,2596 4, ,1909 4,5 Anm.: Overlevende refererer til den laveste fødselsdag i forspalten. Fx ville der i være årige drenge af en generation på Dødshyppigheden angiver i dele risikoen for at dø mellem de to fødselsdage i forspalten. Middellevetiden er lig gennemsnittet af de restlevetider, der vil opnås af en gruppe jævnaldrende, der dør ud efter overlevelsestavlen. Kilde: Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 22

23 Levendefødte fordelt efter moders alder og fødested Tabel 7. Levendefødte fordelt efter moders alder og fødested Levendefødte Hele befolkningen i alt Mødre født i Grønland Middelfolketal I alt Mødre født i Grønland Fertilitet I alt Mødre født i Grønland Samlet fertilitet Samlet fertilitet Kilde: Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 23

24 Ind- og udvandringer fordelt efter fødested Tabel 8. Ind- og udvandringer fordelt efter fødested Indvandringer Udvandringer I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland I alt Født i Grønland Født udenfor Grønland Kilde: Grønlands Statistik [Titel] - xxxx 24

25 Befolkningen fordelt efter statsborgerskab. Udvalgte år Tabel 9. Befolkningen fordelt efter statsborgerskab. Udvalgte år Statsborgerskab I alt Danmark Finland Island Norge Sverige Estland Letland Litauen Belgien Cypern Frankrig Grækenland Holland Irland Italien Luxembourg Malta Polen Portugal Slovakiet Slovenien Kroatien Spanien Storbritanien Czekiet Czechoslovakiet (tidligere) Tyskland Østtyskland (tidligere) Ungarn Østrig Switzerland Bulgarien Rumænien Tyrkiet Rusland Sovjetunionen (tidligere) Hviderusland Ukraine Øvrige Europa USA Canada Øvrige Amerika Etiopien Marokko Somalia Øvrige Afrika Afghanistan Bangladesh Philippinerne Indien Irak Iran Japan Kina [Titel] - xxxx 25

26 Libanon Pakistan Sri Lanka Syrien Thailand Vietnam Øvrige Asien Oceanien Statsløs Ukendt Kilde: Grønlands Statistik PUBLSLUT Signatur forklaring: Oplysninger foreligger ikke.. Oplysninger for usikre til at angives eller diskretionshensyn. Tal kan efter sagens natur ikke forekomme 0 Mindre end halvdelen af den anvendte enhed - Nul * Foreløbigt eller anslået tal [Titel] - xxxx 26

Befolkningens bevægelser 2006

Befolkningens bevægelser 2006 Befolkning 2007:3 Befolkningens bevægelser 2006 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Befolkningsudvikling... 3 Figur 1 Befolkningstilvækst, fødselsoverskud og nettovandring pr. 1.000 indbyggere

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik BEFOLKNING. Antal levendefødte og antal døde Kilde: Danmarks Statistik og Grønlands Statistik. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1999:3 BEFOLKNING Fertilitetsudviklingen i Grønland 1971-1998 Indledning Grønland har i de sidste 50 år gennemlevet store

Læs mere

Grønlands befolkning 1. januar 2006

Grønlands befolkning 1. januar 2006 Befolkningsstatistik 2006:1 Grønlands befolkning 1. januar 2006 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2006... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning pr. 1. januar 1996-2006...

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2015-2040 Faldende folketal de næste 25 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 25 år forventes at falde fra de nuværende 55.984 personer

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2004

Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Befolkningsstatistik 2004:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2004 Indholdsfortegnelse Del 1.............................................................. 1 Forord............................................................

Læs mere

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017

Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Status på befolkningen i Stevns Kommune pr. 1. januar 2017 Indhold Baggrund... 2 Befolkningsudviklingen 2010-2016... 2 Befolkningsudvikling i 2016... 3 Befolkningens bevægelser... 4 Til- og fraflytning...

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivning

Befolkning. Befolkningsfremskrivning Befolkning Befolkningsfremskrivning 2016-2040 Faldende folketal de næste 24 år, med aldrende befolkning Det samlede folketal kan i de kommende 24 år forventes at falde fra de nuværende 55.847 personer

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2011

Befolkning i København 1. januar 2011 31. marts 2011 Befolkning i København 1. januar 2011 Den 1. januar 2011 boede der 539.542 personer i København. I løbet af 2010 steg folketallet med 11.334 personer. I 2010 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i København 1. januar 2005 Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i København 1. januar 2005 Nr. 4. 29. april 2005 Befolkning 1. januar 2005 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Indhold Datagrundlag og

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2016 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea 2003-2013. Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2003 2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt.

Folketallet har været stigende fra 1990 til 2000, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Befolkning Folketallet har været stigende fra 1990 til, på nær i 1999, hvor befolkningstallet faldt. Den 1. januar boede der 183.912 personer i Odense Kommune, svarende til 3,5 procent af hele danmarks

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Nuup kommunea Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Nuup kommunea 2005-2015 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Nuup kommunea 2005 2015. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december

Boligsikring. Modtagere af Boligsikring i december Boligsikring Modtagere af Boligsikring i december I nærværende statistik opgøres en husstand som boligsikringsmodtager, hvis summen af registrerede boligsikringsbetalinger til personerne i hustanden er

Læs mere

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland

Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Økonomisk Råd Aningaasaqarnermut Siunnersuisoqatigiit Befolkningsbevægelser indenfor Grønland Teknisk baggrundsnotat 2013-01 Befolkningsbevægelser inden for Grønland 1 Indledning og konklusioner Nærværende

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Ansvaret for og produktion af al officiel befolkningsstatistik blev fra og med statistikåret 1993 overtaget af Grønlands Statistik. Samtidig er datagrundlaget for Grønlands Statistiks befolknings

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2015 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkningen efter herkomst i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Nr. 21. 24. september 2003 Befolkningen efter herkomst i København 1.1.1994-2003 Martha Kristiansen

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Statistik- og sundhedskontoret Februar 2012 Opgørelse af indsatte og tilsynsklienters etniske baggrund pr. 29. november 2011. Den nyeste opgørelse

Læs mere

Grønlands Befolkning 1. januar 2005

Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Befolkningsstatistik 2005:1 Grønlands Befolkning 1. januar 2005 Indholdsfortegnelse Del 1... 1 Forord... 4 Befolkning pr. 1. januar 2005... 5 Oversigt 1 Grønlands befolkning 1995-2005... 5 Oversigt 2 Befolkningen

Læs mere

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014

Socialstatistik. Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Socialstatistik Modtagere af offentlige Pensioner 2014 Grundbeløb i december måned 2011-2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Modtagere af pensioner i december i årene 2011-2014... 4 3. Tilgang- og afgang

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 19 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 7. november 2006 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 19 % har udenlandsk

Læs mere

Befolkningsudviklingen siden 1960

Befolkningsudviklingen siden 1960 Befolkningsudviklingen siden 196 Af Anita Lange Indledning Befolkningens størrelse og fordeling på alder har på den ene side afgørende betydning for, hvor meget der kan produceres i et samfund, da folketallet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2012

Befolkning i København 1. januar 2012 30. marts 2012 Befolkning i København 1. januar 2012 Den 1. januar 2012 boede der 549.050 personer i København. I løbet af 2011 steg folketallet med 9.508 personer. I 2012 steg antallet af indvandrere

Læs mere

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave

Befolkning. Prognose for Ilulissat kommune Rekvireret opgave Befolkning Rekvireret opgave Prognose for Ilulissat kommune 2003-2013 Hermed offentliggøres en række hovedresultater fra Grønlands Statistiks prognose for Ilulissat kommunea 2003-2013. Prognosen offentliggøres

Læs mere

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37

Befolkning og valg. Befolkning og valg. 1. Udviklingen i Danmarks befolkning. Statistisk Årbog 2002 Befolkning og valg 37 Befolkning og valg 1. Udviklingen i Danmarks befolkning Figur 1 Befolkningen 197-22 5.4 5.3 5.2 5.1 5. 4.9 4.8 Tusinde 7 75 8 85 9 95 Befolkningens størrelse Siden midten af 7 erne har Danmarks befolkning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Fakta om Maniitsoq 2011

Fakta om Maniitsoq 2011 Greenland Development A/S Fakta om Maniitsoq 2011 Statistisk gennemgang af Maniitsoq og dets nærliggende bygder, opdateret med 2011 tal. Maj 2011 [2] Indledning Sidste år blev dette faktablad udgivet første

Læs mere

Befolkning i København 1. januar 2010

Befolkning i København 1. januar 2010 23. juni 2010 Befolkning i København 1. januar 2010 Den 1. januar 2010 boede der 528.208 personer i København. I løbet af 2009 steg folketallet med 9.634 personer. I 2009 steg antallet af indvandrere med

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik

Boligstatistik 2010:2. Boligstatistik Boligstatistik 2010:2 Boligstatistik 2009 Indholdsfortegnelse Tekst Side Indholdsfortegnelse... 2 Tilgangen af boliger for året 2009 3 Figur 1 Byggeriet af boliger fordelt på byer og bygder 1999-2009...

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Maj 2011 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund pr. 2. november 2010. Den nyeste opgørelse af indsatte og klienters

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2016 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009

Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningens bevægelser Årsafslutning 2009 Befolkningen i Esbjerg Kommune var ved udgangen af året 115.114 personer, en stigning på 519 personer i 2009. I 2009 blev der født 1.239 børn, mens antallet

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2017 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002

Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor. Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Orientering fra Kµbenhavns Kommune Statistisk Kontor Befolkning i Kµbenhavn 1. januar 2002 Nr. 7. 22. februar 2002 Befolkning 1. januar 2002 Lis Søgaard Hansen Tlf.: 33 66 28 19 1. Datagrundlag og definitioner

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

2. Børn i befolkningen

2. Børn i befolkningen 23 2. Børn i befolkningen 2.1 Børnene i relation til resten af befolkningen En femtedel af befolkningen er under 18 år Tabel 2.1 Lidt mere end en femtedel af Danmarks befolkning er børn under 18 år. Helt

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015.

Konjunkturudsigter. Positivt med igangsættelse af mindre mineprojekter. Økonomisk aktivitet. Økonomisk Råds Rapport 2015. Økonomisk Råds Rapport 2015 Konjunkturudsigter Økonomisk aktivitet: Udsigt til fremgang Gunstig indkomstudvikling pga. stigende priser på fisk og skaldyr Normalisering af bygge- og anlægsinvesteringerne

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2014 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015 GENTOFTE KOMMUNE 4. marts LEAD NOTAT FORRETNINGSUDVIKLING OG DIGITALISERING BEFOLKNINGSPROGNOSE Befolkningstallet stiger fortsat: Den 1. januar var der 74.932 borgere i Gentofte Kommune, og væksten fortsætter.

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40)

Befolkning. Regionale fremskrivninger (40) Befolkning Regionale fremskrivninger 2016-2030(40) Befolkningsfremskrivningen for hele landet viser at Grønland befolkning samlede størrelse over de næste 24 år kan forventes at falde, således at der i

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere - Få styr på definitionerne - Hvordan er sammensætningen i befolkningen lige nu Dorthe Larsen Indvandrere og efterkommere Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. januar 2013 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006

Orientering. Befolkning i København 1. januar 2006. Statistisk Kontor. Netpublikation: 7. april 2006 2006 Orientering Statistisk Kontor Netpublikation: 7. april 2006 Befolkning i København 1. januar 2006 Den 1. januar 2006 boede der 501.158 personer i København. I løbet af 2005 faldt folketallet med 1.204

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund.

Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. Vedlagte opgørelse viser, at 18 % af Kriminalforsorgens klienter har udenlandsk baggrund. En opgørelse foretaget den 4. november 2005 af indsatte og klienter i Kriminalforsorgen, viser at 18 % har udenlandsk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Energi Registrerede motorkøretøjer Antallet af personbiler tidoblet på knap 50 år Ved årsskiftet 2013-2014 kørte der mere end ti gange så mange personbiler rundt på de grønlandske veje som for knap 50

Læs mere

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser

Befolkningsforhold. Kap 3. Befolkningsforhold. Hvorfor er det interessant? offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser Befolkningsforhold Kap 3 Befolkningsforhold Historisk betydning: militær civil Hvorfor er det interessant? Aldersfordelingen: offentlige ydelser, skat, efterspørgsel efter bestemte varer og ydelser 9/12/2001

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen

Befolkning. Befolkningsfremskrivninger :2. 1. Indledning. 2. Modellen Befolkning 2009:2 Befolkningsfremskrivninger 2009-2040 1. Indledning Grønlands Statistik har i samarbejdet med Danmarks Statistik udviklet en befolkningsfremskrivningsmodel, hvorfra resultater præsenteres

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Maj 2008 SKOLEELEVER I ÅRHUS KOMMUNE 2007 Det samlede antal skoleelever i Århus Kommune (inkl. gymnasieelever og H.F.) er pr. 5. sept. 2007 på 38.934 elever.

Læs mere

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1

Boliger. Tilgangen af boliger , bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger 2004:1 Boliger 2004:1 Tilgangen af boliger 1999-2003, bestanden af boliger pr. 1. januar 2004 samt det beregnede behov for boliger Flere nye boliger i 2003 end i 2002 Tilgangen af boliger i 2003 Perioden 1999-2003

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst

Danmarks Statistik 5. juni 2015. Beskæftigelsesnotat. Lønmodtagere og fuld tid. Opdeling efter herkomst Danmarks Statistik 5. juni 2015 Beskæftigelsesnotat Dette notat indeholder forklaringer af de begreber, der anvendes i de vedlagte tabeller vedrørende lønmodtagerbeskæftigelse for perioden 4. kvartal 2011

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler

Energi. Registrerede motorkøretøjer. Fortsat stigning i antallet af personbiler Energi Registrerede motorkøretøjer Fortsat stigning i antallet af personbiler Antallet af personbiler stiger fortsat, og rundede sidste år 4.000 registrerede. Ved årsskiftet pr. 1. januar 2015 var der

Læs mere

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen

BEFOLKNING OG VALG. Befolkningsfremskrivninger Landsfremskrivningen STATISTISKE EFTERRETNINGER BEFOLKNING OG VALG 2010:7 27. maj 2010 Befolkningsfremskrivninger 2010 Resume: I denne artikel offentliggøres en række hovedresultater fra Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivninger

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2007

Overnatningsstatistikken 2007 Turisme 2008:1 Overnatningsstatistikken 2007 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 4,0 pct. i 2007 Antallet af registrerede overnatninger steg med 8.937 overnatninger i 2007 i forhold

Læs mere

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003

Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Befolkningsstatistik 2004:4 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Side 2 Vandringer til og fra Grønland 1981-2003 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Kapitel 1 Sammenfatning... 5 Kapitel 2

Læs mere

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen

Tilgangen af boliger og boligbestand Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen Boliger 2006:1 Tilgangen af boliger og boligbestand 2005 Flest nye boliger finansieres med 10/40/50 1 -ordningen 192 nye boliger flest i storbyerne Der var en tilgang på 192 boliger sidste år. Af disse

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Nye tal i Statistikbanken

Nye tal i Statistikbanken Nye tal i Statistikbanken 2011:2 28. juni 2011 Ledigheden i byerne i 1. kvartal 2011 Antallet af ledige steg i forhold til 1. kvartal 2010 Figur 1. I 1. kvartal 2011 var 3.073 personer i gennemsnit pr.

Læs mere

Nye tal i statistikbanken

Nye tal i statistikbanken Nye tal i statistikbanken Arbejdsmarked 2011:1 Flere ledige i byerne Flere personer der er berørt af ledighed og medio ledighed Figur 1. Antallet af berørte af ledighed i byerne var i gennemsnit pr. måned

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Levendefødte børn efter statsborgerskab i København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Levendefødte børn efter i København 1992-1998 Nr. 27. 1. september 2 Levendefødte efter Levendefødte børn opgjort efter moderens nationalitet. København

Læs mere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere

Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Offentligt forsørgede Offentligt forsørgede opgøres i fuldtidsmodtagere Fuldtidsmodtagere beregnes ud fra det samlede antal deltagere på ydelserne og den varighed, som de hver især har været på ydelsen.

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008

Tal og fakta. befolkningsstatistik om udlændinge. August 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge August 2008 Tal og fakta - befolkningsstatistik om udlændinge Juni 2008 Tal og fakta befolkningsstatistik om udlændinge, 2008 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere